ZAPYTANIE OFERTOWE nr 23/11/2017

1. Nazwa i adres zamawiającego
Polski Związek Sportu Niepełnosprawnych „Start”
Ul. Trylogii 2/16, 01–982, Warszawa
NIP: 526-10-53-340
tel.: +48 22 659 30 11
Adres strony internetowej: www.pzsnstart.eu

2. Opis przedmiotu zapytania
Przedmiotem zapytania jest usługa sprzedaży i dostarczenia sprzętu sportowego w ramach umowy podpisanej pomiędzy Polskim Związkiem Sportu Niepełnosprawnych „Start” a Ministerstwem Sportu i Turystyki.

3. Zapytanie dotyczy kodu CPV
37400000-2 – Sprzęt sportowy
35300000-7 – Broń, amunicja i podobne elementy
33124131-2 – Paski odczynnikowe
33141320-9 – Igły medyczne

4. Zadania po stronie Wykonawcy
 złożenie w terminie oferty na formularzu załączonym do ogłoszenia (załącznik nr 1)
 złożenie w terminie załącznika nr 2,
 Wykonawca może złożyć tylko jedną ofertę, którą będzie związany 14 dni,
 bieg terminu związania ofertą rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania ofert,
 Wykonawca może, przed upływem terminu składania ofert, zmienić lub wycofać ofertę,
 Nie dopuszcza się możliwości udziału w postępowaniu firm pośredniczących.

5. Zadania i uprawnienia po stronie Zamawiającego
 przygotowanie pełnej dokumentacji potrzebnej do rozliczenia usługi,
 uregulowanie zobowiązania wynikającego z wystawionej na w/w przedmiot faktury we wskazanym terminie.
 Zamawiający zastrzega możliwość unieważnienia postępowania bez podania przyczyny. W takim przypadku, Zamawiający nie ponosi kosztów postępowania.

6. Termin i miejsce wykonania zamówienia
 Przedmiot zamówienia należy dostarczyć do 9 lokalizacji na terenie RP w terminie do 31.12.2017r.

7. Warunki udziału w postępowaniu oraz wymagane dokumenty
Wymagania formalne wobec Oferenta/Wykonawcy:
 posiada uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień, posiada wpis do Ewidencji Działalności Gospodarczej lub Krajowego Rejestru Sądowego;
 posiada niezbędną wiedzę i doświadczenie oraz potencjał techniczny, a także dysponuje osobami zdolnymi do wykonania zamówienia; znajduje się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia;
 nie jest podmiotem powiązanym z Zamawiającym osobowo lub kapitałowo. Przez powiązania kapitałowe lub osobowe rozumie się wzajemne powiązania między Zamawiającym lub osobami wykonującymi w imieniu Zamawiającego czynności związane z przygotowaniem i przeprowadzeniem procedury wyboru wykonawcy
a Wykonawcą, polegające w szczególności na:
1. uczestniczeniu w spółce jako wspólnik spółki cywilnej lub spółki osobowej;
2. posiadaniu udziałów lub co najmniej 10 % akcji;
3. pełnieniu funkcji członka organu nadzorczego lub zarządzającego, prokurenta, pełnomocnika;
4. pozostawaniu w związku małżeńskim, w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej, pokrewieństwa lub powinowactwa w linii bocznej do drugiego stopnia lub w stosunku przysposobienia, opieki lub kurateli
 zobowiązuje się w ramach podpisanej umowy do przechowywania w sposób zapewniający dostępność, poufność i bezpieczeństwo oraz udostępnienia kontroli dokumentacji związanej z niniejszym zleceniem do dnia 31 grudnia 2024r.
Powyższe zapisy reguluje również załącznik nr 2.

8. Waluta i warunki dotyczące rozliczeń związanych z realizacją niniejszego zamówienia
Ceny oraz wartość zbiorcza zamówienia powinny być podane w PLN (netto
i brutto). Zamawiający wyraża zgodę na płatność zaliczkową. Wymagany termin płatności nie krótszy niż 3 dni.

9. Opis sposobu przygotowania oferty
Oferta powinna być sporządzona na formularzu ofertowym, zgodnie ze wzorem z załącznika nr 1. Oferta powinna być podpisana przez osobę upoważnioną do podpisania oferty.
Zamawiający dopuszcza możliwość składania ofert częściowych.
W danym obszarze Wykonawca określi cenę dla każdego elementu przedmiotu zamówienia wymienionego w poniższym zestawieniu, podając ją w kwocie brutto oraz netto,
z uwzględnieniem wszystkich opłat i podatków (także podatku od towarów i usług) dla wskazanej liczby osób w zamówieniu, a także zbiorczo dla całej wartości zamówienia go dotyczącej. Oferta powinna być sporządzona w języku polskim oraz powinna zawierać pełną nazwę oraz dane adresowe Wykonawcy.

Oferta powinna również uwzględniać wszystkie poniższe elementy zamówienia wymienione poniżej:
a. Sprzedaż i dostarczenie pod wskazany adres sprzętu sportowego:

„Skorpion Polkowice”

Borówkowa 5A, 59-101 Polkowice, tel.: 509 745 056

L.p. Sekcja sportowa Nazwa sprzętu Ilość
1. Strzelecka Karabin STEYR Match PCP 1
Radomskie Stowarzyszenie Sportu i Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych „Start”

Maratońska 1, 26-600 Radom, tel.: 510 218 733

2. Lekkoatletyka Bieżnia Nordic Track Commercial 2450 1
Integracyjny Klub Sportowy

Nowy Świat 6/25, 08-110 Siedlce, tel.: 604 973 879

3. Lekkoatletyka Zegarek Polar M430 (biały, czarny) 2
Stowarzyszenie Sportowe „HAŁAS TEAM”

Wąwolnica 18A, 57-100 Strzelin, tel.: 690 688 829

4. Podnoszenie Cięzarów Gryf olimpijski 220/50mm 1
5. Podnoszenie Cięzarów Maszyna do treningu grzbietu FA-26 1
6. Podnoszenie Cięzarów Hantle skręcane 2x40kg komplet 1
7. Podnoszenie Cięzarów Ławka regulowana skośna FS-41 1
Klub Sportowy Inwalidów „Start”

Litewska 20, 71-344 Szczecin, tel.: 91 383 74 30

8. Pływanie Okulary Cobra 92355/77 Arena 4
9. Pływanie Czepki Moulded Pro Arena 10
10. Kolarstwo-Handbike Pulsometr GARMIN Edge 520 1
11. Kolarstwo-Handbike Miernik mocy Power 2 Max 1
12. Kolarstwo-Handbike Trenażer TACX NEO SMART T 2800 1
13. Rugby Piłki do siatkówki MIKASA MVA 330 10
14. Tenis ziemny Tuby do zbierania piłek Tretorn 4
15. Tenis ziemny Owijki na rakiety Pro S pro (opakowanie) 2
16. Tenis ziemny Piłki Tretorn serie plus control (72szt./opak.) 3
17. Tenis ziemny Naciąg do rakiet Babolat Pro Hurricane Tour 1.25 (200 metrów) 1
18. Tenis ziemny Naciąg do rakiet Babolat RPM Blast 1.25 (100 metrów) 1
19. Tenis stołowy Stół do tenisa stołowego Tibhar 1
20. Tenis stołowy Piłki do tenisa stołowego Tibhar Basic 40+ (72szt./opak.) 2
21. Tenis stołowy Okładziny Tibhar Quantum 10
22. Ogólnorozwojowa Zegarek sportowy z monitorem aktywności GPS M400 HR POLAR 1
23. Lekkoatletyka Kula stalowa PK-4/105 2
24. Lekkoatletyka Gumy treningowe (tubing double tube tiguar) 4
25. Strzelectwo Amunicja kulowa RWS 22 l.r. R50 2,6 g (opakowanie) 50
Integracyjny Klub Sportowy Jezioro Tarnobrzeg

Św. Barbary 1, 39-400 Tarnobrzeg, tel.: 515 098 064

26. Tenis stołowy Okładzina – Butterfly Tenergy 80 FX – grubość 2.1 mm, czarna i czerwona 2
27.  Tenis stołowy Okładzina – Butterfly Tenergy 05 –  grubość 2,1 mm, czarna 1
28.  Tenis stołowy Nittaku Best Anti – grubość 2,0 mm. czerwona 1
29.  Tenis stołowy Okładzina – Andro Rasant Turbo – 2.1 czarna i czerwona 2
30.  Tenis stołowy Piłeczki Andro POLY X 40+ (opak.) 5
31.  Tenis stołowy Zbieraki do piłeczek 3
Tarnowskie Zrzeszenie Sportowe Niepełnosprawnych „Start” Bartłomiej Tott

Jodłówka-Wałki 22E/2, 33-150 Wola Rzędzińska, tel.: 602 331 921

32. Lekkoatletyka Płotek treningowy składany PP-175 6
33. Lekkoatletyka Kula treningowa stalowa PK-2 2
34. Lekkoatletyka Kula treningowa stalowa PK-3 2
35. Lekkoatletyka Kula treningowa stalowa PK-4 1
36. Lekkoatletyka Kula treningowa z tworzywa PKG-4 2
37. Lekkoatletyka Kula treningowa z tworzywa PKG-4,5 1
38. Lekkoatletyka Kula treningowa stalowa PK-5 1
39. Lekkoatletyka Kula treningowa z tworzywa PKG-6 1
40. Lekkoatletyka Kula treningowa stalowa PK-6 1
41. Lekkoatletyka Kula treningowa stalowa PK-7,25 2
42. Lekkoatletyka Dysk gumowy SRD-1 3
43. Lekkoatletyka Dysk gumowy SRD-1,5 2
44. Lekkoatletyka Piłeczka oszczepnicza 600g z uchwytem JKB-0,6 4
45. Lekkoatletyka Piłeczka oszczepnicza 800g z uchwytem JKB-0,8 2
46. Lekkoatletyka Uprząż treningowa z holem elastycznym UT-2 1
47. Lekkoatletyka Uprząż treningowa z holem sztywnym UT-1 1
48. Lekkoatletyka Blok startowy wyczynowy 2
49. Lekkoatletyka Taśma miernicza stalowa 50m 1
Integracyjny Klub Sportowy AWF

Marymoncka 34, 01-813 Warszawa, tel.: 602 607 072

50. Szermierka na wózkach Klingi floretowe BF FIE, uzbrojone, rocznik 2017 10
51. Szermierka na wózkach Klingi szablowe FIE „Maragine” 10
52. Szermierka na wózkach Rękawice szermiercze PBT (floretowo-szpadowe) „Favorit” 5
Klub Sportowy Niepełnosprawnych „Start”

Remiszewska 14, 03-550 Warszawa, tel.: 22 826 54 10

53. Tenis stołowy Okładzina Butterfly Tenergy 05 max czerwona. 1
54. Tenis stołowy Okładzina Butterfly Tenergy 05 FX 1.9 czarna 1
55. Tenis stołowy Deska Donic Dima Sawtec AN 1
56. Tenis stołowy Okładzina Donic Acuda S2 2.0 czerwona 1
57. Tenis stołowy Okładzina Donic Acuda S2 2.0 czarna 1
58. Tenis stołowy Deska Andro Temper Tech ALL+ uchwyt AN 1
59. Tenis stołowy Okładzina Donic Acuda S3 2.0 czerwona 1
60. Tenis stołowy Okładzina Donic Acuda S2 2.0 czarna 1
61. Tenis stołowy Deska Donic Persson Dotec OFF  P 1
62. Tenis stołowy Okładzina Yasaka Rakza 7 2.1 czerwona 1
63. Tenis stołowy Okładzina TIBHAR Grass D.TecS bez podkładu czarna 1
64. Tenis stołowy Deska Andro LIGNA ALL + FL 1
65. Tenis stołowy Okładzina Gewo hype xt pro 40 2.1 czerwona 1
66. Tenis stołowy Okładzina Dhs goldarc 5  47,5  2.0 czarna 1
67. Tenis stołowy Deska Donic Waldner Dotec Carbon OFF  P. 1
68. Tenis stołowy Okładzina Andro Rassant Beat  2.1 czerwona 1
69. Tenis stołowy Okładzina Donic Acuda S2  2.0 czarna 1
70. Tenis stołowy Deska Andro LIGNA ALL +  FL 1
71. Tenis stołowy Piłki HANNO ITTF40 + meczowe 72 szt.(box) 1
72. Tenis stołowy Klej Donic Vario Clean 90 ml 1

 

10. Miejsce, termin i sposób złożenia oferty oraz osoba kontaktowa
a) Oferty prosimy składać do dnia 04.12.2017r. do godz. 24.00.
Ofertę w wersji elektronicznej prosimy przesłać na adres e-mail: bartosz.sojka@pzsnstart.eu. Osobą kontaktową jest Pan Bartosz Sójka.
Oferty otrzymane po 04.12.2017r. nie będą rozpatrywane.
b) Wybór ofert nastąpi w dniu 05.12.2017r. i zakończony zostanie protokołem.

11. Kryteria wyboru
Przy wyborze najkorzystniejszej oferty Zamawiający dokona oceny i wyboru ofert spośród Wykonawców spełniających warunki określone w punkcie 7, a także w oparciu o następujące kryteria:
1. Wartość brutto każdej pozycji wymienionej w zapytaniu (wyrażona w PLN) – 100%
Najkorzystniejsza oferta dla danej pozycji otrzyma maksymalną punktację, zgodnie z zastosowaną w zapytaniu ofertowym wagą (100%).
Zamawiający dopuszcza możliwość składania ofert częściowych.

