ZAPYTANIE OFERTOWE nr 01/11/2017

 1. Nazwa i adres zamawiającego

Polski Związek Sportu Niepełnosprawnych „Start”

Ul. Trylogii 2/16, 01–982, Warszawa

NIP: 526-10-53-340

REGON: 007011811

KRS: 0000124143

tel.: +48 22 659 30 11

Adres strony internetowej: www.pzsnstart.eu

 

 1. Opis przedmiotu zapytania

Przedmiotem zapytania jest usługa sprzedaży i montażu automatycznej, grawitacyjnej instalacji oddymiania i odprowadzania ciepła z ewakuacyjnych klatek schodowych oraz oświetlenia awaryjnego dróg ewakuacyjnych, oznakowania kierunków ewakuacyjnych, oznakowania miejsc montażu sprzętu i urządzeń przeciwpożarowych w Ośrodku Przygotowań Paraolimpijskich Sp. z o.o. w Wiśle, przy ulicy Olimpijskiej 1, 43-460 Wisła. Usługa musi być wykonana zgodnie z:

 1. Projektem Branżowym Techniczno-Wykonawczym automatycznej, grawitacyjnej instalacji oddymiania i odprowadzania ciepła z ewakuacyjnych klatek schodowych, sporządzonym przez Inspektora Ochrony Przeciwpożarowej Pana Jerzego Pałysińskiego, numer upr. RN-5/7133/689/09 (załącznik nr 3).
 2. Projektem Branżowym Techniczno-wykonawczy oświetlenia awaryjnego, dróg ewakuacyjnych, oznakowania kierunków ewakuacji, oznakowania miejsc montażu sprzętu i urządzeń PPoż, sporządzonym przez Inspektora Ochrony Przeciwpożarowej Pana Jerzego Pałysińskiego, numer upr. RN-5/7133/689/09 (załącznik nr 4).
 3. Rzuty pięter – plik numer 1 i numer 2 (załącznik 5 i 6).

 

 1. Zapytanie dotyczy kodu CPV

51700000-9 – Usługi instalowania sprzętu przeciwpożarowego

35113300-2 – Instalacje bezpieczeństwa

 

 1. Zadania po stronie Wykonawcy
 • złożenie w terminie oferty na formularzu załączonym do zapytania (załącznik nr 1)
 • złożenie w terminie załącznika nr 2,
 • Wykonawca może złożyć tylko jedną ofertę, którą będzie związany 30 dni,
 • bieg terminu związania ofertą rozpoczyna  się wraz z upływem terminu składania ofert,
 • Wykonawca może, przed upływem terminu składania ofert, zmienić lub wycofać ofertę,
 • nie dopuszcza się możliwości udziału w postępowaniu firm pośredniczących w części lub w całości.

 

 1. Zadania i uprawnienia po stronie Zamawiającego
 • przygotowanie pełnej dokumentacji potrzebnej do rozliczenia usługi,
 • uregulowanie zobowiązania wynikającego z wystawionej na w/w przedmiot faktury we wskazanym terminie.
 • Zamawiający zastrzega możliwość unieważnienia postępowania bez podania przyczyny. W takim przypadku, Zamawiający nie ponosi kosztów postępowania.

 

 1. Termin i miejsce wykonania zamówienia
 • Przedmiot zamówienia należy wykonać na terenie OPP Sp. z o.o. w Wiśle, ul. Olimpijska 1, 43-460 Wisła w terminie 04-18.12.2017r.

 

 1. Warunki udziału w postępowaniu oraz wymagane dokumenty

Wymagania formalne wobec Oferenta/Wykonawcy:

 • posiada uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień, posiada wpis do Ewidencji Działalności Gospodarczej lub Krajowego Rejestru Sądowego;
 • posiada niezbędną wiedzę i doświadczenie oraz potencjał techniczny, a także dysponuje osobami zdolnymi do wykonania zamówienia; znajduje się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia;
 • dodatkowym atutem będzie potwierdzenie wykonania co najmniej trzech zbieżnych usług w okresie jednego roku poprzedzającego zamówienie;
 • nie jest podmiotem powiązanym z Zamawiającym osobowo lub kapitałowo. Przez powiązania kapitałowe lub osobowe rozumie się wzajemne powiązania między Zamawiającym lub osobami wykonującymi w imieniu Zamawiającego czynności związane z przygotowaniem i przeprowadzeniem procedury wyboru wykonawcy
  a Wykonawcą, polegające w szczególności na:

