ZAPYTANIE OFERTOWE nr 01/06/2021

Data publikacji: 22.06.2021 r.

ZAPYTANIE OFERTOWE nr 01/06/2021

1. Nazwa i adres zamawiającego

Polski Związek Sportu Niepełnosprawnych „Start”

ul. Konwiktorska 9/2, 00-216, Warszawa

NIP: 526-10-53-340

tel.: +48 22 659 30 11

Adres strony internetowej: www.pzsnstart.eu

2. Opis przedmiotu zapytania

Przedmiotem zapytania jest usługa sprzedaży i dostarczenia sprzętu specjalistycznego oraz odżywek i suplementów diety dla zawodników (zgodnie z wykazem szkolonych zawodników DSW – strzelectwo sportowe, wioślarstwo) w ramach umowy nr 2021/0011/0076/SubC/DSW z dnia 31.03.2021 r. podpisanej pomiędzy Polskim Związkiem Sportu Niepełnosprawnych „Start” a Ministerstwem Kultury, Dziedzictwa Narodowego i Sportu.

3. Zapytanie dotyczy kodu CPV

37400000-2 – Sprzęt sportowy

15882000-8 – Produkty dietetyczne

33600000-6 – Produkty farmaceutyczne

33141320-9 – Igły medyczne

4. Zadania po stronie Wykonawcy

 • złożenie w terminie oferty na formularzu załączonym do ogłoszenia (załącznik nr 1),
 • złożenie w terminie załącznika nr 2,
 • Wykonawca może złożyć tylko jedną ofertę, którą będzie związany 30 dni,
 • bieg terminu związania ofertą rozpoczyna  się wraz z upływem terminu składania ofert,
 • Wykonawca może, przed upływem terminu składania ofert, zmienić lub wycofać ofertę,
 • Nie dopuszcza się możliwości udziału w postępowaniu firm pośredniczących.

5. Zadania i uprawnienia po stronie Zamawiającego

 • przygotowanie pełnej dokumentacji potrzebnej do rozliczenia usługi,
 • uregulowanie zobowiązania wynikającego z wystawionej na w/w przedmiot faktury we wskazanym terminie.
 • Zamawiający zastrzega możliwość unieważnienia postępowania bez podania przyczyny. W takim przypadku, Zamawiający nie ponosi kosztów postępowania.

6. Termin i miejsce wykonania zamówienia

 • Przedmiot zamówienia należy dostarczyć do 2 lokalizacji na terenie Rzeczpospolitej Polskiej w terminie do 15.07.2021 r.

7. Warunki udziału w postępowaniu oraz wymagane dokumenty

Wymagania formalne wobec Oferenta/Wykonawcy:

 posiada uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień;
 posiada niezbędną wiedzę i doświadczenie oraz potencjał techniczny, a także dysponuje osobami zdolnymi do wykonania zamówienia;
 nie jest podmiotem powiązanym z Zamawiającym osobowo lub kapitałowo. Przez powiązania kapitałowe lub osobowe rozumie się wzajemne powiązania między Zamawiającym lub osobami wykonującymi w imieniu Zamawiającego czynności związane z przygotowaniem i przeprowadzeniem procedury wyboru wykonawcy a Wykonawcą, polegające w szczególności na:

 1. uczestniczeniu w spółce jako wspólnik spółki cywilnej lub spółki osobowej;
 2. posiadaniu udziałów lub co najmniej 10 % akcji;
 3. pełnieniu funkcji członka organu nadzorczego lub zarządzającego, prokurenta, pełnomocnika;
 4. pozostawaniu w związku małżeńskim, w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej, pokrewieństwa lub powinowactwa w linii bocznej do drugiego stopnia lub w stosunku przysposobienia, opieki lub kurateli;
   zobowiązuje się w ramach podpisanej umowy do przechowywania w sposób zapewniający dostępność, poufność i bezpieczeństwo oraz udostępnienia kontroli dokumentacji związanej z niniejszym zleceniem do dnia 31 grudnia 2028 r.
  Powyższe zapisy reguluje również załącznik nr 2.
 • zobowiązuje się w ramach podpisanej umowy do przechowywania w sposób zapewniający dostępność, poufność i bezpieczeństwo oraz udostępnienia kontroli dokumentacji związanej z niniejszym zleceniem do dnia 31 grudnia 2028 r.

Powyższe zapisy reguluje również załącznik nr 2.