12. Sposób obliczenia oferty
Wagi procentowe przypisane do poszczególnych kryteriów oceny ofert
1. Wartość brutto każdej pozycji wymienionej w zapytaniu – 100%
Sposób przyznawania punktacji za spełnienie kryterium:
((Wmin / Wbad) * 100%) * 100= Ilość punktów
gdzie:
Wmin – wartość brutto oferty najtańszej
Wbad – wartość brutto oferty badanej
100 – współczynnik stały

13. Formalności, jakie powinny być dopełnione po wyborze oferty w celu zawarcia umowy
W dniu 05.12.2017r. Zamawiający przeprowadzi ocenę złożonych ofert. W tym czasie zastrzega sobie prawo do negocjacji i wyjaśnień dotyczących zakresu oferty.
Za najkorzystniejszą zostanie uznana oferta, która uzyska najwyższą ilość punktów oraz spełni pozostałe wymagania zamieszczone w zapytaniu ofertowym.
Oceny i wyboru ofert dokona Komisja. Po dokonaniu oceny i wyborze oferty zostanie sporządzony protokół podpisany przez członków Komisji. Następnie, wybranego kontrahenta Komisja zaprosi do podpisania umowy.
Jeżeli kontrahent, którego oferta została wybrana, odstąpi od zawarcia umowy, Zamawiający wybierze ofertę najkorzystniejszą spośród pozostałych ofert dla danego zapytania.
O wyborze najkorzystniejszej oferty Zamawiający zawiadomi drogą mailową oraz w formie ogłoszenia na stronie internetowej Zamawiającego niezwłocznie wszystkie podmioty, które przesłały oferty w ustalonym terminie. Ogłoszenie zwycięzcy niniejszego postępowania ofertowego nastąpi w dniu 05.12.2017r.

14. Uwagi i postanowienia końcowe
Niniejsze ogłoszenie nie jest ogłoszeniem w rozumieniu ustawy prawo zamówień publicznych, a propozycje składane przez zainteresowane podmioty nie są ofertami w rozumieniu kodeksu cywilnego.
Niniejsze zapytanie ofertowe nie stanowi zobowiązania do zawarcia umowy. Polski Związek Sportu Niepełnosprawnych „Start” może odstąpić od podpisania umowy bez podania uzasadnienia swojej decyzji.
Niniejsze zamówienie jest finansowane w całości ze środków Funduszy Rozwoju Kultury Fizycznej w ramach umowy zawartej między Polskim Związkiem Sportu Niepełnosprawnych „Start” a Ministerstwem Sportu i Turystyki.
Wydanie niniejszego zapytania nie zobowiązuje Polskiego Związku Sportu Niepełnosprawnych „Start” do akceptacji oferty w całości lub w jej części, bez względu na jej zawartość cenową i nie zobowiązuje do składania wyjaśnień czy powodów akceptacji lub odrzucenia oferty. Polski Związek Sportu Niepełnosprawnych „Start” nie może być pociągany do odpowiedzialności za jakiekolwiek koszty czy wydatki poniesione przez oferentów w związku z przygotowaniem i dostarczeniem oferty.

15. Załączniki
Załącznik nr 1 – Formularz ofertowy
Załącznik nr 2 – Oświadczenie o spełnieniu wymogów formalnych oraz braku powiązań kapitałowych lub osobowych

ZAPYTANIE OFERTOWE nr 22/11/2017

1. Nazwa i adres zamawiającego
Polski Związek Sportu Niepełnosprawnych „Start”
Ul. Trylogii 2/16, 01–982, Warszawa
NIP: 526-10-53-340
tel.: +48 22 659 30 11
Adres strony internetowej: www.pzsnstart.eu

2. Opis przedmiotu zapytania
Przedmiotem zapytania jest usługa sprzedaży i dostarczenia sprzętu sportowego w ramach umowy podpisanej pomiędzy Polskim Związkiem Sportu Niepełnosprawnych „Start” a Ministerstwem Sportu i Turystyki.

3. Zapytanie dotyczy kodu CPV
37400000-2 – Sprzęt sportowy
35300000-7 – Broń, amunicja i podobne elementy
33124131-2 – Paski odczynnikowe
33141320-9 – Igły medyczne

4. Zadania po stronie Wykonawcy
 złożenie w terminie oferty na formularzu załączonym do ogłoszenia (załącznik nr 1)
 złożenie w terminie załącznika nr 2,
 Wykonawca może złożyć tylko jedną ofertę, którą będzie związany 14 dni,
 bieg terminu związania ofertą rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania ofert,
 Wykonawca może, przed upływem terminu składania ofert, zmienić lub wycofać ofertę,
 Nie dopuszcza się możliwości udziału w postępowaniu firm pośredniczących.

5. Zadania i uprawnienia po stronie Zamawiającego
 przygotowanie pełnej dokumentacji potrzebnej do rozliczenia usługi,
 uregulowanie zobowiązania wynikającego z wystawionej na w/w przedmiot faktury we wskazanym terminie.
 Zamawiający zastrzega możliwość unieważnienia postępowania bez podania przyczyny. W takim przypadku, Zamawiający nie ponosi kosztów postępowania.

6. Termin i miejsce wykonania zamówienia
 Przedmiot zamówienia należy dostarczyć do 9 lokalizacji na terenie RP w terminie do 31.12.2017r.

7. Warunki udziału w postępowaniu oraz wymagane dokumenty
Wymagania formalne wobec Oferenta/Wykonawcy:
 posiada uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień, posiada wpis do Ewidencji Działalności Gospodarczej lub Krajowego Rejestru Sądowego;
 posiada niezbędną wiedzę i doświadczenie oraz potencjał techniczny, a także dysponuje osobami zdolnymi do wykonania zamówienia; znajduje się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia;
 nie jest podmiotem powiązanym z Zamawiającym osobowo lub kapitałowo. Przez powiązania kapitałowe lub osobowe rozumie się wzajemne powiązania między Zamawiającym lub osobami wykonującymi w imieniu Zamawiającego czynności związane z przygotowaniem i przeprowadzeniem procedury wyboru wykonawcy
a Wykonawcą, polegające w szczególności na:
1. uczestniczeniu w spółce jako wspólnik spółki cywilnej lub spółki osobowej;
2. posiadaniu udziałów lub co najmniej 10 % akcji;
3. pełnieniu funkcji członka organu nadzorczego lub zarządzającego, prokurenta, pełnomocnika;
4. pozostawaniu w związku małżeńskim, w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej, pokrewieństwa lub powinowactwa w linii bocznej do drugiego stopnia lub w stosunku przysposobienia, opieki lub kurateli
 zobowiązuje się w ramach podpisanej umowy do przechowywania w sposób zapewniający dostępność, poufność i bezpieczeństwo oraz udostępnienia kontroli dokumentacji związanej z niniejszym zleceniem do dnia 31 grudnia 2024r.
Powyższe zapisy reguluje również załącznik nr 2.

8. Waluta i warunki dotyczące rozliczeń związanych z realizacją niniejszego zamówienia
Ceny oraz wartość zbiorcza zamówienia powinny być podane w PLN (netto
i brutto). Zamawiający wyraża zgodę na płatność zaliczkową. Wymagany termin płatności nie krótszy niż 3 dni.

9. Opis sposobu przygotowania oferty
Oferta powinna być sporządzona na formularzu ofertowym, zgodnie ze wzorem z załącznika nr 1. Oferta powinna być podpisana przez osobę upoważnioną do podpisania oferty.
Zamawiający dopuszcza możliwość składania ofert częściowych.
W danym obszarze Wykonawca określi cenę dla każdego elementu przedmiotu zamówienia wymienionego w poniższym zestawieniu, podając ją w kwocie brutto oraz netto,
z uwzględnieniem wszystkich opłat i podatków (także podatku od towarów i usług) dla wskazanej liczby osób w zamówieniu, a także zbiorczo dla całej wartości zamówienia go dotyczącej. Oferta powinna być sporządzona w języku polskim oraz powinna zawierać pełną nazwę oraz dane adresowe Wykonawcy.

Oferta powinna również uwzględniać wszystkie poniższe elementy zamówienia wymienione poniżej:
a. Sprzedaż i dostarczenie pod wskazany adres sprzętu sportowego:

Zrzeszenie Sportu i Rehabilitacji „Start”

Kołłątaja 4, 25-715 Kielce, tel.: 41 344 23 60

L.p. Sekcja sportowa Nazwa sprzętu Ilość
1. Łucznicza Majdan Hoxt Formuła Faktor RX 2017 2
2. Łucznicza Strzały  Eston ACE 520 3
IKS Druga Strona Sportu

Powstańców 32/11, 31-422 Kraków, tel.: 503 615 638

3. Ogólnorozwojowa Piłka siatkowa Moje Bambino 2
4. Ogólnorozwojowa Woreczki kolory Moje Bambino zestaw 1
5. Ogólnorozwojowa Dyski z fakturami Moje Bambino zestaw 1
6. Ogólnorozwojowa Worek do zabaw ruchowych M Moje Bambino 1
7. Ogólnorozwojowa Worek do zabaw ruchowych L Moje Bambino 1
8. Ogólnorozwojowa Tunel prosty Moje Bambino 1
9. Ogólnorozwojowa Szczudła 100 kg Moje Bambino zestaw 1
10. Ogólnorozwojowa Mini szczudła Moje Bambino 2
11. Ogólnorozwojowa Stożek utrzym. równ. Moje Bambino 1
12. Ogólnorozwojowa Piłka do skakania 45 Moje Bambino 1
13. Ogólnorozwojowa Piłka do skakania 55 Moje Bambino 1
14. Ogólnorozwojowa Chusta 3,5m do zabaw ruchowych bez otworu w środku Moje Bambino 1
15. Ogólnorozwojowa Chusta słoneczny kwiat 3,2 m  Moje Bambino 1
16. Ogólnorozwojowa Serso Moje Bambino 1
17. Ogólnorozwojowa Zestaw gimnastycz. Kod 500126 Moje Bambino 1
18. Ogólnorozwojowa Zestaw płotków 5 szt Moje Bambino 1
19. Ogólnorozwojowa Tyczki łukowe 4 szt. zestaw Moje Bambino 1
20. Ogólnorozwojowa Worki do skakania Moje Bambino 2
21. Ogólnorozwojowa Skakanka Moje Bambino 6
22. Ogólnorozwojowa Woreczki do równo. zestaw  Moje Bambino 1
23. Ogólnorozwojowa Ringo sensoryczne Moje Bambino 4
24. Ogólnorozwojowa Kręgle piankowe zestaw Moje Bambino 1
25. Ogólnorozwojowa Mata klasy  Moje Bambino 1
26. Ogólnorozwojowa Roller z uchwytami Moje Bambino 1
27. Ogólnorozwojowa Szarfy z rączką tęczowe Moje Bambino 2
28. Ogólnorozwojowa Zręcznościowe łyżki  Moje Bambino 4
29. Ogólnorozwojowa Piłeczki z wypustkami  8 cm zestaw Moje Bambino 1
30. Ogólnorozwojowa Skacząca planeta Moje Bambino 1
31. Ogólnorozwojowa Wiosła do deskorolki zestaw Moje Bambino 1
32. Ogólnorozwojowa Trampolina mini 96 cm Insportline 1
33. Tenis ziemny Rakieta tenisowa dla dzieci  Babolat limited 23 (125-132 cm) 1
34. Tenis ziemny Rakieta tenisowa dla dzieci  Babolat aero rozm. 26  – wzrost 141-150 cm 2
35. Tenis ziemny Rakieta tenisowa dla dzieci  Wilson US Open 2015 2
36. Tenis ziemny Rakieta tenisowa  Babolat Flow lite pink – junior 1
37. Tenis ziemny Piłki tenisowe  Babolat french open allcourt 2 tuby po 4 piłki zestaw 4
38. Tenis ziemny Piłki tenisowe dla dzieci Wilson Starter orange balls zestaw 48 piłek 1
39. Tenis ziemny Kosz trenerski na piłki  Gamma gamma risette plus 50 – na 50 1
40. Tenis stołowy Rakietka do tenisa stołowego BUTTERFLY Boll Edition – Platin 2
41. Tenis stołowy Rakietka do tenisa stołowego DONIC Waldner 1000 2
42. Tenis stołowy Robot TIBHAR Robo Pro Junior 1
43. Tenis stołowy Piłeczki GEWO Double Star – 120 szt 2
44. Tenis stołowy Worek na piłeczki STIGA 2
45. Tenis stołowy Tuba TSP do zbierania piłek 1
46. Tenis stołowy Rakietka BUTTERFLY ZHANG JIKE 1
47. Tenis stołowy Piłeczki JOOLA Training * 40 mm – 12 szt 3
48. Tenis stołowy Pojemnik TIBHAR na 20 piłeczek 2
VeloActiv

Na Popielówkę 69/2, 32-087 Zielonki, tel.: 508 185 371

49. Kolarska Koło 20″ karbonowe pełne (dysk), Carbonbike 2
Uczniowski Klub Sportowy „Laski”

Laski, Brzozowa 75, 05-080 Izabelin, tel.: 22 752 31 01

50. Goalball Bieżnia elektryczna PF 505 CST PROFORM 1
51. Goalball Ochraniacz krocza JOCKSTRAP 100 OUTSHOCK 5
52. Goalball Ochraniacz – Nagolennik do sportów walki ADIDAS 3
53. Goalball Nałokietnik Adidas 10
Integracyjne Centrum Sportu i Rehabilitacji „Start”

