Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty

dotyczącej sprzedaży i dostarczenia sprzętu sportowego specjalistycznego dla zawodników (zgodnie z wykazem szkolonych zawodników DSW – LA) w ramach umowy nr 2017/0063/0076/SubC/DSW/MP z dnia 12.04.2017r. podpisanej pomiędzy Polskim Związkiem Sportu Niepełnosprawnych „Start” a Ministerstwem Sportu i Turystyki.

 

 1. Postępowanie z dnia 24.11.2017r.
 2. Najkorzystniejsze oferty złożyły firmy:

Jacek Gardener, Red Med. Poland Sp. z o.o., Weron Dental Bartosz Weron oraz Fitcast Sp. z o.o.

które spełniły wszystkie wymogi formalne i otrzymały największą liczbę punktów za wykonanie przedmiotu zamówienia.

 

 Nr oferty Nazwa firmy Kryterium Punkty przyznane łącznie
1 Jacek Gardener Wartość brutto 100,00 (poz. 14)
2 Red Med. Poland Sp. z o.o. Wartość brutto 100,00 (poz. 8)
3 Allmed AB Sp. z o.o. Wartość brutto 87,26 (poz. 8)
4 Weron Dental Bartosz Weron Wartość brutto 100,00 (poz. 9)

89,71 (poz. 15)

5 Fitcast Sp. z o.o. Wartość brutto 100,00 (poz. 15)
6 SUMO Sp. z o.o. Wartość brutto Brak wymogów formalnych

Zapytanie ofertowe nr 01/12/2017

Zapytanie ofertowe nr 01/12/2017

dotyczące usługi sprzedaży i dostarczenia sprzętu sportowego specjalistycznego dla uczestników/czek zajęć sekcji pływackich w ramach projektu „Na start – zajęcia w sekcji pływackiej”.

1. Zamawiający:
Polski Związek Sportu Niepełnosprawnych „START”
ul. Trylogii 2/16, 01–982, Warszawa
NIP: 5261053340
REGON: 007011811
KRS: 0000124143

2. Opis przedmiotu zamówienia:

1) Przedmiotem niniejszego zamówienia jest usługa sprzedaży i dostarczenia sprzętu sportowego i akcesoriów specjalistycznych dla uczestników/czek zajęć sekcji pływackich w ramach projektu pt. „Na start – zajęcia w sekcji pływackiej”, realizowanego w ramach umowy nr ZZB/000425/BF/D z dnia 11 maja 2017 r. podpisanej pomiędzy Polskim Związkiem Sportu Niepełnosprawnych „START” a Państwowym Funduszem Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych.

2) Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia:
Usługa sprzedaży i dostarczenia sprzętu sportowego i akcesoriów specjalistycznych dla uczestników/czek zajęć sekcji pływackich, zgodnie z wykazem znajdującym się w punkcie 9 niniejszego zapytania.

3) Zamawiający dopuszcza możliwość składania ofert częściowych.

4) Zamawiający nie dopuszcza możliwości powierzenia części lub całości zamówienia podwykonawcom.

3. Zapytanie dotyczy kodu CPV:
37400000-2 – Sprzęt sportowy

4. Termin i miejsce wykonania zamówienia
• Przedmiot zamówienia należy dostarczyć do 5 lokalizacji na terenie RP w terminie do 20.12.2017 r.

5. Zadania po stronie Wykonawcy
• złożenie w terminie oferty na formularzu załączonym do zapytania (załącznik nr 1),
• złożenie w terminie załącznika nr 2,
• Wykonawca ma prawo złożyć tylko jedną ofertę,
• Wykonawca jest związany złożoną ofertą przez okres 30 dni,
• bieg terminu związania ofertą rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania ofert,
• Wykonawca może, przed upływem terminu składania ofert, zmienić lub wycofać ofertę.

6. Zadania po stronie Zamawiającego
• przygotowanie pełnej dokumentacji potrzebnej do rozliczenia zamówienia,
• uregulowanie zobowiązania wynikającego z wystawionej na w/w przedmiot faktury we wskazanym terminie.

7. Warunki udziału w postępowaniu oraz dokumenty wymagane w celu spełnienia warunków
Wymagania formalne wobec Oferenta/Wykonawcy:
• posiada uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień,
• posiada wpis do Ewidencji Działalności Gospodarczej lub Krajowego Rejestru Sądowego,
• posiada niezbędną wiedzę i doświadczenie oraz potencjał techniczny, a także dysponuje osobami zdolnymi do wykonania zamówienia; znajduje się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia;
• nie jest podmiotem powiązanym z Zamawiającym osobowo lub kapitałowo. Przez powiązania kapitałowe lub osobowe rozumie się wzajemne powiązania między Zamawiającym lub osobami wykonującymi w imieniu Zamawiającego czynności związane z przygotowaniem i przeprowadzeniem procedury wyboru wykonawcy
a Wykonawcą, polegające w szczególności na:
1. uczestniczeniu w spółce jako wspólnik spółki cywilnej lub spółki osobowej;
2. posiadaniu udziałów lub co najmniej 10 % akcji;
3. pełnieniu funkcji członka organu nadzorczego lub zarządzającego, prokurenta, pełnomocnika;
4. pozostawaniu w związku małżeńskim, w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej, pokrewieństwa lub powinowactwa w linii bocznej do drugiego stopnia lub w stosunku przysposobienia, opieki lub kurateli
• dysponuje potencjałem technicznym, organizacyjnym i merytorycznym niezbędnym do wykonania usługi.
• zobowiązuje się w ramach podpisanej umowy do przechowywania w sposób zapewniający dostępność, poufność i bezpieczeństwo oraz udostępnienia kontroli dokumentacji związanej z niniejszym zleceniem do dnia 31 grudnia 2024 r.
Potwierdzenie powyższych warunków ujęte zostało w załączniku nr 2 do niniejszego zapytania.

8. Waluta i warunki dotyczące rozliczeń związanych z realizacją niniejszego zamówienia
Ceny oraz wartość zbiorcza zamówienia powinny być podane w złotych polskich (netto
i brutto).
Zamawiający dopuszcza możliwość płatności zaliczkowej. Wymagany termin płatności FV nie krótszy niż 14 dni.

9. Opis sposobu przygotowania oferty:
Oferta powinna być sporządzona na formularzu ofertowym załączonym do niniejszego zapytania, zgodnie ze wzorem z załącznika nr 1. Oferta powinna być:
– podpisana przez osobę upoważnioną do podpisania oferty,
– posiadać datę sporządzenia,
– zawierać pełną nazwę, adres lub siedzibę oferenta, numer telefonu.

W danym obszarze Wykonawca określi cenę dla przedmiotu zamówienia wymienionego poniżej, podając ją w kwocie brutto oraz netto, z uwzględnieniem wszystkich opłat
i podatków (także podatku od towarów i usług), a także zbiorczo dla całej wartości zamówienia.

Oferta powinna być sporządzona w języku polskim.

Oferta powinna również uwzględniać poniższe elementy:

Sprzedaż i dostarczenie sprzętu sportowego i akcesoriów specjalistycznych pod wskazany adres.

