Maciej Lepiato

poznaj lekkoatletę, którego start nie był prosty...

SYLWETKA SYLWETKI SPORTOWCÓW

Rafał Wilk

"Nieważne, ile razy człowiek w życiu upadnie, sztuką jest się podnieść."

SYLWETKA SYLWETKI SPORTOWCÓW

Alicja Fiodorow

"Zaciskam zęby i walczę nie tylko z rywalkami, ale także z samą sobą"

SYLWETKA SYLWETKI SPORTOWCÓW

"Sport mnie ocalił"

Łukasz Szeliga, Prezes Polskiego Związku Sportu Niepełnosprawnych

ZARZĄD ZWIĄZKU SYLWETKI SPORTOWCÓW

AKTUALNOŚCI

WYNIKI – WYŚCIG ze STARTU WSPÓLNEGO MP w Kolarstwie Szosowym EDF TOUR 2017

WH4_WH5_wyscig H1_wyscig H2_wyscig H3_wyscig H4_wyscig H5_wyścig C1_C2_wyscig C5_C4 OPEN_W_wyscig OPEN_wyscig Sponsor główny: EDF Impreza dofinansowana ze środków Ministerstwa Sportu...

WYNIKI - INDYWIDUALNA JAZDA NA CZAS MP w Kolarstwie Szosowym EDF TOUR 2017

Grupa handibike: H5 H4 H3 H2 H1 Kobiety: WH4 WH5 C4 C5 C1 C2 C3 OPEN: OPEN OPEN Kobiety: OPEN_W Biuro zawodów...

Puchar Polski Osób Niepełnosprawnych w Strzelectwie Sportowym

W dniach 07 - 10.09.2017 w Bydgoszczy rozegrał...

ZAANGAŻUJ SIĘ W SPORT

Jeśli jesteś zainteresowany rywalizacją sportową, możesz posłużyć się formularzem, aby poprosić o więcej informacji na temat klasyfikacji (w zakresie wybranej dyscypliny sportu).

Gdzie jeszcze powinienem szukać informacji?

Znajdziesz również informacje na poszczególnych stronach o letnich i zimowych sportach, za pomocą narzędzia Wybierz Sport. Proszę zapoznać się z odpowiednimi stronami przed wypełnieniem tego formularza.

DYSCYPLINY SPORTOWE

O ZWIĄZKU

        Pol­ski Zwią­zek Spor­tu Nie­peł­no­spraw­nych „Start” jest naj­więk­szą kra­jo­wą or­ga­ni­za­cją zrze­sza­ją­cą spor­tow­ców z nie­peł­no­spraw­no­ścią. Od mo­men­tu za­ło­że­nia, czy­li 1952 roku nasz klub wy­cho­wał i wy­szko­lił kil­ka ty­się­cy me­da­li­stów naj­waż­niej­szych mię­dzy­na­ro­do­wych im­prez – Igrzysk Pa­ra­olim­pij­skich, Mi­strzostw Świa­ta i Eu­ro­py oraz pre­sti­żo­wych tur­nie­jów. Po­nad­to od po­cząt­ku funk­cjo­no­wa­nia „Star­tu”” głów­nym ce­lem jest roz­wi­ja­nie ak­tyw­no­ści fi­zycz­nej w śro­do­wi­sku osób z nie­peł­no­spraw­no­ścią i re­ha­bi­li­ta­cja po­przez sport. O sku­tecz­no­ści re­ali­za­cji na­szej mi­sji mo­gą świad­czyć licz­ne syl­wet­ki zna­ko­mi­tych za­wod­ni­ków nie­peł­no­spraw­nych, któ­rzy osią­ga­jąc suk­ce­sy na are­nach spor­to­wych, prze­ło­ży­li go tak­że na inne ob­sza­ry ży­cia.

PZSN "START" JEST CZŁONKIEM M.IN.

Polski Komitet Paraolimpijski
Polski Komitet
Paraolimpijski
Polski Komitet Olimpijski
Polski Komitet
Olimpijski
Międzynarodowy Związek Sportu Niewidomych
Międzynarodowy
Związek Sportu
Niewidomych
Międzynarodowa Organizacja Sportu i Rekreacji Osób z Porażeniami Mózgowymi
Międzynarodowa
Organizacja
Sportu i Rekreacji Osób
z Porażeniami Mózgowymi
Międzynarodowa Federacja Sportów na Wózkach i Osób Po Amputacjach
Międzynarodowa
Federacja Sportów
na Wózkach i Osób
Po Amputacjach
Światowa Organizacja Piłki Siatkowej Niepełnosprawnych
Światowa Organizacja
Piłki Siatkowej
Niepełnosprawnych
Polski Komitet Paraolimpijski
Polski Komitet Paraolimpijski
Polski Komitet Olimpijski
Polski Komitet Olimpijski
Międzynarodowy Związek Sportu Niewidomych
Międzynarodowy
Związek Sportu Niewidomych
Międzynarodowa Organizacja Sportu i Rekreacji Osób z Porażeniami Mózgowymi
MiędzynarodowaOrganizacja Sportu i Rekreacji Osób z Porażeniami Mózgowymi
Międzynarodowa Federacja Sportów na Wózkach i Osób Po Amputacjach
Międzynarodowa Federacja Sportów
na Wózkach i Osób Po Amputacjach
Międzynarodowa Federacja Koszykówki na Wózkach
Międzynarodowa Federacja Koszykówkina Wózkach
Światowa Organizacja Piłki Siatkowej Niepełnosprawnych
Światowa Organizacja Piłki Siatkowej Niepełnosprawnych

GŁÓWNE KIERUNKI PROGRAMOWE PZSN "START" TO:

KALENDARIUM
WYDARZEŃ