Al. Piłsudskiego 22, 20-011 Lublin, tel.: 81 743 72 83

54. Łucznictwo Promienie VICTORY VAP V1 2
55. Łucznictwo Groty VICTORY VAP 24
56. Łucznictwo Piny VICTORY VAP 24
57. Łucznictwo Lotki FLEX-FLETCH 187 118
58. Łucznictwo Promienie EASTON INSPIRE 36
59. Łucznictwo Groty EASTON INSPIRE 36
60. Łucznictwo Mata łucznicza INDOR I-12 1
61. Tenis stołowy Piłeczki Andro Speedball 3S 40+ 72
62. Tenis stołowy Piłeczki Tibhar „Basic 40+” 42
63. Tenis stołowy Okładzina Xiom Vega Euro 2,0, czarna i czerwona 2
64. Tenis stołowy Okładzina Stiga „Calibra H” 1,7, czerwona 1
65. Tenis stołowy Okładziny do rakietek DONIC Blufire M1, czarna i czerwona 2
66. Tenis stołowy Okładzina Andro ” Impuls Powersponge ” (P) Stiga „Calibra H” 1,7, czerwona 1
67. Pływanie Okulary SPEEDO SPEEDSOCKET MIRROR, kolor złoty, lustrzane 6
68. Pływanie Wiosełka ARENA WIOSEŁKA VORTEX 2
69. Pływanie Czepki Arena – czepek startowy 3D RACE- 7
70. Pływanie Zestaw do lądowego treningu oporowego – guma Finis, średnia, zielona 1
71. Goalball Piłka do goalball 2
72. Goalball Nałokietniki Reusch Active Elbow Protector 6
73. Goalball Nakolanniki Reusch Active Knee Protector 6
Sportowe Stowarzyszenie Niepełnosprawnych „Start”

Św. Teresy 56/58, 91-348 Łódź, tel.: 501 722 156

74. Tenis stołowy Płotki Tibhar 3
75. Tenis stołowy Zbierak do piłek 1
76. Tenis stołowy Siatka Joola do treningu na wiele piłek 1
77. Tenis stołowy Piłki Tibhar Syntt NG (72szt./opak.) 5
78. Tenis stołowy Piłki Tibhar Stt NG ABS (3szt./opak.) 4
79. Siatkówka Piłka Molten V5M4000 11
Zrzeszenie Sportu Osób Niepełnosprawnych „Start”

Grybowska 2, 33-300 Nowy Sącz, tel.: 18 442 00 30

80. Narciarstwo bieg. Narty do klasyka (para) 1
81. Narciarstwo bieg. Wiązanie do nart (para) 1
82. Narciarstwo bieg. Talerzyki do kijków 5
Zrzeszenie Sportowe Niepełnosprawnych „Start”

Kopernika 46A, 10-959 Olsztyn, tel.: 606 659 073

83. Strzelecka Kartusz do pistoletu FWB P-34 1
84. Strzelecka Kartusz do karabinu FWB P70/700 1
85. Strzelecka Uchwyt do pasa AHG -4771 1
Integracyjny Klub Sportowy „Smok”

Przemysłowa 6/1, 11-130 Orneta, tel.: 55 242 23 96

86. Kolarstwo Ręczne Moduł Kontrolny Blip Box eTAP A1 1
87. Kolarstwo Ręczne Przerzutka Szosa Red 22 Etap WiFLi TYŁ 11 b. średni wózek 1
88. Kolarstwo Ręczne Manetki Szosa Red eTap BLIP 150mm 1
89. Kolarstwo Ręczne Ładowarka z kablem USB eTAP 1
90. Kolarstwo Ręczne Łańcuch PC-Red 22 HP 114 PowerLock srebrny 11 b. 2
91. Kolarstwo Ręczne Dźwignie hamulca szosa AERO TT 990 1
92. Kolarstwo Ręczne Zębatka Szosa Red 22 X-Glide 52 z. 11 b. YAW S2 110 aluminium 5mm czarny (52-36) B2 1
93. Kolarstwo Ręczne Zębatka Szosa Red 22/Force22/Rival22 X-Glide 36 z. 11 b. YAW S1 110 aluminium, 3mm czarny, (52-36, 46-36) 1
94. Lekkoatletyka Kula treningowa stalowa 3kg. 2
95. Lekkoatletyka Kula treningowa stalowa PK 4kg 3
96. Lekkoatletyka Oszczep treningowy WGT 3
97. Lekkoatletyka Dysk 1kg 2
98. Lekkoatletyka Dysk gumowy SRD 1 kg 5

 

10. Miejsce, termin i sposób złożenia oferty oraz osoba kontaktowa
a) Oferty prosimy składać do dnia 04.12.2017r. do godz. 24.00.
Ofertę w wersji elektronicznej prosimy przesłać na adres e-mail: bartosz.sojka@pzsnstart.eu. Osobą kontaktową jest Pan Bartosz Sójka.
Oferty otrzymane po 04.12.2017r. nie będą rozpatrywane.
b) Wybór ofert nastąpi w dniu 05.12.2017r. i zakończony zostanie protokołem.

11. Kryteria wyboru
Przy wyborze najkorzystniejszej oferty Zamawiający dokona oceny i wyboru ofert spośród Wykonawców spełniających warunki określone w punkcie 7, a także w oparciu o następujące kryteria:
1. Wartość brutto każdej pozycji wymienionej w zapytaniu (wyrażona w PLN) – 100%
Najkorzystniejsza oferta dla danej pozycji otrzyma maksymalną punktację, zgodnie z zastosowaną w zapytaniu ofertowym wagą (100%).
Zamawiający dopuszcza możliwość składania ofert częściowych.

12. Sposób obliczenia oferty
Wagi procentowe przypisane do poszczególnych kryteriów oceny ofert
1. Wartość brutto każdej pozycji wymienionej w zapytaniu – 100%
Sposób przyznawania punktacji za spełnienie kryterium:
((Wmin / Wbad) * 100%) * 100= Ilość punktów
gdzie:
Wmin – wartość brutto oferty najtańszej
Wbad – wartość brutto oferty badanej
100 – współczynnik stały

13. Formalności, jakie powinny być dopełnione po wyborze oferty w celu zawarcia umowy
W dniu 05.12.2017r. Zamawiający przeprowadzi ocenę złożonych ofert. W tym czasie zastrzega sobie prawo do negocjacji i wyjaśnień dotyczących zakresu oferty.
Za najkorzystniejszą zostanie uznana oferta, która uzyska najwyższą ilość punktów oraz spełni pozostałe wymagania zamieszczone w zapytaniu ofertowym.
Oceny i wyboru ofert dokona Komisja. Po dokonaniu oceny i wyborze oferty zostanie sporządzony protokół podpisany przez członków Komisji. Następnie, wybranego kontrahenta Komisja zaprosi do podpisania umowy.
Jeżeli kontrahent, którego oferta została wybrana, odstąpi od zawarcia umowy, Zamawiający wybierze ofertę najkorzystniejszą spośród pozostałych ofert dla danego zapytania.
O wyborze najkorzystniejszej oferty Zamawiający zawiadomi drogą mailową oraz w formie ogłoszenia na stronie internetowej Zamawiającego niezwłocznie wszystkie podmioty, które przesłały oferty w ustalonym terminie. Ogłoszenie zwycięzcy niniejszego postępowania ofertowego nastąpi w dniu 05.12.2017r.

14. Uwagi i postanowienia końcowe
Niniejsze ogłoszenie nie jest ogłoszeniem w rozumieniu ustawy prawo zamówień publicznych, a propozycje składane przez zainteresowane podmioty nie są ofertami w rozumieniu kodeksu cywilnego.
Niniejsze zapytanie ofertowe nie stanowi zobowiązania do zawarcia umowy. Polski Związek Sportu Niepełnosprawnych „Start” może odstąpić od podpisania umowy bez podania uzasadnienia swojej decyzji.
Niniejsze zamówienie jest finansowane w całości ze środków Funduszy Rozwoju Kultury Fizycznej w ramach umowy zawartej między Polskim Związkiem Sportu Niepełnosprawnych „Start” a Ministerstwem Sportu i Turystyki.
Wydanie niniejszego zapytania nie zobowiązuje Polskiego Związku Sportu Niepełnosprawnych „Start” do akceptacji oferty w całości lub w jej części, bez względu na jej zawartość cenową i nie zobowiązuje do składania wyjaśnień czy powodów akceptacji lub odrzucenia oferty. Polski Związek Sportu Niepełnosprawnych „Start” nie może być pociągany do odpowiedzialności za jakiekolwiek koszty czy wydatki poniesione przez oferentów w związku z przygotowaniem i dostarczeniem oferty.

15. Załączniki
Załącznik nr 1 – Formularz ofertowy
Załącznik nr 2 – Oświadczenie o spełnieniu wymogów formalnych oraz braku powiązań kapitałowych lub osobowych

ZAPYTANIE OFERTOWE nr 21/11/2017

1. Nazwa i adres zamawiającego
Polski Związek Sportu Niepełnosprawnych „Start”
Ul. Trylogii 2/16, 01–982, Warszawa
NIP: 526-10-53-340
tel.: +48 22 659 30 11
Adres strony internetowej: www.pzsnstart.eu

2. Opis przedmiotu zapytania
Przedmiotem zapytania jest usługa sprzedaży i dostarczenia sprzętu sportowego w ramach umowy podpisanej pomiędzy Polskim Związkiem Sportu Niepełnosprawnych „Start” a Ministerstwem Sportu i Turystyki.

3. Zapytanie dotyczy kodu CPV
37400000-2 – Sprzęt sportowy
35300000-7 – Broń, amunicja i podobne elementy
33124131-2 – Paski odczynnikowe
33141320-9 – Igły medyczne

4. Zadania po stronie Wykonawcy
 złożenie w terminie oferty na formularzu załączonym do ogłoszenia (załącznik nr 1)
 złożenie w terminie załącznika nr 2,
 Wykonawca może złożyć tylko jedną ofertę, którą będzie związany 14 dni,
 bieg terminu związania ofertą rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania ofert,
 Wykonawca może, przed upływem terminu składania ofert, zmienić lub wycofać ofertę,
 Nie dopuszcza się możliwości udziału w postępowaniu firm pośredniczących.

5. Zadania i uprawnienia po stronie Zamawiającego
 przygotowanie pełnej dokumentacji potrzebnej do rozliczenia usługi,
 uregulowanie zobowiązania wynikającego z wystawionej na w/w przedmiot faktury we wskazanym terminie.
 Zamawiający zastrzega możliwość unieważnienia postępowania bez podania przyczyny. W takim przypadku, Zamawiający nie ponosi kosztów postępowania.

6. Termin i miejsce wykonania zamówienia
 Przedmiot zamówienia należy dostarczyć do 8 lokalizacji na terenie RP w terminie do 31.12.2017r.

7. Warunki udziału w postępowaniu oraz wymagane dokumenty
Wymagania formalne wobec Oferenta/Wykonawcy:
 posiada uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień, posiada wpis do Ewidencji Działalności Gospodarczej lub Krajowego Rejestru Sądowego;
 posiada niezbędną wiedzę i doświadczenie oraz potencjał techniczny, a także dysponuje osobami zdolnymi do wykonania zamówienia; znajduje się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia;
 nie jest podmiotem powiązanym z Zamawiającym osobowo lub kapitałowo. Przez powiązania kapitałowe lub osobowe rozumie się wzajemne powiązania między Zamawiającym lub osobami wykonującymi w imieniu Zamawiającego czynności związane z przygotowaniem i przeprowadzeniem procedury wyboru wykonawcy
a Wykonawcą, polegające w szczególności na:
1. uczestniczeniu w spółce jako wspólnik spółki cywilnej lub spółki osobowej;
2. posiadaniu udziałów lub co najmniej 10 % akcji;
3. pełnieniu funkcji członka organu nadzorczego lub zarządzającego, prokurenta, pełnomocnika;
4. pozostawaniu w związku małżeńskim, w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej, pokrewieństwa lub powinowactwa w linii bocznej do drugiego stopnia lub w stosunku przysposobienia, opieki lub kurateli
 zobowiązuje się w ramach podpisanej umowy do przechowywania w sposób zapewniający dostępność, poufność i bezpieczeństwo oraz udostępnienia kontroli dokumentacji związanej z niniejszym zleceniem do dnia 31 grudnia 2024r.
Powyższe zapisy reguluje również załącznik nr 2.

8. Waluta i warunki dotyczące rozliczeń związanych z realizacją niniejszego zamówienia
Ceny oraz wartość zbiorcza zamówienia powinny być podane w PLN (netto
i brutto). Zamawiający wyraża zgodę na płatność zaliczkową. Wymagany termin płatności nie krótszy niż 3 dni.

9. Opis sposobu przygotowania oferty
Oferta powinna być sporządzona na formularzu ofertowym, zgodnie ze wzorem z załącznika nr 1. Oferta powinna być podpisana przez osobę upoważnioną do podpisania oferty.
Zamawiający dopuszcza możliwość składania ofert częściowych.
W danym obszarze Wykonawca określi cenę dla każdego elementu przedmiotu zamówienia wymienionego w poniższym zestawieniu, podając ją w kwocie brutto oraz netto,
z uwzględnieniem wszystkich opłat i podatków (także podatku od towarów i usług) dla wskazanej liczby osób w zamówieniu, a także zbiorczo dla całej wartości zamówienia go dotyczącej. Oferta powinna być sporządzona w języku polskim oraz powinna zawierać pełną nazwę oraz dane adresowe Wykonawcy.

