Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty

Warszawa, 22.09.2022 r.

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty na usługę sprzedaży i dostarczenia odżywek i suplementów diety dla zawodników (zgodnie z wykazem szkolonych zawodników DSW) w ramach umowy nr 2022/0048/0076/SubC/DSW z dnia 25.04.2022 r. podpisanej pomiędzy Polskim Związkiem Sportu Niepełnosprawnych „Start” a Ministerstwem Sportu i Turystyki.

 • Postępowanie nr 05/08/2022 z dnia 14.09.2022 r.
 • Najkorzystniejsze oferty złożyły firmy:
 • MADOX
 • ATLETA Michał Górski

które spełniły wszystkie wymogi formalne i otrzymały największą liczbę punktów w poszczególnych punktach zapytania za wykonanie przedmiotu zamówienia.

L.p.Nazwa wykonawcyKryteriumPunkty przyznane łącznieUWAGI
1MADOXCena brutto za wyb. el. zapytania100,00 pkt. (poz. nr 8, 13, 20, 27, 31, 32, 35, 36)Odżywki i suplementy diety
2ATLETA Michał GórskiCena brutto za wyb. el. zapytania100,00 pkt. (poz. nr 1-7, 9-12, 14-15, 18-19, 21-23, 26, 28-30, 34, 37)Odżywki i suplementy diety
zawsze i wszędzie #KibicujemyParaolimpijczykom

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty

Warszawa, 22.09.2022 r.

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty na usługę sprzedaży i dostarczenia odżywek i suplementów diety dla zawodników (zgodnie z wykazem szkolonych zawodników DSW) w ramach umowy nr 2022/0048/0076/SubC/DSW z dnia 25.04.2022 r. podpisanej pomiędzy Polskim Związkiem Sportu Niepełnosprawnych „Start” a Ministerstwem Sportu i Turystyki.

 • Postępowanie nr 04/08/2022 z dnia 14.09.2022 r.
 • Najkorzystniejsze oferty złożyły firmy:
 • MADOX
 • ATLETA Michał Górski

które spełniły wszystkie wymogi formalne i otrzymały największą liczbę punktów w poszczególnych punktach zapytania za wykonanie przedmiotu zamówienia.

L.p.Nazwa wykonawcyKryteriumPunkty przyznane łącznieUWAGI
1MADOXCena brutto za wyb. el. zapytania100,00 pkt. (poz. nr 7, 8, 10, 16, 20, 23, 27, 31, 34, 40)Odżywki i suplementy diety
2ATLETA Michał GórskiCena brutto za wyb. el. zapytania100,00 pkt. (poz. nr 1-6, 9, 11-13, 15, 17-19, 21, 22, 24-26, 28-30, 32, 35-39, 41, 42)Odżywki i suplementy diety
zawsze i wszędzie #KibicujemyParaolimpijczykom

ZAPYTANIE OFERTOWE nr 03/08/2022

Data publikacji: 14.09.2022 r.

ZAPYTANIE OFERTOWE nr 03/08/2022

1. Nazwa i adres zamawiającego

Polski Związek Sportu Niepełnosprawnych „Start”

ul. Konwiktorska 9/2, 00-216, Warszawa

NIP: 526-10-53-340

tel.: +48 22 659 30 11

Adres strony internetowej: www.pzsnstart.eu

2. Opis przedmiotu zapytania

Przedmiotem zapytania jest usługa sprzedaży i dostarczenia odżywek i suplementów diety dla zawodników (zgodnie z wykazem szkolonych zawodników DSW) w ramach umowy nr 2022/0048/0076/SubC/DSW z dnia 25.04.2022 r. podpisanej pomiędzy Polskim Związkiem Sportu Niepełnosprawnych „Start” a Ministerstwem Sportu i Turystyki.

3. Zapytanie dotyczy kodu CPV

37400000-2 – Sprzęt sportowy

15882000-8 – Produkty dietetyczne

33600000-6 – Produkty farmaceutyczne

33141320-9 – Igły medyczne

4. Zadania po stronie Wykonawcy

 • złożenie w terminie oferty na formularzu załączonym do ogłoszenia (załącznik nr 1),
 • złożenie w terminie załącznika nr 2,
 • Wykonawca może złożyć tylko jedną ofertę, którą będzie związany 30 dni,
 • bieg terminu związania ofertą rozpoczyna  się wraz z upływem terminu składania ofert,
 • Wykonawca może, przed upływem terminu składania ofert, zmienić lub wycofać ofertę,
 • Nie dopuszcza się możliwości udziału w postępowaniu firm pośredniczących.

5. Zadania i uprawnienia po stronie Zamawiającego

 • przygotowanie pełnej dokumentacji potrzebnej do rozliczenia usługi,
 • uregulowanie zobowiązania wynikającego z wystawionej na w/w przedmiot faktury we wskazanym terminie.
 • Zamawiający zastrzega możliwość unieważnienia postępowania bez podania przyczyny. W takim przypadku, Zamawiający nie ponosi kosztów postępowania.

6. Termin i miejsce wykonania zamówienia

 • Przedmiot zamówienia należy dostarczyć do 1 lokalizacji na terenie Rzeczpospolitej Polskiej w terminie do 03.10.2022 r.

7. Warunki udziału w postępowaniu oraz wymagane dokumenty

Wymagania formalne wobec Oferenta/Wykonawcy:

 • posiada uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień;
 • posiada niezbędną wiedzę i doświadczenie oraz potencjał techniczny, a także dysponuje osobami zdolnymi do wykonania zamówienia;
 • nie jest podmiotem powiązanym z Zamawiającym osobowo lub kapitałowo. Przez powiązania kapitałowe lub osobowe rozumie się wzajemne powiązania między Zamawiającym lub osobami wykonującymi w imieniu Zamawiającego czynnościzwiązane z przygotowaniem i przeprowadzeniem procedury wyboru wykonawcy a Wykonawcą, polegające w szczególności na:
  • uczestniczeniu w spółce jako wspólnik spółki cywilnej lub spółki osobowej;
  • posiadaniu udziałów lub co najmniej 10 % akcji;
  • pełnieniu funkcji członka organu nadzorczego lub zarządzającego, prokurenta, pełnomocnika;
  • pozostawaniu w związku małżeńskim, w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej, pokrewieństwa lub powinowactwa w linii bocznej do drugiego stopnia lub w stosunku przysposobienia, opieki lub kurateli;
 • zobowiązuje się w ramach podpisanej umowy do przechowywania w sposób zapewniający dostępność, poufność i bezpieczeństwo oraz udostępnienia kontroli dokumentacji związanej z niniejszym zleceniem do dnia 31 grudnia 2028 r.

Powyższe zapisy reguluje również załącznik nr 2.

8. Waluta i warunki dotyczące rozliczeń związanych z realizacją niniejszego zamówienia

Ceny oraz wartość zbiorcza zamówienia powinny być podane w PLN (netto i brutto). Zamawiający wyraża zgodę na płatność zaliczkową. Wymagany termin płatności nie krótszy niż 14 dni.

9. Opis sposobu przygotowania oferty

Oferta powinna być sporządzona na formularzu ofertowym, zgodnie ze wzorem z załącznika nr 1. Oferta powinna być podpisana przez osobę upoważnioną do podpisania oferty.

Zamawiający dopuszcza możliwość składania ofert częściowych.

W danym obszarze Wykonawca określi cenę dla każdego elementu przedmiotu zamówienia wymienionego w poniższym zestawieniu, podając ją w kwocie brutto oraz netto, z uwzględnieniem wszystkich opłat i podatków (także podatku od towarów i usług) dla wskazanych elementów w zamówieniu, a także zbiorczo dla całej wartości zamówienia go dotyczącej. Oferta powinna być sporządzona w języku polskim oraz powinna zawierać pełną nazwę oraz dane adresowe Wykonawcy.

Oferta powinna uwzględniać wszystkie poniższe elementy zamówienia wymienione poniżej:

Sprzedaż i dostarczenie pod wskazany adres sprzętu specjalistycznego dla zawodników (zgodnie z wykazem szkolonych zawodników DSW – lekkoatletyka):

Minimalny termin przydatności do spożycia: 6 miesięcy od daty protokołu z wyboru: 22.09.2022 r.

L.p.ProducentNazwa preparatuGramaturaFormaIlość
1.OlimpISO PLUS POWDER1505 gproszek1
2.Named SportNamedSport Isonam Energy480 gproszek7
3.VitargoVitargo +Electrolyte 2 kgproszek1
4.Named SportNamedSport Hydra Fit2 kgproszek6
5.OlimpWHEY PROTEIN COMPLEX 100%600 gproszek11
6.OlimpVITA-MIN MULTIPLE SPORT MEGA CAPS60 kaps.kapsułki1
7.Named SportNamedSport Multi-Vitamins & Minerals Strong60 kaps.kapsułki4
8.OlimpBeta-Alanine Xplode Powder250 gproszek15
9.OlimpCREATINE 1250 MEGA CAPS120 kaps.kapsułki3
10.Active EdgeActive Edge Cherry Active koncentrat 946 ml.płyn2
11.OlimpL-CARNITINE 1500 EXTREME MEGA CAPS120 kaps.kapsułki9
12.NOW FOODSNOW FOODS Special Two 240 kaps.240 kaps.kapsułki12
13.OlimpOLIMP Magnez Chela Mag B6 Skurcz 20 amp.20 amp.płyn8
14.OlimpOLIMP Creatine Xplode 500g500 gproszek9
15.OlimpOLIMP Gold Omega 3 sport 120 kaps.120 kaps.kapsułki4
16.OlimpOlimp Chela Ferr Forte 30 kaps.30 kaps.kapsułki2
17.OlimpOlimp Chela Min Sport 60 kaps.60 kaps.kapsułki2
18.NOW FOODSNOW FOODS Mineral Full Spectrum 240 kaps.240 kaps.kapsułki5
19.OlimpOlimp BCAA XPLODE 280g280 gproszek3

10. Miejsce, termin i sposób złożenia oferty

 1. Oferty prosimy składać do dnia 21.09.2022 r. do godz. 24.00.

Ofertę w wersji elektronicznej prosimy przesłać na adres e-mail: bartosz.sojka@pzsnstart.eu. Osobą kontaktową jest Pan Bartosz Sójka.

Oferty otrzymane po 21.09.2022 r. nie będą rozpatrywane.

 • Wybór ofert nastąpi w dniu 22.09.2022 r. izakończony zostanie protokołem.

11. Kryteria wyboru

Przy wyborze najkorzystniejszej oferty Zamawiający dokona oceny i wyboru ofert spośród Wykonawców spełniających warunki określone w punkcie 7, a także w oparciu o następujące kryteria:

 1. Cena brutto pojedynczych elementów zapytania – 100%

Zamawiający będzie badał cenę dla każdego elementu z oferty, sumując wskazane wartości poszczególnych elementów zamieszczonych w zapytaniu. Najkorzystniejsza oferta otrzymuje maksymalną punktację, zgodnie z zastosowaną w zapytaniu ofertowym wagą (100%).

Zamawiający dopuszcza możliwość składania ofert częściowych.

