Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty

Warszawa, 15.12.2022 r.

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty na usługę sprzedaży i dostarczenia sprzętu specjalistycznego oraz odżywek i suplementów diety dla zawodników (zgodnie z wykazem szkolonych zawodników DSW) w ramach umowy nr 2022/0128/0076/SubC/DSW z dnia 07.11.2022 r. podpisanej pomiędzy Polskim Związkiem Sportu Niepełnosprawnych „Start” a Ministerstwem Sportu i Turystyki.

Postępowanie nr 01/12/2022 z dnia 06.12.2022 r.

Najkorzystniejsze oferty złożyły firmy:

SAE Oświetlenie i zabezpieczenia Sp. z o.o. S.J.

HEAD SPORT GmbH

ACUS MED. Sp. z o.o.

Malczewski Plus Malczewski Jakub

Usługi Sportowe Atlet Plus Maraton Serwis Artur Osman

WERON Bartosz Weron

7FIT S.A.

F.H. TYTAN Janusz Banasiak

DanWoz Soft Daniel Woźniak

MADOX

BODY-HEROS

„Proud Group” Sp. z o.o.

ATLETA Michał Górski

które spełniły wszystkie wymogi formalne i otrzymały największą liczbę punktów w poszczególnych punktach zapytania za wykonanie przedmiotu zamówienia.

L.p.Nazwa wykonawcyKryteriumPunkty przyznane łącznieUWAGI
1SAE Oświetlenie i zabezpieczenia Sp. z o.o. S.J.Cena brutto za wyb. el. zapytania100,00 pkt. (poz. nr 1-2) – sprzęt sportowy – kolarstwo-handbike
2HEAD SPORT GmbHCena brutto za wyb. el. zapytania100,00 pkt. (poz. nr 1-12) – sprzęt sportowy – narciarstwo alpejskie
3ACUS MED. Sp. z o.o.Cena brutto za wyb. el. zapytania100,00 pkt. (poz. nr 1, 8-10) – sprzęt sportowy – Blind Football (poz. nr 1-4, 8-10) – sprzęt sportowy – lekkoatletyka (poz. nr 1-5, 8, 11, 13-16, 18-19, 22-25, 41-42, 45-46, 48-49) – odżywki – lekkoatletyka
4Malczewski Plus Malczewski JakubCena brutto za wyb. el. zapytania100,00 pkt. (poz. nr 13) – sprzęt sportowy – narciarstwo alpejskie
5Usługi Sportowe Atlet Plus Maraton Serwis Artur OsmanCena brutto za wyb. el. zapytania0,00 pkt.
6WERON Bartosz WeronCena brutto za wyb. el. zapytania100,00 pkt. (poz. nr 1-8, 10, 12, 14) – odżywki – kolarstwo-handbike (poz. nr 6, 9-10, 12, 17, 20-21, 27-40, 43-44, 47) – odżywki – lekkoatletyka
77FIT S.A.Cena brutto za wyb. el. zapytania100,00 pkt. (poz. nr 1-16) – odżywki – podnoszenie ciężarów
8F.H. TYTAN Janusz BanasiakCena brutto za wyb. el. zapytania0,00 pkt.
9DanWoz Soft Daniel WoźniakCena brutto za wyb. el. zapytania100,00 pkt. (poz. nr 1-21) – sprzęt sportowy – podnoszenie ciężarów
10MADOXCena brutto za wyb. el. zapytania100,00 pkt. (poz. nr 6) – odżywki – siatkówka na siedząco (poz. nr 13) – odżywki – kolarstwo-handbike (poz. nr 7, 26) – odżywki – lekkoatletyka
11BODY-HEROSCena brutto za wyb. el. zapytania100,00 pkt. (poz. nr 7) – sprzęt sportowy – Blind Football
12„Proud Group” Sp. z o.o.Cena brutto za wyb. el. zapytania0,00 pkt.
13ATLETA Michał GórskiCena brutto za wyb. el. zapytania100,00 pkt. (poz. nr 1) – sprzęt sportowy – siatkówka na siedząco (poz. nr 5, 7, 13-15) – sprzęt sportowy – lekkoatletyka (poz. nr 1-5, 7-10) – odżywki – siatkówka na siedząco (poz. nr 11) – odżywki – kolarstwo-handbike
zawsze i wszędzie #KibicujemyParaolimpijczykom

Konsultacja szkoleniowa KN w pływaniu – Eindhoven (Niderlandy), 18-20.12.2022 r.

Warszawa, 13.12.2022 r.

SP/156/2022

K O M U N I K A T   O R G A N I Z A C Y J N Y

Konsultacja szkoleniowa KN w pływaniu – Eindhoven (Niderlandy), 18-20.12.2022 r.

Polski Związek Sportu Niepełnosprawnych „Start” organizuje wyjazd kadry narodowej na Konsultację szkoleniową KN w pływaniu, w terminie 18-20.12.2022 r., która odbędzie się w Eindhoven, w Niderlandach.

Na konsultację powołuje się ekipę w składzie:

Sztab szkoleniowy:

 1. Kuczko Sławomir          – trener
 2. Cieślik Marcin                                        – trener
 3. Pawlicki Robert                                      – trener

Zawodnicy:

 1. Boruszewska Zuzanna – UKS SP 149 Łódź
 2. Golus Michał – MKS „Wodnik”
 3. Jabłońska Oliwia – WZSN „Start” Wrocław
 4. Kalinowski Rafał – PSSON „Start” Białystok
 5. Ogorzałek Alan – WZSN „Start” Wrocław
 6. Otowski Kamil – IKS-AWF Warszawa
 • Przyjazd uczestników wydarzenia do hotelu Van der Valk Hotel Eindhoven, Aalsterweg 322, 5644 RL Eindhoven, nastąpi w dniu 18.12.2022 r., a powrót w dniu 20.12.2022 r.
 • Podróż samolotem odbywać się będzie następująco:

Wylot w dniu 18.12.2022 r., z lotniska we Wrocławiu, o godz. 07:25. Zbiórka na lotnisku o godz. 05:30.

Powrót w dniu 20.12.2022 r., z lotniska Eindhoven, o godz. 15:30. Zbiórka na lotnisku o godz. 13:00.

Na miejscu ekipa przemieszcza się wynajętym busem.

 • Przypomina się o zabraniu niezbędnego sprzętu i strojów sportowych oraz posiadaniu aktualnych badań lekarskich.
 • Zwrot kosztów przejazdu (do miejsca zbiórki) nastąpi na podstawie not księgowych lub faktur wystawionych przez macierzysty klub sportowy lub indywidualnie do 7 dni po zakończeniu akcji, które należy przesłać w wersji elektronicznej po wystawieniu i zgromadzeniu dokumentów (bilety PKS, PKP lub ewidencja przebiegu pojazdów – w zależności od pojemności silnika, nie więcej niż 0,65 zł za 1km) na adres: bartosz.sojka@pzsnstart.eu, a także wersję oryginalną na adres: PZSN „Start”, ul. Konwiktorska 9/2, 00-216 Warszawa, NIP : 526-10-53-340, w terminie 14 dni od zakończenia wydarzenia.
 • Ze uwagi na zasady celowego, racjonalnego i oszczędnego wydatkowania środków publicznych, zwracamy się z prośbą o optymalizację kosztów przejazdu zawodników oraz kadry szkoleniowej i w ramach możliwości wspólne podróżowanie na miejsce zbiórki, z zachowaniem bezpieczeństwa i restrykcji sanitarnych.

Wyjazd reprezentacji Polski został dofinansowany ze środków Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej, których dysponentem jest Minister Sportu i Turystyki.

Otrzymują:

IKS-AWF Warszawa; UKS SP 149 Łódź; MKS „Wodnik”; WZSN „Start” Wrocław; PSSON „Start” Białystok

Do pobrania

zawsze i wszędzie #KibicujemyParaolimpijczykom

ZAPYTANIE OFERTOWE nr 01/12/2022

Data publikacji: 06.12.2022 r.

ZAPYTANIE OFERTOWE nr 01/12/2022

1. Nazwa i adres zamawiającego

Polski Związek Sportu Niepełnosprawnych „Start”

ul. Konwiktorska 9/2, 00-216, Warszawa

NIP: 526-10-53-340

tel.: +48 22 659 30 11

Adres strony internetowej: www.pzsnstart.eu

2. Opis przedmiotu zapytania

Przedmiotem zapytania jest usługa sprzedaży i dostarczenia sprzętu specjalistycznego oraz odżywek i suplementów diety dla zawodników (zgodnie z wykazem szkolonych zawodników DSW) w ramach umowy nr 2022/0128/0076/SubC/DSW z dnia 07.11.2022 r. podpisanej pomiędzy Polskim Związkiem Sportu Niepełnosprawnych „Start” a Ministerstwem Sportu i Turystyki.

3. Zapytanie dotyczy kodu CPV

37400000-2 – Sprzęt sportowy

15882000-8 – Produkty dietetyczne

33600000-6 – Produkty farmaceutyczne

33141320-9 – Igły medyczne

4. Zadania po stronie Wykonawcy

 • złożenie w terminie oferty na formularzu załączonym do ogłoszenia (załącznik nr 1),
 • złożenie w terminie załącznika nr 2,
 • Wykonawca może złożyć tylko jedną ofertę, którą będzie związany 30 dni,
 • bieg terminu związania ofertą rozpoczyna  się wraz z upływem terminu składania ofert,
 • Wykonawca może, przed upływem terminu składania ofert, zmienić lub wycofać ofertę,
 • Nie dopuszcza się możliwości udziału w postępowaniu firm pośredniczących.

5. Zadania i uprawnienia po stronie Zamawiającego

 • przygotowanie pełnej dokumentacji potrzebnej do rozliczenia usługi,
 • uregulowanie zobowiązania wynikającego z wystawionej na w/w przedmiot faktury we wskazanym terminie.
 • Zamawiający zastrzega możliwość unieważnienia postępowania bez podania przyczyny. W takim przypadku, Zamawiający nie ponosi kosztów postępowania.

6. Termin i miejsce wykonania zamówienia

 • Przedmiot zamówienia należy dostarczyć do 10 lokalizacji na terenie Rzeczpospolitej Polskiej w terminie do 31.12.2022 r.

7. Warunki udziału w postępowaniu oraz wymagane dokumenty

Wymagania formalne wobec Oferenta/Wykonawcy:

 • posiada uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień;
 • posiada niezbędną wiedzę i doświadczenie oraz potencjał techniczny, a także dysponuje osobami zdolnymi do wykonania zamówienia;
 • nie jest podmiotem powiązanym z Zamawiającym osobowo lub kapitałowo. Przez powiązania kapitałowe lub osobowe rozumie się wzajemne powiązania między Zamawiającym lub osobami wykonującymi w imieniu Zamawiającego czynnościzwiązane z przygotowaniem i przeprowadzeniem procedury wyboru wykonawcy a Wykonawcą, polegające w szczególności na:
  • uczestniczeniu w spółce jako wspólnik spółki cywilnej lub spółki osobowej;
  • posiadaniu udziałów lub co najmniej 10 % akcji;
  • pełnieniu funkcji członka organu nadzorczego lub zarządzającego, prokurenta, pełnomocnika;
  • pozostawaniu w związku małżeńskim, w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej, pokrewieństwa lub powinowactwa w linii bocznej do drugiego stopnia lub w stosunku przysposobienia, opieki lub kurateli;
 • zobowiązuje się w ramach podpisanej umowy do przechowywania w sposób zapewniający dostępność, poufność i bezpieczeństwo oraz udostępnienia kontroli dokumentacji związanej z niniejszym zleceniem do dnia 31 grudnia 2028 r.