Oferta powinna również uwzględniać wszystkie poniższe elementy zamówienia wymienione poniżej:
a. Sprzedaż i dostarczenie pod wskazany adres sprzętu sportowego:

L.p. Sekcja sportowa Nazwa sprzętu Ilość
Podlaskie Stowarzyszenie Sportu Osób Niepełnosprawnych „Start”

Włókiennicza 4, 15-465 Białystok, tel. 85 652 37 39

1. Tenis stołowy Tibhar Balsa SGS, uchwyt konkav (deska) 2
2. Tenis stołowy Tibhar Balsa IV L, uchwyt konkav (deska) 1
3. Tenis stołowy Tibhar Błaszczyk Balsa Offensiv, uchwyt konkav (deska) 1
4. Tenis stołowy Donic Acuda S3, grubość 1,8, czarna (okł. gładka) 2
5. Tenis stołowy Donic Acuda S3, grubość 1,8, czerwona (okł. gładka) 2
6. Tenis stołowy Tibhar Aurus, grubość 1,9 czarna, (okł. gładka) 2
7. Tenis stołowy Tibhar Aurus, grubość 1,9, czerwona (okł. gładka) 2
8. Tenis stołowy Długie czopy TibharGrass DEF, grubość 1,0 czerwony 1
9. Tenis stołowy Długie czopy Tibhar Grass D.TecS, drubość 1,6 czerwony 1
10. Tenis stołowy Piłki Tibhar** Basic 40+ Syntt (72szt./opak), białe 4
11. Boccia Superior classic, biała (Jack) soft 1
12. Boccia Superior classic, czerwone medium soft bila 2
13. Boccia Superior classic, niebieskie medium soft bila 2
14. Boccia Superior classic, czerwone hard bila 2
15. Boccia Superior classic, niebieskie hard bila 2
16. Boccia Superior classic, czerwone soft bila 2
17. Boccia Superior classic, niebieskie soft bila 2
18. Boccia Walizka superior  na bile 1
19. Strzelectwo Karabin pneumatyczny Anschutz 8002: kaliber 4,5 mm, oburęczny, z metalową stopką i podwyższeniami przyrządów celowniczych 1
20. Strzelectwo Butla: krótka, do karabinu pneumatycznego Anschutz 1
21. Strzelectwo Tarcze do karabinu pneumatycznego – Pistolet pneumatyczny na kartonie tarczowym 170 x 170 mm KRÜGER 4000
22. Strzelectwo Tarcze do pistoletu pneumatycznego – Karabin pneumatyczny na kartonie tarczowym – KRÜGER 100 x 100 mm 5000
23. Strzelectwo Śrut do broni pneumatycznej Diabolo H&N MATCH PISTOL 4,49/500 (op. 500szt.) 10
24. Strzelectwo Śrut do broni pneumatycznej Diabolo H&N SPORT GLATT 4,5/500 (op. 500szt.) 12
Beskidzkie Zrzeszenie Sportowo-Rehabilitacyjne „Start”

Al. Armii Krajowej 316, 43-309 Bielsko-Biała

25. Boccia Zestaw bil Superior Classic 1
26. Boccia Zestaw bil Superior Rio2016 1
27. Narciarstwo alp. Narty slalomowe Head 165 cm, promień 13 m 1
Ludowy Klub Sportowy „Gol-Start”

Sobieskiego 9, 42-200 Częstochowa, tel.: 34 32 29 149

28. Boccia Boccia Superior Classic, w walizce typu Superior 1
29. Pływanie Asystent Lactate Scout 1
30. Pływanie Paski odczynnikowe Lactate Scout (24szt./opak) 6
31. Pływanie Zegarek Polar M200 2
Integracyjny Klub Sportowy „Atak”

Robotnicza 68, 82-300 Elbląg, tel.: 55 642 42 55

32. Siatkówka plaż. Stojak sędziowski do siatkówki plażowej 2
33. Siatkówka plaż. Piłki do siatkówki plażowej Mikasa VIS 300 5
34. Siatkówka plaż. Taśmy wyznaczające pole gry 2
35. Siatkówka hal. Piłki do siatkówki halowej Molten V5M5000 6
36. Siatkówka hal. Siatka do siatkówki halowej 1
37. Siatkówka hal. Ciśnieniomierz do piłek 2
38. Siatkówka hal. Antenki do siatkówki 8
Stowarzyszenie Rehabilitacyjno-Sportowe „Szansa-Start” Gdańsk

Puszkina 8/1A, 80-233 Gdańsk, tel.: 58 300 00 08

39. Pływanie Asystent Lactate Scout 1
40. Pływanie Wiosełka Arena Flex Paddles Acid Lime Black 1E55465M 5
41. Pływanie Wiosełka Arena Elite Hand Paddle 9525095 Pink 5
42. Pływanie Deska Gionis Carbon offensive uchwyt FL 1
43. Tenis stołowy Okładziny do rakietki Sriver G3 max 3
44. Tenis stołowy Okładziny do rakietki Tenergy 05 max 6
45. Tenis stołowy Okładzina do rakietki, czerwona, Tenergy 05, 1,9mm 1
46. Tenis stołowy Piłeczki plastikowe Butterfly Master (72szt.?opak.) 3
47. Tenis stołowy Piłeczki G40+ Butterfly (3szt./opak.) 23
Gorzowski Związek Sportu Niepełnosprawnych „Start”

Drzymały 10, 66-400 Gorzów Wlkp., tel.: 95 720 06 79

48. Lekka atletyka Kula PK-2,27/108 2
49. Lekka atletyka Kula PK-3,25 2
50. Lekka atletyka Kula PK-4,25 3
51. Lekka atletyka Kula PK-4,7 3
52. Lekka atletyka Kula PK-4,5/108 3
53. Lekka atletyka Dysk treningowy TPD11-1 8
54. Lekka atletyka Dysk treningowy TPD11-0,75 3
55. Lekka atletyka Dysk treningowy TPD11-0,6 3
56. Lekka atletyka Oszczep 500g W-5-T 2
57. Lekka atletyka Oszczep 700g W-6-T/700g 4
58. Lekka atletyka Oszczep 800g W-8-T 3
59. Lekka atletyka Uprząż treningowa z holem elastycznym UT-2 2
60. Lekka atletyka Drabinka do treningu sprawnościowego AGL- 9 2
61. Lekka atletyka Piłka lekarska PLT-3 2
62. Lekka atletyka Piłka lekarska PLT-4 3
63. Lekka atletyka Piłka lekarska PLT-2 2
64. Lekka atletyka Piłeczki oszczepnicze JBI-0,6 8
65. Lekka atletyka Piłeczki oszczepnicze JBI-0,8 8
66. Lekka atletyka Piłeczki oszczepnicze JBI-0,4 4
67. Łucznicza Zestaw Majdan XENIA RH25’ILF – Krossen Fivics/ Ramiona SF AXIOM + plus Fiberglass Wood Sebastien Flute Limbs+cięciwa 1
68. Łucznicza Podstawka magnetyczna DECUT NOVA Rest Magnetic 1
69. Łucznicza Button Decut ZX 229 Micro 1
70. Łucznicza Kliker Decut Blacha 1
71. Łucznicza Celownik sportowy Cartel Focus 1
72. Łucznicza Zestaw stabilizatorów Cartel Pro Carbon, czarne 1
73. Łucznicza Stojak metalowy Cartel RX 103 1
74. Łucznicza Skórka SOMA i ochraniacz na ramię SPIGA 1
75. Łucznicza Strzały Aston Jazz 1816 1
76. Łucznicza Insert 16 piankowy do mat 10
Jeleniogórski Klub Sportowo-Rehabilitacyjny

J. Kiepury 17/31, 58-506 Jelenia Góra, tel.: 75 647 10 60

77. Narciarstwo alp. Narty VÖLKL RTM 75 + wiązania MARKER 4 MOTION 10 długość 173cm 1
78. Lekkoatletyka Zestaw treningowy TRX Home Gym 1
79. Piłka siatkowa Piłka siatkowa „Mikasa” 3
Wojewódzkie Stowarzyszenie Sportu i Rehabilitacji Niepełnosprawnych „Start”

Gliwicka 150, 40-859 Katowice, tel.: 32 241 01 40

80. Goalball Bramki do Goalballa (projekty w załączeniu) 2
81. Goalball Piłki dźwiękowe WV KSG 10
82. Boccia Zestaw bil Superior Rio2016 1
83. Lekkoatletyka Kula treningowa z tworzywa PKG-3 2
84. Pływanie Płetwy gumowe, rozmiary:

35-36 1 para

37-38 2 pary

39-40 2 pary

41-42 2 pary

43-44 2 pary

45-46 1 para

10
85. Pływanie Malmsten Wiosełka Classic „S” 10
86. Pływanie Arena rurka czołowa Swim Snorkel Pro 6
87. Pływanie Wiosełka Arena Elite Finger 9525165 Acid Lime 8

10. Miejsce, termin i sposób złożenia oferty oraz osoba kontaktowa
a) Oferty prosimy składać do dnia 04.12.2017r. do godz. 24.00.
Ofertę w wersji elektronicznej prosimy przesłać na adres e-mail: bartosz.sojka@pzsnstart.eu. Osobą kontaktową jest Pan Bartosz Sójka.
Oferty otrzymane po 04.12.2017r. nie będą rozpatrywane.
b) Wybór ofert nastąpi w dniu 05.12.2017r. i zakończony zostanie protokołem.

11. Kryteria wyboru
Przy wyborze najkorzystniejszej oferty Zamawiający dokona oceny i wyboru ofert spośród Wykonawców spełniających warunki określone w punkcie 7, a także w oparciu o następujące kryteria:
1. Wartość brutto każdej pozycji wymienionej w zapytaniu (wyrażona w PLN) – 100%
Najkorzystniejsza oferta dla danej pozycji otrzyma maksymalną punktację, zgodnie z zastosowaną w zapytaniu ofertowym wagą (100%).
Zamawiający dopuszcza możliwość składania ofert częściowych.

12. Sposób obliczenia oferty
Wagi procentowe przypisane do poszczególnych kryteriów oceny ofert
1. Wartość brutto każdej pozycji wymienionej w zapytaniu – 100%
Sposób przyznawania punktacji za spełnienie kryterium:
((Wmin / Wbad) * 100%) * 100= Ilość punktów
gdzie:
Wmin – wartość brutto oferty najtańszej
Wbad – wartość brutto oferty badanej
100 – współczynnik stały

13. Formalności, jakie powinny być dopełnione po wyborze oferty w celu zawarcia umowy
W dniu 05.12.2017r. Zamawiający przeprowadzi ocenę złożonych ofert. W tym czasie zastrzega sobie prawo do negocjacji i wyjaśnień dotyczących zakresu oferty.
Za najkorzystniejszą zostanie uznana oferta, która uzyska najwyższą ilość punktów oraz spełni pozostałe wymagania zamieszczone w zapytaniu ofertowym.
Oceny i wyboru ofert dokona Komisja. Po dokonaniu oceny i wyborze oferty zostanie sporządzony protokół podpisany przez członków Komisji. Następnie, wybranego kontrahenta Komisja zaprosi do podpisania umowy.
Jeżeli kontrahent, którego oferta została wybrana, odstąpi od zawarcia umowy, Zamawiający wybierze ofertę najkorzystniejszą spośród pozostałych ofert dla danego zapytania.
O wyborze najkorzystniejszej oferty Zamawiający zawiadomi drogą mailową oraz w formie ogłoszenia na stronie internetowej Zamawiającego niezwłocznie wszystkie podmioty, które przesłały oferty w ustalonym terminie. Ogłoszenie zwycięzcy niniejszego postępowania ofertowego nastąpi w dniu 05.12.2017r.

14. Uwagi i postanowienia końcowe
Niniejsze ogłoszenie nie jest ogłoszeniem w rozumieniu ustawy prawo zamówień publicznych, a propozycje składane przez zainteresowane podmioty nie są ofertami w rozumieniu kodeksu cywilnego.
Niniejsze zapytanie ofertowe nie stanowi zobowiązania do zawarcia umowy. Polski Związek Sportu Niepełnosprawnych „Start” może odstąpić od podpisania umowy bez podania uzasadnienia swojej decyzji.
Niniejsze zamówienie jest finansowane w całości ze środków Funduszy Rozwoju Kultury Fizycznej w ramach umowy zawartej między Polskim Związkiem Sportu Niepełnosprawnych „Start” a Ministerstwem Sportu i Turystyki.
Wydanie niniejszego zapytania nie zobowiązuje Polskiego Związku Sportu Niepełnosprawnych „Start” do akceptacji oferty w całości lub w jej części, bez względu na jej zawartość cenową i nie zobowiązuje do składania wyjaśnień czy powodów akceptacji lub odrzucenia oferty. Polski Związek Sportu Niepełnosprawnych „Start” nie może być pociągany do odpowiedzialności za jakiekolwiek koszty czy wydatki poniesione przez oferentów w związku z przygotowaniem i dostarczeniem oferty.

15. Załączniki
Załącznik nr 1 – Formularz ofertowy
Załącznik nr 2 – Oświadczenie o spełnieniu wymogów formalnych oraz braku powiązań kapitałowych lub osobowych
Załącznik nr 3, 4, 5 – projekt bramki do Goalball

ZAPYTANIE OFERTOWE nr 20/11/2017

1. Nazwa i adres zamawiającego
Polski Związek Sportu Niepełnosprawnych „Start”
Ul. Trylogii 2/16, 01–982, Warszawa
NIP: 526-10-53-340
tel.: +48 22 659 30 11
Adres strony internetowej: www.pzsnstart.eu

2. Opis przedmiotu zapytania
Przedmiotem zapytania jest usługa sprzedaży i dostarczenia sprzętu sportowego specjalistycznego dla zawodników (zgodnie z wykazem szkolonych zawodników DSW – LA) w ramach umowy nr 2017/0063/0076/SubC/DSW/MP z dnia 12.04.2017r. podpisanej pomiędzy Polskim Związkiem Sportu Niepełnosprawnych „Start” a Ministerstwem Sportu i Turystyki.

