Weekendy sportowe w Wiśle

W dniach 17-19, 19-21 i 25-27 marca Polski Związek Sportu Niepełnosprawnych „START” zrealizował w Ośrodku Przygotowań Paraolimpijskich w Wiśle 3 weekendy sportowe w ramach projektu „Cykl obozów sportowych i weekendów sportowych aktywizujących osoby niepełnosprawne”. W każdym z nich uczestniczyło po 15 beneficjentów, którzy wcześniej uczestniczyli w organizowanych w ramach projektu obozach sportowych.

Podczas weekendów realizowano zajęcia sportowe m.in. w takich sportach jak lekka atletyka, boccia, pływanie, narciarstwo. Prowadzono również takie formy wsparcia jak zajęcia z psychologiem i fizjoterapeutą a także spotkania z ciekawymi osobami ze świata sportu.

Na każdym z weekendów zrealizowano po 100 godzin zajęć.

Projekt dofinansowany jest ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych

 

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty

Warszawa, 29.03.2019r.

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty

w związku z postępowaniem na usługę wynajmu obiektów sportowych podczas zajęć sekcji sportowej dla osób z niepełnosprawnościami w ramach projektu „Na START – zajęcia w sekcjach pływackich i sportowych”.

 

 1. Postępowanie nr 02/03/2019 z dnia 21.03.2019r.
 2. Najkorzystniejsze oferty złożyły firmy:
 1. Dom Wczasów Dziecięcych „GOŁOBORZE”
 2. Hotel Gołębiewski Tadeusz Gołębiewski
 3. Zespół Szkół nr 19
 4. Centrum Sportu i Rekreacji w Lęborku
 5. Gmina Olecko, Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji
 6. Centrum Sportu, Turystyki i Rekreacji w Strzyżowie
 7. Kaszubskie Centrum Sportowo-Rekreacyjne Sp. z o.o. w Kościerzynie
 8. Zespół Szkół nr 3 im. Hugona Kołłątaja w Szamotułach
 9. Gabinet Rehabilitacji Sanomed Piotr Mieszek
 10. Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji w Sanoku
 11. Gmina Lublin, Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy dla Dzieci i Młodzieży Niepełnosprawnych
 12. Ośrodek Sportu i Rekreacji w Suwałkach
 13. Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji w Radomiu Sp. z o.o.
 14. Akademickie Centrum Sportowo-Dydaktyczne Politechniki Łódzkiej Zatoka Sportu
 15. Firma Handlowo-Usługowa Rafał Smyła, Korty Tenisowe Marzenie
 16. Miasto Zamość, Ośrodek Sportu i Rekreacji w Zamościu
 17. Szkoła Podstawowa nr 9 z Oddziałami Integracyjnymi
 18. Akademia Wychowania Fizycznego we Wrocławiu
 19. Basen „Wodny Świat” Sp. z o.o.
 20. Powiat Policki, Zespół Szkół im. Ignacego Łukasiewicza w Policach
 21. Studio Treningu Personalnego Łukasz Jendrychowski.

które spełniły wszystkie wymogi formalne i otrzymały największą liczbę punktów za wykonanie przedmiotu zamówienia.

 

Nr oferty Nazwa firmy Kryterium Punkty przyznane łącznie UWAGI
1 Dom Wczasów Dziecięcych „GOŁOBORZE” Koszt oferty 100,00 pkt Gmina Gołoborze/sekcja pływacka
2 Hotel Gołębiewski Tadeusz Gołębiewski Koszt oferty 100,00 pkt Białystok/sekcja pływacka
3 Zespół Szkół nr 19 Koszt oferty 100,00 pkt Bydgoszcz/sekcja pływacka
4 Centrum Sportu i Rekreacji w Lęborku Koszt oferty 100,00 pkt Lębork/sekcja pływacka
5 Gmina Olecko, Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji Koszt oferty 100,00 pkt Olecko/sekcja pływacka
6 Centrum Sportu, Turystyki i Rekreacji w Strzyżowie Koszt oferty 100,00 pkt Strzyżów/sekcja pływacka
7 Kaszubskie Centrum Sportowo-Rekreacyjne Sp. z o.o. w Kościerzynie Koszt oferty 100,00 pkt Kościerzyna/sekcja pływacka
8 Zespół Szkół nr 3 im. Hugona Kołłątaja w Szamotułach Koszt oferty 100,00 pkt Kaźmierz/sekcja siatkówki na siedząco
9 Gabinet Rehabilitacji Sanomed Piotr Mieszek Koszt oferty 100,00 pkt Rzeszów/sekcja Race Running
10 Gabinet Rehabilitacji Sanomed Piotr Mieszek Koszt oferty 100,00 pkt Strzyżów/sekcja pływacka
11 Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji w Sanoku Koszt oferty 100,00 pkt Sanok/sekcja pływacka
12 Gmina Lublin, Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy dla Dzieci i Młodzieży Niepełnosprawnych Koszt oferty 100,00 pkt Lublin/sekcja lekkoatletyczna
13 Ośrodek Sportu i Rekreacji w Suwałkach Koszt oferty 100,00 pkt Suwałki/sekcja pływacka
14 Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji w Radomiu Sp. z o.o. Koszt oferty 100,00 pkt Radom/sekcja pływacka
15 Akademickie Centrum Sportowo-Dydaktyczne Politechniki Łódzkiej Zatoka Sportu Koszt oferty 100,00 pkt Łódź/sekcja pływacka
16 Firma Handlowo-Usługowa Rafał Smyła, Korty Tenisowe Marzenie Koszt oferty 100,00 pkt Szczecin/sekcja tenisa ziemnego
17 Miasto Zamość, Ośrodek Sportu i Rekreacji w Zamościu Koszt oferty 100,00 pkt Zamość/sekcja pływacka
18 Szkoła Podstawowa nr 9 z Oddziałami Integracyjnymi Koszt oferty 100,00 pkt Zduńska Wola/sekcja pływacka
19 Akademia Wychowania Fizycznego we Wrocławiu Koszt oferty 100,00 pkt Wrocław/sekcja pływacka
20 Basen „Wodny Świat” Sp. z o.o. Koszt oferty 100,00 pkt Kudowa Zdrój/sekcja pływacka
21 Powiat Policki