  1. uczestniczeniu w spółce jako wspólnik spółki cywilnej lub spółki osobowej;
  2. posiadaniu udziałów lub co najmniej 10 % akcji;

3.      pełnieniu funkcji członka organu nadzorczego lub zarządzającego, prokurenta, pełnomocnika;

4.      pozostawaniu w związku małżeńskim, w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej, pokrewieństwa lub powinowactwa w linii bocznej do drugiego stopnia lub w stosunku przysposobienia, opieki lub kurateli

 • zobowiązuje się w ramach podpisanej umowy do przechowywania w sposób zapewniający dostępność, poufność i bezpieczeństwo oraz udostępnienia kontroli dokumentacji związanej z niniejszym zleceniem do dnia 31 grudnia 2024 r.

Powyższe zapisy reguluje również załącznik nr 2.

 

 1. Waluta i warunki dotyczące rozliczeń związanych z realizacją niniejszego zamówienia

Ceny oraz wartość zbiorcza zamówienia powinny być podane w PLN (netto
i brutto) wraz z narzutami pracodawcy. Zamawiający wyraża zgodę na płatność zaliczkową. Wymagany termin płatności nie krótszy niż 14 dni.

 

 1. Opis sposobu przygotowania oferty

Oferta powinna być sporządzona na formularzu ofertowym, zgodnie ze wzorem z załącznika nr 1. Oferta powinna być podpisana przez osobę upoważnioną do podpisania oferty.

Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert częściowych.

W danym obszarze Wykonawca określi cenę dla każdego elementu przedmiotu zamówienia wymienionego w poniższym zestawieniu, podając ją w kwocie netto oraz brutto wraz z narzutami pracodawcy, a także zbiorczo dla całej wartości zamówienia go dotyczącej. Oferta powinna być sporządzona w języku polskim oraz powinna zawierać pełną nazwę oraz dane adresowe Wykonawcy, a także zawierać wszystkie elementy, które będą zgodne z:

 1. Projektem Branżowym Techniczno-Wykonawczym automatycznej, grawitacyjnej instalacji oddymiania i odprowadzania ciepła z ewakuacyjnych klatek schodowych, sporządzonym przez Inspektora Ochrony Przeciwpożarowej Pana Jerzego Pałysińskiego, numer upr. RN-5/7133/689/09 (załącznik nr 3).
 2. Projektem Branżowym Techniczno-wykonawczy oświetlenia awaryjnego, dróg ewakuacyjnych, oznakowania kierunków ewakuacji, oznakowania miejsc montażu sprzętu i urządzeń PPoż, sporządzonym przez Inspektora Ochrony Przeciwpożarowej Pana Jerzego Pałysińskiego, numer upr. RN-5/7133/689/09 (załącznik nr 4).
 3. Rzuty pięter – plik numer 1 i numer 2 (załącznik 5 i 6).

 

 1. Miejsce, termin i sposób złożenia oferty oraz osoba kontaktowa
  1. Oferty prosimy składać do dnia 15.11.2017r. do godz. 24.00.

Ofertę w wersji elektronicznej prosimy przesłać na adres e-mail: biuro@pzsnstart.eu. Osobą kontaktową jest Pan Piotr Dziurowicz, tel.: 33 855 24 14.

Oferty otrzymane po 15.11.2017r. nie będą rozpatrywane.

 1. Wybór ofert nastąpi w dniu 16.11.2017r. i zakończony zostanie protokołem.

 

 1. Kryteria wyboru

Przy wyborze najkorzystniejszej oferty Zamawiający dokona oceny i wyboru ofert spośród Wykonawców spełniających warunki określone w punkcie 7, a także w oparciu o następujące kryteria:

 1. Cena brutto – 50%

Najkorzystniejsza oferta otrzymuje maksymalną punktację, zgodnie z zastosowaną w zapytaniu ofertowym wagą (50%).

 1. Uprawnienia i termin realizacji – 20%

Zamawiający będzie badał, czy Wykonawca posiada udokumentowane uprawnienia do wykonania przedmiotowej usługi w opisanym terminie.

 1. Warunki płatności – 20%

Zamawiający będzie badał najkorzystniejsze warunki płatności.

 1. Gwarancja – 10%

Zamawiający będzie badał, czy wykonawca posiada możliwości wykonywania usługi gwarancyjnej.

Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych.

