Zakup sprzętu sportowego

W ramach zadania „zakup sprzętu sportowego” objętego umową numer 2017/0118/0076/SubC/DS.-SN/4/MR z Ministerstwem Sportu i Turystyki, Polski Związek Sportu Niepełnosprawnych „Start” dokonał ze środków Ministerstwa zakupu sprzętu dla sekcji sportowych swoich 26 jednostek organizacyjnych:

 • Podlaskie Stowarzyszenie Sportu Osób Niepełnosprawnych „Start „ w Białymstoku
 • Beskidzkie Zrzeszenie Sportowo-Rehabilitacyjne „Start” w Bielsku Białej
 • Ludowy Klub Sportowy „Gol-Start” w Częstochowie
 • Stowarzyszenie Rehabilitacyjno-Sportowe „Szansa-Start” Gdańsk
 • Integracyjny Klub Sportowy „Atak” w Elblągu
 • Gorzowski Związek Sportu Niepełnosprawnych „Start”
 • Jeleniogórski Klub Sportowo-Rehabilitacyjny
 • Wojewódzkie Stowarzyszenie Sportu i Rehabilitacji Niepełnosprawnych „Start” w Katowicach
 • Zrzeszenie Sportu i Rehabilitacji „Start” w Kielcach
 • Integracyjny Klub Sportowy Druga Strona Sportu w Krakowie
 • VeloActiv
 • Uczniowski Klub Sportowy „Laski” przy Ośrodku Szkolno-Wychowawczym dla Dzieci Niewidomych w Laskach
 • Integracyjne Centrum Sportu i Rehabilitacji „Start” w Lublinie
 • Sportowe Stowarzyszenie Niepełnosprawnych „Start” w Łodzi
 • Zrzeszenie Sportu Osób Niepełnosprawnych „Start” w Nowym Sączu
 • Zrzeszenie Sportowe Niepełnosprawnych „Start” w Olsztynie
 • Integracyjny Klub Sportowy „Smok” w Ornecie
 • „Skorpion Polkowice”
 • Radomskie Stowarzyszenie Sportu i Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych „Start”
 • Integracyjny klub Sportowy Siedlce
 • Stowarzyszenie Sportowe „HAŁAS TEAM” w Strzelinie
 • Klub Sportowy Inwalidów „Start” w Szczecinie
 • Integracyjny Klub Sportowy „Jezioro” w Tarnobrzegu
 • Tarnowskie Zrzeszenie Sportowe Niepełnosprawnych „Start”
 • Integracyjny Klub Sportowy AWF Warszawa
 • Klub Sportowy Niepełnosprawnych „Start” w Warszawie.

Dzięki przyznanej przez MSiT dotacji, udało nam się zakupić sprzęt sportowy dla sekcji sportowych prowadzonych w dyscyplinach, które od lat cieszą się największym powodzeniem wśród zawodników niepełnosprawnych. Zakupiono następujący sprzęt sportowy:

 • okładziny, deski, czopy, stoły do tenisa stołowego, piłeczki dla sekcji tenisa stołowego
 • zestawy bil do Boccii dla sekcji Boccia
 • karabin pneumatyczny, pistolet pneumatyczny, amunicja, tarcze strzeleckie, kartusze dla sekcji strzeleckich
 • narty slalomowe oraz narty biegowe dla sekcji narciarskich
 • paski odczynnikowe do pomiaru zakwaszenia oraz urządzenia odczytujące wynik
 • pulsometry
 • stojaki sędziowskie, bramki, piłki dźwiękowe, ochraniacze, nałokietniki dla sekcji Goalballa
 • piłki do siatkówki plażowej i halowej, słupki, siatki dla sekcji siatkówki
 • naciągi do rakiet, pojemniki na piłki, kosze, rakiety tenisowe dla sekcji tenisa ziemnego
 • wiosełka do pływania, łapki, deski, rurki, bieżnia elektryczna, okularki dla sekcji pływackich
 • kule treningowe, dyski z tworzywa, oszczepy, uprzęże treningowe, piłki lekarskie i oszczepnicze, bieżnia elektryczna, blok startowy, płotki treningowe dla sekcji lekkoatletycznych
 • inserty, podstawy pod strzałę, skórki, piny, tarcze halowe, majdan, strzały, groty, lotki dla sekcji łuczniczych
 • piłki, woreczki, tunele, zestawy gimnastyczne, trampolina, zegarek sportowy dla sekcji ogólnorozwojowych
 • koła karbonowe, części zamienne i serwisowe, trenażer, miernik mocy dla sekcji kolarstwa
 • gryf olimpijski, maszyna do treningu, hantle i ławka dla sekcji podnoszenia ciężarów
 • klingi floretowe i szablowe, rękawice dla sekcji szermierki na wózkach

Zakup sprzętu został sfinansowany ze środków Ministerstwa Sportu i Turystyki

ZAPYTANIE OFERTOWE nr 31/11/2017

Data publikacji: 30.11.2017r.

ZAPYTANIE OFERTOWE nr 31/11/2017

 1. Nazwa i adres zamawiającego
  Polski Związek Sportu Niepełnosprawnych „Start”
  Ul. Trylogii 2/16, 01–982, Warszawa
  NIP: 526-10-53-340
  tel.: +48 22 659 30 11
  Adres strony internetowej: www.pzsnstart.eu

 

 1. Opis przedmiotu zapytania
  Przedmiotem zapytania jest usługa sprzedaży i dostarczenia odżywek i suplementów diety dla zawodników (zgodnie z wykazem szkolonych zawodników DSW – podnoszenie ciężarów) w ramach umowy nr 2017/0063/0076/SubC/DSW/MP z dnia 12.04.2017r. podpisanej pomiędzy Polskim Związkiem Sportu Niepełnosprawnych „Start” a Ministerstwem Sportu i Turystyki.

 

 1. Zapytanie dotyczy kodu CPV
  15882000-8 – Produkty dietetyczne
 1. Zadania po stronie Wykonawcy
 • złożenie w terminie oferty na formularzu załączonym do ogłoszenia (załącznik nr 1)
 • złożenie w terminie załącznika nr 2,
 • Wykonawca może złożyć tylko jedną ofertę, którą będzie związany 14 dni,
 • bieg terminu związania ofertą rozpoczyna  się wraz z upływem terminu składania ofert,
 • Wykonawca może, przed upływem terminu składania ofert, zmienić lub wycofać ofertę,
 • Nie dopuszcza się możliwości udziału w postępowaniu firm pośredniczących.

 

 1. Zadania i uprawnienia po stronie Zamawiającego
 • przygotowanie pełnej dokumentacji potrzebnej do rozliczenia usługi,
 • uregulowanie zobowiązania wynikającego z wystawionej na w/w przedmiot faktury we wskazanym terminie.
 • Zamawiający zastrzega możliwość unieważnienia postępowania bez podania przyczyny. W takim przypadku, Zamawiający nie ponosi kosztów postępowania.

 

 1. Termin i miejsce wykonania zamówienia
 • Przedmiot zamówienia należy dostarczyć do 10 lokalizacji na terenie RP w terminie do 31.12.2017r.

 

 1. Warunki udziału w postępowaniu oraz wymagane dokumenty
  Wymagania formalne wobec Oferenta/Wykonawcy:
 • posiada uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień, posiada wpis do Ewidencji Działalności Gospodarczej lub Krajowego Rejestru Sądowego;
 • posiada niezbędną wiedzę i doświadczenie oraz potencjał techniczny, a także dysponuje osobami zdolnymi do wykonania zamówienia; znajduje się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia;
 • nie jest podmiotem powiązanym z Zamawiającym osobowo lub kapitałowo. Przez powiązania kapitałowe lub osobowe rozumie się wzajemne powiązania między Zamawiającym lub osobami wykonującymi w imieniu Zamawiającego czynności związane z przygotowaniem i przeprowadzeniem procedury wyboru wykonawcy
  a Wykonawcą, polegające w szczególności na:

  1. uczestniczeniu w spółce jako wspólnik spółki cywilnej lub spółki osobowej;
  2. posiadaniu udziałów lub co najmniej 10 % akcji;
  3. pełnieniu funkcji członka organu nadzorczego lub zarządzającego, prokurenta, pełnomocnika;
  4. pozostawaniu w związku małżeńskim, w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej, pokrewieństwa lub powinowactwa w linii bocznej do drugiego stopnia lub w stosunku przysposobienia, opieki lub kurateli
 • zobowiązuje się w ramach podpisanej umowy do przechowywania w sposób zapewniający dostępność, poufność i bezpieczeństwo oraz udostępnienia kontroli dokumentacji związanej z niniejszym zleceniem do dnia 31 grudnia 2022 r.Powyższe zapisy reguluje również załącznik nr 2.
 1. Waluta i warunki dotyczące rozliczeń związanych z realizacją niniejszego zamówienia
  Ceny oraz wartość zbiorcza zamówienia powinny być podane w PLN (netto i brutto). Zamawiający wyraża zgodę na płatność zaliczkową. Wymagany termin płatności nie krótszy niż 3 dni.

