ZAPYTANIE OFERTOWE nr 06/05/2022

Data publikacji: 24.05.2022 r.

ZAPYTANIE OFERTOWE nr 06/05/2022

1. Nazwa i adres zamawiającego

Polski Związek Sportu Niepełnosprawnych „Start”

Ul. Konwiktorska 9/2, 00-216, Warszawa

NIP: 526-10-53-340

tel.: +48 22 659 30 11

Adres strony internetowej: www.pzsnstart.eu

2. Opis przedmiotu zapytania

Przedmiotem niniejszego zamówienia jest usługa polegająca na prowadzeniu przez 2 trenerów/instruktorów zajęć sekcji sportowej (średnio 1-5 godzin dziennie, średnio 2-3 razy w tygodniu) w okresie od 02.06.2022 r. do 31.03.2023 r. Prowadzenie grupowych zajęć sekcji sportowej odbywać się będzie z grupami utworzonymi w wyniku wolnego naboru organizowanego przez Zamawiającego. Sekcja sportowa liczy śr. 10 osób z niepełnosprawnościami i jest prowadzona przez dwóch trenerów/instruktorów. Zajęcia prowadzone będą zgodnie z harmonogramem zajęć opracowanym przez Zamawiającego.

Zajęcia sekcji sportowej prowadzone będą w ramach projektu pt. „Gotowi na START – 2022/2023”, realizowanego w ramach umowy nr ZZB/000729/BF/D podpisanej w dniu 06.05.2022 r. pomiędzy Polskim Związkiem Sportu Niepełnosprawnych „Start” a Państwowym Funduszem Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych.

3. Zapytanie dotyczy kodu CPV

80510000-2 – Usługi szkolenia specjalistycznego

4. Zadania po stronie Wykonawcy

•          złożenie w terminie oferty na formularzu załączonym do zapytania (załącznik nr 1)

w obszarze określającym prowadzenia przez trenerów/instruktorów zajęć sekcji sportowej, (średnio 1-5 godzin dziennie, średnio 2-3 razy w tygodniu) w okresie od 02.06.2022 r. do 31.03.2023 r., zgodnie z harmonogramem zajęć opracowanym przez Zamawiającego,

•          złożenie w terminie załącznika nr 2,

W zakresie przedmiotu umowy:

•          kompleksowe przeprowadzenie zajęć sekcji sportowej w miejscu wskazanym przez zamawiającego,

•          rzetelne i terminowe, zgodne z wymogami projektowymi realizowanie przedmiotu zamówienia, w tym prowadzenie dzienników obecności, dzienników zajęć,

•          przekazywanie Zamawiającemu wszelkiej oryginalnej dokumentacji związanej z prowadzeniem zajęć do 7 dni roboczych po zakończeniu pełnego miesiąca,

•          informowanie uczestników projektu o współfinansowaniu zajęć ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych,

•          weryfikacja aktualnych badań lekarskich uczestników projektu dopuszczających ich do udziału w projekcie,

•          Wykonawca ma prawo złożyć tylko jedną ofertę,

•          Wykonawca jest związany złożoną ofertą przez okres 30 dni,

•          bieg terminu związania ofertą rozpoczyna  się wraz z upływem terminu składania ofert,

•          Wykonawca może, przed upływem terminu składania ofert, zmienić lub wycofać ofertę,

•          Zamawiający nie dopuszcza możliwości udziału w postępowaniu firm pośredniczących.

5. Zadania po stronie Zamawiającego

•          przygotowanie pełnej dokumentacji potrzebnej do rozliczenia zamówienia,

•          uregulowanie zobowiązania wynikającego z wystawionej na w/w przedmiot faktury lub rachunku we wskazanym terminie.

6. Termin i miejsce wykonania zamówienia

•          Przedmiot zamówienia należy wykonać na terenie miast/miejscowości wymienionych w punkcie 9 zapytania ofertowego, w terminie 02.06.2022 r. do 31.03.2023 r.

7. Warunki udziału w postępowaniu oraz dokumenty wymagane w celu spełnienia warunków

Wymagania formalne wobec Oferenta/Wykonawcy:

•          posiada niezbędne uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, czyli uprawnienia trenera/instruktora sportowego lub inne uprawnienia, preferowani kandydaci: trener lub instruktor sportowy osób z niepełnosprawnościami;

•          posiada niezbędną wiedzę i doświadczenie do wykonania przedmiotu zamówienia, dodatkowym atutem będzie min. 3 letnie doświadczenie w pracy z osobami z niepełnosprawnościami, udokumentowane np. referencjami;

•          nie jest podmiotem powiązanym z Zamawiającym osobowo lub kapitałowo. Przez powiązania kapitałowe lub osobowe rozumie się wzajemne powiązania między Zamawiającym lub osobami wykonującymi w imieniu Zamawiającego czynności związane z przygotowaniem i przeprowadzeniem procedury wyboru wykonawcy a Wykonawcą, polegające w szczególności na:

1.         uczestniczeniu w spółce jako wspólnik spółki cywilnej lub spółki osobowej;

2.         posiadaniu udziałów lub co najmniej 10 % akcji;

3.         pełnieniu funkcji członka organu nadzorczego lub zarządzającego, prokurenta, pełnomocnika;

4.         pozostawaniu w związku małżeńskim, w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej, pokrewieństwa lub powinowactwa w linii bocznej do drugiego stopnia lub w stosunku przysposobienia, opieki lub kurateli;

•          dysponuje potencjałem organizacyjnym i merytorycznym niezbędnym do wykonania usługi,

•          zobowiązuje się w ramach podpisanej umowy do przechowywania w sposób zapewniający dostępność, poufność i bezpieczeństwo oraz udostępnienia kontroli dokumentacji związanej z niniejszym zleceniem do dnia 31 grudnia 2029 r.

Potwierdzenie powyższych warunków ujęte zostało w załączniku nr 2 do niniejszego zapytania.

8. Waluta i warunki dotyczące rozliczeń związanych z realizacją niniejszego zamówienia

Ceny oraz wartość zbiorcza zamówienia powinny być podane w złotych polskich i być ceną brutto (obejmować wszystkie należne podatki, obciążenia i koszty).

Zamawiający planuje dokonywać częściowych rozliczeń po  zakończeniu każdego miesiąca kalendarzowego. Wymagany termin płatności FV nie krótszy niż 14 dni.

9. Opis sposobu przygotowania oferty:

•          Oferta powinna być sporządzona na formularzu ofertowym, zgodnie ze wzorem z załącznika nr 1. Oferta powinna być podpisana przez osobę upoważnioną do podpisania oferty.

•          Załącznik nr 2,

•          Skan uprawnień, w przypadku posiadania dokumentu potwierdzającego doświadczenie jego skan,

•          Zamawiający dopuszcza możliwości składania ofert częściowych.

•          W danym obszarze Wykonawca określi cenę dla przedmiotu zamówienia wymienionego poniżej, podając ją w kwocie brutto (obejmować wszystkie należne podatki, obciążenia i koszty), a także zbiorczo dla całej wartości zamówienia.

•          Oferta powinna być sporządzona w języku polskim oraz powinna zawierać pełną nazwę oraz dane adresowe Wykonawcy.

Oferta powinna również uwzględniać wszystkie poniższe elementy:

Kielce (sekcja lekkoatletyczna):

•          Oczekujemy zapewnienia prowadzenia przez 2 trenerów/instruktorów pływania zajęć sekcji lekkoatletycznej, w liczbie min. 240 godzin łącznie (średnio 1-5 godzin dziennie, średnio 2-3 razy w tygodniu) w okresie od 02.06.2022 r. do 31.03.2023 r., zgodnie z harmonogramem zajęć opracowanym przez Zamawiającego.

Zamawiający dopuszcza w uzasadnionych przypadkach możliwość częściowego wykonania zamówienia w mniejszej ilości godzin, po uprzednim ustaleniu oraz akceptacji takiej konieczności przez Zamawiającego.

Miejsce, termin i sposób złożenia oferty

 1. Oferty prosimy składać do dnia 31.05.2022 r. do godz. 24.00.

Ofertę w wersji elektronicznej prosimy przesłać na adres e-mail: bartosz.sojka@pzsnstart.eu. Osobą kontaktową jest Pan Bartosz Sójka.

Oferty otrzymane po 31.05.2022 r. nie będą rozpatrywane.

 • Wybór ofert nastąpi w dniu 01.06.2022 r. izakończony zostanie protokołem.

10. Kryteria wyboru

W celu wyboru najkorzystniejszej oferty Zamawiający dokona oceny i wyboru ofert spośród Wykonawców spełniających warunki określone w punkcie 7, a także w oparciu o następujące kryteria:

1.         Cena – 70%

Zamawiający będzie badał cenę dla każdego elementu z oferty, sumując wskazane wartości poszczególnych elementów zamieszczonych w zapytaniu – prowadzenie zajęć sekcji sportowej. Najkorzystniejsza oferta otrzymuje maksymalną punktację, zgodnie

z zastosowaną w zapytaniu ofertowym wagą (70%).

2.         Uprawnienia – 20%

Zamawiający będzie badał, czy Wykonawca posiada udokumentowane uprawnienia trenera/instruktora. Max. punktację otrzymają Wykonawcy, którzy posiadają uprawnienia trenera lub instruktora sportowego osób z niepełnosprawnościami.

3.         Doświadczenie – 10%

Zamawiający będzie badał, czy Wykonawca posiada udokumentowane doświadczenie pracy z osobami z niepełnosprawnościami. Max. punktację otrzymają Wykonawcy, którzy posiadają min. 3 letnie udokumentowane doświadczenie pracy z osobami z niepełnosprawnościami.

W uzasadnionych przypadkach, Zamawiający może odstąpić od wskazanych powyżej kryteriów wyboru, w szczególności w przypadku, w którym w ocenie Komisji oferent z najwyższą liczbą punktów nie daje gwarancji należytego wykonania przedmiotu zamówienia, a uzasadniony jest wybór oferty innego wykonawcy. W przypadku określonym w zdaniu poprzednim, oferentowi z wyższą liczbą punktów nie przysługuje względem Zamawiającego roszczenie o zawarcie umowy, jak również jakiekolwiek roszczenia w związku z przygotowaniem i dostarczeniem oferty. 

Zamawiający dopuszcza możliwość składania ofert częściowych.

11. Sposób obliczenia oferty

Wagi procentowe przypisane do poszczególnych kryteriów oceny ofert:

1.         Cena – 70%

Sposób przyznawania punktacji za spełnienie kryterium:

((Cmin / Cbad) * 70%) * 100= Ilość punktów

gdzie:

Cmin – cena brutto oferty najtańszej

Cbad – cena brutto oferty badanej

100 – współczynnik stały

2.         Uprawnienia – 20%

Wykonawca, który posiada uprawnienia trenera lub instruktora sportowego osób niepełnosprawnych uzyska 20 punktów, wykonawca, który posiada uprawniania trenera lub instruktora sportowego otrzyma 15 punktów.

3.         Doświadczenie – 10%

Wykonawca, który posiada udokumentowane doświadczenie pracy z osobami z niepełnosprawnościami uzyska 10 punktów.

12. Formalności, jakie powinny być dopełnione po wyborze oferty w celu zawarcia umowy

W dniu 01.06.2022 r. Zamawiający przeprowadzi ocenę złożonych ofert. W tym czasie zastrzega sobie prawo do negocjacji i wyjaśnień dotyczących zakresu oferty.

Za najkorzystniejszą zostanie uznana oferta, która uzyska najwyższą ilość punktów oraz spełni pozostałe wymagania zamieszczone w zapytaniu ofertowym.

Oceny i wyboru ofert dokona Komisja. Po dokonaniu oceny i wyborze oferty zostanie sporządzony protokół podpisany przez członków Komisji. Następnie, wybranego kontrahenta Komisja zaprosi do podpisania umowy.

Jeżeli kontrahent, którego oferta została wybrana, odstąpi od zawarcia umowy, Zamawiający uprawniony jest do wyboru oferty najkorzystniejszej spośród pozostałych ofert dla danego zapytania.

O wyborze najkorzystniejszej oferty Zamawiający zawiadomi drogą mailową oraz w formie ogłoszenia na stronie internetowej Zamawiającego niezwłocznie wszystkie podmioty, które przesłały oferty w ustalonym terminie. Ogłoszenie zwycięzcy niniejszego postępowania ofertowego nastąpi w dniu 01.06.2022 r.

Zawarcie umowy nastąpi w formie pisemnej.

13. Uwagi i postanowienia końcowe

Niniejsze zapytanie nie jest ogłoszeniem w rozumieniu ustawy prawo zamówień publicznych.

Niniejsze zapytanie ofertowe nie stanowi zobowiązania do zawarcia umowy. Polski Związek Sportu Niepełnosprawnych „Start” może odstąpić od zawarcia umowy bez podania uzasadnienia swojej decyzji.

Niniejsze zamówienie jest finansowane w całości ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w ramach projektu „Gotowi na START – 2022/2023”.

Wydanie niniejszego zapytania nie zobowiązuje Polskiego Związku Sportu Niepełnosprawnych „Start” do akceptacji oferty w całości lub w jej części, bez względu na jej zawartość cenową i nie zobowiązuje do składania wyjaśnień czy powodów akceptacji lub odrzucenia którejkolwiek oferty. Polski Związek Sportu Niepełnosprawnych „Start” nie może być pociągany do odpowiedzialności za jakiekolwiek koszty czy wydatki poniesione przez oferentów w związku z przygotowaniem i dostarczeniem oferty.

Niniejsze zapytanie, jak również warunki w nim określone, mogą być zmienione lub odwołane w każdej chwili.

Oferentowi nie przysługuje względem Zamawiającego roszczenie o zawarcie umowy.

14. Załączniki

Załącznik nr 1 – Formularz ofertowy

Załącznik nr 2 – Oświadczenie o spełnieniu wymogów formalnych oraz braku powiązań kapitałowych lub osobowych

zawsze i wszędzie #KibicujemyParaolimpijczykom

ZAPYTANIE OFERTOWE nr 05/05/2022

Data publikacji: 24.05.2022 r.

ZAPYTANIE OFERTOWE nr 05/05/2022

1. Nazwa i adres zamawiającego

Polski Związek Sportu Niepełnosprawnych „Start”

Ul. Konwiktorska 9/2, 00-216, Warszawa

NIP: 526-10-53-340

tel.: +48 22 659 30 11

Adres strony internetowej: www.pzsnstart.eu

2. Opis przedmiotu zapytania

Przedmiotem zapytania jest usługa wynajmu obiektów sportowych podczas zajęć sekcji sportowej dla osób z niepełnosprawnościami w ramach projektu pt. „Gotowi na START – 2022/2023”, realizowanego w ramach umowy nr ZZB/000729/BF/D podpisanej w dniu 06.05.2021 r. pomiędzy Polskim Związkiem Sportu Niepełnosprawnych „Start” a Państwowym Funduszem Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych.

3. Zapytanie dotyczy kodu CPV

45212140-9 – Obiekty rekreacyjne

4. Zadania po stronie Wykonawcy

 • złożenie w terminie oferty na formularzu załączonym do ogłoszenia (załącznik nr 1)
 • złożenie w terminie załącznika nr 2,
 • Wykonawca może złożyć tylko jedną ofertę, którą będzie związany 30 dni,
 • bieg terminu związania ofertą rozpoczyna  się wraz z upływem terminu składania ofert,
 • Wykonawca może, przed upływem terminu składania ofert, zmienić lub wycofać ofertę,
 • Nie dopuszcza się możliwości udziału w postępowaniu firm pośredniczących.

5. Zadania i uprawnienia po stronie Zamawiającego

 • przygotowanie pełnej dokumentacji potrzebnej do rozliczenia wydarzenia,
 • uregulowanie zobowiązania wynikającego z wystawionej na w/w przedmiot faktury we wskazanym terminie.
 • Zamawiający zastrzega możliwość unieważnienia postępowania bez podania przyczyny. W takim przypadku, Zamawiający nie ponosi kosztów postępowania.

6. Termin i miejsce wykonania zamówienia

Przedmiot zamówienia należy wykonać na terenie oraz w terminach wskazanych w punkcie 9 zapytania ofertowego miejscowości.

7. Warunki udziału w postępowaniu oraz wymagane dokumenty

Wymagania formalne wobec Oferenta/Wykonawcy:

 • posiada uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień;
 • posiada niezbędną wiedzę i doświadczenie oraz potencjał techniczny, a także dysponuje osobami zdolnymi do wykonania zamówienia;
 • nie jest podmiotem powiązanym z Zamawiającym osobowo lub kapitałowo. Przez powiązania kapitałowe lub osobowe rozumie się wzajemne powiązania między Zamawiającym lub osobami wykonującymi w imieniu Zamawiającego czynnościzwiązane z przygotowaniem i przeprowadzeniem procedury wyboru wykonawcy a Wykonawcą, polegające w szczególności na:
  • uczestniczeniu w spółce jako wspólnik spółki cywilnej lub spółki osobowej;
  • posiadaniu udziałów lub co najmniej 10 %  akcji;
  • pełnieniu funkcji członka organu nadzorczego lub zarządzającego, prokurenta, pełnomocnika;
  • pozostawaniu w związku małżeńskim, w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej, pokrewieństwa lub powinowactwa w linii bocznej do drugiego stopnia lub w stosunku przysposobienia, opieki lub kurateli;
 • zobowiązuje się w ramach podpisanej umowy do przechowywania w sposób zapewniający dostępność, poufność i bezpieczeństwo oraz udostępnienia kontroli dokumentacji związanej z niniejszym zleceniem do dnia 31 grudnia 2029 r.