3. Zapytanie dotyczy kodu CPV
37400000-2 – Sprzęt sportowy
33124131-2 – Paski odczynnikowe

4. Zadania po stronie Wykonawcy
 złożenie w terminie oferty na formularzu załączonym do ogłoszenia (załącznik nr 1)
 złożenie w terminie załącznika nr 2,
 Wykonawca może złożyć tylko jedną ofertę, którą będzie związany 14 dni,
 bieg terminu związania ofertą rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania ofert,
 Wykonawca może, przed upływem terminu składania ofert, zmienić lub wycofać ofertę,
 Nie dopuszcza się możliwości udziału w postępowaniu firm pośredniczących.

5. Zadania i uprawnienia po stronie Zamawiającego
 przygotowanie pełnej dokumentacji potrzebnej do rozliczenia usługi,
 uregulowanie zobowiązania wynikającego z wystawionej na w/w przedmiot faktury we wskazanym terminie.
 Zamawiający zastrzega możliwość unieważnienia postępowania bez podania przyczyny. W takim przypadku, Zamawiający nie ponosi kosztów postępowania.

6. Termin i miejsce wykonania zamówienia
 Przedmiot zamówienia należy dostarczyć do 3 lokalizacji na terenie RP w terminie do 15.12.2017r.

7. Warunki udziału w postępowaniu oraz wymagane dokumenty
Wymagania formalne wobec Oferenta/Wykonawcy:
 posiada uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień, posiada wpis do Ewidencji Działalności Gospodarczej lub Krajowego Rejestru Sądowego;
 posiada niezbędną wiedzę i doświadczenie oraz potencjał techniczny, a także dysponuje osobami zdolnymi do wykonania zamówienia; znajduje się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia;
 nie jest podmiotem powiązanym z Zamawiającym osobowo lub kapitałowo. Przez powiązania kapitałowe lub osobowe rozumie się wzajemne powiązania między Zamawiającym lub osobami wykonującymi w imieniu Zamawiającego czynności związane z przygotowaniem i przeprowadzeniem procedury wyboru wykonawcy
a Wykonawcą, polegające w szczególności na:
1. uczestniczeniu w spółce jako wspólnik spółki cywilnej lub spółki osobowej;
2. posiadaniu udziałów lub co najmniej 10 % akcji;
3. pełnieniu funkcji członka organu nadzorczego lub zarządzającego, prokurenta, pełnomocnika;
4. pozostawaniu w związku małżeńskim, w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej, pokrewieństwa lub powinowactwa w linii bocznej do drugiego stopnia lub w stosunku przysposobienia, opieki lub kurateli
 zobowiązuje się w ramach podpisanej umowy do przechowywania w sposób zapewniający dostępność, poufność i bezpieczeństwo oraz udostępnienia kontroli dokumentacji związanej z niniejszym zleceniem do dnia 31 grudnia 2022 r.
Powyższe zapisy reguluje również załącznik nr 2.

8. Waluta i warunki dotyczące rozliczeń związanych z realizacją niniejszego zamówienia
Ceny oraz wartość zbiorcza zamówienia powinny być podane w PLN (netto
i brutto). Zamawiający wyraża zgodę na płatność zaliczkową. Wymagany termin płatności nie krótszy niż 3 dni.

9. Opis sposobu przygotowania oferty
Oferta powinna być sporządzona na formularzu ofertowym, zgodnie ze wzorem z załącznika nr 1. Oferta powinna być podpisana przez osobę upoważnioną do podpisania oferty.
Zamawiający dopuszcza możliwość składania ofert częściowych.
W danym obszarze Wykonawca określi cenę dla każdego elementu przedmiotu zamówienia wymienionego w poniższym zestawieniu, podając ją w kwocie brutto oraz netto,
z uwzględnieniem wszystkich opłat i podatków (także podatku od towarów i usług) dla wskazanej liczby osób w zamówieniu, a także zbiorczo dla całej wartości zamówienia go dotyczącej. Oferta powinna być sporządzona w języku polskim oraz powinna zawierać pełną nazwę oraz dane adresowe Wykonawcy.

Oferta powinna również uwzględniać wszystkie poniższe elementy zamówienia wymienione poniżej:
a. Sprzedaż i dostarczenie pod wskazany adres sprzętu sportowego specjalistycznego dla zawodników (zgodnie z wykazem szkolonych zawodników DSW – LA):

L.p. Nazwa sprzętu Ilość
1. Rewolwer startowy, hukowy (system Sectro Timing System) wraz z kablem o dł. 10m 2 zestawy
2. Fotokomórka sportowa Sectro Timing System F5 (reflektor, pokrowiec i ładowarka) 1 zestaw
3. Kula treningowa stalowa PK-3,18/108 2 sztuki
4. Kula treningowa stalowa PK-2,72/90 2 sztuki
5. Dysk regulowany DA075-S284 4 sztuki
6. Kula treningowa stalowa  PK-3,25/18 2 sztuki
7. Kula treningowa stalowa PK-3,25/95 2 sztuki
8. Paski do pomiaru zakwaszenia Lactate Scout, 24szt./opak. 3 opak.
9. Recovery Pump – RPX System + Recovery Boots 2 zestawy
10. Kula treningowa stalowa PK-4,25/108 4 sztuki
11. Kula treningowa z tworzywa PKG-4,5kg 2 sztuki
12. Kula treningowa z tworzywa PKG-4kg 2 sztuki
13. Stoper Seiko W073 6 sztuk
14. Pulsometr Garmin Forerunner 30 6 sztuk
15. Elektrostymulator COMPEX S.P. 8.0 2 sztuki

10. Miejsce, termin i sposób złożenia oferty oraz osoba kontaktowa
a) Oferty prosimy składać do dnia 01.12.2017r. do godz. 24.00.
Ofertę w wersji elektronicznej prosimy przesłać na adres e-mail: bartosz.sojka@pzsnstart.eu. Osobą kontaktową jest Pan Bartosz Sójka.
Oferty otrzymane po 01.12.2017r. nie będą rozpatrywane.
b) Wybór ofert nastąpi w dniu 04.12.2017r. i zakończony zostanie protokołem.

11. Kryteria wyboru
Przy wyborze najkorzystniejszej oferty Zamawiający dokona oceny i wyboru ofert spośród Wykonawców spełniających warunki określone w punkcie 7, a także w oparciu o następujące kryteria:
1. Wartość brutto każdej pozycji wymienionej w zapytaniu (wyrażona w PLN) – 100%
Najkorzystniejsza oferta dla danej pozycji otrzyma maksymalną punktację, zgodnie z zastosowaną w zapytaniu ofertowym wagą (100%).
Zamawiający dopuszcza możliwość składania ofert częściowych.

12. Sposób obliczenia oferty
Wagi procentowe przypisane do poszczególnych kryteriów oceny ofert
1. Wartość brutto każdej pozycji wymienionej w zapytaniu – 100%
Sposób przyznawania punktacji za spełnienie kryterium:
((Wmin / Wbad) * 100%) * 100= Ilość punktów
gdzie:
Wmin – wartość brutto oferty najtańszej
Wbad – wartość brutto oferty badanej
100 – współczynnik stały

13. Formalności, jakie powinny być dopełnione po wyborze oferty w celu zawarcia umowy
W dniu 04.12.2017r. Zamawiający przeprowadzi ocenę złożonych ofert. W tym czasie zastrzega sobie prawo do negocjacji i wyjaśnień dotyczących zakresu oferty.
Za najkorzystniejszą zostanie uznana oferta, która uzyska najwyższą ilość punktów oraz spełni pozostałe wymagania zamieszczone w zapytaniu ofertowym.
Oceny i wyboru ofert dokona Komisja. Po dokonaniu oceny i wyborze oferty zostanie sporządzony protokół podpisany przez członków Komisji. Następnie, wybranego kontrahenta Komisja zaprosi do podpisania umowy.
Jeżeli kontrahent, którego oferta została wybrana, odstąpi od zawarcia umowy, Zamawiający wybierze ofertę najkorzystniejszą spośród pozostałych ofert dla danego zapytania.
O wyborze najkorzystniejszej oferty Zamawiający zawiadomi drogą mailową oraz w formie ogłoszenia na stronie internetowej Zamawiającego niezwłocznie wszystkie podmioty, które przesłały oferty w ustalonym terminie. Ogłoszenie zwycięzcy niniejszego postępowania ofertowego nastąpi w dniu 04.12.2017r.

14. Uwagi i postanowienia końcowe
Niniejsze ogłoszenie nie jest ogłoszeniem w rozumieniu ustawy prawo zamówień publicznych, a propozycje składane przez zainteresowane podmioty nie są ofertami w rozumieniu kodeksu cywilnego.
Niniejsze zapytanie ofertowe nie stanowi zobowiązania do zawarcia umowy. Polski Związek Sportu Niepełnosprawnych „Start” może odstąpić od podpisania umowy bez podania uzasadnienia swojej decyzji.
Niniejsze zamówienie jest finansowane w całości ze środków Funduszy Rozwoju Kultury Fizycznej w ramach umowy nr: 2017/0063/0076/SubC/DSW/MP, zawartej w dniu 12.04.2017r. między Polskim Związkiem Sportu Niepełnosprawnych „Start” a Ministerstwem Sportu i Turystyki.
Wydanie niniejszego zapytania nie zobowiązuje Polskiego Związku Sportu Niepełnosprawnych „Start” do akceptacji oferty w całości lub w jej części, bez względu na jej zawartość cenową i nie zobowiązuje do składania wyjaśnień czy powodów akceptacji lub odrzucenia oferty. Polski Związek Sportu Niepełnosprawnych „Start” nie może być pociągany do odpowiedzialności za jakiekolwiek koszty czy wydatki poniesione przez oferentów w związku z przygotowaniem i dostarczeniem oferty.

15. Załączniki
Załącznik nr 1 – Formularz ofertowy
Załącznik nr 2 – Oświadczenie o spełnieniu wymogów formalnych oraz braku powiązań kapitałowych lub osobowych

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty

w związku z postępowaniem na usługę przeprowadzenia audytu zewnętrznego w ramach projektu „Cykl obozów sportowych i weekendów sportowych aktywizujących osoby niepełnosprawne”.

 Postępowanie z dnia 15.11.2017r.

Najkorzystniejszą ofertę złożyła firma:

Biuro Audytu Anna Ziembicka     

która spełniła wszystkie wymogi formalne i otrzymała największą liczbę punktów za wykonanie przedmiotu zamówienia.

 

Nr oferty Nazwa firmy Cena brutto Punkty przyznane łącznie
1 SPEKTRUM Kancelaria Biegłego Rewidenta – Iwona Lewandowska 4 400,00 zł 83,86 pkt
2 Concept Finance Audyt i Doradztwo Rafał Durkacz 5 658,00 zł 65,22 pkt
3 KPW Audytor Sp. z o.o. 5 338,20 zł 69,12 pkt
4 Biuro Konsultingowe „ADVISER” – Jan Łazor 3 480,00 zł Brak spełnienia wymogów formalnych
5 Grupa Gumułka – Audyt Sp. z o.o. Sp. K. 6 396,00 zł 57,69 pkt
6 AUDITIO Sp. z o.o. 3 700,00 zł 99,73 pkt
7 DPC A. Danylczenko i Spółka S.J. 5 879,40 zł 62,76 pkt
8 Deloitte Polska Sp. z o.o. Sp. K. 36 187,06 zł 10,20 pkt
9 Misters Audytor Adviser Sp. z o.o. 10 947,00 zł Brak spełnienia wymogów formalnych
10 Biuro Audytu Anna Ziembicka 3 690,00 zł 100,00 pkt

ZAPYTANIE OFERTOWE nr 19/11/2017

1. Nazwa i adres zamawiającego
Polski Związek Sportu Niepełnosprawnych „Start”
Ul. Trylogii 2/16, 01–982, Warszawa
NIP: 526-10-53-340
tel.: +48 22 659 30 11
Adres strony internetowej: www.pzsnstart.eu

2. Opis przedmiotu zapytania
Przedmiotem zapytania jest usługa hotelowa, gastronomiczna oraz wynajmu obiektów sportowych podczas weekendu sportowego dla osób z niepełnosprawnościami w ramach projektu pt. „Cykl obozów sportowych i weekendów sportowych aktywizujących osoby niepełnosprawne”, realizowanego w ramach umowy nr ZZB/000410/BF/D z dnia 05.04.2017r. podpisanej pomiędzy Polskim Związkiem Sportu Niepełnosprawnych „Start” a Państwowym Funduszem Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych.

3. Zapytanie dotyczy kodu CPV
45212140-9 – Obiekty rekreacyjne
55120000-7 – Usługi hotelarskie w zakresie spotkań i konferencji
55000000-0 – Usługi hotelarskie, restauracyjne i handlu detalicznego
55100000-1 – Usługi hotelarskie
55270000-3 – Usługi świadczone przez placówki oferujące wyżywienie i miejsca noclegowe
55300000-3 – Usługi restauracyjne i dotyczące podawania posiłków

4. Zadania po stronie Wykonawcy
 złożenie w terminie oferty na formularzu załączonym do ogłoszenia (załącznik nr 1)
 złożenie w terminie załącznika nr 2,
 Wykonawca może złożyć tylko jedną ofertę, którą będzie związany 14 dni,
 bieg terminu związania ofertą rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania ofert,
 Wykonawca może, przed upływem terminu składania ofert, zmienić lub wycofać ofertę,
 Nie dopuszcza się możliwości udziału w postępowaniu firm pośredniczących.

5. Zadania i uprawnienia po stronie Zamawiającego
 przygotowanie pełnej dokumentacji potrzebnej do rozliczenia weekendu sportowego,
 uregulowanie zobowiązania wynikającego z wystawionej na w/w przedmiot faktury we wskazanym terminie.
 Zamawiający zastrzega możliwość unieważnienia postępowania bez podania przyczyny. W takim przypadku, Zamawiający nie ponosi kosztów postępowania.