Powyższe zapisy reguluje również załącznik nr 2.

8. Waluta i warunki dotyczące rozliczeń związanych z realizacją niniejszego zamówienia

Ceny oraz wartość zbiorcza zamówienia powinny być podane w PLN (netto i brutto). Zamawiający wyraża zgodę na płatność zaliczkową. Wymagany termin płatności nie krótszy niż 14 dni.

9. Opis sposobu przygotowania oferty

Oferta powinna być sporządzona na formularzu ofertowym, zgodnie ze wzorem z załącznika nr 1. Oferta powinna być podpisana przez osobę upoważnioną do podpisania oferty.

Zamawiający dopuszcza możliwość składania ofert częściowych.

W danym obszarze Wykonawca określi cenę dla każdego elementu przedmiotu zamówienia wymienionego w poniższym zestawieniu, podając ją w kwocie brutto oraz netto, z uwzględnieniem wszystkich opłat i podatków (także podatku od towarów i usług) dla wskazanych elementów w zamówieniu, a także zbiorczo dla całej wartości zamówienia go dotyczącej. Oferta powinna być sporządzona w języku polskim oraz powinna zawierać pełną nazwę oraz dane adresowe Wykonawcy.

Oferta powinna uwzględniać wszystkie poniższe elementy zamówienia wymienione poniżej:

Sprzedaż i dostarczenie pod wskazany adres sprzętu specjalistycznego dla zawodników (zgodnie z wykazem szkolonych zawodników DSW – podnoszenie ciężarów):

L.p.Pełna nazwa sprzętu (typ, parametry, itp.)Nazwa producentaRozmiar (dot. odzieży i obuwia)Ilość
1.Gumy oporowe do treningu profesjonalnego do para powerlifting (Zestaw 3 gum jako kompl)DanWoz/inne 8
2.Thera band taśmy (komplet średni opór)DanWoz/inne 1
3.Bosu (Half Ball)DanWoz/JUST7GYM/inne 3
4.Hantla gumowana profesjonalna 32,5 kg (komplet 2 sztuki)FERROS/DanWoz/inne 1
5.Pas do przypinania zawodnika do ławki szerokiej w para powerlifting wg przepisów IPCDanWoz/inne 10
6.Obciążenia na sztange – koła zawodnicze (komplet 2 x 5-25KG)FERROS/just gym/inne 1
7.Obciążenia olimpijskie (komplet 2 x 5-25 kg)FERROS/just gym/inne 1
8.Ławka Treningowa RegulowanaFERROS/ inne 2
9.Owijki do startu na nadgarstki do dyscypliny para powerlifitng wg przepisów IPCMonster/JUST7GYM/inne 8
10.Gryf Olimpijski Lekko ŁamanyFERROS/DanWoz/inne 3
11.Kamizelka obciążeniowaJUST7GYM/inne 3
12.Hantle 15 kg (komplet 2 sztuki)FERROS//inne 1
13.Hantle 20 kg (komplet 2 sztuki)FERROS//inne 1
14.Kettlebell 4kgJUST7GYM/DanWoz/inne 4
15.Talerz obciążenie 5 kg żeliwne (średnica otworu 30 mm)FERROS/DanWoz/inne 4
16.Lina treningowa BATTLE ROPE 12mDanWoz/JUST7GYM/inne 4
17.Piłka lekarska WALL BALL PREMIUM 5 kgJUST7GYM/inne 1
18.Piłka lekarska WALL BALL PREMIUM 10kgJUST7GYM/inne 1
19.Step Fitness 3 StopniowyJUST7GYM/inne 1
20.Wioślarz magnetycznyDanWoz/JUST7GYM/inne 1
21.Poręcz wolnostojąca dostosowane do treningu osób z niepełnosprawnością (wózek, amputacje)FERROS/DanWoz/JUST7GYM/inne 1

Sprzedaż i dostarczenie pod wskazany adres sprzętu specjalistycznego dla zawodników (zgodnie z wykazem szkolonych zawodników DSW – kolarstwo-handbike):

L.p.Pełna nazwa sprzętu (typ, parametry, itp.)Nazwa producentaRozmiar (dot. odzieży i obuwia)Ilość
1.LACTATE PLUS ANALIZERLACTATE PLUS 2
2.LACTATE ANALIZING STRIPSLACTATE PLUS 16

Sprzedaż i dostarczenie pod wskazany adres sprzętu specjalistycznego dla zawodników (zgodnie z wykazem szkolonych zawodników DSW – narciarstwo alpejskie):

L.p.Pełna nazwa sprzętu (typ, parametry, itp.)Nazwa producentaRozmiar (dot. odzieży i obuwia)Ilość
1.Narty Gigantowe długość 193 cm WC Rebels iGS RD SW RP
 WCR 14 wh/bk
313008
HEAD 2
2.Narty Gigantowe długość 188 cm WC Rebels e-GS RD FIS SW RP WCR 14 wh/bk
313000
HEAD 1
3.Narty Gigantowe długość 183 cm WCR e-GS Rebel FIS SW RP WCR 14
313002
HEAD 1
4.Narty Slalomowe  długość 165 cm WCR e-SL Rebel FIS SW RP WCR 14 wh/bk
313082
HEAD 3
5.Narty Slalomowe  długość 156 cm WCR e-SL Rebel FIS SW RP WCR 14 wh/bk
313082
HEAD 1
6.Wiązania narciarskie 16 FREEFLEX EVO 16X RD BR.85[A]bk/wh/fla.yw
100603
HEAD 5
7.Wiązania narciarskie 14 FREEFLEX ST 14 BR.85[A]m.bk
100826
HEAD 2
8.Buty Narciarskie KORE RS 130 GW ANTHR./YELLOW
602040
HEAD255,2752
9.Wiązania narciarskie 16 FREEFLEX ST 16X RD BR.85[A]m.bkHEAD 1
10.Gogle narciarskie MAGNIFY 5K gold white + SLHEAD 1
11.Szybka wymienna do gogli narciarskich MAGNIFY SL 5K goldHEAD 1
12.Szybka wymienna do gogli narciarskich  MAGNIFY SL blueHEAD 1
13.Tyczki narciarskie Tyczka „PROFESSIONAL 27 PLATINIUM”-
Brush Grip-śred.27 mm.- metalowy przegub
  38

Sprzedaż i dostarczenie pod wskazany adres sprzętu specjalistycznego dla zawodników (zgodnie z wykazem szkolonych zawodników DSW – siatkówka na siedząco):

L.p.Pełna nazwa sprzętu (typ, parametry, itp.)Nazwa producentaRozmiar (dot. odzieży i obuwia)Ilość
1.Sensor tętna Polar Verity Sense z ładowarkąPolar 14

Sprzedaż i dostarczenie pod wskazany adres sprzętu specjalistycznego dla zawodników (zgodnie z wykazem szkolonych zawodników DSW – Blind Football):

L.p.Pełna nazwa sprzętu (typ, parametry, itp.)Nazwa producentaRozmiar (dot. odzieży i obuwia)Ilość
1.Stół do masażu Medmal Habys aluminiowy z
 dodatkową nogą stabilizującą
HabysSzer. 70 cm (kolor szary)1
2.GUMA DO ĆWICZEŃ I MOBILIZACJI STAWÓW – MINI
BAND PROUD  (HEVI) niebieska (10 x 19,00 = 190)
pomarańczowa ( 5 x 22,00 = 110)
Proud 15
3.Gumy do ćwiczeń CERTYFIKOWANA TAŚMA OPOROWA W KSZTAŁCIE PĘTLI QMED – DŁUGA GUMA DO ĆWICZEŃ I REHABILITACJI – POWER BAND – WYRÓB MEDYCZNY  (QMED RESISTANCE BAND) czerwony (4 x 22,90) -91,6
czarny (4 x 30,90 – 123,6
fioletowy 2 x 42,90 – 85,8
zielony (2 x 55,90)
Qmed 12
4.WAŁEK DO MASAŻU ŚREDNIO TWARDY ROLLER 45CM  DO MASAŻU I STYMULACJI MIĘŚNI (GRID 1 – 45)GRIDCZARNY / NIEBIESKI10
5.PRAKTYCZNA MATA DO ĆWICZEŃ
MAMBO YOGA (180X60)
Mambo yoga180 x 605
6.ZESTAW 4 PIŁECZEK O RÓŻNEJ TWARDOŚCI Z
 KOLCAMI DO MASAŻU I TERAPII (GRESPI II)
GRESPIzestaw 4 sztuk4
7.DRABINKA KOORDYNACYJNA Z REGULACJĄ
ODLEGŁOŚCI (4M-8M)
  3
8.APLIKATOR WIELOIGŁOWY „SZANSA” (6,2 AG)LYAPKO 1
9.APLIKATOR WIELOIGŁOWY LYAPKO W FORMIE
PASA Z ZAPIĘCIAMI DLA AKTYWNYCH (PAS MALEC 3,5 AG)
LYAPKO 1
10.APLIKATOR WIELOIGŁOWY LYAPKO PAS
 „ZDROWIE” – (4,3 AG)
LYAPKO 1

Sprzedaż i dostarczenie pod wskazany adres sprzętu specjalistycznego dla zawodników (zgodnie z wykazem szkolonych zawodników DSW – lekkoatletyka):

L.p.Pełna nazwa sprzętu (typ, parametry, itp.)Nazwa producentaRozmiar (dot. odzieży i obuwia)Ilość
1.Elektrody 5×5Compex 3
2.Elektrody 5×10 pojedynczeCompex 3
3.Elektrody 5×10 podwójneCompex 3
4.Urządzenie 8.0Compex 1
5.Theragun ProTherabody 1
6.Końcówka SuperSoftTherabody 4
7.Końcówka StandardTherabody 4
8.Bańki bezognioweLeonidov 1
9.Aplikator wieloigłowyLyapko 2
10.Stół przenośny Luna LightAvenolife 5
11.Apteczka małaElyth 6
12.Opaska z workiem na lódMueller 5
13.RecoveryAir JetbootsTherabody 1
14.Kamizelka kompresyjnaTherabody 1
15.Rękaw kompresyjnyTherabody 1
16.Plecak medycznyMarbo 3
17.Torba Delux Funny packCramer 8

Sprzedaż i dostarczenie pod wskazany adres sprzętu specjalistycznego dla zawodników (zgodnie z wykazem szkolonych zawodników DSW – Goalball):

