Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty

dotyczącej sprzedaży i dostarczenia sprzętu sportowego dla zawodników (zgodnie z wykazem szkolonych zawodników DSW – hokej na sledżach) w ramach umowy nr 2017/0063/0076/SubC/DSW/MP z dnia 12.04.2017r. podpisanej pomiędzy Polskim Związkiem Sportu Niepełnosprawnych „Start” a Ministerstwem Sportu i Turystyki.

 Postępowanie z dnia 30.11.2017r.

Najkorzystniejsze oferty złożyły firmy:

BERG Adam Rozenberg

która spełniła wszystkie wymogi formalne i otrzymała największą liczbę punktów za wykonanie przedmiotu zamówienia.

 

Nr oferty Nazwa firmy Kryterium Punkty przyznane łącznie
1 Tijo Martyna Biernat-Peczka Jonasz Peczka S.C. Wartość brutto 0,00% – Błędne podsumowanie kwot netto i brutto
2 Berg Adam Rozenberg Wartość brutto 100 %
3 BIG-SPORT Andrzej Dec Wartość brutto 0,00% – Błędne podsumowanie kwot netto i brutto

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty

dotyczącej sprzedaży i dostarczenia sprzętu sportowego dla zawodników (zgodnie z wykazem szkolonych zawodników DSW – wioślarstwo) w ramach umowy nr 2017/0063/0076/SubC/DSW/MP z dnia 12.04.2017r. podpisanej pomiędzy Polskim Związkiem Sportu Niepełnosprawnych „Start” a Ministerstwem Sportu i Turystyki.

 

 1. Postępowanie z dnia 30.11.2017r.
 2. Najkorzystniejsze oferty złożyły firmy:

VITUS Roman Karol Cieślak

MMG Barszczewski Michał

Sportkonsulting Sp. z o.o. i Wspólnicy S.k.

ROWIS-TRADING Dariusz Wiśniewski    

która spełniła wszystkie wymogi formalne i otrzymała największą liczbę punktów za wykonanie przedmiotu zamówienia.

 

Nr oferty Nazwa firmy Kryterium Punkty przyznane łącznie
1 VITUS Roman Karol Cieślak Wartość brutto 100% (poz. 5-7)
2 MMG Barszczewski Michał Wartość brutto 100 % (poz. 4)
4 Sportkonsulting Sp. z o.o. i Wspólnicy S.k. Wartość brutto 100% (poz. 1)
5 ROWIS-TRADING

Dariusz Wiśniewski

Wartość brutto 100% (poz. 2-3)

Zapytanie ofertowe nr 03/12/2017

Zapytanie ofertowe nr 03/12/2017

 

dotyczące usługi sprzedaży i dostarczenia sprzętu sportowego specjalistycznego dla uczestników/czek zajęć sekcji pływackich w ramach projektu „Na start – zajęcia w sekcji pływackiej”.

 

 

 1. Zamawiający:

Polski Związek Sportu Niepełnosprawnych „START”

Trylogii 2/16, 01–982, Warszawa

NIP: 5261053340

REGON: 007011811

KRS: 0000124143

 

 1. Opis przedmiotu zamówienia:

 

1) Przedmiotem niniejszego zamówienia jest usługa sprzedaży i dostarczenia sprzętu sportowego i akcesoriów specjalistycznych dla uczestników/czek zajęć sekcji pływackich w ramach projektu pt. „Na start – zajęcia w sekcji pływackiej”, realizowanego w ramach umowy nr ZZB/000425/BF/D z dnia 11 maja 2017 r. podpisanej pomiędzy Polskim Związkiem Sportu Niepełnosprawnych „START” a Państwowym Funduszem Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych.

 

2) Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia:

Usługa sprzedaży i dostarczenia sprzętu sportowego i akcesoriów specjalistycznych dla uczestników/czek zajęć sekcji pływackich, zgodnie z wykazem znajdującym się w punkcie 9 niniejszego zapytania.

 

3) Zamawiający dopuszcza możliwość składania ofert częściowych.

 

4) Zamawiający nie dopuszcza możliwości powierzenia części lub całości zamówienia podwykonawcom.

 

 1. Zapytanie dotyczy kodu CPV:

37400000-2 – Sprzęt sportowy

 

 

 1. Termin i miejsce wykonania zamówienia
 • Przedmiot zamówienia należy dostarczyć do 7 lokalizacji na terenie RP w terminie do 31.12.2017 r.

 

 1. Zadania po stronie Wykonawcy
 • złożenie w terminie oferty na formularzu załączonym do zapytania (załącznik nr 1),
 • złożenie w terminie załącznika nr 2,
 • Wykonawca ma prawo złożyć tylko jedną ofertę,
 • Wykonawca jest związany złożoną ofertą przez okres 30 dni,
 • bieg terminu związania ofertą rozpoczyna  się wraz z upływem terminu składania ofert,
 • Wykonawca może, przed upływem terminu składania ofert, zmienić lub wycofać ofertę.

 

 1. Zadania po stronie Zamawiającego
 • przygotowanie pełnej dokumentacji potrzebnej do rozliczenia zamówienia,
 • uregulowanie zobowiązania wynikającego z wystawionej na w/w przedmiot faktury we wskazanym terminie.