Powyższe zapisy reguluje również załącznik nr 2.

8. Waluta i warunki dotyczące rozliczeń związanych z realizacją niniejszego zamówienia

Ceny oraz wartość zbiorcza zamówienia powinny być podane w PLN (netto i brutto). Zamawiający nie wyraża zgody na płatność zaliczkową. Wymagany termin płatności nie krótszy niż 14 dni.

9. Opis sposobu przygotowania oferty

Oferta powinna być sporządzona na formularzu ofertowym, zgodnie ze wzorem z załącznika nr 1. Oferta powinna być podpisana przez osobę upoważnioną do podpisania oferty.

Zamawiający dopuszcza możliwość składania ofert częściowych.

W danym obszarze Wykonawca określi cenę dla każdego elementu przedmiotu zamówienia wymienionego w poniższym zestawieniu, podając ją w kwocie brutto oraz netto, z uwzględnieniem wszystkich opłat i podatków (także podatku od towarów i usług) dla wskazanej liczby osób w zamówieniu, a także zbiorczo dla całej wartości zamówienia go dotyczącej. Oferta powinna być sporządzona w języku polskim oraz powinna zawierać pełną nazwę oraz dane adresowe Wykonawcy.

Oferta powinna uwzględniać wszystkie poniższe elementy zamówienia wymienione poniżej:

 1. Miasto Kielce: wynajem obiektów sportowych w terminie 02.06.2022 r. – 31.03.2023 r.

Dostęp do obiektów sportowych dostosowanych dla osób z niepełnosprawnościami tj. hala sportowa i boisko dla 10 osób w liczbie 200 godzin w trakcje zajęć sekcji lekkoatletycznej – średnio 1-4 godziny dziennie, 1-6 razy w tygodniu w okresie 02.06.2022 r. – 31.03.2023 r. Proszę o podanie terminów/dat wstępów do obiektów sportowych w okresie 02.06.2022 r. – 31.08.2022 r. Miejsce prowadzenia zajęć: miasto Kielce.

Miejsce, termin i sposób złożenia oferty

 1. Oferty prosimy składać do dnia 31.05.2022 r. do godz. 24.00.

Ofertę w wersji elektronicznej prosimy przesłać na adres e-mail: bartosz.sojka@pzsnstart.eu. Osobą kontaktową jest Pan Bartosz Sójka.

Oferty otrzymane po 31.05.2022 r. nie będą rozpatrywane.

 • Wybór ofert nastąpi w dniu 01.06.2022 r. izakończony zostanie protokołem.

10. Kryteria wyboru

Przy wyborze najkorzystniejszej oferty Zamawiający dokona oceny i wyboru ofert spośród Wykonawców spełniających warunki określone w punkcie 7, a także w oparciu o następujące kryteria:

 1. Całkowity koszt oferty – 100%

Zamawiający będzie badał cenę dla każdego elementu z oferty, sumując wskazane wartości poszczególnych elementów zamieszczonych w zapytaniu. Najkorzystniejsza oferta otrzymuje maksymalną punktację, zgodnie z zastosowaną w zapytaniu ofertowym wagą (100%).

Zamawiający dopuszcza możliwość składania ofert częściowych.

W uzasadnionych przypadkach, Zamawiający może odstąpić od wskazanych powyżej kryteriów wyboru, w szczególności w przypadku, w którym w ocenie Komisji oferent z najwyższą liczbą punktów nie daje gwarancji należytego wykonania przedmiotu zamówienia, a uzasadniony jest wybór oferty innego wykonawcy. W przypadku określonym w zdaniu poprzednim, oferentowi z wyższą liczbą punktów nie przysługuje względem Zamawiającego roszczenie o zawarcie umowy, jak również jakiekolwiek roszczenia w związku z przygotowaniem i dostarczeniem oferty. 

11. Sposób obliczenia oferty

Wagi procentowe przypisane do poszczególnych kryteriów oceny ofert

Całkowity koszt oferty – 100%

Sposób przyznawania punktacji za spełnienie kryterium:

((Kmin / Kbad) * 100%) * 100= Ilość punktów

gdzie:

Kmin – koszt brutto oferty najtańszej

Kbad – koszt brutto oferty badanej

100 – współczynnik stały

12. Formalności, jakie powinny być dopełnione po wyborze oferty w celu zawarcia umowy

W dniu 01.06.2022 r. Zamawiający przeprowadzi ocenę złożonych ofert. W tym czasie zastrzega sobie prawo do negocjacji i wyjaśnień dotyczących zakresu oferty.

Za najkorzystniejszą zostanie uznana oferta, która uzyska najwyższą ilość punktów oraz spełni pozostałe wymagania zamieszczone w zapytaniu ofertowym.

Oceny i wyboru ofert dokona Komisja. Po dokonaniu oceny i wyborze oferty zostanie sporządzony protokół podpisany przez członków Komisji. Następnie, wybranego kontrahenta Komisja zaprosi do podpisania umowy.

Jeżeli kontrahent, którego oferta została wybrana, odstąpi od zawarcia umowy, Zamawiający uprawniony jest do wyboru oferty najkorzystniejszej spośród pozostałych ofert dla danego zapytania.

O wyborze najkorzystniejszej oferty Zamawiający zawiadomi drogą mailową oraz w formie ogłoszenia na stronie internetowej Zamawiającego niezwłocznie wszystkie podmioty, które przesłały oferty w ustalonym terminie. Ogłoszenie zwycięzcy niniejszego postępowania ofertowego nastąpi w dniu 01.06.2022 r.

Zawarcie umowy nastąpi w formie pisemnej.

13. Uwagi i postanowienia końcowe

Niniejsze zapytanie nie jest ogłoszeniem w rozumieniu ustawy prawo zamówień publicznych.

Niniejsze zapytanie ofertowe nie stanowi zobowiązania do zawarcia umowy. Polski Związek Sportu Niepełnosprawnych „Start” może odstąpić od zawarcia umowy bez podania uzasadnienia swojej decyzji.

Niniejsze zamówienie jest finansowane w całości ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w ramach projektu „Gotowi na START – 2022/2023”. Wydanie niniejszego zapytania nie zobowiązuje Polskiego Związku Sportu Niepełnosprawnych „Start” do akceptacji oferty w całości lub w jej części, bez względu na jej zawartość cenową i nie zobowiązuje do składania wyjaśnień czy powodów akceptacji lub odrzucenia którejkolwiek oferty. Polski Związek Sportu Niepełnosprawnych „Start” nie może być pociągany do odpowiedzialności za jakiekolwiek koszty czy wydatki poniesione przez oferentów w związku z przygotowaniem i dostarczeniem oferty.

Niniejsze zapytanie, jak również warunki w nim określone, mogą być zmienione lub odwołane w każdej chwili.

Oferentowi nie przysługuje względem Zamawiającego roszczenie o zawarcie umowy.

14. Załączniki

Załącznik nr 1 – Formularz ofertowy

Załącznik nr 2 – Oświadczenie o spełnieniu wymogów formalnych oraz braku powiązań kapitałowych lub osobowych

zawsze i wszędzie #KibicujemyParaolimpijczykom

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty

w związku z postępowaniem na usługę prowadzenia zajęć przez trenerów/instruktorów w sekcjach sportowych dla osób z niepełnosprawnościami w ramach projektu „Gotowi na START – 2022/2023”.

Postępowanie nr 04/05/2022 z dnia 16.05.2022 r.

Najkorzystniejsze oferty złożyli:

Nr ofertyImię i nazwisko/Nazwa firmyUprawnienia trenera/instruktora sportowegoUdokumentowane doświadczenie (min. 3 lata) pracy z ONPunkty przyznane łącznieUWAGI
1Paweł Lewko ITTAKTAK100,00 pktBiałystok 1/s. pływacka
2Drągowski KamilTAKTAK100,00 pktBiałystok 1/s. pływacka
3Wystyrk AdrianTAKTAK100,00 pktBiałystok 2/s. pływacka
4Perkowski MaciejTAKTAK100,00 pktDebica/Czarna/s. pływacka
5Perkowski MaciejTAKTAK100,00 pktTarnów/s. pływacka
6Tarnowska Szkoła Pływania Aneta Michalska-PerkowskaTAKTAK100,00 pktTarnów/s. pływacka
7Lewkowicz JarosławNIETAK80,00 pktBiałystok 1/s. pływacka
8Lewkowicz JarosławNIETAK80,00 pktBiałystok 2/s. pływacka
9SWIM-BUD Bartłomiej BoicettaTAKTAK100,00 pktMielec/s. pływacka
10SWIMNIN Ninomysław JakubczykTAKTAK100,00 pktMielec/s. pływacka
11Dziejma MarekNIETAK80,00 pktBiałystok 1/s. pływacka
12Dziejma MarekNIETAK80,00 pktBiałystok 2/s. pływacka
13Musiał MarcinTAKTAK100,00 pktDebica/Czarna/s. pływacka
14Stepańczuk PatrycjaTAKTAK100,00 pktBiałystok 2/s. pływacka

które spełniły wszystkie wymogi formalne i otrzymały największą możliwą liczbę punktów za wykonanie przedmiotu zamówienia.

zawsze i wszędzie #KibicujemyParaolimpijczykom

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty

w związku z postępowaniem na usługę wynajmu obiektów sportowych podczas zajęć sekcji sportowej dla osób z niepełnosprawnościami w ramach projektu „Gotowi na START – 2022/2023”.

 1. Postępowanie nr 03/05/2022 z dnia 16.05.2022 r.
 2. Najkorzystniejsze oferty złożyły firmy:
Lp.Nazwa wykonawcyZakres przedmiotu zamówieniaTermin wykonaniaKryteriumPunkty przyznane łącznie
1Hotel „Gracja” Józef KuczyńskiWynajem obiektów sportowych – sekcja LA Gorzów Wlkp.25.05.2022-31.03.2023Koszt oferty100,00 pkt.
2Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji w DębicyWynajem obiektów sportowych – sekcja pływacka Dębica01.06.2022-31.03.2023Koszt oferty100,00 pkt.
3Gmina Miejska MielecWynajem obiektów sportowych – sekcja pływacka Mielec25.06.2022-31.03.2023Koszt oferty100,00 pkt.
4Tarnowski Ośrodek Sportu i RekreacjiWynajem obiektów sportowych – sekcja pływacka Tarnów01.06.2022-31.03.2023Koszt oferty100,00 pkt.
5CS TWINS Mikołaj TusińskiWynajem obiektów sportowych – sekcja szermierki na wózkach Warszawa01.06.2022-31.03.2023Koszt oferty100,00 pkt.
6Hotel Gołębiewski Tadeusz GołębiewskiWynajem obiektów sportowych – sekcja pływacka Białystok 1 i 225.05.2022-31.03.2023Koszt oferty100,00 pkt. (dostarczona po terminie)

które spełniły wszystkie wymogi formalne i otrzymały największą liczbę punktów za wykonanie przedmiotu zamówienia.

zawsze i wszędzie #KibicujemyParaolimpijczykom

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty

w związku z postępowaniem na usługę prowadzenia zajęć przez trenerów/instruktorów w sekcjach sportowych dla osób z niepełnosprawnościami w ramach projektu „Gotowi na START – 2022/2023”.

Postępowanie nr 02/05/2022 z dnia 06.05.2022 r.

Najkorzystniejsze oferty złożyli:

Nr ofertyImię i nazwisko/Nazwa firmyUprawnienia trenera/instruktora sportowegoUdokumentowane doświadczenie (min. 3 lata) pracy z ONPunkty przyznane łącznieUWAGI
1Fizjoswim Wojciech SeidelTAKTAK100,00 pktWrocław 1/s. pływacka
2Fizjoswim Wojciech SeidelTAKTAK100,00 pktWrocław 2/s. pływacka
3Monika SzczygiełTAKTAK100,00 pktKozienice/s. LA
4Jacek SzczygiełTAKTAK100,00 pktKozienice/s. LA
5Jacek StasiakTAKTAK100,00 pktGorzów Wlkp./s. pływacka
6Monika KaźmierczakTAKTAK100,00 pktSzczecin/s. pływacka
7Zbigniew MurasTAKTAK100,00 pktŁódź/s. pływacka
8Michał ZielińskiTAKTAK100,00 pktŁódź/s. pływacka
9Michał MuniakTAKTAK100,00 pktKraków/s. LA
10Szkoła Pływania Żabka Izabela Osiecka ŻukowskaTAKTAK100,00 pktOlecko/s. pływacka
11Piotr WolińskiTAKTAK100,00 pktRzeszów/s. Frame Running
12Piotr NiesyczyńskiTAKTAK100,00 pktKraków/s. Blind Football
13Akademia Diagnozy i Terapii Elżbieta ChmielTAKTAK100,00 pktRzeszów/s. Frame Running
14Paweł CzuchajTAKTAK100,00 pktZamość/s. pływacka
15Ireneusz KlimekTAKTAK100,00 pktZamość/s. pływacka
16Alicja NaczkTAKTAK100,00 pktGorzów Wlkp./s. pływacka
17Volley-SM Sebastian MichalakTAKTAK100,00 pktMysłowice/s. siatkówki na siedząco
18Leszek ZblewskiTAKTAK100,00 pktKościerzyna/s. LA
19Dawid ŻołądekTAKTAK100,00 pktKościerzyna/s. LA
20Karolina ZiółkowskaTAKTAK100,00 pktBydgoszcz/s. pływacka
21Mirosław FicTAKTAK100,00 pktWrocław 1/s. pływacka
22Mirosław FicTAKTAK100,00 pktWrocław 2/s. pływacka
23Paweł KarpińskiTAKTAK100,00 pktŁomianki/s. tańca na wózkach
24Piotr MejsnerTAKTAK100,00 pktSzczecin/s. pływacka
25SWING Iwona CiokTAKTAK100,00 pktŁomianki/s. tańca na wózkach
26Zbigniew GryżbońTAKTAK100,00 pktCieszyn/s. LA
27Marta RokickaTAKTAK100,00 pktCieszyn/s. LA
28Dominik ForyśTAKTAK100,00 pktKraków/s. Blind Football
29Patrycja BartośNIETAK80,00 pktKraków/s. Blind Football
30Joanna SawiczNIETAK80,00 pktPoznań/s. ogólnorozwojowa
31TOP SPORT Marcin CieślikTAKTAK100,00 pktRadom 1/s. pływacka
32Marzena IgnaczakTAKTAK100,00 pktZduńska Wola/s. LA
33Łukasz JendrychowskiTAKTAK100,00 pktZduńska Wola/s. LA
34Michał ProsowieckiTAKTAK100,00 pktOpole/s. pływacka
35Adrian MikołajczykNIETAK80,00 pktKoszalin/s. LA
36Piotr MusiałNIETAK80,00 pktKoszalin/s. LA
37Przemysław IdzikTAKTAK100,00 pktGołoborze/s. pływacka
38Filip MoćkoTAKTAK100,00 pktGołoborze/s. pływacka
39Roman HebdaTAKTAK100,00 pktRadom 1/s. pływacka
40Michalina AugystyniakNIETAK80,00 pktRadom 1/s. pływacka
41Katarzyna SawickaTAKTAK100,00 pktOpole/s. pływacka (warunkowo przyjęta)
42AQUA SPORT Magdalena ZarachTAKTAK100,00 pktKościerzyna 1/s. pływacka (warunkowo przyjęta)
43AQUA SPORT Magdalena ZarachTAKTAK100,00 pktKościerzyna 2/s. pływacka (warunkowo przyjęta)
44AQUA SPORT Michał ZarachTAKTAK100,00 pktKościerzyna 1/s. pływacka (warunkowo przyjęta)
45AQUA SPORT Michał ZarachTAKTAK100,00 pktKościerzyna 1/s. pływacka (warunkowo przyjęta)

które spełniły wszystkie wymogi formalne i otrzymały największą możliwą liczbę punktów za wykonanie przedmiotu zamówienia.

zawsze i wszędzie #KibicujemyParaolimpijczykom

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty

w związku z postępowaniem na usługę wynajmu obiektów sportowych podczas zajęć sekcji sportowej dla osób z niepełnosprawnościami w ramach projektu „Gotowi na START – 2022/2023”.