L.p.Pełna nazwa sprzętu (typ, parametry, itp.)Nazwa producentaRozmiar (dot. odzieży i obuwia)Ilość
1.Obciążenie Hektor 5 kg FI 26 z opaską gumową T5Athletic Shop 4
2.Wielofunkcyjna deska do pompek  1
3.Ściągacz na nadgarstek OlimpOlimp sport nutrition 1
4.Ściskacz do treningu rąk Gorilla Sports 113 kg  1
5.Ściskacz do treningu rąk Gorilla Sports 159 kg  1
6.ARM Blaster Bushido przyrząd do ćwiczenia bicepsa arb- 730DBX BUSHIDO 1
7.Drążek rozporowy do podciągania  1
8.Drążek wielofunkcyjny  1
9.Zestaw hantli Spokey  1
10.Zestaw gum treningowych power band dbx bushidoDBX BUSHIDO 1
11.Rower stacjonarny  3
12.Rękawiczki do treningu siłowego M-5, L-510
13.Mata do ćwiczeń jogi fitness neo-sport  2
14.Gogle do gry w goalballJusta Mask Handi Life 12
15.Piłka do gry w goalballRNIB 12
16.Kettlebell corength 6 kg  1
17.Kettlebell corength 10 kg  1
18.Hantle regulowane z funkcją sztangi sapphire SG-20C 2×20 kgSAPPHIRE 1
19.Jednorazowy kompres chłodzący – select ice pack  25
20.Aparat do masażu limfatycznego BTL-6000 LYMPHASTIM 6EASY + mankiet 6 komorowy, spodnie 12 komoroweBTL 1

Sprzedaż i dostarczenie pod wskazany adres odżywek i suplementów diety dla zawodników (zgodnie z wykazem szkolonych zawodników DSW – podnoszenie ciężarów):

L.p.ProducentNazwa preparatuGramaturaFormaIlość
1.7NutritionMonohydrat kreatyny creapure500 gramproszek10
2.7NutritionJablczan Kreatyny (TCM)500 gramproszek5
3.7NutritionAminokwasy EAA480 gramproszek10
4.7NutritionBomb Pre Workout480 gramproszek9
5.7NutritionZMB+GMC90 kapskapsułki6
6.7NutritionBCAA bezsmakowe500 gramproszek15
7.7NutritionWitaminy Multisport60 kapskapsułki10
8.7NutritionWitamina C250 gramproszek10
9.7NutritionWitamina D3 + K2MK7120 kapskapsułki20
10.7NutritionBialko WPC 802 kilogramyproszek10
11.7NutritionMicellar casein 100%1 kilogramproszek10
12.7NutritionWitamina D3 4000120 kapskapsułki10
13.7NutritionHyaluronic ACID60 kapskapsułki14
14.7NutritionCDP Choline60 kapskapsułki15
15.7NutritionBerberine HCL Stack60 kapskapsułki10
16.7NutritionBiałko WPI 902 kilogramyproszek11

Sprzedaż i dostarczenie pod wskazany adres odżywek i suplementów diety dla zawodników (zgodnie z wykazem szkolonych zawodników DSW – siatkówka na siedząco):

L.p.ProducentNazwa preparatuGramaturaFormaIlość
1.TRECCM3 1250 360 caps360 capsKapsułki39
2.OLIMPBETA-ALANINE CARNO RUSH MEGA80 capsKapsułki118
3.OLIMPGold Vit D3 2000120 capsKapsułki39
4.TRECSUPER OMEGA 3120 capsKapsułki39
5.SWANSONTriple Magnesium Comlex300 capsKapsułki39
6.ALLNUTRITIONCAFFEINE 200power100 capsKapsułki39
7.NUTRENDUNISPORT – ISOTONIC1 litrPłyn39
8.ALLNUTRITIONWHEY PROTEIN908 g Proszek60
9.OLIMPBaton energetyczny  Baton100
10.OLIMPFire Start Energy Gel + Caffeine 36 g Shot100

Sprzedaż i dostarczenie pod wskazany adres odżywek i suplementów diety dla zawodników (zgodnie z wykazem szkolonych zawodników DSW – kolarstwo-handbike):

L.p.ProducentNazwa preparatuGramaturaFormaIlość
1.SISSIS BETA FUEL  /rozne smaki  400
2.SISSIS HYDRO PASTYLKI  /rozne smaki  100
3.SISSIS Beta FUEL  /rozne smaki  800
4.SISSIS gel coffeina rozne smaki Żel300
5.SISSIS  gel Isotonic rozne smaki Żel400
6.SISSIS ISO GO PUSZKA  40
7.SISSIS GO ENERGY BAKE BATON  400
8.SISSIS Recovery PUSZKA  rozne smaki  30
9.SISSIS  Protein Baton Baton200
10.SISSIS  Protein Overnight  18
11. Beta Alanine/tabletki  Firma obojetnie Tabletki30
12. D-VITUM FORTE Kapsułki20
13. ACTIFEROL FE FORTE Kapsułki30
14. BEET IT SHOT/BURAK shot20

Sprzedaż i dostarczenie pod wskazany adres odżywek i suplementów diety dla zawodników (zgodnie z wykazem szkolonych zawodników DSW – lekkoatletyka):

L.p.ProducentNazwa preparatuGramaturaFormaIlość
1.mediseptvelox top1Lpłyn10
2.mediseptvelox top5Lpłyn6
3.mediseptvelox foam1Lpianka5
4.AhdAHD 1000250 mlpłyn6
5.AhdAHD 10001Lpłyn12
6.MeridaPrześcieradło medycznekarton 6 szt 4
7.MeridaRęcznik papierowyzgrzewka 12 rolek 3
8.Nitrylex ClassicRękawice Nitryloweop. 100 szt 10
9.StokbandStokband1sztbandaż20
10.StokbandStokband1sztbandaż10
11.StokbandStokband1sztbandaż10
12.AveflorAkutol60mlspray12
13.Matovileskompresy niejałowe1op 100szt 10×10 6
14.Matovileskompresy niejałowe1op 100szt 7,5×7,5 6
15.L&RSuprasorb F1 op 10
16.HartmanOmnifix E 10×101 op 10
17.HartmanOmnifilm 2,5x 9,21 op 15
18. Tavon300ml 6
19. Stadiopasta250ml 4
20.Line SportMaść końska rozgrzewająca250ml 7
21.Line SportMaść Końska chłodząca250ml 7
22.Namman Muaykrem tajski100gMaść6
23.Namman Muayolejek tajski120mlolejek6
24.Songbirdwosk do masażu sportowego100gwosk6
25.Songbirdwosk do technik uwalniania powiezi100gwosk6
26.Naqirecovery gel500mlżel2
27.NaqiMassage lotion cool500mlbalsam2
28.NaqiMassage lotion ultra500mlbalsam3
29.SpitznerMassage creme soft1000mlbalsam2
30.SpitznerMassage lotion1000mlbalsam3
31.NaqiWarming up 2100mlkrem5
32.McDavidsport tape3,8x10mtaśma12
33.Dynamic TapeBiomechaniczny tape5×5taśma op 6szt2
34.Dynamic TapeBiomechaniczny tape5×5taśma op 6szt2
35.Dynamic TapeBiomechaniczny tape7,5x5mtaśm op 4szt1
36.Dynamic TapeBiomechaniczny tape7,5x5mtaśm op 4szt1
37.Sixtus Italiakinesio5x5mtaśma20
38.Sixtus Italiakinesio5x32mtaśma5
39.Sixtus ItaliaDream tape2,5x10mtaśma36
40.Sixtus ItaliaDream tape4x10mtaśma48
41.VCeeNaturalny olejek500mlolejk5
42.Kretzernożyczki  5
43.Cramerklej do tapingu226gspray5
44.Muellertape i tuffner remover283gspray5
45.BB kinesiologykinesio5x5mtaśma20
46.Rea tapekinesio5x5mtaśma20
47.Cure tapekinesio7,5x5mtaśma5
48.Medisportkrem do diatermii1000mlkrem2
49.VCeeNaturalny olejek1000mlolejek3
50.Salco au Naturelmasło do masażu120gmasło4

10. Miejsce, termin i sposób złożenia oferty

 1. Oferty prosimy składać do dnia 13.12.2022 r. do godz. 24.00.

Ofertę w wersji elektronicznej prosimy przesłać na adres e-mail: bartosz.sojka@pzsnstart.eu. Osobą kontaktową jest Pan Bartosz Sójka.

Oferty otrzymane po 13.12.2022 r. nie będą rozpatrywane.

 • Wybór ofert nastąpi w dniu 14.12.2022 r. izakończony zostanie protokołem.

11. Kryteria wyboru

Przy wyborze najkorzystniejszej oferty Zamawiający dokona oceny i wyboru ofert spośród Wykonawców spełniających warunki określone w punkcie 7, a także w oparciu o następujące kryteria:

 1. Cena brutto pojedynczych elementów zapytania – 100%

Zamawiający będzie badał cenę dla każdego elementu z oferty, sumując wskazane wartości poszczególnych elementów zamieszczonych w zapytaniu. Najkorzystniejsza oferta otrzymuje maksymalną punktację, zgodnie z zastosowaną w zapytaniu ofertowym wagą (100%).

Zamawiający dopuszcza możliwość składania ofert częściowych.

W uzasadnionych przypadkach, Zamawiający może odstąpić od wskazanych powyżej kryteriów wyboru, w szczególności w przypadku, w którym w ocenie Komisji oferent z najwyższą liczbą punktów nie daje gwarancji należytego wykonania przedmiotu zamówienia, a uzasadniony jest wybór oferty innego wykonawcy. W przypadku określonym w zdaniu poprzednim, oferentowi z wyższą liczbą punktów nie przysługuje względem Zamawiającego roszczenie o zawarcie umowy, jak również jakiekolwiek roszczenia w związku z przygotowaniem i dostarczeniem oferty. 

12. Sposób obliczenia oferty

Wagi procentowe przypisane do poszczególnych kryteriów oceny ofert

Cena brutto pojedynczych elementów zapytania – 100%

Sposób przyznawania punktacji za spełnienie kryterium:

((Cmin / Cbad) * 100%) * 100= Ilość punktów

gdzie:

Cmin – cena brutto oferty najtańszej

Cbad – cena brutto oferty badanej

100 – współczynnik stały

13. Formalności, jakie powinny być dopełnione po wyborze oferty w celu zawarcia umowy

W dniu 14.12.2022 r. Zamawiający przeprowadzi ocenę złożonych ofert. W tym czasie zastrzega sobie prawo do negocjacji i wyjaśnień dotyczących zakresu oferty.

Za najkorzystniejszą zostanie uznana oferta, która uzyska najwyższą ilość punktów oraz spełni pozostałe wymagania zamieszczone w zapytaniu ofertowym.

Oceny i wyboru ofert dokona Komisja. Po dokonaniu oceny i wyborze oferty zostanie sporządzony protokół podpisany przez członków Komisji. Następnie, wybranego kontrahenta Komisja zaprosi do podpisania umowy.