 

 1. Warunki udziału w postępowaniu oraz dokumenty wymagane w celu spełnienia warunków

Wymagania formalne wobec Oferenta/Wykonawcy:

 • posiada uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień,
 • posiada wpis do Ewidencji Działalności Gospodarczej lub Krajowego Rejestru Sądowego,
 • posiada niezbędną wiedzę i doświadczenie oraz potencjał techniczny, a także dysponuje osobami zdolnymi do wykonania zamówienia; znajduje się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia;
 • nie jest podmiotem powiązanym z Zamawiającym osobowo lub kapitałowo. Przez powiązania kapitałowe lub osobowe rozumie się wzajemne powiązania między Zamawiającym lub osobami wykonującymi w imieniu Zamawiającego czynności związane z przygotowaniem i przeprowadzeniem procedury wyboru wykonawcy
  a Wykonawcą, polegające w szczególności na:

  1. uczestniczeniu w spółce jako wspólnik spółki cywilnej lub spółki osobowej;
  2. posiadaniu udziałów lub co najmniej 10 % akcji;
  3. pełnieniu funkcji członka organu nadzorczego lub zarządzającego, prokurenta, pełnomocnika;
  4. pozostawaniu w związku małżeńskim, w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej, pokrewieństwa lub powinowactwa w linii bocznej do drugiego stopnia lub w stosunku przysposobienia, opieki lub kurateli

·         dysponuje potencjałem technicznym, organizacyjnym i merytorycznym niezbędnym do wykonania usługi.

·         zobowiązuje się w ramach podpisanej umowy do przechowywania w sposób zapewniający dostępność, poufność i bezpieczeństwo oraz udostępnienia kontroli dokumentacji związanej z niniejszym zleceniem do dnia 31 grudnia 2024 r.

Potwierdzenie powyższych warunków ujęte zostało w załączniku nr 2 do niniejszego zapytania.

 

 1. Waluta i warunki dotyczące rozliczeń związanych z realizacją niniejszego zamówienia

Ceny oraz wartość zbiorcza zamówienia powinny być podane w złotych polskich (netto
i brutto).

Zamawiający dopuszcza możliwość płatności zaliczkowej. Wymagany termin płatności FV nie krótszy niż 14 dni.

 

 1. Opis sposobu przygotowania oferty:

Oferta powinna być sporządzona na formularzu ofertowym załączonym do niniejszego zapytania, zgodnie ze wzorem z załącznika nr 1. Oferta powinna być:

– podpisana przez osobę upoważnioną do podpisania oferty,

– posiadać datę sporządzenia,

– zawierać pełną nazwę, adres lub siedzibę oferenta, numer telefonu.

 

W danym obszarze Wykonawca określi cenę dla przedmiotu zamówienia wymienionego poniżej, podając ją w kwocie brutto oraz netto, z uwzględnieniem wszystkich opłat
i podatków (także podatku od towarów i usług), a także zbiorczo dla całej wartości zamówienia.

 

Oferta powinna być sporządzona w języku polskim.

 

Oferta powinna również uwzględniać poniższe elementy:

 

Sprzedaż i dostarczenie sprzętu sportowego i akcesoriów specjalistycznych pod wskazane adresy.

 