 1. Postępowanie nr 01/05/2022 z dnia 06.05.2022 r.
 2. Najkorzystniejsze oferty złożyły firmy:
Lp.Nazwa wykonawcyZakres przedmiotu zamówieniaTermin wykonaniaKryteriumPunkty przyznane łącznie
1Gabinet Rehabilitacji Sanomed Piotr MieszekWynajem obiektów sportowych – sekcja Frame Running Rzeszów (sala do ćwiczeń reh.)23.05.2022-31.03.2023Koszt oferty100,00 pkt.
2Gmina OleckoWynajem obiektów sportowych – sekcja pływacka Olecko17.05.2022-31.03.2023Koszt oferty100,00 pkt.
3Dom Wczasów Dziecięcych „Gołoborze” w RudkachWynajem obiektów sportowych – sekcja pływacka Gołoborze17.05.2022-31.03.2023Koszt oferty100,00 pkt.
4Akademia Wychowania Fizycznego we WrocławiuWynajem obiektów sportowych – sekcja pływacka Wrocław 117.05.2022-31.03.2023Koszt oferty100,00 pkt.
5Miejskie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji w Zduńskiej Woli Sp. z o.o.Wynajem obiektów sportowych – sekcja pływacka Zduńska Wola17.05.2022-31.03.2023Koszt oferty100,00 pkt.
6SWING Iwona CiokWynajem obiektów sportowych – sekcja tańca na wózkach Łomianki17.05.2022-31.03.2023Koszt oferty100,00 pkt.
7Szkoła Podstawowa im. Stanisława Staszica w Wilkowie-OsiedluWynajem obiektów sportowych – sekcja siatkówki na siedząco Złotoryja17.05.2022-31.03.2023Koszt oferty100,00 pkt.
8Kaszubskie Centrum Sportowo-Rekreacyjne Sp. z o.o.Wynajem obiektów sportowych – sekcja pływacka Kościerzyna 117.05.2022-31.03.2023Koszt oferty100,00 pkt.
9Kaszubskie Centrum Sportowo-Rekreacyjne Sp. z o.o.Wynajem obiektów sportowych – sekcja pływacka Kościerzyna 217.05.2022-31.03.2023Koszt oferty100,00 pkt.
10Gmina Cieszyn Szkoła Podstawowa nr 5 z Oddziałami Integracyjnymi w CieszynieWynajem obiektów sportowych – sekcja LA Cieszyn (boisko sportowe)17.05.2022-31.03.2023Koszt oferty100,00 pkt.
11Miejski Klub Sportowy „Silesia”Wynajem obiektów sportowych – sekcja siatkówki na siedząco Mysłowice17.05.2022-31.03.2023Koszt oferty100,00 pkt.
12Akademia Pływania FullFunWynajem obiektów sportowych – sekcja pływacka Szczecin17.05.2022-31.03.2023Koszt oferty100,00 pkt.
13Centrum Sportowo-Rehabilitacyjne „Słowianka” Sp. z o.o.Wynajem obiektów sportowych – sekcja pływacka Gorzów Wlkp.17.05.2022-31.03.2023Koszt oferty100,00 pkt.
14Fight Gym Jarosław Krawczyk i Marcin Cieślik S.C.Wynajem obiektów sportowych – sekcja pływacka Radom 1 (siłownia)17.05.2022-31.03.2023Koszt oferty100,00 pkt.
15Politechnika Łódzka ACSD PŁ Zatoka SportuWynajem obiektów sportowych – sekcja pływacka Łódź17.05.2022-31.03.2023Koszt oferty100,00 pkt.
16Międzyszkolny Ośrodek Sportowy Kraków ZachódWynajem obiektów sportowych – sekcja Blind Football Kraków01.06.2022-31.03.2023Koszt oferty100,00 pkt.
17Miasto Zamość Ośrodek Sportu i Rekreacji w ZamościuWynajem obiektów sportowych – sekcja pływacka Zamość17.05.2022-31.03.2023Koszt oferty100,00 pkt.
18Miasto Cieszyn Szkolne Schronisko Młodzieżowe w CieszynieWynajem obiektów sportowych – sekcja LA Cieszyn (hala sportowa)17.05.2022-31.03.2023Koszt oferty100,00 pkt.
19Wojskowy Klub Sportowy „Śląsk”Wynajem obiektów sportowych – sekcja pływacka Wrocław 217.05.2022-31.03.2023Koszt oferty100,00 pkt.
20Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji w Radomiu Sp. z o.o.Wynajem obiektów sportowych – sekcja pływacka Radom 1 (basen pływacki)17.05.2022-31.03.2023Koszt oferty100,00 pkt.
21Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji w Radomiu Sp. z o.o.Wynajem obiektów sportowych – sekcja pływacka Radom 217.05.2022-31.03.2023Koszt oferty100,00 pkt.
22Bydgoskie Centrum SportuWynajem obiektów sportowych – sekcja pływacka Bydgoszcz17.05.2022-31.03.2023Koszt oferty100,00 pkt.
23Śląski Uniwersytet Medyczny w KatowicachWynajem obiektów sportowych – sekcja szermierki na wózkach Katowice17.05.2022-31.03.2023Koszt oferty100,00 pkt.
24Uniwersytet Rzeszowski, Uniwersyteckie Centrum Lekkoatletyczne Ośrodek Badań Innowacyjnych w SporcieWynajem obiektów sportowych – sekcja Frame Running (hala sportowa)23.05.2022-31.03.2023Koszt oferty100,00 pkt. (warunkowo przyjęta)
25Gmina Kościerzyna Zakład Sportu, Kultury i TurystykiWynajem obiektów sportowych – sekcja LA Kościerzyna17.05.2022-31.03.2023Koszt oferty100,00 pkt. (warunkowo przyjęta)
26Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji w OpoluWynajem obiektów sportowych – sekcja pływacka Opole17.05.2022-31.03.2023Koszt oferty100,00 pkt. (warunkowo przyjęta)
27Gmina Miejska Kraków Szkoła Podstawowa nr 91 im. Janusza KusocińskiegoWynajem obiektów sportowych – sekcja LA Kraków01.06.2022-31.03.2023Koszt oferty100,00 pkt. (warunkowo przyjęta)

które spełniły wszystkie wymogi formalne i otrzymały największą liczbę punktów za wykonanie przedmiotu zamówienia.

zawsze i wszędzie #KibicujemyParaolimpijczykom

ZAPYTANIE OFERTOWE nr 04/05/2022

Data publikacji: 16.05.2022 r.

ZAPYTANIE OFERTOWE nr 04/05/2022

1. Nazwa i adres zamawiającego

Polski Związek Sportu Niepełnosprawnych „Start”

Ul. Konwiktorska 9/2, 00-216, Warszawa

NIP: 526-10-53-340

tel.: +48 22 659 30 11

Adres strony internetowej: www.pzsnstart.eu

2. Opis przedmiotu zapytania

Przedmiotem niniejszego zamówienia jest usługa polegająca na prowadzeniu przez 2 trenerów/instruktorów zajęć sekcji sportowej (średnio 1-5 godzin dziennie, średnio 2-3 razy w tygodniu) w okresie od 25.05.2022 r. (lub później) do 31.03.2023 r. Prowadzenie grupowych zajęć sekcji sportowej odbywać się będzie z grupami utworzonymi w wyniku wolnego naboru organizowanego przez Zamawiającego. Sekcja sportowa liczy śr. 10 osób z niepełnosprawnościami i jest prowadzona przez dwóch trenerów/instruktorów. Zajęcia prowadzone będą zgodnie z harmonogramem zajęć opracowanym przez Zamawiającego.

Zajęcia sekcji sportowej prowadzone będą w ramach projektu pt. „Gotowi na START – 2022/2023”, realizowanego w ramach umowy nr ZZB/000729/BF/D podpisanej w dniu 06.05.2022 r. pomiędzy Polskim Związkiem Sportu Niepełnosprawnych „Start” a Państwowym Funduszem Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych.

3. Zapytanie dotyczy kodu CPV

80510000-2 – Usługi szkolenia specjalistycznego

4. Zadania po stronie Wykonawcy

•          złożenie w terminie oferty na formularzu załączonym do zapytania (załącznik nr 1)

w obszarze określającym prowadzenia przez trenerów/instruktorów zajęć sekcji sportowej, (średnio 1-5 godzin dziennie, średnio 2-3 razy w tygodniu) w okresie od 25.05.2022 r. (lub później) do 31.03.2023 r., zgodnie z harmonogramem zajęć opracowanym przez Zamawiającego,

•          złożenie w terminie załącznika nr 2,

W zakresie przedmiotu umowy:

•          kompleksowe przeprowadzenie zajęć sekcji sportowej w miejscu wskazanym przez zamawiającego,

•          rzetelne i terminowe, zgodne z wymogami projektowymi realizowanie przedmiotu zamówienia, w tym prowadzenie dzienników obecności, dzienników zajęć,

•          przekazywanie Zamawiającemu wszelkiej oryginalnej dokumentacji związanej z prowadzeniem zajęć do 7 dni roboczych po zakończeniu pełnego miesiąca,

•          informowanie uczestników projektu o współfinansowaniu zajęć ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych,

•          weryfikacja aktualnych badań lekarskich uczestników projektu dopuszczających ich do udziału w projekcie,

•          Wykonawca ma prawo złożyć tylko jedną ofertę,

•          Wykonawca jest związany złożoną ofertą przez okres 30 dni,

•          bieg terminu związania ofertą rozpoczyna  się wraz z upływem terminu składania ofert,

•          Wykonawca może, przed upływem terminu składania ofert, zmienić lub wycofać ofertę,

•          Zamawiający nie dopuszcza możliwości udziału w postępowaniu firm pośredniczących.

5. Zadania po stronie Zamawiającego

•          przygotowanie pełnej dokumentacji potrzebnej do rozliczenia zamówienia,

•          uregulowanie zobowiązania wynikającego z wystawionej na w/w przedmiot faktury lub rachunku we wskazanym terminie.

6. Termin i miejsce wykonania zamówienia

•          Przedmiot zamówienia należy wykonać na terenie miast/miejscowości wymienionych w punkcie 9 zapytania ofertowego, w terminie 25.05.2022 r. (lub później) do 31.03.2023 r.

7. Warunki udziału w postępowaniu oraz dokumenty wymagane w celu spełnienia warunków

Wymagania formalne wobec Oferenta/Wykonawcy:

•          posiada niezbędne uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, czyli uprawnienia trenera/instruktora sportowego lub inne uprawnienia, preferowani kandydaci: trener lub instruktor sportowy osób z niepełnosprawnościami;

•          posiada niezbędną wiedzę i doświadczenie do wykonania przedmiotu zamówienia, dodatkowym atutem będzie min. 3 letnie doświadczenie w pracy z osobami z niepełnosprawnościami, udokumentowane np. referencjami;

•          nie jest podmiotem powiązanym z Zamawiającym osobowo lub kapitałowo. Przez powiązania kapitałowe lub osobowe rozumie się wzajemne powiązania między Zamawiającym lub osobami wykonującymi w imieniu Zamawiającego czynności związane z przygotowaniem i przeprowadzeniem procedury wyboru wykonawcy a Wykonawcą, polegające w szczególności na:

1.         uczestniczeniu w spółce jako wspólnik spółki cywilnej lub spółki osobowej;

2.         posiadaniu udziałów lub co najmniej 10 % akcji;

3.         pełnieniu funkcji członka organu nadzorczego lub zarządzającego, prokurenta, pełnomocnika;

4.         pozostawaniu w związku małżeńskim, w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej, pokrewieństwa lub powinowactwa w linii bocznej do drugiego stopnia lub w stosunku przysposobienia, opieki lub kurateli;

•          dysponuje potencjałem organizacyjnym i merytorycznym niezbędnym do wykonania usługi,

•          zobowiązuje się w ramach podpisanej umowy do przechowywania w sposób zapewniający dostępność, poufność i bezpieczeństwo oraz udostępnienia kontroli dokumentacji związanej z niniejszym zleceniem do dnia 31 grudnia 2029 r.

Potwierdzenie powyższych warunków ujęte zostało w załączniku nr 2 do niniejszego zapytania.

8. Waluta i warunki dotyczące rozliczeń związanych z realizacją niniejszego zamówienia

Ceny oraz wartość zbiorcza zamówienia powinny być podane w złotych polskich i być ceną brutto (obejmować wszystkie należne podatki, obciążenia i koszty).

Zamawiający planuje dokonywać częściowych rozliczeń po  zakończeniu każdego miesiąca kalendarzowego. Wymagany termin płatności FV nie krótszy niż 14 dni.

9. Opis sposobu przygotowania oferty:

•          Oferta powinna być sporządzona na formularzu ofertowym, zgodnie ze wzorem z załącznika nr 1. Oferta powinna być podpisana przez osobę upoważnioną do podpisania oferty.

•          Załącznik nr 2,

•          Skan uprawnień, w przypadku posiadania dokumentu potwierdzającego doświadczenie jego skan,

•          Zamawiający dopuszcza możliwości składania ofert częściowych.

•          W danym obszarze Wykonawca określi cenę dla przedmiotu zamówienia wymienionego poniżej, podając ją w kwocie brutto (obejmować wszystkie należne podatki, obciążenia i koszty), a także zbiorczo dla całej wartości zamówienia.

•          Oferta powinna być sporządzona w języku polskim oraz powinna zawierać pełną nazwę oraz dane adresowe Wykonawcy.

Oferta powinna również uwzględniać wszystkie poniższe elementy:

Białystok 1 (sekcja pływacka):

•          Oczekujemy zapewnienia prowadzenia przez 2 trenerów/instruktorów pływania zajęć sekcji pływackiej, w liczbie min. 240 godzin łącznie (średnio 1-5 godzin dziennie, średnio 2-3 razy w tygodniu) w okresie od 25.05.2022 r. do 31.03.2023 r., zgodnie z harmonogramem zajęć opracowanym przez Zamawiającego.

Białystok 2 (sekcja pływacka):

•          Oczekujemy zapewnienia prowadzenia przez 2 trenerów/instruktorów pływania zajęć sekcji pływackiej, w liczbie min. 240 godzin łącznie (średnio 1-5 godzin dziennie, średnio 2-3 razy w tygodniu) w okresie od 25.05.2022 r. do 31.03.2023 r., zgodnie z harmonogramem zajęć opracowanym przez Zamawiającego.

Dębica/Czarna (sekcja pływacka):

•          Oczekujemy zapewnienia prowadzenia przez 2 trenerów/instruktorów pływania zajęć sekcji pływackiej, w liczbie min. 240 godzin łącznie (średnio 1-5 godzin dziennie, średnio 2-3 razy w tygodniu) w okresie od 01.06.2022 r. do 31.03.2023 r., zgodnie z harmonogramem zajęć opracowanym przez Zamawiającego.

Tarnów (sekcja pływacka):

•          Oczekujemy zapewnienia prowadzenia przez 2 trenerów/instruktorów pływania zajęć sekcji pływackiej, w liczbie min. 240 godzin łącznie (średnio 1-5 godzin dziennie, średnio 2-3 razy w tygodniu) w okresie od 01.06.2022 r. do 31.03.2023 r., zgodnie z harmonogramem zajęć opracowanym przez Zamawiającego.

Mielec (sekcja pływacka):

•          Oczekujemy zapewnienia prowadzenia przez 2 trenerów/instruktorów pływania zajęć sekcji pływackiej, w liczbie min. 240 godzin łącznie (średnio 1-5 godzin dziennie, średnio 2-3 razy w tygodniu) w okresie od 25.06.2022 r. do 31.03.2023 r., zgodnie z harmonogramem zajęć opracowanym przez Zamawiającego.

Gorzów Wlkp. (sekcja lekkoatletyczna):

•          Oczekujemy zapewnienia prowadzenia przez 2 trenerów/instruktorów pływania zajęć sekcji lekkoatletycznej, w liczbie min. 240 godzin łącznie (średnio 1-5 godzin dziennie, średnio 2-3 razy w tygodniu) w okresie od 25.05.2022 r. do 31.03.2023 r., zgodnie z harmonogramem zajęć opracowanym przez Zamawiającego.

Warszawa (sekcja szermierki na wózkach):

•          Oczekujemy zapewnienia prowadzenia przez 2 trenerów/instruktorów pływania zajęć sekcji szermierki na wózkach, w liczbie min. 240 godzin łącznie (średnio 1-5 godzin dziennie, średnio 2-3 razy w tygodniu) w okresie od 01.06.2022 r. do 31.03.2023 r., zgodnie z harmonogramem zajęć opracowanym przez Zamawiającego.

Zamawiający dopuszcza w uzasadnionych przypadkach możliwość częściowego wykonania zamówienia w mniejszej ilości godzin, po uprzednim ustaleniu oraz akceptacji takiej konieczności przez Zamawiającego.

Miejsce, termin i sposób złożenia oferty

 1. Oferty prosimy składać do dnia 23.05.2022 r. do godz. 24.00.

Ofertę w wersji elektronicznej prosimy przesłać na adres e-mail: bartosz.sojka@pzsnstart.eu. Osobą kontaktową jest Pan Bartosz Sójka.

Oferty otrzymane po 23.05.2022 r. nie będą rozpatrywane.

 • Wybór ofert nastąpi w dniu 24.05.2022 r. izakończony zostanie protokołem.

10. Kryteria wyboru

W celu wyboru najkorzystniejszej oferty Zamawiający dokona oceny i wyboru ofert spośród Wykonawców spełniających warunki określone w punkcie 7, a także w oparciu o następujące kryteria:

1.         Cena – 70%

Zamawiający będzie badał cenę dla każdego elementu z oferty, sumując wskazane wartości poszczególnych elementów zamieszczonych w zapytaniu – prowadzenie zajęć sekcji sportowej. Najkorzystniejsza oferta otrzymuje maksymalną punktację, zgodnie

z zastosowaną w zapytaniu ofertowym wagą (70%).