Jeżeli kontrahent, którego oferta została wybrana, odstąpi od zawarcia umowy, Zamawiający uprawniony jest do wyboru oferty najkorzystniejszej spośród pozostałych ofert dla danego zapytania.

O wyborze najkorzystniejszej oferty Zamawiający zawiadomi drogą mailową oraz w formie ogłoszenia na stronie internetowej Zamawiającego niezwłocznie wszystkie podmioty, które przesłały oferty w ustalonym terminie. Ogłoszenie zwycięzcy niniejszego postępowania ofertowego nastąpi w dniu 14.12.2022 r.

Zawarcie umowy nastąpi w formie pisemnej.

14. Uwagi i postanowienia końcowe

Niniejsze zapytanie nie jest ogłoszeniem w rozumieniu ustawy prawo zamówień publicznych.

Niniejsze zapytanie ofertowe nie stanowi zobowiązania do zawarcia umowy. Polski Związek Sportu Niepełnosprawnych „Start” może odstąpić od zawarcia umowy bez podania uzasadnienia swojej decyzji.

Niniejsze zamówienie jest finansowane w całości ze środków Funduszy Rozwoju Kultury Fizycznej, których dysponentem jest Ministerstwo Sportu i Turystyki w ramach umowy nr: 2022/0128/0076/SubC/DSW z dnia 07.11.2022 r. podpisanej pomiędzy Polskim Związkiem Sportu Niepełnosprawnych „Start” a Ministerstwem Sportu i Turystyki. Wydanie niniejszego zapytania nie zobowiązuje Polskiego Związku Sportu Niepełnosprawnych „Start” do akceptacji oferty w całości lub w jej części, bez względu na jej zawartość cenową i nie zobowiązuje do składania wyjaśnień czy powodów akceptacji lub odrzucenia którejkolwiek oferty. Polski Związek Sportu Niepełnosprawnych „Start” nie może być pociągany do odpowiedzialności za jakiekolwiek koszty czy wydatki poniesione przez oferentów w związku z przygotowaniem i dostarczeniem oferty.

Niniejsze zapytanie, jak również warunki w nim określone, mogą być zmienione lub odwołane w każdej chwili.

Oferentowi nie przysługuje względem Zamawiającego roszczenie o zawarcie umowy.

15. Załączniki

Załącznik nr 1A – Formularz ofertowy – sprzęt sportowy

Załącznik nr 1B – Formularz ofertowy – odżywki i suplementy diety

Załącznik nr 2 – Oświadczenie o spełnieniu wymogów formalnych oraz braku powiązań kapitałowych lub osobowych

zawsze i wszędzie #KibicujemyParaolimpijczykom

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty

Warszawa, 05.12.2022 r.

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty na usługę sprzedaży i dostarczenia sprzętu specjalistycznego oraz odżywek i suplementów diety dla zawodników (zgodnie z wykazem szkolonych zawodników DSW) w ramach umowy nr 2022/0128/0076/SubC/DSW z dnia 07.11.2022 r. podpisanej pomiędzy Polskim Związkiem Sportu Niepełnosprawnych „Start” a Ministerstwem Sportu i Turystyki.

 1. Postępowanie nr 03/11/2022 z dnia 24.11.2022 r.
 2. Najkorzystniejsze oferty złożyły firmy:
 3. AZSTUDIO.COM.PL Małgorzata Szwede
 4. Medical Sport Bartłomiej Flis
 5. EMPSZEK Mariusz Pysz-Krasowski
 6. JM Consulting Jacek Michałowski
 7. New Level Sport Adam Kilian
 8. P.P.H.U. „MARBO” S.C. Bożena Ulikowska, Michał Ulikowski
 9. GunnFun Bartosz Czerniawski
 10. GTM-MOBIL M-T T. Walisiewicz Sp. K.
 11. Polanik Sp. z o.o. – Sp. K.
 12. WERON Bartosz Weron
 13. P.H. MARKUS Katarzyna Stadniuk
 14. F.H. TYTAN Janusz Banasiak
 15. RIPOSTA II P.H.U.
 16. Allstar-Uhlmann Polska Magdalena Ciepłowska
 17. BODY-HEROS
 18. ATLETA Michał Górski
 19. MADOX

które spełniły wszystkie wymogi formalne i otrzymały największą liczbę punktów w poszczególnych punktach zapytania za wykonanie przedmiotu zamówienia.

L.p.Nazwa wykonawcyKryteriumPunkty przyznane łącznieUWAGI
1AZSTUDIO.COM.PL Małgorzata SzwedeCena brutto za wyb. el. zapytania100,00 pkt. (poz. nr 48-51) – sprzęt sportowy – różne dyscypliny
2Medical Sport Bartłomiej FlisCena brutto za wyb. el. zapytania100,00 pkt. (poz. nr 1-3) – sprzęt sportowy – pływanie
3EMPSZEK Mariusz Pysz-KrasowskiCena brutto za wyb. el. zapytania100,00 pkt. (poz. nr 1, 6-8) – sprzęt sportowy – strzelectwo sportowe
4JM Consulting Jacek MichałowskiCena brutto za wyb. el. zapytania100,00 pkt. (poz. nr 1-3) – sprzęt sportowy – pływanie
5New Level Sport Adam KilianCena brutto za wyb. el. zapytania100,00 pkt. (poz. nr 1-2) – sprzęt sportowy – lekkoatletyka
6P.P.H.U. „MARBO” S.C. Bożena Ulikowska, Michał UlikowskiCena brutto za wyb. el. zapytania100,00 pkt. (poz. nr 28, 30-46) – sprzęt sportowy – różne dyscypliny
7GunnFun Bartosz CzerniawskiCena brutto za wyb. el. zapytania100,00 pkt. (poz. nr 2-5) – sprzęt sportowy – strzelectwo sportowe
8GTM-MOBIL M-T T. Walisiewicz Sp. K.Cena brutto za wyb. el. zapytania100,00 pkt. (poz. nr 1-2) – sprzęt sportowy – szermierka na wózkach
9Polanik Sp. z o.o. – Sp. K.Cena brutto za wyb. el. zapytania100,00 pkt. (poz. nr 2) – sprzęt sportowy – różne dyscypliny
10WERON Bartosz WeronCena brutto za wyb. el. zapytania100,00 pkt. (poz. nr 6-8) – sprzęt sportowy – wioślarstwo (poz. nr 1, 5, 10, 11) – odżywki – wioślarstwo (poz. nr 1-3, 7, 9, 10, 15) – odżywki – strzelectwo sportowe (poz. nr 4, 7, 10, 13, 35, 38, 39, 42, 44, 49, 62, 63, 69, 72, 73, 78-82, 84, 85, 90) – odżywki – lekkoatletyka
11P.H. MARKUS Katarzyna StadniukCena brutto za wyb. el. zapytania100,00 pkt. (poz. nr 1-5) – sprzęt sportowy – wioślarstwo
12F.H. TYTAN Janusz BanasiakCena brutto za wyb. el. zapytania100,00 pkt. (poz. nr 7) – odżywki – wioślarstwo (poz. nr 2, 6, 22, 24, 58, 66, 88) – odżywki – lekkoatletyka
13RIPOSTA II P.H.U.Cena brutto za wyb. el. zapytania100,00 pkt. (poz. nr 3-4, 6-12) – sprzęt sportowy – szermierka na wózkach
14Allstar-Uhlmann Polska Magdalena CiepłowskaCena brutto za wyb. el. zapytania100,00 pkt. (poz. nr 5) – sprzęt sportowy – szermierka na wózkach (poz. nr 24-27) – sprzęt sportowy – różne dyscypliny
15BODY-HEROSCena brutto za wyb. el. zapytania100,00 pkt. (poz. nr 3-12, 14-22) – sprzęt sportowy – różne dyscypliny
16ATLETA Michał GórskiCena brutto za wyb. el. zapytania100,00 pkt. (poz. nr 1-2) – odżywki – Goalball (poz. nr 6, 11) – odżywki – strzelectwo sportowe (poz. nr 1, 5, 8, 9, 11, 12, 14, 15, 17-21, 23, 27, 28, 30-32, 34, 36, 37, 40, 43, 45, 47, 48, 51, 55-57, 59, 60, 64, 65, 67, 70, 71, 74-77, 87, 89, 91, 92, 94, 95) – odżywki – lekkoatletyka
17MADOXCena brutto za wyb. el. zapytania100,00 pkt. (poz. nr 3-15) – odżywki – Goalball (poz. nr 2-4, 6, 8, 9) – odżywki – wioślarstwo (poz. nr 4, 5, 8, 13, 14, 18-20) – odżywki – strzelectwo sportowe (poz. nr 3, 16, 25, 26, 29, 33, 41, 50, 53, 54, 61, 68, 83, 86, 93) – odżywki – lekkoatletyka
zawsze i wszędzie #KibicujemyParaolimpijczykom

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty

w związku z postępowaniem na usługę wynajmu obiektów sportowych podczas zajęć sekcji sportowej dla osób z niepełnosprawnościami w ramach projektu „Gotowi na START – 2022/2023”.

 1. Postępowanie nr 01/11/2022 z dnia 24.11.2022 r.
 2. Najkorzystniejsze oferty złożyły firmy:
Lp.Nazwa wykonawcyZakres przedmiotu zamówieniaTermin wykonaniaKryteriumPunkty przyznane łącznie
1WAGART Warszawa Sp. z o.o.Wynajem obiektów sportowych – sekcja narciarska, Wisła03.12.2022-31.03.2023Koszt oferty100,00 pkt.

które spełniły wszystkie wymogi formalne i otrzymały największą liczbę punktów za wykonanie przedmiotu zamówienia.

zawsze i wszędzie #KibicujemyParaolimpijczykom

ZAPYTANIE OFERTOWE nr 03/11/2022

Data publikacji: 24.11.2022 r.

ZAPYTANIE OFERTOWE nr 03/11/2022

1. Nazwa i adres zamawiającego

Polski Związek Sportu Niepełnosprawnych „Start”

ul. Konwiktorska 9/2, 00-216, Warszawa

NIP: 526-10-53-340

tel.: +48 22 659 30 11

Adres strony internetowej: www.pzsnstart.eu

2. Opis przedmiotu zapytania

Przedmiotem zapytania jest usługa sprzedaży i dostarczenia sprzętu specjalistycznego oraz odżywek i suplementów diety dla zawodników (zgodnie z wykazem szkolonych zawodników DSW) w ramach umowy nr 2022/0128/0076/SubC/DSW z dnia 07.11.2022 r. podpisanej pomiędzy Polskim Związkiem Sportu Niepełnosprawnych „Start” a Ministerstwem Sportu i Turystyki.