l.p. Nazwa sprzętu/akcesoriów ilość
1 Płetwy długie Finis Pool Long, Mad Wave, rozmiar 30-33 4
2 Płetwy długie Finis Pool Long, Mad Wave, rozmiar 34-35 8
3 Płetwy długie Finis Pool Long, Mad Wave, rozmiar 36-37 4
4 Płetwy długie Finis Pool Long, Mad Wave, rozmiar 44-45 4
5 Płetwy długie Long Floating Fin, Finis, rozmiar 30-33 2
6 Płetwy długie Long Floating Fin, Finis, rozmiar 34-35 4
7 Płetwy długie Long Floating Fin, Finis, rozmiar 36-37 2
8 Płetwy długie Long Floating Fin, Finis, rozmiar 44-45 2
9 Finis, rurka czołowa Swimmers Snorkel Pro 10
10 Finis, pullbuoy Axis, mała deska ósemka, rom. M 5
11 Finis, pullbuoy Axis, mała deska ósemka, rom. S 5
12 Zoggs, deska treningowa junior z uchwytami 10
13 Arena, czepek silikonowy classic 10
14 Arena Okulary Cobra Ultra Core Lustrzane 10
15 Arena, Ręcznik ręcznik duzy handy 100×150 cm 10
16 Arena, worek na sprzętfast mesh red team 10
17 Arena, plecak fastpack 2.1 10
18 Speedo, Deska Universal 10
19 Strechcordz, guma z wiosełkami, czerwona 3
20 Strechcordz, guma z wiosełkami, zielona 4
21 Strechcordz, guma z wiosełkami, żółta 3
22 Arena, sztywne etui na okulary Fluo 10
23 Speedo, czepek startowy fastskin 3, rozm. M 10
24 Speedo, Okulary Speedssocket Polarised Black gold 10
25 Strechcordz Long Belt slider długa guma, żółta 1
26 Strechcordz Long Belt slider długa guma, zielona 1
27 Arena, Kickboard, deska do pływania 10
28 Speedo, czepek startowy fastskin 3, rozm. M 20
29 Speedo, czepek startowy fastskin 3, biały, rozm. M 5
30 Speedo, czepek startowy fastskin 3, czarny, rozm. M 5
31 Speedo, czepek startowy fastskin 3, biały, rozm. M 10
32 Speedo, czepek startowy fastskin 3, czarny, rozm. M 10
33 Arena, sztywne etui na okulary Fluo czarno-niebieskie 20
34 Arena, worek na sprzętfast mesh red team 10
35 Arena, Ręcznik ręcznik duzy handy 100×150 cm 10
36 Arena, plecak fastpack 2.1 10
37 Speedo, Okulary fastskin 3 elite mirror 10
38 Arena, worek na sprzętfast mesh red team 10
39 Meio, Mata pływająca 1970x975x60 mm 2
40 Aqquatix, pas wypornościowy Aquabelt, wym. 74,5×22,5×4 cm 10
41 Meio, Hantle do wody, para 10
42 EspanHolland,  łacznik 6 makaronów basenowych, poziomy, zestaw 2 szt. 6
43 Waterfly, deska do pływania duża z otworami basic 4 10
44 Fashy, siatka do nauki pływania 10
45 Tyr, Pullbudy Ósemka, rozm. junior, czarno-niebieski 10
46 Arena, torba Spiky 2 x-pivot 10
47 Finis, rurka czołowa Swimmers Snorkel Pink 10
48 Arena, okulary Cobra Mirror Ultra 10
49 Arena, sztywne etui na okulary Fluo 10
50 Arena, czepek silikonowy classic 10
51 EspanHolland, mata do pływania z otworami, Floatholes 3
52 EspanHolland, mata do pływania na basen, Deluxe 3
53 EspanHolland, mata podwodna do przepływania, Specjal 1
54 Speedo, czepek startowy fastskin 3, biały, rozm. M 10
55 Arena, sztywne etui na okulary Fluo czarno-niebieskie 10
56 Arena, plecak FastPack CORE red/white (granatowy) 10
57 Head, płetwy krótkie Soft Fin Training, rozm. 33-34 2
58 Head, płetwy krótkie Soft Fin Training, rozm. 35-36 2
59 Head, płetwy krótkie Soft Fin Training, rozm. 39-40 1
60 Head, płetwy krótkie Soft Fin Training, rozm. 41-42 2
61 Head, płetwy krótkie Soft Fin Training, rozm. 43-44 2
62 Head, płetwy krótkie Soft Fin Training, rozm. 45-46 1
63 Arena, Ręcznik ręcznik duzy handy 100×150 cm 10
64 Speedo, czepek startowy fastskin 3, biały, rozm. M 5
65 Speedo, czepek startowy fastskin 3, czarny, rozm. M 5
66 Finis, Płetwy długie Long Floating Fin, rozmiar 33-35 3
67 Finis, Płetwy długie Long Floating Fin, rozmiar 35-37 3
68 Finis, Płetwy długie Long Floating Fin, rozmiar 37-39 3
69 Finis, Płetwy długie Long Floating Fin, rozmiar 39-42 1
70 Arena, Ręcznik ręcznik duzy handy 100×150 cm 10
71 Arena, worek na sprzętfast mesh red team 10
72 Arena, plecak fastpack 2.1 10
73 Finis, rurka czołowa Swimmers Snorkel Pink 10
74 Finis, pullbuoy Axis, mała deska ósemka, rom. M 10
75 Strechcordz, guma z wiosełkami, czerwona 3
76 Strechcordz, guma z wiosełkami, zielona 4
77 Strechcordz, guma z wiosełkami, żółta 3
78 Speedo, Okulary Speedssocket Polarised Black gold 10
79 Strechcordz Long Belt slider długa guma, żółta 5
80 Strechcordz Long Belt slider długa guma, zielona 5
81 Meio, Drag Ring 10
82 Tyr, Pullbudy Ósemka, rozm. Junior 5
83 Tyr, Pullbudy Ósemka, rozm. Senior 5
84 Speedo, Deska Universal 10
85 Arena, okulary Cobra Mirror Ultra 10
86 Arena, sztywne etui na okulary Fluo 10

 

 

10 .Osoba uprawniona do kontaktu z potencjalnymi Wykonawcami

Osobą uprawnioną do kontaktów w sprawie niniejszego zapytania jest P. Marzena Kotwica – Koordynator projektu:

e-mail: marzena.kotwica@pzsnstart.eu

 

Z w/w osobą należy kontaktować się we wszelkich sprawach, dotyczących prowadzonego postępowania wyłaniania wykonawcy od momentu otrzymania niniejszego dokumentu, aż do rozstrzygnięcia wyboru.

 

 1. Miejsce, termin i sposób złożenia oferty:
 2. Oferty muszą być złożone do dnia 15.12.2017 r. do godz. 24.00.

Ofertę należy złożyć w wersji elektronicznej na adres e-mail: marzena.kotwica@pzsnstart.eu zatytułowaną następująco: „Oferta na usługę sprzedaży i dostarczenia sprzętu sportowego” w ramach projektu pt.: „Na start …” .

Do oferty należy dołączyć skan wypisu z rejestru przedsiębiorców lub zaświadczenie z ewidencji działalności gospodarczej, wystawione w dacie nie wcześniej niż 3 miesiące przed datą złożenia oferty.

Oferty otrzymane po 15.12.2017 r. nie będą rozpatrywane.

 1. Wybór ofert nastąpi w dniu 18.12.2017 r. i zakończony zostanie protokołem.
 2. Kryteria oceny ofert i wyboru Wykonawcy:

W celu wyboru najkorzystniejszej oferty Zamawiający dokona oceny i wyboru ofert spośród Wykonawców spełniających warunki określone w punkcie 7, a także w oparciu o następujące kryteria:

 1. Cena – 100%

 

Zamawiający będzie badał cenę dla każdego elementu z oferty, sumując wskazane wartości poszczególnych elementów zamieszczonych w zapytaniu – wynajem obiektów sportowych. Najkorzystniejsza oferta otrzymuje maksymalną punktację, zgodnie z zastosowaną
w zapytaniu ofertowym wagą (100%).

Zamawiający dopuszcza składanie ofert częściowych.