2.         Uprawnienia – 20%

Zamawiający będzie badał, czy Wykonawca posiada udokumentowane uprawnienia trenera/instruktora. Max. punktację otrzymają Wykonawcy, którzy posiadają uprawnienia trenera lub instruktora sportowego osób z niepełnosprawnościami.

3.         Doświadczenie – 10%

Zamawiający będzie badał, czy Wykonawca posiada udokumentowane doświadczenie pracy z osobami z niepełnosprawnościami. Max. punktację otrzymają Wykonawcy, którzy posiadają min. 3 letnie udokumentowane doświadczenie pracy z osobami z niepełnosprawnościami.

W uzasadnionych przypadkach, Zamawiający może odstąpić od wskazanych powyżej kryteriów wyboru, w szczególności w przypadku, w którym w ocenie Komisji oferent z najwyższą liczbą punktów nie daje gwarancji należytego wykonania przedmiotu zamówienia, a uzasadniony jest wybór oferty innego wykonawcy. W przypadku określonym w zdaniu poprzednim, oferentowi z wyższą liczbą punktów nie przysługuje względem Zamawiającego roszczenie o zawarcie umowy, jak również jakiekolwiek roszczenia w związku z przygotowaniem i dostarczeniem oferty. 

Zamawiający dopuszcza możliwość składania ofert częściowych.

11. Sposób obliczenia oferty

Wagi procentowe przypisane do poszczególnych kryteriów oceny ofert:

1.         Cena – 70%

Sposób przyznawania punktacji za spełnienie kryterium:

((Cmin / Cbad) * 70%) * 100= Ilość punktów

gdzie:

Cmin – cena brutto oferty najtańszej

Cbad – cena brutto oferty badanej

100 – współczynnik stały

2.         Uprawnienia – 20%

Wykonawca, który posiada uprawnienia trenera lub instruktora sportowego osób niepełnosprawnych uzyska 20 punktów, wykonawca, który posiada uprawniania trenera lub instruktora sportowego otrzyma 15 punktów.

3.         Doświadczenie – 10%

Wykonawca, który posiada udokumentowane doświadczenie pracy z osobami z niepełnosprawnościami uzyska 10 punktów.

12. Formalności, jakie powinny być dopełnione po wyborze oferty w celu zawarcia umowy

W dniu 24.05.2022 r. Zamawiający przeprowadzi ocenę złożonych ofert. W tym czasie zastrzega sobie prawo do negocjacji i wyjaśnień dotyczących zakresu oferty.

Za najkorzystniejszą zostanie uznana oferta, która uzyska najwyższą ilość punktów oraz spełni pozostałe wymagania zamieszczone w zapytaniu ofertowym.

Oceny i wyboru ofert dokona Komisja. Po dokonaniu oceny i wyborze oferty zostanie sporządzony protokół podpisany przez członków Komisji. Następnie, wybranego kontrahenta Komisja zaprosi do podpisania umowy.

Jeżeli kontrahent, którego oferta została wybrana, odstąpi od zawarcia umowy, Zamawiający uprawniony jest do wyboru oferty najkorzystniejszej spośród pozostałych ofert dla danego zapytania.

O wyborze najkorzystniejszej oferty Zamawiający zawiadomi drogą mailową oraz w formie ogłoszenia na stronie internetowej Zamawiającego niezwłocznie wszystkie podmioty, które przesłały oferty w ustalonym terminie. Ogłoszenie zwycięzcy niniejszego postępowania ofertowego nastąpi w dniu 24.05.2022 r.

Zawarcie umowy nastąpi w formie pisemnej.

13. Uwagi i postanowienia końcowe

Niniejsze zapytanie nie jest ogłoszeniem w rozumieniu ustawy prawo zamówień publicznych.

Niniejsze zapytanie ofertowe nie stanowi zobowiązania do zawarcia umowy. Polski Związek Sportu Niepełnosprawnych „Start” może odstąpić od zawarcia umowy bez podania uzasadnienia swojej decyzji.

Niniejsze zamówienie jest finansowane w całości ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w ramach projektu „Gotowi na START – 2022/2023”.

Wydanie niniejszego zapytania nie zobowiązuje Polskiego Związku Sportu Niepełnosprawnych „Start” do akceptacji oferty w całości lub w jej części, bez względu na jej zawartość cenową i nie zobowiązuje do składania wyjaśnień czy powodów akceptacji lub odrzucenia którejkolwiek oferty. Polski Związek Sportu Niepełnosprawnych „Start” nie może być pociągany do odpowiedzialności za jakiekolwiek koszty czy wydatki poniesione przez oferentów w związku z przygotowaniem i dostarczeniem oferty.

Niniejsze zapytanie, jak również warunki w nim określone, mogą być zmienione lub odwołane w każdej chwili.

Oferentowi nie przysługuje względem Zamawiającego roszczenie o zawarcie umowy.

14. Załączniki

Załącznik nr 1 – Formularz ofertowy

Załącznik nr 2 – Oświadczenie o spełnieniu wymogów formalnych oraz braku powiązań kapitałowych lub osobowych

zawsze i wszędzie #KibicujemyParaolimpijczykom

ZAPYTANIE OFERTOWE nr 03/05/2022

Data publikacji: 16.05.2022 r.

ZAPYTANIE OFERTOWE nr 03/05/2022

1. Nazwa i adres zamawiającego

Polski Związek Sportu Niepełnosprawnych „Start”

Ul. Konwiktorska 9/2, 00-216, Warszawa

NIP: 526-10-53-340

tel.: +48 22 659 30 11

Adres strony internetowej: www.pzsnstart.eu

2. Opis przedmiotu zapytania

Przedmiotem zapytania jest usługa wynajmu obiektów sportowych podczas zajęć sekcji sportowej dla osób z niepełnosprawnościami w ramach projektu pt. „Gotowi na START – 2022/2023”, realizowanego w ramach umowy nr ZZB/000729/BF/D podpisanej w dniu 06.05.2021 r. pomiędzy Polskim Związkiem Sportu Niepełnosprawnych „Start” a Państwowym Funduszem Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych.

3. Zapytanie dotyczy kodu CPV

45212140-9 – Obiekty rekreacyjne

4. Zadania po stronie Wykonawcy

 • złożenie w terminie oferty na formularzu załączonym do ogłoszenia (załącznik nr 1)
 • złożenie w terminie załącznika nr 2,
 • Wykonawca może złożyć tylko jedną ofertę, którą będzie związany 30 dni,
 • bieg terminu związania ofertą rozpoczyna  się wraz z upływem terminu składania ofert,
 • Wykonawca może, przed upływem terminu składania ofert, zmienić lub wycofać ofertę,
 • Nie dopuszcza się możliwości udziału w postępowaniu firm pośredniczących.

5. Zadania i uprawnienia po stronie Zamawiającego

 • przygotowanie pełnej dokumentacji potrzebnej do rozliczenia wydarzenia,
 • uregulowanie zobowiązania wynikającego z wystawionej na w/w przedmiot faktury we wskazanym terminie.
 • Zamawiający zastrzega możliwość unieważnienia postępowania bez podania przyczyny. W takim przypadku, Zamawiający nie ponosi kosztów postępowania.

6. Termin i miejsce wykonania zamówienia

Przedmiot zamówienia należy wykonać na terenie oraz w terminach wskazanych w punkcie 9 zapytania ofertowego miejscowości.

7. Warunki udziału w postępowaniu oraz wymagane dokumenty

Wymagania formalne wobec Oferenta/Wykonawcy:

 • posiada uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień;
 • posiada niezbędną wiedzę i doświadczenie oraz potencjał techniczny, a także dysponuje osobami zdolnymi do wykonania zamówienia;
 • nie jest podmiotem powiązanym z Zamawiającym osobowo lub kapitałowo. Przez powiązania kapitałowe lub osobowe rozumie się wzajemne powiązania między Zamawiającym lub osobami wykonującymi w imieniu Zamawiającego czynnościzwiązane z przygotowaniem i przeprowadzeniem procedury wyboru wykonawcy a Wykonawcą, polegające w szczególności na:
  • uczestniczeniu w spółce jako wspólnik spółki cywilnej lub spółki osobowej;
  • posiadaniu udziałów lub co najmniej 10 %  akcji;
  • pełnieniu funkcji członka organu nadzorczego lub zarządzającego, prokurenta, pełnomocnika;
  • pozostawaniu w związku małżeńskim, w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej, pokrewieństwa lub powinowactwa w linii bocznej do drugiego stopnia lub w stosunku przysposobienia, opieki lub kurateli;
 • zobowiązuje się w ramach podpisanej umowy do przechowywania w sposób zapewniający dostępność, poufność i bezpieczeństwo oraz udostępnienia kontroli dokumentacji związanej z niniejszym zleceniem do dnia 31 grudnia 2029 r.

Powyższe zapisy reguluje również załącznik nr 2.

8. Waluta i warunki dotyczące rozliczeń związanych z realizacją niniejszego zamówienia

Ceny oraz wartość zbiorcza zamówienia powinny być podane w PLN (netto i brutto). Zamawiający nie wyraża zgody na płatność zaliczkową. Wymagany termin płatności nie krótszy niż 14 dni.

9. Opis sposobu przygotowania oferty

Oferta powinna być sporządzona na formularzu ofertowym, zgodnie ze wzorem z załącznika nr 1. Oferta powinna być podpisana przez osobę upoważnioną do podpisania oferty.

Zamawiający dopuszcza możliwość składania ofert częściowych.

W danym obszarze Wykonawca określi cenę dla każdego elementu przedmiotu zamówienia wymienionego w poniższym zestawieniu, podając ją w kwocie brutto oraz netto, z uwzględnieniem wszystkich opłat i podatków (także podatku od towarów i usług) dla wskazanej liczby osób w zamówieniu, a także zbiorczo dla całej wartości zamówienia go dotyczącej. Oferta powinna być sporządzona w języku polskim oraz powinna zawierać pełną nazwę oraz dane adresowe Wykonawcy.

Oferta powinna uwzględniać wszystkie poniższe elementy zamówienia wymienione poniżej:

 1. Miasto Białystok 1: wynajem obiektów sportowych w terminie 25.05.2022 r. – 31.03.2023 r.

Dostęp do obiektów sportowych dostosowanych dla osób z niepełnosprawnościami tj. 2 tory pływackie dla 10 osób w liczbie 200 godzin w trakcje zajęć sekcji pływackiej – średnio 1-4 godziny dziennie, 1-6 razy w tygodniu w okresie 25.05.2022 r. – 31.03.2023 r. Proszę o podanie terminów/dat wstępów do obiektów sportowych w okresie 25.05.2022 r. – 31.07.2022 r. Miejsce prowadzenia zajęć: miasto Białystok.

 • Miasto Białystok 2: wynajem obiektów sportowych w terminie 25.05.2022 r. – 31.03.2023 r.

Dostęp do obiektów sportowych dostosowanych dla osób z niepełnosprawnościami tj. 2 tory pływackie dla 10 osób w liczbie 200 godzin w trakcje zajęć sekcji pływackiej – średnio 1-4 godziny dziennie, 1-6 razy w tygodniu w okresie 25.05.2022 r. – 31.03.2023 r. Proszę o podanie terminów/dat wstępów do obiektów sportowych w okresie 25.05.2022 r. – 31.07.2022 r. Miejsce prowadzenia zajęć: miasto Białystok.

 • Miasto Dębica: wynajem obiektów sportowych w terminie 01.06.2022 r. – 31.03.2023 r.

Dostęp do obiektów sportowych dostosowanych dla osób z niepełnosprawnościami tj. 2 tory pływackie dla 10 osób w liczbie 120 godzin w trakcje zajęć sekcji pływackiej – średnio 1-4 godziny dziennie, 1-6 razy w tygodniu w okresie 01.06.2022 r. – 31.03.2023 r. Proszę o podanie terminów/dat wstępów do obiektów sportowych w okresie 01.06.2022 r. – 31.07.2022 r. Miejsce prowadzenia zajęć: miasto Dębica.

 • Miejscowość Czarna: wynajem obiektów sportowych w terminie 01.06.2022 r. – 31.03.2023 r.

Dostęp do obiektów sportowych dostosowanych dla osób z niepełnosprawnościami tj. 2 tory pływackie dla 10 osób w liczbie 80 godzin w trakcje zajęć sekcji pływackiej – średnio 1-4 godziny dziennie, 1-6 razy w tygodniu w okresie 01.06.2022 r. – 31.03.2023 r. Proszę o podanie terminów/dat wstępów do obiektów sportowych w okresie 01.06.2022 r. – 31.07.2022 r. Miejsce prowadzenia zajęć: miejscowość Czarna.

 • Miasto Tarnów: wynajem obiektów sportowych w terminie 01.06.2022 r. – 31.03.2023 r.

Dostęp do obiektów sportowych dostosowanych dla osób z niepełnosprawnościami tj. 2 tory pływackie dla 10 osób w liczbie 200 godzin w trakcje zajęć sekcji pływackiej – średnio 1-4 godziny dziennie, 1-6 razy w tygodniu w okresie 01.06.2022 r. – 31.03.2023 r. Proszę o podanie terminów/dat wstępów do obiektów sportowych w okresie 01.06.2022 r. – 31.07.2022 r. Miejsce prowadzenia zajęć: miasto Tarnów.

 • Miasto Mielec: wynajem obiektów sportowych w terminie 25.06.2022 r. – 31.03.2023 r.

Dostęp do obiektów sportowych dostosowanych dla osób z niepełnosprawnościami tj. 2 tory pływackie dla 10 osób w liczbie 200 godzin w trakcje zajęć sekcji pływackiej – średnio 1-4 godziny dziennie, 1-6 razy w tygodniu w okresie 25.06.2022 r. – 31.03.2023 r. Proszę o podanie terminów/dat wstępów do obiektów sportowych w okresie 25.06.2022 r. – 31.08.2022 r. Miejsce prowadzenia zajęć: miasto Mielec.

 • Miasto Gorzów Wlkp.: wynajem obiektów sportowych w terminie 25.05.2022 r. – 31.03.2023 r.

Dostęp do obiektów sportowych dostosowanych dla osób z niepełnosprawnościami tj. siłownia dla 10 osób w liczbie 120 godzin oraz sala sportowa dla 10 osób w liczbie 80 godzin w trakcje zajęć sekcji lekkoatletycznej – średnio 1-4 godziny dziennie, 1-6 razy w tygodniu w okresie 17.05.2022 r. – 31.03.2023 r. Proszę o podanie terminów/dat wstępów do obiektów sportowych w okresie 17.05.2022 r. – 31.07.2022 r. Miejsce prowadzenia zajęć: gmina Gorzów Wlkp.

 • Miasto Warszawa: wynajem obiektów sportowych w terminie 01.06.2022 r. – 31.03.2023 r.

Dostęp do obiektów sportowych dostosowanych dla osób z niepełnosprawnościami tj. hala szermiercza dla 10 osób w liczbie 200 godzin w trakcje zajęć sekcji szermierki na wózkach – średnio 1-4 godziny dziennie, 1-6 razy w tygodniu w okresie 01.06.2022 r. – 31.03.2023 r. Proszę o podanie terminów/dat wstępów do obiektów sportowych w okresie 01.06.2022 r. – 31.07.2022 r. Miejsce prowadzenia zajęć: miasto Warszawa.

Miejsce, termin i sposób złożenia oferty

 1. Oferty prosimy składać do dnia 23.05.2022 r. do godz. 24.00.

Ofertę w wersji elektronicznej prosimy przesłać na adres e-mail: bartosz.sojka@pzsnstart.eu. Osobą kontaktową jest Pan Bartosz Sójka.

Oferty otrzymane po 23.05.2022 r. nie będą rozpatrywane.

 • Wybór ofert nastąpi w dniu 24.05.2022 r. izakończony zostanie protokołem.

10. Kryteria wyboru

Przy wyborze najkorzystniejszej oferty Zamawiający dokona oceny i wyboru ofert spośród Wykonawców spełniających warunki określone w punkcie 7, a także w oparciu o następujące kryteria:

 1. Całkowity koszt oferty – 100%

Zamawiający będzie badał cenę dla każdego elementu z oferty, sumując wskazane wartości poszczególnych elementów zamieszczonych w zapytaniu. Najkorzystniejsza oferta otrzymuje maksymalną punktację, zgodnie z zastosowaną w zapytaniu ofertowym wagą (100%).

Zamawiający dopuszcza możliwość składania ofert częściowych.

W uzasadnionych przypadkach, Zamawiający może odstąpić od wskazanych powyżej kryteriów wyboru, w szczególności w przypadku, w którym w ocenie Komisji oferent z najwyższą liczbą punktów nie daje gwarancji należytego wykonania przedmiotu zamówienia, a uzasadniony jest wybór oferty innego wykonawcy. W przypadku określonym w zdaniu poprzednim, oferentowi z wyższą liczbą punktów nie przysługuje względem Zamawiającego roszczenie o zawarcie umowy, jak również jakiekolwiek roszczenia w związku z przygotowaniem i dostarczeniem oferty. 