3. Zapytanie dotyczy kodu CPV

37400000-2 – Sprzęt sportowy

15882000-8 – Produkty dietetyczne

33600000-6 – Produkty farmaceutyczne

33141320-9 – Igły medyczne

4. Zadania po stronie Wykonawcy

 • złożenie w terminie oferty na formularzu załączonym do ogłoszenia (załącznik nr 1),
 • złożenie w terminie załącznika nr 2,
 • Wykonawca może złożyć tylko jedną ofertę, którą będzie związany 30 dni,
 • bieg terminu związania ofertą rozpoczyna  się wraz z upływem terminu składania ofert,
 • Wykonawca może, przed upływem terminu składania ofert, zmienić lub wycofać ofertę,
 • Nie dopuszcza się możliwości udziału w postępowaniu firm pośredniczących.

5. Zadania i uprawnienia po stronie Zamawiającego

 • przygotowanie pełnej dokumentacji potrzebnej do rozliczenia usługi,
 • uregulowanie zobowiązania wynikającego z wystawionej na w/w przedmiot faktury we wskazanym terminie.
 • Zamawiający zastrzega możliwość unieważnienia postępowania bez podania przyczyny. W takim przypadku, Zamawiający nie ponosi kosztów postępowania.

6. Termin i miejsce wykonania zamówienia

 • Przedmiot zamówienia należy dostarczyć do 20 lokalizacji na terenie Rzeczpospolitej Polskiej w terminie do 20.12.2022 r.

7. Warunki udziału w postępowaniu oraz wymagane dokumenty

Wymagania formalne wobec Oferenta/Wykonawcy:

 • posiada uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień;
 • posiada niezbędną wiedzę i doświadczenie oraz potencjał techniczny, a także dysponuje osobami zdolnymi do wykonania zamówienia;
 • nie jest podmiotem powiązanym z Zamawiającym osobowo lub kapitałowo. Przez powiązania kapitałowe lub osobowe rozumie się wzajemne powiązania między Zamawiającym lub osobami wykonującymi w imieniu Zamawiającego czynnościzwiązane z przygotowaniem i przeprowadzeniem procedury wyboru wykonawcy a Wykonawcą, polegające w szczególności na:
  • uczestniczeniu w spółce jako wspólnik spółki cywilnej lub spółki osobowej;
  • posiadaniu udziałów lub co najmniej 10 % akcji;
  • pełnieniu funkcji członka organu nadzorczego lub zarządzającego, prokurenta, pełnomocnika;
  • pozostawaniu w związku małżeńskim, w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej, pokrewieństwa lub powinowactwa w linii bocznej do drugiego stopnia lub w stosunku przysposobienia, opieki lub kurateli;
 • zobowiązuje się w ramach podpisanej umowy do przechowywania w sposób zapewniający dostępność, poufność i bezpieczeństwo oraz udostępnienia kontroli dokumentacji związanej z niniejszym zleceniem do dnia 31 grudnia 2028 r.

Powyższe zapisy reguluje również załącznik nr 2.

8. Waluta i warunki dotyczące rozliczeń związanych z realizacją niniejszego zamówienia

Ceny oraz wartość zbiorcza zamówienia powinny być podane w PLN (netto i brutto). Zamawiający wyraża zgodę na płatność zaliczkową. Wymagany termin płatności nie krótszy niż 14 dni.

9. Opis sposobu przygotowania oferty

Oferta powinna być sporządzona na formularzu ofertowym, zgodnie ze wzorem z załącznika nr 1. Oferta powinna być podpisana przez osobę upoważnioną do podpisania oferty.

Zamawiający dopuszcza możliwość składania ofert częściowych.

W danym obszarze Wykonawca określi cenę dla każdego elementu przedmiotu zamówienia wymienionego w poniższym zestawieniu, podając ją w kwocie brutto oraz netto, z uwzględnieniem wszystkich opłat i podatków (także podatku od towarów i usług) dla wskazanych elementów w zamówieniu, a także zbiorczo dla całej wartości zamówienia go dotyczącej. Oferta powinna być sporządzona w języku polskim oraz powinna zawierać pełną nazwę oraz dane adresowe Wykonawcy.

Oferta powinna uwzględniać wszystkie poniższe elementy zamówienia wymienione poniżej:

Sprzedaż i dostarczenie pod wskazany adres sprzętu specjalistycznego dla zawodników (zgodnie z wykazem szkolonych zawodników DSW – wioślarstwo):

L.p.Pełna nazwa sprzętu (typ, parametry, itp.)Nazwa producentaRozmiar (dot. odzieży i obuwia)Ilość
1.Stoper wioślarski NK Interval 2000 Nielsen Kellerman 1
2.GARMIN  Czujnik Tętna HRM-DUALGarmin 1
3.Ładowarka akumulatorów EU do Megafonu BlueOceanNielsen Kellerman 1
4.Megafonu BlueOceanNielsen Kellerman 1
5.Podkładka neoprenowa 13mm na siedzisko ergometruC2 5
6.THERABODY – POWERDOT 2.0 DUO – Elektrostymulator mięśni/czerwonyPowerDot 1
7.Therabody RECOVERYAIR – Urządzenie do masażu limfatycznego Therabodynogawki M1
8.Therabody RECOVERYAIR – Urządzenie do masażu limfatycznego Therabodynogawki L1

Sprzedaż i dostarczenie pod wskazany adres sprzętu specjalistycznego dla zawodników (zgodnie z wykazem szkolonych zawodników DSW – lekkoatletyka):

L.p.Pełna nazwa sprzętu (typ, parametry, itp.)Nazwa producentaRozmiar (dot. odzieży i obuwia)Ilość
1.Beast Strength Pack 5 sensorówBeast Strength Pack 4
2.Push Band 2.0 – ElektrostymulatorPush 2

Sprzedaż i dostarczenie pod wskazany adres sprzętu specjalistycznego dla zawodników (zgodnie z wykazem szkolonych zawodników DSW – strzelectwo sportowe):

L.p.Pełna nazwa sprzętu (typ, parametry, itp.)Nazwa producentaRozmiar (dot. odzieży i obuwia)Ilość
1.Tarcza elektroniczna HS10 Hybridscore SIUS AG – do strzelań pneumatycznych 10m komplet tarcza + wychwytywacz + okablowanie LTWSIUS AG 1
2.Kolba MEC do karabinu sportowego Anschutz mod.1907MEC 1
3.Sweter strzelecki AHG – rozmiar S Nr.AHG – 194ANSHUTZ 1
4.FORCEBAND Massage Gun – Pistolet wibracyjny do masażu 4800 mAh + 8 końcówekFORCEBAND 1
5.Śrut 4,5mm RWS TESTOWANY (dobierany) op. 5000 szt.RWS 10
6.Przesłona do tarcz elektronicznych SIUS (karabin pneumatyczny) – 100szt.  10
7.Przesłona do tarcz elektronicznych SIUS (pistolet pneumatyczny) – 100szt.  10
8.Tarcza elektroniczna HS25/50 Hybridscore, z monitorem, jednostką sterującą (SA951), okablowaniem LTW – komplet 25/50 metrówSIUS AG 1

Sprzedaż i dostarczenie pod wskazany adres sprzętu specjalistycznego dla zawodników (zgodnie z wykazem szkolonych zawodników DSW – szermierka na wózkach):

L.p.Pełna nazwa sprzętu (typ, parametry, itp.)Nazwa producentaRozmiar (dot. odzieży i obuwia)Ilość
1.Wózki do walk szermierczychGTM 2
2.Boczki do wózkówGTM 17
3.Klinga szablowa BFBF 20
4.Klinga szpadowa BF z puntąBF 20
5.Klinga floretowa BF z puntąBF 20
6.Kamizelka floretowa pralnaPBT 3
7.Kamizelka szablowa pralnaPBT 3
8.Rękawica szermierczaUhlmann/Allstar/PBT 10
9.Rękawica szablowa FIEUhlmann/Allstar/PBT 5
10.Maska szermierczaUhlmann/Allstar/PBT 3
11.Torba szermierczaAllstar/PBT 3
12.Przewody osobistePBT 10
13.Drobny sprzęt (punty, naciągi, itp.)Allstar/PBT  

Sprzedaż i dostarczenie pod wskazany adres sprzętu specjalistycznego dla zawodników (zgodnie z wykazem szkolonych zawodników DSW – pływanie):

L.p.Pełna nazwa sprzętu (typ, parametry, itp.)Nazwa producentaRozmiar (dot. odzieży i obuwia)Ilość
1.Normatec Pro 2.0 (1 x nogi; 1 x ramiona)Normatec 2
2.Plecak Normatec 3 (czarny)Normatec 2
3.Hypervolt 2 ProHyperice 1
4.Zestaw Biofeedback – ProFeedback 3Centrum Rozwoju Biofeedback 1

Sprzedaż i dostarczenie pod wskazany adres sprzętu specjalistycznego dla zawodników (zgodnie z wykazem szkolonych zawodników DSW – różne dyscypliny):

L.p.Pełna nazwa sprzętu (typ, parametry, itp.)Nazwa producentaRozmiar (dot. odzieży i obuwia)Ilość
1.Kołderka na zeskok 4x5x0,65Polanik 1
2.S15-482 WÓZEK UNIWERSALNYPolanik 1
3.PBS15-T BLOK STARTOWY TRENINGOWYPolanik 6
4.PLG-1 PIŁKA LEKARSKA GUMOWA 1 KGPolanik 10
5.PLG-2 PIŁKA LEKARSKA GUMOWA 2KGPolanik 10
6.PLG-3 PIŁKA LEKARSKA GUMOWA 3KGPolanik 10
7.PLG-4 PIŁKA LEKARSKA GUMOWA 4KGPolanik 10
8.PLG-5 PIŁKA LEKARSKA GUMOWA 5KGPolanik 10
9.PLG-6 PIŁKA LEKARSKA GUMOWA 6KGPolanik 10
10.PLG-7 PIŁKA LEKARSKA GUMOWA 7KGPolanik 10
11.PLG-10 PIŁKA LEKARSKA GUMOWA 10KGPolanik 10
12.Materac gimnastyczny składany GymtekPolanik 10
13.Materac gimnastyczny 200 x 100 x 5 cm R100Polanik 30
14.Kula treningowa stalowa PK-1Polanik 5
15.Kula treningowa stalowa PK-2Polanik 5
16.Kula treningowa stalowa PK-3Polanik 5
17.Kula treningowa stalowa PK-4Polanik 5
18.Kula treningowa stalowa PK-5Polanik 5
19.PK-6,2 KULA TRENINGOWA STALOWA 8Polanik 5
20.TPD11-0,75 DYSK TRENINGOWYPolanik 5
21.HRD-0,75 DYSK GUMOWYPolanik 5
22.HRD-1 DYSK GUMOWYPolanik 5
23.Platforma szermierczaGTM Mobil 3
24.Aparat szermierczyAllstar Polska 2
25.Opończa metalizowana na wózekAllstar Polska 4
26.WędkaAllstar Polska 4
27.Bębny szermierczeAllstar Polska 4
28.Bieżnia Greace Gr1 HRC LED – GymostMarbo Sport 1
29.Ławka olimpijska FA-1N do wyciskania dla niepełnosprawnych z asekuracjąFerros 2
30.Ławka prosta ze stojakami UR-L002Marbo Sport 2
31.Ławka skos ujemny ze stojakami UR-L007Marbo Sport 1
32.Ławka dwustronna UR-L001Marbo Sport 1
33.Ławka skos dodatni ze stojakami UR-L005Marbo Sport 1
34.Modlitewnik siedząc UR-L004Marbo Sport 1
35.Maszyna ze stosem na dwugłowe uda (trening obwodowy) US-U010Marbo Sport 1
36.Maszyna ze stosem na czworogłowe uda (trening obwodowy) US-U009Marbo Sport 1
37.Maszyna 2-w-1 na grzbiet i brzuch ze stosem MP-U220Marbo Sport 1
38.Ławka na grzbiet (prostowniki grzbietu) MP-L212 2.0Marbo Sport 1
39.Maszyna Smitha (suwnica) UR-U002Marbo Sport 1
40.Zestaw obciążeń olimpijskich 157,5 kgMarbo Sport 3
41.Stojak do przysiadów UR-S002Marbo Sport 1
42.Gryf olimpijski 220cm 350kg Professional UF350Marbo Sport 4
43.Gryf prosty gładki wzmocniony 30 mm 220 cmMarbo Sport 4
44.Gryf olimpijski kratownica 86 cmMarbo Sport 2
45.Gryf olimpijski mocno łamany 120 cm UF-G120ML-OLI-CHMarbo Sport 2
46.Zestaw hantli stalowych gumowanych 5-32,5 kg czarny połysk ze stojakiem M MP-HSGk2-M-k1Marbo Sport 1
47.Stojak + zestaw sztang prostych ogumowanych 10-55 kg w koszulkach termokurczliwychFerros 1
48.IC-F29SDR RADIOTELEFON ANALOGOWO-CYFROWY DPMR446 IP67ICOM 12
49.MIKROFON/SŁUCHAWKA MULTI-PIN ECH1040/ECH1070 M7 PTT DOUSZNA; DO MOTOROLA SERIA DP3000, DP4000VOXTECH 12
50.Programator do radiotelefonu + oprogramowanie  2
51.Ładowarka na 6 stanowisk BC-214  2