Zespół Szkół im. Ignacego Łukasiewicza w Policach

Koszt oferty 100,00 pkt Police/sekcja pływacka
22 Studio Treningu Personalnego Łukasz Jendrychowski Koszt oferty 100,00 pkt Zduńska Wola/sekcja lekkoatletyczna

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty

Warszawa, 27.03.2019r.

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty

w związku z postępowaniem na usługę hotelową, gastronomiczną oraz wynajmu obiektów sportowych podczas weekendu sportowego w dniach 29-31.03.2019r.

 

 1. Postępowanie nr 01/03/2019 z dnia 19.03.2019r.
 2. Najkorzystniejszą ofertę złożyły firmy:

Fundacja Edukacja, Zdrowie, Rozwój

Kryta Pływalnia w Suchej Beskidzkiej

które spełniły wszystkie wymogi formalne i otrzymały największą liczbę punktów za wykonanie przedmiotu zamówienia.

 

Nr oferty Nazwa firmy Kryterium Punkty przyznane łącznie
1 Fundacja Edukacja, Zdrowie, Rozwój Wartość brutto w zakresie zakwaterowania i wyżywienia 100,00 pkt
2 Kryta Pływalnia w Suchej Beskidzkiej Wartość brutto w zakresie wynajmu obiektów sportowych 100,00 pkt

ZAPYTANIE OFERTOWE nr 03/03/2019

Data publikacji: 26.03.2019r.

ZAPYTANIE OFERTOWE nr 03/03/2019
1. Nazwa i adres zamawiającego
Polski Związek Sportu Niepełnosprawnych „Start”
Ul. Trylogii 2/16, 01–982, Warszawa
NIP: 526-10-53-340
tel.: +48 22 659 30 11
Adres strony internetowej: www.pzsnstart.eu

2. Opis przedmiotu zapytania
Przedmiotem zapytania jest usługa hotelowa, gastronomiczna oraz wynajmu obiektów sportowych podczas obozu sportowego dla osób z niepełnosprawnościami w ramach projektu pt. „Aktywni sportowo – aktywni życiowo”, realizowanego w ramach umowy nr ZZB/000503/BF/D z dnia 07.03.2019r. podpisanej pomiędzy Polskim Związkiem Sportu Niepełnosprawnych „Start” a Państwowym Funduszem Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych.

3. Zapytanie dotyczy kodu CPV
45212140-9 – Obiekty rekreacyjne
55120000-7 – Usługi hotelarskie w zakresie spotkań i konferencji
55000000-0 – Usługi hotelarskie, restauracyjne i handlu detalicznego
55100000-1 – Usługi hotelarskie
55270000-3 – Usługi świadczone przez placówki oferujące wyżywienie i miejsca noclegowe
55300000-3 – Usługi restauracyjne i dotyczące podawania posiłków

4. Zadania po stronie Wykonawcy
 złożenie w terminie oferty na formularzu załączonym do ogłoszenia (załącznik nr 1)
 złożenie w terminie załącznika nr 2,
 Wykonawca może złożyć tylko jedną ofertę, którą będzie związany 14 dni,
 bieg terminu związania ofertą rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania ofert,
 Wykonawca może, przed upływem terminu składania ofert, zmienić lub wycofać ofertę,
 Nie dopuszcza się możliwości udziału w postępowaniu firm pośredniczących.

