Ustawodawstwo

STATUT 2017

Konstytucja Rzeczypospolitej Polskiej (Ustawa) Dz.U.1997.78.483

Art. 68. [Ochrona zdrowia ] (…) 3. Władze publiczne są obowiązane do zapewnienia szczególnej opieki zdrowotnej dzieciom, kobietom ciężarnym, osobom niepełnosprawnym i osobom w podeszłym wieku. (…)
Art. 69. [Pomoc osobom niepełnosprawnym ] Osobom niepełnosprawnym władze publiczne udzielają, zgodnie z ustawą, pomocy w zabezpieczaniu egzystencji, przysposobieniu do pracy oraz komunikacji społecznej.

 

Kodeks pracy (Ustawa) Dz.U.1998.21.94

Art. 113. [Zakaz dyskryminacji ] Jakakolwiek dyskryminacja w zatrudnieniu, bezpośrednia lub pośrednia, w szczególności ze względu na płeć, wiek, niepełnosprawność, rasę, religię, narodowość, przekonania polityczne, przynależność związkową,

 

Kodeks rodzinny i opiekuńczy (Ustawa) Dz.U.2012.788

Art. 183. [Kurator osoby niepełnosprawnej ] § 1. Dla osoby niepełnosprawnej ustanawia się kuratora, jeżeli osoba ta potrzebuje pomocy do prowadzenia wszelkich spraw albo spraw określonego rodzaju lub do załatwienia poszczególnej sprawy. Zakres obowiązków …

 

Kodeks wyborczy (Ustawa) Dz.U.2011.21.112

DZIAŁ I [Przepisy wstępne ] Rozdział 5a [Przekazywanie informacji o wyborach wyborcom niepełnosprawnym ] Art. 37a. § 1. Wyborca niepełnosprawny wpisany do rejestru wyborców w danej gminie ma prawo do uzyskiwania informacji o: 1) właściwym dla siebie okręgu wyborczym i obwodzie głosowania; 2) lokalach obwodowych komisji wyborczych …
DZIAŁ I [Przepisy wstępne ] Rozdział 7 [Głosowanie przez pełnomocnika ] Art. 54. § 1. Wyborca niepełnosprawny o znacznym lub umiarkowanym stopniu niepełnosprawności w rozumieniu ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych…
Art. 40a. § 1. Wyborca niepełnosprawny może głosować przy użyciu nakładek na karty do głosowania sporządzonych w alfabecie Braille’a. § 2. § 3. Państwowa Komisja Wyborcza po zasięgnięciu opinii ministra właściwego do spraw zabezpieczenia …

Akty wykonawcze

• Lokale obwodowych komisji wyborczych dostosowane do potrzeb wyborców niepełnosprawnych (Rozporządzenie) Dz.U.2011.158.938
• Sporządzenie aktu pełnomocnictwa do głosowania w wyborach: do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej, Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej, do Parlamentu Europejskiego w Rzeczypospolitej Polskiej, do organów…
• Wzory kart do głosowania oraz nakładek na karty do głosowania sporządzonych w alfabecie Braille’a, w wyborach do Parlamentu Europejskiego dla obwodów głosowania utworzonych w kraju (Uchwała) M.P.2014.120

 

Kodeks postępowania cywilnego (Ustawa) Dz.U.2014.101

Art. 600. [Kurator osoby niepełnosprawnej ] § 1. Kuratora dla osoby niepełnosprawnej sąd opiekuńczy ustanawia na wniosek tej osoby, a za zgodą osoby niepełnosprawnej – także na wniosek organizacji pozarządowej, wymienionej w art. 546 § 3. § 2. W przypadku …

 

Rehabilitacja zawodowa i społeczna oraz zatrudnianie osób niepełnosprawnych (Ustawa) Dz.U.2011.127.721

Art. 15. 1. Czas pracy osoby niepełnosprawnej nie może przekraczać 8 godzin na dobę i 40 godzin tygodniowo. 2. Czas pracy osoby niepełnosprawnej zaliczonej do znacznego lub umiarkowanego stopnia niepełnosprawności nie …

Art. 16. 1. Przepisów art. 15 nie stosuje się: 1) do osób zatrudnionych przy pilnowaniu oraz 2) gdy, na wniosek osoby zatrudnionej, lekarz przeprowadzający badania profilaktyczne pracowników lub w razie jego braku lekarz …

Art. 17. Osoba niepełnosprawna ma prawo do dodatkowej przerwy w pracy na gimnastykę usprawniającą lub wypoczynek. Czas przerwy wynosi 15 minut i jest wliczany do czasu pracy. Nie narusza to przepisu art. 134 ustawy …

Akty wykonawcze

• Określenie wzorów miesięcznych i rocznych informacji o zatrudnieniu, kształceniu lub o działalności na rzecz osób niepełnosprawnych (Rozporządzenie) Dz.U.2014.809
• Określenie rodzajów zadań powiatu, które mogą być finansowane ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych (Rozporządzenie) Dz.U.2013.1190
• Ustalenie wzorów deklaracji składanych Zarządowi Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnychprzez pracodawców zobowiązanych do wpłat na ten Fundusz (Rozporządzenie) Dz.U.2013.32

 

Sport (Ustawa) Dz.U.2014.715

Art. 26. 1. Polski Komitet Paraolimpijski, działający w formie stowarzyszenia lub związku stowarzyszeń, organizuje narodowy ruch paraolimpijski osób niepełnosprawnych. 2. Polski Komitet Paraolimpijski jest wyłącznie uprawniony …
Art. 32. 1. Minister właściwy do spraw kultury fizycznej może przyznać członkowi kadry narodowej okresowe stypendium sportowe za osiągnięte wyniki sportowe we współzawodnictwie międzynarodowym. Stypendium może otrzymać …
Art. 36. 1. Reprezentantom Polski: 1) na igrzyskach olimpijskich, 2) zakwalifikowanym na igrzyska olimpijskie odbywające się w 1984 r. w Los Angeles, którzy wzięli udział w zawodach „Przyjaźń 84”, 3) zakwalifikowanym na igrzyska …

Akty wykonawcze

• Stypendia sportowe dla członków kadry narodowej (Rozporządzenie) Dz.U.2012.1130
• Zakres i sposób realizowania opieki medycznej nad zawodnikami zakwalifikowanymi do kadry narodowej w sportach olimpijskich i paraolimpijskich (Rozporządzenie) Dz.U.2011.88.501
• Wykaz zawodów sportowych osób niepełnosprawnych odbywających się przed 1992 r., będących odpowiednikiem igrzysk paraolimpijskich, oraz wykaz zawodów sportowych odbywających się przed 2001 r., będących odpowiednikiem igrzysk głuchych (Rozporządzenie)…

 

System oświaty (Ustawa) Dz.U.2004.256.2572

Art. 14. (…) 1a. W przypadku dzieci posiadających orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego wychowaniem przedszkolnym może być objęte dziecko w wieku powyżej 6 lat, nie dłużej jednak niż do końca roku szkolnego w …

Art. 14a. (…) 4. Obowiązkiem gminy jest zapewnienie niepełnosprawnym dzieciom pięcioletnim oraz dzieciom objętym wychowaniem przedszkolnym na podstawie art. 14 ust. 1a bezpłatnego transportu i opieki w czasie przewozu…
Art. 17. (…) 3a. Obowiązkiem gminy jest: 1) zapewnienie uczniom niepełnosprawnym, których kształcenie i wychowanie odbywa się na podstawie art. 71b, bezpłatnego transportu i opieki w czasie przewozu do najbliższej szkoły podstawowej …

Akty wykonawcze

• Indywidualne obowiązkowe roczne przygotowanie przedszkolne dzieci i indywidualne nauczanie dzieci imłodzieży (Rozporządzenie) Dz.U.2014.1157
• Warunki organizowania kształcenia, wychowania i opieki dla dzieci i młodzieży niepełnosprawnych oraz niedostosowanych społecznie w przedszkolach, szkołach i oddziałach ogólnodostępnych lub integracyjnych (Rozporządzenie) Dz.U.2014.414
• Warunki organizowania kształcenia, wychowania i opieki dla dzieci i młodzieży niepełnosprawnych oraz niedostosowanych społecznie w specjalnych przedszkolach, szkołach i oddziałach oraz w ośrodkach (Rozporządzenie) Dz.U.2014.392

 

Pomoc społeczna (Ustawa) Dz.U.2013.182

Art. 6. Użyte w ustawie określenia oznaczają: 1) całkowita niezdolność do pracy – całkowitą niezdolność do pracy w rozumieniu przepisów o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych albo zaliczenie do …
Art. 37. 1. Zasiłek stały przysługuje: 1) pełnoletniej osobie samotnie gospodarującej, niezdolnej do pracy z powodu wieku lub całkowicie niezdolnej do pracy, jeżeli jej dochód jest niższy od kryterium dochodowego osoby …
Art. 38. 1. Zasiłek okresowy przysługuje w szczególności ze względu na długotrwałą chorobę, niepełnosprawność, bezrobocie, możliwość utrzymania lub nabycia uprawnień do świadczeń z innych systemów zabezpieczenia społecznego:…

Akty wykonawcze

• Rodzinne domy pomocy (Rozporządzenie) Dz.U.2012.719
• Mieszkania chronione (Rozporządzenie) Dz.U.2012.305
• Specjalistyczne usługi opiekuńcze (Rozporządzenie) Dz.U.2005.189.1598

Radiofonia i telewizja (Ustawa) Dz.U.2011.43.226

Art. 18a. 1. Nadawcy programów telewizyjnych są obowiązani do zapewniania dostępności programów dla osób niepełnosprawnych z powodu dysfunkcji narządu wzroku oraz osób niepełnosprawnych z powodu dysfunkcji narządu …

 

Prawo budowlane (Ustawa) Dz.U.2013.1409

Art. 5. [Obiekt budowlany – zasady projektowania; zasady użytkowania; świadectwo charakterystyki energetycznej; osoba sporządzająca świadectwo charakterystyki energetycznej; rejestr osób, które złożyły …] 1. Obiekt budowlany wraz ze związanymi z nim urządzeniami budowlanymi należy, biorąc pod uwagę przewidywany okres użytkowania, projektować i budować w sposób określony w przepisach, w tym techniczno-budowlanych, …
Art. 9. [Odstępstwo od przepisów techniczno-budowlanych ] 1. W przypadkach szczególnie uzasadnionych dopuszcza się odstępstwo od przepisów techniczno-budowlanych, o których mowa w art. 7. Odstępstwo nie może powodować zagrożenia życia ludzi lub bezpieczeństwa mienia, …
Art. 34. [Projekt budowlany – wymagania, elementy, zatwierdzenie; decyzja o zatwierdzeniu projektu budowlanego poprzedzająca wydanie decyzji o pozwoleniu na budowę ] (…) 3. Projekt budowlany powinien zawierać: (…) 2) projekt architektoniczno-budowlany, określający funkcję, formę i konstrukcję obiektu budowlanego, jego charakterystykę energetyczną i ekologiczną oraz proponowane niezbędne …

Akty wykonawcze

• Warunki techniczne, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (Rozporządzenie) Dz.U.2002.75.690
• Warunki techniczne, jakim powinny odpowiadać skrzyżowania linii kolejowych z drogami publicznymi i ich usytuowanie (Rozporządzenie) Dz.U.1996.33.144

Kultura fizyczna (Ustawa) Dz.U.2007.226.1675

Art. 43. 1. Zajęcia rehabilitacji ruchowej oraz zabiegi fizjoterapeutyczne mogą prowadzić fizjoterapeuci i absolwenci szkół wyższych ze specjalnością rehabilitacja lub gimnastyka lecznicza oraz technicy fizjoterapii….
Świadczenia rodzinne (Ustawa) Dz.U.2013.1456
Art. 5. (…) 2. W przypadku gdy członkiem rodziny jest dziecko legitymujące się orzeczeniem o niepełnosprawności lub orzeczeniem o umiarkowanym albo o znacznym stopniu niepełnosprawności, zasiłek rodzinny przysługuje, …
Art. 16. 1. Zasiłek pielęgnacyjny przyznaje się w celu częściowego pokrycia wydatków wynikających z konieczności zapewnienia opieki i pomocy innej osoby w związku z niezdolnością do samodzielnej egzystencji. 2. Zasiłek …
Art. 17. 1. Świadczenie pielęgnacyjne z tytułu rezygnacji z zatrudnienia lub innej pracy zarobkowej przysługuje: 1) matce albo ojcu, 2) opiekunowi faktycznemu dziecka, 3) osobie będącej rodziną zastępczą spokrewnioną w rozumieniu …

 

Prawo autorskie i prawa pokrewne (Ustawa) Dz.U.2006.90.631

Art. 331. Wolno korzystać z już rozpowszechnionych utworów dla dobra osób niepełnosprawnych, jeżeli to korzystanie odnosi się bezpośrednio do ich upośledzenia, nie ma zarobkowego charakteru i jest podejmowane w … Przepisy wprowadzające ustawy reformujące administrację publiczną (Ustawa) Dz.U.1998.133.872
Art. 23. 1. Z dniem 1 stycznia 1999 r. dotychczasowe wojewódzkie zespoły do spraw orzekania o stopniu niepełnosprawności stają się powiatowymi zespołami do spraw orzekania o stopniu niepełnosprawności. 2. Z dniem 1 stycznia …

Akty wykonawcze

• Wykaz powiatowych zespołów do spraw orzekania o stopniu niepełnosprawności i ich właściwość miejscowa (Rozporządzenie) Dz.U.1998.162.1148

Działalność pożytku publicznego i wolontariat (Ustawa) Dz.U.2014.1118

Art. 1. 1. Ustawa reguluje zasady: 1) prowadzenia działalności pożytku publicznego przez organizacje pozarządowe w sferze zadań publicznych oraz współpracy organów administracji publicznej z organizacjami pozarządowymi;… Świadczenie pieniężne i uprawnienia przysługujące cywilnym niewidomym ofiarom działań wojennych (Ustawa) Dz.U.2006.249.1824
Art. 1. 1. Ustawa określa świadczenie pieniężne i uprawnienia przysługujące cywilnym niewidomym ofiarom działań wojennych, zwanym dalej „osobami uprawnionymi”, a także zasady ustalania i realizacji tego świadczenia …

Akty wykonawcze

• Legitymacja cywilnej niewidomej ofiary działań wojennych (Rozporządzenie) Dz.U.2007.24.153

 

Prawo o szkolnictwie wyższym (Ustawa) Dz.U.2012.572

Art. 94c. Środki finansowe przyznawane na finansowanie zadań, określonych w art. 94 ust. 1 pkt 1-9 i 11 oraz art. 94b ust. 1 są przekazywane w formie dotacji podmiotowej, a środki finansowe na dofinansowanie lub … Język migowy i inne środki komunikowania się (Ustawa) Dz.U.2011.209.1243
Art. 1. Ustawa określa zasady: 1) korzystania przez osoby uprawnione z pomocy osoby przybranej w kontaktach z organami administracji publicznej, jednostkami systemu, podmiotami leczniczymi, jednostkami Policji, Państwowej …

Akty wykonawcze

• Rejestr tłumaczy polskiego języka migowego, systemu językowo-migowego i sposobu komunikowania się osób głuchoniewidomych (Rozporządzenie) Dz.U.2012.652 Warunki odbywania rehabilitacji zawodowej uprawniające do zasiłku wyrównawczego oraz szczegółowe zasady przyznawania tego zasiłku (Rozporządzenie) Dz.U.1974.51.325
§ 1. Zasiłek wyrównawczy przewidziany w art. 19 ustawy z dnia 17 grudnia 1974 r. o świadczeniach pieniężnych z ubezpieczenia społecznego w razie choroby i macierzyństwa (Dz. U. Nr 47, poz. 280) przysługuje … Udzielanie przez Polską Agencję Rozwoju Przedsiębiorczości pomocy finansowej w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki (Rozporządzenie) Dz.U.2012.1064
§ 2. 1. Ilekroć w rozporządzeniu jest mowa o: (…) 4) osobie niepełnosprawnej – należy przez to rozumieć osobę, o której mowa w art. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu …

 

Badania lekarskie osób ubiegających się o uprawnienia do kierowania pojazdami i kierowców (Rozporządzenie)

Dz.U.2014.949
§ 1. Rozporządzenie określa: 1) szczegółowe warunki i tryb przeprowadzania badania lekarskiego; 2) zakres: a) badań lekarskich, b) konsultacji u lekarzy specjalistów, c) pomocniczych badań diagnostycznych; 3) jednostki uprawnione …