 

 1. Opis sposobu przygotowania oferty
  Oferta powinna być sporządzona na formularzu ofertowym, zgodnie ze wzorem z załącznika nr 1. Oferta powinna być podpisana przez osobę upoważnioną do podpisania oferty.
  Zamawiający dopuszcza możliwość składania ofert częściowych.W danym obszarze Wykonawca określi cenę dla każdego elementu przedmiotu zamówienia wymienionego w poniższym zestawieniu, podając ją w kwocie brutto oraz netto, z uwzględnieniem wszystkich opłat i podatków (także podatku od towarów i usług) dla wskazanej liczby osób w zamówieniu, a także zbiorczo dla całej wartości zamówienia go dotyczącej. Oferta powinna być sporządzona w języku polskim oraz powinna zawierać pełną nazwę oraz dane adresowe Wykonawcy.

 

Oferta powinna również uwzględniać wszystkie poniższe elementy zamówienia wymienione poniżej:

 1. Sprzedaż i dostarczenie pod wskazany adres odżywek i suplementów diety dla zawodników (zgodnie z wykazem szkolonych zawodników DSW – podnoszenie ciężarów):
L.p. Nazwa sprzętu Ilość
1. Multipower Monohydrat, 500g/opak. 10 opak.
2. Trec Whey 100, 2275g./opak. 9 opak.
3. Trec Crea9 Extreme Powder, 500g/opak. 17 opak.
4. Trec Tribulon Black, 120kaps./opak. 8 opak.
5. Trec Multipack Sport Day/Night Formula, 60kaps./opak. 30 opak.
6. Trec Ashwagandha 800, 60tabl./opak. 20 opak.
7. Trec Vital Stack Drink, 500ml./opak. 12 opak.
8. Multipower ZK Mega Amino Liquid, 25ml/amp., 20amp/opak. 24 opak.
9. Trec Beta-Alanine 700, 60 kaps./opak. 8 opak.
10. Trec Witamina D3+K2, 60kaps./opak. 15 opak.
11. Trec ZMA Original, 120kaps./opak. 9 opak.
12. Trec Aminomax 6800, 320kaps/opak. 4 opak.
13. Trec CM 3, 360kaps./opak. 8 opak.
14. Trec Casein 100, 600g./opak. 5 opak.
15. Trec Clenburexin, 180kaps./opak. 3 opak.
16. Trec L+Carnitine 3000, 500ml./opak. 4 opak.
17. Trec Thermo Fat Burner MAX, 120kaps./opak. 2 opak.
18. Trec Caffeine 200 PLUS, 60kaps./opak. 4 opak.
19. Trec SAW Powder, 200g./opak. 5 opak.
20. Trec Magne 100 Sport, 60kaps./opak. 10 opak.

 

 1. Miejsce, termin i sposób złożenia oferty oraz osoba kontaktowa
  Oferty prosimy składać do dnia 12.2017r. do godz. 24.00.
  Ofertę w wersji elektronicznej prosimy przesłać na adres e-mail: bartosz.sojka@pzsnstart.eu. Osobą kontaktową jest Pan Bartosz Sójka.
  Oferty otrzymane po 13.12.2017r. nie będą rozpatrywane.
  Wybór ofert nastąpi w dniu 12.2017r. i zakończony zostanie protokołem.

 

 1. Kryteria wyboru
  Przy wyborze najkorzystniejszej oferty Zamawiający dokona oceny i wyboru ofert spośród Wykonawców spełniających warunki określone w punkcie 7, a także w oparciu o następujące kryteria:
 1. Wartość brutto każdej pozycji wymienionej w zapytaniu – 100%Zamawiający będzie badał cenę dla każdego elementu z oferty, sumując wskazane wartości poszczególnych elementów zamieszczonych w zapytaniu. Najkorzystniejsza oferta otrzymuje maksymalną punktację, zgodnie z zastosowaną w zapytaniu ofertowym wagą (100%).
  Zamawiający dopuszcza możliwość składania ofert częściowych.
 1. Sposób obliczenia oferty
  Wagi procentowe przypisane do poszczególnych kryteriów oceny ofert
 1. Wartość brutto każdej pozycji wymienionej w zapytaniu – 100%Sposób przyznawania punktacji za spełnienie kryterium:
  ((Wmin / Wbad) * 100%) * 100= Ilość punktów
  gdzie:
  Wmin – wartość brutto oferty najtańszej
  Wbad – wartość brutto oferty badanej
  100 – współczynnik stały
 1. Formalności, jakie powinny być dopełnione po wyborze oferty w celu zawarcia umowy
  W dniu 14.12.2017r. Zamawiający przeprowadzi ocenę złożonych ofert. W tym czasie zastrzega sobie prawo do negocjacji i wyjaśnień dotyczących zakresu oferty.Za najkorzystniejszą zostanie uznana oferta, która uzyska najwyższą ilość punktów oraz spełni pozostałe wymagania zamieszczone w zapytaniu ofertowym.Oceny i wyboru ofert dokona Komisja. Po dokonaniu oceny i wyborze oferty zostanie sporządzony protokół podpisany przez członków Komisji. Następnie, wybranego kontrahenta Komisja zaprosi do podpisania umowy.

  Jeżeli kontrahent, którego oferta została wybrana, odstąpi od zawarcia umowy, Zamawiający wybierze ofertę najkorzystniejszą spośród pozostałych ofert dla danego zapytania.

  O wyborze najkorzystniejszej oferty Zamawiający zawiadomi drogą mailową oraz w formie ogłoszenia na stronie internetowej Zamawiającego niezwłocznie wszystkie podmioty, które przesłały oferty w ustalonym terminie. Ogłoszenie zwycięzcy niniejszego postępowania ofertowego nastąpi w dniu 14.12.2017r.

 1. Uwagi i postanowienia końcowe
  Niniejsze ogłoszenie nie jest ogłoszeniem w rozumieniu ustawy prawo zamówień publicznych, a propozycje składane przez zainteresowane podmioty nie są ofertami  w rozumieniu kodeksu cywilnego.Niniejsze zapytanie ofertowe nie stanowi zobowiązania do zawarcia umowy. Polski Związek Sportu Niepełnosprawnych „Start” może odstąpić od podpisania umowy bez podania uzasadnienia swojej decyzji.Niniejsze zamówienie jest finansowane w całości ze środków Funduszy Rozwoju Kultury Fizycznej w ramach umowy nr: 2017/0063/0076/SubC/DSW/MP, zawartej w dniu 12.04.2017r. między Polskim Związkiem Sportu Niepełnosprawnych „Start” a Ministerstwem Sportu i Turystyki.

  Wydanie niniejszego zapytania nie zobowiązuje Polskiego Związku Sportu Niepełnosprawnych „Start” do akceptacji oferty w całości lub w jej części, bez względu na jej zawartość cenową i nie zobowiązuje do składania wyjaśnień czy powodów akceptacji lub odrzucenia oferty. Polski Związek Sportu Niepełnosprawnych „Start” nie może być pociągany do odpowiedzialności za jakiekolwiek koszty czy wydatki poniesione przez oferentów w związku z przygotowaniem i dostarczeniem oferty.

 1. Załączniki
  Załącznik nr 1 – Formularz ofertowy
  Załącznik nr 2 – Oświadczenie o spełnieniu wymogów formalnych oraz braku powiązań kapitałowych lub osobowych

ZAPYTANIE OFERTOWE nr 30/11/2017

Data publikacji: 30.11.2017r.