6. Termin i miejsce wykonania zamówienia
 Przedmiot zamówienia należy wykonać na terenie województwa Mazowieckiego w terminie 08-10.12.2017r.

7. Warunki udziału w postępowaniu oraz wymagane dokumenty
Wymagania formalne wobec Oferenta/Wykonawcy:
 posiada uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień, posiada wpis do Ewidencji Działalności Gospodarczej lub Krajowego Rejestru Sądowego;
 posiada niezbędną wiedzę i doświadczenie oraz potencjał techniczny, a także dysponuje osobami zdolnymi do wykonania zamówienia; znajduje się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia;
 spełnia wymogi Ministerstwa Edukacji Narodowej dotyczące wypoczynku nieletnich;
 nie jest podmiotem powiązanym z Zamawiającym osobowo lub kapitałowo. Przez powiązania kapitałowe lub osobowe rozumie się wzajemne powiązania między Zamawiającym lub osobami wykonującymi w imieniu Zamawiającego czynności związane z przygotowaniem i przeprowadzeniem procedury wyboru wykonawcy
a Wykonawcą, polegające w szczególności na:
1. uczestniczeniu w spółce jako wspólnik spółki cywilnej lub spółki osobowej;
2. posiadaniu udziałów lub co najmniej 10 % akcji;
3. pełnieniu funkcji członka organu nadzorczego lub zarządzającego, prokurenta, pełnomocnika;
4. pozostawaniu w związku małżeńskim, w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej, pokrewieństwa lub powinowactwa w linii bocznej do drugiego stopnia lub w stosunku przysposobienia, opieki lub kurateli
 zobowiązuje się w ramach podpisanej umowy do przechowywania w sposób zapewniający dostępność, poufność i bezpieczeństwo oraz udostępnienia kontroli dokumentacji związanej z niniejszym zleceniem do dnia 31 grudnia 2024 r.
Powyższe zapisy reguluje również załącznik nr 2.

8. Waluta i warunki dotyczące rozliczeń związanych z realizacją niniejszego zamówienia
Ceny oraz wartość zbiorcza zamówienia powinny być podane w PLN (netto
i brutto). Zamawiający wyraża zgodę na płatność zaliczkową. Wymagany termin płatności nie krótszy niż 14 dni.

9. Opis sposobu przygotowania oferty
Oferta powinna być sporządzona na formularzu ofertowym, zgodnie ze wzorem z załącznika nr 1. Oferta powinna być podpisana przez osobę upoważnioną do podpisania oferty.
Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert częściowych.
W danym obszarze Wykonawca określi cenę dla każdego elementu przedmiotu zamówienia wymienionego w poniższym zestawieniu, podając ją w kwocie brutto oraz netto,
z uwzględnieniem wszystkich opłat i podatków (także podatku od towarów i usług) dla wskazanej liczby osób w zamówieniu, a także zbiorczo dla całej wartości zamówienia go dotyczącej. Oferta powinna być sporządzona w języku polskim oraz powinna zawierać pełną nazwę oraz dane adresowe Wykonawcy.

Oferta powinna również uwzględniać wszystkie poniższe elementy zamówienia wymienione poniżej:

a) Zakwaterowanie dla 23 osób (w tym osób z niepełnosprawnościami oraz do 18 roku życia) w terminie 08-10.12.2017r.
Zakwaterowanie w pokojach jednoosobowych, dwuosobowych (w wyjątkowych przypadkach dopuszczalne są pokoje wieloosobowe) z łazienkami dla 23 osób w terminie 08-10.12.2017r. Proszę wskazać ilość i rodzaj oferowanych pokoi. Pokoje dla przynajmniej 15 osób powinny być przystosowane dla osób poruszających się na wózkach inwalidzkich.
b) Wyżywienie (śniadanie, obiad, kolacja) dla 23 (w tym osób z niepełnosprawnościami oraz do 18 roku życia) osób w terminie 08-10.12.2017r.
Wyżywienie w zakresie śniadania, obiadu (posiłek dwudaniowy z surówkami i napojami) oraz kolacji dla 23 osób w terminie 08-10.12.2017r. (od kolacji w dniu 08.12.2017r. do obiadu w dniu 10.12.2017r.). Wykonawca powinien umożliwić spożywanie posiłków przez osoby z niepełnosprawnościami.
c) Wynajem obiektów sportowych w terminie 08-10.12.2017r.
Dostęp do obiektów sportowych dostosowanych dla osób z niepełnosprawnościami tj.
– sala z parkietem do tańca na wózkach – na czas pobytu

10. Miejsce, termin i sposób złożenia oferty
a) Oferty prosimy składać do dnia 01.12.2017r. do godz. 24.00.
Ofertę w wersji elektronicznej prosimy przesłać na adres e-mail: bartosz.sojka@pzsnstart.eu. Osobą kontaktową jest Pan Bartosz Sójka.
Oferty otrzymane po 01.12.2017r. nie będą rozpatrywane.
b) Wybór ofert nastąpi w dniu 04.12.2017r. i zakończony zostanie protokołem.

11. Kryteria wyboru
Przy wyborze najkorzystniejszej oferty Zamawiający dokona oceny i wyboru ofert spośród Wykonawców spełniających warunki określone w punkcie 7, a także w oparciu o następujące kryteria:
1. Całkowity koszt oferty – 100%
Zamawiający będzie badał cenę dla każdego elementu z oferty, sumując wskazane wartości poszczególnych elementów zamieszczonych w zapytaniu – zakwaterowanie, wyżywienie (śniadanie, obiad, kolacja), wynajem obiektów sportowych. Najkorzystniejsza oferta otrzymuje maksymalną punktację, zgodnie z zastosowaną w zapytaniu ofertowym wagą (100%).
Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych.

12. Sposób obliczenia oferty
Wagi procentowe przypisane do poszczególnych kryteriów oceny ofert
1. Całkowity koszt oferty – 100%
Sposób przyznawania punktacji za spełnienie kryterium:
((Kmin / Kbad) * 100%) * 100= Ilość punktów
gdzie:
Kmin – koszt brutto oferty najtańszej
Kbad – koszt brutto oferty badanej
100 – współczynnik stały

13. Formalności, jakie powinny być dopełnione po wyborze oferty w celu zawarcia umowy
W dniu 04.12.2017r. Zamawiający przeprowadzi ocenę złożonych ofert. W tym czasie zastrzega sobie prawo do negocjacji i wyjaśnień dotyczących zakresu oferty.
Za najkorzystniejszą zostanie uznana oferta, która uzyska najwyższą ilość punktów oraz spełni pozostałe wymagania zamieszczone w zapytaniu ofertowym.
Oceny i wyboru ofert dokona Komisja. Po dokonaniu oceny i wyborze oferty zostanie sporządzony protokół podpisany przez członków Komisji. Następnie, wybranego kontrahenta Komisja zaprosi do podpisania umowy.
Jeżeli kontrahent, którego oferta została wybrana, odstąpi od zawarcia umowy, Zamawiający wybierze ofertę najkorzystniejszą spośród pozostałych ofert dla danego zapytania.
O wyborze najkorzystniejszej oferty Zamawiający zawiadomi drogą mailową oraz w formie ogłoszenia na stronie internetowej Zamawiającego niezwłocznie wszystkie podmioty, które przesłały oferty w ustalonym terminie. Ogłoszenie zwycięzcy niniejszego postępowania ofertowego nastąpi w dniu 04.12.2017r.

14. Uwagi i postanowienia końcowe
Niniejsze ogłoszenie nie jest ogłoszeniem w rozumieniu ustawy prawo zamówień publicznych, a propozycje składane przez zainteresowane podmioty nie są ofertami w rozumieniu kodeksu cywilnego.
Niniejsze zapytanie ofertowe nie stanowi zobowiązania do zawarcia umowy. Polski Związek Sportu Niepełnosprawnych „Start” może odstąpić od podpisania umowy bez podania uzasadnienia swojej decyzji.
Niniejsze zamówienie jest finansowane w całości ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w ramach projektu „Cykl obozów sportowych i weekendów sportowych aktywizujących osoby niepełnosprawne”.
Wydanie niniejszego zapytania nie zobowiązuje Polskiego Związku Sportu Niepełnosprawnych „Start” do akceptacji oferty w całości lub w jej części, bez względu na jej zawartość cenową i nie zobowiązuje do składania wyjaśnień czy powodów akceptacji lub odrzucenia oferty. Polski Związek Sportu Niepełnosprawnych „Start” nie może być pociągany do odpowiedzialności za jakiekolwiek koszty czy wydatki poniesione przez oferentów w związku z przygotowaniem i dostarczeniem oferty.

15. Załączniki
Załącznik nr 1 – Formularz ofertowy
Załącznik nr 2 – Oświadczenie o spełnieniu wymogów formalnych oraz braku powiązań kapitałowych lub osobowych

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty

dotyczącej sprzedaży i dostarczenia sprzętu sportowego dla zawodników (zgodnie z wykazem szkolonych zawodników DSW – narciarstwo alpejskie) w ramach umowy nr 2017/0063/0076/SubC/DSW/MP z dnia 12.04.2017r. podpisanej pomiędzy Polskim Związkiem Sportu Niepełnosprawnych „Start” a Ministerstwem Sportu i Turystyki.

 

 

  1. Postępowanie z dnia 14.11.2017r.
  2. Najkorzystniejszą ofertę złożyły firmy:

Remsport Katarzyna Antonik oraz Export Import KAMI Jacek Nikliński

które spełniły wszystkie wymogi formalne i otrzymały największą liczbę punktów za wykonanie przedmiotu zamówienia w wybranych punktach zapytania.

 

 

Nr oferty Nazwa firmy Kryterium Punkty przyznane łącznie
1 Remsport Katarzyna Antonik Wartość brutto 100% (poz. 1 do 13)
2 Export Import KAMI

Jacek Nikliński

Wartość brutto 100 % (poz. 14 do 16)

ZAPYTANIE OFERTOWE nr 18/11/2017

1. Nazwa i adres zamawiającego
Polski Związek Sportu Niepełnosprawnych „Start”
Ul. Trylogii 2/16, 01–982, Warszawa
NIP: 526-10-53-340
tel.: +48 22 659 30 11
Adres strony internetowej: www.pzsnstart.eu

2. Opis przedmiotu zapytania
Przedmiotem zapytania jest usługa hotelowa, gastronomiczna oraz wynajmu obiektów sportowych podczas weekendu sportowego dla osób z niepełnosprawnościami w ramach projektu pt. „Cykl obozów sportowych i weekendów sportowych aktywizujących osoby niepełnosprawne”, realizowanego w ramach umowy nr ZZB/000410/BF/D z dnia 05.04.2017r. podpisanej pomiędzy Polskim Związkiem Sportu Niepełnosprawnych „Start” a Państwowym Funduszem Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych.

3. Zapytanie dotyczy kodu CPV
45212140-9 – Obiekty rekreacyjne
55120000-7 – Usługi hotelarskie w zakresie spotkań i konferencji
55000000-0 – Usługi hotelarskie, restauracyjne i handlu detalicznego
55100000-1 – Usługi hotelarskie
55270000-3 – Usługi świadczone przez placówki oferujące wyżywienie i miejsca noclegowe
55300000-3 – Usługi restauracyjne i dotyczące podawania posiłków

4. Zadania po stronie Wykonawcy
 złożenie w terminie oferty na formularzu załączonym do ogłoszenia (załącznik nr 1)
 złożenie w terminie załącznika nr 2,
 Wykonawca może złożyć tylko jedną ofertę, którą będzie związany 14 dni,
 bieg terminu związania ofertą rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania ofert,
 Wykonawca może, przed upływem terminu składania ofert, zmienić lub wycofać ofertę,
 Nie dopuszcza się możliwości udziału w postępowaniu firm pośredniczących.

5. Zadania i uprawnienia po stronie Zamawiającego
 przygotowanie pełnej dokumentacji potrzebnej do rozliczenia weekendu sportowego,
 uregulowanie zobowiązania wynikającego z wystawionej na w/w przedmiot faktury we wskazanym terminie.
 Zamawiający zastrzega możliwość unieważnienia postępowania bez podania przyczyny. W takim przypadku, Zamawiający nie ponosi kosztów postępowania.

6. Termin i miejsce wykonania zamówienia
 Przedmiot zamówienia należy wykonać na terenie województwa Lubelskiego w terminie 01-03.12.2017r.

7. Warunki udziału w postępowaniu oraz wymagane dokumenty
Wymagania formalne wobec Oferenta/Wykonawcy:
 posiada uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień, posiada wpis do Ewidencji Działalności Gospodarczej lub Krajowego Rejestru Sądowego;
 posiada niezbędną wiedzę i doświadczenie oraz potencjał techniczny, a także dysponuje osobami zdolnymi do wykonania zamówienia; znajduje się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia;
 spełnia wymogi Ministerstwa Edukacji Narodowej dotyczące wypoczynku nieletnich;
 nie jest podmiotem powiązanym z Zamawiającym osobowo lub kapitałowo. Przez powiązania kapitałowe lub osobowe rozumie się wzajemne powiązania między Zamawiającym lub osobami wykonującymi w imieniu Zamawiającego czynności związane z przygotowaniem i przeprowadzeniem procedury wyboru wykonawcy
a Wykonawcą, polegające w szczególności na:
1. uczestniczeniu w spółce jako wspólnik spółki cywilnej lub spółki osobowej;
2. posiadaniu udziałów lub co najmniej 10 % akcji;
3. pełnieniu funkcji członka organu nadzorczego lub zarządzającego, prokurenta, pełnomocnika;
4. pozostawaniu w związku małżeńskim, w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej, pokrewieństwa lub powinowactwa w linii bocznej do drugiego stopnia lub w stosunku przysposobienia, opieki lub kurateli
 zobowiązuje się w ramach podpisanej umowy do przechowywania w sposób zapewniający dostępność, poufność i bezpieczeństwo oraz udostępnienia kontroli dokumentacji związanej z niniejszym zleceniem do dnia 31 grudnia 2024 r.
Powyższe zapisy reguluje również załącznik nr 2.