 1. Sposób obliczenia oferty

Wagi procentowe przypisane do poszczególnych kryteriów oceny ofert:

 1. Cena – 100%

Sposób przyznawania punktacji za spełnienie kryterium:

((Cmin / Cbad) * 100%) * 100= Ilość punktów

gdzie:

Cmin – cena brutto oferty najtańszej

Cbad – cena brutto oferty badanej

100 – współczynnik stały

 

 1. Formalności, jakie powinny być dopełnione po wyborze oferty w celu zawarcia umowy

 

W dniu 18.12.2017 r. Zamawiający przeprowadzi analizę złożonych ofert. W tym czasie zastrzega sobie prawo do negocjacji i wyjaśnień dotyczących zakresu oferty.

Za najkorzystniejszą zostanie uznana oferta, która uzyska najwyższą końcową ocenę oraz spełni inne wymagania zamieszczone w zapytaniu ofertowym.

 

Oceny i wyboru ofert dokona powołana w tym celu Komisja. Po dokonaniu oceny i wyborze oferty zostanie sporządzony protokół podpisany przez członków Komisji.

 

Wybranego kontrahenta Komisja zaprosi do podpisania umowy.

 

Jeżeli kontrahent, którego oferta została wybrana, odstąpi od zawarcia umowy, Zamawiający może wybrać ofertę najkorzystniejszą spośród pozostałych ofert dla danego zapytania.

 

O wyborze najkorzystniejszej oferty Zamawiający zawiadomi drogą mailową niezwłocznie wszystkie podmioty, które przesłały oferty w ustalonym terminie. Ogłoszenie zwycięzcy niniejszego postępowania ofertowego nastąpi w dniu 18.12.2017 r.

 

 1. Termin związania ofertą

Termin związania ofertą wynosi 30 dni od upływu terminu składania ofert.

 

 1. Unieważnienie postępowania

Zamawiający zastrzega sobie możliwość unieważnienia postępowania bez podania przyczyny. W przypadku unieważnienia postępowania, Zamawiający nie ponosi kosztów postępowania.

 

 1. Finansowanie

Zamówienie jest finansowane ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w ramach projektu „Na start – zajęcia w sekcji pływackiej”.

 

 1. Uwagi końcowe

Z możliwości realizacji zamówienia będą wyłączone podmioty, które powiązane są
z beneficjentem lub osobami upoważnionymi do zaciągania zobowiązań w imieniu beneficjenta lub osobami wykonującymi w imieniu beneficjenta czynności, związane z przygotowaniem
i przeprowadzeniem procedury wyboru wykonawcy osobowo lub kapitałowo.

Niniejsze ogłoszenie nie jest ogłoszeniem w rozumieniu ustawy prawo zamówień publicznych,
a propozycje składane przez zainteresowane podmioty nie są ofertami w rozumieniu kodeksu cywilnego.

 

Niniejsze zapytanie ofertowe nie stanowi zobowiązania do zawarcia umowy. Polski Związek Sportu Niepełnosprawnych „START” może odstąpić od podpisania umowy bez podania uzasadnienia swojej decyzji.

 

Niniejsze zapytanie ofertowe nie zobowiązuje Polskiego Związku Sportu Niepełnosprawnych „START” do żadnego określonego działania. Wydanie niniejszego zapytania nie zobowiązuje Polskiego Związku Sportu Niepełnosprawnych „START” do akceptacji oferty w całości lub w jej części, bez względu na jej zawartość cenową i nie zobowiązuje do składania wyjaśnień czy powodów akceptacji lub odrzucenia oferty. Polski Związek Sportu Niepełnosprawnych „START” nie może być pociągany do odpowiedzialności za jakiekolwiek koszty czy wydatki poniesione przez oferentów w związku z przygotowaniem i dostarczeniem oferty.

 

 1. Załączniki:

Załącznik nr 1 – Formularz ofertowy

Załącznik nr 2 – Oświadczenie o spełnieniu wymogów formalnych oraz braku powiązań kapitałowych lub osobowych.

 

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty

w związku z postępowaniem na usługę przeprowadzenia audytu zewnętrznego w ramach projektu „Cykl imprez sportowych dla osób niepełnosprawnych obejmujący Mistrzostwa Polski w Narciarstwie Biegowym oraz Ogólnopolski Miting Pływacki”.

 

 1. Postępowanie z dnia 29.11.2017r.
 2. Najkorzystniejszą ofertę złożyła firma:

Biuro Audytu Anna Ziembicka     

która spełniła wszystkie wymogi formalne i otrzymała największą liczbę punktów za wykonanie przedmiotu zamówienia.

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty

w związku z postępowaniem na usługę przeprowadzenia audytu zewnętrznego w ramach projektu „Na start – zajęcia w sekcji pływackiej”

 1. Postępowanie z dnia 28 listopada 2017 r.
 2. Najkorzystniejszą ofertę złożyła firma:

Biuro Audytu Anna Ziembicka,

która spełniła wszystkie wymogi formalne i otrzymała największą liczbę punktów za wykonanie przedmiotu zamówienia.

 

Nr oferty Nazwa firmy Kryterium Punkty przyznane łącznie
1 Biuro Audytu Anna Ziembicka Cena 100%

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty

dotyczącej sprzedaży i dostarczenia sprzętu sportowego w ramach umowy podpisanej pomiędzy Polskim Związkiem Sportu Niepełnosprawnych „Start” a Ministerstwem Sportu i Turystyki.

  

 1. Postępowanie z dnia 27.11.2017r.
 2. Najkorzystniejszą ofertę złożyły firmy:

FHU Rafał Smyła

Sportkonsulting Sp. z o.o. i wspólnicy S.k.

BACHA SPORT Sp. z o.o.