Sprzedaż i dostarczenie pod wskazany adres odżywek i suplementów diety dla zawodników (zgodnie z wykazem szkolonych zawodników DSW – Goalball):

L.p.ProducentNazwa preparatuGramaturaFormaIlość
1.Fire snake nutritionFireSnake Citrulline300gProszek12
2.Fire snake nutritionFireSnake Creatine B6600gProszek9
3.KFDPremium WPC 82 – lody wanilinowe900gProszek1
4.KFDPremium WPC 82 – kokosowy900gProszek3
5.KFDPremium WPC 82 – biała czekolada900gProszek3
6.KFDPremium WPC 82 – baton karleno-orzech900gProszek1
7.KFDPremium WPC 82 – bananowo-truskawkowy900gProszek2
8.KFDPremium WPC 82 – słony karmel900gProszek7
9.KFDPremium WPC 82 – ciastko z kremem900gProszek2
10.KFDCreatine – naturalny500gProszek3
11.PolpharmaIbuvit D3 – 90 kap.4000 IUKapsułki7
12.KFDCaffeine – 100 kap.49gKapsułki1
13.KFDMelatonin – 200 kap.26gKapsułki2
14.KFDX-carbs – pomarańczowo -cytrynowy1000gProszek1
15.KFDX-carbs – grenadynowy1000gProszek2

Sprzedaż i dostarczenie pod wskazany adres sprzętu specjalistycznego dla zawodników (zgodnie z wykazem szkolonych zawodników DSW – wioślarstwo):

L.p.ProducentNazwa preparatuGramaturaFormaIlość
1.OLIMP WHEY 100 WHEY 100 (2x truskawka, 2x ciasteczkowy)2275 gproszek2
2.Nutrend BCAA1 litrpłyn8
3.Nutrend HMB 4500100 kapstabletki2
4.OlimpChela-Mag B6 Forte60 kapstabletki4
5.BEET IT SPORTshot sok z buraka70 mlpłyn80
6.ISOSTARISOSTAR1500 gkoncentrat4
7.Trecboogieman300 gproszek2
8.TrecMultipack (multiwitamina i mikro i makro elementy)120 kapstabletki3
9.Nutrend Flexit drink400 gproszek4
10.VitargoVitargo Electrolyte5 kgproszek2
11.VitargoVitargo Carboloader5 kgproszek2

Sprzedaż i dostarczenie pod wskazany adres odżywek i suplementów diety dla zawodników (zgodnie z wykazem szkolonych zawodników DSW – strzelectwo sportowe):

L.p.ProducentNazwa preparatuGramaturaFormaIlość
1.POWER BARPowerBar PowerGel Shots pomarańcza60 gramżelki100
2.POWER BARPowerBar PowerGel Shots malina60 gramżelki100
3.SANPROBISanprobi Super Formuła, kapsułki40 szt.kapsułka20
4.OLIMPOLIMP Gold Vit D3 + K2 Sport Edition60 kapsułekkapsułka10
5.OLIMPOLIMP Chela Mag B6 forte60 kapsułekkapsułka10
6.OLIMPOLIMP Vita-Min Multiple Sport60 kapsułekkapsułka10
7.OLIMPOLIMP Gold-Vit C 1000 (pomarańcza)20 tabletektabletki20
8.NAMED SPORTNamedSport Beta Alanine90 tabletektabletki5
9.NITRATEBeet It Sport Nitrate 3000 koncentrat z buraka250 mlpłyn20
10.ACTIVE EDGEActive Edge Cherry Active koncentrat946 mlpłyn5
11.NUTRENDNutrend Zero Drinx (czarna porzeczka)18 tabletektabletki50
12.TORQTorq Flapjack (organic apple strudel)65 grambaton50
13.POWER BARPowerBar Energize Advanced Hazelnut Chocolate55 grambaton50
14.ACTIVLABActivlab Electroactive – elektrolity (pomarańcza)20 tabletektabletki40
15.NUTRITIONGold Nutrition Extreme Gel (apple)40 gramżel50
16.ISOSTARIsostar Energy Bar (płatki i owoce)3×40 grambaton30
17.ISOSTARIsostar Energy Bar (płatki, rodzynki, żurawina)3×40 grambaton30
18.ISOSTARISOSTAR żel energetyczny Actifood (jabłko)90 gramżel50
19.ISOSTARISOSTAR PowerTabs (cytryna)10 tabletektabletki40
20.ISOSTARISOSTAR PowerTabs (pomarańcza)10 tabletektabletki40

Sprzedaż i dostarczenie pod wskazany adres sprzętu specjalistycznego dla zawodników (zgodnie z wykazem szkolonych zawodników DSW – lekkoatletyka):

L.p.ProducentNazwa preparatuGramaturaFormaIlość
1.OlimpISO PLUS POWDER1505 gproszek1
2.Named SportNamedSport Isonam Energy480 gproszek7
3.VitargoVitargo +Electrolyte 2 kgproszek1
4.Named SportNamedSport Hydra Fit2 kgproszek6
5.OlimpWHEY PROTEIN COMPLEX 100%600 gproszek11
6.OlimpVITA-MIN MULTIPLE SPORT MEGA CAPS60 kaps.kapsułki1
7.Named SportNamedSport Multi-Vitamins & Minerals Strong60 kaps.kapsułki4
8.OlimpBeta-Alanine Xplode Powder250 gproszek15
9.OlimpCREATINE 1250 MEGA CAPS120 kaps.kapsułki3
10.Active EdgeActive Edge Cherry Active koncentrat 946 mlpłyn2
11.OlimpL-CARNITINE 1500 EXTREME MEGA CAPS120 kaps.kapsułki9
12.NOW FOODSNOW FOODS Special Two240 kaps.kapsułki12
13.OlimpOLIMP Magnez Chela Mag B6 Skurcz20amp.płyn8
14.OlimpOLIMP Creatine Xplode500gproszek9
15.OlimpOLIMP Gold Omega 3 sport120 kaps.kapsułki4
16.OlimpOlimp Chela Ferr Forte30 kaps.kapsułki2
17.OlimpOlimp Chela Min Sport60 kaps.kapsułki2
18.NOW FOODSNOW FOODS Mineral Full Spectrum240 kaps.kapsułki5
19.OlimpOlimp BCAA XPLODE280gproszek3
20.OlimpWHEY PROTEIN COMPLEX 100%1800gproszek2
21.OlimpAMINO EAA XPLODE POWDER520gproszek1
22.OlimpVITA-MIN MULTIPLE SPORT MEGA CAPS60 kaps. kapsułki12
23.OlimpISO PLUS POWDER OLIMP1505 gproszek2
24.OlimpMatrix Pro 32 batonybatony 48
25.OlimpGOLD-VIT D3+K2 SPORT EDITION60 kaps. kapsułki10
26.SISSIS GO Electrolite SIS500gproszek10
27.Named SportNamedsport Creatine 100%500gproszek3
28.OlimpWhey PROTEIN COMPLEX 100%1800gproszek3
29.NOW FOODSCreatine Now Sports500gproszek4
30.OlimpGold Beef Pro-Tein700gproszek4
31.OlimpL-Carnityna 150 Extreme mega caps120kapsułki1
32.OlimpCreatine 1250 mega120caps.kapsułki8
33.OlimpImpact EAA1000gproszek1
34.OlimpVeggie Protein Complex500gproszek2
35.OlimpCreatine Monohydrate Powder500gproszek2
36.OlimpPure Whey Isolate600gproszek2
37.OlimpPro Whey Shake700gproszek9
38.OlimpMega Strong Protein2000gproszek2
39.VitargoGele Vitargo z kofeiną żel10
40.Named SportNamedsport Total Energy Shot płyn5
41.OlimpBeta Alanina Carno Rush Mega Tabs80szttabletki1
42.Named SportNamedsport Aminonum saszetkisaszetkiproszek3
43.OlimpProfi Mas1000gproszek1
44.OlimpOlimp Creatine proszek550gproszek2
45.OlimpGold Omega 3120 kaps.kapsułki7
46.OlimpOlimp Hydratonic Fast700gproszek3
47.OlimpOlimp Hydratonic Med10sztsaszetka2
48.OlimpFlex Xplode 504g Olimp540gproszek6
49.Active EdgeActive Edge Cherry Koncentrat436mlpłyn3
50.SamunAlkalla N 150g Samun Kehlbeck150proszek4
51.OlimpCoffeine kick Olimp60 kaps.kapsułki16
52.OlimpGuma do żucia z kofeiną i miętą B3, B6,B12 bez cukr15005gproszek14
53.NOW FOODSNow Sports Beta Alanina Powder Nowfoodss500gproszek8
54.OlimpGold Omega 3 Sport Edition Limited200 kaps.kapsułki10
55.OlimpOmega 3 Edition Sport120 kaps.kapsułki3
56.OlimpWHEY PROTEIN COMPLEX 100%1800gproszek13
57.OlimpAMINO EAA XPLODE POWDER520gproszek11
58.OlimpVITA-MIN MULTIPLE SPORT MEGA CAPS60 kaps.kapsułki17
59.OlimpISO PLUS POWDER OLIMP1000gproszek10
60.OlimpOLIMP GLUTAMINE XPLODE500gproszek4
61.OlimpGOLD-VIT D3+K2 SPORT EDITION60 kaps.kapsułki7
62.BEET ITBEET IT SHOT – sok z buraka70mlpłyn100
63.Active EdgeACTIVE EDGE CHERRY ACTIVE – wiśnia30mlpłyn100
64.OlimpWHEY PROTEIN COMPLEX 100%1800gproszek8
65.OlimpAMINO EAA XPLODE POWDER520gproszek25
66.OlimpVITA-MIN MULTIPLE SPORT MEGA CAPS60 kaps.kapsułki3
67.OlimpISO PLUS POWDER OLIMP1505 gproszek30
68.OlimpGOLD-VIT D3+K2 SPORT EDITION60 kaps.kapsułki12
69.OlimpCHELA MAG B6 FORTE SHOT, 20 szt./opak.25ml.płyn42
70.OlimpBCAA Xplode Powder500gproszek6
71.OlimpCreatyna Monohydrat Powder550gproszek6
72.Active EdgeActive Edge Cherry Active koncentrat 946mlpłyn2
73.Beet It SportBeet It Sport Nitrate 3000 koncentrat z buraka250mlpłyn4
74.Named SportNamedSport 100% Creatine500gproszek8
75.Named SportNamedSport Total Energy Shot60mlpłyn140
76.OlimpFLEX XPLODE360gproszek20
77.OlimpGLADIATOR HIGH PROTEIN BAR60gbaton60
78.OlimpOlimp Pure Ewhey isolata952200gproszek14
79.Named SportNamedSport Isonam Energy480gproszek4
80.Named SportNamedSport Aminonam Sport (saszetki) 30szt./opak.opak.proszek3
81.Named SportNamedSport Hydrolysed Whey750gproszek4
82.VitargoVitargo® CARBOLOADER2kgproszek4
83.Named SportNamed Sport Guarana Super Strongszt.płyn10
84.OneGumguma do żucia z kofeiną- opakowanie (mięta)opak.guma5
85.Named SportNamed Sport Multivitamins minerals strongopak.tabletki1
86.NOW FOODSNOW FOODS Special Two240 kaps.kapsułki3
87.OlimpCreatyna xploder Powder500gproszek6
88.SISSIS Go Electrolyte – izotonik1600gproszek1
89.SISSiS Turbo +  (izotonik)450gproszek1
90.SISSiS Go Caffeine Gel płynny żel z kofeiną (cola)60mlpłyn1
91.Olimpcreatine rocky athletes200gproszek6
92.OlimpCofeine kick60 kaps.kapsułki1
93.SiSSiS Rego Rapid Recovery X2500gproszek2
94.OlimpCREATINE 1250 MEGA CAPS X2120 kapskapsułki2
95.OlimpWHEY PROTEIN COMPLEX 100%700gproszek2