l.p. Nazwa sprzętu/akcesoriów ilość
1 Arena Okulary Cobra Ultra Core Lustrzane 10
2 Speedo, deska elite KickBoard 10
3 Arena, Kickboard, deska do pływania 10
4 Finis, pullbuoy Axis, mała deska ósemka, rom. S 2
5 Finis, pullbuoy Axis, mała deska ósemka, rom. M 2
6 Finis, Płetwy długie Long Floating Fin, rozm. 24-26 1
7 Finis, Płetwy długie Long Floating Fin, rozm. 26-29 1
8 Finis, Płetwy długie Long Floating Fin, rozm. 30-33 1
9 Finis, Płetwy długie Long Floating Fin, rozm. 34-35 1
10 Finis, Płetwy długie Long Floating Fin, rozm. 36-37 1
11 Finis, Płetwy długie Long Floating Fin, rozm. 38-39 1
12 Finis, Płetwy długie Long Floating Fin, rozm. 40-41 1
13 Finis, Płetwy długie Long Floating Fin, rozm. 42-43 1
14 Finis, Płetwy długie Long Floating Fin, rozm. 44-45 1
15 Finis, Płetwy długie Long Floating Fin, rozm. 46-47 1
16 Finis, płetwy krótkie treningowe Z2 zoomers, rozm. 32/33 A 1
17 Finis, płetwy krótkie treningowe Z2 zoomers, rozm. 34/35 B 1
18 Finis, płetwy krótkie treningowe Z2 zoomers, rozm. 36/37 C 2
19 Finis, płetwy krótkie treningowe Z2 zoomers, rozm. 38/39 D 2
20 Finis, płetwy krótkie treningowe Z2 zoomers, rozm. 40/41 E 1
21 Finis, płetwy krótkie treningowe Z2 zoomers, rozm. 42/43 F 1
22 Finis, płetwy krótkie treningowe Z2 zoomers, rozm. 44/45 G 1
23 Finis, płetwy krótkie treningowe Z2 zoomers, rozm. 46/47 H 1
24 Speedo wiosełka Biofuse Power Paddle New łapki do pływania, rozm. M 4
25 Speedo wiosełka Biofuse Power Paddle New łapki do pływania, rozm. L 1
26 Finis, rurka czołowa Swimmers Snorkel Pink 10
27 Strechcordz Long Belt slider długa guma, żółta 1
28 Strechcordz Long Belt slider długa guma, zielona 1
29 Speedo, recznik border 10
30 Under Armour, plecak Hustle 3.0 10
31 Strechcordz modular set zestaw, żółta 1
32 Strechcordz modular set zestaw, zielona 1
33 Speedo, wiosełka Power Paddle, rozm. S 5
34 Speedo, wiosełka Power Paddle, rozm. M 5
35 Finis, wiosełka Instinct sculling paddle, rozm. M 5
36 Finis, Płetwy Positive Drive Fin – PDF, rozm. 38-40 1
37 Finis, Pullbuoy, rozm. Senior 5
38 Finis, Pullbuoy, rozm. Junior 5
39 Finis, Płetwy długie Long Floating Fin, rozmiar 33-35 2
40 Finis, Płetwy długie Long Floating Fin, rozmiar 35-37 3
41 Finis, Płetwy długie Long Floating Fin, rozmiar 37-39 2
42 Finis, Płetwy długie Long Floating Fin, rozmiar 39-42 2
43 Finis, Płetwy długie Long Floating Fin, rozmiar 42-44 1
44 Arena, Ręcznik ręcznik duży handy 100×150 cm 10
45 Arena, worek na sprzętfast mesh red team 10
46 Arena, plecak fastpack 2.1 10
47 Finis, rurka czołowa Swimmers Snorkel Pink 10
48 Arena, okulary Cobra Mirror Ultra 20
49 Finis, pullbuoy Axis, mała deska ósemka, rom. M 10
50 Strechcordz, guma z wiosełkami, czerwona 3
51 Strechcordz, guma z wiosełkami, zielona 4
52 Strechcordz, guma z wiosełkami, żółta 3
53 Finis, płetwy krótkie treningowe Z2 zoomers, rozm. 34/35 B 2
54 Finis, płetwy krótkie treningowe Z2 zoomers, rozm. 38/39 D 2
55 Finis, płetwy krótkie treningowe Z2 zoomers, rozm. 40/41 E 2
56 Finis, płetwy krótkie treningowe Z2 zoomers, rozm. 42/43 F 2
57 Finis, płetwy krótkie treningowe Z2 zoomers, rozm. 44/45 G 1
58 Finis, płetwy krótkie treningowe Z2 zoomers, rozm. 46/47 H 1
59 Finis, Płetwy długie Long Floating Fin, rozmiar 33-35 2
60 Finis, Płetwy długie Long Floating Fin, rozmiar 35-37 2
61 Finis, Płetwy długie Long Floating Fin, rozmiar 37-39 2
62 Finis, Płetwy długie Long Floating Fin, rozmiar 39-42 3
63 Finis, Płetwy długie Long Floating Fin, rozmiar 42-44 1
64 Arena, Ręcznik ręcznik duży handy 100×150 cm 10
65 Arena, worek na sprzętfast mesh red team 10
66 Arena, plecak fastpack 2.1 10
67 Arena, okulary Cobra Mirror Ultra 20
68 Finis, pullbuoy Axis, mała deska ósemka, rom. M 10
69 Speedo, wiosełka Power Paddle, rozm. L 2
70 Speedo, wiosełka Power Paddle, rozm. M 4
71 Speedo, wiosełka Power Paddle, rozm. S 4
72 Finis, płetwy krótkie treningowe Z2 zoomers, rozm. 34/35 B 3
73 Finis, płetwy krótkie treningowe Z2 zoomers, rozm. 38/39 D 3
74 Finis, płetwy krótkie treningowe Z2 zoomers, rozm. 40/41 E 2
75 Finis, płetwy krótkie treningowe Z2 zoomers, rozm. 42/43 F 2
76 Strechcordz, guma z wiosełkami, zielona 5
77 Strechcordz, guma z wiosełkami, żółta 5
78 Strechcordz Long Belt slider długa guma, żółta 3
79 Strechcordz Long Belt slider długa guma, zielona 3
80 Finis, pullbuoy Axis, mała deska ósemka, rom. S 5
81 Finis, pullbuoy Axis, mała deska ósemka, rom. M 5
82 Speedo, Deska Universal 10
83 Fashy, Krążek do wyławiania Griffin F4202 10
84 Fashy, Krążek do wyławiania Griffin F4202 20
85 Speedo, Deska Universal 20
86 Tyr, Pullbudy Ósemka, rozm. Senior 20
87 Gonge Activity Rings, pierścienie 6 szt. 10
88 Meio, Pullbuoy Ósemka 20
89 Meio, Drag Ring 20
90 Finis, pullbuoy Axis, mała deska ósemka, rom. M 10
91 Finis, Posture Trainer 20
92 Strechcordz Long Belt slider długa guma, żółta 10
93 Strechcordz, guma z wiosełkami, żółta 10
94 Speedo, Okulary Speedssocket Polarised Black gold 10
95 Speedo, Okulary Fastkin 3 elite Mirror 5
96 Arena, okulary Cobra Mirror Ultra 5
97 Finis, Płetwy długie Long Floating Fin, rozm. 35-37 3
98 Finis, Płetwy długie Long Floating Fin, rozm. 37-39 6
99 Finis, Płetwy długie Long Floating Fin, rozm. 39-42 6
100 Finis, Płetwy długie Long Floating Fin, rozm. 42-44 5
101 Arena, Ręcznik ręcznik duży handy 100×150 cm 20
102 Arena, plecak fastpack 2.1 20
103 Finis, rurka czołowa Swimmers Snorkel Pink 20
104 Finis, płetwy krótkie treningowe Z2 zoomers, rozm. 40/41 E 10
105 Speedo, Okulary fastskin 3 elite mirror (każdy z kolorów po 2 szt.) 10
106 Speedo, Okulary speedsocket polarised black gold 10
107 Strechcordz, guma z wiosełkami, żółta 5
108 Strechcordz, guma z wiosełkami, zielona 5
109 Strechcordz Long Belt slider długa guma, żółta 5
110 Strechcordz Long Belt slider długa guma, zielona 5
111 Finis, Posture Trainer 10
112 Finis, pullbuoy Axis, mała deska ósemka, rom. S 5
113 Finis, pullbuoy Axis, mała deska ósemka, rom. M 5
114 Kiefer, płetwy krótkie, rozm. JRS 1
115 Kiefer, płetwy krótkie, rozm. JRM 2
116 Kiefer, płetwy krótkie, rozm. XXS 2
117 Kiefer, płetwy krótkie, rozm. XS 1
118 Kiefer, płetwy krótkie, rozm. S 1
119 Kiefer, płetwy krótkie, rozm. M 1
120 Kiefer, płetwy krótkie, rozm. L 1
121 Kiefer, płetwy krótkie,  rozm. XL 1
122 Gonge Activity Rings, pierścienie 6 szt. 10
123 Tyr, Pullbudy Ósemka, rozm. junior, czarno-niebieski 5
124 Tyr, Pullbudy Ósemka, rozm. senior, czarno-niebieski 5
125 Speedo, Deska Universal 10
126 Speedo, czepek startowy fastskin 3, biały, rozm. M 5
127 Speedo, czepek startowy fastskin 3, czarny, rozm. M 5
128 Fashy, Krążek do wyławiania Griffin F4202 10

10 .Osoba uprawniona do kontaktu z potencjalnymi Wykonawcami
Osobą uprawnioną do kontaktów w sprawie niniejszego zapytania jest P. Marzena Kotwica – Koordynator projektu:
e-mail: marzena.kotwica@pzsnstart.eu

Z w/w osobą należy kontaktować się we wszelkich sprawach, dotyczących prowadzonego postępowania wyłaniania wykonawcy od momentu otrzymania niniejszego dokumentu, aż do rozstrzygnięcia wyboru.

11. Miejsce, termin i sposób złożenia oferty:
a) Oferty muszą być złożone do dnia 08.12.2017 r. do godz. 24.00.
Ofertę należy złożyć w wersji elektronicznej na adres e-mail: marzena.kotwica@pzsnstart.eu zatytułowaną następująco: „Oferta na usługę sprzedaży i dostarczenia sprzętu sportowego” w ramach projektu pt.: „Na start …” .
Do oferty należy dołączyć skan wypisu z rejestru przedsiębiorców lub zaświadczenie z ewidencji działalności gospodarczej, wystawione w dacie nie wcześniej niż 3 miesiące przed datą złożenia oferty.
Oferty otrzymane po 08.12.2017 r. nie będą rozpatrywane.
b) Wybór ofert nastąpi w dniu 11.12.2017 r. i zakończony zostanie protokołem.
12. Kryteria oceny ofert i wyboru Wykonawcy:
W celu wyboru najkorzystniejszej oferty Zamawiający dokona oceny i wyboru ofert spośród Wykonawców spełniających warunki określone w punkcie 7, a także w oparciu o następujące kryteria:
1. Cena – 100%

Zamawiający będzie badał cenę dla każdego elementu z oferty, sumując wskazane wartości poszczególnych elementów zamieszczonych w zapytaniu – wynajem obiektów sportowych. Najkorzystniejsza oferta otrzymuje maksymalną punktację, zgodnie z zastosowaną
w zapytaniu ofertowym wagą (100%).
Zamawiający dopuszcza składanie ofert częściowych.
13. Sposób obliczenia oferty
Wagi procentowe przypisane do poszczególnych kryteriów oceny ofert:
1. Cena – 100%
Sposób przyznawania punktacji za spełnienie kryterium:
((Cmin / Cbad) * 100%) * 100= Ilość punktów
gdzie:
Cmin – cena brutto oferty najtańszej
Cbad – cena brutto oferty badanej
100 – współczynnik stały

14. Formalności, jakie powinny być dopełnione po wyborze oferty w celu zawarcia umowy

W dniu 11.12.2017 r. Zamawiający przeprowadzi analizę złożonych ofert. W tym czasie zastrzega sobie prawo do negocjacji i wyjaśnień dotyczących zakresu oferty.
Za najkorzystniejszą zostanie uznana oferta, która uzyska najwyższą końcową ocenę oraz spełni inne wymagania zamieszczone w zapytaniu ofertowym.

Oceny i wyboru ofert dokona powołana w tym celu Komisja. Po dokonaniu oceny i wyborze oferty zostanie sporządzony protokół podpisany przez członków Komisji.

Wybranego kontrahenta Komisja zaprosi do podpisania umowy.

Jeżeli kontrahent, którego oferta została wybrana, odstąpi od zawarcia umowy, Zamawiający może wybrać ofertę najkorzystniejszą spośród pozostałych ofert dla danego zapytania.

O wyborze najkorzystniejszej oferty Zamawiający zawiadomi drogą mailową niezwłocznie wszystkie podmioty, które przesłały oferty w ustalonym terminie. Ogłoszenie zwycięzcy niniejszego postępowania ofertowego nastąpi w dniu 11.12.2017 r.

15. Termin związania ofertą
Termin związania ofertą wynosi 30 dni od upływu terminu składania ofert.

16. Unieważnienie postępowania
Zamawiający zastrzega sobie możliwość unieważnienia postępowania bez podania przyczyny. W przypadku unieważnienia postępowania, Zamawiający nie ponosi kosztów postępowania.

17. Finansowanie
Zamówienie jest finansowane ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w ramach projektu „Na start – zajęcia w sekcji pływackiej”.

18. Uwagi końcowe
Z możliwości realizacji zamówienia będą wyłączone podmioty, które powiązane są
z beneficjentem lub osobami upoważnionymi do zaciągania zobowiązań w imieniu beneficjenta lub osobami wykonującymi w imieniu beneficjenta czynności, związane z przygotowaniem
i przeprowadzeniem procedury wyboru wykonawcy osobowo lub kapitałowo.
Niniejsze ogłoszenie nie jest ogłoszeniem w rozumieniu ustawy prawo zamówień publicznych,
a propozycje składane przez zainteresowane podmioty nie są ofertami w rozumieniu kodeksu cywilnego.

Niniejsze zapytanie ofertowe nie stanowi zobowiązania do zawarcia umowy. Polski Związek Sportu Niepełnosprawnych „START” może odstąpić od podpisania umowy bez podania uzasadnienia swojej decyzji.

Niniejsze zapytanie ofertowe nie zobowiązuje Polskiego Związku Sportu Niepełnosprawnych „START” do żadnego określonego działania. Wydanie niniejszego zapytania nie zobowiązuje Polskiego Związku Sportu Niepełnosprawnych „START” do akceptacji oferty w całości lub w jej części, bez względu na jej zawartość cenową i nie zobowiązuje do składania wyjaśnień czy powodów akceptacji lub odrzucenia oferty. Polski Związek Sportu Niepełnosprawnych „START” nie może być pociągany do odpowiedzialności za jakiekolwiek koszty czy wydatki poniesione przez oferentów w związku z przygotowaniem i dostarczeniem oferty.

19. Załączniki:
Załącznik nr 1 – Formularz ofertowy
Załącznik nr 2 – Oświadczenie o spełnieniu wymogów formalnych oraz braku powiązań kapitałowych lub osobowych.

ZAPYTANIE OFERTOWE nr 31/11/2017

Data publikacji: 30.11.2017r.