W uzasadnionych przypadkach, Zamawiający może odstąpić od wskazanych powyżej kryteriów wyboru, w szczególności w przypadku, w którym w ocenie Komisji oferent z najwyższą liczbą punktów nie daje gwarancji należytego wykonania przedmiotu zamówienia, a uzasadniony jest wybór oferty innego wykonawcy. W przypadku określonym w zdaniu poprzednim, oferentowi z wyższą liczbą punktów nie przysługuje względem Zamawiającego roszczenie o zawarcie umowy, jak również jakiekolwiek roszczenia w związku z przygotowaniem i dostarczeniem oferty. 

12. Sposób obliczenia oferty

Wagi procentowe przypisane do poszczególnych kryteriów oceny ofert

Cena brutto pojedynczych elementów zapytania – 100%

Sposób przyznawania punktacji za spełnienie kryterium:

((Cmin / Cbad) * 100%) * 100= Ilość punktów

gdzie:

Cmin – cena brutto oferty najtańszej

Cbad – cena brutto oferty badanej

100 – współczynnik stały

13. Formalności, jakie powinny być dopełnione po wyborze oferty w celu zawarcia umowy

W dniu 22.09.2022 r. Zamawiający przeprowadzi ocenę złożonych ofert. W tym czasie zastrzega sobie prawo do negocjacji i wyjaśnień dotyczących zakresu oferty.

Za najkorzystniejszą zostanie uznana oferta, która uzyska najwyższą ilość punktów oraz spełni pozostałe wymagania zamieszczone w zapytaniu ofertowym.

Oceny i wyboru ofert dokona Komisja. Po dokonaniu oceny i wyborze oferty zostanie sporządzony protokół podpisany przez członków Komisji. Następnie, wybranego kontrahenta Komisja zaprosi do podpisania umowy.

Jeżeli kontrahent, którego oferta została wybrana, odstąpi od zawarcia umowy, Zamawiający uprawniony jest do wyboru oferty najkorzystniejszej spośród pozostałych ofert dla danego zapytania.

O wyborze najkorzystniejszej oferty Zamawiający zawiadomi drogą mailową oraz w formie ogłoszenia na stronie internetowej Zamawiającego niezwłocznie wszystkie podmioty, które przesłały oferty w ustalonym terminie. Ogłoszenie zwycięzcy niniejszego postępowania ofertowego nastąpi w dniu 22.09.2022 r.

Zawarcie umowy nastąpi w formie pisemnej.

14. Uwagi i postanowienia końcowe

Niniejsze zapytanie nie jest ogłoszeniem w rozumieniu ustawy prawo zamówień publicznych.

Niniejsze zapytanie ofertowe nie stanowi zobowiązania do zawarcia umowy. Polski Związek Sportu Niepełnosprawnych „Start” może odstąpić od zawarcia umowy bez podania uzasadnienia swojej decyzji.

Niniejsze zamówienie jest finansowane w całości ze środków Funduszy Rozwoju Kultury Fizycznej, których dysponentem jest Ministerstwo Sportu i Turystyki w ramach umowy nr: 2022/0048/0076/SubC/DSW z dnia 25.04.2022 r. podpisanej pomiędzy Polskim Związkiem Sportu Niepełnosprawnych „Start” a Ministerstwem Sportu i Turystyki. Wydanie niniejszego zapytania nie zobowiązuje Polskiego Związku Sportu Niepełnosprawnych „Start” do akceptacji oferty w całości lub w jej części, bez względu na jej zawartość cenową i nie zobowiązuje do składania wyjaśnień czy powodów akceptacji lub odrzucenia którejkolwiek oferty. Polski Związek Sportu Niepełnosprawnych „Start” nie może być pociągany do odpowiedzialności za jakiekolwiek koszty czy wydatki poniesione przez oferentów w związku z przygotowaniem i dostarczeniem oferty.

Niniejsze zapytanie, jak również warunki w nim określone, mogą być zmienione lub odwołane w każdej chwili.

Oferentowi nie przysługuje względem Zamawiającego roszczenie o zawarcie umowy.

15. Załączniki

Załącznik nr 1 – Formularz ofertowy – odżywki i suplementy diety

Załącznik nr 2 – Oświadczenie o spełnieniu wymogów formalnych oraz braku powiązań kapitałowych lub osobowych

zawsze i wszędzie #KibicujemyParaolimpijczykom

ZAPYTANIE OFERTOWE nr 05/08/2022

Data publikacji: 14.09.2022 r.

ZAPYTANIE OFERTOWE nr 05/08/2022

1. Nazwa i adres zamawiającego

Polski Związek Sportu Niepełnosprawnych „Start”

ul. Konwiktorska 9/2, 00-216, Warszawa

NIP: 526-10-53-340

tel.: +48 22 659 30 11

Adres strony internetowej: www.pzsnstart.eu

2. Opis przedmiotu zapytania

Przedmiotem zapytania jest usługa sprzedaży i dostarczenia odżywek i suplementów diety dla zawodników (zgodnie z wykazem szkolonych zawodników DSW) w ramach umowy nr 2022/0048/0076/SubC/DSW z dnia 25.04.2022 r. podpisanej pomiędzy Polskim Związkiem Sportu Niepełnosprawnych „Start” a Ministerstwem Sportu i Turystyki.

3. Zapytanie dotyczy kodu CPV

37400000-2 – Sprzęt sportowy

15882000-8 – Produkty dietetyczne

33600000-6 – Produkty farmaceutyczne

33141320-9 – Igły medyczne

4. Zadania po stronie Wykonawcy

 • złożenie w terminie oferty na formularzu załączonym do ogłoszenia (załącznik nr 1),
 • złożenie w terminie załącznika nr 2,
 • Wykonawca może złożyć tylko jedną ofertę, którą będzie związany 30 dni,
 • bieg terminu związania ofertą rozpoczyna  się wraz z upływem terminu składania ofert,
 • Wykonawca może, przed upływem terminu składania ofert, zmienić lub wycofać ofertę,
 • Nie dopuszcza się możliwości udziału w postępowaniu firm pośredniczących.

5. Zadania i uprawnienia po stronie Zamawiającego

 • przygotowanie pełnej dokumentacji potrzebnej do rozliczenia usługi,
 • uregulowanie zobowiązania wynikającego z wystawionej na w/w przedmiot faktury we wskazanym terminie.
 • Zamawiający zastrzega możliwość unieważnienia postępowania bez podania przyczyny. W takim przypadku, Zamawiający nie ponosi kosztów postępowania.

6. Termin i miejsce wykonania zamówienia

 • Przedmiot zamówienia należy dostarczyć do 1 lokalizacji na terenie Rzeczpospolitej Polskiej w terminie do 03.10.2022 r.

7. Warunki udziału w postępowaniu oraz wymagane dokumenty

Wymagania formalne wobec Oferenta/Wykonawcy:

 • posiada uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień;
 • posiada niezbędną wiedzę i doświadczenie oraz potencjał techniczny, a także dysponuje osobami zdolnymi do wykonania zamówienia;
 • nie jest podmiotem powiązanym z Zamawiającym osobowo lub kapitałowo. Przez powiązania kapitałowe lub osobowe rozumie się wzajemne powiązania między Zamawiającym lub osobami wykonującymi w imieniu Zamawiającego czynnościzwiązane z przygotowaniem i przeprowadzeniem procedury wyboru wykonawcy a Wykonawcą, polegające w szczególności na:
  • uczestniczeniu w spółce jako wspólnik spółki cywilnej lub spółki osobowej;
  • posiadaniu udziałów lub co najmniej 10 % akcji;
  • pełnieniu funkcji członka organu nadzorczego lub zarządzającego, prokurenta, pełnomocnika;
  • pozostawaniu w związku małżeńskim, w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej, pokrewieństwa lub powinowactwa w linii bocznej do drugiego stopnia lub w stosunku przysposobienia, opieki lub kurateli;
 • zobowiązuje się w ramach podpisanej umowy do przechowywania w sposób zapewniający dostępność, poufność i bezpieczeństwo oraz udostępnienia kontroli dokumentacji związanej z niniejszym zleceniem do dnia 31 grudnia 2028 r.

Powyższe zapisy reguluje również załącznik nr 2.

8. Waluta i warunki dotyczące rozliczeń związanych z realizacją niniejszego zamówienia

Ceny oraz wartość zbiorcza zamówienia powinny być podane w PLN (netto i brutto). Zamawiający wyraża zgodę na płatność zaliczkową. Wymagany termin płatności nie krótszy niż 14 dni.

9. Opis sposobu przygotowania oferty

Oferta powinna być sporządzona na formularzu ofertowym, zgodnie ze wzorem z załącznika nr 1. Oferta powinna być podpisana przez osobę upoważnioną do podpisania oferty.

Zamawiający dopuszcza możliwość składania ofert częściowych.

W danym obszarze Wykonawca określi cenę dla każdego elementu przedmiotu zamówienia wymienionego w poniższym zestawieniu, podając ją w kwocie brutto oraz netto, z uwzględnieniem wszystkich opłat i podatków (także podatku od towarów i usług) dla wskazanych elementów w zamówieniu, a także zbiorczo dla całej wartości zamówienia go dotyczącej. Oferta powinna być sporządzona w języku polskim oraz powinna zawierać pełną nazwę oraz dane adresowe Wykonawcy.

Oferta powinna uwzględniać wszystkie poniższe elementy zamówienia wymienione poniżej:

Sprzedaż i dostarczenie pod wskazany adres sprzętu specjalistycznego dla zawodników (zgodnie z wykazem szkolonych zawodników DSW – lekkoatletyka):

Minimalny termin przydatności do spożycia: 6 miesięcy od daty protokołu z wyboru: 22.09.2022 r.

L.p.ProducentNazwa preparatuGramaturaFormaIlość
1.BEET ITBEET IT SHOT – sok z buraka 70 ml.70 mlpłyn100
2.Active EdgeACTIVE EDGE CHERRY ACTIVE – wiśnia 30 ml.30 mlpłyn100
3.OlimpWHEY PROTEIN COMPLEX 100% 1800g1800 gproszek8
4.OlimpAMINO EAA XPLODE POWDER– 520g520 gproszek25
5.OlimpVITA-MIN MULTIPLE SPORT MEGA CAPS60 kaps.kapsułki3
6.OlimpISO PLUS POWDER OLIMP1505 gproszek40
7.OlimpGOLD-VIT D3+K2 SPORT EDITION60 kaps.kapsułki12
8.OlimpCHELA MAG B6 FORTE SHOT (43 szt./opak.)25 ml.płyn20
9.OlimpBCAA Xplode Powder 500g500 gproszek6
10.OlimpCreatyna Monohydrat Powder 550g550 gproszek6
11.Active EdgeActive Edge Cherry Active koncentrat 946 mlpłyn2
12.Beet It SportBeet It Sport Nitrate 3000 koncentrat z buraka250 mlpłyn4
13.Named SportNamedSport 100% Creatine500 gproszek8
14.Named SportNamedSport Total Energy Shot60 mlpłyn140
15.OlimpFLEX XPLODE360 gproszek20
16.OlimpSUPER PROTEIN BAR 45%150 gbaton20
17.SISSiS Overnight Protein 1000g100 gproszek8
18.OlimpOlimp Pure Ewhey isolata95 2200g2200 gproszek8
19.Named SportNamedSport Isonam Energy 480g.480 gproszek4
20.Named SportNamedSport Aminonam Sport (saszetki) 30opak.proszek3
21.Named SportNamedSport Hydrolysed Whey750 gproszek4
22.VitargoVitargo® CARBOLOADER2 kgproszek4
23.Named SportNamed Sport Guarana Super Strongszt.płyn10
24.OneGumguma do żucia z kofeiną- opakowanie (mięta)opak.guma1
25.Named SportNamed Sport Multivitamins minerals strongopak.tabletki1
26.OlimpFire start energy gel z kofeiną- 10 sztuk10 szt.żel1
27.SISSIS go isotonic gel z kofeiną- 10 sztuk10 szt.żel1
28.NOW FOODSNOW FOODS Special Two 240 kaps.240 kaps.kapsułki3
29.OlimpCreatyna xploder Powder 500g500 gproszek6
30.SISSIS Go Electrolyte – izotonik1600 gproszek1
31.SISSiS Turbo +  (izotonik)450 gproszek1
32.SISSiS Go Caffeine Gel płynny żel z kofeiną (cola) 60ml60 mlpłyn1
33.Named SportNamedSport High Whey 1000g1000 gpłyn1
34.OlimpCofeine kick 60 kaps60 kaps.kapsułki1
35.SiSSiS Rego Rapid Recovery X2 500g500 gproszek2
36.OlimpCREATINE 1250 MEGA CAPS X2120 kapskapsułki2
37.OlimpWHEY PROTEIN COMPLEX 100%700 gproszek2

10. Miejsce, termin i sposób złożenia oferty

 1. Oferty prosimy składać do dnia 21.09.2022 r. do godz. 24.00.

Ofertę w wersji elektronicznej prosimy przesłać na adres e-mail: bartosz.sojka@pzsnstart.eu. Osobą kontaktową jest Pan Bartosz Sójka.