11. Sposób obliczenia oferty

Wagi procentowe przypisane do poszczególnych kryteriów oceny ofert

Całkowity koszt oferty – 100%

Sposób przyznawania punktacji za spełnienie kryterium:

((Kmin / Kbad) * 100%) * 100= Ilość punktów

gdzie:

Kmin – koszt brutto oferty najtańszej

Kbad – koszt brutto oferty badanej

100 – współczynnik stały

12. Formalności, jakie powinny być dopełnione po wyborze oferty w celu zawarcia umowy

W dniu 24.05.2022 r. Zamawiający przeprowadzi ocenę złożonych ofert. W tym czasie zastrzega sobie prawo do negocjacji i wyjaśnień dotyczących zakresu oferty.

Za najkorzystniejszą zostanie uznana oferta, która uzyska najwyższą ilość punktów oraz spełni pozostałe wymagania zamieszczone w zapytaniu ofertowym.

Oceny i wyboru ofert dokona Komisja. Po dokonaniu oceny i wyborze oferty zostanie sporządzony protokół podpisany przez członków Komisji. Następnie, wybranego kontrahenta Komisja zaprosi do podpisania umowy.

Jeżeli kontrahent, którego oferta została wybrana, odstąpi od zawarcia umowy, Zamawiający uprawniony jest do wyboru oferty najkorzystniejszej spośród pozostałych ofert dla danego zapytania.

O wyborze najkorzystniejszej oferty Zamawiający zawiadomi drogą mailową oraz w formie ogłoszenia na stronie internetowej Zamawiającego niezwłocznie wszystkie podmioty, które przesłały oferty w ustalonym terminie. Ogłoszenie zwycięzcy niniejszego postępowania ofertowego nastąpi w dniu 24.05.2022 r.

Zawarcie umowy nastąpi w formie pisemnej.

13. Uwagi i postanowienia końcowe

Niniejsze zapytanie nie jest ogłoszeniem w rozumieniu ustawy prawo zamówień publicznych.

Niniejsze zapytanie ofertowe nie stanowi zobowiązania do zawarcia umowy. Polski Związek Sportu Niepełnosprawnych „Start” może odstąpić od zawarcia umowy bez podania uzasadnienia swojej decyzji.

Niniejsze zamówienie jest finansowane w całości ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w ramach projektu „Gotowi na START – 2022/2023”. Wydanie niniejszego zapytania nie zobowiązuje Polskiego Związku Sportu Niepełnosprawnych „Start” do akceptacji oferty w całości lub w jej części, bez względu na jej zawartość cenową i nie zobowiązuje do składania wyjaśnień czy powodów akceptacji lub odrzucenia którejkolwiek oferty. Polski Związek Sportu Niepełnosprawnych „Start” nie może być pociągany do odpowiedzialności za jakiekolwiek koszty czy wydatki poniesione przez oferentów w związku z przygotowaniem i dostarczeniem oferty.

Niniejsze zapytanie, jak również warunki w nim określone, mogą być zmienione lub odwołane w każdej chwili.

Oferentowi nie przysługuje względem Zamawiającego roszczenie o zawarcie umowy.

14. Załączniki

Załącznik nr 1 – Formularz ofertowy

Załącznik nr 2 – Oświadczenie o spełnieniu wymogów formalnych oraz braku powiązań kapitałowych lub osobowych

zawsze i wszędzie #KibicujemyParaolimpijczykom

ZAPYTANIE OFERTOWE nr 02/05/2022

Data publikacji: 06.05.2022 r.

ZAPYTANIE OFERTOWE nr 02/05/2022

1. Nazwa i adres zamawiającego

Polski Związek Sportu Niepełnosprawnych „Start”

Ul. Konwiktorska 9/2, 00-216, Warszawa

NIP: 526-10-53-340

tel.: +48 22 659 30 11

Adres strony internetowej: www.pzsnstart.eu

2. Opis przedmiotu zapytania

Przedmiotem niniejszego zamówienia jest usługa polegająca na prowadzeniu przez 2 trenerów/instruktorów zajęć sekcji sportowej (średnio 1-5 godziny dziennie, średnio 2-3 razy w tygodniu) w okresie od 17.05.2022 r. do 31.03.2023 r. Prowadzenie grupowych zajęć sekcji sportowej odbywać się będzie z grupami utworzonymi w wyniku wolnego naboru organizowanego przez Zamawiającego. Sekcja sportowa liczy śr. 10 osób z niepełnosprawnościami i jest prowadzona przez dwóch trenerów/instruktorów. Zajęcia prowadzone będą zgodnie z harmonogramem zajęć opracowanym przez Zamawiającego.

Zajęcia sekcji sportowej prowadzone będą w ramach projektu pt. „Gotowi na START – 2022/2023”, realizowanego w ramach umowy nr ZZB/000729/BF/D podpisanej w dniu __.05.2022 r. pomiędzy Polskim Związkiem Sportu Niepełnosprawnych „Start” a Państwowym Funduszem Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych.

3. Zapytanie dotyczy kodu CPV

80510000-2 – Usługi szkolenia specjalistycznego

4. Zadania po stronie Wykonawcy

•          złożenie w terminie oferty na formularzu załączonym do zapytania (załącznik nr 1)

w obszarze określającym prowadzenia przez trenerów/instruktorów zajęć sekcji sportowej, (średnio 1-5 godziny dziennie, średnio 2-3 razy w tygodniu) w okresie od 17.05.2022 r. do 31.03.2023 r., zgodnie z harmonogramem zajęć opracowanym przez Zamawiającego,

•          złożenie w terminie załącznika nr 2,

W zakresie przedmiotu umowy:

•          kompleksowe przeprowadzenie zajęć sekcji sportowej w miejscu wskazanym przez zamawiającego,

•          rzetelne i terminowe, zgodne z wymogami projektowymi realizowanie przedmiotu zamówienia, w tym prowadzenie dzienników obecności, dzienników zajęć,

•          przekazywanie Zamawiającemu wszelkiej oryginalnej dokumentacji związanej z prowadzeniem zajęć do 7 dni roboczych po zakończeniu pełnego miesiąca,

•          informowanie uczestników projektu o współfinansowaniu zajęć ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych,

•          weryfikacja aktualnych badań lekarskich uczestników projektu dopuszczających ich do udziału w projekcie,

•          Wykonawca ma prawo złożyć tylko jedną ofertę,

•          Wykonawca jest związany złożoną ofertą przez okres 30 dni,

•          bieg terminu związania ofertą rozpoczyna  się wraz z upływem terminu składania ofert,

•          Wykonawca może, przed upływem terminu składania ofert, zmienić lub wycofać ofertę,

•          Zamawiający nie dopuszcza możliwości udziału w postępowaniu firm pośredniczących.

5. Zadania po stronie Zamawiającego

•          przygotowanie pełnej dokumentacji potrzebnej do rozliczenia zamówienia,

•          uregulowanie zobowiązania wynikającego z wystawionej na w/w przedmiot faktury lub rachunku we wskazanym terminie.

6. Termin i miejsce wykonania zamówienia

•          Przedmiot zamówienia należy wykonać na terenie miast/miejscowości wymienionych w punkcie 9 zapytania ofertowego, w terminie 17.05.2022 r. do 31.03.2023 r.

7. Warunki udziału w postępowaniu oraz dokumenty wymagane w celu spełnienia warunków

Wymagania formalne wobec Oferenta/Wykonawcy:

•          posiada niezbędne uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, czyli uprawnienia trenera/instruktora sportowego lub inne uprawnienia, preferowani kandydaci: trener lub instruktor sportowy osób z niepełnosprawnościami;

•          posiada niezbędną wiedzę i doświadczenie do wykonania przedmiotu zamówienia, dodatkowym atutem będzie min. 3 letnie doświadczenie w pracy z osobami z niepełnosprawnościami, udokumentowane np. referencjami;

•          nie jest podmiotem powiązanym z Zamawiającym osobowo lub kapitałowo. Przez powiązania kapitałowe lub osobowe rozumie się wzajemne powiązania między Zamawiającym lub osobami wykonującymi w imieniu Zamawiającego czynności związane z przygotowaniem i przeprowadzeniem procedury wyboru wykonawcy a Wykonawcą, polegające w szczególności na:

1.         uczestniczeniu w spółce jako wspólnik spółki cywilnej lub spółki osobowej;

2.         posiadaniu udziałów lub co najmniej 10 % akcji;

3.         pełnieniu funkcji członka organu nadzorczego lub zarządzającego, prokurenta, pełnomocnika;

4.         pozostawaniu w związku małżeńskim, w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej, pokrewieństwa lub powinowactwa w linii bocznej do drugiego stopnia lub w stosunku przysposobienia, opieki lub kurateli;

•          dysponuje potencjałem organizacyjnym i merytorycznym niezbędnym do wykonania usługi,

•          zobowiązuje się w ramach podpisanej umowy do przechowywania w sposób zapewniający dostępność, poufność i bezpieczeństwo oraz udostępnienia kontroli dokumentacji związanej z niniejszym zleceniem do dnia 31 grudnia 2029 r.

Potwierdzenie powyższych warunków ujęte zostało w załączniku nr 2 do niniejszego zapytania.

8. Waluta i warunki dotyczące rozliczeń związanych z realizacją niniejszego zamówienia

Ceny oraz wartość zbiorcza zamówienia powinny być podane w złotych polskich i być ceną brutto (obejmować wszystkie należne podatki, obciążenia i koszty).

Zamawiający planuje dokonywać częściowych rozliczeń po  zakończeniu każdego miesiąca kalendarzowego. Wymagany termin płatności FV nie krótszy niż 14 dni.

9. Opis sposobu przygotowania oferty:

•          Oferta powinna być sporządzona na formularzu ofertowym, zgodnie ze wzorem z załącznika nr 1. Oferta powinna być podpisana przez osobę upoważnioną do podpisania oferty.

•          Załącznik nr 2,

•          Skan uprawnień, w przypadku posiadania dokumentu potwierdzającego doświadczenie jego skan,

•          Zamawiający dopuszcza możliwości składania ofert częściowych.

•          W danym obszarze Wykonawca określi cenę dla przedmiotu zamówienia wymienionego poniżej, podając ją w kwocie brutto (obejmować wszystkie należne podatki, obciążenia i koszty), a także zbiorczo dla całej wartości zamówienia.

•          Oferta powinna być sporządzona w języku polskim oraz powinna zawierać pełną nazwę oraz dane adresowe Wykonawcy.

Oferta powinna również uwzględniać wszystkie poniższe elementy:

Wrocław 1 (sekcja pływacka):

•          Oczekujemy zapewnienia prowadzenia przez 2 trenerów/instruktorów pływania zajęć sekcji pływackiej, w liczbie min. 240 godzin łącznie (średnio 1-5 godzin dziennie, średnio 2-3 razy w tygodniu) w okresie od 17.05.2022 r. do 31.03.2023 r., zgodnie z harmonogramem zajęć opracowanym przez Zamawiającego.

Wrocław 2 (sekcja pływacka):

•          Oczekujemy zapewnienia prowadzenia przez 2 trenerów/instruktorów pływania zajęć sekcji pływackiej, w liczbie min. 240 godzin łącznie (średnio 1-5 godzin dziennie, średnio 2-3 razy w tygodniu) w okresie od 17.05.2022 r. do 31.03.2023 r., zgodnie z harmonogramem zajęć opracowanym przez Zamawiającego.

Bydgoszcz (sekcja pływacka):

•          Oczekujemy zapewnienia prowadzenia przez 2 trenerów/instruktorów pływania zajęć sekcji pływackiej, w liczbie min. 240 godzin łącznie (średnio 1-5 godzin dziennie, średnio 2-3 razy w tygodniu) w okresie od 17.05.2022 r. do 31.03.2023 r., zgodnie z harmonogramem zajęć opracowanym przez Zamawiającego.

Zamość (sekcja pływacka):

•          Oczekujemy zapewnienia prowadzenia przez 2 trenerów/instruktorów pływania zajęć sekcji pływackiej, w liczbie min. 240 godzin łącznie (średnio 1-5 godzin dziennie, średnio 2-3 razy w tygodniu) w okresie od 17.05.2022 r. do 31.03.2023 r., zgodnie z harmonogramem zajęć opracowanym przez Zamawiającego.

Łódź (sekcja pływacka):

•          Oczekujemy zapewnienia prowadzenia przez 2 trenerów/instruktorów pływania zajęć sekcji pływackiej, w liczbie min. 240 godzin łącznie (średnio 1-5 godzin dziennie, średnio 2-3 razy w tygodniu) w okresie od 17.05.2022 r. do 31.03.2023 r., zgodnie z harmonogramem zajęć opracowanym przez Zamawiającego.

Olecko (sekcja pływacka):

•          Oczekujemy zapewnienia prowadzenia przez 2 trenerów/instruktorów pływania zajęć sekcji pływackiej, w liczbie min. 240 godzin łącznie (średnio 1-5 godzin dziennie, średnio 2-3 razy w tygodniu) w okresie od 17.05.2022 r. do 31.03.2023 r., zgodnie z harmonogramem zajęć opracowanym przez Zamawiającego.

Kościerzyna 1 (sekcja pływacka):

•          Oczekujemy zapewnienia prowadzenia przez 2 trenerów/instruktorów pływania zajęć sekcji pływackiej, w liczbie min. 240 godzin łącznie (średnio 1-5 godzin dziennie, średnio 2-3 razy w tygodniu) w okresie od 17.05.2022 r. do 31.03.2023 r., zgodnie z harmonogramem zajęć opracowanym przez Zamawiającego.

Kościerzyna 2 (sekcja pływacka):

•          Oczekujemy zapewnienia prowadzenia przez 2 trenerów/instruktorów pływania zajęć sekcji pływackiej, w liczbie min. 240 godzin łącznie (średnio 1-5 godzin dziennie, średnio 2-3 razy w tygodniu) w okresie od 17.05.2022 r. do 31.03.2023 r., zgodnie z harmonogramem zajęć opracowanym przez Zamawiającego.

Gołoborze (sekcja pływacka):

•          Oczekujemy zapewnienia prowadzenia przez 2 trenerów/instruktorów pływania zajęć sekcji pływackiej, w liczbie min. 240 godzin łącznie (średnio 1-5 godzin dziennie, średnio 2-3 razy w tygodniu) w okresie od 17.05.2022 r. do 31.03.2023 r., zgodnie z harmonogramem zajęć opracowanym przez Zamawiającego.

Szczecin (sekcja pływacka):

•          Oczekujemy zapewnienia prowadzenia przez 2 trenerów/instruktorów pływania zajęć sekcji pływackiej, w liczbie min. 240 godzin łącznie (średnio 1-5 godzin dziennie, średnio 2-3 razy w tygodniu) w okresie od 17.05.2022 r. do 31.03.2023 r., zgodnie z harmonogramem zajęć opracowanym przez Zamawiającego.

Opole (sekcja pływacka):

•          Oczekujemy zapewnienia prowadzenia przez 2 trenerów/instruktorów pływania zajęć sekcji pływackiej, w liczbie min. 240 godzin łącznie (średnio 1-5 godzin dziennie, średnio 2-3 razy w tygodniu) w okresie od 17.05.2022 r. do 31.03.2023 r., zgodnie z harmonogramem zajęć opracowanym przez Zamawiającego.

Zduńska Wola (sekcja pływacka):

•          Oczekujemy zapewnienia prowadzenia przez 2 trenerów/instruktorów pływania zajęć sekcji pływackiej, w liczbie min. 240 godzin łącznie (średnio 1-5 godzin dziennie, średnio 2-3 razy w tygodniu) w okresie od 17.05.2022 r. do 31.03.2023 r., zgodnie z harmonogramem zajęć opracowanym przez Zamawiającego.

Radom 1 (sekcja pływacka):

•          Oczekujemy zapewnienia prowadzenia przez 2 trenerów/instruktorów pływania zajęć sekcji pływackiej, w liczbie min. 240 godzin łącznie (średnio 1-5 godzin dziennie, średnio 2-3 razy w tygodniu) w okresie od 17.05.2022 r. do 31.03.2023 r., zgodnie z harmonogramem zajęć opracowanym przez Zamawiającego.

Radom 2 (sekcja pływacka):

•          Oczekujemy zapewnienia prowadzenia przez 2 trenerów/instruktorów pływania zajęć sekcji pływackiej, w liczbie min. 240 godzin łącznie (średnio 1-5 godzin dziennie, średnio 2-3 razy w tygodniu) w okresie od 23.05.2022 r. do 31.03.2023 r., zgodnie z harmonogramem zajęć opracowanym przez Zamawiającego.

Gorzów Wlkp. (sekcja pływacka):

•          Oczekujemy zapewnienia prowadzenia przez 2 trenerów/instruktorów pływania zajęć sekcji pływackiej, w liczbie min. . 240 godzin łącznie (średnio 1-5 godzin dziennie, średnio 2-3 razy w tygodniu) w okresie od 17.05.2022 r. do 31.03.2023 r., zgodnie z harmonogramem zajęć opracowanym przez Zamawiającego.