ZAPYTANIE OFERTOWE nr 31/11/2017

 1. Nazwa i adres zamawiającego
  Polski Związek Sportu Niepełnosprawnych „Start”
  Ul. Trylogii 2/16, 01–982, Warszawa
  NIP: 526-10-53-340
  tel.: +48 22 659 30 11
  Adres strony internetowej: www.pzsnstart.eu

 

 1. Opis przedmiotu zapytania
  Przedmiotem zapytania jest usługa sprzedaży i dostarczenia odżywek i suplementów diety dla zawodników (zgodnie z wykazem szkolonych zawodników DSW – podnoszenie ciężarów) w ramach umowy nr 2017/0063/0076/SubC/DSW/MP z dnia 12.04.2017r. podpisanej pomiędzy Polskim Związkiem Sportu Niepełnosprawnych „Start” a Ministerstwem Sportu i Turystyki.

 

 1. Zapytanie dotyczy kodu CPV
  15882000-8 – Produkty dietetyczne
 1. Zadania po stronie Wykonawcy
 • złożenie w terminie oferty na formularzu załączonym do ogłoszenia (załącznik nr 1)
 • złożenie w terminie załącznika nr 2,
 • Wykonawca może złożyć tylko jedną ofertę, którą będzie związany 14 dni,
 • bieg terminu związania ofertą rozpoczyna  się wraz z upływem terminu składania ofert,
 • Wykonawca może, przed upływem terminu składania ofert, zmienić lub wycofać ofertę,
 • Nie dopuszcza się możliwości udziału w postępowaniu firm pośredniczących.

 

 1. Zadania i uprawnienia po stronie Zamawiającego
 • przygotowanie pełnej dokumentacji potrzebnej do rozliczenia usługi,
 • uregulowanie zobowiązania wynikającego z wystawionej na w/w przedmiot faktury we wskazanym terminie.
 • Zamawiający zastrzega możliwość unieważnienia postępowania bez podania przyczyny. W takim przypadku, Zamawiający nie ponosi kosztów postępowania.

 

 1. Termin i miejsce wykonania zamówienia
 • Przedmiot zamówienia należy dostarczyć do 10 lokalizacji na terenie RP w terminie do 31.12.2017r.

 

 1. Warunki udziału w postępowaniu oraz wymagane dokumenty
  Wymagania formalne wobec Oferenta/Wykonawcy:
 • posiada uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień, posiada wpis do Ewidencji Działalności Gospodarczej lub Krajowego Rejestru Sądowego;
 • posiada niezbędną wiedzę i doświadczenie oraz potencjał techniczny, a także dysponuje osobami zdolnymi do wykonania zamówienia; znajduje się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia;
 • nie jest podmiotem powiązanym z Zamawiającym osobowo lub kapitałowo. Przez powiązania kapitałowe lub osobowe rozumie się wzajemne powiązania między Zamawiającym lub osobami wykonującymi w imieniu Zamawiającego czynności związane z przygotowaniem i przeprowadzeniem procedury wyboru wykonawcy
  a Wykonawcą, polegające w szczególności na:

  1. uczestniczeniu w spółce jako wspólnik spółki cywilnej lub spółki osobowej;
  2. posiadaniu udziałów lub co najmniej 10 % akcji;
  3. pełnieniu funkcji członka organu nadzorczego lub zarządzającego, prokurenta, pełnomocnika;
  4. pozostawaniu w związku małżeńskim, w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej, pokrewieństwa lub powinowactwa w linii bocznej do drugiego stopnia lub w stosunku przysposobienia, opieki lub kurateli
 • zobowiązuje się w ramach podpisanej umowy do przechowywania w sposób zapewniający dostępność, poufność i bezpieczeństwo oraz udostępnienia kontroli dokumentacji związanej z niniejszym zleceniem do dnia 31 grudnia 2022 r.Powyższe zapisy reguluje również załącznik nr 2.
 1. Waluta i warunki dotyczące rozliczeń związanych z realizacją niniejszego zamówienia
  Ceny oraz wartość zbiorcza zamówienia powinny być podane w PLN (netto i brutto). Zamawiający wyraża zgodę na płatność zaliczkową. Wymagany termin płatności nie krótszy niż 3 dni.

 

 1. Opis sposobu przygotowania oferty
  Oferta powinna być sporządzona na formularzu ofertowym, zgodnie ze wzorem z załącznika nr 1. Oferta powinna być podpisana przez osobę upoważnioną do podpisania oferty.
  Zamawiający dopuszcza możliwość składania ofert częściowych.W danym obszarze Wykonawca określi cenę dla każdego elementu przedmiotu zamówienia wymienionego w poniższym zestawieniu, podając ją w kwocie brutto oraz netto, z uwzględnieniem wszystkich opłat i podatków (także podatku od towarów i usług) dla wskazanej liczby osób w zamówieniu, a także zbiorczo dla całej wartości zamówienia go dotyczącej. Oferta powinna być sporządzona w języku polskim oraz powinna zawierać pełną nazwę oraz dane adresowe Wykonawcy.

 

Oferta powinna również uwzględniać wszystkie poniższe elementy zamówienia wymienione poniżej:

 1. Sprzedaż i dostarczenie pod wskazany adres odżywek i suplementów diety dla zawodników (zgodnie z wykazem szkolonych zawodników DSW – podnoszenie ciężarów):
L.p. Nazwa sprzętu Ilość
1. Multipower Monohydrat, 500g/opak. 10 opak.
2. Trec Whey 100, 2275g./opak. 9 opak.
3. Trec Crea9 Extreme Powder, 500g/opak. 17 opak.
4. Trec Tribulon Black, 120kaps./opak. 8 opak.
5. Trec Multipack Sport Day/Night Formula, 60kaps./opak. 30 opak.
6. Trec Ashwagandha 800, 60tabl./opak. 20 opak.
7. Trec Vital Stack Drink, 500ml./opak. 12 opak.
8. Multipower ZK Mega Amino Liquid, 25ml/amp., 20amp/opak. 24 opak.
9. Trec Beta-Alanine 700, 60 kaps./opak. 8 opak.
10. Trec Witamina D3+K2, 60kaps./opak. 15 opak.
11. Trec ZMA Original, 120kaps./opak. 9 opak.
12. Trec Aminomax 6800, 320kaps/opak. 4 opak.
13. Trec CM 3, 360kaps./opak. 8 opak.
14. Trec Casein 100, 600g./opak. 5 opak.
15. Trec Clenburexin, 180kaps./opak. 3 opak.
16. Trec L+Carnitine 3000, 500ml./opak. 4 opak.
17. Trec Thermo Fat Burner MAX, 120kaps./opak. 2 opak.
18. Trec Caffeine 200 PLUS, 60kaps./opak. 4 opak.
19. Trec SAW Powder, 200g./opak. 5 opak.
20. Trec Magne 100 Sport, 60kaps./opak. 10 opak.

 

 1. Miejsce, termin i sposób złożenia oferty oraz osoba kontaktowa
  Oferty prosimy składać do dnia 12.2017r. do godz. 24.00.
  Ofertę w wersji elektronicznej prosimy przesłać na adres e-mail: bartosz.sojka@pzsnstart.eu. Osobą kontaktową jest Pan Bartosz Sójka.
  Oferty otrzymane po 13.12.2017r. nie będą rozpatrywane.
  Wybór ofert nastąpi w dniu 12.2017r. i zakończony zostanie protokołem.

 

 1. Kryteria wyboru
  Przy wyborze najkorzystniejszej oferty Zamawiający dokona oceny i wyboru ofert spośród Wykonawców spełniających warunki określone w punkcie 7, a także w oparciu o następujące kryteria:
 1. Wartość brutto każdej pozycji wymienionej w zapytaniu – 100%Zamawiający będzie badał cenę dla każdego elementu z oferty, sumując wskazane wartości poszczególnych elementów zamieszczonych w zapytaniu. Najkorzystniejsza oferta otrzymuje maksymalną punktację, zgodnie z zastosowaną w zapytaniu ofertowym wagą (100%).
  Zamawiający dopuszcza możliwość składania ofert częściowych.
 1. Sposób obliczenia oferty
  Wagi procentowe przypisane do poszczególnych kryteriów oceny ofert
 1. Wartość brutto każdej pozycji wymienionej w zapytaniu – 100%Sposób przyznawania punktacji za spełnienie kryterium:
  ((Wmin / Wbad) * 100%) * 100= Ilość punktów
  gdzie:
  Wmin – wartość brutto oferty najtańszej
  Wbad – wartość brutto oferty badanej
  100 – współczynnik stały
 1. Formalności, jakie powinny być dopełnione po wyborze oferty w celu zawarcia umowy
  W dniu 14.12.2017r. Zamawiający przeprowadzi ocenę złożonych ofert. W tym czasie zastrzega sobie prawo do negocjacji i wyjaśnień dotyczących zakresu oferty.Za najkorzystniejszą zostanie uznana oferta, która uzyska najwyższą ilość punktów oraz spełni pozostałe wymagania zamieszczone w zapytaniu ofertowym.Oceny i wyboru ofert dokona Komisja. Po dokonaniu oceny i wyborze oferty zostanie sporządzony protokół podpisany przez członków Komisji. Następnie, wybranego kontrahenta Komisja zaprosi do podpisania umowy.

  Jeżeli kontrahent, którego oferta została wybrana, odstąpi od zawarcia umowy, Zamawiający wybierze ofertę najkorzystniejszą spośród pozostałych ofert dla danego zapytania.

  O wyborze najkorzystniejszej oferty Zamawiający zawiadomi drogą mailową oraz w formie ogłoszenia na stronie internetowej Zamawiającego niezwłocznie wszystkie podmioty, które przesłały oferty w ustalonym terminie. Ogłoszenie zwycięzcy niniejszego postępowania ofertowego nastąpi w dniu 14.12.2017r.

 1. Uwagi i postanowienia końcowe
  Niniejsze ogłoszenie nie jest ogłoszeniem w rozumieniu ustawy prawo zamówień publicznych, a propozycje składane przez zainteresowane podmioty nie są ofertami  w rozumieniu kodeksu cywilnego.Niniejsze zapytanie ofertowe nie stanowi zobowiązania do zawarcia umowy. Polski Związek Sportu Niepełnosprawnych „Start” może odstąpić od podpisania umowy bez podania uzasadnienia swojej decyzji.Niniejsze zamówienie jest finansowane w całości ze środków Funduszy Rozwoju Kultury Fizycznej w ramach umowy nr: 2017/0063/0076/SubC/DSW/MP, zawartej w dniu 12.04.2017r. między Polskim Związkiem Sportu Niepełnosprawnych „Start” a Ministerstwem Sportu i Turystyki.

  Wydanie niniejszego zapytania nie zobowiązuje Polskiego Związku Sportu Niepełnosprawnych „Start” do akceptacji oferty w całości lub w jej części, bez względu na jej zawartość cenową i nie zobowiązuje do składania wyjaśnień czy powodów akceptacji lub odrzucenia oferty. Polski Związek Sportu Niepełnosprawnych „Start” nie może być pociągany do odpowiedzialności za jakiekolwiek koszty czy wydatki poniesione przez oferentów w związku z przygotowaniem i dostarczeniem oferty.

 1. Załączniki
  Załącznik nr 1 – Formularz ofertowy
  Załącznik nr 2 – Oświadczenie o spełnieniu wymogów formalnych oraz braku powiązań kapitałowych lub osobowych

ZAPYTANIE OFERTOWE nr 30/11/2017

Data publikacji: 30.11.2017r.