Oferty otrzymane po 21.09.2022 r. nie będą rozpatrywane.

 • Wybór ofert nastąpi w dniu 22.09.2022 r. izakończony zostanie protokołem.

11. Kryteria wyboru

Przy wyborze najkorzystniejszej oferty Zamawiający dokona oceny i wyboru ofert spośród Wykonawców spełniających warunki określone w punkcie 7, a także w oparciu o następujące kryteria:

 1. Cena brutto pojedynczych elementów zapytania – 100%

Zamawiający będzie badał cenę dla każdego elementu z oferty, sumując wskazane wartości poszczególnych elementów zamieszczonych w zapytaniu. Najkorzystniejsza oferta otrzymuje maksymalną punktację, zgodnie z zastosowaną w zapytaniu ofertowym wagą (100%).

Zamawiający dopuszcza możliwość składania ofert częściowych.

W uzasadnionych przypadkach, Zamawiający może odstąpić od wskazanych powyżej kryteriów wyboru, w szczególności w przypadku, w którym w ocenie Komisji oferent z najwyższą liczbą punktów nie daje gwarancji należytego wykonania przedmiotu zamówienia, a uzasadniony jest wybór oferty innego wykonawcy. W przypadku określonym w zdaniu poprzednim, oferentowi z wyższą liczbą punktów nie przysługuje względem Zamawiającego roszczenie o zawarcie umowy, jak również jakiekolwiek roszczenia w związku z przygotowaniem i dostarczeniem oferty. 

12. Sposób obliczenia oferty

Wagi procentowe przypisane do poszczególnych kryteriów oceny ofert

Cena brutto pojedynczych elementów zapytania – 100%

Sposób przyznawania punktacji za spełnienie kryterium:

((Cmin / Cbad) * 100%) * 100= Ilość punktów

gdzie:

Cmin – cena brutto oferty najtańszej

Cbad – cena brutto oferty badanej

100 – współczynnik stały

13. Formalności, jakie powinny być dopełnione po wyborze oferty w celu zawarcia umowy

W dniu 22.09.2022 r. Zamawiający przeprowadzi ocenę złożonych ofert. W tym czasie zastrzega sobie prawo do negocjacji i wyjaśnień dotyczących zakresu oferty.

Za najkorzystniejszą zostanie uznana oferta, która uzyska najwyższą ilość punktów oraz spełni pozostałe wymagania zamieszczone w zapytaniu ofertowym.

Oceny i wyboru ofert dokona Komisja. Po dokonaniu oceny i wyborze oferty zostanie sporządzony protokół podpisany przez członków Komisji. Następnie, wybranego kontrahenta Komisja zaprosi do podpisania umowy.

Jeżeli kontrahent, którego oferta została wybrana, odstąpi od zawarcia umowy, Zamawiający uprawniony jest do wyboru oferty najkorzystniejszej spośród pozostałych ofert dla danego zapytania.

O wyborze najkorzystniejszej oferty Zamawiający zawiadomi drogą mailową oraz w formie ogłoszenia na stronie internetowej Zamawiającego niezwłocznie wszystkie podmioty, które przesłały oferty w ustalonym terminie. Ogłoszenie zwycięzcy niniejszego postępowania ofertowego nastąpi w dniu 22.09.2022 r.

Zawarcie umowy nastąpi w formie pisemnej.

14. Uwagi i postanowienia końcowe

Niniejsze zapytanie nie jest ogłoszeniem w rozumieniu ustawy prawo zamówień publicznych.

Niniejsze zapytanie ofertowe nie stanowi zobowiązania do zawarcia umowy. Polski Związek Sportu Niepełnosprawnych „Start” może odstąpić od zawarcia umowy bez podania uzasadnienia swojej decyzji.

Niniejsze zamówienie jest finansowane w całości ze środków Funduszy Rozwoju Kultury Fizycznej, których dysponentem jest Ministerstwo Sportu i Turystyki w ramach umowy nr: 2022/0048/0076/SubC/DSW z dnia 25.04.2022 r. podpisanej pomiędzy Polskim Związkiem Sportu Niepełnosprawnych „Start” a Ministerstwem Sportu i Turystyki. Wydanie niniejszego zapytania nie zobowiązuje Polskiego Związku Sportu Niepełnosprawnych „Start” do akceptacji oferty w całości lub w jej części, bez względu na jej zawartość cenową i nie zobowiązuje do składania wyjaśnień czy powodów akceptacji lub odrzucenia którejkolwiek oferty. Polski Związek Sportu Niepełnosprawnych „Start” nie może być pociągany do odpowiedzialności za jakiekolwiek koszty czy wydatki poniesione przez oferentów w związku z przygotowaniem i dostarczeniem oferty.

Niniejsze zapytanie, jak również warunki w nim określone, mogą być zmienione lub odwołane w każdej chwili.

Oferentowi nie przysługuje względem Zamawiającego roszczenie o zawarcie umowy.

15. Załączniki

Załącznik nr 1 – Formularz ofertowy – odżywki i suplementy diety

Załącznik nr 2 – Oświadczenie o spełnieniu wymogów formalnych oraz braku powiązań kapitałowych lub osobowych

zawsze i wszędzie #KibicujemyParaolimpijczykom

ZAPYTANIE OFERTOWE nr 04/08/2022

Data publikacji: 14.09.2022 r.

ZAPYTANIE OFERTOWE nr 04/08/2022

1. Nazwa i adres zamawiającego

Polski Związek Sportu Niepełnosprawnych „Start”

ul. Konwiktorska 9/2, 00-216, Warszawa

NIP: 526-10-53-340

tel.: +48 22 659 30 11

Adres strony internetowej: www.pzsnstart.eu

2. Opis przedmiotu zapytania

Przedmiotem zapytania jest usługa sprzedaży i dostarczenia odżywek i suplementów diety dla zawodników (zgodnie z wykazem szkolonych zawodników DSW) w ramach umowy nr 2022/0048/0076/SubC/DSW z dnia 25.04.2022 r. podpisanej pomiędzy Polskim Związkiem Sportu Niepełnosprawnych „Start” a Ministerstwem Sportu i Turystyki.

3. Zapytanie dotyczy kodu CPV

37400000-2 – Sprzęt sportowy

15882000-8 – Produkty dietetyczne

33600000-6 – Produkty farmaceutyczne

33141320-9 – Igły medyczne

4. Zadania po stronie Wykonawcy

 • złożenie w terminie oferty na formularzu załączonym do ogłoszenia (załącznik nr 1),
 • złożenie w terminie załącznika nr 2,
 • Wykonawca może złożyć tylko jedną ofertę, którą będzie związany 30 dni,
 • bieg terminu związania ofertą rozpoczyna  się wraz z upływem terminu składania ofert,
 • Wykonawca może, przed upływem terminu składania ofert, zmienić lub wycofać ofertę,
 • Nie dopuszcza się możliwości udziału w postępowaniu firm pośredniczących.

5. Zadania i uprawnienia po stronie Zamawiającego

 • przygotowanie pełnej dokumentacji potrzebnej do rozliczenia usługi,
 • uregulowanie zobowiązania wynikającego z wystawionej na w/w przedmiot faktury we wskazanym terminie.
 • Zamawiający zastrzega możliwość unieważnienia postępowania bez podania przyczyny. W takim przypadku, Zamawiający nie ponosi kosztów postępowania.

6. Termin i miejsce wykonania zamówienia

 • Przedmiot zamówienia należy dostarczyć do 2 lokalizacji na terenie Rzeczpospolitej Polskiej w terminie do 03.10.2022 r.

7. Warunki udziału w postępowaniu oraz wymagane dokumenty

Wymagania formalne wobec Oferenta/Wykonawcy:

 • posiada uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień;
 • posiada niezbędną wiedzę i doświadczenie oraz potencjał techniczny, a także dysponuje osobami zdolnymi do wykonania zamówienia;
 • nie jest podmiotem powiązanym z Zamawiającym osobowo lub kapitałowo. Przez powiązania kapitałowe lub osobowe rozumie się wzajemne powiązania między Zamawiającym lub osobami wykonującymi w imieniu Zamawiającego czynnościzwiązane z przygotowaniem i przeprowadzeniem procedury wyboru wykonawcy a Wykonawcą, polegające w szczególności na:
  • uczestniczeniu w spółce jako wspólnik spółki cywilnej lub spółki osobowej;
  • posiadaniu udziałów lub co najmniej 10 % akcji;
  • pełnieniu funkcji członka organu nadzorczego lub zarządzającego, prokurenta, pełnomocnika;
  • pozostawaniu w związku małżeńskim, w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej, pokrewieństwa lub powinowactwa w linii bocznej do drugiego stopnia lub w stosunku przysposobienia, opieki lub kurateli;
 • zobowiązuje się w ramach podpisanej umowy do przechowywania w sposób zapewniający dostępność, poufność i bezpieczeństwo oraz udostępnienia kontroli dokumentacji związanej z niniejszym zleceniem do dnia 31 grudnia 2028 r.

Powyższe zapisy reguluje również załącznik nr 2.

8. Waluta i warunki dotyczące rozliczeń związanych z realizacją niniejszego zamówienia

Ceny oraz wartość zbiorcza zamówienia powinny być podane w PLN (netto i brutto). Zamawiający wyraża zgodę na płatność zaliczkową. Wymagany termin płatności nie krótszy niż 14 dni.

9. Opis sposobu przygotowania oferty

Oferta powinna być sporządzona na formularzu ofertowym, zgodnie ze wzorem z załącznika nr 1. Oferta powinna być podpisana przez osobę upoważnioną do podpisania oferty.

Zamawiający dopuszcza możliwość składania ofert częściowych.

W danym obszarze Wykonawca określi cenę dla każdego elementu przedmiotu zamówienia wymienionego w poniższym zestawieniu, podając ją w kwocie brutto oraz netto, z uwzględnieniem wszystkich opłat i podatków (także podatku od towarów i usług) dla wskazanych elementów w zamówieniu, a także zbiorczo dla całej wartości zamówienia go dotyczącej. Oferta powinna być sporządzona w języku polskim oraz powinna zawierać pełną nazwę oraz dane adresowe Wykonawcy.