8. Waluta i warunki dotyczące rozliczeń związanych z realizacją niniejszego zamówienia
Ceny oraz wartość zbiorcza zamówienia powinny być podane w PLN (netto
i brutto). Zamawiający nie wyraża zgody na płatność zaliczkową. Wymagany termin płatności nie krótszy niż 14 dni.

9. Opis sposobu przygotowania oferty
Oferta powinna być sporządzona na formularzu ofertowym, zgodnie ze wzorem z załącznika nr 1. Oferta powinna być podpisana przez osobę upoważnioną do podpisania oferty.
Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert częściowych.
W danym obszarze Wykonawca określi cenę dla każdego elementu przedmiotu zamówienia wymienionego w poniższym zestawieniu, podając ją w kwocie brutto oraz netto,
z uwzględnieniem wszystkich opłat i podatków (także podatku od towarów i usług) dla wskazanej liczby osób w zamówieniu, a także zbiorczo dla całej wartości zamówienia go dotyczącej. Oferta powinna być sporządzona w języku polskim oraz powinna zawierać pełną nazwę oraz dane adresowe Wykonawcy.

Oferta powinna również uwzględniać wszystkie poniższe elementy zamówienia wymienione poniżej:

a) Zakwaterowanie dla 23 osób (w tym osób z niepełnosprawnościami oraz do 18 roku życia) w terminie 01-03.12.2017r.
Zakwaterowanie w pokojach jednoosobowych, dwuosobowych (w wyjątkowych przypadkach dopuszczalne są pokoje wieloosobowe) z łazienkami dla 23 osób w terminie 01-03.12.2017r. Proszę wskazać ilość i rodzaj oferowanych pokoi. Pokoje dla przynajmniej 8 osób powinny być przystosowane dla osób poruszających się na wózkach inwalidzkich.
b) Wyżywienie (śniadanie, obiad, kolacja) dla 23 (w tym osób z niepełnosprawnościami oraz do 18 roku życia) osób w terminie 01-03.12.2017r.
Wyżywienie w zakresie śniadania, obiadu (posiłek dwudaniowy z surówkami i napojami) oraz kolacji dla 23 osób w terminie 01-03.12.2017r. (od obiadu w dniu 01.12.2017r. do śniadania w dniu 03.12.2017r.). Wykonawca powinien umożliwić spożywanie posiłków przez osoby z niepełnosprawnościami.
c) Wynajem obiektów sportowych w terminie 01-03.12.2017r.
Dostęp do obiektów sportowych dostosowanych dla osób z niepełnosprawnościami tj.
– hala tenisowa – 6h
– hala sportowa – 6h

10. Miejsce, termin i sposób złożenia oferty
a) Oferty prosimy składać do dnia 29.11.2017r. do godz. 24.00.
Ofertę w wersji elektronicznej prosimy przesłać na adres e-mail: bartosz.sojka@pzsnstart.eu. Osobą kontaktową jest Pan Bartosz Sójka.
Oferty otrzymane po 29.11.2017r. nie będą rozpatrywane.
b) Wybór ofert nastąpi w dniu 30.11.2017r. i zakończony zostanie protokołem.

11. Kryteria wyboru
Przy wyborze najkorzystniejszej oferty Zamawiający dokona oceny i wyboru ofert spośród Wykonawców spełniających warunki określone w punkcie 7, a także w oparciu o następujące kryteria:
1. Całkowity koszt oferty – 100%
Zamawiający będzie badał cenę dla każdego elementu z oferty, sumując wskazane wartości poszczególnych elementów zamieszczonych w zapytaniu – zakwaterowanie, wyżywienie (śniadanie, obiad, kolacja), wynajem obiektów sportowych. Najkorzystniejsza oferta otrzymuje maksymalną punktację, zgodnie z zastosowaną w zapytaniu ofertowym wagą (100%).
Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych.

12. Sposób obliczenia oferty
Wagi procentowe przypisane do poszczególnych kryteriów oceny ofert
1. Całkowity koszt oferty – 100%
Sposób przyznawania punktacji za spełnienie kryterium:
((Kmin / Kbad) * 100%) * 100= Ilość punktów
gdzie:
Kmin – koszt brutto oferty najtańszej
Kbad – koszt brutto oferty badanej
100 – współczynnik stały

13. Formalności, jakie powinny być dopełnione po wyborze oferty w celu zawarcia umowy
W dniu 30.11.2017r. Zamawiający przeprowadzi ocenę złożonych ofert. W tym czasie zastrzega sobie prawo do negocjacji i wyjaśnień dotyczących zakresu oferty.
Za najkorzystniejszą zostanie uznana oferta, która uzyska najwyższą ilość punktów oraz spełni pozostałe wymagania zamieszczone w zapytaniu ofertowym.
Oceny i wyboru ofert dokona Komisja. Po dokonaniu oceny i wyborze oferty zostanie sporządzony protokół podpisany przez członków Komisji. Następnie, wybranego kontrahenta Komisja zaprosi do podpisania umowy.
Jeżeli kontrahent, którego oferta została wybrana, odstąpi od zawarcia umowy, Zamawiający wybierze ofertę najkorzystniejszą spośród pozostałych ofert dla danego zapytania.
O wyborze najkorzystniejszej oferty Zamawiający zawiadomi drogą mailową oraz w formie ogłoszenia na stronie internetowej Zamawiającego niezwłocznie wszystkie podmioty, które przesłały oferty w ustalonym terminie. Ogłoszenie zwycięzcy niniejszego postępowania ofertowego nastąpi w dniu 30.11.2017r.

14. Uwagi i postanowienia końcowe
Niniejsze ogłoszenie nie jest ogłoszeniem w rozumieniu ustawy prawo zamówień publicznych, a propozycje składane przez zainteresowane podmioty nie są ofertami w rozumieniu kodeksu cywilnego.
Niniejsze zapytanie ofertowe nie stanowi zobowiązania do zawarcia umowy. Polski Związek Sportu Niepełnosprawnych „Start” może odstąpić od podpisania umowy bez podania uzasadnienia swojej decyzji.
Niniejsze zamówienie jest finansowane w całości ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w ramach projektu „Cykl obozów sportowych i weekendów sportowych aktywizujących osoby niepełnosprawne”.
Wydanie niniejszego zapytania nie zobowiązuje Polskiego Związku Sportu Niepełnosprawnych „Start” do akceptacji oferty w całości lub w jej części, bez względu na jej zawartość cenową i nie zobowiązuje do składania wyjaśnień czy powodów akceptacji lub odrzucenia oferty. Polski Związek Sportu Niepełnosprawnych „Start” nie może być pociągany do odpowiedzialności za jakiekolwiek koszty czy wydatki poniesione przez oferentów w związku z przygotowaniem i dostarczeniem oferty.

15. Załączniki
Załącznik nr 1 – Formularz ofertowy
Załącznik nr 2 – Oświadczenie o spełnieniu wymogów formalnych oraz braku powiązań kapitałowych lub osobowych

ZAPYTANIE OFERTOWE nr 17/11/2017

1. Nazwa i adres zamawiającego
Polski Związek Sportu Niepełnosprawnych „Start”
Ul. Trylogii 2/16, 01–982, Warszawa
NIP: 526-10-53-340
tel.: +48 22 659 30 11
Adres strony internetowej: www.pzsnstart.eu

2. Opis przedmiotu zapytania
Przedmiotem zapytania jest usługa sprzedaży i dostarczenia sprzętu sportowego dla zawodników (zgodnie z wykazem szkolonych zawodników DSW – pływanie) w ramach umowy nr 2017/0063/0076/SubC/DSW/MP z dnia 12.04.2017r. podpisanej pomiędzy Polskim Związkiem Sportu Niepełnosprawnych „Start” a Ministerstwem Sportu i Turystyki.

3. Zapytanie dotyczy kodu CPV
37400000-2 – Sprzęt sportowy

4. Zadania po stronie Wykonawcy
 złożenie w terminie oferty na formularzu załączonym do ogłoszenia (załącznik nr 1)
 złożenie w terminie załącznika nr 2,
 Wykonawca może złożyć tylko jedną ofertę, którą będzie związany 14 dni,
 bieg terminu związania ofertą rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania ofert,
 Wykonawca może, przed upływem terminu składania ofert, zmienić lub wycofać ofertę,
 Nie dopuszcza się możliwości udziału w postępowaniu firm pośredniczących.

5. Zadania i uprawnienia po stronie Zamawiającego
 przygotowanie pełnej dokumentacji potrzebnej do rozliczenia usługi,
 uregulowanie zobowiązania wynikającego z wystawionej na w/w przedmiot faktury we wskazanym terminie.
 Zamawiający zastrzega możliwość unieważnienia postępowania bez podania przyczyny. W takim przypadku, Zamawiający nie ponosi kosztów postępowania.

6. Termin i miejsce wykonania zamówienia
 Przedmiot zamówienia należy dostarczyć do 1 lokalizacji na terenie RP w terminie do 15.12.2017r.

7. Warunki udziału w postępowaniu oraz wymagane dokumenty
Wymagania formalne wobec Oferenta/Wykonawcy:
 posiada uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień, posiada wpis do Ewidencji Działalności Gospodarczej lub Krajowego Rejestru Sądowego;
 posiada niezbędną wiedzę i doświadczenie oraz potencjał techniczny, a także dysponuje osobami zdolnymi do wykonania zamówienia; znajduje się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia;
 nie jest podmiotem powiązanym z Zamawiającym osobowo lub kapitałowo. Przez powiązania kapitałowe lub osobowe rozumie się wzajemne powiązania między Zamawiającym lub osobami wykonującymi w imieniu Zamawiającego czynności związane z przygotowaniem i przeprowadzeniem procedury wyboru wykonawcy
a Wykonawcą, polegające w szczególności na:
1. uczestniczeniu w spółce jako wspólnik spółki cywilnej lub spółki osobowej;
2. posiadaniu udziałów lub co najmniej 10 % akcji;
3. pełnieniu funkcji członka organu nadzorczego lub zarządzającego, prokurenta, pełnomocnika;
4. pozostawaniu w związku małżeńskim, w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej, pokrewieństwa lub powinowactwa w linii bocznej do drugiego stopnia lub w stosunku przysposobienia, opieki lub kurateli
 zobowiązuje się w ramach podpisanej umowy do przechowywania w sposób zapewniający dostępność, poufność i bezpieczeństwo oraz udostępnienia kontroli dokumentacji związanej z niniejszym zleceniem do dnia 31 grudnia 2022 r.
Powyższe zapisy reguluje również załącznik nr 2.

8. Waluta i warunki dotyczące rozliczeń związanych z realizacją niniejszego zamówienia
Ceny oraz wartość zbiorcza zamówienia powinny być podane w PLN (netto
i brutto). Zamawiający wyraża zgodę na płatność zaliczkową. Wymagany termin płatności nie krótszy niż 3 dni.

9. Opis sposobu przygotowania oferty
Oferta powinna być sporządzona na formularzu ofertowym, zgodnie ze wzorem z załącznika nr 1. Oferta powinna być podpisana przez osobę upoważnioną do podpisania oferty.
Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert częściowych.
W danym obszarze Wykonawca określi cenę dla każdego elementu przedmiotu zamówienia wymienionego w poniższym zestawieniu, podając ją w kwocie brutto oraz netto,
z uwzględnieniem wszystkich opłat i podatków (także podatku od towarów i usług) dla wskazanej liczby osób w zamówieniu, a także zbiorczo dla całej wartości zamówienia go dotyczącej. Oferta powinna być sporządzona w języku polskim oraz powinna zawierać pełną nazwę oraz dane adresowe Wykonawcy.

Oferta powinna również uwzględniać wszystkie poniższe elementy zamówienia wymienione poniżej:
a. Sprzedaż i dostarczenie pod wskazany adres sprzętu sportowego dla zawodników (zgodnie z wykazem szkolonych zawodników DSW – pływanie):

L.p. Nazwa Ilość
1. Kostium startowy Carbon Flex lub Air (damski) 4 sztuki
2. Kostium startowy Carbon Flex lub Air (męski) 5 sztuk
3. Okularki startowe Arena Cobra Mirror 4 sztuk
4. Koszuka reprezentacyjna Arena polo (obrandowana) 30 sztuk
5. Spodenki reprezentacyjne Arena (obrandowane) 8 sztuk
6. Dres reprezentacyjny Arena (obrandowany) 5 sztuk

10. Miejsce, termin i sposób złożenia oferty oraz osoba kontaktowa
a) Oferty prosimy składać do dnia 29.11.2017r. do godz. 24.00.
Ofertę w wersji elektronicznej prosimy przesłać na adres e-mail: bartosz.sojka@pzsnstart.eu. Osobą kontaktową jest Pan Bartosz Sójka.
Oferty otrzymane po 29.11.2017r. nie będą rozpatrywane.
b) Wybór ofert nastąpi w dniu 30.11.2017r. i zakończony zostanie protokołem.

11. Kryteria wyboru
Przy wyborze najkorzystniejszej oferty Zamawiający dokona oceny i wyboru ofert spośród Wykonawców spełniających warunki określone w punkcie 7, a także w oparciu o następujące kryteria:
1. Cena brutto – 100%
Zamawiający będzie badał cenę dla każdego elementu z oferty, sumując wskazane wartości poszczególnych elementów zamieszczonych w zapytaniu. Najkorzystniejsza oferta otrzymuje maksymalną punktację, zgodnie z zastosowaną w zapytaniu ofertowym wagą (100%).
Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert częściowych.