ZAPYTANIE OFERTOWE nr 30/11/2017

 1. Nazwa i adres zamawiającego

Polski Związek Sportu Niepełnosprawnych „Start”
Ul. Trylogii 2/16, 01–982, Warszawa
NIP: 526-10-53-340

tel.: +48 22 659 30 11

Adres strony internetowej: www.pzsnstart.eu

 1. Opis przedmiotu zapytania

Przedmiotem zapytania jest usługa hotelowa, gastronomiczna oraz wynajmu obiektów sportowych podczas obozu sportowego dla osób z niepełnosprawnościami w ramach projektu pt. „Cykl obozów sportowych i weekendów sportowych aktywizujących osoby niepełnosprawne”, realizowanego w ramach umowy nr ZZB/000410/BF/D z dnia 05.04.2017r. podpisanej pomiędzy Polskim Związkiem Sportu Niepełnosprawnych „Start” a Państwowym Funduszem Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych.

 1. Zapytanie dotyczy kodu CPV

45212140-9 – Obiekty rekreacyjne

55120000-7 – Usługi hotelarskie w zakresie spotkań i konferencji

55000000-0 – Usługi hotelarskie, restauracyjne i handlu detalicznego

55100000-1 – Usługi hotelarskie

55270000-3 – Usługi świadczone przez placówki oferujące wyżywienie i miejsca noclegowe

55300000-3 – Usługi restauracyjne i dotyczące podawania posiłków

 1. Zadania po stronie Wykonawcy
 • złożenie w terminie oferty na formularzu załączonym do ogłoszenia (załącznik nr 1)
 • złożenie w terminie załącznika nr 2,
 • Wykonawca może złożyć tylko jedną ofertę, którą będzie związany 14 dni,
 • bieg terminu związania ofertą rozpoczyna  się wraz z upływem terminu składania ofert,
 • Wykonawca może, przed upływem terminu składania ofert, zmienić lub wycofać ofertę,
 • Nie dopuszcza się możliwości udziału w postępowaniu firm pośredniczących.
 1. Zadania i uprawnienia po stronie Zamawiającego
 • przygotowanie pełnej dokumentacji potrzebnej do rozliczenia obozu sportowego,
 • uregulowanie zobowiązania wynikającego z wystawionej na w/w przedmiot faktury we wskazanym terminie.
 • Zamawiający zastrzega możliwość unieważnienia postępowania bez podania przyczyny. W takim przypadku, Zamawiający nie ponosi kosztów postępowania.
 1. Termin i miejsce wykonania zamówienia
 • Przedmiot zamówienia należy wykonać na terenie województwa Małopolskiego w terminie 11-21.12.2017r.
 1. Warunki udziału w postępowaniu oraz wymagane dokumenty

Wymagania formalne wobec Oferenta/Wykonawcy:

 • posiada uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień, posiada wpis do Ewidencji Działalności Gospodarczej lub Krajowego Rejestru Sądowego;
 • posiada niezbędną wiedzę i doświadczenie oraz potencjał techniczny, a także dysponuje osobami zdolnymi do wykonania zamówienia; znajduje się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia;
 • spełnia wymogi Ministerstwa Edukacji Narodowej dotyczące wypoczynku nieletnich;
 • nie jest podmiotem powiązanym z Zamawiającym osobowo lub kapitałowo. Przez powiązania kapitałowe lub osobowe rozumie się wzajemne powiązania między Zamawiającym lub osobami wykonującymi w imieniu Zamawiającego czynności związane z przygotowaniem i przeprowadzeniem procedury wyboru wykonawcy
  a Wykonawcą, polegające w szczególności na:

  1. uczestniczeniu w spółce jako wspólnik spółki cywilnej lub spółki osobowej;
  2. posiadaniu udziałów lub co najmniej 10 % akcji;
  3. pełnieniu funkcji członka organu nadzorczego lub zarządzającego, prokurenta, pełnomocnika;
  4. pozostawaniu w związku małżeńskim, w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej, pokrewieństwa lub powinowactwa w linii bocznej do drugiego stopnia lub w stosunku przysposobienia, opieki lub kurateli
 • zobowiązuje się w ramach podpisanej umowy do przechowywania w sposób zapewniający dostępność, poufność i bezpieczeństwo oraz udostępnienia kontroli dokumentacji związanej z niniejszym zleceniem do dnia 31 grudnia 2022 r.

Powyższe zapisy reguluje również załącznik nr 2.

 1. Waluta i warunki dotyczące rozliczeń związanych z realizacją niniejszego zamówienia

Ceny oraz wartość zbiorcza zamówienia powinny być podane w PLN (netto
i brutto). Zamawiający wyraża zgodę na płatność zaliczkową. Wymagany termin płatności nie krótszy niż 14 dni.

 1. Opis sposobu przygotowania oferty

Oferta powinna być sporządzona na formularzu ofertowym, zgodnie ze wzorem z załącznika nr 1. Oferta powinna być podpisana przez osobę upoważnioną do podpisania oferty.

Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert częściowych.

W danym obszarze Wykonawca określi cenę dla każdego elementu przedmiotu zamówienia wymienionego w poniższym zestawieniu, podając ją w kwocie brutto oraz netto,
z uwzględnieniem wszystkich opłat i podatków (także podatku od towarów i usług) dla wskazanej liczby osób w zamówieniu, a także zbiorczo dla całej wartości zamówienia go dotyczącej. Oferta powinna być sporządzona w języku polskim oraz powinna zawierać pełną nazwę oraz dane adresowe Wykonawcy.

Oferta powinna również uwzględniać wszystkie poniższe elementy zamówienia wymienione poniżej:

Zakwaterowanie dla 41 osób (w tym osób z niepełnosprawnościami oraz do 18 roku życia) w terminie 11-21.12.2017r.

Zakwaterowanie w pokojach jednoosobowych, dwuosobowych (w wyjątkowych przypadkach dopuszczalne są pokoje wieloosobowe) z łazienkami dla 41 osób w terminie 11-21.12.2017r. Proszę wskazać ilość i rodzaj oferowanych pokoi. Pokoje dla przynajmniej 15 osób powinny być przystosowane dla osób poruszających się na wózkach inwalidzkich.

Wyżywienie (śniadanie, obiad, kolacja) dla 41 (w tym osób z niepełnosprawnościami oraz do 18 roku życia) osób w terminie 11-21.12.2017r.

Wyżywienie w zakresie śniadania, obiadu (posiłek dwudaniowy z surówkami i napojami) oraz kolacji dla 41 osób w terminie 11-21.12.2017r. (od kolacji w dniu 11-12.2017r. do śniadania w dniu 21.12.2017r.). Wykonawca powinien umożliwić spożywanie posiłków przez osoby z niepełnosprawnościami.

Wynajem obiektów sportowych w terminie 12-20.12.2017r.

Dostęp do obiektów sportowych dostosowanych dla osób z niepełnosprawnościami tj.

– karnet na wyciąg orczykowy: 4h dziennie w terminie 12-20.12.2017r. dla 41 osób

Stok narciarski musi znajdować się w odległości nie większej niż 200 metrów od Hotelu.

 1. Miejsce, termin i sposób złożenia oferty

Oferty prosimy składać do dnia 12.2017r. do godz. 24.00.

Ofertę w wersji elektronicznej prosimy przesłać na adres e-mail: bartosz.sojka@pzsnstart.eu. Osobą kontaktową jest Pan Bartosz Sójka.

Oferty otrzymane po 07.12.2017r. nie będą rozpatrywane.

Wybór ofert nastąpi w dniu 12.2017r. i zakończony zostanie protokołem.

 1. Kryteria wyboru

Przy wyborze najkorzystniejszej oferty Zamawiający dokona oceny i wyboru ofert spośród Wykonawców spełniających warunki określone w punkcie 7, a także w oparciu o następujące kryteria:

 1. Całkowity koszt oferty – 100%

Zamawiający będzie badał cenę dla każdego elementu z oferty, sumując wskazane wartości poszczególnych elementów zamieszczonych w zapytaniu – zakwaterowanie, wyżywienie (śniadanie, obiad, kolacja), wynajem obiektów sportowych. Najkorzystniejsza oferta otrzymuje maksymalną punktację, zgodnie z zastosowaną w zapytaniu ofertowym wagą (100%).

Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych.

 1. Sposób obliczenia oferty

Wagi procentowe przypisane do poszczególnych kryteriów oceny ofert

 1. Całkowity koszt oferty – 100%

Sposób przyznawania punktacji za spełnienie kryterium:

((Kmin / Kbad) * 100%) * 100= Ilość punktów

gdzie:

Kmin – koszt brutto oferty najtańszej

Kbad – koszt brutto oferty badanej

100 – współczynnik stały

 1. Formalności, jakie powinny być dopełnione po wyborze oferty w celu zawarcia umowy

W dniu 11.12.2017r. Zamawiający przeprowadzi ocenę złożonych ofert. W tym czasie zastrzega sobie prawo do negocjacji i wyjaśnień dotyczących zakresu oferty.

Za najkorzystniejszą zostanie uznana oferta, która uzyska najwyższą ilość punktów oraz spełni pozostałe wymagania zamieszczone w zapytaniu ofertowym.

Oceny i wyboru ofert dokona Komisja. Po dokonaniu oceny i wyborze oferty zostanie sporządzony protokół podpisany przez członków Komisji. Następnie, wybranego kontrahenta Komisja zaprosi do podpisania umowy.

Jeżeli kontrahent, którego oferta została wybrana, odstąpi od zawarcia umowy, Zamawiający wybierze ofertę najkorzystniejszą spośród pozostałych ofert dla danego zapytania.

O wyborze najkorzystniejszej oferty Zamawiający zawiadomi drogą mailową oraz w formie ogłoszenia na stronie internetowej Zamawiającego niezwłocznie wszystkie podmioty, które przesłały oferty w ustalonym terminie. Ogłoszenie zwycięzcy niniejszego postępowania ofertowego nastąpi w dniu 11.12.2017r.

 1. Uwagi i postanowienia końcowe

Niniejsze ogłoszenie nie jest ogłoszeniem w rozumieniu ustawy prawo zamówień publicznych, a propozycje składane przez zainteresowane podmioty nie są ofertami  w rozumieniu kodeksu cywilnego.

Niniejsze zapytanie ofertowe nie stanowi zobowiązania do zawarcia umowy. Polski Związek Sportu Niepełnosprawnych „Start” może odstąpić od podpisania umowy bez podania uzasadnienia swojej decyzji.

Niniejsze zamówienie jest finansowane w całości ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w ramach projektu „Cykl obozów sportowych i weekendów sportowych aktywizujących osoby niepełnosprawne”.

Wydanie niniejszego zapytania nie zobowiązuje Polskiego Związku Sportu Niepełnosprawnych „Start” do akceptacji oferty w całości lub w jej części, bez względu na jej zawartość cenową i nie zobowiązuje do składania wyjaśnień czy powodów akceptacji lub odrzucenia oferty. Polski Związek Sportu Niepełnosprawnych „Start” nie może być pociągany do odpowiedzialności za jakiekolwiek koszty czy wydatki poniesione przez oferentów w związku z przygotowaniem i dostarczeniem oferty.

 1. Załączniki

Załącznik nr 1 – Formularz ofertowy

Załącznik nr 2 – Oświadczenie o spełnieniu wymogów formalnych oraz braku powiązań kapitałowych lub osobowych

ZAPYTANIE OFERTOWE nr 29/11/2017

Data publikacji: 30.11.2017r.