Kościerzyna (sekcja lekkoatletyczna):

•          Oczekujemy zapewnienia prowadzenia przez 2 trenerów/instruktorów pływania zajęć sekcji lekkoatletycznej, w liczbie min. 240 godzin łącznie (średnio 1-5 godzin dziennie, średnio 2-3 razy w tygodniu) w okresie od 17.05.2022 r. do 31.03.2023 r., zgodnie z harmonogramem zajęć opracowanym przez Zamawiającego.

Kraków (sekcja lekkoatletyczna):

•          Oczekujemy zapewnienia prowadzenia przez 2 trenerów/instruktorów pływania zajęć sekcji lekkoatletycznej, w liczbie min. 240 godzin łącznie (średnio 1-5 godzin dziennie, średnio 2-3 razy w tygodniu) w okresie od 01.06.2022 r. do 31.03.2023 r., zgodnie z harmonogramem zajęć opracowanym przez Zamawiającego.

Zduńska Wola (sekcja lekkoatletyczna):

•          Oczekujemy zapewnienia prowadzenia przez 2 trenerów/instruktorów pływania zajęć sekcji lekkoatletycznej, w liczbie min. 240 godzin łącznie (średnio 1-5 godzin dziennie, średnio 2-3 razy w tygodniu) w okresie od 17.05.2022 r. do 31.03.2023 r., zgodnie z harmonogramem zajęć opracowanym przez Zamawiającego.

Koszalin (sekcja lekkoatletyczna):

•          Oczekujemy zapewnienia prowadzenia przez 2 trenerów/instruktorów pływania zajęć sekcji lekkoatletycznej, w liczbie min. 240 godzin łącznie (średnio 1-5 godzin dziennie, średnio 2-3 razy w tygodniu) w okresie od 17.05.2022 r. do 31.03.2023 r., zgodnie z harmonogramem zajęć opracowanym przez Zamawiającego.

Kozienice (sekcja lekkoatletyczna):

•          Oczekujemy zapewnienia prowadzenia przez 2 trenerów/instruktorów pływania zajęć sekcji lekkoatletycznej, w liczbie min. 240 godzin łącznie (średnio 1-5 godzin dziennie, średnio 2-3 razy w tygodniu) w okresie od 17.05.2022 r. do 31.03.2023 r., zgodnie z harmonogramem zajęć opracowanym przez Zamawiającego.

Cieszyn (sekcja lekkoatletyczna):

•          Oczekujemy zapewnienia prowadzenia przez 2 trenerów/instruktorów pływania zajęć sekcji lekkoatletycznej, w liczbie min. 240 godzin łącznie (średnio 1-5 godzin dziennie, średnio 2-3 razy w tygodniu) w okresie od 17.05.2022 r. do 31.03.2023 r., zgodnie z harmonogramem zajęć opracowanym przez Zamawiającego.

Złotoryja (sekcja siatkówki na siedząco):

•          Oczekujemy zapewnienia prowadzenia przez 2 trenerów/instruktorów pływania zajęć sekcji siatkówki na siedząco, w liczbie min. 240 godzin łącznie (średnio 1-5 godzin dziennie, średnio 2-3 razy w tygodniu) w okresie od 17.05.2022 r. do 31.03.2023 r., zgodnie z harmonogramem zajęć opracowanym przez Zamawiającego.

Mysłowice (sekcja siatkówki na siedząco):

•          Oczekujemy zapewnienia prowadzenia przez 2 trenerów/instruktorów pływania zajęć sekcji siatkówki na siedząco, w liczbie min. 240 godzin łącznie (średnio 1-5 godzin dziennie, średnio 2-3 razy w tygodniu) w okresie od 17.05.2022 r. do 31.03.2023 r., zgodnie z harmonogramem zajęć opracowanym przez Zamawiającego.

Katowice (sekcja szermierki na wózkach):

•          Oczekujemy zapewnienia prowadzenia przez 2 trenerów/instruktorów pływania zajęć sekcji szermierki na wózkach, w liczbie min. 240 godzin łącznie (średnio 1-5 godzin dziennie, średnio 2-3 razy w tygodniu) w okresie od 17.05.2022 r. do 31.03.2023 r., zgodnie z harmonogramem zajęć opracowanym przez Zamawiającego.

Łomianki (sekcja tańca na wózkach):

•          Oczekujemy zapewnienia prowadzenia przez 2 trenerów/instruktorów pływania zajęć sekcji tańca na wózkach, w liczbie min. 240 godzin łącznie (średnio 1-5 godzin dziennie, średnio 2-3 razy w tygodniu) w okresie od 17.05.2022 r. do 31.03.2023 r., zgodnie z harmonogramem zajęć opracowanym przez Zamawiającego.

Wrocław (sekcja Blind Football):

•          Oczekujemy zapewnienia prowadzenia przez 2 trenerów/instruktorów pływania zajęć sekcji Blind Football, w liczbie min. 240 godzin łącznie (średnio 1-5 godzin dziennie, średnio 2-3 razy w tygodniu) w okresie od 17.05.2022 r. do 31.03.2023 r., zgodnie z harmonogramem zajęć opracowanym przez Zamawiającego.

Kraków (sekcja Blind Football):

•          Oczekujemy zapewnienia prowadzenia przez 2 trenerów/instruktorów pływania zajęć sekcji Blind Football, w liczbie min. 240 godzin łącznie (średnio 1-5 godzin dziennie, średnio 2-3 razy w tygodniu) w okresie od 17.05.2022 r. do 31.03.2023 r., zgodnie z harmonogramem zajęć opracowanym przez Zamawiającego.

Rzeszów (sekcja Frame Running):

•          Oczekujemy zapewnienia prowadzenia przez 2 trenerów/instruktorów pływania zajęć sekcji Race Running, w liczbie min. 240 godzin łącznie (średnio 1-5 godzin dziennie, średnio 2-3 razy w tygodniu) w okresie od 23.05.2022 r. do 31.03.2023 r., zgodnie z harmonogramem zajęć opracowanym przez Zamawiającego.

Poznań (sekcja ogólnorozwojowa):

•          Oczekujemy zapewnienia prowadzenia przez 2 trenerów/instruktorów pływania zajęć sekcji ogólnorozwojowej, w liczbie min. 240 godzin łącznie (średnio 1-5 godzin dziennie, średnio 2-3 razy w tygodniu) w okresie od 17.05.2022 r. do 31.03.2023 r., zgodnie z harmonogramem zajęć opracowanym przez Zamawiającego.

Zamawiający dopuszcza w uzasadnionych przypadkach możliwość częściowego wykonania zamówienia w mniejszej ilości godzin, po uprzednim ustaleniu oraz akceptacji takiej konieczności przez Zamawiającego.

Miejsce, termin i sposób złożenia oferty

 1. Oferty prosimy składać do dnia 13.05.2022 r. do godz. 24.00.

Ofertę w wersji elektronicznej prosimy przesłać na adres e-mail: bartosz.sojka@pzsnstart.eu. Osobą kontaktową jest Pan Bartosz Sójka.

Oferty otrzymane po 13.05.2022 r. nie będą rozpatrywane.

 • Wybór ofert nastąpi w dniu 16.05.2022 r. izakończony zostanie protokołem.

10. Kryteria wyboru

W celu wyboru najkorzystniejszej oferty Zamawiający dokona oceny i wyboru ofert spośród Wykonawców spełniających warunki określone w punkcie 7, a także w oparciu o następujące kryteria:

1.         Cena – 70%

Zamawiający będzie badał cenę dla każdego elementu z oferty, sumując wskazane wartości poszczególnych elementów zamieszczonych w zapytaniu – prowadzenie zajęć sekcji sportowej. Najkorzystniejsza oferta otrzymuje maksymalną punktację, zgodnie

z zastosowaną w zapytaniu ofertowym wagą (70%).

2.         Uprawnienia – 20%

Zamawiający będzie badał, czy Wykonawca posiada udokumentowane uprawnienia trenera/instruktora. Max. punktację otrzymają Wykonawcy, którzy posiadają uprawnienia trenera lub instruktora sportowego osób z niepełnosprawnościami.

3.         Doświadczenie – 10%

Zamawiający będzie badał, czy Wykonawca posiada udokumentowane doświadczenie pracy z osobami z niepełnosprawnościami. Max. punktację otrzymają Wykonawcy, którzy posiadają min. 3 letnie udokumentowane doświadczenie pracy z osobami z niepełnosprawnościami.

W uzasadnionych przypadkach, Zamawiający może odstąpić od wskazanych powyżej kryteriów wyboru, w szczególności w przypadku, w którym w ocenie Komisji oferent z najwyższą liczbą punktów nie daje gwarancji należytego wykonania przedmiotu zamówienia, a uzasadniony jest wybór oferty innego wykonawcy. W przypadku określonym w zdaniu poprzednim, oferentowi z wyższą liczbą punktów nie przysługuje względem Zamawiającego roszczenie o zawarcie umowy, jak również jakiekolwiek roszczenia w związku z przygotowaniem i dostarczeniem oferty. 

Zamawiający dopuszcza możliwość składania ofert częściowych.

11. Sposób obliczenia oferty

Wagi procentowe przypisane do poszczególnych kryteriów oceny ofert:

1.         Cena – 70%

Sposób przyznawania punktacji za spełnienie kryterium:

((Cmin / Cbad) * 70%) * 100= Ilość punktów

gdzie:

Cmin – cena brutto oferty najtańszej

Cbad – cena brutto oferty badanej

100 – współczynnik stały

2.         Uprawnienia – 20%

Wykonawca, który posiada uprawnienia trenera lub instruktora sportowego osób niepełnosprawnych uzyska 20 punktów, wykonawca, który posiada uprawniania trenera lub instruktora sportowego otrzyma 15 punktów.

3.         Doświadczenie – 10%

Wykonawca, który posiada udokumentowane doświadczenie pracy z osobami z niepełnosprawnościami uzyska 10 punktów.

12. Formalności, jakie powinny być dopełnione po wyborze oferty w celu zawarcia umowy

W dniu 16.05.2022 r. Zamawiający przeprowadzi ocenę złożonych ofert. W tym czasie zastrzega sobie prawo do negocjacji i wyjaśnień dotyczących zakresu oferty.

Za najkorzystniejszą zostanie uznana oferta, która uzyska najwyższą ilość punktów oraz spełni pozostałe wymagania zamieszczone w zapytaniu ofertowym.

Oceny i wyboru ofert dokona Komisja. Po dokonaniu oceny i wyborze oferty zostanie sporządzony protokół podpisany przez członków Komisji. Następnie, wybranego kontrahenta Komisja zaprosi do podpisania umowy.

Jeżeli kontrahent, którego oferta została wybrana, odstąpi od zawarcia umowy, Zamawiający uprawniony jest do wyboru oferty najkorzystniejszej spośród pozostałych ofert dla danego zapytania.

O wyborze najkorzystniejszej oferty Zamawiający zawiadomi drogą mailową oraz w formie ogłoszenia na stronie internetowej Zamawiającego niezwłocznie wszystkie podmioty, które przesłały oferty w ustalonym terminie. Ogłoszenie zwycięzcy niniejszego postępowania ofertowego nastąpi w dniu 16.05.2022 r.

Zawarcie umowy nastąpi w formie pisemnej.

13. Uwagi i postanowienia końcowe

Niniejsze zapytanie nie jest ogłoszeniem w rozumieniu ustawy prawo zamówień publicznych.

Niniejsze zapytanie ofertowe nie stanowi zobowiązania do zawarcia umowy. Polski Związek Sportu Niepełnosprawnych „Start” może odstąpić od zawarcia umowy bez podania uzasadnienia swojej decyzji.

Niniejsze zamówienie jest finansowane w całości ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w ramach projektu „Gotowi na START – 2022/2023”.

Wydanie niniejszego zapytania nie zobowiązuje Polskiego Związku Sportu Niepełnosprawnych „Start” do akceptacji oferty w całości lub w jej części, bez względu na jej zawartość cenową i nie zobowiązuje do składania wyjaśnień czy powodów akceptacji lub odrzucenia którejkolwiek oferty. Polski Związek Sportu Niepełnosprawnych „Start” nie może być pociągany do odpowiedzialności za jakiekolwiek koszty czy wydatki poniesione przez oferentów w związku z przygotowaniem i dostarczeniem oferty.

Niniejsze zapytanie, jak również warunki w nim określone, mogą być zmienione lub odwołane w każdej chwili.

Oferentowi nie przysługuje względem Zamawiającego roszczenie o zawarcie umowy.

14. Załączniki

Załącznik nr 1 – Formularz ofertowy

Załącznik nr 2 – Oświadczenie o spełnieniu wymogów formalnych oraz braku powiązań kapitałowych lub osobowych

zawsze i wszędzie #KibicujemyParaolimpijczykom

ZAPYTANIE OFERTOWE nr 01/05/2022

Data publikacji: 06.05.2022 r.

ZAPYTANIE OFERTOWE nr 01/05/2022

1. Nazwa i adres zamawiającego

Polski Związek Sportu Niepełnosprawnych „Start”

Ul. Konwiktorska 9/2, 00-216, Warszawa

NIP: 526-10-53-340

tel.: +48 22 659 30 11

Adres strony internetowej: www.pzsnstart.eu

2. Opis przedmiotu zapytania

Przedmiotem zapytania jest usługa wynajmu obiektów sportowych podczas zajęć sekcji sportowej dla osób z niepełnosprawnościami w ramach projektu pt. „Gotowi na START – 2022/2023”, realizowanego w ramach umowy nr ZZB/000729/BF/D podpisanej w dniu __.05.2021 r. pomiędzy Polskim Związkiem Sportu Niepełnosprawnych „Start” a Państwowym Funduszem Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych.

3. Zapytanie dotyczy kodu CPV

45212140-9 – Obiekty rekreacyjne

4. Zadania po stronie Wykonawcy

 • złożenie w terminie oferty na formularzu załączonym do ogłoszenia (załącznik nr 1)
 • złożenie w terminie załącznika nr 2,
 • Wykonawca może złożyć tylko jedną ofertę, którą będzie związany 30 dni,
 • bieg terminu związania ofertą rozpoczyna  się wraz z upływem terminu składania ofert,
 • Wykonawca może, przed upływem terminu składania ofert, zmienić lub wycofać ofertę,
 • Nie dopuszcza się możliwości udziału w postępowaniu firm pośredniczących.

5. Zadania i uprawnienia po stronie Zamawiającego

 • przygotowanie pełnej dokumentacji potrzebnej do rozliczenia wydarzenia,
 • uregulowanie zobowiązania wynikającego z wystawionej na w/w przedmiot faktury we wskazanym terminie.
 • Zamawiający zastrzega możliwość unieważnienia postępowania bez podania przyczyny. W takim przypadku, Zamawiający nie ponosi kosztów postępowania.

6. Termin i miejsce wykonania zamówienia

Przedmiot zamówienia należy wykonać na terenie oraz w terminach wskazanych w punkcie 9 zapytania ofertowego miejscowości.

7. Warunki udziału w postępowaniu oraz wymagane dokumenty

Wymagania formalne wobec Oferenta/Wykonawcy:

 • posiada uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień;
 • posiada niezbędną wiedzę i doświadczenie oraz potencjał techniczny, a także dysponuje osobami zdolnymi do wykonania zamówienia;
 • nie jest podmiotem powiązanym z Zamawiającym osobowo lub kapitałowo. Przez powiązania kapitałowe lub osobowe rozumie się wzajemne powiązania między Zamawiającym lub osobami wykonującymi w imieniu Zamawiającego czynnościzwiązane z przygotowaniem i przeprowadzeniem procedury wyboru wykonawcy a Wykonawcą, polegające w szczególności na:
  • uczestniczeniu w spółce jako wspólnik spółki cywilnej lub spółki osobowej;
  • posiadaniu udziałów lub co najmniej 10 %  akcji;
  • pełnieniu funkcji członka organu nadzorczego lub zarządzającego, prokurenta, pełnomocnika;
  • pozostawaniu w związku małżeńskim, w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej, pokrewieństwa lub powinowactwa w linii bocznej do drugiego stopnia lub w stosunku przysposobienia, opieki lub kurateli;
 • zobowiązuje się w ramach podpisanej umowy do przechowywania w sposób zapewniający dostępność, poufność i bezpieczeństwo oraz udostępnienia kontroli dokumentacji związanej z niniejszym zleceniem do dnia 31 grudnia 2029 r.

Powyższe zapisy reguluje również załącznik nr 2.

8. Waluta i warunki dotyczące rozliczeń związanych z realizacją niniejszego zamówienia

Ceny oraz wartość zbiorcza zamówienia powinny być podane w PLN (netto i brutto). Zamawiający nie wyraża zgody na płatność zaliczkową. Wymagany termin płatności nie krótszy niż 14 dni.

9. Opis sposobu przygotowania oferty

Oferta powinna być sporządzona na formularzu ofertowym, zgodnie ze wzorem z załącznika nr 1. Oferta powinna być podpisana przez osobę upoważnioną do podpisania oferty.

Zamawiający dopuszcza możliwość składania ofert częściowych.