10. Miejsce, termin i sposób złożenia oferty

 1. Oferty prosimy składać do dnia 02.12.2022 r. do godz. 24.00.

Ofertę w wersji elektronicznej prosimy przesłać na adres e-mail: bartosz.sojka@pzsnstart.eu. Osobą kontaktową jest Pan Bartosz Sójka.

Oferty otrzymane po 02.12.2022 r. nie będą rozpatrywane.

 • Wybór ofert nastąpi w dniu 05.12.2022 r. izakończony zostanie protokołem.

11. Kryteria wyboru

Przy wyborze najkorzystniejszej oferty Zamawiający dokona oceny i wyboru ofert spośród Wykonawców spełniających warunki określone w punkcie 7, a także w oparciu o następujące kryteria:

 1. Cena brutto pojedynczych elementów zapytania – 100%

Zamawiający będzie badał cenę dla każdego elementu z oferty, sumując wskazane wartości poszczególnych elementów zamieszczonych w zapytaniu. Najkorzystniejsza oferta otrzymuje maksymalną punktację, zgodnie z zastosowaną w zapytaniu ofertowym wagą (100%).

Zamawiający dopuszcza możliwość składania ofert częściowych.

W uzasadnionych przypadkach, Zamawiający może odstąpić od wskazanych powyżej kryteriów wyboru, w szczególności w przypadku, w którym w ocenie Komisji oferent z najwyższą liczbą punktów nie daje gwarancji należytego wykonania przedmiotu zamówienia, a uzasadniony jest wybór oferty innego wykonawcy. W przypadku określonym w zdaniu poprzednim, oferentowi z wyższą liczbą punktów nie przysługuje względem Zamawiającego roszczenie o zawarcie umowy, jak również jakiekolwiek roszczenia w związku z przygotowaniem i dostarczeniem oferty. 

12. Sposób obliczenia oferty

Wagi procentowe przypisane do poszczególnych kryteriów oceny ofert

Cena brutto pojedynczych elementów zapytania – 100%

Sposób przyznawania punktacji za spełnienie kryterium:

((Cmin / Cbad) * 100%) * 100= Ilość punktów

gdzie:

Cmin – cena brutto oferty najtańszej

Cbad – cena brutto oferty badanej

100 – współczynnik stały

13. Formalności, jakie powinny być dopełnione po wyborze oferty w celu zawarcia umowy

W dniu 05.12.2022 r. Zamawiający przeprowadzi ocenę złożonych ofert. W tym czasie zastrzega sobie prawo do negocjacji i wyjaśnień dotyczących zakresu oferty.

Za najkorzystniejszą zostanie uznana oferta, która uzyska najwyższą ilość punktów oraz spełni pozostałe wymagania zamieszczone w zapytaniu ofertowym.

Oceny i wyboru ofert dokona Komisja. Po dokonaniu oceny i wyborze oferty zostanie sporządzony protokół podpisany przez członków Komisji. Następnie, wybranego kontrahenta Komisja zaprosi do podpisania umowy.

Jeżeli kontrahent, którego oferta została wybrana, odstąpi od zawarcia umowy, Zamawiający uprawniony jest do wyboru oferty najkorzystniejszej spośród pozostałych ofert dla danego zapytania.

O wyborze najkorzystniejszej oferty Zamawiający zawiadomi drogą mailową oraz w formie ogłoszenia na stronie internetowej Zamawiającego niezwłocznie wszystkie podmioty, które przesłały oferty w ustalonym terminie. Ogłoszenie zwycięzcy niniejszego postępowania ofertowego nastąpi w dniu 05.12.2022 r.

Zawarcie umowy nastąpi w formie pisemnej.

14. Uwagi i postanowienia końcowe

Niniejsze zapytanie nie jest ogłoszeniem w rozumieniu ustawy prawo zamówień publicznych.

Niniejsze zapytanie ofertowe nie stanowi zobowiązania do zawarcia umowy. Polski Związek Sportu Niepełnosprawnych „Start” może odstąpić od zawarcia umowy bez podania uzasadnienia swojej decyzji.

Niniejsze zamówienie jest finansowane w całości ze środków Funduszy Rozwoju Kultury Fizycznej, których dysponentem jest Ministerstwo Sportu i Turystyki w ramach umowy nr: 2022/0128/0076/SubC/DSW z dnia 07.11.2022 r. podpisanej pomiędzy Polskim Związkiem Sportu Niepełnosprawnych „Start” a Ministerstwem Sportu i Turystyki. Wydanie niniejszego zapytania nie zobowiązuje Polskiego Związku Sportu Niepełnosprawnych „Start” do akceptacji oferty w całości lub w jej części, bez względu na jej zawartość cenową i nie zobowiązuje do składania wyjaśnień czy powodów akceptacji lub odrzucenia którejkolwiek oferty. Polski Związek Sportu Niepełnosprawnych „Start” nie może być pociągany do odpowiedzialności za jakiekolwiek koszty czy wydatki poniesione przez oferentów w związku z przygotowaniem i dostarczeniem oferty.

Niniejsze zapytanie, jak również warunki w nim określone, mogą być zmienione lub odwołane w każdej chwili.

Oferentowi nie przysługuje względem Zamawiającego roszczenie o zawarcie umowy.

15. Załączniki

Załącznik nr 1A – Formularz ofertowy – sprzęt sportowy

Załącznik nr 1B – Formularz ofertowy – odżywki i suplementy diety

Załącznik nr 2 – Oświadczenie o spełnieniu wymogów formalnych oraz braku powiązań kapitałowych lub osobowych

zawsze i wszędzie #KibicujemyParaolimpijczykom

ZAPYTANIE OFERTOWE nr 02/11/2022

Data publikacji: 24.11.2022 r.

ZAPYTANIE OFERTOWE nr 02/11/2022

1. Nazwa i adres zamawiającego

Polski Związek Sportu Niepełnosprawnych „Start”

ul. Konwiktorska 9/2, 00-216, Warszawa

NIP: 526-10-53-340

tel.: +48 22 659 30 11

Adres strony internetowej: www.pzsnstart.eu

2. Opis przedmiotu zapytania

Przedmiotem niniejszego zamówienia jest usługa polegająca na prowadzeniu przez 2 trenerów/instruktorów zajęć sekcji sportowej (średnio 1-5 godzin dziennie, średnio 2-3 razy w tygodniu) w okresie od 03.12.2022 r. do 31.03.2023 r. Prowadzenie grupowych zajęć sekcji sportowej odbywać się będzie z grupami utworzonymi w wyniku wolnego naboru organizowanego przez Zamawiającego. Sekcja sportowa liczy śr. 10 osób z niepełnosprawnościami i jest prowadzona przez dwóch trenerów/instruktorów. Zajęcia prowadzone będą zgodnie z harmonogramem zajęć opracowanym przez Zamawiającego.

Zajęcia sekcji sportowej prowadzone będą w ramach projektu pt. „Gotowi na START – 2022/2023”, realizowanego w ramach umowy nr ZZB/000729/BF/D podpisanej w dniu 06.05.2022 r. pomiędzy Polskim Związkiem Sportu Niepełnosprawnych „Start” a Państwowym Funduszem Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych.

3. Zapytanie dotyczy kodu CPV

80510000-2 – Usługi szkolenia specjalistycznego

4. Zadania po stronie Wykonawcy

•          złożenie w terminie oferty na formularzu załączonym do zapytania (załącznik nr 1)

w obszarze określającym prowadzenia przez trenerów/instruktorów zajęć sekcji sportowej, (średnio 1-5 godzin dziennie, średnio 2-3 razy w tygodniu) w okresie od 03.12.2022 r. do 31.03.2023 r., zgodnie z harmonogramem zajęć opracowanym przez Zamawiającego,

•          złożenie w terminie załącznika nr 2,

W zakresie przedmiotu umowy:

•          kompleksowe przeprowadzenie zajęć sekcji sportowej w miejscu wskazanym przez zamawiającego,

•          rzetelne i terminowe, zgodne z wymogami projektowymi realizowanie przedmiotu zamówienia, w tym prowadzenie dzienników obecności, dzienników zajęć,

•          przekazywanie Zamawiającemu wszelkiej oryginalnej dokumentacji związanej z prowadzeniem zajęć do 7 dni roboczych po zakończeniu pełnego miesiąca,

•          informowanie uczestników projektu o współfinansowaniu zajęć ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych,

•          weryfikacja aktualnych badań lekarskich uczestników projektu dopuszczających ich do udziału w projekcie,

•          Wykonawca ma prawo złożyć tylko jedną ofertę,

•          Wykonawca jest związany złożoną ofertą przez okres 30 dni,

•          bieg terminu związania ofertą rozpoczyna  się wraz z upływem terminu składania ofert,

•          Wykonawca może, przed upływem terminu składania ofert, zmienić lub wycofać ofertę,

•          Zamawiający nie dopuszcza możliwości udziału w postępowaniu firm pośredniczących.