ZAPYTANIE OFERTOWE nr 30/11/2017

 1. Nazwa i adres zamawiającego

Polski Związek Sportu Niepełnosprawnych „Start”
Ul. Trylogii 2/16, 01–982, Warszawa
NIP: 526-10-53-340

tel.: +48 22 659 30 11

Adres strony internetowej: www.pzsnstart.eu

 1. Opis przedmiotu zapytania

Przedmiotem zapytania jest usługa hotelowa, gastronomiczna oraz wynajmu obiektów sportowych podczas obozu sportowego dla osób z niepełnosprawnościami w ramach projektu pt. „Cykl obozów sportowych i weekendów sportowych aktywizujących osoby niepełnosprawne”, realizowanego w ramach umowy nr ZZB/000410/BF/D z dnia 05.04.2017r. podpisanej pomiędzy Polskim Związkiem Sportu Niepełnosprawnych „Start” a Państwowym Funduszem Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych.

 1. Zapytanie dotyczy kodu CPV

45212140-9 – Obiekty rekreacyjne

55120000-7 – Usługi hotelarskie w zakresie spotkań i konferencji

55000000-0 – Usługi hotelarskie, restauracyjne i handlu detalicznego

55100000-1 – Usługi hotelarskie

55270000-3 – Usługi świadczone przez placówki oferujące wyżywienie i miejsca noclegowe

55300000-3 – Usługi restauracyjne i dotyczące podawania posiłków

 1. Zadania po stronie Wykonawcy
 • złożenie w terminie oferty na formularzu załączonym do ogłoszenia (załącznik nr 1)
 • złożenie w terminie załącznika nr 2,
 • Wykonawca może złożyć tylko jedną ofertę, którą będzie związany 14 dni,
 • bieg terminu związania ofertą rozpoczyna  się wraz z upływem terminu składania ofert,
 • Wykonawca może, przed upływem terminu składania ofert, zmienić lub wycofać ofertę,
 • Nie dopuszcza się możliwości udziału w postępowaniu firm pośredniczących.
 1. Zadania i uprawnienia po stronie Zamawiającego
 • przygotowanie pełnej dokumentacji potrzebnej do rozliczenia obozu sportowego,
 • uregulowanie zobowiązania wynikającego z wystawionej na w/w przedmiot faktury we wskazanym terminie.
 • Zamawiający zastrzega możliwość unieważnienia postępowania bez podania przyczyny. W takim przypadku, Zamawiający nie ponosi kosztów postępowania.
 1. Termin i miejsce wykonania zamówienia
 • Przedmiot zamówienia należy wykonać na terenie województwa Małopolskiego w terminie 11-21.12.2017r.
 1. Warunki udziału w postępowaniu oraz wymagane dokumenty

Wymagania formalne wobec Oferenta/Wykonawcy:

 • posiada uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień, posiada wpis do Ewidencji Działalności Gospodarczej lub Krajowego Rejestru Sądowego;
 • posiada niezbędną wiedzę i doświadczenie oraz potencjał techniczny, a także dysponuje osobami zdolnymi do wykonania zamówienia; znajduje się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia;
 • spełnia wymogi Ministerstwa Edukacji Narodowej dotyczące wypoczynku nieletnich;
 • nie jest podmiotem powiązanym z Zamawiającym osobowo lub kapitałowo. Przez powiązania kapitałowe lub osobowe rozumie się wzajemne powiązania między Zamawiającym lub osobami wykonującymi w imieniu Zamawiającego czynności związane z przygotowaniem i przeprowadzeniem procedury wyboru wykonawcy
  a Wykonawcą, polegające w szczególności na:

  1. uczestniczeniu w spółce jako wspólnik spółki cywilnej lub spółki osobowej;
  2. posiadaniu udziałów lub co najmniej 10 % akcji;
  3. pełnieniu funkcji członka organu nadzorczego lub zarządzającego, prokurenta, pełnomocnika;
  4. pozostawaniu w związku małżeńskim, w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej, pokrewieństwa lub powinowactwa w linii bocznej do drugiego stopnia lub w stosunku przysposobienia, opieki lub kurateli
 • zobowiązuje się w ramach podpisanej umowy do przechowywania w sposób zapewniający dostępność, poufność i bezpieczeństwo oraz udostępnienia kontroli dokumentacji związanej z niniejszym zleceniem do dnia 31 grudnia 2022 r.

Powyższe zapisy reguluje również załącznik nr 2.

 1. Waluta i warunki dotyczące rozliczeń związanych z realizacją niniejszego zamówienia

Ceny oraz wartość zbiorcza zamówienia powinny być podane w PLN (netto
i brutto). Zamawiający wyraża zgodę na płatność zaliczkową. Wymagany termin płatności nie krótszy niż 14 dni.

 1. Opis sposobu przygotowania oferty

Oferta powinna być sporządzona na formularzu ofertowym, zgodnie ze wzorem z załącznika nr 1. Oferta powinna być podpisana przez osobę upoważnioną do podpisania oferty.

Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert częściowych.

W danym obszarze Wykonawca określi cenę dla każdego elementu przedmiotu zamówienia wymienionego w poniższym zestawieniu, podając ją w kwocie brutto oraz netto,
z uwzględnieniem wszystkich opłat i podatków (także podatku od towarów i usług) dla wskazanej liczby osób w zamówieniu, a także zbiorczo dla całej wartości zamówienia go dotyczącej. Oferta powinna być sporządzona w języku polskim oraz powinna zawierać pełną nazwę oraz dane adresowe Wykonawcy.

Oferta powinna również uwzględniać wszystkie poniższe elementy zamówienia wymienione poniżej:

Zakwaterowanie dla 41 osób (w tym osób z niepełnosprawnościami oraz do 18 roku życia) w terminie 11-21.12.2017r.

Zakwaterowanie w pokojach jednoosobowych, dwuosobowych (w wyjątkowych przypadkach dopuszczalne są pokoje wieloosobowe) z łazienkami dla 41 osób w terminie 11-21.12.2017r. Proszę wskazać ilość i rodzaj oferowanych pokoi. Pokoje dla przynajmniej 15 osób powinny być przystosowane dla osób poruszających się na wózkach inwalidzkich.

Wyżywienie (śniadanie, obiad, kolacja) dla 41 (w tym osób z niepełnosprawnościami oraz do 18 roku życia) osób w terminie 11-21.12.2017r.

Wyżywienie w zakresie śniadania, obiadu (posiłek dwudaniowy z surówkami i napojami) oraz kolacji dla 41 osób w terminie 11-21.12.2017r. (od kolacji w dniu 11-12.2017r. do śniadania w dniu 21.12.2017r.). Wykonawca powinien umożliwić spożywanie posiłków przez osoby z niepełnosprawnościami.

Wynajem obiektów sportowych w terminie 12-20.12.2017r.

Dostęp do obiektów sportowych dostosowanych dla osób z niepełnosprawnościami tj.

– karnet na wyciąg orczykowy: 4h dziennie w terminie 12-20.12.2017r. dla 41 osób

Stok narciarski musi znajdować się w odległości nie większej niż 200 metrów od Hotelu.

 1. Miejsce, termin i sposób złożenia oferty

Oferty prosimy składać do dnia 12.2017r. do godz. 24.00.

Ofertę w wersji elektronicznej prosimy przesłać na adres e-mail: bartosz.sojka@pzsnstart.eu. Osobą kontaktową jest Pan Bartosz Sójka.

Oferty otrzymane po 07.12.2017r. nie będą rozpatrywane.

Wybór ofert nastąpi w dniu 12.2017r. i zakończony zostanie protokołem.

 1. Kryteria wyboru

Przy wyborze najkorzystniejszej oferty Zamawiający dokona oceny i wyboru ofert spośród Wykonawców spełniających warunki określone w punkcie 7, a także w oparciu o następujące kryteria:

 1. Całkowity koszt oferty – 100%

Zamawiający będzie badał cenę dla każdego elementu z oferty, sumując wskazane wartości poszczególnych elementów zamieszczonych w zapytaniu – zakwaterowanie, wyżywienie (śniadanie, obiad, kolacja), wynajem obiektów sportowych. Najkorzystniejsza oferta otrzymuje maksymalną punktację, zgodnie z zastosowaną w zapytaniu ofertowym wagą (100%).

Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych.

 1. Sposób obliczenia oferty

Wagi procentowe przypisane do poszczególnych kryteriów oceny ofert

 1. Całkowity koszt oferty – 100%

Sposób przyznawania punktacji za spełnienie kryterium:

((Kmin / Kbad) * 100%) * 100= Ilość punktów

gdzie:

Kmin – koszt brutto oferty najtańszej

Kbad – koszt brutto oferty badanej

100 – współczynnik stały

 1. Formalności, jakie powinny być dopełnione po wyborze oferty w celu zawarcia umowy

W dniu 11.12.2017r. Zamawiający przeprowadzi ocenę złożonych ofert. W tym czasie zastrzega sobie prawo do negocjacji i wyjaśnień dotyczących zakresu oferty.

Za najkorzystniejszą zostanie uznana oferta, która uzyska najwyższą ilość punktów oraz spełni pozostałe wymagania zamieszczone w zapytaniu ofertowym.

Oceny i wyboru ofert dokona Komisja. Po dokonaniu oceny i wyborze oferty zostanie sporządzony protokół podpisany przez członków Komisji. Następnie, wybranego kontrahenta Komisja zaprosi do podpisania umowy.

Jeżeli kontrahent, którego oferta została wybrana, odstąpi od zawarcia umowy, Zamawiający wybierze ofertę najkorzystniejszą spośród pozostałych ofert dla danego zapytania.

O wyborze najkorzystniejszej oferty Zamawiający zawiadomi drogą mailową oraz w formie ogłoszenia na stronie internetowej Zamawiającego niezwłocznie wszystkie podmioty, które przesłały oferty w ustalonym terminie. Ogłoszenie zwycięzcy niniejszego postępowania ofertowego nastąpi w dniu 11.12.2017r.

 1. Uwagi i postanowienia końcowe

Niniejsze ogłoszenie nie jest ogłoszeniem w rozumieniu ustawy prawo zamówień publicznych, a propozycje składane przez zainteresowane podmioty nie są ofertami  w rozumieniu kodeksu cywilnego.

Niniejsze zapytanie ofertowe nie stanowi zobowiązania do zawarcia umowy. Polski Związek Sportu Niepełnosprawnych „Start” może odstąpić od podpisania umowy bez podania uzasadnienia swojej decyzji.

Niniejsze zamówienie jest finansowane w całości ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w ramach projektu „Cykl obozów sportowych i weekendów sportowych aktywizujących osoby niepełnosprawne”.

Wydanie niniejszego zapytania nie zobowiązuje Polskiego Związku Sportu Niepełnosprawnych „Start” do akceptacji oferty w całości lub w jej części, bez względu na jej zawartość cenową i nie zobowiązuje do składania wyjaśnień czy powodów akceptacji lub odrzucenia oferty. Polski Związek Sportu Niepełnosprawnych „Start” nie może być pociągany do odpowiedzialności za jakiekolwiek koszty czy wydatki poniesione przez oferentów w związku z przygotowaniem i dostarczeniem oferty.

 1. Załączniki

Załącznik nr 1 – Formularz ofertowy

Załącznik nr 2 – Oświadczenie o spełnieniu wymogów formalnych oraz braku powiązań kapitałowych lub osobowych

ZAPYTANIE OFERTOWE nr 29/11/2017

Data publikacji: 30.11.2017r.

 

ZAPYTANIE OFERTOWE nr 29/11/2017

 1. Nazwa i adres zamawiającego

Polski Związek Sportu Niepełnosprawnych „Start”
Ul. Trylogii 2/16, 01–982, Warszawa
NIP: 526-10-53-340

tel.: +48 22 659 30 11
Adres strony internetowej: www.pzsnstart.eu

 1. Opis przedmiotu zapytania

Przedmiotem zapytania jest usługa sprzedaży i dostarczenia sprzętu sportowego specjalistycznego dla zawodników (zgodnie z wykazem szkolonych zawodników DSW – szermierka na wózkach) w ramach umowy nr 2017/0063/0076/SubC/DSW/MP z dnia 12.04.2017r. podpisanej pomiędzy Polskim Związkiem Sportu Niepełnosprawnych „Start” a Ministerstwem Sportu i Turystyki.

 1. Zapytanie dotyczy kodu CPV

37400000-2 – Sprzęt sportowy

 1. Zadania po stronie Wykonawcy
 • złożenie w terminie oferty na formularzu załączonym do ogłoszenia (załącznik nr 1)
 • złożenie w terminie załącznika nr 2,
 • Wykonawca może złożyć tylko jedną ofertę, którą będzie związany 14 dni,
 • bieg terminu związania ofertą rozpoczyna  się wraz z upływem terminu składania ofert,
 • Wykonawca może, przed upływem terminu składania ofert, zmienić lub wycofać ofertę,
 • Nie dopuszcza się możliwości udziału w postępowaniu firm pośredniczących.
 1. Zadania i uprawnienia po stronie Zamawiającego
 • przygotowanie pełnej dokumentacji potrzebnej do rozliczenia usługi,
 • uregulowanie zobowiązania wynikającego z wystawionej na w/w przedmiot faktury we wskazanym terminie.
 • Zamawiający zastrzega możliwość unieważnienia postępowania bez podania przyczyny. W takim przypadku, Zamawiający nie ponosi kosztów postępowania.
 1. Termin i miejsce wykonania zamówienia
 • Przedmiot zamówienia należy dostarczyć do 1 lokalizacji na terenie RP w terminie do 31.12.2017r.
 1. Warunki udziału w postępowaniu oraz wymagane dokumenty

Wymagania formalne wobec Oferenta/Wykonawcy:

 • posiada uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień, posiada wpis do Ewidencji Działalności Gospodarczej lub Krajowego Rejestru Sądowego;
 • posiada niezbędną wiedzę i doświadczenie oraz potencjał techniczny, a także dysponuje osobami zdolnymi do wykonania zamówienia; znajduje się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia;
 • nie jest podmiotem powiązanym z Zamawiającym osobowo lub kapitałowo. Przez powiązania kapitałowe lub osobowe rozumie się wzajemne powiązania między Zamawiającym lub osobami wykonującymi w imieniu Zamawiającego czynności związane z przygotowaniem i przeprowadzeniem procedury wyboru wykonawcy
  a Wykonawcą, polegające w szczególności na:

  1. uczestniczeniu w spółce jako wspólnik spółki cywilnej lub spółki osobowej;
  2. posiadaniu udziałów lub co najmniej 10 % akcji;
  3. pełnieniu funkcji członka organu nadzorczego lub zarządzającego, prokurenta, pełnomocnika;
  4.  pozostawaniu w związku małżeńskim, w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej, pokrewieństwa lub powinowactwa w linii bocznej do drugiego stopnia lub w stosunku przysposobienia, opieki lub kurateli
 • zobowiązuje się w ramach podpisanej umowy do przechowywania w sposób zapewniający dostępność, poufność i bezpieczeństwo oraz udostępnienia kontroli dokumentacji związanej z niniejszym zleceniem do dnia 31 grudnia 2022 r.

Powyższe zapisy reguluje również załącznik nr 2.

 1. Waluta i warunki dotyczące rozliczeń związanych z realizacją niniejszego zamówienia

Ceny oraz wartość zbiorcza zamówienia powinny być podane w PLN (netto
i brutto). Zamawiający wyraża zgodę na płatność zaliczkową. Wymagany termin płatności nie krótszy niż 3 dni.

 1. Opis sposobu przygotowania oferty

Oferta powinna być sporządzona na formularzu ofertowym, zgodnie ze wzorem z załącznika nr 1. Oferta powinna być podpisana przez osobę upoważnioną do podpisania oferty.

Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert częściowych.

W danym obszarze Wykonawca określi cenę dla każdego elementu przedmiotu zamówienia wymienionego w poniższym zestawieniu, podając ją w kwocie brutto oraz netto,
z uwzględnieniem wszystkich opłat i podatków (także podatku od towarów i usług) dla wskazanej liczby osób w zamówieniu, a także zbiorczo dla całej wartości zamówienia go dotyczącej. Oferta powinna być sporządzona w języku polskim oraz powinna zawierać pełną nazwę oraz dane adresowe Wykonawcy.