W danym obszarze Wykonawca określi cenę dla każdego elementu przedmiotu zamówienia wymienionego w poniższym zestawieniu, podając ją w kwocie brutto oraz netto, z uwzględnieniem wszystkich opłat i podatków (także podatku od towarów i usług) dla wskazanej liczby osób w zamówieniu, a także zbiorczo dla całej wartości zamówienia go dotyczącej. Oferta powinna być sporządzona w języku polskim oraz powinna zawierać pełną nazwę oraz dane adresowe Wykonawcy.

Oferta powinna uwzględniać wszystkie poniższe elementy zamówienia wymienione poniżej:

 1. Miasto Wrocław 1: wynajem obiektów sportowych w terminie 17.05.2022 r. – 31.03.2023 r.

Dostęp do obiektów sportowych dostosowanych dla osób z niepełnosprawnościami tj. 2 tory pływackie dla 10 osób w liczbie 200 godzin w trakcje zajęć sekcji pływackiej – średnio 1-4 godziny dziennie, 1-6 razy w tygodniu w okresie 17.05.2022 r. – 31.03.2023 r. Proszę o podanie terminów/dat wstępów do obiektów sportowych w okresie 17.05.2022 r. – 31.07.2022 r. Miejsce prowadzenia zajęć: miasto Wrocław.

 • Miasto Wrocław 2: wynajem obiektów sportowych w terminie 17.05.2022 r. – 31.03.2023 r.

Dostęp do obiektów sportowych dostosowanych dla osób z niepełnosprawnościami tj. 2 tory pływackie dla 10 osób w liczbie 200 godzin w trakcje zajęć sekcji pływackiej – średnio 1-4 godziny dziennie, 1-6 razy w tygodniu w okresie 17.05.2022 r. – 31.03.2023 r. Proszę o podanie terminów/dat wstępów do obiektów sportowych w okresie 17.05.2022 r. – 31.07.2022 r. Miejsce prowadzenia zajęć: miasto Wrocław.

 • Miasto Bydgoszcz: wynajem obiektów sportowych w terminie 17.05.2022 r. – 31.03.2023 r.

Dostęp do obiektów sportowych dostosowanych dla osób z niepełnosprawnościami tj. 2 tory pływackie dla 10 osób w liczbie 200 godzin w trakcje zajęć sekcji pływackiej – średnio 1-4 godziny dziennie, 1-6 razy w tygodniu w okresie 17.05.2022 r. – 31.03.2023 r. Proszę o podanie terminów/dat wstępów do obiektów sportowych w okresie 17.05.2022 r. – 31.07.2022 r. Miejsce prowadzenia zajęć: miasto Bydgoszcz.

 • Miasto Zamość: wynajem obiektów sportowych w terminie 17.05.2022 r. – 31.03.2023 r.

Dostęp do obiektów sportowych dostosowanych dla osób z niepełnosprawnościami tj. 2 tory pływackie dla 10 osób w liczbie 200 godzin w trakcje zajęć sekcji pływackiej – średnio 1-4 godziny dziennie, 1-6 razy w tygodniu w okresie 17.05.2022 r. – 31.03.2023 r. Proszę o podanie terminów/dat wstępów do obiektów sportowych w okresie 17.05.2022 r. – 31.07.2022 r. Miejsce prowadzenia zajęć: miasto Zamość.

 • Miasto Łódź: wynajem obiektów sportowych w terminie 17.05.2022 r. – 31.03.2023 r.

Dostęp do obiektów sportowych dostosowanych dla osób z niepełnosprawnościami tj. 2 tory pływackie dla 10 osób w liczbie 200 godzin w trakcje zajęć sekcji pływackiej – średnio 1-4 godziny dziennie, 1-6 razy w tygodniu w okresie 17.05.2022 r. – 31.03.2023 r. Proszę o podanie terminów/dat wstępów do obiektów sportowych w okresie 17.05.2022 r. – 31.07.2022 r. Miejsce prowadzenia zajęć: miasto Łódź.

 • Miasto Olecko: wynajem obiektów sportowych w terminie 17.05.2022 r. – 31.03.2023 r.

Dostęp do obiektów sportowych dostosowanych dla osób z niepełnosprawnościami tj. 2 tory pływackie dla 10 osób w liczbie 200 godzin w trakcje zajęć sekcji pływackiej – średnio 1-4 godziny dziennie, 1-6 razy w tygodniu w okresie 17.05.2022 r. – 31.03.2023 r. Proszę o podanie terminów/dat wstępów do obiektów sportowych w okresie 17.05.2022 r. – 31.07.2022 r. Miejsce prowadzenia zajęć: miasto Olecko.

 • Miasto Kościerzyna 1: wynajem obiektów sportowych w terminie 17.05.2022 r. – 31.03.2023 r.

Dostęp do obiektów sportowych dostosowanych dla osób z niepełnosprawnościami tj. 2 tory pływackie dla 10 osób w liczbie 200 godzin w trakcje zajęć sekcji pływackiej – średnio 1-4 godziny dziennie, 1-6 razy w tygodniu w okresie 17.05.2022 r. – 31.03.2023 r. Proszę o podanie terminów/dat wstępów do obiektów sportowych w okresie 17.05.2022 r. – 31.07.2022 r. Miejsce prowadzenia zajęć: miasto Kościerzyna.

 • Miasto Kościerzyna 2: wynajem obiektów sportowych w terminie 17.05.2022 r. – 31.03.2023 r.

Dostęp do obiektów sportowych dostosowanych dla osób z niepełnosprawnościami tj. 2 tory pływackie dla 10 osób w liczbie 200 godzin w trakcje zajęć sekcji pływackiej – średnio 1-4 godziny dziennie, 1-6 razy w tygodniu w okresie 17.05.2022 r. – 31.03.2023 r. Proszę o podanie terminów/dat wstępów do obiektów sportowych w okresie 17.05.2022 r. – 31.07.2022 r. Miejsce prowadzenia zajęć: miasto Kościerzyna.

 • Gmina Gołoborze: wynajem obiektów sportowych w terminie 17.05.2022 r. – 31.03.2023 r.

Dostęp do obiektów sportowych dostosowanych dla osób z niepełnosprawnościami tj. 2 tory pływackie dla 10 osób w liczbie 200 godzin w trakcje zajęć sekcji pływackiej – średnio 1-4 godziny dziennie, 1-6 razy w tygodniu w okresie 17.05.2022 r. – 31.03.2023 r. Proszę o podanie terminów/dat wstępów do obiektów sportowych w okresie 17.05.2022 r. – 31.07.2022 r. Miejsce prowadzenia zajęć: gmina Gołoborze.

 1. Miasto Szczecin: wynajem obiektów sportowych w terminie 17.05.2022 r. – 31.03.2023 r.

Dostęp do obiektów sportowych dostosowanych dla osób z niepełnosprawnościami tj. 2 tory pływackie dla 10 osób w liczbie 200 godzin w trakcje zajęć sekcji pływackiej – średnio 1-4 godziny dziennie, 1-6 razy w tygodniu w okresie 17.05.2022 r. – 31.03.2023 r. Proszę o podanie terminów/dat wstępów do obiektów sportowych w okresie 17.05.2022 r. – 31.07.2022 r. Miejsce prowadzenia zajęć: miasto Szczecin.

 1. Miasto Opole: wynajem obiektów sportowych w terminie 17.05.2022 r. – 31.03.2023 r.

Dostęp do obiektów sportowych dostosowanych dla osób z niepełnosprawnościami tj. 2 tory pływackie dla 10 osób w liczbie 200 godzin w trakcje zajęć sekcji pływackiej – średnio 1-4 godziny dziennie, 1-6 razy w tygodniu w okresie 17.05.2022 r. – 31.03.2023 r. Proszę o podanie terminów/dat wstępów do obiektów sportowych w okresie 17.05.2022 r. – 31.07.2022 r. Miejsce prowadzenia zajęć: miasto Opole.

 1. Miasto Zduńska Wola: wynajem obiektów sportowych w terminie 17.05.2022 r. – 31.03.2023 r.

Dostęp do obiektów sportowych dostosowanych dla osób z niepełnosprawnościami tj. 2 tory pływackie dla 10 osób w liczbie 100 godzin oraz basen rekreacyjny dla 10 osób w liczbie 100 godzin w trakcje zajęć sekcji pływackiej – średnio 1-4 godziny dziennie, 1-6 razy w tygodniu w okresie 17.05.2022 r. – 31.03.2023 r. Proszę o podanie terminów/dat wstępów do obiektów sportowych w okresie 17.05.2022 r. – 31.07.2022 r. Miejsce prowadzenia zajęć: miasto Zduńska Wola.

 1. Miasto Radom 1: wynajem obiektów sportowych w terminie 17.05.2022 r. – 31.03.2023 r.

Dostęp do obiektów sportowych dostosowanych dla osób z niepełnosprawnościami tj. 2 tory pływackie dla 10 osób w liczbie 160 godzin oraz siłownia dla 10 osób w liczbie 40 godzin w trakcje zajęć sekcji pływackiej – średnio 1-4 godziny dziennie, 1-6 razy w tygodniu w okresie 17.05.2022 r. – 31.03.2023 r. Proszę o podanie terminów/dat wstępów do obiektów sportowych w okresie 17.05.2022 r. – 31.07.2022 r. Miejsce prowadzenia zajęć: miasto Radom.

 1. Miasto Radom 2: wynajem obiektów sportowych w terminie 23.05.2022 r. – 31.03.2023 r.

Dostęp do obiektów sportowych dostosowanych dla osób z niepełnosprawnościami tj. 2 tory pływackie dla 10 osób w liczbie 200 godzin w trakcje zajęć sekcji pływackiej – średnio 1-4 godziny dziennie, 1-6 razy w tygodniu w okresie 23.05.2022 r. – 31.03.2023 r. Proszę o podanie terminów/dat wstępów do obiektów sportowych w okresie 23.05.2022 r. – 31.07.2022 r. Miejsce prowadzenia zajęć: miasto Radom 2.

 1. Miasto Gorzów Wlkp.: wynajem obiektów sportowych w terminie 17.05.2022 r. – 31.03.2023 r.

Dostęp do obiektów sportowych dostosowanych dla osób z niepełnosprawnościami tj. 2 tory pływackie dla 10 osób w liczbie 200 godzin w trakcje zajęć sekcji pływackiej – średnio 1-4 godziny dziennie, 1-6 razy w tygodniu w okresie 17.05.2022 r. – 31.03.2023 r. Proszę o podanie terminów/dat wstępów do obiektów sportowych w okresie 17.05.2022 r. – 31.07.2022 r. Miejsce prowadzenia zajęć: miasto Gorzów Wlkp.

 1. Gmina Kościerzyna: wynajem obiektów sportowych w terminie 17.05.2022 r. – 31.03.2023 r.

Dostęp do obiektów sportowych dostosowanych dla osób z niepełnosprawnościami tj. stadion, tunel, hala, siłownia, bieżnia, sala gimnastyczna dla 10 osób w liczbie 200 godzin w trakcje zajęć sekcji lekkoatletycznej – średnio 1-4 godziny dziennie, 1-6 razy w tygodniu w okresie 17.05.2022 r. – 31.03.2023 r. Proszę o podanie terminów/dat wstępów do obiektów sportowych w okresie 17.05.2022 r. – 31.07.2022 r. Miejsce prowadzenia zajęć: gmina Kościerzyna.

 1. Miasto Kraków: wynajem obiektów sportowych w terminie 01.06.2022 r. – 31.03.2023 r.

Dostęp do obiektów sportowych dostosowanych dla osób z niepełnosprawnościami tj. sala sportowa dla 10 osób w liczbie 200 godzin w trakcje zajęć sekcji lekkoatletycznej – średnio 1-4 godziny dziennie, 1-6 razy w tygodniu w okresie 01.06.2022 r. – 31.03.2023 r. Proszę o podanie terminów/dat wstępów do obiektów sportowych w okresie 01.06.2022 r. – 31.07.2022 r. Miejsce prowadzenia zajęć: miasto Kraków.

 1. Miasto Zduńska Wola: wynajem obiektów sportowych w terminie 01.11.2022 r. – 31.03.2023 r.

Dostęp do obiektów sportowych dostosowanych dla osób z niepełnosprawnościami tj. sala sportowa dla 10 osób w liczbie 100 godzin w trakcje zajęć sekcji lekkoatletycznej – średnio 1-4 godziny dziennie, 1-6 razy w tygodniu w okresie 01.11.2022 r. – 31.03.2023 r. Proszę o podanie terminów/dat wstępów do obiektów sportowych w okresie 01.11.2021 r. – 31.12.2021 r. Miejsce prowadzenia zajęć: miasto Zduńska Wola.

 1. Miasto Cieszyn: wynajem obiektów sportowych w terminie 17.05.2022 r. – 31.03.2023 r.

Dostęp do obiektów sportowych dostosowanych dla osób z niepełnosprawnościami tj. boisko sportowe dla 10 osób w liczbie 152 godziny oraz hala sportowa dla 10 osób w liczbie 48 godzin w trakcje zajęć sekcji lekkoatletycznej – średnio 1-4 godziny dziennie, 1-6 razy w tygodniu w okresie 17.05.2022 r. – 31.03.2023 r. Proszę o podanie terminów/dat wstępów do obiektów sportowych w okresie 17.05.2022 r. – 31.07.2022 r. Miejsce prowadzenia zajęć: miasto Cieszyn.

 • Miasto Złotoryja: wynajem obiektów sportowych w terminie 17.05.2022 r. – 31.03.2023 r.

Dostęp do obiektów sportowych dostosowanych dla osób z niepełnosprawnościami tj. hala sportowa do gry w siatkówkę dla 10 osób w liczbie 200 godzin w trakcje zajęć sekcji siatkówki na siedząco – średnio 1-4 godziny dziennie, 1-6 razy w tygodniu w okresie 17.05.2022 r. – 31.03.2023 r. Proszę o podanie terminów/dat wstępów do obiektów sportowych w okresie 17.05.2022 r. – 31.07.2022 r. Miejsce prowadzenia zajęć: miasto Złotoryja.

 • Miasto Mysłowice: wynajem obiektów sportowych w terminie 17.05.2022 r. – 31.03.2023 r.

Dostęp do obiektów sportowych dostosowanych dla osób z niepełnosprawnościami tj. hala sportowa do gry w siatkówkę dla 10 osób w liczbie 200 godzin w trakcje zajęć sekcji siatkówki na siedząco – średnio 1-4 godziny dziennie, 1-6 razy w tygodniu w okresie 17.05.2022 r. – 31.03.2023 r. Proszę o podanie terminów/dat wstępów do obiektów sportowych w okresie 17.05.2022 r. – 31.07.2022 r. Miejsce prowadzenia zajęć: miasto Mysłowice.

 • Miasto Katowice: wynajem obiektów sportowych w terminie 17.05.2022 r. – 31.03.2023 r.

Dostęp do obiektów sportowych dostosowanych dla osób z niepełnosprawnościami tj. hala szermiercza dla 10 osób w liczbie 200 godzin w trakcje zajęć sekcji szermierki na wózkach – średnio 1-4 godziny dziennie, 1-6 razy w tygodniu w okresie 17.05.2022 r. – 31.03.2023 r. Proszę o podanie terminów/dat wstępów do obiektów sportowych w okresie 17.05.2022 r. – 31.07.2022 r. Miejsce prowadzenia zajęć: miasto Katowice.

 • Miasto Łomianki: wynajem obiektów sportowych w terminie 17.05.2022 r. – 31.03.2023 r.

Dostęp do obiektów sportowych dostosowanych dla osób z niepełnosprawnościami tj. sala taneczna dla 10 osób w liczbie 200 godzin w trakcje zajęć sekcji tańca na wózkach – średnio 1-4 godziny dziennie, 1-6 razy w tygodniu w okresie 17.05.2022 r. – 31.03.2023 r. Proszę o podanie terminów/dat wstępów do obiektów sportowych w okresie 17.05.2022 r. – 31.07.2022 r. Miejsce prowadzenia zajęć: miasto Łomianki.

 • Miasto Wrocław: wynajem obiektów sportowych w terminie 17.05.2022 r. – 31.03.2023 r.

Dostęp do obiektów sportowych dostosowanych dla osób z niepełnosprawnościami tj. boisko piłkarskie dla 10 osób w liczbie 200 godzin w trakcje zajęć sekcji Blind Football – średnio 1-4 godziny dziennie, 1-6 razy w tygodniu w okresie 17.05.2022 r. – 31.03.2023 r. Proszę o podanie terminów/dat wstępów do obiektów sportowych w okresie 17.05.2022 r. – 31.07.2022 r. Miejsce prowadzenia zajęć: miasto Wrocław.

 • Miasto Kraków: wynajem obiektów sportowych w terminie 17.05.2022 r. – 31.03.2023 r.

Dostęp do obiektów sportowych dostosowanych dla osób z niepełnosprawnościami tj. boisko piłkarskie dla 10 osób w liczbie 200 godzin w trakcje zajęć sekcji Blind Football – średnio 1-4 godziny dziennie, 1-6 razy w tygodniu w okresie 17.05.2022 r. – 31.03.2023 r. Proszę o podanie terminów/dat wstępów do obiektów sportowych w okresie 17.05.2022 r. – 31.07.2022 r. Miejsce prowadzenia zajęć: miasto Kraków.