 

ZAPYTANIE OFERTOWE nr 29/11/2017

 1. Nazwa i adres zamawiającego

Polski Związek Sportu Niepełnosprawnych „Start”
Ul. Trylogii 2/16, 01–982, Warszawa
NIP: 526-10-53-340

tel.: +48 22 659 30 11
Adres strony internetowej: www.pzsnstart.eu

 1. Opis przedmiotu zapytania

Przedmiotem zapytania jest usługa sprzedaży i dostarczenia sprzętu sportowego specjalistycznego dla zawodników (zgodnie z wykazem szkolonych zawodników DSW – szermierka na wózkach) w ramach umowy nr 2017/0063/0076/SubC/DSW/MP z dnia 12.04.2017r. podpisanej pomiędzy Polskim Związkiem Sportu Niepełnosprawnych „Start” a Ministerstwem Sportu i Turystyki.

 1. Zapytanie dotyczy kodu CPV

37400000-2 – Sprzęt sportowy

 1. Zadania po stronie Wykonawcy
 • złożenie w terminie oferty na formularzu załączonym do ogłoszenia (załącznik nr 1)
 • złożenie w terminie załącznika nr 2,
 • Wykonawca może złożyć tylko jedną ofertę, którą będzie związany 14 dni,
 • bieg terminu związania ofertą rozpoczyna  się wraz z upływem terminu składania ofert,
 • Wykonawca może, przed upływem terminu składania ofert, zmienić lub wycofać ofertę,
 • Nie dopuszcza się możliwości udziału w postępowaniu firm pośredniczących.
 1. Zadania i uprawnienia po stronie Zamawiającego
 • przygotowanie pełnej dokumentacji potrzebnej do rozliczenia usługi,
 • uregulowanie zobowiązania wynikającego z wystawionej na w/w przedmiot faktury we wskazanym terminie.
 • Zamawiający zastrzega możliwość unieważnienia postępowania bez podania przyczyny. W takim przypadku, Zamawiający nie ponosi kosztów postępowania.
 1. Termin i miejsce wykonania zamówienia
 • Przedmiot zamówienia należy dostarczyć do 1 lokalizacji na terenie RP w terminie do 31.12.2017r.
 1. Warunki udziału w postępowaniu oraz wymagane dokumenty

Wymagania formalne wobec Oferenta/Wykonawcy:

 • posiada uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień, posiada wpis do Ewidencji Działalności Gospodarczej lub Krajowego Rejestru Sądowego;
 • posiada niezbędną wiedzę i doświadczenie oraz potencjał techniczny, a także dysponuje osobami zdolnymi do wykonania zamówienia; znajduje się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia;
 • nie jest podmiotem powiązanym z Zamawiającym osobowo lub kapitałowo. Przez powiązania kapitałowe lub osobowe rozumie się wzajemne powiązania między Zamawiającym lub osobami wykonującymi w imieniu Zamawiającego czynności związane z przygotowaniem i przeprowadzeniem procedury wyboru wykonawcy
  a Wykonawcą, polegające w szczególności na:

  1. uczestniczeniu w spółce jako wspólnik spółki cywilnej lub spółki osobowej;
  2. posiadaniu udziałów lub co najmniej 10 % akcji;
  3. pełnieniu funkcji członka organu nadzorczego lub zarządzającego, prokurenta, pełnomocnika;
  4.  pozostawaniu w związku małżeńskim, w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej, pokrewieństwa lub powinowactwa w linii bocznej do drugiego stopnia lub w stosunku przysposobienia, opieki lub kurateli
 • zobowiązuje się w ramach podpisanej umowy do przechowywania w sposób zapewniający dostępność, poufność i bezpieczeństwo oraz udostępnienia kontroli dokumentacji związanej z niniejszym zleceniem do dnia 31 grudnia 2022 r.

Powyższe zapisy reguluje również załącznik nr 2.

 1. Waluta i warunki dotyczące rozliczeń związanych z realizacją niniejszego zamówienia

Ceny oraz wartość zbiorcza zamówienia powinny być podane w PLN (netto
i brutto). Zamawiający wyraża zgodę na płatność zaliczkową. Wymagany termin płatności nie krótszy niż 3 dni.

 1. Opis sposobu przygotowania oferty

Oferta powinna być sporządzona na formularzu ofertowym, zgodnie ze wzorem z załącznika nr 1. Oferta powinna być podpisana przez osobę upoważnioną do podpisania oferty.

Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert częściowych.

W danym obszarze Wykonawca określi cenę dla każdego elementu przedmiotu zamówienia wymienionego w poniższym zestawieniu, podając ją w kwocie brutto oraz netto,
z uwzględnieniem wszystkich opłat i podatków (także podatku od towarów i usług) dla wskazanej liczby osób w zamówieniu, a także zbiorczo dla całej wartości zamówienia go dotyczącej. Oferta powinna być sporządzona w języku polskim oraz powinna zawierać pełną nazwę oraz dane adresowe Wykonawcy.

Oferta powinna również uwzględniać wszystkie poniższe elementy zamówienia wymienione poniżej:

 1. Sprzedaż i dostarczenie pod wskazany adres sprzętu sportowego specjalistycznego dla zawodników (zgodnie z wykazem szkolonych zawodników DSW – szermierka na wózkach):
L.p Nazwa sprzętu Ilość
1. Klingi szpadowe BF, uzbrojone, z atestem FIE (o wysokim stopniu twardości) 5 sztuk
2. Klingi floretowe BF, uzbrojone, z atestem FIE (o wysokim stopniu twardości) 10 sztuk
3. Klingi szablowe (zwykłe) z atestem FIE (o wysokim stopniu twardości) 6 sztuk
4. Klingi szablowe „Maragine” z atestem FIE (o wysokim stopniu twardości) 4 sztuki
5. Szable z atestem FIE 4 sztuki
6. Rękawice szermiercze antypoślizgowe, typu Gripstar 4 sztuk
7. Torba szermiercza dwukomorowa na kółkach (typu Jumbo) z dopinaną nadstawką i torebką (na drobne akcesoria szermiercze) oraz napisem „Polish Fencing Team” i emblematem polskiej flagi umieszczonej na bocznej środkowej kieszeni torby (kolor dowolny) 1 sztuka
8. Bluza szermiercza z atestem FIE (elastyczna) 2 sztuki
9. Kamizelka elektryczna szablowa z atestem FIE 2 sztuki
10. Kamizelka elektryczna floretowa z atestem FIE 1 sztuka
11. Maska szermiercza (floretowa/szpadowa) z atestem FIE 2 sztuki
12. Maska szermiercza (szablowa) z atestem FIE 1 sztuka
13. Opończa na wózek szermierczy 1 sztuka
14. Osłony do wózków szermierczych (2 sztuki w komplecie) 4 komp.

 

 1. Miejsce, termin i sposób złożenia oferty oraz osoba kontaktowa
  1. Oferty prosimy składać do dnia 12.2017r. do godz. 24.00.

Ofertę w wersji elektronicznej prosimy przesłać na adres e-mail: bartosz.sojka@pzsnstart.eu. Osobą kontaktową jest Pan Bartosz Sójka.

Oferty otrzymane po 11.12.2017r. nie będą rozpatrywane.

Wybór ofert nastąpi w dniu 12.2017r. i zakończony zostanie protokołem.

 1. Kryteria wyboru

Przy wyborze najkorzystniejszej oferty Zamawiający dokona oceny i wyboru ofert spośród Wykonawców spełniających warunki określone w punkcie 7, a także w oparciu o następujące kryteria:

 1. Cena brutto – 100%

Zamawiający będzie badał cenę dla każdego elementu z oferty, sumując wskazane wartości poszczególnych elementów zamieszczonych w zapytaniu. Najkorzystniejsza oferta otrzymuje maksymalną punktację, zgodnie z zastosowaną w zapytaniu ofertowym wagą (100%).

Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych.

 1. Sposób obliczenia oferty

Wagi procentowe przypisane do poszczególnych kryteriów oceny ofert

 1. Cena brutto – 100%

Sposób przyznawania punktacji za spełnienie kryterium:

((Cmin / Cbad) * 100%) * 100= Ilość punktów

gdzie:

Cmin – cena brutto oferty najtańszej

Cbad – cena brutto oferty badanej

100 – współczynnik stały

 1. Formalności, jakie powinny być dopełnione po wyborze oferty w celu zawarcia umowy

W dniu 12.12.2017r. Zamawiający przeprowadzi ocenę złożonych ofert. W tym czasie zastrzega sobie prawo do negocjacji i wyjaśnień dotyczących zakresu oferty.

Za najkorzystniejszą zostanie uznana oferta, która uzyska najwyższą ilość punktów oraz spełni pozostałe wymagania zamieszczone w zapytaniu ofertowym.

Oceny i wyboru ofert dokona Komisja. Po dokonaniu oceny i wyborze oferty zostanie sporządzony protokół podpisany przez członków Komisji. Następnie, wybranego kontrahenta Komisja zaprosi do podpisania umowy.

Jeżeli kontrahent, którego oferta została wybrana, odstąpi od zawarcia umowy, Zamawiający wybierze ofertę najkorzystniejszą spośród pozostałych ofert dla danego zapytania.

O wyborze najkorzystniejszej oferty Zamawiający zawiadomi drogą mailową oraz w formie ogłoszenia na stronie internetowej Zamawiającego niezwłocznie wszystkie podmioty, które przesłały oferty w ustalonym terminie. Ogłoszenie zwycięzcy niniejszego postępowania ofertowego nastąpi w dniu 12.12.2017r.

 1. Uwagi i postanowienia końcowe

Niniejsze ogłoszenie nie jest ogłoszeniem w rozumieniu ustawy prawo zamówień publicznych, a propozycje składane przez zainteresowane podmioty nie są ofertami  w rozumieniu kodeksu cywilnego.

Niniejsze zapytanie ofertowe nie stanowi zobowiązania do zawarcia umowy. Polski Związek Sportu Niepełnosprawnych „Start” może odstąpić od podpisania umowy bez podania uzasadnienia swojej decyzji.

Niniejsze zamówienie jest finansowane w całości ze środków Funduszy Rozwoju Kultury Fizycznej w ramach umowy nr: 2017/0063/0076/SubC/DSW/MP, zawartej w dniu 12.04.2017r. między Polskim Związkiem Sportu Niepełnosprawnych „Start” a Ministerstwem Sportu i Turystyki.

Wydanie niniejszego zapytania nie zobowiązuje Polskiego Związku Sportu Niepełnosprawnych „Start” do akceptacji oferty w całości lub w jej części, bez względu na jej zawartość cenową i nie zobowiązuje do składania wyjaśnień czy powodów akceptacji lub odrzucenia oferty. Polski Związek Sportu Niepełnosprawnych „Start” nie może być pociągany do odpowiedzialności za jakiekolwiek koszty czy wydatki poniesione przez oferentów w związku z przygotowaniem i dostarczeniem oferty.

 1. Załączniki

Załącznik nr 1 – Formularz ofertowy

Załącznik nr 2- sprzęt sportowy nr 2-szermierka na wózkach

ZAPYTANIE OFERTOWE nr 28/11/2017

1. Nazwa i adres zamawiającego
Polski Związek Sportu Niepełnosprawnych „Start”
Ul. Trylogii 2/16, 01–982, Warszawa
NIP: 526-10-53-340
tel.: +48 22 659 30 11
Adres strony internetowej: www.pzsnstart.eu

2. Opis przedmiotu zapytania
Przedmiotem zapytania jest usługa sprzedaży i dostarczenia sprzętu sportowego dla zawodników (zgodnie z wykazem szkolonych zawodników DSW – narciarstwo alpejskie) w ramach umowy nr 2017/0063/0076/SubC/DSW/MP z dnia 12.04.2017r. podpisanej pomiędzy Polskim Związkiem Sportu Niepełnosprawnych „Start” a Ministerstwem Sportu i Turystyki.