Oferta powinna również uwzględniać wszystkie poniższe elementy zamówienia wymienione poniżej:

 1. Sprzedaż i dostarczenie pod wskazany adres sprzętu sportowego specjalistycznego dla zawodników (zgodnie z wykazem szkolonych zawodników DSW – szermierka na wózkach):
L.p Nazwa sprzętu Ilość
1. Klingi szpadowe BF, uzbrojone, z atestem FIE (o wysokim stopniu twardości) 5 sztuk
2. Klingi floretowe BF, uzbrojone, z atestem FIE (o wysokim stopniu twardości) 10 sztuk
3. Klingi szablowe (zwykłe) z atestem FIE (o wysokim stopniu twardości) 6 sztuk
4. Klingi szablowe „Maragine” z atestem FIE (o wysokim stopniu twardości) 4 sztuki
5. Szable z atestem FIE 4 sztuki
6. Rękawice szermiercze antypoślizgowe, typu Gripstar 4 sztuk
7. Torba szermiercza dwukomorowa na kółkach (typu Jumbo) z dopinaną nadstawką i torebką (na drobne akcesoria szermiercze) oraz napisem „Polish Fencing Team” i emblematem polskiej flagi umieszczonej na bocznej środkowej kieszeni torby (kolor dowolny) 1 sztuka
8. Bluza szermiercza z atestem FIE (elastyczna) 2 sztuki
9. Kamizelka elektryczna szablowa z atestem FIE 2 sztuki
10. Kamizelka elektryczna floretowa z atestem FIE 1 sztuka
11. Maska szermiercza (floretowa/szpadowa) z atestem FIE 2 sztuki
12. Maska szermiercza (szablowa) z atestem FIE 1 sztuka
13. Opończa na wózek szermierczy 1 sztuka
14. Osłony do wózków szermierczych (2 sztuki w komplecie) 4 komp.

 

 1. Miejsce, termin i sposób złożenia oferty oraz osoba kontaktowa
  1. Oferty prosimy składać do dnia 12.2017r. do godz. 24.00.

Ofertę w wersji elektronicznej prosimy przesłać na adres e-mail: bartosz.sojka@pzsnstart.eu. Osobą kontaktową jest Pan Bartosz Sójka.

Oferty otrzymane po 11.12.2017r. nie będą rozpatrywane.

Wybór ofert nastąpi w dniu 12.2017r. i zakończony zostanie protokołem.

 1. Kryteria wyboru

Przy wyborze najkorzystniejszej oferty Zamawiający dokona oceny i wyboru ofert spośród Wykonawców spełniających warunki określone w punkcie 7, a także w oparciu o następujące kryteria:

 1. Cena brutto – 100%

Zamawiający będzie badał cenę dla każdego elementu z oferty, sumując wskazane wartości poszczególnych elementów zamieszczonych w zapytaniu. Najkorzystniejsza oferta otrzymuje maksymalną punktację, zgodnie z zastosowaną w zapytaniu ofertowym wagą (100%).

Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych.

 1. Sposób obliczenia oferty

Wagi procentowe przypisane do poszczególnych kryteriów oceny ofert

 1. Cena brutto – 100%

Sposób przyznawania punktacji za spełnienie kryterium:

((Cmin / Cbad) * 100%) * 100= Ilość punktów

gdzie:

Cmin – cena brutto oferty najtańszej

Cbad – cena brutto oferty badanej

100 – współczynnik stały

 1. Formalności, jakie powinny być dopełnione po wyborze oferty w celu zawarcia umowy

W dniu 12.12.2017r. Zamawiający przeprowadzi ocenę złożonych ofert. W tym czasie zastrzega sobie prawo do negocjacji i wyjaśnień dotyczących zakresu oferty.

Za najkorzystniejszą zostanie uznana oferta, która uzyska najwyższą ilość punktów oraz spełni pozostałe wymagania zamieszczone w zapytaniu ofertowym.

Oceny i wyboru ofert dokona Komisja. Po dokonaniu oceny i wyborze oferty zostanie sporządzony protokół podpisany przez członków Komisji. Następnie, wybranego kontrahenta Komisja zaprosi do podpisania umowy.

Jeżeli kontrahent, którego oferta została wybrana, odstąpi od zawarcia umowy, Zamawiający wybierze ofertę najkorzystniejszą spośród pozostałych ofert dla danego zapytania.

O wyborze najkorzystniejszej oferty Zamawiający zawiadomi drogą mailową oraz w formie ogłoszenia na stronie internetowej Zamawiającego niezwłocznie wszystkie podmioty, które przesłały oferty w ustalonym terminie. Ogłoszenie zwycięzcy niniejszego postępowania ofertowego nastąpi w dniu 12.12.2017r.

 1. Uwagi i postanowienia końcowe

Niniejsze ogłoszenie nie jest ogłoszeniem w rozumieniu ustawy prawo zamówień publicznych, a propozycje składane przez zainteresowane podmioty nie są ofertami  w rozumieniu kodeksu cywilnego.

Niniejsze zapytanie ofertowe nie stanowi zobowiązania do zawarcia umowy. Polski Związek Sportu Niepełnosprawnych „Start” może odstąpić od podpisania umowy bez podania uzasadnienia swojej decyzji.

Niniejsze zamówienie jest finansowane w całości ze środków Funduszy Rozwoju Kultury Fizycznej w ramach umowy nr: 2017/0063/0076/SubC/DSW/MP, zawartej w dniu 12.04.2017r. między Polskim Związkiem Sportu Niepełnosprawnych „Start” a Ministerstwem Sportu i Turystyki.

Wydanie niniejszego zapytania nie zobowiązuje Polskiego Związku Sportu Niepełnosprawnych „Start” do akceptacji oferty w całości lub w jej części, bez względu na jej zawartość cenową i nie zobowiązuje do składania wyjaśnień czy powodów akceptacji lub odrzucenia oferty. Polski Związek Sportu Niepełnosprawnych „Start” nie może być pociągany do odpowiedzialności za jakiekolwiek koszty czy wydatki poniesione przez oferentów w związku z przygotowaniem i dostarczeniem oferty.

 1. Załączniki

Załącznik nr 1 – Formularz ofertowy

Załącznik nr 2- sprzęt sportowy nr 2-szermierka na wózkach

Fotorelacja – I Ogólnopolski Miting Pływacki Osób Niepełnosprawnych

Impreza dofinansowana ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w ramach projektu „Cykl imprez sportowych dla osób niepełnosprawnych obejmujący Mistrzostwa Polski w Narciarstwie Biegowym oraz Ogólnopolski Miting Pływacki” oraz Ministerstwa Sportu i Turystyki w ramach umowy „Organizacja imprez sportowych dla osób niepełnosprawnych”

Mistrzostwa Polski osób niepełnosprawnych w narciarstwie biegowym

KOMUNIKAT MISTRZOSTW POLSKI OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH W NARCIARSTWIE BIEGOWYM
Szaflary/Obidowa, 20-22.12.2017 r.

Organizator:

Polski Związek Sportu Niepełnosprawnych „Start” ul. Trylogii 2/16, 01-982 Warszawa

Uczestnictwo:

 • Prawo startu w mistrzostwach mają osoby niepełnosprawne posiadające obywatelstwo Polskie.
 • Dopuszcza się zawodników ze schorzeniami narządu ruchu, oraz niedowidzące i niewidome z
  przyznaną klasą startową (amputacje, porażenia, niedowłady kończyn dolnych). Zawodnicy
  posiadający orzeczenie o niepełnosprawności ale niesklasyfikowane startują w kategorii OPEN.
 • W przypadku większej niż zakładana liczby zgłoszeń pierwszeństwo mają zawodnicy sklasyfikowani i z niepełnosprawnością narządu ruchu i wzroku.
 • Zawodnicy muszą posiadać ważne badania lekarsko-sportowe.

Sposób przeprowadzenia zawodów:

 • Mistrzostwa zostaną przeprowadzone zgodnie z przepisami PZN i World Para Nordic Skiing.
 • Konkurencje odbędą się w dniach 21 i 22.12.2017 r.

Zasady finansowania:

Impreza dofinansowana ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w ramach projektu „Cykl imprez sportowych dla osób niepełnosprawnych obejmujący Mistrzostwa Polski w Narciarstwie Biegowym oraz Ogólnopolski Miting Pływacki” oraz Ministerstwa Sportu i Turystyki w ramach umowy „Mistrzostwa Polski i Puchary Polski Osób Niepełnosprawnych 2017”

Trasy:

Obidowa – śladami olimpijczyków. Informacji odnośnie tras udziela Zofia Faron – tel. 531269567

Konkurencje:

21.12 – trasa płaska, dystans ok. 1 km
22.12 – podbieg i łagodny zjazd, dystans ok. 5 km
Obie konkurencje rozgrywane stylem klasycznym

W czasie zawodów możliwe będzie wypożyczenie sprzętu.

Zakwaterowanie i wyżywienie:

Pensjonat Szaflary
Augustyna Suskiego 166
34-424 Szaflary
tel: +48 18 26 57 920
recepcja@perlapodhala.pl
www.perlapodhala.pl

Zgłoszenia:

Imienne zgłoszenia zawodników oraz członków ekipy należy przesłać do dnia 13.12.2017 drogą
mailową na adres zgloszenia@pzsnstart.eu (na podstawie załączonego formularza – pobierz formularz).

Informacje dodatkowe:

 • Organizator ponosi koszty zakwaterowania i wyżywienia uczestników oraz ubezpieczenia imprezy,
 • Organizator nie zapewnia transportu z miejsca zakwaterowania do miejsca rozgrywania zawodów,
 • Z uwagi na ograniczoną ilość noclegów Organizator zastrzega sobie prawo do ograniczenia ilości osób towarzyszących.

Postanowienia końcowe:

 • Za bezpieczeństwo podczas zawodów odpowiedzialni są kierownicy ekip.
 • Zgodnie z Ustawą o ochronie danych osobowych każdy uczestnik zawodów wyraża zgodę na przetwarzanie przez Organizatora swoich danych osobowych na potrzeby przeprowadzenia zawodów i publikacji wyników, jak również, aby jakiekolwiek treści multimedialne (zdjęcia, nagrania filmowe, wywiady, wyniki) mogły być wykorzystywane za wiedzą i zezwoleniem Organizatorów przez środki masowego przekazu (radio, prasę, telewizję, Internet) w celach marketingowych i promocyjnych.
 • Zgłoszenie do zawodów jest jednoznaczne z akceptacją powyższego zapisu.
 • W sprawach nie ujętych w komunikacie decyduje Organizator.
 • Organizator zastrzega sobie prawo do nanoszenia zmian na Komunikat.

Program zawodów:

Środa 20.12.2017
Przyjazd i zakwaterowanie uczestników
19:00 – kolacja
20:00- odprawa techniczna

Czwartek 21.12.2017
7:00 – 9:00 – śniadanie
10:00 – (Obidowa) – uroczyste otwarcie Mistrzostw Polski
10:30–14:00 – konkurencje sprinterskie (grupy: siedzący, stojący, niedowidzący/niewidomi,open), wręczenie nagród
14:30 – obiad
19:00 – kolacja

Piątek 22.12.2017
7:00 – 9:00 śniadanie
10:00 – 12:00 – (Obidowa) – biegi średnie (grupy: siedzący, stojący,
niewidomi/niedowidzący)
12:30 – zakończenie Mistrzostw Polski, wręczenie nagród
13:30 – obiad, wyjazd uczestników

Wsparcie PFRON

Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych

Z wielką radością pragniemy poinformować, że po raz kolejny Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych wspiera nasz Związek dofinansowując udział zawodników kadry narodowej osób niepełnosprawnych w najważniejszych imprezach mistrzowskich w roku 2017 tj. Mistrzostwach świata i Europy w dyscyplinach objętych programem Letnich Igrzysk Paraolimpijskich.

Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w ramach podpisanej przed kilkoma dniami Umowy nr MIS/000016/BF/D dofinansuje w roku 2017 wyjazdy naszej reprezentacji na następujące imprezy sportowe :

 1. Mistrzostwa Świata w lekkiej atletyce – Londyn (Wlk. Brytania), 10-24.07.2017 r.
 2. Mistrzostwa Świata w pływaniu – Meksyk (Meksyk), 27.11-09.12.2017 r.
 3. Mistrzostwa Świata Seniorów i Juniorów w podnoszeniu ciężarów – Meksyk (Meksyk), 30.11-10.12.2017 r.
 4. Mistrzostwa Europy w piłce siatkowej na siedząco – Porec (Chorwacja), 04-12.11.2017 r.

I Ogólnopolski Miting Pływacki

Regulamin i Program Imprezy:

I Ogólnopolski Miting Pływacki Osób Niepełnosprawnych

Łódź, 10-12.11.2017 r.

 

ORGANIZATOR:

 • Polski Związek Sportu Niepełnosprawnych „START”, Ul. Trylogii 2/16, 01-982 Warszawa,
  : 22/6593011, mail: biuro@pzsnstart.eu

 

INSTYTUCJE FINANSUJĄCE:

Impreza dofinansowana ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w ramach projektu „Cykl imprez sportowych dla osób niepełnosprawnych obejmujący Mistrzostwa Polski w Narciarstwie Biegowym oraz Ogólnopolski Miting Pływacki” oraz Ministerstwa Sportu i Turystyki w ramach umowy „Organizacja imprez sportowych dla osób niepełnosprawnych”

PATRONATY HONOROWE

 Marszałek Województwa Łódzkiego Witold Stępień

 • Polski Komitet Paraolimpijski

WSPÓŁPRACA:

 Akademickie Centrum Sportowo-Dydaktyczne Politechniki Łódzkiej „Zatoka Sportu

 • Łódzka Kolej Aglomeracyjna

TERMIN I MIEJSCE ZAWODÓW:

 • Termin: 10-12.11.2017 r.;
 • Miejsce zawodów: Pływalnia Łódzkiego Akademickiego Centrum Sportowo-Dydaktycznego, Kampus Politechniki Łódzkiej, Ul. Żeromskiego 116, 90-924 Łódź;
 • Basen 50 m, 8 torów, pomiar czasu elektroniczny Swiss Quantum;

UDZIAŁ W ZAWODACH:

W  zawodach mogą uczestniczyć osoby niepełnosprawne z aktualnym orzeczeniem o niepełnosprawności:

 • formalnie zgłoszone do zawodów;
 • posiadający do wglądu aktualne zaświadczenie lekarskie;

Warunkiem udziału w zawodach jest zgłoszenie przesłane organizatorom drogą elektroniczną – do 30.10.2017 r., na adres e-mail: zgloszenia@pzsnstart.eu

Zgłoszenia należy przesłać w dwóch plikach – załącznik 1 lub zaproszenie (zgłoszenie do zawodników do poszczególnych konkurencji) oraz załącznik 2 (zgłoszenie zawodników i pozostałych członków ekipy.

 

SPOSÓB PRZEPROWADZENIA ZAWODÓW:

 Zawody rozgrywane będą seriami indywidualnie na czas w kategoriach kobiet i mężczyzn systemem “open”.

 • Każdy zawodnik może startować w dowolnej ilości konkurencji.
 • Przewidywane konkurencje:

Blok I – 11.11.2017 (Sobota)

50 m st. dowolnym kobiet Klasa S1-S14

50m stylem dowolnym kobiet klasa AB

50m stylem dowolnym mężczyzn klasa AB

50m st. dowolnym mężczyzn Klasa S1- S14

100m st. klasycznym kobiet Klasa SB4-SB14

100m st. klasycznym mężczyzn Klasa SB4-SB14

50m st. motylkowym kobiet Klasa S1-S7

50m st. motylkowym mężczyzn Klasa S1-S7

400m st. dowolnym kobiet Klasa S6-S13

400m st. dowolnym mężczyzn Klasa S6-S13

4 x50m st. zmiennym kobiet Open

4 x50m st. zmiennym mężczyzn Open

 

Blok II – 11.11.2017 (Sobota)

100m st. dowolnym kobiet Klasa S1-S14

100m st. dowolnym mężczyzn Klasa S1-S14

50m st. klasycznym kobiet Klasa SB1-SB3

50m st. klasycznym mężczyzn Klasa SB1-SB3

100m st. grzbietowym kobiet Klasa S6-S14

100m st. grzbietowym mężczyzn Klasa S6-S14

100m st. motylkowym kobiet Klasa S8-S14

100m st. motylkowym mężczyzn Klasa S8-S14

4 x 50m st. dowolnym kobiet Open

4 x 50m st. dowolnym mężczyzn Open

 

Blok III – 12.11.2017 (Niedziela)

50m st. grzbietowym kobiet Klasa S1-S5

50m st. grzbietowym mężczyzn Klasa S1-S5

150m st. zmiennym kobiet Klasa SM1-SM4

150m st. zmiennym mężczyzn Klasa SM1-SM4

200m st. zmiennym kobiet Klasa SM5-SM14

200m st. zmiennym mężczyzn Klasa SM5-SM14

200m st. dowolnym kobiet Klasa S1-S5 i S14

200m st. dowolnym mężczyzn Klasa S1-S5 i S14

 

Starty PK możliwe są w wyjątkowych przypadkach, za zgodą Organizatora. Klasa AB oznacza zawodników z orzeczeniem o niepełnosprawności – bez przyznanej klasy startowej. O kolejności w danej konkurencji decydować będzie liczba zdobytych punktów według tabeli punktowej IPC-Swimming 2016.

 

NAGRODY:

 

Nagrodzeni zostaną najlepsi zawodnicy (I-III miejsce) z każdej konkurencji:  medale i dyplomy. W miarę pozyskanych środków Organizator przewiduje nagrody w klasyfikacji OPEN; dla najlepszych zawodniczek i zawodników zawodów na podstawie sumy punktów z dwóch najlepszych konkurencji.

 

INFORMACJE DODATKOWE:

 

Zakwaterowanie i wyżywienie zapewnia organizator. Ponadto organizator ponosi koszty ubezpieczenia imprezy.
Organizator nie zapewnia transportu z miejsca zakwaterowania na pływalnię.
Z uwagi na ograniczoną ilość noclegów Organizator zastrzega sobie prawo do ograniczenia ilości osób towarzyszących.

 

POSTANOWIENIA KOŃCOWE:

 • Za bezpieczeństwo podczas zawodów odpowiedzialni są: ratownik medyczny, ratownik wodny oraz kierownicy ekip.
 • Zgodnie z Ustawą o ochronie danych osobowych każdy uczestnik zawodów wyraża zgodę na przetwarzanie przez Organizatora swoich danych osobowych na potrzeby przeprowadzenia zawodów i publikacji wyników, jak również, aby jakiekolwiek treści multimedialne (zdjęcia, nagrania filmowe, wywiady, wyniki) mogły być wykorzystywane za wiedzą i zezwoleniem Organizatorów przez środki masowego przekazu (radio, prasę, telewizję, Internet) w celach marketingowych i promocyjnych.
 • Zgłoszenie do zawodów jest jednoznaczne z akceptacją powyższego zapisu.
 • W sprawach nie ujętych w komunikacie decyduje Organizator.
 • Organizator zastrzega sobie prawo do nanoszenia zmian na Komunikat.

 

PROGRAM  ZAWODÓW

Piątek, 10.11.2017 r.
Do 18:00 Przyjazd do hotelu, zakwaterowanie
18:00 – 19:00 Kolacja
20:00 Odprawa techniczna
Sobota, 11.11.2017 r.
8:00 – 9:00 Śniadanie w miejscu zakwaterowania
10:00 – 11:00 Rozgrzewka
11:00 Uroczyste rozpoczęcie zawodów
11:30 – 14:30 Konkurencje Bloku I
13:30 – 15:00 Obiad na obiekcie
15:00 – 18:00 Konkurencje Bloku II
18:30 – 19:30 Kolacja w hotelu
Niedziela, 12.11.2017 r.
08:00 – 09:30 Śniadanie w miejscu zakwaterowania/wykwaterowanie;
11:00 – 12:00 Rozgrzewka;
12:00 – 15:30 Konkurencje Bloku III;
16:00 Dekoracja Bloku III, Zakończenie imprezy
16:30 Obiad na obiekcie

 

ZAPYTANIE OFERTOWE nr 09/10/2017

1. Nazwa i adres zamawiającego
Polski Związek Sportu Niepełnosprawnych „Start”
Ul. Trylogii 2/16, 01–982, Warszawa
NIP: 526-10-53-340
tel.: +48 22 659 30 11
Adres strony internetowej: www.pzsnstart.eu

2. Opis przedmiotu zapytania
Przedmiotem zapytania jest usługa gastronomiczna podczas I Ogólnopolskiego Mitingu Pływackiego Osób Niepełnosprawnych. Wydarzenie jest współfinansowane w ramach projektu pt. „Cykl Imprez Sportowych dla Osób Niepełnosprawnych obejmujący Mistrzostwa Polski w Narciarstwie Biegowym oraz Ogólnopolski Miting Pływacki”, realizowanego w ramach umowy nr ZZB/000455/BF/D z dnia 04.09.2017r., podpisanej pomiędzy Polskim Związkiem Sportu Niepełnosprawnych „Start” a Państwowym Funduszem Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych oraz w ramach umowy nr 2017/0085/0076/Sub.C/DS-SN/2/MR z dnia 13.05.2017r. podpisanej pomiędzy Polskim Związkiem Sportu Niepełnosprawnych „Start” a Ministerstwem Sportu i Turystyki.
3. Zapytanie dotyczy kodu CPV
55300000-3 – Usługi restauracyjne i dotyczące podawania posiłków

4. Zadania po stronie Wykonawcy
 złożenie w terminie oferty na formularzu załączonym do ogłoszenia (załącznik nr 1)
 złożenie w terminie załącznika nr 2,
 Wykonawca może złożyć tylko jedną ofertę, którą będzie związany 14 dni,
 bieg terminu związania ofertą rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania ofert,
 Wykonawca może, przed upływem terminu składania ofert, zmienić lub wycofać ofertę,
 Nie dopuszcza się możliwości udziału w postępowaniu firm pośredniczących.

5. Zadania i uprawnienia po stronie Zamawiającego
 przygotowanie pełnej dokumentacji potrzebnej do rozliczenia usługi,
 uregulowanie zobowiązania wynikającego z wystawionej na w/w przedmiot faktury we wskazanym terminie.
 Zamawiający zastrzega możliwość unieważnienia postępowania bez podania przyczyny. W takim przypadku, Zamawiający nie ponosi kosztów postępowania.

6. Termin i miejsce wykonania zamówienia
 Przedmiot zamówienia należy wykonać na terenie Akademickiego Centrum Sportowo-Dydaktycznego Politechniki Łódzkiej „Zatoka Sportu”, Al. Politechniki 10, 93-590 Łódź, w terminie 11-12.11.2017r.

7. Warunki udziału w postępowaniu oraz wymagane dokumenty
Wymagania formalne wobec Oferenta/Wykonawcy:
 posiada uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień, posiada wpis do Ewidencji Działalności Gospodarczej lub Krajowego Rejestru Sądowego;
 posiada niezbędną wiedzę i doświadczenie oraz potencjał techniczny, a także dysponuje osobami zdolnymi do wykonania zamówienia; znajduje się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia;
 nie jest podmiotem powiązanym z Zamawiającym osobowo lub kapitałowo. Przez powiązania kapitałowe lub osobowe rozumie się wzajemne powiązania między Zamawiającym lub osobami wykonującymi w imieniu Zamawiającego czynności związane z przygotowaniem i przeprowadzeniem procedury wyboru wykonawcy a Wykonawcą, polegające w szczególności na:
1. uczestniczeniu w spółce jako wspólnik spółki cywilnej lub spółki osobowej;
2. posiadaniu udziałów lub co najmniej 10 % akcji;
3. pełnieniu funkcji członka organu nadzorczego lub zarządzającego, prokurenta, pełnomocnika;
4. pozostawaniu w związku małżeńskim, w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej, pokrewieństwa lub powinowactwa w linii bocznej do drugiego stopnia lub w stosunku przysposobienia, opieki lub kurateli
 zobowiązuje się w ramach podpisanej umowy do przechowywania w sposób zapewniający dostępność, poufność i bezpieczeństwo oraz udostępnienia kontroli dokumentacji związanej z niniejszym zleceniem do dnia 31 grudnia 2022 r.
Powyższe zapisy reguluje również załącznik nr 2.