8. Waluta i warunki dotyczące rozliczeń związanych z realizacją niniejszego zamówienia

Ceny oraz wartość zbiorcza zamówienia powinny być podane w PLN (netto i brutto). Zamawiający wyraża zgodę na płatność zaliczkową. Wymagany termin płatności nie krótszy niż 14 dni.

9. Opis sposobu przygotowania oferty

Oferta powinna być sporządzona na formularzu ofertowym, zgodnie ze wzorem z załącznika nr 1. Oferta powinna być podpisana przez osobę upoważnioną do podpisania oferty.

Zamawiający dopuszcza możliwość składania ofert częściowych.

W danym obszarze Wykonawca określi cenę dla każdego elementu przedmiotu zamówienia wymienionego w poniższym zestawieniu, podając ją w kwocie brutto oraz netto, z uwzględnieniem wszystkich opłat i podatków (także podatku od towarów i usług) dla wskazanych elementów w zamówieniu, a także zbiorczo dla całej wartości zamówienia go dotyczącej. Oferta powinna być sporządzona w języku polskim oraz powinna zawierać pełną nazwę oraz dane adresowe Wykonawcy.

Oferta powinna uwzględniać wszystkie poniższe elementy zamówienia wymienione poniżej:

Sprzedaż i dostarczenie pod wskazany adres sprzętu specjalistycznego dla zawodników (zgodnie z wykazem szkolonych zawodników DSW – strzelectwo sportowe):

L.p.Nazwa sprzętuIlość
1.Śrut 4,5mm HN Final Match op. 500 szt.10
2.MEC przesłona do okularów strzeleckich 30mm szara – pistolet (with quick fit )3
3.MEC glas holdersystem R/L universal3
4.MEC glas filter holder comfort 37mm2
5.MEC glas iris unit with holder – czarny, 37mm2
6.MEC Eye-Blinder czarny1
7.MEC glas magnetic filter comfort – zielony 37mm2
8.MEC glas magnetic filter comfort – żółty 37mm2
9.MEC glas magnetic filter comfort – czerwony 37mm2
10.MEC mocowanie ostrogi (długie) Free Position II Plus do karabinu WALTHER1
11.MEC ostroga Free Position II Plus do karabinu WALTHER1
12.MEC SCATT D20-23.5 clamp – mocowanie1
13.MEC SCATT Paper target holder with integrated light LB-011
14.AHG nr 001131 – kopytko strzeleckie do karabinu (Hand Stop)2
15.AHG nr 302-B – daszek strzelecki neoprenowy, 10cm deluxe9
16.AHG nr 507 zestaw do czyszczenia broni (cleaning kit)9
17.AHG Insert plastikowy różowy 3,0 M222
18.AHG Insert plastikowy różowy 3,2 M222
19.AHG Insert plastikowy różowy 3,4 M222
20.AHG Insert plastikowy różowy 3,0 M181
21.AHG Insert plastikowy różowy 3,2 M181
22.AHG Insert plastikowy różowy 3,4 M181
23.AHG Insert plastikowy czerwony 3,0 M222
24.AHG Insert plastikowy czerwony 3,2 M222
25.AHG Insert plastikowy czerwony 3,4 M222
26.AHG Insert plastikowy czerwony 3,0 M181
27.AHG Insert plastikowy czerwony 3,2 M181
28.AHG Insert plastikowy czerwony 3,4 M181
29.Feinwerkbau butla aluminiowa (kartusz) 200 bar na sprężone powietrze – karabin3
30.Feinwerkbau nr 3.4.400.302 – sprężyna4
31.Feinwerkbau nr 3.4.350.309 – sworzeń blokujący2
32.Feinwerkbau nr 4.9.0318 – magnes sztabkowy2
33.Feinwerkbau nr 3.4.400.147 – zaczep2
34.Feinwerkbau nr 3.4.400.146 – zaczep2
35.Feinwerkbau nr 4.9.0085 – oring, uszczelka8
36.Feinwerkbau nr 1750.010.3 – smar9
37.Feinwerkbau – rękojeść P44 rozmiar XS – prawa1
38.Pardini sport pistol – rękojeść rozmiar M – prawa1
39.Hill EC-3000 Electric Air Compressor – kompresor 200 bar do napełniania butli karabin, pistolet1
40.Jednostka sterująca CU-951 do tarczy elektronicznej SIUS do strzelań 10m z monitrem dotykowym SIUS, zasilaczem i okablowaniem LTW do tarczy SIUS1

Sprzedaż i dostarczenie pod wskazany adres odżywek i suplementów diety dla zawodników (zgodnie z wykazem szkolonych zawodników DSW – strzelectwo sportowe):