Oferta powinna uwzględniać wszystkie poniższe elementy zamówienia wymienione poniżej:

Sprzedaż i dostarczenie pod wskazany adres sprzętu specjalistycznego dla zawodników (zgodnie z wykazem szkolonych zawodników DSW – lekkoatletyka):

Minimalny termin przydatności do spożycia: 6 miesięcy od daty protokołu z wyboru: 22.09.2022 r.

L.p.ProducentNazwa preparatuGramaturaFormaIlość
1.OlimpWHEY PROTEIN COMPLEX 100% 1800g1800 gproszek2
2.OlimpAMINO EAA XPLODE POWDER– 520g520 gproszek1
3.OlimpVITA-MIN MULTIPLE SPORT MEGA CAPS60 kaps.kapsułki12
4.OlimpISO PLUS POWDER OLIMP1505 gproszek2
5.OlimpMatrix Pro 32 batonybaton48
6.OlimpGOLD-VIT D3+K2 SPORT EDITION60 kaps.kapsułki10
7.SISSIS GO Electrolite SIS500 gproszek10
8.Named SportNamedsport Creatine 100%500 gproszek3
9.OlimpWhey PROTEIN COMPLEX 100% 1800g1800 gproszek3
10.NOW FOODSCreatine Now Sports 500g500 gproszek4
11.OlimpGold Beef Pro-Tein 700g700 gproszek4
12.OlimpL-Carnityna 150 Extreme mega caps120 kaps.kapsułki1
13.OlimpCreatine 1250 mega caps 120120 kaps.kapsułki8
14.OlimpImpact EAA1000 gproszek1
15.OlimpVeggie Protein Complex 500g500 gproszek2
16.OlimpCreatine Monohydrate Powder500 gproszek2
17.OlimpPure Whey Isolate600 gproszek2
18.OlimpPro Whey Shake 700g700 gproszek9
19.OlimpMega Strong Protein2000 gproszek2
20.VitargoGele Vitargo z kofeinążel10
21.Named SportNamedsport Total Energy Shotpłyn5
22.OlimpBeta Alanina Carno Rush Mega Tabs80 szt.tabletki1
23.Named SportNamedsport Aminonum saszetkisaszetkiproszek3
24.OlimpProfi Mas1000 gproszek1
25.OlimpOlimp Creatine proszek 550g550 gproszek2
26.OlimpGold Omega 3 120 caps120 kaps.kapsułki7
27.OlimpOlimp Hydratonic Fast700 gproszek3
28.OlimpOlimp Hydratonic Med10 szt.saszetka2
29.OlimpFlex Xplode 504g Olimp540 gproszek6
30.Active EdgeActive Edge Cherry Koncentrat 436 ml436 mlpłyn3
31.SamunAlkalla N 150g Samun Kehlbeck150 gproszek4
32.OlimpCoffeine kick Olimp60 kaps.kapsułki16
33.OlimpGuma do żucia z kofeiną i miętą B3, B6,B12 bez cukr1500 gproszek14
34.NOW FOODSNow Sports Beta Alanina Powder 500g Nowfoodss500 gproszek8
35.OlimpGold Omega 3 Sport Edition Limited 200 caps200 kaps.kapsułki10
36.OlimpOmega 3 Edition Sport 120 caps120 kaps.kapsułki3
37.OlimpWHEY PROTEIN COMPLEX 100% 1800g1800 gproszek13
38.OlimpAMINO EAA XPLODE POWDER– 520g520 gproszek11
39.OlimpVITA-MIN MULTIPLE SPORT MEGA CAPS60 kaps.kapsułki17
40.OlimpISO PLUS POWDER OLIMP1000 gproszek10
41.OlimpOLIMP GLUTAMINE XPLODE 500g500 gproszek4
42.OlimpGOLD-VIT D3+K2 SPORT EDITION – 60 KAPSUŁEK60 kaps.kapsułki7

10. Miejsce, termin i sposób złożenia oferty

 1. Oferty prosimy składać do dnia 21.09.2022 r. do godz. 24.00.

Ofertę w wersji elektronicznej prosimy przesłać na adres e-mail: bartosz.sojka@pzsnstart.eu. Osobą kontaktową jest Pan Bartosz Sójka.

Oferty otrzymane po 21.09.2022 r. nie będą rozpatrywane.

 • Wybór ofert nastąpi w dniu 22.09.2022 r. izakończony zostanie protokołem.

11. Kryteria wyboru

Przy wyborze najkorzystniejszej oferty Zamawiający dokona oceny i wyboru ofert spośród Wykonawców spełniających warunki określone w punkcie 7, a także w oparciu o następujące kryteria:

 1. Cena brutto pojedynczych elementów zapytania – 100%

Zamawiający będzie badał cenę dla każdego elementu z oferty, sumując wskazane wartości poszczególnych elementów zamieszczonych w zapytaniu. Najkorzystniejsza oferta otrzymuje maksymalną punktację, zgodnie z zastosowaną w zapytaniu ofertowym wagą (100%).

Zamawiający dopuszcza możliwość składania ofert częściowych.

W uzasadnionych przypadkach, Zamawiający może odstąpić od wskazanych powyżej kryteriów wyboru, w szczególności w przypadku, w którym w ocenie Komisji oferent z najwyższą liczbą punktów nie daje gwarancji należytego wykonania przedmiotu zamówienia, a uzasadniony jest wybór oferty innego wykonawcy. W przypadku określonym w zdaniu poprzednim, oferentowi z wyższą liczbą punktów nie przysługuje względem Zamawiającego roszczenie o zawarcie umowy, jak również jakiekolwiek roszczenia w związku z przygotowaniem i dostarczeniem oferty. 

12. Sposób obliczenia oferty

Wagi procentowe przypisane do poszczególnych kryteriów oceny ofert

Cena brutto pojedynczych elementów zapytania – 100%

Sposób przyznawania punktacji za spełnienie kryterium:

((Cmin / Cbad) * 100%) * 100= Ilość punktów

gdzie:

Cmin – cena brutto oferty najtańszej

Cbad – cena brutto oferty badanej

100 – współczynnik stały

13. Formalności, jakie powinny być dopełnione po wyborze oferty w celu zawarcia umowy

W dniu 22.09.2022 r. Zamawiający przeprowadzi ocenę złożonych ofert. W tym czasie zastrzega sobie prawo do negocjacji i wyjaśnień dotyczących zakresu oferty.

Za najkorzystniejszą zostanie uznana oferta, która uzyska najwyższą ilość punktów oraz spełni pozostałe wymagania zamieszczone w zapytaniu ofertowym.

Oceny i wyboru ofert dokona Komisja. Po dokonaniu oceny i wyborze oferty zostanie sporządzony protokół podpisany przez członków Komisji. Następnie, wybranego kontrahenta Komisja zaprosi do podpisania umowy.

Jeżeli kontrahent, którego oferta została wybrana, odstąpi od zawarcia umowy, Zamawiający uprawniony jest do wyboru oferty najkorzystniejszej spośród pozostałych ofert dla danego zapytania.

O wyborze najkorzystniejszej oferty Zamawiający zawiadomi drogą mailową oraz w formie ogłoszenia na stronie internetowej Zamawiającego niezwłocznie wszystkie podmioty, które przesłały oferty w ustalonym terminie. Ogłoszenie zwycięzcy niniejszego postępowania ofertowego nastąpi w dniu 22.09.2022 r.

Zawarcie umowy nastąpi w formie pisemnej.

14. Uwagi i postanowienia końcowe

Niniejsze zapytanie nie jest ogłoszeniem w rozumieniu ustawy prawo zamówień publicznych.

Niniejsze zapytanie ofertowe nie stanowi zobowiązania do zawarcia umowy. Polski Związek Sportu Niepełnosprawnych „Start” może odstąpić od zawarcia umowy bez podania uzasadnienia swojej decyzji.

Niniejsze zamówienie jest finansowane w całości ze środków Funduszy Rozwoju Kultury Fizycznej, których dysponentem jest Ministerstwo Sportu i Turystyki w ramach umowy nr: 2022/0048/0076/SubC/DSW z dnia 25.04.2022 r. podpisanej pomiędzy Polskim Związkiem Sportu Niepełnosprawnych „Start” a Ministerstwem Sportu i Turystyki. Wydanie niniejszego zapytania nie zobowiązuje Polskiego Związku Sportu Niepełnosprawnych „Start” do akceptacji oferty w całości lub w jej części, bez względu na jej zawartość cenową i nie zobowiązuje do składania wyjaśnień czy powodów akceptacji lub odrzucenia którejkolwiek oferty. Polski Związek Sportu Niepełnosprawnych „Start” nie może być pociągany do odpowiedzialności za jakiekolwiek koszty czy wydatki poniesione przez oferentów w związku z przygotowaniem i dostarczeniem oferty.

Niniejsze zapytanie, jak również warunki w nim określone, mogą być zmienione lub odwołane w każdej chwili.

Oferentowi nie przysługuje względem Zamawiającego roszczenie o zawarcie umowy.

15. Załączniki

Załącznik nr 1 – Formularz ofertowy – odżywki i suplementy diety

Załącznik nr 2 – Oświadczenie o spełnieniu wymogów formalnych oraz braku powiązań kapitałowych lub osobowych

zawsze i wszędzie #KibicujemyParaolimpijczykom

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty

w związku z postępowaniem na usługę hotelową i gastronomiczną podczas podczas: III Runda Parapływackiego Grand Prix Polski, Częstochowa, 16-18.09.2022 r.

 1. Postępowanie nr 02/08/2022 z dnia 26.08.2022 r.
 2. Najkorzystniejsze oferty złożyły firmy:
Lp.Nazwa wykonawcyZakres przedmiotu zamówieniaTermin wykonaniaKryteriumPunkty przyznane łącznie
1Hotel Ibis Częstochowa De Silva Hotels Sp. z o.o.Usługa hotelowa i gastronomiczna (śniadania, kolacje)16-18.09.2022Koszt oferty100,00 pkt.
2Restauracja Torra Roman RadeckiUsługa gastronomiczna (catering)17-18.09.2022Koszt oferty100,00 pkt.

które spełniły wszystkie wymogi formalne i otrzymały największą liczbę punktów za wykonanie przedmiotu zamówienia.

zawsze i wszędzie #KibicujemyParaolimpijczykom

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty

Warszawa, 01.09.2022 r.

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty

w związku z postępowaniem na usługę sprzedaży i dostarczenia sprzętu sportowego dla uczestników zajęć sekcji sportowej dla osób z niepełnosprawnościami w ramach projektu „Gotowi na START – 2022/2023”.

 1. Postępowanie nr 01/08/2022 z dnia 17.08.2022 r.
 2. Najkorzystniejsze oferty złożyły firmy:

1.         Mega Sport Hurt-Detal Nocoń Helena

2.         Allstar-Uhlmann Polska Magdalena Ciepłowska

3.         PPHU SPORTEX Grzegorz Bielecki

4.         AQUA-SPORT

5.         KLUBBEN POLSKA Sp. z o.o.

6.         Sport Company Polska Jacek Kryger

które spełniły wszystkie wymogi formalne i otrzymały największą liczbę punktów za wykonanie przedmiotu zamówienia.

Nr ofertyNazwa firmyKryteriumPunkty przyznane łącznieUWAGI
1Mega Sport Hurt-Detal Nocoń HelenaWartość brutto100,00 pktSekcja LA Kielce (poz. nr 1-15)
2Allstar-Uhlmann Polska Magdalena CiepłowskaWartość brutto100,00 pktSekcja szermierki na wózkach Katowice (poz. nr 1,2)
3PPHU SPORTEX Grzegorz BieleckiWartość brutto100,00 pktSekcja pływacka Zamość (poz. nr 4-6,9,10)
4AQUA-SPORTWartość brutto100,00 pktSekcja pływacka Białystok 1 (poz. nr 1,6-9,12) Sekcja pływacka Bydgoszcz (poz. nr 10-12) Sekcja pływacka Gorzów Wlkp. (poz. nr 1-5) Sekcja pływacka Kościerzyna 1 (poz. nr 3,9,10,13-16,20) Sekcja pływacka Kościerzyna 2 (poz. nr 1-5,7-9,11,15) Sekcja pływacka Olecko (poz. nr 2-4,6-7,12) Sekcja pływacka Radom1 (poz. nr 3,4,12,14-18) Sekcja pływacka Wrocław 1 (poz. nr 1,3,4) Sekcja pływacka Wrocław 2 (poz. nr 1,3) Sekcja pływacka Zamość (poz. nr 7,8) Sekcja pływacka Zduńska Wola (poz. nr 1)
5KLUBBEN POLSKA Sp. z o.o.Wartość brutto100,00 pktSekcja pływacka Zduńska Wola (poz. nr 3,5,7,8)
6Sport Company Polska Jacek KrygerWartość brutto100,00 pktSekcja pływacka Białystok 1 (poz. nr 2-5,10,11,13) Sekcja pływacka Białystok 2 (poz. nr 1-6) Sekcja pływacka Bydgoszcz (poz. nr 1-9) Sekcja pływacka Gołoborze (poz. nr 1-5) Sekcja pływacka Kościerzyna 1 (poz. nr 1,2,4-8,11,12,17-19,21) Sekcja pływacka Kościerzyna 2 (poz. nr 6,10,12-14) Sekcja pływacka Olecko (poz. nr 1,8-11,13) Sekcja pływacka Radom1 (poz. nr 1,2,5-10,13) Sekcja pływacka Szczecin (poz. nr 1-7) Sekcja pływacka Wrocław 1 (poz. nr 2) Sekcja pływacka Wrocław 2 (poz. nr 4) Sekcja pływacka Zamość (poz. nr 1-3) Sekcja pływacka Zduńska Wola (poz. nr 4,6,9-12)
zawsze i wszędzie #KibicujemyParaolimpijczykom

ZAPYTANIE OFERTOWE nr 02/08/2022

Data publikacji: 26.08.2022 r.

ZAPYTANIE OFERTOWE nr 02/08/2022

1. Nazwa i adres zamawiającego

Polski Związek Sportu Niepełnosprawnych „Start”

ul. Konwiktorska 9/2, 00-216, Warszawa

NIP: 526-10-53-340

tel.: +48 22 659 30 11

Adres strony internetowej: www.pzsnstart.eu

2. Opis przedmiotu zapytania

Przedmiotem zapytania jest usługa hotelowa oraz gastronomiczna podczas: III Runda Parapływackiego Grand Prix Polski, Częstochowa, 16-18.09.2022 r. Wydarzenie jest współfinansowane w ramach projektu pt. „Sprawdź się na STARCIE! – 2022/2023”, realizowanego w ramach umowy nr ZZB/000787/BF/D z dnia 06.07.2022 r., podpisanej pomiędzy Polskim Związkiem Sportu Niepełnosprawnych „Start” a Państwowym Funduszem Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych.

3. Zapytanie dotyczy kodu CPV

55120000-7 – Usługi hotelarskie w zakresie spotkań i konferencji

55000000-0 – Usługi hotelarskie, restauracyjne i handlu detalicznego

55100000-1 – Usługi hotelarskie

55270000-3 – Usługi świadczone przez placówki oferujące wyżywienie i miejsca noclegowe

55300000-3 – Usługi restauracyjne i dotyczące podawania posiłków

80510000-2 – Usługi szkolenia specjalistycznego

92622000-7 – Usługi w zakresie organizowania wydarzeń sportowych

45212140-9 – Obiekty rekreacyjne

4. Zadania po stronie Wykonawcy

 • złożenie w terminie oferty na formularzu załączonym do ogłoszenia (załącznik nr 1)
 • złożenie w terminie załącznika nr 2,
 • Wykonawca może złożyć tylko jedną ofertę, którą będzie związany 14 dni,
 • bieg terminu związania ofertą rozpoczyna  się wraz z upływem terminu składania ofert,
 • Wykonawca może, przed upływem terminu składania ofert, zmienić lub wycofać ofertę,
 • Nie dopuszcza się możliwości udziału w postępowaniu firm pośredniczących.

5. Zadania i uprawnienia po stronie Zamawiającego

 • przygotowanie pełnej dokumentacji potrzebnej do rozliczenia usługi,
 • uregulowanie zobowiązania wynikającego z wystawionej na w/w przedmiot faktury we wskazanym terminie.
 • Zamawiający zastrzega możliwość unieważnienia postępowania bez podania przyczyny. W takim przypadku, Zamawiający nie ponosi kosztów postępowania.

6. Termin i miejsce wykonania zamówienia

 • Przedmiot zamówienia należy wykonać na terenie miasta Częstochowa w terminie 16-18.09.2022 r.

7. Warunki udziału w postępowaniu oraz wymagane dokumenty

Wymagania formalne wobec Oferenta/Wykonawcy:

 • posiada uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień, posiada wpis do Ewidencji Działalności Gospodarczej lub Krajowego Rejestru Sądowego;
 • posiada niezbędną wiedzę i doświadczenie oraz potencjał techniczny, a także dysponuje osobami zdolnymi do wykonania zamówienia; znajduje się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia;
 • nie jest podmiotem powiązanym z Zamawiającym osobowo lub kapitałowo. Przez powiązania kapitałowe lub osobowe rozumie się wzajemne powiązania między Zamawiającym lub osobami wykonującymi w imieniu Zamawiającego czynności związane z przygotowaniem i przeprowadzeniem procedury wyboru wykonawcy a Wykonawcą, polegające w szczególności na:
 • uczestniczeniu w spółce jako wspólnik spółki cywilnej lub spółki osobowej;
 • posiadaniu udziałów lub co najmniej 10 % akcji;
 • pełnieniu funkcji członka organu nadzorczego lub zarządzającego, prokurenta, pełnomocnika;
 • pozostawaniu w związku małżeńskim, w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej, pokrewieństwa lub powinowactwa w linii bocznej do drugiego stopnia lub w stosunku przysposobienia, opieki lub kurateli
 • zobowiązuje się w ramach podpisanej umowy do przechowywania w sposób zapewniający dostępność, poufność i bezpieczeństwo oraz udostępnienia kontroli dokumentacji związanej z niniejszym zleceniem do dnia 31 grudnia 2029 r.

Powyższe zapisy reguluje również załącznik nr 2.

8. Waluta i warunki dotyczące rozliczeń związanych z realizacją niniejszego zamówienia

Ceny oraz wartość zbiorcza zamówienia powinny być podane w PLN (netto i brutto). Zamawiający wyraża zgodę na płatność zaliczkową. Wymagany termin płatności nie krótszy niż 7 dni.

9. Opis sposobu przygotowania oferty

Oferta powinna być sporządzona na formularzu ofertowym, zgodnie ze wzorem z załącznika nr 1. Oferta powinna być podpisana przez osobę upoważnioną do podpisania oferty.

Zamawiający dopuszcza możliwość składania ofert częściowych.

W danym obszarze Wykonawca określi cenę dla każdego elementu przedmiotu zamówienia wymienionego w poniższym zestawieniu, podając ją w kwocie brutto oraz netto, z uwzględnieniem wszystkich opłat i podatków (także podatku od towarów i usług) dla wskazanej liczby osób w zamówieniu, a także zbiorczo dla całej wartości zamówienia go dotyczącej. Oferta powinna być sporządzona w języku polskim oraz powinna zawierać pełną nazwę oraz dane adresowe Wykonawcy.

Oferta powinna również uwzględniać wszystkie poniższe elementy zamówienia wymienione poniżej:

Usługa hotelowa w terminie 16-18.09.2022 r.

– usługa hotelowa dla 140 osób w terminie 16-18.09.2022 r.

– zakwaterowanie w pokojach 1, 2 i 3-osobowych, z łazienkami

– proszę o podanie maksymalnej dostępnej liczby dostępnych miejsc noclegowych oraz ilości miejsc noclegowych przystosowanych dla osób poruszających się na wózku inwalidzkim

Usługa gastronomiczna w terminie 16-18.09.2022 r.

– śniadania dla 140 osób w dniach 17-18.09.2022 r.

– kolacje (w formie ciepłego posiłku oraz zimna płyta) dla 140 osób w terminie 16-17.09.2022 r.

– oferent powinien umożliwić spożycie posiłków osobom niepełnosprawnym, w tym osobom poruszającym się na wózku inwalidzkim

Usługa gastronomiczna w formie cateringu (lunch box) w terminie 17-18.09.2022 r.

– obiad (danie główne z surówkami) dla 160 osób w dniach 17-18.09.2022 r. (łącznie 320 porcji)

– oferent powinien umożliwić spożycie posiłków osobom niepełnosprawnym, w tym osobom poruszającym się na wózku inwalidzkim

10. Miejsce, termin i sposób złożenia oferty

 1. Oferty prosimy składać do dnia 02.09.2022 r. do godz. 24.00.

Ofertę w wersji elektronicznej prosimy przesłać na adres e-mail: bartosz.sojka@pzsnstart.eu. Osobą kontaktową jest Pan Bartosz Sójka.

Oferty otrzymane po 02.09.2022 r. nie będą rozpatrywane.

 • Wybór ofert nastąpi w dniu 05.09.2022 r. izakończony zostanie protokołem.

11. Kryteria wyboru

Przy wyborze najkorzystniejszej oferty Zamawiający dokona oceny i wyboru ofert spośród Wykonawców spełniających warunki określone w punkcie 7, a także w oparciu o następujące kryteria:

Koszt oferty w badanym zakresie – 100%

Zamawiający będzie badał cenę dla każdego elementu z oferty oddzielnie – zakwaterowanie, wyżywienie. Najkorzystniejsza oferta w badanym zakresie otrzymuje maksymalną punktację, zgodnie z zastosowaną w zapytaniu ofertowym wagą (100%).

Zamawiający dopuszcza możliwość składania ofert częściowych.

12. Sposób obliczenia oferty

Wagi procentowe przypisane do poszczególnych kryteriów oceny ofert

Koszt oferty w badanym zakresie – 100%

Sposób przyznawania punktacji za spełnienie kryterium:

((Kmin / Kbad) * 100%) * 100= Ilość punktów

gdzie:

Kmin – koszt brutto oferty najtańszej

Kbad – koszt brutto oferty badanej

100 – współczynnik stały

13. Formalności, jakie powinny być dopełnione po wyborze oferty w celu zawarcia umowy

W dniu 05.09.2022 r. Zamawiający przeprowadzi ocenę złożonych ofert. W tym czasie zastrzega sobie prawo do negocjacji i wyjaśnień dotyczących zakresu oferty.

Za najkorzystniejszą zostanie uznana oferta (lub oferty), która uzyska najwyższą ilość punktów oraz spełni pozostałe wymagania zamieszczone w zapytaniu ofertowym.

Oceny i wyboru ofert dokona Komisja. Po dokonaniu oceny i wyborze oferty zostanie sporządzony protokół podpisany przez członków Komisji. Następnie, wybranego kontrahenta Komisja zaprosi do podpisania umowy.

Jeżeli kontrahent, którego oferta została wybrana, odstąpi od zawarcia umowy, Zamawiający wybierze ofertę najkorzystniejszą spośród pozostałych ofert dla danego zapytania.

O wyborze najkorzystniejszej oferty Zamawiający zawiadomi drogą mailową oraz w formie ogłoszenia na stronie internetowej Zamawiającego niezwłocznie wszystkie podmioty, które przesłały oferty w ustalonym terminie. Ogłoszenie zwycięzcy niniejszego postępowania ofertowego nastąpi w dniu 05.09.2022 r.

14. Uwagi i postanowienia końcowe

Niniejsze ogłoszenie nie jest ogłoszeniem w rozumieniu ustawy prawo zamówień publicznych, a propozycje składane przez zainteresowane podmioty nie są ofertami  w rozumieniu kodeksu cywilnego.

Niniejsze zapytanie ofertowe nie stanowi zobowiązania do zawarcia umowy. Polski Związek Sportu Niepełnosprawnych „Start” może odstąpić od podpisania umowy bez podania uzasadnienia swojej decyzji.

Wydarzenie jest współfinansowane w ramach projektu pt. „Sprawdź się na STARCIE! – 2022/2023”, realizowanego w ramach umowy nr ZZB/000787/BF/D z dnia 06.07.2022 r., podpisanej pomiędzy Polskim Związkiem Sportu Niepełnosprawnych „Start” a Państwowym Funduszem Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych.

Wydanie niniejszego zapytania nie zobowiązuje Polskiego Związku Sportu Niepełnosprawnych „Start” do akceptacji oferty w całości lub w jej części, bez względu na jej zawartość cenową i nie zobowiązuje do składania wyjaśnień czy powodów akceptacji lub odrzucenia oferty. Polski Związek Sportu Niepełnosprawnych „Start” nie może być pociągany do odpowiedzialności za jakiekolwiek koszty czy wydatki poniesione przez oferentów w związku z przygotowaniem i dostarczeniem oferty.

15. Załączniki

Załącznik nr 1 – Formularz ofertowy

Załącznik nr 2 – Oświadczenie o spełnieniu wymogów formalnych oraz braku powiązań kapitałowych lub osobowych

zawsze i wszędzie #KibicujemyParaolimpijczykom

ZAPYTANIE OFERTOWE nr 01/08/2022

Data publikacji: 17.08.2022 r.

ZAPYTANIE OFERTOWE nr 01/08/2022

1. Nazwa i adres zamawiającego

Polski Związek Sportu Niepełnosprawnych „Start”

ul. Konwiktorska 9/2, 00-216, Warszawa

NIP: 526-10-53-340

tel.: +48 22 659 30 11

Adres strony internetowej: www.pzsnstart.eu

2. Opis przedmiotu zapytania

Przedmiotem zapytania jest usługa sprzedaży i dostarczenia sprzętu sportowego dla uczestników sekcji sportowych dla osób z niepełnosprawnościami w ramach projektu pt. „Gotowi na START – 2022/2023”, realizowanego w ramach umowy nr ZZB/000729/BF/D podpisanej w dniu 06.05.2022 r. pomiędzy Polskim Związkiem Sportu Niepełnosprawnych „Start” a Państwowym Funduszem Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych.

3. Zapytanie dotyczy kodu CPV

37400000-2 – Sprzęt sportowy

4. Zadania po stronie Wykonawcy

 • złożenie w terminie oferty na formularzu załączonym do ogłoszenia (załącznik nr 1)
 • złożenie w terminie załącznika nr 2,
 • Wykonawca może złożyć tylko jedną ofertę, którą będzie związany 30 dni,
 • bieg terminu związania ofertą rozpoczyna  się wraz z upływem terminu składania ofert,
 • Wykonawca może, przed upływem terminu składania ofert, zmienić lub wycofać ofertę,
 • Nie dopuszcza się możliwości udziału w postępowaniu firm pośredniczących.

5. Zadania i uprawnienia po stronie Zamawiającego

 • przygotowanie pełnej dokumentacji potrzebnej do rozliczenia wydarzenia,
 • uregulowanie zobowiązania wynikającego z wystawionej na w/w przedmiot faktury we wskazanym terminie.
 • Zamawiający zastrzega możliwość unieważnienia postępowania bez podania przyczyny. W takim przypadku, Zamawiający nie ponosi kosztów postępowania.

6. Termin i miejsce wykonania zamówienia

 • Przedmiot zamówienia należy dostarczyć do 16 lokalizacji na terenie RP do dnia 15.09.2022 r.

7. Warunki udziału w postępowaniu oraz wymagane dokumenty

Wymagania formalne wobec Oferenta/Wykonawcy:

 • posiada uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień;
 • posiada niezbędną wiedzę i doświadczenie oraz potencjał techniczny, a także dysponuje osobami zdolnymi do wykonania zamówienia;
 • nie jest podmiotem powiązanym z Zamawiającym osobowo lub kapitałowo. Przez powiązania kapitałowe lub osobowe rozumie się wzajemne powiązania między Zamawiającym lub osobami wykonującymi w imieniu Zamawiającego czynnościzwiązane z przygotowaniem i przeprowadzeniem procedury wyboru wykonawcy a Wykonawcą, polegające w szczególności na:
  • uczestniczeniu w spółce jako wspólnik spółki cywilnej lub spółki osobowej;
  • posiadaniu udziałów lub co najmniej 10 % akcji;
  • pełnieniu funkcji członka organu nadzorczego lub zarządzającego, prokurenta, pełnomocnika;
  • pozostawaniu w związku małżeńskim, w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej, pokrewieństwa lub powinowactwa w linii bocznej do drugiego stopnia lub w stosunku przysposobienia, opieki lub kurateli;
 • zobowiązuje się w ramach podpisanej umowy do przechowywania w sposób zapewniający dostępność, poufność i bezpieczeństwo oraz udostępnienia kontroli dokumentacji związanej z niniejszym zleceniem do dnia 31 grudnia 2029 r.

Powyższe zapisy reguluje również załącznik nr 2.

8. Waluta i warunki dotyczące rozliczeń związanych z realizacją niniejszego zamówienia

Ceny oraz wartość zbiorcza zamówienia powinny być podane w PLN (netto i brutto). Zamawiający nie wyraża zgody na płatność zaliczkową. Wymagany termin płatności nie krótszy niż 14 dni.

9. Opis sposobu przygotowania oferty

Oferta powinna być sporządzona na formularzu ofertowym, zgodnie ze wzorem z załącznika nr 1. Oferta powinna być podpisana przez osobę upoważnioną do podpisania oferty.

Zamawiający dopuszcza możliwość składania ofert częściowych.

Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert z artykułami równoważnymi.

W danym obszarze Wykonawca określi cenę dla każdego elementu przedmiotu zamówienia wymienionego w poniższym zestawieniu, podając ją w kwocie brutto oraz netto, z uwzględnieniem wszystkich opłat i podatków (także podatku od towarów i usług) dla wskazanej liczby osób w zamówieniu, a także zbiorczo dla całej wartości zamówienia go dotyczącej. Oferta powinna być sporządzona w języku polskim oraz powinna zawierać pełną nazwę oraz dane adresowe Wykonawcy.

Oferta powinna uwzględniać wszystkie poniższe elementy: sprzedaż i dostawa sprzętu sportowego dla uczestników zajęć w sekcjach sportowych:

Sekcja pływacka Białystok 1:

L.p.Nazwa:Ilość sztuk lub par:
1.Okulary pływackie Arena DRIVE 310
2.Torba Arena TEAM DUFFLE 402
3.Deska Arena KICKBOARD6
4.Deska Arena PULLKICK PRO7
5.Rurka czołowa Arena SWIM SNORKEL PRO III4
6.Płetwy Arena POWERFIN HOOK (39-40)2
7.Płetwy Arena POWERFIN HOOK (41-42)4
8.Płetwy Arena POWERFIN HOOK (43-44)2
9.Płetwy Arena POWERFIN HOOK (37-38)2
10.Wiosełka łapki Arena PLEX PADDLES6
11.Deska ósemka Arena PULLBUOY6
12.Płyn przeciw parowaniu Arena ANTIFOG SPRAY2
13.Spodenki FUNDAMENTALS ARENA LOGO BOXER1

Sekcja pływacka Białystok 2:

L.p.Nazwa:Ilość sztuk lub par:
1.TURBO CZEPEK SILIKONOWY PIRANHA10
2.ARENA RĘCZNIK NA BASEN SMART TOWEL 150X9010
3.MP SWIM BACKPACK PLECAK10
4.PŁETWY TRENINGOWE KRÓTKIE MAD WAVE GUMOWE (38-39)3
5.PŁETWY TRENINGOWE KRÓTKIE MAD WAVE GUMOWE (36-37)2
6.ZOGGS PŁETWY TRENINGOWE ULTRA (41-42)3

Sekcja pływacka Bydgoszcz:

L.p.Nazwa:Ilość sztuk lub par:
1.COMPRESSPORT OPASKI KOMPRESYJNE NA ŁYDKI GREEN GABLES (T3)2
2.SPEEDO KOSZULKA CORE SML LOGO T-SH JUNIOR WHITE (140)11
3.ARENA CZEPEK SILIKONOWY CLASSIC SILICONE BLACK SILVER10
4.AQUA-SPORT MATA TPE DO ĆWICZEŃ ANTYPOŚLIZGOWA BLUE NAVY 183x61x0,6cm4
5.ARENA RĘCZNIK MIKROFIBRA SMART PLUS GYM 50X100CM12
6.ARENA KLAPKI NINA BLACK-DARK GREY-BLACK (41)2
7.ARENA BIDON SPORT BOTTLE BLACK-ROYAL12
8.ARENA WOREK TEAM SACKS DENIM MELANGE12
9.ARENA OKULARY TRACKS BLACK BLUE BLACK TINDED5
10.ARENA KOSZULKA DAMSKA WOMEN T-SHIRT TEAM DARK GREY MELANGE-WHITE-RED (XL)1
11.ARENA KOSZULKA DAMSKA WOMEN T-SHIRT TEAM DARK GREY MELANGE-WHITE-RED (L)1
12.COMFY ŁĄCZNIK DO MAKARONU 6 OTWORÓW6

Sekcja pływacka Gołoborze:

L.p.Nazwa:Ilość sztuk lub par:
1.Zoggs makaron piankowy Zoodle10
2.MEIO ZESTAW PODWODNYCH OBRĘCZY 4 SZT./ZEST.2
3.MoVeS Taśma do ćwiczeń 1.5 m, b. mocna, niebieska10
4.Ręczniki szybkoschnące20
5.Worki na odzież10

Sekcja pływacka Gorzów Wlkp.:

L.p.Nazwa:Ilość sztuk lub par:
1.NIKE OKULARY VAPOR MIRRORED GOGGLE BLUE MIRROR YELLOW14
2.AQUA-SPORT MATA PŁYWAJĄCA WYSPA LONG FLOATING MAT RED-WHITE-BLUE ROZMIAR 200x100x4cm1
3.COMFY ŚPIEWAJĄCY MAKARON DO NAUKI PŁYWANA FITNESU TRENINGU 145CM10
4.COMFY ŁĄCZNIK DO MAKARONU 6 OTWORÓW10
5.AQUA-SPORT DESKA DO PŁYWANIA KICKBOARD GREEN, ORANGE, BLUE (różne kolory)11

Sekcja pływacka Kościerzyna 1:

L.p.Nazwa:Ilość sztuk lub par:
1.ARENA PLECAK TEAM BACKPACK 45 ALLOVER TEAM VIVID TROPICS1
2.ARENA PLECAK TEAM BACKPACK 30 DENIM MELANGE1
3.ARENA TORBA TEAM DUFFLE SPIKY III 25L PLUM NEON PINK1
4.ARENA PLECAK KUN TEAM BACKPACK 30 ALLOVER + WOREK1
5.SPEEDO RĘCZNIK BAWEŁNIANY LEISURE TOWEL APPLE GREEN 100X180CM1
6.SPEEDO PLECAK T-KIT TEAMSTER BACKPACK XU BLACK1
7.ARENA PLECAK TEAM BACKPACK 30 ALLOVER KIKKO + WOREK1
8.ARENA OKULARY AIR-SOFT BLUE-CLEAR5
9.AQUA-SPORT OKULARY STARTOWE TRENINGOWE PREDATOR WHITE-RED MIRROR5
10.ARENA PLECAK TEAM BACKPACK 30 TEAM BLACK MELANGE + WOREK1
11.ARENA SZORTY SPODENKI TL SHORT DAMSKIE (L)1
12.AQUA-SPORT DŁUGIE PŁETWY LONG FLOATING FINS (26-29)2
13.AQUA-SPORT POWERSTRECH DŁUGA GUMA DO WODY LONG BELT SLIDER YELLOW RESISTANCE + GRATIS1
14.AQUA-SPORT POWERSTRECH DŁUGA GUMA DO WODY LONG BELT SLIDER BLUE RESISTANCE + WOREK GRATIS1
15.AQUA-SPORT POWERSTRECH DŁUGA GUMA DO WODY LONG BELT SLIDER RED RESISTANCE + WOREK GRATIS1
16.AQUA-SPORT POWERSTRECH DŁUGA GUMA DO WODY LONG BELT SLIDER GREEN RESISTANCE + WOREK GRATIS1
17.AQUA-SPORT PULL BUOY DESKA BOJKA YELLOW-BLACK10
18.ARENA PLECAK SPIKY III BACKPACK 30 NAVY NEON YELLOW3
19.ARENA KLAPKI HYDROSOFT JUNIOR BOY BLACK-WHITE (33)1
20.ARENA SZORTY BYWAYX BLACK-WHITE WATERSHORTS (L)6
21.FINIS MONOPŁETWA FOIL MONOFIN YELLOW (35-37)1

Sekcja pływacka Kościerzyna 2:

L.p.Nazwa:Ilość sztuk lub par:
1.AQUA-SPORT OKULARY SPIKY JUNIOR MIRROR BLACK1
2.AQUA-SPORT KOSTIUM ROYAL SLIM BLACK-BLUE (S)1
3.ARENA TORBA TEAM DUFFLE SPIKY III 25L PLUM NEON PINK1
4.ARENA STRÓJ KĄPIELOWY DAMSKI MULTICOLOUR WEBS SWIM PRO BACK ONE PIECE BLACK-TURQUOISE (D38)1
5.AQUA-SPORT KLAPKI ADISPORT NAVY (38)1
6.ARENA RĘCZNIK GYM SOFT TOWEL ROYAL-WHITE 100×50 CM1
7.ARENA STRÓJ KĄPIELOWY DAMSKI MULTICOLOUR WEBS SWIM PRO BACK ONE PIECE BLACK-TURQUOISE (D40)1
8.AQUA-SPORT OKULARY STARTOWE TRENINGOWE PREDATOR WHITE-RED MIRROR9
9.ARENA PLECAK FASTPACK 2.2 BLACK MELANGE + WOREK2
10.FINIS STOPER 3x100M STOPWATCH CZARNY2
11.FINIS MONOPŁETWA FOIL MONOFIN YELLOW (38-40)2
12.AQUA-SPORT DŁUGIE PŁETWY LONG FLOATING FINS (44-45)2
13.AQUA-SPORT DŁUGIE PŁETWY LONG FLOATING FINS (46-47)1
14.AQUA-SPORT DŁUGIE PŁETWY LONG FLOATING FINS (38-39)3
15.COMFY ZESTAW 12 MAKARONÓW DO NAUKI PŁYWANA FITNESU TRENINGU 160CM1

Sekcja pływacka Olecko:

L.p.Nazwa:Ilość sztuk lub par:
1.ARENA OKULARY COBRA ULTRA SWIPE MIRROR YELLOW COPPER-BLUE7
2.Arena Czepek silikonowy Pływacki Print 2 Jade Black5
3.SELF STRÓJ KĄPIELOWY JEDNOCZĘŚCIOWY PARIS 16 BLACK XXL1
4.ARENA STRÓJ DAMSKI KĄPIELOWY DAMSKI PLUS SIZE VIBRATION SWIM PRO (D48)1
5.ARENA STRÓJ KĄPIELOWY DAMSKI LIZ EMBRACE BACK ONE PIECE BLACK, TURQUOISE (D42)1
6.ARENA STRÓJ DAMSKI LIMITED EDITION PRIDE LET IT BEAT W POM CHALLENGE BACK ONE PIECE WHITE MULTI (D38)1
7.ARENA BOKSERKI RETICULUM SHORT BLACK-LEAF (biodra w cm :1-76cm, 2-93cm ,3-66cm, 4-90cm, 5-85cm)6
8.AQUA-SPORT DŁUGIE PŁETWY LONG FLOATING FINS (40-41)5
9.ARENA KLAPKI HYDROSOFT II JUNIOR HOOK BLACK (38)3
10.ARENA KLAPKI HYDROSOFT II JUNIOR HOOK BLACK (37)1
11.ARENA KLAPKI HYDROSOFT II JUNIOR HOOK BLACK (39)1
12.AQUA-SPORT KLAPKI ADISPORT BLACK-WHITE (41 i 42)2
13.ARENA PULLBUOY FREEFLOW PULLBUOY ACID LIME BLACK5

Sekcja pływacka Radom 1:

L.p.Nazwa:Ilość sztuk lub par:
1.ARENA OKULARY COBRA CORE SWIPE MIRROR YELLOW COOPER-BLACK2
2.SPEEDO OKULARY FASTSKIN PURE FOCUS MIRROR ORANGE GREEN2
3.ARENA STRÓJ KITTIES JR SUPER FLY BACK ONE PIECE BLACK-WHITE (128)1
4.ARENA STRÓJ SPARKLE JUNIOR ONE PIECE L (116)1
5.ARENA PŁETWY POWERFIN PRO BLUE (42-43)2
6.ARENA PŁETWY POWERFIN PRO BLUE (44-45)2
7.ARENA PŁETWY POWERFIN PRO BLUE (46-47)2
8.ARENA SPODENKI BOKSERKI OPOROWE SQUARE CUT DRAG SUIT FUCHSIA (L)2
9.ARENA SPODENKI BOKSERKI OPOROWE SQUARE CUT DRAG SUIT ROYAL (L)2
10.ARENA SPODENKI BOKSERKI OPOROWE SQUARE CUT DRAG SUIT ROYAL (XL)3
11.AQUA-SPORT SPADOCHRON OPOROWY Z PASEM SWIM PARACHUTE BLUE RESISTANCE ROZMIAR 50CM6
12.AQUA-SPORT PAS OPOROWY Z KUBECZKAMI BREAK BELT RED4
13.ARENA TORBA FAST DUFFLE FUCHSIA BLACK1
14.SLIPY TRENINGOWE REVOLUTION – MINT (L)2
15.SLIPY TRENINGOWE REVOLUTION – MINT (M)4
16.SLIPY TRENINGOWE REVOLUTION – MINT (S)1
17.STRÓJ TRENINGOWY DWUWARSTWOWY REVOLUTION – MINT (L)2
18. ARENA KLAPKI HYDROSOFT II HOOK BLACK 003285500 (42) 1

Sekcja pływacka Szczecin:

L.p.Nazwa:Ilość sztuk lub par:
1.Turbo czepek Banana Lover10
2.Arena czepek Team Icons10
3.Arena Cobra Ultra Mirror Swipe Blue Silver5
4.Arena okulary do pływania Airspeed Mirror Blue Silver10
5.FINIS PULLBUOY ANKLE M3
6.Arena ósemka Club Kit Kickobard10
7.Ludzik do wyławiania 1 szt.14

Sekcja pływacka Wrocław 1:

L.p.Nazwa:Ilość sztuk lub par:
1.ARENA TORBA WALIZKA TEAM XL CARGO GREY MELANGE5
2.ARENA TORBA WALIZKA TEAM CABIN TROLLEY TEAM BLACK MELANGE5
3.ARENA KOSZULKA MĘSKA MEN T-SHIRT TEAM DARK GREY MELANGE-WHITE-RED (S – 1 szt, M – 1 szt, L – 1 szt, XL-2szt)5
4.ARENA KOSZULKA MEN T-SHIRT TEAM ICONS NAVY-WHITE-NAVY (S – 1 szt, M – 1 szt, L – 1 szt, XL-2szt)5

Sekcja pływacka Wrocław 2:

L.p.Nazwa:Ilość sztuk lub par:
1.ARENA KOSZULKA MĘSKA MEN T-SHIRT TEAM DARK GREY MELANGE-WHITE-RED (S – 1 szt, M – 1 szt, L – 1 szt, XL-2szt)5
2.ARENA KOSZULKA MEN T-SHIRT TEAM ICONS NAVY-WHITE-NAVY (S – 1 szt, M – 1 szt, L – 1 szt, XL-2szt)5
3.ARENA TORBA WALIZKA TEAM XL CARGO TEAM BLACK MELANGE5
4.ARENA TORBA WALIZKA TEAM CABIN TROLLEY TEAM GREY MELANGE5

Sekcja pływacka Zamość:

L.p.Nazwa:Ilość sztuk lub par:
1.Płetwy treningowe 39/401
2.Płetwy treningowe 45/461
3.Płetwy treningowe 47/482
4.Okulary pływackie fotochromowe FALCON PHOTOCHROMIC10
5.Deska do pływania „A”4
6.Czepek pływacki POLYESTER CAP (niebieski)10
7.Dyski do Aquafitness4
8.Zestaw zabawek do wyławiania  DIVE TOYS SET4
9.Poncho – ręcznik 80 x 140 cm10
10.Gogle pływackie BORA10

Sekcja pływacka Zduńska Wola:

L.p.Nazwa:Ilość sztuk lub par:
1.MAD WAVE PULLKICK ALIGNMENT10
2.MEIO MATA PŁYWAJĄCA 1970X985X60 MM1
3.ZOGGS ZABAWKA SEAL FLIPS2
4.LUDZIK DO WYŁAWIANIA 1 SZT.12
5.ZOGGS ZABAWKI DO WYŁAWIANIA DIVE RINGS1
6.NMC MAKARON DO PŁYWANIA10
7.ZOGGS PULLBOUY BOJKA DO PŁYWANIA (pomarańczowe)10
8.MP WIOSEŁKA TRENIGOWE STRENGTH GRANATOWE5
9.MAD WAVE DESKA DO PŁYWANIA ERGO MULTI5
10.SPORT-THIEME PŁETWY GUMOWE DŁUGIE, 44/45 niebieskie2
11.SPORT-THIEME PŁETWY GUMOWE DŁUGIE, 36/37 czarne3
12.SPORT-THIEME PŁETWY GUMOWE DŁUGIE, 34/35 pomarańczowe2

Sekcja lekkoatletyczna Kielce:

L.p.Nazwa:Ilość sztuk lub par:
1.Kula do pchnięcia kulą 3 kg
Enero
SPECYFIKACJA:
•Waga: 3 kg
•Średnica:94 mm
•Materiał: stal
•Kolor: srebrny
2
2.Kula do pchnięcia kulą 4 kg
Enero
SPECYFIKACJA:
•Waga: 4 kg
•Średnica:100 mm
•Materiał: stal
•Kolor: srebrny
2
3.Gumy oporowe fitness.
Sportvida.
Zestaw 5 taśm.
Zakres siły oporu 5-25kg
10
4.Koszulka Puma M4
5.Koszulka Puma L4
6.Koszulka Puma XL4
7.Koszulka Puma XXL2
8.Mata fitness 
Sportvida
SPECYFIKACJA:
Grubość: 1,5cm
Długość: 180cm
Materiał: NBR
4
9.Piłka lekarska 3kg
Vinex
2
10.Piłka lekarska 4kg
Vinex
2
11.Skakanka skórzana Sportvida
SPECYFIKACJA:
Długość linki 270 cm
Długość rączki 15 cm
10
12.Taśma miernicza 20m
Polanik FMTC-20
materiał: włókno szklane
1
13.Dysk damski Polanik 1 kg Trial
SPECYFIKACJA:
Wykończenie: Gumowy
Przeznaczenie: Trening
Średnica zew.: 180mm
Waga: 1 kg
1
14.Dysk męski Polanik 2 kg Trial
SPECYFIKACJA:
Wykończenie: Gumowy
Przeznaczenie: Trening
Średnica zew.: 220 mm
Waga: 2 kg
1
15.Rakietka do badmintona Yonex GR-360
Pokrowiec: na główkę
Waga: 1U ( 95-100g)
Rek. siła naciągu: 7-9 kg
Naciąg: Fabryczny
6

Sekcja lekkoatletyczna Koszalin:

L.p.Nazwa:Ilość sztuk lub par:
1.Próg treningowy POLANIK S-257-T1
2.Zestaw Gum do ćwiczeń HMS GU05 SET kod produktu: 319313 kpl.

Sekcja siatkówki na siedząco Złotoryja:

L.p.Nazwa:Ilość sztuk lub par:
1.Pompka Molten do piłek1
2.Spodnie dresowe 3/4 męskie Damos10
3.Legginsy damskie Damos6
4.Torba Molten na 6 piłek1
5.Gwizdek ręczny1
6.Gwizdek elektryczny1
7.Trenażer Exit 100×1001
8.Koszulki polo Active 045
9.Piłka siatkarska Molten 400g2
10.Nałokietniki siatkarskie12

Sekcja szermierki na wózkach Warszawa:

L.p.Nazwa:Ilość sztuk lub par:
1.Klingi floretowe FIE BF (twarde)2
2.Klingi szpadowe FIE BF (twarde)4

10. Miejsce, termin i sposób złożenia oferty

 1. Oferty prosimy składać do dnia 30.08.2022 r. do godz. 24.00.

Ofertę w wersji elektronicznej prosimy przesłać na adres e-mail: bartosz.sojka@pzsnstart.eu. Osobą kontaktową jest Pan Bartosz Sójka.

Oferty otrzymane po 30.08.2022 r. nie będą rozpatrywane.

 • Wybór ofert nastąpi w dniu 01.09.2022 r. izakończony zostanie protokołem.

11. Kryteria wyboru

Przy wyborze najkorzystniejszej oferty Zamawiający dokona oceny i wyboru ofert spośród Wykonawców spełniających warunki określone w punkcie 7, a także w oparciu o następujące kryteria:

 1. Koszt oferty w badanym zakresie – 100%

Zamawiający będzie badał cenę dla każdego elementu z oferty, sumując wskazane wartości poszczególnych elementów zamieszczonych w zapytaniu. Najkorzystniejsza oferta otrzymuje maksymalną punktację, zgodnie z zastosowaną w zapytaniu ofertowym wagą (100%).

Zamawiający dopuszcza możliwość składania ofert częściowych.

Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert z artykułami równoważnymi.

W uzasadnionych przypadkach, Zamawiający może odstąpić od wskazanych powyżej kryteriów wyboru, w szczególności w przypadku, w którym w ocenie Komisji oferent z najwyższą liczbą punktów nie daje gwarancji należytego wykonania przedmiotu zamówienia, a uzasadniony jest wybór oferty innego wykonawcy. W przypadku określonym w zdaniu poprzednim, oferentowi z wyższą liczbą punktów nie przysługuje względem Zamawiającego roszczenie o zawarcie umowy, jak również jakiekolwiek roszczenia w związku z przygotowaniem i dostarczeniem oferty. 

12. Sposób obliczenia oferty

Wagi procentowe przypisane do poszczególnych kryteriów oceny ofert

Koszt oferty w badanym zakresie – 100%

Sposób przyznawania punktacji za spełnienie kryterium:

((Kmin / Kbad) * 100%) * 100= Ilość punktów

gdzie:

Kmin – koszt brutto oferty najtańszej

Kbad – koszt brutto oferty badanej

100 – współczynnik stały

13. Formalności, jakie powinny być dopełnione po wyborze oferty w celu zawarcia umowy

W dniu 01.09.2022 r. Zamawiający przeprowadzi ocenę złożonych ofert. W tym czasie zastrzega sobie prawo do negocjacji i wyjaśnień dotyczących zakresu oferty.

Za najkorzystniejszą zostanie uznana oferta, która uzyska najwyższą ilość punktów oraz spełni pozostałe wymagania zamieszczone w zapytaniu ofertowym.

Oceny i wyboru ofert dokona Komisja. Po dokonaniu oceny i wyborze oferty zostanie sporządzony protokół podpisany przez członków Komisji. Następnie, wybranego kontrahenta Komisja zaprosi do podpisania umowy.

Jeżeli kontrahent, którego oferta została wybrana, odstąpi od zawarcia umowy, Zamawiający uprawniony jest do wyboru oferty najkorzystniejszej spośród pozostałych ofert dla danego zapytania.

O wyborze najkorzystniejszej oferty Zamawiający zawiadomi drogą mailową oraz w formie ogłoszenia na stronie internetowej Zamawiającego niezwłocznie wszystkie podmioty, które przesłały oferty w ustalonym terminie. Ogłoszenie zwycięzcy niniejszego postępowania ofertowego nastąpi w dniu 01.09.2022 r.

Zawarcie umowy nastąpi w formie pisemnej.

14. Uwagi i postanowienia końcowe

Niniejsze zapytanie nie jest ogłoszeniem w rozumieniu ustawy prawo zamówień publicznych.

Niniejsze zapytanie ofertowe nie stanowi zobowiązania do zawarcia umowy. Polski Związek Sportu Niepełnosprawnych „Start” może odstąpić od zawarcia umowy bez podania uzasadnienia swojej decyzji.

Niniejsze zamówienie jest finansowane w całości ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w ramach projektu „Gotowi na START – 2022/2023”. Wydanie niniejszego zapytania nie zobowiązuje Polskiego Związku Sportu Niepełnosprawnych „Start” do akceptacji oferty w całości lub w jej części, bez względu na jej zawartość cenową i nie zobowiązuje do składania wyjaśnień czy powodów akceptacji lub odrzucenia którejkolwiek oferty. Polski Związek Sportu Niepełnosprawnych „Start” nie może być pociągany do odpowiedzialności za jakiekolwiek koszty czy wydatki poniesione przez oferentów w związku z przygotowaniem i dostarczeniem oferty.

Niniejsze zapytanie, jak również warunki w nim określone, mogą być zmienione lub odwołane w każdej chwili.

Oferentowi nie przysługuje względem Zamawiającego roszczenie o zawarcie umowy.

15. Załączniki

Załącznik nr 1 – Formularz ofertowy

Załącznik nr 2 – Oświadczenie o spełnieniu wymogów formalnych oraz braku powiązań kapitałowych lub osobowych

zawsze i wszędzie #KibicujemyParaolimpijczykom

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty

w związku z postępowaniem na usługę prowadzenia zajęć przez trenerów/instruktorów w sekcjach sportowych dla osób z niepełnosprawnościami w ramach projektu „Gotowi na START – 2022/2023”.

Postępowanie nr 05/07/2022 z dnia 19.07.2022 r.

Najkorzystniejsze oferty złożyli:

Nr ofertyImię i nazwisko/Nazwa firmyUprawnienia trenera/instruktora sportowegoUdokumentowane doświadczenie (min. 3 lata) pracy z ONPunkty przyznane łącznieUWAGI
1Michał GadowskiNIETAK80,00 pktSzczecin/s. wioślarska
2NEMO Tomasz KaźmierczakTAKTAK100,00 pktSzczecin/s. wioślarska

którzy spełnili wszystkie wymogi formalne i otrzymali największą możliwą liczbę punktów za wykonanie przedmiotu zamówienia.

zawsze i wszędzie #KibicujemyParaolimpijczykom

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty

w związku z postępowaniem na usługę wynajmu obiektów sportowych podczas zajęć sekcji sportowej dla osób z niepełnosprawnościami w ramach projektu „Gotowi na START – 2022/2023”.

 1. Postępowanie nr 04/07/2022 z dnia 19.07.2022 r.
 2. Najkorzystniejsze oferty złożyły firmy:
Lp.Nazwa wykonawcyZakres przedmiotu zamówieniaTermin wykonaniaKryteriumPunkty przyznane łącznie
1Akademicki Związek Sportowy Organizacja ŚrodowiskowaWynajem obiektów sportowych – sekcja wioślarska Szczecin28.07.2022-31.03.2023Koszt oferty100,00 pkt.

które spełniły wszystkie wymogi formalne i otrzymały największą liczbę punktów za wykonanie przedmiotu zamówienia.

zawsze i wszędzie #KibicujemyParaolimpijczykom

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty

w związku z postępowaniem na usługę prowadzenia zajęć przez trenerów/instruktorów w sekcjach sportowych dla osób z niepełnosprawnościami w ramach projektu „Gotowi na START – 2022/2023”.

Postępowanie nr 03/07/2022 z dnia 14.07.2022 r.

Najkorzystniejsze oferty złożyli:

Nr ofertyImię i nazwisko/Nazwa firmyUprawnienia trenera/instruktora sportowegoUdokumentowane doświadczenie (min. 3 lata) pracy z ONPunkty przyznane łącznieUWAGI
1Rafał SzumiecTAKTAK100,00 pktKraków/s. kolarska
2Studio Fizjoterapii Jadwiga SzumiecTAKTAK100,00 pktKraków/s. kolarska

które spełniły wszystkie wymogi formalne i otrzymały największą możliwą liczbę punktów za wykonanie przedmiotu zamówienia.

zawsze i wszędzie #KibicujemyParaolimpijczykom