Sklep Rowerowy Wojciech Kadrzyński

FHU FERROS Jacek Pietruszka

Aga Sport Bożena Waldowska

Uhlmann Polska S.C. Magdalena Ciepłowska i Ska

„EUROGUN” Rafał Szyc

INTERPLASTIC Roger Żółtkowski

które spełniły wszystkie wymogi formalne i otrzymały największą liczbę punktów za wykonanie przedmiotu zamówienia w wybranych punktach zapytania.

 

Nr oferty Nazwa firmy Kryterium Punkty przyznane łącznie
1 FHU Rafał Smyła Wartość brutto 100% (poz. 14-18)
2 Sportkonsulting Sp. z o.o. i wspólnicy S.k. Wartość brutto 100 % (poz. 3, 22)
3 BACHA SPORT Sp. z o.o. Wartość brutto 100% (poz. 2)
4 Sklep Rowerowy

Wojciech Kadrzyński

Wartość brutto 100% (poz. 10-12)
5 FHU FERROS

Jacek Pietruszka

Wartość brutto 100% (poz. 4-7)
6 Aga Sport

Bożena Waldowska

Wartość brutto 100% (poz. 19-21, 26-31, 53-72)
7 Karo Sport Wartość brutto Niespełnienie wymogów formalnych
8 Uhlmann Polska S.C.

Magdalena Ciepłowska i Ska

Wartość brutto 100% (poz. 50-52)
9 „EUROGUN”

Rafał Szyc

Wartość brutto 100% (poz. 1)
10 INTERPLASTIC

Roger Żółtkowski

Wartość brutto 100% (poz. 23, 32-49)

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty

dotyczącej sprzedaży i dostarczenia sprzętu sportowego w ramach umowy podpisanej pomiędzy Polskim Związkiem Sportu Niepełnosprawnych „Start” a Ministerstwem Sportu i Turystyki.

  

 1. Postępowanie z dnia 27.11.2017r.
 2. Najkorzystniejszą ofertę złożyły firmy:

INCORSA Sp. z o.o.

ŁUKSPORT – Adam Pazdyka

ELEPHANT PRO-SPORT S.J.

INTERPLASTIC Roger Żółtkowski

HARFA-HARRYSON Henryk Charucki

Magnus Olga Krzyżanowska

które spełniły wszystkie wymogi formalne i otrzymały największą liczbę punktów za wykonanie przedmiotu zamówienia w wybranych punktach zapytania.

 

 

Nr oferty Nazwa firmy Kryterium Punkty przyznane łącznie
1 INCORSA Sp. z o.o. Wartość brutto 100% (poz. 83-85)
2 ŁUKSPORT – Adam Pazdyka Wartość brutto 100 % (poz. 1-2, 54-59)
3 ELEPHANT PRO_SPORT S.J. Wartość brutto 100% (poz. 33-37, 67, 71, 79, 80-81)
4 INTERPLASTIC

Roger Żółtkowski

Wartość brutto 100% (poz. 94-98)
5 HARFA-HARRYSON

Henryk Charucki

Wartość brutto 100% (poz. 86-93
6 Magnus Olga Krzyżanowska Wartość brutto 100% (poz. 49)

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty

dotyczącej sprzedaży i dostarczenia sprzętu sportowego w ramach umowy podpisanej pomiędzy Polskim Związkiem Sportu Niepełnosprawnych „Start” a Ministerstwem Sportu i Turystyki.

  

 1. Postępowanie z dnia 27.11.2017r.
 2. Najkorzystniejszą ofertę złożyły firmy:

LUX Anna Dębicka-Micińska

FHU GASPORT Elżbieta Radlińska-Giersz

TABAL Sp. z o.o.

„EUROGUN” Rafał Szyc

ELEPHANT PRO_SPORT S.J.

INTERPLASTIC Roger Żółtkowski

SUMO Sp. z o.o.

PINI LAB Lukasz Lach

które spełniły wszystkie wymogi formalne i otrzymały największą liczbę punktów za wykonanie przedmiotu zamówienia w wybranych punktach zapytania.

 

Nr oferty Nazwa firmy Kryterium Punkty przyznane łącznie
1 LUX Anna Dębicka-Micińska Wartość brutto 100% (poz. 21-22)
2 FHU GASPORT

Elżbieta Radlińska-Giersz

Wartość brutto 100 % (poz. 42-47)
3 TABAL Sp. z o.o. Wartość brutto 100% (poz. 80)
4 „EUROGUN”

Rafał Szyc

Wartość brutto 100% (poz. 19-20)
5 ELEPHANT PRO_SPORT S.J. Wartość brutto 100% (poz. 31, 33-38, 77, 79, 84)

81,89% (poz. 81)

6 INTERPLASTIC

Roger Żółtkowski

Wartość brutto 100% (poz. 48-66, 83)
7 SUMO Sp. z o.o. Wartość brutto 100% (poz. 11-17, 25-26, 28, 81-82)
8 PINI LAB

Lukasz Lach

Wartość brutto 100% (poz. 67-75)

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty

w związku z postępowaniem na usługę hotelową, gastronomiczną oraz wynajmu obiektów sportowych podczas weekendu sportowego w dniach 08-10.12.2017r.

 

 1. Postępowanie z dnia 24.11.2017r.
 2. Najkorzystniejszą ofertę złożyła firma:

Hotele DeSilva Sp. z o.o. Hotel DeSilva Piaseczno

która spełniła wszystkie wymogi formalne i otrzymała największą liczbę punktów za wykonanie przedmiotu zamówienia.

 

Nr oferty Nazwa firmy Kryterium Punkty przyznane łącznie
1 Hotele DeSilva

Sp. z o.o.