8. Waluta i warunki dotyczące rozliczeń związanych z realizacją niniejszego zamówienia
Ceny oraz wartość zbiorcza zamówienia powinny być podane w PLN (netto i brutto). Zamawiający wyraża zgodę na płatność zaliczkową. Wymagany termin płatności nie krótszy niż 3 dni.

9. Opis sposobu przygotowania oferty
Oferta powinna być sporządzona na formularzu ofertowym, zgodnie ze wzorem z załącznika nr 1. Oferta powinna być podpisana przez osobę upoważnioną do podpisania oferty.
Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert częściowych.
W danym obszarze Wykonawca określi cenę dla każdego elementu przedmiotu zamówienia wymienionego w poniższym zestawieniu, podając ją w kwocie brutto oraz netto, z uwzględnieniem wszystkich opłat i

podatków (także podatku od towarów i usług) dla wskazanej liczby osób w zamówieniu, a także zbiorczo dla całej wartości zamówienia go dotyczącej. Oferta powinna być sporządzona w języku polskim oraz powinna zawierać pełną nazwę oraz dane adresowe Wykonawcy.
Oferta powinna również uwzględniać wszystkie poniższe elementy zamówienia wymienione poniżej:

b) Usługa gastronomiczna w terminie 11-12.11.2017r.
– obiad w formie jednego dania ciepłego wraz z surówkami dla 220 osób w dniach 11 (sobota) oraz 12.11.2017r (niedziela)
– oferent powinien umożliwić spożycie posiłków osobom niepełnosprawnym, w tym osobom poruszającym się na wózku inwalidzkim

10. Miejsce, termin i sposób złożenia oferty
a) Oferty prosimy składać do dnia 07.11.2017r. do godz. 24.00.
Ofertę w wersji elektronicznej prosimy przesłać na adres e-mail: bartosz.sojka@pzsnstart.eu. Osobą kontaktową jest Pan Bartosz Sójka. Oferty otrzymane po 07.11.2017r. nie będą rozpatrywane.
b) Wybór ofert nastąpi w dniu 08.11.2017r. i zakończony zostanie protokołem.

11. Kryteria wyboru
Przy wyborze najkorzystniejszej oferty Zamawiający dokona oceny i wyboru ofert spośród Wykonawców spełniających warunki określone w punkcie 7, a także w oparciu o następujące kryteria:
1. Całkowity koszt oferty – 100%
Zamawiający będzie badał cenę dla każdego elementu z oferty, sumując wskazane wartości poszczególnych elementów zamieszczonych w zapytaniu. Najkorzystniejsza oferta otrzymuje maksymalną punktację, zgodnie z zastosowaną w zapytaniu ofertowym wagą (100%).
Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych.

12. Sposób obliczenia oferty
Wagi procentowe przypisane do poszczególnych kryteriów oceny ofert
1. Całkowity koszt oferty – 100%
Sposób przyznawania punktacji za spełnienie kryterium:
((Kmin / Kbad) * 100%) * 100= Ilość punktów
gdzie:
Kmin – koszt brutto oferty najtańszej
Kbad – koszt brutto oferty badanej
100 – współczynnik stały

13. Formalności, jakie powinny być dopełnione po wyborze oferty w celu zawarcia umowy
W dniu 08.11.2017r. Zamawiający przeprowadzi ocenę złożonych ofert. W tym czasie zastrzega sobie prawo do negocjacji i wyjaśnień dotyczących zakresu oferty.
Za najkorzystniejszą zostanie uznana oferta (lub oferty), która uzyska najwyższą ilość punktów oraz spełni pozostałe wymagania zamieszczone w zapytaniu ofertowym.
Oceny i wyboru ofert dokona Komisja. Po dokonaniu oceny i wyborze oferty zostanie sporządzony protokół podpisany przez członków Komisji. Następnie, wybranego kontrahenta Komisja zaprosi do podpisania umowy.
Jeżeli kontrahent, którego oferta została wybrana, odstąpi od zawarcia umowy, Zamawiający wybierze ofertę najkorzystniejszą spośród pozostałych ofert dla danego zapytania.
O wyborze najkorzystniejszej oferty Zamawiający zawiadomi drogą mailową oraz w formie ogłoszenia na stronie internetowej Zamawiającego niezwłocznie wszystkie podmioty, które przesłały oferty w ustalonym terminie. Ogłoszenie zwycięzcy niniejszego postępowania ofertowego nastąpi w dniu 08.11.2017r.

14. Uwagi i postanowienia końcowe
Niniejsze ogłoszenie nie jest ogłoszeniem w rozumieniu ustawy prawo zamówień publicznych, a propozycje składane przez zainteresowane podmioty nie są ofertami w rozumieniu kodeksu cywilnego.
Niniejsze zapytanie ofertowe nie stanowi zobowiązania do zawarcia umowy. Polski Związek Sportu Niepełnosprawnych „Start” może odstąpić od podpisania umowy bez podania uzasadnienia swojej decyzji.
Niniejsze zamówienie jest współfinansowane w ramach projektu pt. „Cykl Imprez Sportowych dla Osób Niepełnosprawnych obejmujący Mistrzostwa Polski w Narciarstwie Biegowym oraz Ogólnopolski Miting Pływacki”, realizowanego w ramach umowy nr ZZB/000455/BF/D z dnia 04.09.2017r., podpisanej pomiędzy Polskim Związkiem Sportu Niepełnosprawnych „Start” a Państwowym Funduszem Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych oraz w ramach umowy nr 2017/0085/0076/Sub.C/DS-SN/2/MR z dnia 13.05.2017r. podpisanej pomiędzy Polskim Związkiem Sportu Niepełnosprawnych „Start” a Ministerstwem Sportu i Turystyki.
Wydanie niniejszego zapytania nie zobowiązuje Polskiego Związku Sportu Niepełnosprawnych „Start” do akceptacji oferty w całości lub w jej części, bez względu na jej zawartość cenową i nie zobowiązuje do składania wyjaśnień czy powodów akceptacji lub odrzucenia oferty. Polski Związek Sportu Niepełnosprawnych „Start” nie może być pociągany do odpowiedzialności za jakiekolwiek koszty czy wydatki poniesione przez oferentów w związku z przygotowaniem i dostarczeniem oferty.

15. Załączniki
Załącznik nr 1 – Formularz ofertowy
Załącznik nr 2 – Oświadczenie o spełnieniu wymogów formalnych oraz braku powiązań kapitałowych lub osobowych

Mistrzostwa Świata w tańcu na wózkach – Malle 2017

Polacy wracają do kraju z czterema brązowymi medalami  z Mistrzostw Świata w tańcu na wózkach – Malle (Belgia). W mistrzostwach wzięło udział  170 zawodników z 22 krajów, którzy rywalizowali w 18 konkurencjach. W pierwszym dniu mistrzostw podziwiać można było występy solistów i solistek oraz tańce duetów w konkurencjach combi latin i duo standard w klasach niepełnosprawności I i II, w niedzielę do konkurencji doszedł styl dowolny.

Reprezentacja Polski wystąpiła w składzie: Katarzyna Błoch, Paweł Karpiński, Joanna Reda, Marek Zaborowski i Nadine Kinczel oraz trener – Włodzimierz Ciok.

Pierwszego dnia Nadine Kinczel i Paweł Karpiński zdobyli brązowy medal w kategorii  combi latin 2. Duet Joanna Reda i Paweł Karpiński wywalczył brąz w kategorii – duo standard 2 . Katarzyna Błoch zajęła trzecie miejsce w kategorii single women 2. W niedzielę zaś następny medal wywalczył duet Joanna Reda i Paweł Karpiński w kategorii duo latin 2. Dla Redy był to drugi medal podczas tych zawodów, dla Karpińskiego trzeci.

Świetne zaprezentowali się Katarzyna Błoch i Marek Zaborowski zajmując 4 miejsce w kategorii freestyle combi 2; para wywalczyła 6 miejsce w kategorii combi latin 2 oraz 7 miejsce w kategorii combi standard 2. Katarzyna Błoch zajęła 5 miejsce w kategorii freestyle women 2, Paweł Karpiński – 6 miejsce w kategorii solo men 2 i Joanna Reda 8 miejsce w kategorii solo women 2.

Dziękujemy naszym tancerzom za wspaniałe występy i życzymy powodzeniach w treningach. Kolejne mistrzostwa już za rok.