3. Zapytanie dotyczy kodu CPV
37400000-2 – Sprzęt sportowy

4. Zadania po stronie Wykonawcy
 złożenie w terminie oferty na formularzu załączonym do ogłoszenia (załącznik nr 1)
 złożenie w terminie załącznika nr 2,
 Wykonawca może złożyć tylko jedną ofertę, którą będzie związany 14 dni,
 bieg terminu związania ofertą rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania ofert,
 Wykonawca może, przed upływem terminu składania ofert, zmienić lub wycofać ofertę,
 Nie dopuszcza się możliwości udziału w postępowaniu firm pośredniczących.

5. Zadania i uprawnienia po stronie Zamawiającego
 przygotowanie pełnej dokumentacji potrzebnej do rozliczenia usługi,
 uregulowanie zobowiązania wynikającego z wystawionej na w/w przedmiot faktury we wskazanym terminie.
 Zamawiający zastrzega możliwość unieważnienia postępowania bez podania przyczyny. W takim przypadku, Zamawiający nie ponosi kosztów postępowania.

6. Termin i miejsce wykonania zamówienia
 Przedmiot zamówienia należy dostarczyć do 1 lokalizacji na terenie RP w terminie do 20.12.2017r.

7. Warunki udziału w postępowaniu oraz wymagane dokumenty
Wymagania formalne wobec Oferenta/Wykonawcy:
 posiada uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień, posiada wpis do Ewidencji Działalności Gospodarczej lub Krajowego Rejestru Sądowego;
 posiada niezbędną wiedzę i doświadczenie oraz potencjał techniczny, a także dysponuje osobami zdolnymi do wykonania zamówienia; znajduje się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia;
 nie jest podmiotem powiązanym z Zamawiającym osobowo lub kapitałowo. Przez powiązania kapitałowe lub osobowe rozumie się wzajemne powiązania między Zamawiającym lub osobami wykonującymi w imieniu Zamawiającego czynności związane z przygotowaniem i przeprowadzeniem procedury wyboru wykonawcy
a Wykonawcą, polegające w szczególności na:
1. uczestniczeniu w spółce jako wspólnik spółki cywilnej lub spółki osobowej;
2. posiadaniu udziałów lub co najmniej 10 % akcji;
3. pełnieniu funkcji członka organu nadzorczego lub zarządzającego, prokurenta, pełnomocnika;
4. pozostawaniu w związku małżeńskim, w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej, pokrewieństwa lub powinowactwa w linii bocznej do drugiego stopnia lub w stosunku przysposobienia, opieki lub kurateli
 zobowiązuje się w ramach podpisanej umowy do przechowywania w sposób zapewniający dostępność, poufność i bezpieczeństwo oraz udostępnienia kontroli dokumentacji związanej z niniejszym zleceniem do dnia 31 grudnia 2022 r.
Powyższe zapisy reguluje również załącznik nr 2.

8. Waluta i warunki dotyczące rozliczeń związanych z realizacją niniejszego zamówienia
Ceny oraz wartość zbiorcza zamówienia powinny być podane w PLN (netto
i brutto). Zamawiający wyraża zgodę na płatność zaliczkową. Wymagany termin płatności nie krótszy niż 3 dni.

9. Opis sposobu przygotowania oferty
Oferta powinna być sporządzona na formularzu ofertowym, zgodnie ze wzorem z załącznika nr 1. Oferta powinna być podpisana przez osobę upoważnioną do podpisania oferty.
Zamawiający dopuszcza możliwość składania ofert częściowych.
W danym obszarze Wykonawca określi cenę dla każdego elementu przedmiotu zamówienia wymienionego w poniższym zestawieniu, podając ją w kwocie brutto oraz netto,
z uwzględnieniem wszystkich opłat i podatków (także podatku od towarów i usług) dla wskazanej liczby osób w zamówieniu, a także zbiorczo dla całej wartości zamówienia go dotyczącej. Oferta powinna być sporządzona w języku polskim oraz powinna zawierać pełną nazwę oraz dane adresowe Wykonawcy.

Oferta powinna również uwzględniać wszystkie poniższe elementy zamówienia wymienione poniżej:
a. Sprzedaż i dostarczenie pod wskazany adres sprzętu sportowego dla zawodników (zgodnie z wykazem szkolonych zawodników DSW – narciarstwo alpejskie):

L.p. Nazwa sprzętu Ilość
1. Kurtka Salewa Ortles Medium DWN, męska, czarna, rozmiar L 4 sztuki
2. Kurtka Salewa Ortles Medium DWN, męska, czarna, rozmiar M 2 sztuki
3. Kurtka Salewa Ortles Medium DWN, męska, czarna, rozmiar S 1 sztuka
4. Kurtka Salewa Ortles 2 GTX PRO, męska, czarna, rozmiar L 4 sztuki
5. Kurtka Salewa Ortles 2 GTX PRO, męska, czarna, rozmiar M 2 sztuki
6. Kurtka Salewa Ortles 2 GTX PRO, męska, czarna, rozmiar S 1 sztuka
7. Spodnie Salewa Rescue GTX PRO, męskie, czarne, rozmiar L 3 sztuki
8. Spodnie Salewa Rescue GTX PRO, męskie, czarne, rozmiar M 2 sztuki
9. Spodnie Salewa Rescue GTX PRO, męskie, czarne, rozmiar XL 1 sztuka
10. Spodnie Salewa Rescue GTX PRO, męskie, czarne, rozmiar S 1 sztuka
11. Kurtka Salewa Ortles Medium DWN, damska, niebieska, rozmiar S 1 sztuka
12. Kurtka Salewa Ortles Medium DWN, damska, niebieska, rozmiar XS 1 sztuka
13. Kurtka Salewa Ortles 2 GTX PRO, damska, czerwona, rozmiar S 1 sztuka
14. Kurtka Salewa Ortles 2 GTX PRO, damska, czerwona, rozmiar XS 1 sztuka
15. Spodnie Salewa Ortles GTX PRO, damskie, czarne, rozmiar S 1 sztuka
16. Spodnie Salewa Ortles GTX PRO, damskie, czarne, rozmiar XS 1 sztuka
17. Head narty WC Rebels iSL RD SW RP WCR 14 wh/bk 155cm (sezon 17/18) 2 pary
18. Head narty WC Rebels iSL RD SW RP WCR 14 wh/bk 165cm (sezon 17/18) 2 pary
19. Head narty WC Rebels iGS RD SW RP WCR 14 wh/bk 183cm 1 para
20. Head narty WC Rebels iSL RD SW RP WCR 14 wh/bk 188cm 1 para
21. Head wiązania FREEFLEX PRO 20X RD wh/bk/fl 1 para
22. Head wiązania FREEFLEX EVO 16X RD BR.85A bk/wh/fl/yw 4 pary
23. Head wiązania FREEFLEX EVO 14 BR.85D m/bk/wh/fl/yw 1 para
24. Head Race Team Insulated Jacket, męski, czarny, rozmiar L 3 sztuki
25. Head Race Team Insulated Jacket, męski, czarny, rozmiar M 2 sztuki
26. Head Race Team Insulated Jacket, męski, czarny, rozmiar S 2 sztuki
27. Head Race Team Insulated Jacket, damski, czarny, rozmiar S 1 sztuka
28. Head Race Team Insulated Jacket, damski, czarny, rozmiar XS 1 sztuka
29. Head Race Team Raincoat, rozmiar L 3 sztuki
30. Head Race Team Raincoat, rozmiar M 4 sztuki
31. Head Race Team Raincoat, rozmiar S 2 sztuki
32. Obuwie Scarpa Neutron (rozmiary: 37, 37.5, 41.5, 43, 44) 5 par
33. Obuwie Scarpa Mojito (rozmiary: 43) 3 pary
34. Metr trenerski, slalomowy, 25m. 1 sztuka
35. Tyczka slalomowa treningowa 27 (szczotka), metalowy przegub 20 sztuk

10. Miejsce, termin i sposób złożenia oferty oraz osoba kontaktowa
a) Oferty prosimy składać do dnia 07.12.2017r. do godz. 24.00.
Ofertę w wersji elektronicznej prosimy przesłać na adres e-mail: bartosz.sojka@pzsnstart.eu. Osobą kontaktową jest Pan Bartosz Sójka.
Oferty otrzymane po 07.12.2017r. nie będą rozpatrywane.
b) Wybór ofert nastąpi w dniu 08.12.2017r. i zakończony zostanie protokołem.

11. Kryteria wyboru
Przy wyborze najkorzystniejszej oferty Zamawiający dokona oceny i wyboru ofert spośród Wykonawców spełniających warunki określone w punkcie 7, a także w oparciu o następujące kryteria:
1. Wartość brutto każdej pozycji wymienionej w zapytaniu (wyrażona w PLN) – 100%
Najkorzystniejsza oferta dla danej pozycji otrzyma maksymalną punktację, zgodnie z zastosowaną w zapytaniu ofertowym wagą (100%).
Zamawiający dopuszcza możliwość składania ofert częściowych.

12. Sposób obliczenia oferty
Wagi procentowe przypisane do poszczególnych kryteriów oceny ofert
1. Wartość brutto każdej pozycji wymienionej w zapytaniu – 100%
Sposób przyznawania punktacji za spełnienie kryterium:
((Wmin / Wbad) * 100%) * 100= Ilość punktów
gdzie:
Wmin – wartość brutto oferty najtańszej
Wbad – wartość brutto oferty badanej
100 – współczynnik stały

13. Formalności, jakie powinny być dopełnione po wyborze oferty w celu zawarcia umowy
W dniu 08.12.2017r. Zamawiający przeprowadzi ocenę złożonych ofert. W tym czasie zastrzega sobie prawo do negocjacji i wyjaśnień dotyczących zakresu oferty.
Za najkorzystniejszą zostanie uznana oferta, która uzyska najwyższą ilość punktów oraz spełni pozostałe wymagania zamieszczone w zapytaniu ofertowym.
Oceny i wyboru ofert dokona Komisja. Po dokonaniu oceny i wyborze oferty zostanie sporządzony protokół podpisany przez członków Komisji. Następnie, wybranego kontrahenta Komisja zaprosi do podpisania umowy.
Jeżeli kontrahent, którego oferta została wybrana, odstąpi od zawarcia umowy, Zamawiający wybierze ofertę najkorzystniejszą spośród pozostałych ofert dla danego zapytania.
O wyborze najkorzystniejszej oferty Zamawiający zawiadomi drogą mailową oraz w formie ogłoszenia na stronie internetowej Zamawiającego niezwłocznie wszystkie podmioty, które przesłały oferty w ustalonym terminie. Ogłoszenie zwycięzcy niniejszego postępowania ofertowego nastąpi w dniu 08.12.2017r.