Hotel DeSilva

Piaseczno

Całkowity koszt oferty 100%

ZAPYTANIE OFERTOWE nr 02/12/2017

1. Nazwa i adres zamawiającego
Polski Związek Sportu Niepełnosprawnych „Start”
Ul. Trylogii 2/16, 01–982, Warszawa
NIP: 526-10-53-340
tel.: +48 22 659 30 11
Adres strony internetowej: www.pzsnstart.eu

2. Opis przedmiotu zapytania
Przedmiotem zapytania jest usługa sprzedaży i dostarczenia sprzętu sportowego dla Ośrodka Przygotowań Paraolimpijskich w Wiśle, Olimpijska 1, 43-460 Wisła, w ramach umowy nr 2017/0063/0076/SubC/DSW/MP z dnia 12.04.2017r. podpisanej pomiędzy Polskim Związkiem Sportu Niepełnosprawnych „Start” a Ministerstwem Sportu i Turystyki.

3. Zapytanie dotyczy kodu CPV
37400000-2 – Sprzęt sportowy

4. Zadania po stronie Wykonawcy
 złożenie w terminie oferty na formularzu załączonym do ogłoszenia (załącznik nr 1)
 złożenie w terminie załącznika nr 2,
 Wykonawca może złożyć tylko jedną ofertę, którą będzie związany 14 dni,
 bieg terminu związania ofertą rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania ofert,
 Wykonawca może, przed upływem terminu składania ofert, zmienić lub wycofać ofertę,
 Nie dopuszcza się możliwości udziału w postępowaniu firm pośredniczących.

5. Zadania i uprawnienia po stronie Zamawiającego
 przygotowanie pełnej dokumentacji potrzebnej do rozliczenia usługi,
 uregulowanie zobowiązania wynikającego z wystawionej na w/w przedmiot faktury we wskazanym terminie.
 Zamawiający zastrzega możliwość unieważnienia postępowania bez podania przyczyny. W takim przypadku, Zamawiający nie ponosi kosztów postępowania.

6. Termin i miejsce wykonania zamówienia
 Przedmiot zamówienia należy dostarczyć do 1 lokalizacji na terenie RP w terminie do 31.12.2017r.

7. Warunki udziału w postępowaniu oraz wymagane dokumenty
Wymagania formalne wobec Oferenta/Wykonawcy:
 posiada uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień, posiada wpis do Ewidencji Działalności Gospodarczej lub Krajowego Rejestru Sądowego;
 posiada niezbędną wiedzę i doświadczenie oraz potencjał techniczny, a także dysponuje osobami zdolnymi do wykonania zamówienia; znajduje się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia;
 nie jest podmiotem powiązanym z Zamawiającym osobowo lub kapitałowo. Przez powiązania kapitałowe lub osobowe rozumie się wzajemne powiązania między Zamawiającym lub osobami wykonującymi w imieniu Zamawiającego czynności związane z przygotowaniem i przeprowadzeniem procedury wyboru wykonawcy
a Wykonawcą, polegające w szczególności na:
1. uczestniczeniu w spółce jako wspólnik spółki cywilnej lub spółki osobowej;
2. posiadaniu udziałów lub co najmniej 10 % akcji;
3. pełnieniu funkcji członka organu nadzorczego lub zarządzającego, prokurenta, pełnomocnika;
4. pozostawaniu w związku małżeńskim, w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej, pokrewieństwa lub powinowactwa w linii bocznej do drugiego stopnia lub w stosunku przysposobienia, opieki lub kurateli
 zobowiązuje się w ramach podpisanej umowy do przechowywania w sposób zapewniający dostępność, poufność i bezpieczeństwo oraz udostępnienia kontroli dokumentacji związanej z niniejszym zleceniem do dnia 31 grudnia 2024 r.
Powyższe zapisy reguluje również załącznik nr 2.

8. Waluta i warunki dotyczące rozliczeń związanych z realizacją niniejszego zamówienia
Ceny oraz wartość zbiorcza zamówienia powinny być podane w PLN (netto
i brutto). Zamawiający wyraża zgodę na płatność zaliczkową. Wymagany termin płatności nie krótszy niż 3 dni.

9. Opis sposobu przygotowania oferty
Oferta powinna być sporządzona na formularzu ofertowym, zgodnie ze wzorem z załącznika nr 1. Oferta powinna być podpisana przez osobę upoważnioną do podpisania oferty.
Zamawiający dopuszcza możliwość składania ofert częściowych.
W danym obszarze Wykonawca określi cenę dla każdego elementu przedmiotu zamówienia wymienionego w poniższym zestawieniu, podając ją w kwocie brutto oraz netto,
z uwzględnieniem wszystkich opłat i podatków (także podatku od towarów i usług) dla wskazanej liczby osób w zamówieniu, a także zbiorczo dla całej wartości zamówienia go dotyczącej. Oferta powinna być sporządzona w języku polskim oraz powinna zawierać pełną nazwę oraz dane adresowe Wykonawcy.