L.p.ProducentNazwa preparatuGramaturaFormaIlość
1.ISOSTARISOSTAR Power Tabs 120g – LEMON120gtabletki40
2.PowerBarPowerBar PowerGel Shots pomarańcza 60g60gżelki62
3.PowerBarPowerBar PowerGel Shots malina 60g60gżelki60
4.VOLTARENVOLTAREN emulgel 1% 150 g150gmaść10
5.SanprobiSanprobi Super Formuła, kapsułki, 40 szt.szt.kapsułki20
6.OLIMPOLIMP Gold Vit D3 + K2 Sport Edition – 60 kapsułekszt.kapsułki20
7.OLIMPOLIMP Chela Mag B6 forte 60 caps.szt.kapsułki10
8.OLIMPOLIMP Chela-Mag B6 Skurcz – 60 kapsułekszt.kapsułki10
9.OLIMPOLIMP Vita-Min Multiple Sport – 60 caps.szt.kapsułki20
10.OLIMPOLIMP Gold-Vit C 1000 (pomarańcza) – 20 tabletekszt.tabletki30
11.GO ONGO ON VITAMIN baton energetyczny  – orzechowy – 50g50gbaton100
12.GO ONGO ON VITAMIN baton energetyczny  – kokosowy – 50g50gbaton100

Sprzedaż i dostarczenie pod wskazany adres sprzętu specjalistycznego dla zawodników (zgodnie z wykazem szkolonych zawodników DSW – wioślarstwo):

L.p.Nazwa sprzętuIlość
1.GARMIN Vicair AllRounderO2 – poduszka pneumatyczna1
2.Siedzisko wioślarskie Wintech1
3.Rower Treningowy BikeErg + Noski do pedałów (para)2
4.Ergometr narciarski Concept 2 SkiErg2 PM52

Sprzedaż i dostarczenie pod wskazany adres odżywek i suplementów diety dla zawodników (zgodnie z wykazem szkolonych zawodników DSW – wioslarstwo):

L.p.ProducentNazwa preparatuGramaturaFormaIlość
1.OLIMPOlimp Chela-Mag B6 Forte60 kapskapsułki12
2.OLIMPWHEY 100 2275 gproszek12
3.Nutrend BCAA LIQUID1 litrpłyn10
4.Nutrend HMB 4500100 kaps.,  123,1 g (1 kapsułka = 1231mg).kapsułki9
5.Nutrend Beta Alanine Compressed 90 kaps.kapsułki9
6.OLIMPOLIMP Gold Omega 3 Sport Edition120 kapsułekkapsułki10
7.VitargoVitargo Carboloaderwiaderko 5kgproszek4
8.VitargoVitargo Electrolytewiaderko 5kgproszek4
9.TrecBoogieman300g.proszek6
10.Nutrend Magnez w ampułkach 10x25ml. MagnesLife10x25mlampułki6
11.TrecMulticomplex Compressed60 caps.kapsułki12
12.SwansonSwanson MSM 500mg250 kaps.kapsułki8
13.TrecCLA z zieloną herbatą180 kapsułekkapsułki8
14.AmixRecovery Max575 gproszek2
15.IsostarIsostar Gel Energy (truskawka-banan) – 35g35 gżel60
16.IsostarISOSTAR Koncentrat1500 gproszek10
17.Nutrend NUTREND De Nuts35 gbaton70
18.Beet ItBeet It Sport Shot sok z buraka70 mlpłyn120

Miejsce, termin i sposób złożenia oferty

 1. Oferty prosimy składać do dnia 29.06.2021 r. do godz. 24.00.

Ofertę w wersji elektronicznej prosimy przesłać na adres e-mail: bartosz.sojka@pzsnstart.eu. Osobą kontaktową jest Pan Bartosz Sójka.

Oferty otrzymane po 29.06.2021 r. nie będą rozpatrywane.

 • Wybór ofert nastąpi w dniu 30.06.2021 r. izakończony zostanie protokołem.

1. Kryteria wyboru

Przy wyborze najkorzystniejszej oferty Zamawiający dokona oceny i wyboru ofert spośród Wykonawców spełniających warunki określone w punkcie 7, a także w oparciu o następujące kryteria:

 1. Cena brutto pojedynczych elementów zapytania – 100%

Zamawiający będzie badał cenę dla każdego elementu z oferty, sumując wskazane wartości poszczególnych elementów zamieszczonych w zapytaniu. Najkorzystniejsza oferta otrzymuje maksymalną punktację, zgodnie z zastosowaną w zapytaniu ofertowym wagą (100%).

Zamawiający dopuszcza możliwość składania ofert częściowych.