5. Zadania i uprawnienia po stronie Zamawiającego
 przygotowanie pełnej dokumentacji potrzebnej do rozliczenia obozu sportowego,
 uregulowanie zobowiązania wynikającego z wystawionej na w/w przedmiot faktury we wskazanym terminie.
 Zamawiający zastrzega możliwość unieważnienia postępowania bez podania przyczyny. W takim przypadku, Zamawiający nie ponosi kosztów postępowania.

6. Termin i miejsce wykonania zamówienia
 Przedmiot zamówienia należy wykonać na terenie województwa Zachodniopomorskiego w terminie 16-26.08.2019r.

7. Warunki udziału w postępowaniu oraz wymagane dokumenty
Wymagania formalne wobec Oferenta/Wykonawcy:
 posiada uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień, posiada wpis do Ewidencji Działalności Gospodarczej lub Krajowego Rejestru Sądowego;
 posiada niezbędną wiedzę i doświadczenie oraz potencjał techniczny, a także dysponuje osobami zdolnymi do wykonania zamówienia; znajduje się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia;
 spełnia wymogi Ministerstwa Edukacji Narodowej dotyczące wypoczynku nieletnich;
 nie jest podmiotem powiązanym z Zamawiającym osobowo lub kapitałowo. Przez powiązania kapitałowe lub osobowe rozumie się wzajemne powiązania między Zamawiającym lub osobami wykonującymi w imieniu Zamawiającego czynności związane z przygotowaniem i przeprowadzeniem procedury wyboru wykonawcy
a Wykonawcą, polegające w szczególności na:
1. uczestniczeniu w spółce jako wspólnik spółki cywilnej lub spółki osobowej;
2. posiadaniu udziałów lub co najmniej 10 % akcji;
3. pełnieniu funkcji członka organu nadzorczego lub zarządzającego, prokurenta, pełnomocnika;
4. pozostawaniu w związku małżeńskim, w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej, pokrewieństwa lub powinowactwa w linii bocznej do drugiego stopnia lub w stosunku przysposobienia, opieki lub kurateli
 zobowiązuje się w ramach podpisanej umowy do przechowywania w sposób zapewniający dostępność, poufność i bezpieczeństwo oraz udostępnienia kontroli dokumentacji związanej z niniejszym zleceniem do dnia 31 grudnia 2026 r.
Powyższe zapisy reguluje również załącznik nr 2.

8. Waluta i warunki dotyczące rozliczeń związanych z realizacją niniejszego zamówienia
Ceny oraz wartość zbiorcza zamówienia powinny być podane w PLN (netto
i brutto). Zamawiający wyraża zgodę na płatność zaliczkową. Wymagany termin płatności nie krótszy niż 14 dni.

9. Opis sposobu przygotowania oferty
Oferta powinna być sporządzona na formularzu ofertowym, zgodnie ze wzorem z załącznika nr 1. Oferta powinna być podpisana przez osobę upoważnioną do podpisania oferty.
Zamawiający dopuszcza możliwość składania ofert częściowych.
W danym obszarze Wykonawca określi cenę dla każdego elementu przedmiotu zamówienia wymienionego w poniższym zestawieniu, podając ją w kwocie brutto oraz netto,
z uwzględnieniem wszystkich opłat i podatków (także podatku od towarów i usług) dla wskazanej liczby osób w zamówieniu, a także zbiorczo dla całej wartości zamówienia go dotyczącej. Oferta powinna być sporządzona w języku polskim oraz powinna zawierać pełną nazwę oraz dane adresowe Wykonawcy.

Oferta powinna również uwzględniać wszystkie poniższe elementy zamówienia wymienione poniżej:

a) Zakwaterowanie dla 41 osób (w tym osób z niepełnosprawnościami oraz do 18 roku życia) w terminie 16-26.08.2019r.
Zakwaterowanie w pokojach jednoosobowych, dwuosobowych (w wyjątkowych przypadkach dopuszczalne są pokoje wieloosobowe) z łazienkami dla 41 osób w terminie 16-26.08.2019r. Proszę wskazać ilość i rodzaj oferowanych pokoi. Pokoje dla przynajmniej 2 osób powinny być przystosowane dla osób poruszających się na wózkach inwalidzkich.
b) Wyżywienie (śniadanie, obiad, kolacja) dla 41 (w tym osób z niepełnosprawnościami oraz do 18 roku życia) osób w terminie 16-26.08.2019r.
Wyżywienie w zakresie śniadania, obiadu (posiłek dwudaniowy z surówkami i napojami) oraz kolacji dla 41 osób w terminie 16-26.08.2019r. (od obiadu w dniu 16.08.2019r. do obiadu w dniu 26.08.2019r.) Wykonawca powinien umożliwić spożywanie posiłków przez osoby z niepełnosprawnościami.
c) Wynajem obiektów sportowych w terminie 16-26.08.2019r.
Dostęp do obiektów sportowych dostosowanych dla osób z niepełnosprawnościami tj.
– basen pływacki: 3 tory w godzinach 13:00-15:00
w terminie 18-25.08.2019r.