Oferta powinna również uwzględniać wszystkie poniższe elementy zamówienia wymienione poniżej:
a. Sprzedaż i dostarczenie pod wskazany adres sprzętu sportowego dla zawodników (zgodnie z wykazem szkolonych zawodników DSW – wioślarstwo):

L.p. Nazwa sprzętu Ilość
1. Słupki aluminiowe do siatkówki z regulacją 1 komplet
2. Siatka do piłki siatkowej 1 sztuka
3. Osłony na słupki do siatkówki 2 sztuki
4. Mata gimnastyczna (2m x 1m x 0,05m) 15 sztuk
5. Mata zapaśnicza (12m x 12m) 1 sztuka
6. Piłka lekarska 1 kg gumowa 5 sztuk
7. Piłka lekarska 2 kg gumowa 5 sztuk
8. Piłka lekarska 3 kg gumowa 5 sztuk
9. Piłka lekarska 4 kg gumowa 5 sztuk
10. Piłka lekarska 5 kg gumowa 5 sztuk
11. Piłka lekarska 6 kg gumowa 6 sztuk
12. Piłka lekarska 7 kg gumowa 5 sztuk
13. Piłka lekarska 8 kg gumowa 5 sztuk
14. Piłka lekarska 3 kg skórzana 5 sztuk
15. Piłka lekarska 4 kg skórzana 5 sztuk
16. Piłka lekarska 5 kg skórzana 5 sztuk
17. Piłka lekarska 6 kg skórzana 5 sztuk
18. Piłka lekarska 7 kg skórzana 5 sztuk
19. Piłka lekarska 8 kg skórzana 5 sztuk
20. Piłka rehabilitacyjna z uszami 30 sztuk
21. Bramka (Atlas) HUR 3 kolumny (kompresor, regulacja obciążenia za pomocą sprężonego powietrza co 100g) 1 zestaw
22. Ergometr MONARK 894 Peak Bike 1 sztuka
23. Pas treningowy 4 zestawy
24. Kettlebell turniejowy premium 8 kg 2 sztuki
25. Kettlebell turniejowy premium 12kg 2 sztuki
26. Kettlebell turniejowy premium 16 kg 2 sztuki
27. Wałek do masażu, wym. 46 x 16cm, schowek 4 sztuki
28. Rower treningowy pionowy inSPORTline inCondi UB60i 1 sztuka
29. Rower treningowy poziomy inSPORTline inCondi R600i 1 sztuka
30. Bieżnia elektryczna inSPORTline Gilavar model 2017 1 sztuka
31. Zestaw obciążeń (5kg, 10 kg, 15kg, 20kg, 25kg) Bumper (materiał: 100% guma) 1 zestaw
32. Gryf prosty olimpijski

– waga: 20 kg, dł. gryfu: 220cm, maks. obciążenie: 650kg

– ryflowana cześć chwytna, twardy chrom

– ilość łożysk: 8 igiełkowych i 2 ślizgowe

1 sztuka
33. Gryf Hex Bar

– waga: 23kg, dł. gryfu: 142cm, maks. obciążenie: 400 kg

1sztuka
34. Power Rack – stanowisko do treningu. Profil konstrukcyjny 80x80x3.- —– wymiary: wysokość 2408mm; szerokość w belkach 1176mm; szerokość w stopach 1336mm; długość w słupach 1640mm; długość w stopach 1720mm; waga ok 180kg

– haki na sztangę i asekuracyjne

– pełna asekuracja siadu w środku konstrukcji; 8 tulei na obciążenia

– konstrukcja piaskowana i malowana proszkowo

– J-Hooks (uchwyt krótki) – 2 komplety

1 zestaw
35. Ławka prosta 1 sztuka
36. Ławka regulowana, wytrzymałość do 300kg 1 sztuka
37. Zestaw hantli 10/12/14/16/18/20 kg HEX (2 sztuki/obciążenie) 1 komplet
38. Taśma TRX 4 sztuki
39. Box plyometryczny, drewniany, wymiary: 51 x 61 x 76cm 1 sztuka
40. Piłka rehabilitacyjna 55cm + pompka 5 sztuk
41. Gumy Tubing 10 sztuk
42. Łańcuchy do treningu 2 sztuki
43. Wioślarz treningowy inSPORTline River 1 sztuka
44. Dysk wyczynowy plastikowy, 0,75 kg 5 sztuk
45. Dysk wyczynowy, 1kg 8 sztuk
46. Dysk wyczynowy, 1,5 kg 5 sztuk
47. Dysk wyczynowy, 2 kg 8 sztuk
48. Dysk gumowy, 0,75 kg 5 sztuk
49. Dysk gumowy, 1 kg 8 sztuk
50. Dysk gumowy, 1,5 kg 5 sztuk
51. Dysk gumowy, 2kg 8 sztuk
52. Kula treningowa z tworzywa, 3kg 5 sztuk
53. Kula treningowa z tworzywa, 3,5kg 5 sztuk
54. Kula treningowa z tworzywa, 4kg 8 sztuk
55. Kula treningowa z tworzywa, 4,5kg 5 sztuk
56. Kula treningowa z tworzywa, 5kg 8 sztuk
57. Kula treningowa z tworzywa, 5,5kg 5 sztuk
58. Kula treningowa z tworzywa, 6kg 5 sztuk
59. Kula treningowa z tworzywa, 7,26kg 8 sztuk
60. Kula treningowa halowa z tworzywa, 2kg 5 sztuk
61. Kula treningowa halowa z tworzywa, 3kg 5 sztuk
62. Kula treningowa halowa z tworzywa, 5kg 5 sztuk
63. Kula treningowa halowa z tworzywa, 7,26kg 5 sztuk
64. Oszczep treningowy, waga: 500g 5 sztuk
65. Oszczep treningowy, waga: 600g 8 sztuk
66. Oszczep treningowy, waga: 700g 8 sztuk
67. Oszczep treningowy, waga: 800g 8 sztuk
68. Płotek składany treningowy z otuliną 12 sztuk
69. Płotek treningowy uchylny 12 sztuk
70. Płotek do wieloskoków, 150mm 12 sztuk
71. Piłeczka palantowa gumowa, 150g 10 sztuk
72. Pachołek niski do wyznaczania toru biegu 26 sztuk
73. Pachołek do zamykania zeskoczni lub rzutni 26 sztuk
74. Piłeczka oszczepnicza, 0,4kg 3 sztuki
75. Piłeczka oszczepnicza, 0,6kg 3 sztuki
76. Piłeczka oszczepnicza, 0,8kg 3 sztuki
77. Piłka BOSU 3 sztuki
78. Poprzeczka wyczynowa do skoku wzwyż 2 sztuki
79. Drabinka koordynacyjna, podwójna, 4m 1 sztuka
80. Sanki treningowe 2 sztuki
81. Materac do zeskoku do skoku wzwyż – zeskok wyczynowy 1 sztuka
82. Skrzynia rehabilitacyjna, pneumatyczna 4 sztuki
83. Skrzynie gimnastyczna skośna 1 sztuka
84. Kamizelka z obciążeniem 4 sztuki
85. Taśma Power Band Fitness 4 sztuki
86. Koło do pchnięcia kulą i rzutu młotem 1 sztuka
87. Guma Power Band, czerwona 2 sztuki
88. Platforma do rzutni dla wózków  3 sztuki
89. Maczuga lekkoatletyczna, drewniana 10 sztuk