W uzasadnionych przypadkach, Zamawiający może odstąpić od wskazanych powyżej kryteriów wyboru, w szczególności w przypadku, w którym w ocenie Komisji oferent z najwyższą liczbą punktów nie daje gwarancji należytego wykonania przedmiotu zamówienia, a uzasadniony jest wybór oferty innego wykonawcy. W przypadku określonym w zdaniu poprzednim, oferentowi z wyższą liczbą punktów nie przysługuje względem Zamawiającego roszczenie o zawarcie umowy, jak również jakiekolwiek roszczenia w związku z przygotowaniem i dostarczeniem oferty. 

12. Sposób obliczenia oferty

Wagi procentowe przypisane do poszczególnych kryteriów oceny ofert

Cena brutto pojedynczych elementów zapytania – 100%

Sposób przyznawania punktacji za spełnienie kryterium:

((Cmin / Cbad) * 100%) * 100= Ilość punktów

gdzie:

Cmin – cena brutto oferty najtańszej

Cbad – cena brutto oferty badanej

100 – współczynnik stały

13. Formalności, jakie powinny być dopełnione po wyborze oferty w celu zawarcia umowy

W dniu 30.06.2021 r. Zamawiający przeprowadzi ocenę złożonych ofert. W tym czasie zastrzega sobie prawo do negocjacji i wyjaśnień dotyczących zakresu oferty.

Za najkorzystniejszą zostanie uznana oferta, która uzyska najwyższą ilość punktów oraz spełni pozostałe wymagania zamieszczone w zapytaniu ofertowym.

Oceny i wyboru ofert dokona Komisja. Po dokonaniu oceny i wyborze oferty zostanie sporządzony protokół podpisany przez członków Komisji. Następnie, wybranego kontrahenta Komisja zaprosi do podpisania umowy.

Jeżeli kontrahent, którego oferta została wybrana, odstąpi od zawarcia umowy, Zamawiający uprawniony jest do wyboru oferty najkorzystniejszej spośród pozostałych ofert dla danego zapytania.

O wyborze najkorzystniejszej oferty Zamawiający zawiadomi drogą mailową oraz w formie ogłoszenia na stronie internetowej Zamawiającego niezwłocznie wszystkie podmioty, które przesłały oferty w ustalonym terminie. Ogłoszenie zwycięzcy niniejszego postępowania ofertowego nastąpi w dniu 30.06.2021 r.

Zawarcie umowy nastąpi w formie pisemnej.

14. Uwagi i postanowienia końcowe

Niniejsze zapytanie nie jest ogłoszeniem w rozumieniu ustawy prawo zamówień publicznych.

Niniejsze zapytanie ofertowe nie stanowi zobowiązania do zawarcia umowy. Polski Związek Sportu Niepełnosprawnych „Start” może odstąpić od zawarcia umowy bez podania uzasadnienia swojej decyzji.

Niniejsze zamówienie jest finansowane w całości ze środków Funduszy Rozwoju Kultury Fizycznej, których dysponentem jest Minister Kultury, Dziedzictwa Narodowego i Sportu w ramach umowy nr: 2021/0011/0076/SubC/DSW z dnia 31.03.2021 r. podpisanej pomiędzy Polskim Związkiem Sportu Niepełnosprawnych „Start” a Ministerstwem Kultury, Dziedzictwa Narodowego i Sportu. Wydanie niniejszego zapytania nie zobowiązuje Polskiego Związku Sportu Niepełnosprawnych „Start” do akceptacji oferty w całości lub w jej części, bez względu na jej zawartość cenową i nie zobowiązuje do składania wyjaśnień czy powodów akceptacji lub odrzucenia którejkolwiek oferty. Polski Związek Sportu Niepełnosprawnych „Start” nie może być pociągany do odpowiedzialności za jakiekolwiek koszty czy wydatki poniesione przez oferentów w związku z przygotowaniem i dostarczeniem oferty.

Niniejsze zapytanie, jak również warunki w nim określone, mogą być zmienione lub odwołane w każdej chwili.

Oferentowi nie przysługuje względem Zamawiającego roszczenie o zawarcie umowy.

15. Załączniki

Zapytanie ofertowe

Załącznik nr 1 – Formularz ofertowy – SPRZĘT

Załącznik nr 1 – Formularz ofertowy – ODŻYWKI

Załącznik nr 2 – Oświadczenie o spełnieniu wymogów formalnych oraz braku powiązań kapitałowych lub osobowych

zawsze i wszędzie #KibicujemyParaolimpijczykom