12. Sposób obliczenia oferty
Wagi procentowe przypisane do poszczególnych kryteriów oceny ofert
1. Cena brutto – 100%
Sposób przyznawania punktacji za spełnienie kryterium:
((Cmin / Cbad) * 100%) * 100= Ilość punktów
gdzie:
Cmin – cena brutto oferty najtańszej
Cbad – cena brutto oferty badanej
100 – współczynnik stały

13. Formalności, jakie powinny być dopełnione po wyborze oferty w celu zawarcia umowy
W dniu 30.11.2017r. Zamawiający przeprowadzi ocenę złożonych ofert. W tym czasie zastrzega sobie prawo do negocjacji i wyjaśnień dotyczących zakresu oferty.
Za najkorzystniejszą zostanie uznana oferta, która uzyska najwyższą ilość punktów oraz spełni pozostałe wymagania zamieszczone w zapytaniu ofertowym.
Oceny i wyboru ofert dokona Komisja. Po dokonaniu oceny i wyborze oferty zostanie sporządzony protokół podpisany przez członków Komisji. Następnie, wybranego kontrahenta Komisja zaprosi do podpisania umowy.
Jeżeli kontrahent, którego oferta została wybrana, odstąpi od zawarcia umowy, Zamawiający wybierze ofertę najkorzystniejszą spośród pozostałych ofert dla danego zapytania.
O wyborze najkorzystniejszej oferty Zamawiający zawiadomi drogą mailową oraz w formie ogłoszenia na stronie internetowej Zamawiającego niezwłocznie wszystkie podmioty, które przesłały oferty w ustalonym terminie. Ogłoszenie zwycięzcy niniejszego postępowania ofertowego nastąpi w dniu 30.11.2017r.

14. Uwagi i postanowienia końcowe
Niniejsze ogłoszenie nie jest ogłoszeniem w rozumieniu ustawy prawo zamówień publicznych, a propozycje składane przez zainteresowane podmioty nie są ofertami w rozumieniu kodeksu cywilnego.
Niniejsze zapytanie ofertowe nie stanowi zobowiązania do zawarcia umowy. Polski Związek Sportu Niepełnosprawnych „Start” może odstąpić od podpisania umowy bez podania uzasadnienia swojej decyzji.
Niniejsze zamówienie jest finansowane w całości ze środków Funduszy Rozwoju Kultury Fizycznej w ramach umowy nr: 2017/0063/0076/SubC/DSW/MP, zawartej w dniu 12.04.2017r. między Polskim Związkiem Sportu Niepełnosprawnych „Start” a Ministerstwem Sportu i Turystyki.
Wydanie niniejszego zapytania nie zobowiązuje Polskiego Związku Sportu Niepełnosprawnych „Start” do akceptacji oferty w całości lub w jej części, bez względu na jej zawartość cenową i nie zobowiązuje do składania wyjaśnień czy powodów akceptacji lub odrzucenia oferty. Polski Związek Sportu Niepełnosprawnych „Start” nie może być pociągany do odpowiedzialności za jakiekolwiek koszty czy wydatki poniesione przez oferentów w związku z przygotowaniem i dostarczeniem oferty.

15. Załączniki
Załącznik nr 1 – Formularz ofertowy
Załącznik nr 2 – Oświadczenie o spełnieniu wymogów formalnych oraz braku powiązań kapitałowych lub osobowych

ZAPYTANIE OFERTOWE nr 16/11/2017

1. Nazwa i adres zamawiającego
Polski Związek Sportu Niepełnosprawnych „Start”
Ul. Trylogii 2/16, 01–982, Warszawa
NIP: 526-10-53-340
tel.: +48 22 659 30 11
Adres strony internetowej: www.pzsnstart.eu

2. Opis przedmiotu zapytania
Przedmiotem zapytania jest usługa sprzedaży i dostarczenia odżywek i suplementów diety dla zawodników (zgodnie z wykazem szkolonych zawodników DSW – pływanie) w ramach umowy nr 2017/0063/0076/SubC/DSW/MP z dnia 12.04.2017r. podpisanej pomiędzy Polskim Związkiem Sportu Niepełnosprawnych „Start” a Ministerstwem Sportu i Turystyki.

3. Zapytanie dotyczy kodu CPV
15882000-8 – Produkty dietetyczne

4. Zadania po stronie Wykonawcy
 złożenie w terminie oferty na formularzu załączonym do ogłoszenia (załącznik nr 1)
 złożenie w terminie załącznika nr 2,
 Wykonawca może złożyć tylko jedną ofertę, którą będzie związany 14 dni,
 bieg terminu związania ofertą rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania ofert,
 Wykonawca może, przed upływem terminu składania ofert, zmienić lub wycofać ofertę,
 Nie dopuszcza się możliwości udziału w postępowaniu firm pośredniczących.

5. Zadania i uprawnienia po stronie Zamawiającego
 przygotowanie pełnej dokumentacji potrzebnej do rozliczenia usługi,
 uregulowanie zobowiązania wynikającego z wystawionej na w/w przedmiot faktury we wskazanym terminie.
 Zamawiający zastrzega możliwość unieważnienia postępowania bez podania przyczyny. W takim przypadku, Zamawiający nie ponosi kosztów postępowania.

6. Termin i miejsce wykonania zamówienia
 Przedmiot zamówienia należy dostarczyć do 1 lokalizacji na terenie RP w terminie do 15.12.2017r.

7. Warunki udziału w postępowaniu oraz wymagane dokumenty
Wymagania formalne wobec Oferenta/Wykonawcy:
 posiada uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień, posiada wpis do Ewidencji Działalności Gospodarczej lub Krajowego Rejestru Sądowego;
 posiada niezbędną wiedzę i doświadczenie oraz potencjał techniczny, a także dysponuje osobami zdolnymi do wykonania zamówienia; znajduje się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia;
 nie jest podmiotem powiązanym z Zamawiającym osobowo lub kapitałowo. Przez powiązania kapitałowe lub osobowe rozumie się wzajemne powiązania między Zamawiającym lub osobami wykonującymi w imieniu Zamawiającego czynności związane z przygotowaniem i przeprowadzeniem procedury wyboru wykonawcy
a Wykonawcą, polegające w szczególności na:
1. uczestniczeniu w spółce jako wspólnik spółki cywilnej lub spółki osobowej;
2. posiadaniu udziałów lub co najmniej 10 % akcji;
3. pełnieniu funkcji członka organu nadzorczego lub zarządzającego, prokurenta, pełnomocnika;
4. pozostawaniu w związku małżeńskim, w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej, pokrewieństwa lub powinowactwa w linii bocznej do drugiego stopnia lub w stosunku przysposobienia, opieki lub kurateli
 zobowiązuje się w ramach podpisanej umowy do przechowywania w sposób zapewniający dostępność, poufność i bezpieczeństwo oraz udostępnienia kontroli dokumentacji związanej z niniejszym zleceniem do dnia 31 grudnia 2022 r.
Powyższe zapisy reguluje również załącznik nr 2.

8. Waluta i warunki dotyczące rozliczeń związanych z realizacją niniejszego zamówienia
Ceny oraz wartość zbiorcza zamówienia powinny być podane w PLN (netto
i brutto). Zamawiający wyraża zgodę na płatność zaliczkową. Wymagany termin płatności nie krótszy niż 3 dni.

9. Opis sposobu przygotowania oferty
Oferta powinna być sporządzona na formularzu ofertowym, zgodnie ze wzorem z załącznika nr 1. Oferta powinna być podpisana przez osobę upoważnioną do podpisania oferty.
Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert częściowych.
W danym obszarze Wykonawca określi cenę dla każdego elementu przedmiotu zamówienia wymienionego w poniższym zestawieniu, podając ją w kwocie brutto oraz netto,
z uwzględnieniem wszystkich opłat i podatków (także podatku od towarów i usług) dla wskazanej liczby osób w zamówieniu, a także zbiorczo dla całej wartości zamówienia go dotyczącej. Oferta powinna być sporządzona w języku polskim oraz powinna zawierać pełną nazwę oraz dane adresowe Wykonawcy.

Oferta powinna również uwzględniać wszystkie poniższe elementy zamówienia wymienione poniżej:
a. Sprzedaż i dostarczenie pod wskazany adres odżywek i suplementów diety dla zawodników (zgodnie z wykazem szkolonych zawodników DSW – pływanie):

L.p. Nazwa sprzętu Ilość
1. Odżywka węglowodanowa Vitargo Carbo Loader, 2kg./opak. 20 opak.
2. Odżywka białkowa Trec – BCAA G-Force 1150, 360kaps./opak. 8 opak
3. Kreatyna Trec Creatine 100%, 300g./opak. 10 opak
4. Trec Guarana 2000, 25ml./szt. 80 szt.
5. Napój izotoniczny Trec – Vital Stack Drink 500ml. 36 sztuk
6. Fastum Gel 2,5%, maść, 50g/opak 2 szt.
7. Oliwka do masażu (bezzapachowa) 1 szt.
8. Voltaren Max, maść, 100g/opak. 2 szt.
9. Dip Hot Krem rozgrzewający, maść, 67g/opak 3 szt.

10. Miejsce, termin i sposób złożenia oferty oraz osoba kontaktowa
a) Oferty prosimy składać do dnia 29.11.2017r. do godz. 24.00.
Ofertę w wersji elektronicznej prosimy przesłać na adres e-mail: bartosz.sojka@pzsnstart.eu. Osobą kontaktową jest Pan Bartosz Sójka.
Oferty otrzymane po 29.11.2017r. nie będą rozpatrywane.
b) Wybór ofert nastąpi w dniu 30.11.2017r. i zakończony zostanie protokołem.

11. Kryteria wyboru
Przy wyborze najkorzystniejszej oferty Zamawiający dokona oceny i wyboru ofert spośród Wykonawców spełniających warunki określone w punkcie 7, a także w oparciu o następujące kryteria:
1. Cena brutto – 100%
Zamawiający będzie badał cenę dla każdego elementu z oferty, sumując wskazane wartości poszczególnych elementów zamieszczonych w zapytaniu. Najkorzystniejsza oferta otrzymuje maksymalną punktację, zgodnie z zastosowaną w zapytaniu ofertowym wagą (100%).
Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert częściowych.

12. Sposób obliczenia oferty
Wagi procentowe przypisane do poszczególnych kryteriów oceny ofert
1. Cena brutto – 100%
Sposób przyznawania punktacji za spełnienie kryterium:
((Cmin / Cbad) * 100%) * 100= Ilość punktów
gdzie:
Cmin – cena brutto oferty najtańszej
Cbad – cena brutto oferty badanej
100 – współczynnik stały

13. Formalności, jakie powinny być dopełnione po wyborze oferty w celu zawarcia umowy
W dniu 30.11.2017r. Zamawiający przeprowadzi ocenę złożonych ofert. W tym czasie zastrzega sobie prawo do negocjacji i wyjaśnień dotyczących zakresu oferty.
Za najkorzystniejszą zostanie uznana oferta, która uzyska najwyższą ilość punktów oraz spełni pozostałe wymagania zamieszczone w zapytaniu ofertowym.
Oceny i wyboru ofert dokona Komisja. Po dokonaniu oceny i wyborze oferty zostanie sporządzony protokół podpisany przez członków Komisji. Następnie, wybranego kontrahenta Komisja zaprosi do podpisania umowy.
Jeżeli kontrahent, którego oferta została wybrana, odstąpi od zawarcia umowy, Zamawiający wybierze ofertę najkorzystniejszą spośród pozostałych ofert dla danego zapytania.
O wyborze najkorzystniejszej oferty Zamawiający zawiadomi drogą mailową oraz w formie ogłoszenia na stronie internetowej Zamawiającego niezwłocznie wszystkie podmioty, które przesłały oferty w ustalonym terminie. Ogłoszenie zwycięzcy niniejszego postępowania ofertowego nastąpi w dniu 30.11.2017r.

14. Uwagi i postanowienia końcowe
Niniejsze ogłoszenie nie jest ogłoszeniem w rozumieniu ustawy prawo zamówień publicznych, a propozycje składane przez zainteresowane podmioty nie są ofertami w rozumieniu kodeksu cywilnego.
Niniejsze zapytanie ofertowe nie stanowi zobowiązania do zawarcia umowy. Polski Związek Sportu Niepełnosprawnych „Start” może odstąpić od podpisania umowy bez podania uzasadnienia swojej decyzji.
Niniejsze zamówienie jest finansowane w całości ze środków Funduszy Rozwoju Kultury Fizycznej w ramach umowy nr: 2017/0063/0076/SubC/DSW/MP, zawartej w dniu 12.04.2017r. między Polskim Związkiem Sportu Niepełnosprawnych „Start” a Ministerstwem Sportu i Turystyki.
Wydanie niniejszego zapytania nie zobowiązuje Polskiego Związku Sportu Niepełnosprawnych „Start” do akceptacji oferty w całości lub w jej części, bez względu na jej zawartość cenową i nie zobowiązuje do składania wyjaśnień czy powodów akceptacji lub odrzucenia oferty. Polski Związek Sportu Niepełnosprawnych „Start” nie może być pociągany do odpowiedzialności za jakiekolwiek koszty czy wydatki poniesione przez oferentów w związku z przygotowaniem i dostarczeniem oferty.

15. Załączniki
Załącznik nr 1 – Formularz ofertowy
Załącznik nr 2 – Oświadczenie o spełnieniu wymogów formalnych oraz braku powiązań kapitałowych lub osobowych