 • Miasto Rzeszów: wynajem obiektów sportowych w terminie 23.05.2022 r. – 31.03.2023 r.

Dostęp do obiektów sportowych dostosowanych dla osób z niepełnosprawnościami tj. hala sportowa dla 10 osób w liczbie 100 godzin oraz sala do ćwiczeń reh. dla 10 osób w liczbie 50 godzin w trakcje zajęć sekcji Frame Running – średnio 1-4 godziny dziennie, 1-6 razy w tygodniu w okresie 23.05.2022 r. – 31.03.2023 r. Proszę o podanie terminów/dat wstępów do obiektów sportowych w okresie 23.05.2022 r. – 31.07.2022 r. Miejsce prowadzenia zajęć: miasto Rzeszów.

 • Miasto Poznań: wynajem obiektów sportowych w terminie 17.05.2022 r. – 31.03.2023 r.

Dostęp do obiektów sportowych dostosowanych dla osób z niepełnosprawnościami tj. sala sportowa dla 10 osób w liczbie 200 godzin w trakcje zajęć sekcji ogólnorozwojowej – średnio 1-4 godziny dziennie, 1-6 razy w tygodniu w okresie 17.05.2022 r. – 31.03.2023 r. Proszę o podanie terminów/dat wstępów do obiektów sportowych w okresie 17.05.2022 r. – 31.07.2022 r. Miejsce prowadzenia zajęć: miasto Poznań.

Miejsce, termin i sposób złożenia oferty

 1. Oferty prosimy składać do dnia 13.05.2022 r. do godz. 24.00.

Ofertę w wersji elektronicznej prosimy przesłać na adres e-mail: bartosz.sojka@pzsnstart.eu. Osobą kontaktową jest Pan Bartosz Sójka.

Oferty otrzymane po 13.05.2022 r. nie będą rozpatrywane.

 • Wybór ofert nastąpi w dniu 16.05.2022 r. izakończony zostanie protokołem.

10. Kryteria wyboru

Przy wyborze najkorzystniejszej oferty Zamawiający dokona oceny i wyboru ofert spośród Wykonawców spełniających warunki określone w punkcie 7, a także w oparciu o następujące kryteria:

 1. Całkowity koszt oferty – 100%

Zamawiający będzie badał cenę dla każdego elementu z oferty, sumując wskazane wartości poszczególnych elementów zamieszczonych w zapytaniu. Najkorzystniejsza oferta otrzymuje maksymalną punktację, zgodnie z zastosowaną w zapytaniu ofertowym wagą (100%).

Zamawiający dopuszcza możliwość składania ofert częściowych.

W uzasadnionych przypadkach, Zamawiający może odstąpić od wskazanych powyżej kryteriów wyboru, w szczególności w przypadku, w którym w ocenie Komisji oferent z najwyższą liczbą punktów nie daje gwarancji należytego wykonania przedmiotu zamówienia, a uzasadniony jest wybór oferty innego wykonawcy. W przypadku określonym w zdaniu poprzednim, oferentowi z wyższą liczbą punktów nie przysługuje względem Zamawiającego roszczenie o zawarcie umowy, jak również jakiekolwiek roszczenia w związku z przygotowaniem i dostarczeniem oferty. 

11. Sposób obliczenia oferty

Wagi procentowe przypisane do poszczególnych kryteriów oceny ofert

Całkowity koszt oferty – 100%

Sposób przyznawania punktacji za spełnienie kryterium:

((Kmin / Kbad) * 100%) * 100= Ilość punktów

gdzie:

Kmin – koszt brutto oferty najtańszej

Kbad – koszt brutto oferty badanej

100 – współczynnik stały

12. Formalności, jakie powinny być dopełnione po wyborze oferty w celu zawarcia umowy

W dniu 16.05.2022 r. Zamawiający przeprowadzi ocenę złożonych ofert. W tym czasie zastrzega sobie prawo do negocjacji i wyjaśnień dotyczących zakresu oferty.

Za najkorzystniejszą zostanie uznana oferta, która uzyska najwyższą ilość punktów oraz spełni pozostałe wymagania zamieszczone w zapytaniu ofertowym.

Oceny i wyboru ofert dokona Komisja. Po dokonaniu oceny i wyborze oferty zostanie sporządzony protokół podpisany przez członków Komisji. Następnie, wybranego kontrahenta Komisja zaprosi do podpisania umowy.

Jeżeli kontrahent, którego oferta została wybrana, odstąpi od zawarcia umowy, Zamawiający uprawniony jest do wyboru oferty najkorzystniejszej spośród pozostałych ofert dla danego zapytania.

O wyborze najkorzystniejszej oferty Zamawiający zawiadomi drogą mailową oraz w formie ogłoszenia na stronie internetowej Zamawiającego niezwłocznie wszystkie podmioty, które przesłały oferty w ustalonym terminie. Ogłoszenie zwycięzcy niniejszego postępowania ofertowego nastąpi w dniu 16.05.2022 r.

Zawarcie umowy nastąpi w formie pisemnej.

13. Uwagi i postanowienia końcowe

Niniejsze zapytanie nie jest ogłoszeniem w rozumieniu ustawy prawo zamówień publicznych.

Niniejsze zapytanie ofertowe nie stanowi zobowiązania do zawarcia umowy. Polski Związek Sportu Niepełnosprawnych „Start” może odstąpić od zawarcia umowy bez podania uzasadnienia swojej decyzji.

Niniejsze zamówienie jest finansowane w całości ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w ramach projektu „Gotowi na START – 2022/2023”. Wydanie niniejszego zapytania nie zobowiązuje Polskiego Związku Sportu Niepełnosprawnych „Start” do akceptacji oferty w całości lub w jej części, bez względu na jej zawartość cenową i nie zobowiązuje do składania wyjaśnień czy powodów akceptacji lub odrzucenia którejkolwiek oferty. Polski Związek Sportu Niepełnosprawnych „Start” nie może być pociągany do odpowiedzialności za jakiekolwiek koszty czy wydatki poniesione przez oferentów w związku z przygotowaniem i dostarczeniem oferty.

Niniejsze zapytanie, jak również warunki w nim określone, mogą być zmienione lub odwołane w każdej chwili.

Oferentowi nie przysługuje względem Zamawiającego roszczenie o zawarcie umowy.

14. Załączniki

Załącznik nr 1 – Formularz ofertowy

Załącznik nr 2 – Oświadczenie o spełnieniu wymogów formalnych oraz braku powiązań kapitałowych lub osobowych

zawsze i wszędzie #KibicujemyParaolimpijczykom

Zgrupowanie kadry narodowej w pływaniu – Bydgoszcz, 01-07.05.2022 r.

Warszawa, 25.04.2022 r.

K O M U N I K A T   O R G A N I Z A C Y J N Y

Zgrupowanie kadry narodowej w pływaniu – Bydgoszcz, 01-07.05.2022 r.

Polski Związek Sportu Niepełnosprawnych „Start” organizuje wyjazd kadry narodowej w pływaniu na zgrupowanie, w terminie 01-07.05.2022 r., które odbędzie się w Bydgoszczy.

Na zgrupowanie powołuje się ekipę w składzie:

Sztab szkoleniowy:

 1. Pożarowszczyk-Kuczko Beata    – trenerka główna
 2. Cieślik Marcin                                   – trener współpracujący
 3. Jakubczyk Ninomysław                – trener współpracujący (01-05.05.2022)
 4. Filip Aleksandra                             – dietetyk (01-03.05.2022)
 5. Kaszuba Magdalena                      – dietetyk (01-03.05.2022)

Zawodnicy:

 1. Boruszewska Zuzanna                  – UKS SP 149 Łódź
 2. Badowska Nikola                            – IKS-AWF Warszawa
 3. Golus Michał                                    – MKS „Wodnik”
 4. Jabłońska Oliwia                             – WZSN „Start” Wrocław
 5. Kalinowski Rafał                              – PSSON „Start” Białystok           
 6. Otowski Kamil                                  – IKS-AWF Warszawa (01-05.05.2022)
 7. Przyjazd uczestników zgrupowania do hotelu Zawisza, przy ul. Gdańska 163, 85-915 Bydgoszcz, powinien nastąpić w dniu 01.05.2022 r. (niedziela) do godz. 18.00.
 8. Wyjazd w dniu 07.05.2022 r. (sobota) do godz. 11:00 oraz w pozostałych planowanych dniach wyjazdu poszczególnych osób.
 9. Przypomina się o zabraniu niezbędnego sprzętu i strojów sportowych oraz posiadaniu aktualnych badań lekarskich.
 10. Wszystkie osoby biorące udział w zgrupowaniu muszą posiadać maseczki ochronne.
 11. Zawodnicy niepełnoletni muszą posiadać pisemne zgody rodziców/opiekunów prawnych na wyjazd, a ci którzy nie będą odbierani przez swoich rodziców/opiekunów prawnych ponadto muszą posiadać pisemne upoważnienia rodziców/opiekunów prawnych do odbioru przez wskazane osoby trzecie.
 12. Podstawą do powołania zawodników jest miejsce 1-12 w rankingu światowym w roku poprzedzającym imprezę główną w konkurencjach odbywających się podczas najbliższej imprezy głównej i mający nie więcej niż 10% straty czasowej do miejsca 3 oraz zawodnicy w kategorii junior zajmujący miejsca 1-16 w w/w rankingu. W przypadku rezygnacji ze szkolenia zawodników kadry podstawowej, zostają powołani zawodnicy z listy rezerwowej, którzy zajmują miejsca 12-16 w rankingu światowym w roku poprzedzającym imprezę główną w konkurencjach odbywających się podczas najbliższej imprezy głównej i mający nie więcej niż 10% straty czasowej do miejsca 3.
 13. Zwrot kosztów przejazdu nastąpi na podstawie not księgowych lub faktur wystawionych przez macierzysty klub sportowy lub indywidualnie do 7 dni po zakończeniu akcji, które należy przesłać w wersji elektronicznej po wystawieniu i zgromadzeniu dokumentów (bilety PKS, PKP lub ewidencja przebiegu pojazdów – w zależności od pojemności silnika, nie więcej niż 0,65 zł za 1km) na adres: bartosz.sojka@pzsnstart.eu, a także wersję oryginalną na adres : PZSN „Start”, ul. Konwiktorska 9/2, 00-216 Warszawa, NIP : 526-10-53-340, w terminie 14 dni od zakończenia wydarzenia.
 14. Z uwagi na zasady celowego, racjonalnego i oszczędnego wydatkowania środków publicznych, zwracamy się z prośbą o optymalizację kosztów przejazdu zawodników oraz kadry szkoleniowej i w ramach możliwości wspólne podróżowanie na miejsce zgrupowania, z zachowaniem bezpieczeństwa i restrykcji sanitarnych.

Wyjazd reprezentacji Polski został dofinansowany ze środków Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej, których dysponentem jest Minister Sportu i Turystyki.

Otrzymują:

UKS SP 149 Łódź, WZSN „Start” Wrocław, MKS „Wodnik”, PSSON „Start” Białystok, IKS-AWF Warszawa

do pobrania

zawsze i wszędzie #KibicujemyParaolimpijczykom

Puchar Świata (World Series) w pływaniu – Berlin, (Niemcy) 26.03-04.04.2022 r.

Polski Związek Sportu Niepełnosprawnych „Start” organizuje wyjazd kadry narodowej na Puchar Świata (World Series) w pływaniu, w terminie 26.03-04.04.2022 r., który odbędzie się w Berlinie, w Niemczech.

Na zawody powołuje się ekipę w składzie:

Sztab szkoleniowy:

 1. Pożarowszczyk-Kuczko Beata          – trenerka główna
 2. Pawlicki Robert                                      – trener
 3. Cieślik Marcin                                          – trener
 4. Czech Przemysław                                               – trener (opiekun podczas klasyfikacji w dn. 26.03.2022 r.)
 5. Owczarek Oskar                                    – fizjoterapeuta
 6. Fijałek-Żuk Małgorzata                       – psycholog
 7. Trochimczuk Marek                       – opiekun (opiekun podczas klasyfikacji w dn. 26.03.2022 r.)
 8. Sójka Bartosz                                          – kierownik ekipy

Zawodnicy:

 1. Badowska Nikola – IKS-AWF Warszawa
 2. Boruszewska Zuzanna – UKS SP 149 Łódź
 3. Czech Jacek – UKS G-8 Bielany
 4. Golus Michał – MKS „Wodnik”
 5. Jabłońska Oliwia – WZSN „Start” Wrocław
 6. Kalinowski Rafał – PSSON „Start” Białystok
 7. Mendak Joanna – PSSON „Start” Białystok
 8. Ochtera Aleksandra – SSN „Start” Koszalin (klasyfikacja w dn. 26.03.2022 r.)
 9. Ogorzałek Alan – WZSN „Start” Wrocław
 10. Otowski Kamil – IKS-AWF Warszawa
 11. Rzetelski Kamil – SR-S „Szansa Start” Gdańsk
 12. Stańkowski Gabriel – SR-S „Szansa Start” Gdańsk (klasyfikacja w dn. 26.03.2022 r.)
 13. Trochimczuk Juliusz – PSSON „Start” Białystok (klasyfikacja w dn. 26.03.2022 r.)
 • Przyjazd uczestników zawodów do hotelu Vienna House Andel’s Berlin, Landsberger Allee 106, 10369 Berlin, powinien nastąpić w dniu 30.03.2022 r. (środa), do godz. 18.00.
 • Wyjazd w dniu 03.04.2022 r. (niedziela) po obiedzie.
 • Osoby udające się na klasyfikację dojeżdżają z miejsca zamieszkania do miejsca zbiórki we Wrocławiu, w dniu 26.03.2022 r., w godzinach porannych. Miejsce zbiórki: Wrocław, ul. Wejherowska 34 (parking przed kompleksem hotelowo-rekreacyjnym Orbita). Po zakończonej klasyfikacji uczestnicy wracają do Wrocławia i zostają na miejscu do dnia wyjazdu na zawody czyli do 30.03.2022 r. Na miejscu będzie zapewniony hotel z pełnym wyżywieniem.
 • Osoby, które dojeżdżają na miejsce zbiórki do Wrocławia, proszone są o stawienie się w dniu 30.03.2022 r., przed godziną 12:00 przy ulicy Wejherowskiej 34 (parking przed kompleksem hotelowo-rekreacyjnym Orbita). Powrót transportem zorganizowanym z Berlina nastąpi w dniu 03.04.2022 r. zaraz po zakończeniu ostatnich startów spod hotelu Vienna House Andel’s Berlin. Planowany przyjazd do miejsca zbiórki we Wrocławiu o godz. 21:00.
 • Osoby podróżujące transportem zorganizowanym: wyjazd nastąpi z Wrocławia, ul. Wejherowska 34 (parking przed kompleksem hotelowo-rekreacyjnym Orbita), w dniu 30.03.2022 r., o godz. 12:00 w południe. Planowany przyjazd do hotelu: około godz. 18:00.
 • Powrót został zaplanowany w dniu 03.04.2022 r., około godz. 16:00. Planowany przyjazd do Wrocławia, ul. Wejherowska 34 (parking przed kompleksem hotelowo-rekreacyjnym Orbita) w dniu 03.04.2022 r., około godz. 21:00.
 • Przypomina się o zabraniu niezbędnego sprzętu i strojów sportowych oraz posiadaniu aktualnych badań lekarskich, w tym również ważnego certyfikatu szczepienia przeciw Covid-19. UWAGA: jedyne dopuszczone maseczki, to FFP2. Używanie innych typów maseczek może spowodować usunięcie uczestnika z zawodów.
 • Zwrot kosztów przejazdu (na miejsce zawodów bądź do miejsca zbiórki) nastąpi na podstawie not księgowych lub faktur wystawionych przez macierzysty klub sportowy lub indywidualnie do 7 dni po zakończeniu akcji, które należy przesłać w wersji elektronicznej po wystawieniu i zgromadzeniu dokumentów (bilety PKS, PKP lub ewidencja przebiegu pojazdów – w zależności od pojemności silnika, nie więcej niż 0,65 zł za 1km) na adres: bartosz.sojka@pzsnstart.eu, a także wersję oryginalną na adres: PZSN „Start”, ul. Konwiktorska 9/2, 00-216 Warszawa, NIP : 526-10-53-340, w terminie 14 dni od zakończenia wydarzenia.
 • Ze uwagi na zasady celowego, racjonalnego i oszczędnego wydatkowania środków publicznych, zwracamy się z prośbą o optymalizację kosztów przejazdu zawodników oraz kadry szkoleniowej i w ramach możliwości wspólne podróżowanie na miejsce zbiórki, z zachowaniem bezpieczeństwa i restrykcji sanitarnych.

Wyjazd reprezentacji Polski został dofinansowany ze środków Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej, których dysponentem jest Minister Sportu i Turystyki.

Otrzymują:

IKS-AWF Warszawa; UKS SP 149 Łódź; UKS G-8 Bielany; MKS „Wodnik”; WZSN „Start” Wrocław; PSSON „Start” Białystok; SSN „Start” Koszalin; SR-S „Szansa Start” Gdańsk

Do pobrania

zawsze i wszędzie #KibicujemyParaolimpijczykom