Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty

Warszawa, 14.05.2019r.

 

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty na usługę sprzedaży i dostarczenia odżywek i suplementów diety dla zawodników (zgodnie z wykazem szkolonych zawodników DSW – LA) w ramach umowy nr 2019/0079/0076/SubC/DSW z dnia 23.04.2019r. podpisanej pomiędzy Polskim Związkiem Sportu Niepełnosprawnych „Start” a Ministerstwem Sportu i Turystyki.

 

  1. Postępowanie z dnia 30.04.2019r.
  2. Najkorzystniejszy oferty złożyły firmy:
  • MADOX
  • Olimp Laboratories Sp. z o.o.
  • Acus Med. Sp. z o.o.
  • F.H. Tytan Janusz Banasiak

które spełniły wszystkie wymogi formalne i otrzymały największą liczbę punktów w poszczególnych punktach zapytania za wykonanie przedmiotu zamówienia.

 

Nr oferty Nazwa firmy Kryterium Punkty przyznane łącznie
1 MADOX Wartość brutto 100,00 pkt (poz. 19-21, 24-25)
2 Olimp Laboratories Sp. z o.o. Wartość brutto 100,00 pkt (poz. 1, 3, 6, 7, 9-13, 18, 27)
3 Acus Med. Sp. z o.o. Wartość brutto 100,00 pkt (poz. 28-32, 34, 37-38, 40-43)
4 F.H. Tytan Janusz Banasiak Wartość brutto 100,00 pkt (poz. 2, 4-5, 8, 15-17, 22, 26)

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty

Dzień dobry,

Nawiązując do rekomendacji wykonawcy – w przypadku akceptacji takiego wyboru przez zarząd PZSN Start – uprzejmie proszę, tak jak miało to miejsce przy poprzednich zapytaniach, o zamieszczenie na stronie internetowej PZSN Start informacji o wyborze najkorzystniejszej oferty, jak również przesłanie ze skrzynki mailowej PZSN Start do każdego z oferentów, którzy złożyli ofertę w ramach tego zapytania (również tych, którzy złożyli nieuwzględnione oferty) informacji o treści jak poniżej:

• ZAPYTANIE OFERTOWE nr 03/04/2019
„Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty”

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty

W związku z postępowaniem na wykonanie oraz dostawę systemu płatnego parkowania dla Ośrodka Sportowego w Wiśle przy ul. Olimpijskiej 1 – zapytanie ofertowe nr 03/04/2019 z dnia 23.04.2019 r. informujemy, że najkorzystniejszą ofertę złożyła firma Automatikon z Bielska-Białej, która spełniła wymogi formalne oraz warunki udziału w postępowaniu.

Oferta złożona przez wskazanego wyżej wykonawcę została najwyżej oceniona w oparciu o określone w zapytaniu ofertowym kryteria oceny ofert, w szczególności wskazany wyżej wykonawca zaoferował najkorzystniejszą cenę realizacji zamówienia”.

Zgodnie z każdym z zapytań ofertowych: O wyborze najkorzystniejszej oferty Zamawiający zawiadomi niezwłocznie w formie ogłoszenia na stronie internetowej Zamawiającego oraz drogą mailową wszystkie podmioty, które przesłały oferty w ustalonym terminie. Tak jak wskazałem na początku, proszę zatem o poinformowanie również drogą mailową każdego z oferentów w ramach wskazanego wyżej zapytania o wyborze oferty przesyłając ze skrzynki PZSN Start wiadomość mailową o treści określonej powyżej.