10. Miejsce, termin i sposób złożenia oferty
a) Oferty prosimy składać do dnia 02.04.2019r. do godz. 24.00.
Ofertę w wersji elektronicznej prosimy przesłać na adres e-mail: bartosz.sojka@pzsnstart.eu. Osobą kontaktową jest Pan Bartosz Sójka.
Oferty otrzymane po 02.04.2019r. nie będą rozpatrywane.
b) Wybór ofert nastąpi w dniu 03.04.2019r. i zakończony zostanie protokołem.

11. Kryteria wyboru
Przy wyborze najkorzystniejszej oferty Zamawiający dokona oceny i wyboru ofert spośród Wykonawców spełniających warunki określone w punkcie 7, a także w oparciu o następujące kryteria:
1. Wartość brutto każdej pozycji wymienionej w zapytaniu (wyrażona w PLN) – 100%
Najkorzystniejsza oferta dla danej pozycji otrzyma maksymalną punktację, zgodnie z zastosowaną w zapytaniu ofertowym wagą (100%).
Zamawiający dopuszcza możliwość składania ofert częściowych.

12. Sposób obliczenia oferty
Wagi procentowe przypisane do poszczególnych kryteriów oceny ofert
Wartość brutto każdej pozycji wymienionej w zapytaniu – 100%
Sposób przyznawania punktacji za spełnienie kryterium:
((Wmin / Wbad) * 100%) * 100= Ilość punktów
gdzie:
Wmin – wartość brutto oferty najtańszej
Wbad – wartość brutto oferty badanej
100 – współczynnik stały

13. Formalności, jakie powinny być dopełnione po wyborze oferty w celu zawarcia umowy
W dniu 03.04.2019r. Zamawiający przeprowadzi ocenę złożonych ofert. W tym czasie zastrzega sobie prawo do negocjacji i wyjaśnień dotyczących zakresu oferty.
Za najkorzystniejszą zostanie uznana oferta, która uzyska najwyższą ilość punktów oraz spełni pozostałe wymagania zamieszczone w zapytaniu ofertowym.
Oceny i wyboru ofert dokona Komisja. Po dokonaniu oceny i wyborze oferty zostanie sporządzony protokół podpisany przez członków Komisji. Następnie, wybranego kontrahenta Komisja zaprosi do podpisania umowy.
Jeżeli kontrahent, którego oferta została wybrana, odstąpi od zawarcia umowy, Zamawiający wybierze ofertę najkorzystniejszą spośród pozostałych ofert dla danego zapytania.
O wyborze najkorzystniejszej oferty Zamawiający zawiadomi drogą mailową oraz w formie ogłoszenia na stronie internetowej Zamawiającego niezwłocznie wszystkie podmioty, które przesłały oferty w ustalonym terminie. Ogłoszenie zwycięzcy niniejszego postępowania ofertowego nastąpi w dniu 03.04.2019r.

14. Uwagi i postanowienia końcowe
Niniejsze ogłoszenie nie jest ogłoszeniem w rozumieniu ustawy prawo zamówień publicznych, a propozycje składane przez zainteresowane podmioty nie są ofertami w rozumieniu kodeksu cywilnego.
Niniejsze zapytanie ofertowe nie stanowi zobowiązania do zawarcia umowy. Polski Związek Sportu Niepełnosprawnych „Start” może odstąpić od podpisania umowy bez podania uzasadnienia swojej decyzji.
Niniejsze zamówienie jest finansowane w całości ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w ramach projektu „Aktywni sportowo – aktywni życiowo”.
Wydanie niniejszego zapytania nie zobowiązuje Polskiego Związku Sportu Niepełnosprawnych „Start” do akceptacji oferty w całości lub w jej części, bez względu na jej zawartość cenową i nie zobowiązuje do składania wyjaśnień czy powodów akceptacji lub odrzucenia oferty. Polski Związek Sportu Niepełnosprawnych „Start” nie może być pociągany do odpowiedzialności za jakiekolwiek koszty czy wydatki poniesione przez oferentów w związku z przygotowaniem i dostarczeniem oferty.

15. Załączniki
Załącznik nr 1 – Formularz ofertowy
Załącznik nr 2 – Oświadczenie o spełnieniu wymogów formalnych oraz braku powiązań kapitałowych lub osobowych