 

 1. Sposób obliczenia oferty

Wagi procentowe przypisane do poszczególnych kryteriów oceny ofert

 1. Cena brutto – 50%

Sposób przyznawania punktacji za spełnienie kryterium:

((Cmin / Cbad) * 50%) * 100= Ilość punktów

gdzie:

Cmin – cena brutto oferty najtańszej

Cbad – cena brutto oferty badanej

100 – współczynnik stały

 1. Uprawnienia i termin realizacji – 20%

Wykonawca, który udokumentuje posiadanie uprawnień do wykonania przedmiotowej usługi w opisanym terminie, otrzyma 20 punktów.

 1. Warunki płatności – 20%

Wykonawca, który zaproponuje najkorzystniejsze warunki płatności na wykonanie przedmiotowej usługi, otrzyma 20 punktów.

 1. Gwarancja – 10%

Wykonawca, który udokumentuje wykonanie usługi gwarancyjnej, otrzyma 10 punktów.

 

 1. Formalności, jakie powinny być dopełnione po wyborze oferty w celu zawarcia umowy

W dniu 16.11.2017r. Zamawiający przeprowadzi ocenę złożonych ofert. W tym czasie zastrzega sobie prawo do negocjacji i wyjaśnień dotyczących zakresu oferty.

Za najkorzystniejszą zostanie uznana oferta, która uzyska najwyższą ilość punktów oraz spełni pozostałe wymagania zamieszczone w zapytaniu ofertowym.

Oceny i wyboru ofert dokona Komisja. Po dokonaniu oceny i wyborze oferty zostanie sporządzony protokół podpisany przez członków Komisji. Następnie, wybranego kontrahenta Komisja zaprosi do podpisania umowy.

Jeżeli kontrahent, którego oferta została wybrana, odstąpi od zawarcia umowy, Zamawiający wybierze ofertę najkorzystniejszą spośród pozostałych ofert dla danego zapytania.

O wyborze najkorzystniejszej oferty Zamawiający zawiadomi drogą mailową oraz w formie ogłoszenia na stronie internetowej Zamawiającego niezwłocznie wszystkie podmioty, które przesłały oferty w ustalonym terminie. Ogłoszenie zwycięzcy niniejszego postępowania ofertowego nastąpi do dnia 20.11.2017r.

 

 1. Uwagi i postanowienia końcowe

Niniejsze ogłoszenie nie jest ogłoszeniem w rozumieniu ustawy prawo zamówień publicznych, a propozycje składane przez zainteresowane podmioty nie są ofertami  w rozumieniu kodeksu cywilnego.

Niniejsze zapytanie ofertowe nie stanowi zobowiązania do zawarcia umowy. Polski Związek Sportu Niepełnosprawnych „Start” może odstąpić od podpisania umowy bez podania uzasadnienia swojej decyzji.

Niniejsze zamówienie jest finansowane w całości ze środków Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020 – Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego.

Wydanie niniejszego zapytania nie zobowiązuje Polskiego Związku Sportu Niepełnosprawnych „Start” do akceptacji oferty w całości lub w jej części, bez względu na jej zawartość cenową i nie zobowiązuje do składania wyjaśnień czy powodów akceptacji lub odrzucenia oferty. Polski Związek Sportu Niepełnosprawnych „Start” nie może być pociągany do odpowiedzialności za jakiekolwiek koszty czy wydatki poniesione przez oferentów w związku z przygotowaniem i dostarczeniem oferty.

 

 1. Załączniki

Załącznik nr 1 – Formularz ofertowy

Załącznik nr 2 – Oświadczenie o spełnieniu wymogów formalnych oraz braku powiązań kapitałowych lub osobowych

Załącznik nr 3 – Projekt branżowy techniczno-wykonawczy automatycznej, grawitacyjnej instalacji oddymiania i odprowadzania ciepła z ewakuacyjnych klatek schodowych sporządzony przez Inspektora Ochrony Przeciwpożaorwej Pana Jerzego Pałysińskiego, numer upr. RN-5/7133/689/09.

Załącznik nr 4 – Projekt Branżowy Techniczno-Wykonawczy oświetlenia awaryjnego, dróg ewakuacyjnych, oznakowania kierunków ewakuacji, oznakowania miejsc montażu sprzętu i urządzeń PPoż, sporządzony przez Inspektora Ochrony Przeciwpożarowej Pana Jerzego Pałysińskiego, numer upr. RN-5/7133/689/09

Załącznik 5 – Rzuty pięter – plik nr 1

Załącznik 6 – Rzuty pięter – plik nr 2

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *