Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty

Warszawa, 23.10.2018r.

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty

w związku z postępowaniem na usługę wynajmu obiektów sportowych podczas zajęć sekcji sportowej.

Postępowanie z dnia 15.10.2018r.

Najkorzystniejszą ofertę złożyła firma:

Dom Wczasów Dziecięcych „GOŁOBORZE”

która spełniła wszystkie wymogi formalne i otrzymała największą liczbę punktów za wykonanie przedmiotu zamówienia.

 

Nr oferty Nazwa firmy Kryterium Punkty przyznane łącznie
1 Dom Wczasów Dziecięcych „GOŁOBORZE” Cena 100%