14. Uwagi i postanowienia końcowe
Niniejsze ogłoszenie nie jest ogłoszeniem w rozumieniu ustawy prawo zamówień publicznych, a propozycje składane przez zainteresowane podmioty nie są ofertami w rozumieniu kodeksu cywilnego.
Niniejsze zapytanie ofertowe nie stanowi zobowiązania do zawarcia umowy. Polski Związek Sportu Niepełnosprawnych „Start” może odstąpić od podpisania umowy bez podania uzasadnienia swojej decyzji.
Niniejsze zamówienie jest finansowane w całości ze środków Funduszy Rozwoju Kultury Fizycznej w ramach umowy nr: 2017/0063/0076/SubC/DSW/MP, zawartej w dniu 12.04.2017r. między Polskim Związkiem Sportu Niepełnosprawnych „Start” a Ministerstwem Sportu i Turystyki.
Wydanie niniejszego zapytania nie zobowiązuje Polskiego Związku Sportu Niepełnosprawnych „Start” do akceptacji oferty w całości lub w jej części, bez względu na jej zawartość cenową i nie zobowiązuje do składania wyjaśnień czy powodów akceptacji lub odrzucenia oferty. Polski Związek Sportu Niepełnosprawnych „Start” nie może być pociągany do odpowiedzialności za jakiekolwiek koszty czy wydatki poniesione przez oferentów w związku z przygotowaniem i dostarczeniem oferty.

15. Załączniki
Załącznik nr 1 – Formularz ofertowy
Załącznik nr 2 – Oświadczenie o spełnieniu wymogów formalnych oraz braku powiązań kapitałowych lub osobowych

ZAPYTANIE OFERTOWE nr 27/11/2017

1. Nazwa i adres zamawiającego
Polski Związek Sportu Niepełnosprawnych „Start”
Ul. Trylogii 2/16, 01–982, Warszawa
NIP: 526-10-53-340
tel.: +48 22 659 30 11
Adres strony internetowej: www.pzsnstart.eu

2. Opis przedmiotu zapytania
Przedmiotem zapytania jest usługa sprzedaży i dostarczenia sprzętu sportowego dla zawodników (zgodnie z wykazem szkolonych zawodników DSW – hokej na sledżach) w ramach umowy nr 2017/0063/0076/SubC/DSW/MP z dnia 12.04.2017r. podpisanej pomiędzy Polskim Związkiem Sportu Niepełnosprawnych „Start” a Ministerstwem Sportu i Turystyki.

3. Zapytanie dotyczy kodu CPV
37400000-2 – Sprzęt sportowy

4. Zadania po stronie Wykonawcy
 złożenie w terminie oferty na formularzu załączonym do ogłoszenia (załącznik nr 1)
 złożenie w terminie załącznika nr 2,
 Wykonawca może złożyć tylko jedną ofertę, którą będzie związany 14 dni,
 bieg terminu związania ofertą rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania ofert,
 Wykonawca może, przed upływem terminu składania ofert, zmienić lub wycofać ofertę,
 Nie dopuszcza się możliwości udziału w postępowaniu firm pośredniczących.

5. Zadania i uprawnienia po stronie Zamawiającego
 przygotowanie pełnej dokumentacji potrzebnej do rozliczenia usługi,
 uregulowanie zobowiązania wynikającego z wystawionej na w/w przedmiot faktury we wskazanym terminie.
 Zamawiający zastrzega możliwość unieważnienia postępowania bez podania przyczyny. W takim przypadku, Zamawiający nie ponosi kosztów postępowania.

6. Termin i miejsce wykonania zamówienia
 Przedmiot zamówienia należy dostarczyć do 1 lokalizacji na terenie RP w terminie do 20.12.2017r.

7. Warunki udziału w postępowaniu oraz wymagane dokumenty
Wymagania formalne wobec Oferenta/Wykonawcy:
 posiada uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień, posiada wpis do Ewidencji Działalności Gospodarczej lub Krajowego Rejestru Sądowego;
 posiada niezbędną wiedzę i doświadczenie oraz potencjał techniczny, a także dysponuje osobami zdolnymi do wykonania zamówienia; znajduje się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia;
 nie jest podmiotem powiązanym z Zamawiającym osobowo lub kapitałowo. Przez powiązania kapitałowe lub osobowe rozumie się wzajemne powiązania między Zamawiającym lub osobami wykonującymi w imieniu Zamawiającego czynności związane z przygotowaniem i przeprowadzeniem procedury wyboru wykonawcy
a Wykonawcą, polegające w szczególności na:
1. uczestniczeniu w spółce jako wspólnik spółki cywilnej lub spółki osobowej;
2. posiadaniu udziałów lub co najmniej 10 % akcji;
3. pełnieniu funkcji członka organu nadzorczego lub zarządzającego, prokurenta, pełnomocnika;
4. pozostawaniu w związku małżeńskim, w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej, pokrewieństwa lub powinowactwa w linii bocznej do drugiego stopnia lub w stosunku przysposobienia, opieki lub kurateli
 zobowiązuje się w ramach podpisanej umowy do przechowywania w sposób zapewniający dostępność, poufność i bezpieczeństwo oraz udostępnienia kontroli dokumentacji związanej z niniejszym zleceniem do dnia 31 grudnia 2022 r.
Powyższe zapisy reguluje również załącznik nr 2.

8. Waluta i warunki dotyczące rozliczeń związanych z realizacją niniejszego zamówienia
Ceny oraz wartość zbiorcza zamówienia powinny być podane w PLN (netto
i brutto). Zamawiający wyraża zgodę na płatność zaliczkową. Wymagany termin płatności nie krótszy niż 3 dni.

9. Opis sposobu przygotowania oferty
Oferta powinna być sporządzona na formularzu ofertowym, zgodnie ze wzorem z załącznika nr 1. Oferta powinna być podpisana przez osobę upoważnioną do podpisania oferty.
Zamawiający dopuszcza możliwość składania ofert częściowych.
W danym obszarze Wykonawca określi cenę dla każdego elementu przedmiotu zamówienia wymienionego w poniższym zestawieniu, podając ją w kwocie brutto oraz netto,
z uwzględnieniem wszystkich opłat i podatków (także podatku od towarów i usług) dla wskazanej liczby osób w zamówieniu, a także zbiorczo dla całej wartości zamówienia go dotyczącej. Oferta powinna być sporządzona w języku polskim oraz powinna zawierać pełną nazwę oraz dane adresowe Wykonawcy.

Oferta powinna również uwzględniać wszystkie poniższe elementy zamówienia wymienione poniżej:
a. Sprzedaż i dostarczenie pod wskazany adres sprzętu sportowego dla zawodników (zgodnie z wykazem szkolonych zawodników DSW – hokej na sledżach):

L.p. Nazwa sprzętu Ilość
1. Dres reprezentacyjny Givova Visa 17 kompl.
2. Rękawice hokejowe Bauer model X800 10 par
3. Kurtka reprezentacyjna Givova Stadio 17 sztuk
4. Bielizna termoaktywna (koszulka i spodnie) Brubeck Activ Dry 17 kompl.
5. Kask hokejowy Bauer IMS 5 Combo 3 sztuki

10. Miejsce, termin i sposób złożenia oferty oraz osoba kontaktowa
a) Oferty prosimy składać do dnia 07.12.2017r. do godz. 24.00.
Ofertę w wersji elektronicznej prosimy przesłać na adres e-mail: bartosz.sojka@pzsnstart.eu. Osobą kontaktową jest Pan Bartosz Sójka.
Oferty otrzymane po 07.12.2017r. nie będą rozpatrywane.
b) Wybór ofert nastąpi w dniu 08.12.2017r. i zakończony zostanie protokołem.

11. Kryteria wyboru
Przy wyborze najkorzystniejszej oferty Zamawiający dokona oceny i wyboru ofert spośród Wykonawców spełniających warunki określone w punkcie 7, a także w oparciu o następujące kryteria:
1. Wartość brutto każdej pozycji wymienionej w zapytaniu (wyrażona w PLN) – 100%
Najkorzystniejsza oferta dla danej pozycji otrzyma maksymalną punktację, zgodnie z zastosowaną w zapytaniu ofertowym wagą (100%).
Zamawiający dopuszcza możliwość składania ofert częściowych.

12. Sposób obliczenia oferty
Wagi procentowe przypisane do poszczególnych kryteriów oceny ofert
1. Wartość brutto każdej pozycji wymienionej w zapytaniu – 100%
Sposób przyznawania punktacji za spełnienie kryterium:
((Wmin / Wbad) * 100%) * 100= Ilość punktów
gdzie:
Wmin – wartość brutto oferty najtańszej
Wbad – wartość brutto oferty badanej
100 – współczynnik stały

13. Formalności, jakie powinny być dopełnione po wyborze oferty w celu zawarcia umowy
W dniu 08.12.2017r. Zamawiający przeprowadzi ocenę złożonych ofert. W tym czasie zastrzega sobie prawo do negocjacji i wyjaśnień dotyczących zakresu oferty.
Za najkorzystniejszą zostanie uznana oferta, która uzyska najwyższą ilość punktów oraz spełni pozostałe wymagania zamieszczone w zapytaniu ofertowym.
Oceny i wyboru ofert dokona Komisja. Po dokonaniu oceny i wyborze oferty zostanie sporządzony protokół podpisany przez członków Komisji. Następnie, wybranego kontrahenta Komisja zaprosi do podpisania umowy.
Jeżeli kontrahent, którego oferta została wybrana, odstąpi od zawarcia umowy, Zamawiający wybierze ofertę najkorzystniejszą spośród pozostałych ofert dla danego zapytania.
O wyborze najkorzystniejszej oferty Zamawiający zawiadomi drogą mailową oraz w formie ogłoszenia na stronie internetowej Zamawiającego niezwłocznie wszystkie podmioty, które przesłały oferty w ustalonym terminie. Ogłoszenie zwycięzcy niniejszego postępowania ofertowego nastąpi w dniu 08.12.2017r.

14. Uwagi i postanowienia końcowe
Niniejsze ogłoszenie nie jest ogłoszeniem w rozumieniu ustawy prawo zamówień publicznych, a propozycje składane przez zainteresowane podmioty nie są ofertami w rozumieniu kodeksu cywilnego.
Niniejsze zapytanie ofertowe nie stanowi zobowiązania do zawarcia umowy. Polski Związek Sportu Niepełnosprawnych „Start” może odstąpić od podpisania umowy bez podania uzasadnienia swojej decyzji.
Niniejsze zamówienie jest finansowane w całości ze środków Funduszy Rozwoju Kultury Fizycznej w ramach umowy nr: 2017/0063/0076/SubC/DSW/MP, zawartej w dniu 12.04.2017r. między Polskim Związkiem Sportu Niepełnosprawnych „Start” a Ministerstwem Sportu i Turystyki.
Wydanie niniejszego zapytania nie zobowiązuje Polskiego Związku Sportu Niepełnosprawnych „Start” do akceptacji oferty w całości lub w jej części, bez względu na jej zawartość cenową i nie zobowiązuje do składania wyjaśnień czy powodów akceptacji lub odrzucenia oferty. Polski Związek Sportu Niepełnosprawnych „Start” nie może być pociągany do odpowiedzialności za jakiekolwiek koszty czy wydatki poniesione przez oferentów w związku z przygotowaniem i dostarczeniem oferty.

15. Załączniki
Załącznik nr 1 – Formularz ofertowy
Załącznik nr 2 – Oświadczenie o spełnieniu wymogów formalnych oraz braku powiązań kapitałowych lub osobowych

ZAPYTANIE OFERTOWE nr 26/11/2017

Nazwa i adres zamawiającego
Polski Związek Sportu Niepełnosprawnych „Start”

Ul. Trylogii 2/16, 01–982, Warszawa

NIP: 526-10-53-340

tel.: +48 22 659 30 11

Adres strony internetowej: www.pzsnstart.eu

Opis przedmiotu zapytania
Przedmiotem zapytania jest usługa sprzedaży i dostarczenia sprzętu sportowego dla zawodników (zgodnie z wykazem szkolonych zawodników DSW – wioślarstwo) w ramach umowy nr 2017/0063/0076/SubC/DSW/MP z dnia 12.04.2017r. podpisanej pomiędzy Polskim Związkiem Sportu Niepełnosprawnych „Start” a Ministerstwem Sportu i Turystyki.

