Polityka prywatności

Dbamy o prywatność Naszych Beneficjantów, Współpracowników i Kontrahentów, dlatego dostosowujemy się do nowych przepisów o ochronie danych osobowych zawartych w Rozporządzeniu Parlamentu Europejskiego i Rady (EU) z dnia 27.04.2016 w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (zwane dalej RODO) które wchodzą w życie 25.05.2018r.

Realizując obowiązek informacyjny, określony w art. 13 wspomnianego Rozporządzenia 2016/679 informujemy, że:

 

Administrator danych osobowych Administratorem danych osobowych jest Polski Związek Sportu Niepełnosprawnych „START” 01-982 nr Regon 007011811 ul. Trylogii 2/16, 01-982 Warszawa (zwany dalej PZSN).
Dane kontaktowe Z PZSN można się skontaktować:

a. poprzez adres e-mail: biuro@pzsnstart.eu,

b. telefonicznie pod numerem: (022) 659 30 11, 

c. pisemnie: Polski Związek Sportu Niepełnosprawnych „START” ul. Trylogii 2/16 01-982 Warszawa.

Cele przetwarzania oraz podstawa prawna przetwarzania

Dane osobowe będą przetwarzane przez PZSN w celach:

a. przeprowadzenia projektów dofinansowanych przez Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych (PFRON) w których celem jest zwiększenie aktywności osób niepełnosprawnych,

b. przeprowadzenia projektów dofinansowanych przez Ministerstwo Sportu
i Turystyki w obszarze których celem jest wspieranie szkolenia sportowego
i współzawodnictwa osób niepełnosprawnych,

c. wykonywania zawartych umów z Naszymi Współpracownikami,

d. wykonywania zawartych umów o Kontrahentami.

Okres, przez który dane będą przetwarzane

Dane osobowe będą przetwarzane przez PZSN:

a. dla celu realizacji projektów dofinansowanych przez Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych (PFRON) w których celem jest zwiększenie aktywności osób niepełnosprawnych – 5 lat od dnia zakończenia projektu,

b. dla celu realizacji projektów dofinansowanych przez Ministerstwo Sportu i Turystyki w obszarze których celem jest wspieranie szkolenia sportowego i współzawodnictwa osób niepełnosprawnych – 5 lat od zakończenia projektu,

c. dla celu realizacji wykonywania zawartych umów z naszymi Współpracownikami – 5 lata od zakończenia zawartej umowy,

d. dla celu realizacji zawartych umów o Kontrahentami – 5 lat po zakończeniu wykonywania zawartej umowy.

Odbiorcy danych

Dane osobowe mogą być udostępniane przez PZSN:

a. osobom upoważnionym,

b. podmiotom uprawnionym (na podstawie przepisów prawa) do ich otrzymania lub na podstawie udzielonej zgody,

c. mogą być także przekazywane podmiotom przetwarzającym dane w imieniu Administratora danych osobowych takim jak dostawcy usług informatycznych – przy czym takie podmioty przetwarzają dane jako podwykonawcy, na podstawie umowy z Administratorem danych osobowych i wyłącznie zgodnie z poleceniami Administratora danych osobowych.

Prawa osoby, której dane dotyczą

Każdej osobie przysługuje prawo dostępu oraz prawo żądania ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania. W zakresie, w jakim podstawą przetwarzania danych osobowych jest przesłanka prawnie uzasadnionego interesu Administratora danych osobowych, przysługuje każdej osobie prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych.

W zakresie, w jakim podstawą przetwarzania danych osobowych jest zgoda, istnieje prawo wycofania tej zgody. Wycofanie zgody nie ma wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem.

W zakresie, w jakim dane osobowe są przetwarzane w celu zawarcia i wykonywania umowy lub przetwarzane na podstawie zgody – przysługuje prawo do przenoszenia danych osobowych. Uprawnienie do przenoszenia danych nie dotyczy danych, które stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa.

Przysługuje również prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych.

Powiększ
Kontrast