10. Miejsce, termin i sposób złożenia oferty oraz osoba kontaktowa
a) Oferty prosimy składać do dnia 11.12.2017r. do godz. 24.00.
Ofertę w wersji elektronicznej prosimy przesłać na adres e-mail: bartosz.sojka@pzsnstart.eu. Osobą kontaktową jest Pan Bartosz Sójka.
Oferty otrzymane po 11.12.2017r. nie będą rozpatrywane.
b) Wybór ofert nastąpi w dniu 12.12.2017r. i zakończony zostanie protokołem.

11. Kryteria wyboru
Przy wyborze najkorzystniejszej oferty Zamawiający dokona oceny i wyboru ofert spośród Wykonawców spełniających warunki określone w punkcie 7, a także w oparciu o następujące kryteria:
1. Wartość brutto każdej pozycji wymienionej w zapytaniu (wyrażona w PLN) – 100%
Najkorzystniejsza oferta dla danej pozycji otrzyma maksymalną punktację, zgodnie z zastosowaną w zapytaniu ofertowym wagą (100%).
Zamawiający dopuszcza możliwość składania ofert częściowych.

12. Sposób obliczenia oferty
Wagi procentowe przypisane do poszczególnych kryteriów oceny ofert
1. Wartość brutto każdej pozycji wymienionej w zapytaniu – 100%
Sposób przyznawania punktacji za spełnienie kryterium:
((Wmin / Wbad) * 100%) * 100= Ilość punktów
gdzie:
Wmin – wartość brutto oferty najtańszej
Wbad – wartość brutto oferty badanej
100 – współczynnik stały

13. Formalności, jakie powinny być dopełnione po wyborze oferty w celu zawarcia umowy
W dniu 12.12.2017r. Zamawiający przeprowadzi ocenę złożonych ofert. W tym czasie zastrzega sobie prawo do negocjacji i wyjaśnień dotyczących zakresu oferty.
Za najkorzystniejszą zostanie uznana oferta, która uzyska najwyższą ilość punktów oraz spełni pozostałe wymagania zamieszczone w zapytaniu ofertowym.
Oceny i wyboru ofert dokona Komisja. Po dokonaniu oceny i wyborze oferty zostanie sporządzony protokół podpisany przez członków Komisji. Następnie, wybranego kontrahenta Komisja zaprosi do podpisania umowy.
Jeżeli kontrahent, którego oferta została wybrana, odstąpi od zawarcia umowy, Zamawiający wybierze ofertę najkorzystniejszą spośród pozostałych ofert dla danego zapytania.
O wyborze najkorzystniejszej oferty Zamawiający zawiadomi drogą mailową oraz w formie ogłoszenia na stronie internetowej Zamawiającego niezwłocznie wszystkie podmioty, które przesłały oferty w ustalonym terminie. Ogłoszenie zwycięzcy niniejszego postępowania ofertowego nastąpi w dniu 12.12.2017r.

14. Uwagi i postanowienia końcowe
Niniejsze ogłoszenie nie jest ogłoszeniem w rozumieniu ustawy prawo zamówień publicznych, a propozycje składane przez zainteresowane podmioty nie są ofertami w rozumieniu kodeksu cywilnego.
Niniejsze zapytanie ofertowe nie stanowi zobowiązania do zawarcia umowy. Polski Związek Sportu Niepełnosprawnych „Start” może odstąpić od podpisania umowy bez podania uzasadnienia swojej decyzji.
Niniejsze zamówienie jest finansowane w całości ze środków Funduszy Rozwoju Kultury Fizycznej w ramach umowy nr: 2017/0063/0076/SubC/DSW/MP, zawartej w dniu 12.04.2017r. między Polskim Związkiem Sportu Niepełnosprawnych „Start” a Ministerstwem Sportu i Turystyki.
Wydanie niniejszego zapytania nie zobowiązuje Polskiego Związku Sportu Niepełnosprawnych „Start” do akceptacji oferty w całości lub w jej części, bez względu na jej zawartość cenową i nie zobowiązuje do składania wyjaśnień czy powodów akceptacji lub odrzucenia oferty. Polski Związek Sportu Niepełnosprawnych „Start” nie może być pociągany do odpowiedzialności za jakiekolwiek koszty czy wydatki poniesione przez oferentów w związku z przygotowaniem i dostarczeniem oferty.

15. Załączniki
Załącznik nr 1 – Formularz ofertowy
Załącznik nr 2 – Oświadczenie o spełnieniu wymogów formalnych oraz braku powiązań kapitałowych lub osobowych