Zapytanie dotyczy kodu CPV
37400000-2 – Sprzęt sportowy

Zadania po stronie Wykonawcy
złożenie w terminie oferty na formularzu załączonym do ogłoszenia (załącznik nr 1)
złożenie w terminie załącznika nr 2,
Wykonawca może złożyć tylko jedną ofertę, którą będzie związany 14 dni,
bieg terminu związania ofertą rozpoczyna  się wraz z upływem terminu składania ofert,
Wykonawca może, przed upływem terminu składania ofert, zmienić lub wycofać ofertę,
Nie dopuszcza się możliwości udziału w postępowaniu firm pośredniczących.

Zadania i uprawnienia po stronie Zamawiającego
przygotowanie pełnej dokumentacji potrzebnej do rozliczenia usługi,
uregulowanie zobowiązania wynikającego z wystawionej na w/w przedmiot faktury we wskazanym terminie.
Zamawiający zastrzega możliwość unieważnienia postępowania bez podania przyczyny. W takim przypadku, Zamawiający nie ponosi kosztów postępowania.

Termin i miejsce wykonania zamówienia
Przedmiot zamówienia należy dostarczyć do 1 lokalizacji na terenie RP w terminie do 20.12.2017r.

Warunki udziału w postępowaniu oraz wymagane dokumenty
Wymagania formalne wobec Oferenta/Wykonawcy:

posiada uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień, posiada wpis do Ewidencji Działalności Gospodarczej lub Krajowego Rejestru Sądowego;
posiada niezbędną wiedzę i doświadczenie oraz potencjał techniczny, a także dysponuje osobami zdolnymi do wykonania zamówienia; znajduje się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia;
nie jest podmiotem powiązanym z Zamawiającym osobowo lub kapitałowo. Przez powiązania kapitałowe lub osobowe rozumie się wzajemne powiązania między Zamawiającym lub osobami wykonującymi w imieniu Zamawiającego czynności związane z przygotowaniem i przeprowadzeniem procedury wyboru wykonawcy
a Wykonawcą, polegające w szczególności na:
uczestniczeniu w spółce jako wspólnik spółki cywilnej lub spółki osobowej;
posiadaniu udziałów lub co najmniej 10 % akcji;
3.       pełnieniu funkcji członka organu nadzorczego lub zarządzającego, prokurenta, pełnomocnika;

4.       pozostawaniu w związku małżeńskim, w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej, pokrewieństwa lub powinowactwa w linii bocznej do drugiego stopnia lub w stosunku przysposobienia, opieki lub kurateli

zobowiązuje się w ramach podpisanej umowy do przechowywania w sposób zapewniający dostępność, poufność i bezpieczeństwo oraz udostępnienia kontroli dokumentacji związanej z niniejszym zleceniem do dnia 31 grudnia 2022 r.
Powyższe zapisy reguluje również załącznik nr 2.

Waluta i warunki dotyczące rozliczeń związanych z realizacją niniejszego zamówienia
Ceny oraz wartość zbiorcza zamówienia powinny być podane w PLN (netto
i brutto). Zamawiający wyraża zgodę na płatność zaliczkową. Wymagany termin płatności nie krótszy niż 3 dni.

Opis sposobu przygotowania oferty
Oferta powinna być sporządzona na formularzu ofertowym, zgodnie ze wzorem z załącznika nr 1. Oferta powinna być podpisana przez osobę upoważnioną do podpisania oferty.

Zamawiający dopuszcza możliwość składania ofert częściowych.

W danym obszarze Wykonawca określi cenę dla każdego elementu przedmiotu zamówienia wymienionego w poniższym zestawieniu, podając ją w kwocie brutto oraz netto,
z uwzględnieniem wszystkich opłat i podatków (także podatku od towarów i usług) dla wskazanej liczby osób w zamówieniu, a także zbiorczo dla całej wartości zamówienia go dotyczącej. Oferta powinna być sporządzona w języku polskim oraz powinna zawierać pełną nazwę oraz dane adresowe Wykonawcy.

Oferta powinna również uwzględniać wszystkie poniższe elementy zamówienia wymienione poniżej:

Sprzedaż i dostarczenie pod wskazany adres sprzętu sportowego dla zawodników (zgodnie z wykazem szkolonych zawodników DSW – wioślarstwo):

L.p. Nazwa sprzętu Ilość
1. Zegarek Polar M430 z GPS oraz nadajnikiem H7 4 sztuki
2. Cox Box – zestaw do nagłośnienia do łodzi wioślarskiej dla sternika 1 sztuka
3. Obuwie do łodzi wioślarskiej (rozmiary: 39, 40, 43, 44, 45) 5 par
4. Zestaw 4 krótkofalówek (zasięg do 10km) Motorola TLKR T80 Extreme Quad (zestaw z walizką) 1 zestaw
5. Rower treningowy TREK FX 7.5 1 sztuka
6. Trenażer rolkowy Elite 1 sztuka
7. Pedały Shimano A 530 2 pary

Miejsce, termin i sposób złożenia oferty oraz osoba kontaktowa
Oferty prosimy składać do dnia 12.2017r. do godz. 24.00.
Ofertę w wersji elektronicznej prosimy przesłać na adres e-mail: bartosz.sojka@pzsnstart.eu. Osobą kontaktową jest Pan Bartosz Sójka.

Oferty otrzymane po 07.12.2017r. nie będą rozpatrywane.

Wybór ofert nastąpi w dniu 12.2017r. i zakończony zostanie protokołem.

Kryteria wyboru
Przy wyborze najkorzystniejszej oferty Zamawiający dokona oceny i wyboru ofert spośród Wykonawców spełniających warunki określone w punkcie 7, a także w oparciu o następujące kryteria:

Wartość brutto każdej pozycji wymienionej w zapytaniu (wyrażona w PLN) – 100%
Najkorzystniejsza oferta dla danej pozycji otrzyma maksymalną punktację, zgodnie z zastosowaną w zapytaniu ofertowym wagą (100%).

Zamawiający dopuszcza możliwość składania ofert częściowych.

Sposób obliczenia oferty
Wagi procentowe przypisane do poszczególnych kryteriów oceny ofert

Wartość brutto każdej pozycji wymienionej w zapytaniu – 100%
Sposób przyznawania punktacji za spełnienie kryterium:

((Wmin / Wbad) * 100%) * 100= Ilość punktów

gdzie:

Wmin – wartość brutto oferty najtańszej

Wbad – wartość brutto oferty badanej

100 – współczynnik stały

Formalności, jakie powinny być dopełnione po wyborze oferty w celu zawarcia umowy
W dniu 08.12.2017r. Zamawiający przeprowadzi ocenę złożonych ofert. W tym czasie zastrzega sobie prawo do negocjacji i wyjaśnień dotyczących zakresu oferty.

Za najkorzystniejszą zostanie uznana oferta, która uzyska najwyższą ilość punktów oraz spełni pozostałe wymagania zamieszczone w zapytaniu ofertowym.

Oceny i wyboru ofert dokona Komisja. Po dokonaniu oceny i wyborze oferty zostanie sporządzony protokół podpisany przez członków Komisji. Następnie, wybranego kontrahenta Komisja zaprosi do podpisania umowy.

Jeżeli kontrahent, którego oferta została wybrana, odstąpi od zawarcia umowy, Zamawiający wybierze ofertę najkorzystniejszą spośród pozostałych ofert dla danego zapytania.

O wyborze najkorzystniejszej oferty Zamawiający zawiadomi drogą mailową oraz w formie ogłoszenia na stronie internetowej Zamawiającego niezwłocznie wszystkie podmioty, które przesłały oferty w ustalonym terminie. Ogłoszenie zwycięzcy niniejszego postępowania ofertowego nastąpi w dniu 08.12.2017r.

Uwagi i postanowienia końcowe
Niniejsze ogłoszenie nie jest ogłoszeniem w rozumieniu ustawy prawo zamówień publicznych, a propozycje składane przez zainteresowane podmioty nie są ofertami  w rozumieniu kodeksu cywilnego.

Niniejsze zapytanie ofertowe nie stanowi zobowiązania do zawarcia umowy. Polski Związek Sportu Niepełnosprawnych „Start” może odstąpić od podpisania umowy bez podania uzasadnienia swojej decyzji.

Niniejsze zamówienie jest finansowane w całości ze środków Funduszy Rozwoju Kultury Fizycznej w ramach umowy nr: 2017/0063/0076/SubC/DSW/MP, zawartej w dniu 12.04.2017r. między Polskim Związkiem Sportu Niepełnosprawnych „Start” a Ministerstwem Sportu i Turystyki.

Wydanie niniejszego zapytania nie zobowiązuje Polskiego Związku Sportu Niepełnosprawnych „Start” do akceptacji oferty w całości lub w jej części, bez względu na jej zawartość cenową i nie zobowiązuje do składania wyjaśnień czy powodów akceptacji lub odrzucenia oferty. Polski Związek Sportu Niepełnosprawnych „Start” nie może być pociągany do odpowiedzialności za jakiekolwiek koszty czy wydatki poniesione przez oferentów w związku z przygotowaniem i dostarczeniem oferty.

Załączniki
Załącznik nr 1 – Formularz ofertowy

Załącznik nr 2 – Oświadczenie o spełnieniu wymogów formalnych oraz braku powiązań kapitałowych lub osobowych

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty

dotyczącej sprzedaży i dostarczenia sprzętu sportowego dla zawodników (zgodnie z wykazem szkolonych zawodników DSW – pływanie) w ramach umowy nr 2017/0063/0076/SubC/DSW/MP z dnia 12.04.2017r. podpisanej pomiędzy Polskim Związkiem Sportu Niepełnosprawnych „Start” a Ministerstwem Sportu i Turystyki.

 Postępowanie z dnia 22.11.2017r.

 1. Najkorzystniejszą ofertę złożyła firma:

Martes Sport Sp. z o.o.

która spełniła wszystkie wymogi formalne i otrzymała największą liczbę punktów za wykonanie przedmiotu zamówienia.

 

 Nr oferty Nazwa firmy Kryterium Punkty przyznane łącznie
1 Martes Sport Sp. z o.o. Cena brutto 100%

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty

 na usługę sprzedaży i dostarczenia odżywek i suplementów diety dla zawodników (zgodnie z wykazem szkolonych zawodników DSW – pływanie) w ramach umowy nr 2017/0063/0076/SubC/DSW/MP z dnia 12.04.2017r. podpisanej pomiędzy Polskim Związkiem Sportu Niepełnosprawnych „Start” a Ministerstwem Sportu i Turystyki.

 

 1. Postępowanie z dnia 22.11.2017r.
 2. Najkorzystniejszą ofertę złożyła firma:

MADOX

która spełniła wszystkie wymogi formalne i otrzymała największą liczbę punktów za wykonanie przedmiotu zamówienia.

 

 Nr oferty Nazwa firmy Kryterium Punkty przyznane łącznie
1 MADOX Cena brutto 100%