5. Zadania po stronie Zamawiającego

•          przygotowanie pełnej dokumentacji potrzebnej do rozliczenia zamówienia,

•          uregulowanie zobowiązania wynikającego z wystawionej na w/w przedmiot faktury lub rachunku we wskazanym terminie.

6. Termin i miejsce wykonania zamówienia

•          Przedmiot zamówienia należy wykonać na terenie miast/miejscowości wymienionych w punkcie 9 zapytania ofertowego, w terminie 03.12.2022 r. do 31.03.2023 r.

7. Warunki udziału w postępowaniu oraz dokumenty wymagane w celu spełnienia warunków

Wymagania formalne wobec Oferenta/Wykonawcy:

•          posiada niezbędne uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, czyli uprawnienia trenera/instruktora sportowego lub inne uprawnienia, preferowani kandydaci: trener lub instruktor sportowy osób z niepełnosprawnościami;

•          posiada niezbędną wiedzę i doświadczenie do wykonania przedmiotu zamówienia, dodatkowym atutem będzie min. 3 letnie doświadczenie w pracy z osobami z niepełnosprawnościami, udokumentowane np. referencjami;

•          nie jest podmiotem powiązanym z Zamawiającym osobowo lub kapitałowo. Przez powiązania kapitałowe lub osobowe rozumie się wzajemne powiązania między Zamawiającym lub osobami wykonującymi w imieniu Zamawiającego czynności związane z przygotowaniem i przeprowadzeniem procedury wyboru wykonawcy a Wykonawcą, polegające w szczególności na:

1.         uczestniczeniu w spółce jako wspólnik spółki cywilnej lub spółki osobowej;

2.         posiadaniu udziałów lub co najmniej 10 % akcji;

3.         pełnieniu funkcji członka organu nadzorczego lub zarządzającego, prokurenta, pełnomocnika;

4.         pozostawaniu w związku małżeńskim, w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej, pokrewieństwa lub powinowactwa w linii bocznej do drugiego stopnia lub w stosunku przysposobienia, opieki lub kurateli;

•          dysponuje potencjałem organizacyjnym i merytorycznym niezbędnym do wykonania usługi,

•          zobowiązuje się w ramach podpisanej umowy do przechowywania w sposób zapewniający dostępność, poufność i bezpieczeństwo oraz udostępnienia kontroli dokumentacji związanej z niniejszym zleceniem do dnia 31 grudnia 2029 r.

Potwierdzenie powyższych warunków ujęte zostało w załączniku nr 2 do niniejszego zapytania.

8. Waluta i warunki dotyczące rozliczeń związanych z realizacją niniejszego zamówienia

Ceny oraz wartość zbiorcza zamówienia powinny być podane w złotych polskich i być ceną brutto (obejmować wszystkie należne podatki, obciążenia i koszty).

Zamawiający planuje dokonywać częściowych rozliczeń po  zakończeniu każdego miesiąca kalendarzowego. Wymagany termin płatności FV nie krótszy niż 14 dni.

9. Opis sposobu przygotowania oferty:

•          Oferta powinna być sporządzona na formularzu ofertowym, zgodnie ze wzorem z załącznika nr 1. Oferta powinna być podpisana przez osobę upoważnioną do podpisania oferty.

•          Załącznik nr 2,

•          Skan uprawnień, w przypadku posiadania dokumentu potwierdzającego doświadczenie jego skan,

•          Zamawiający dopuszcza możliwości składania ofert częściowych.

•          W danym obszarze Wykonawca określi cenę dla przedmiotu zamówienia wymienionego poniżej, podając ją w kwocie brutto (obejmować wszystkie należne podatki, obciążenia i koszty), a także zbiorczo dla całej wartości zamówienia.

•          Oferta powinna być sporządzona w języku polskim oraz powinna zawierać pełną nazwę oraz dane adresowe Wykonawcy.

Oferta powinna również uwzględniać wszystkie poniższe elementy:

Wisła (sekcja narciarska):

•          Oczekujemy zapewnienia prowadzenia przez 2 trenerów/instruktorów pływania zajęć sekcji narciarskiej, w liczbie min. 240 godzin łącznie (średnio 1-5 godzin dziennie, średnio 2-3 razy w tygodniu) w okresie od 03.12.2022 r. do 31.03.2023 r., zgodnie z harmonogramem zajęć opracowanym przez Zamawiającego.

Zamawiający dopuszcza w uzasadnionych przypadkach możliwość częściowego wykonania zamówienia w mniejszej ilości godzin, po uprzednim ustaleniu oraz akceptacji takiej konieczności przez Zamawiającego.

Miejsce, termin i sposób złożenia oferty

 1. Oferty prosimy składać do dnia 01.12.2022 r. do godz. 24.00.

Ofertę w wersji elektronicznej prosimy przesłać na adres e-mail: bartosz.sojka@pzsnstart.eu. Osobą kontaktową jest Pan Bartosz Sójka.

Oferty otrzymane po 01.12.2022 r. nie będą rozpatrywane.

 • Wybór ofert nastąpi w dniu 02.12.2022 r. izakończony zostanie protokołem.

10. Kryteria wyboru

W celu wyboru najkorzystniejszej oferty Zamawiający dokona oceny i wyboru ofert spośród Wykonawców spełniających warunki określone w punkcie 7, a także w oparciu o następujące kryteria:

1.         Cena – 70%

Zamawiający będzie badał cenę dla każdego elementu z oferty, sumując wskazane wartości poszczególnych elementów zamieszczonych w zapytaniu – prowadzenie zajęć sekcji sportowej. Najkorzystniejsza oferta otrzymuje maksymalną punktację, zgodnie

z zastosowaną w zapytaniu ofertowym wagą (70%).

2.         Uprawnienia – 20%

Zamawiający będzie badał, czy Wykonawca posiada udokumentowane uprawnienia trenera/instruktora. Max. punktację otrzymają Wykonawcy, którzy posiadają uprawnienia trenera lub instruktora sportowego osób z niepełnosprawnościami.

3.         Doświadczenie – 10%

Zamawiający będzie badał, czy Wykonawca posiada udokumentowane doświadczenie pracy z osobami z niepełnosprawnościami. Max. punktację otrzymają Wykonawcy, którzy posiadają min. 3 letnie udokumentowane doświadczenie pracy z osobami z niepełnosprawnościami.

W uzasadnionych przypadkach, Zamawiający może odstąpić od wskazanych powyżej kryteriów wyboru, w szczególności w przypadku, w którym w ocenie Komisji oferent z najwyższą liczbą punktów nie daje gwarancji należytego wykonania przedmiotu zamówienia, a uzasadniony jest wybór oferty innego wykonawcy. W przypadku określonym w zdaniu poprzednim, oferentowi z wyższą liczbą punktów nie przysługuje względem Zamawiającego roszczenie o zawarcie umowy, jak również jakiekolwiek roszczenia w związku z przygotowaniem i dostarczeniem oferty. 

Zamawiający dopuszcza możliwość składania ofert częściowych.

11. Sposób obliczenia oferty

Wagi procentowe przypisane do poszczególnych kryteriów oceny ofert:

1.         Cena – 70%

Sposób przyznawania punktacji za spełnienie kryterium:

((Cmin / Cbad) * 70%) * 100= Ilość punktów

gdzie:

Cmin – cena brutto oferty najtańszej

Cbad – cena brutto oferty badanej

100 – współczynnik stały

2.         Uprawnienia – 20%

Wykonawca, który posiada uprawnienia trenera lub instruktora sportowego osób niepełnosprawnych uzyska 20 punktów, wykonawca, który posiada uprawniania trenera lub instruktora sportowego otrzyma 15 punktów.

3.         Doświadczenie – 10%

Wykonawca, który posiada udokumentowane doświadczenie pracy z osobami z niepełnosprawnościami uzyska 10 punktów.

12. Formalności, jakie powinny być dopełnione po wyborze oferty w celu zawarcia umowy

W dniu 02.12.2022 r. Zamawiający przeprowadzi ocenę złożonych ofert. W tym czasie zastrzega sobie prawo do negocjacji i wyjaśnień dotyczących zakresu oferty.

Za najkorzystniejszą zostanie uznana oferta, która uzyska najwyższą ilość punktów oraz spełni pozostałe wymagania zamieszczone w zapytaniu ofertowym.

Oceny i wyboru ofert dokona Komisja. Po dokonaniu oceny i wyborze oferty zostanie sporządzony protokół podpisany przez członków Komisji. Następnie, wybranego kontrahenta Komisja zaprosi do podpisania umowy.

Jeżeli kontrahent, którego oferta została wybrana, odstąpi od zawarcia umowy, Zamawiający uprawniony jest do wyboru oferty najkorzystniejszej spośród pozostałych ofert dla danego zapytania.

O wyborze najkorzystniejszej oferty Zamawiający zawiadomi drogą mailową oraz w formie ogłoszenia na stronie internetowej Zamawiającego niezwłocznie wszystkie podmioty, które przesłały oferty w ustalonym terminie. Ogłoszenie zwycięzcy niniejszego postępowania ofertowego nastąpi w dniu 02.12.2022 r.

Zawarcie umowy nastąpi w formie pisemnej.

13. Uwagi i postanowienia końcowe

Niniejsze zapytanie nie jest ogłoszeniem w rozumieniu ustawy prawo zamówień publicznych.

Niniejsze zapytanie ofertowe nie stanowi zobowiązania do zawarcia umowy. Polski Związek Sportu Niepełnosprawnych „Start” może odstąpić od zawarcia umowy bez podania uzasadnienia swojej decyzji.

Niniejsze zamówienie jest finansowane w całości ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w ramach projektu „Gotowi na START – 2022/2023”.

Wydanie niniejszego zapytania nie zobowiązuje Polskiego Związku Sportu Niepełnosprawnych „Start” do akceptacji oferty w całości lub w jej części, bez względu na jej zawartość cenową i nie zobowiązuje do składania wyjaśnień czy powodów akceptacji lub odrzucenia którejkolwiek oferty. Polski Związek Sportu Niepełnosprawnych „Start” nie może być pociągany do odpowiedzialności za jakiekolwiek koszty czy wydatki poniesione przez oferentów w związku z przygotowaniem i dostarczeniem oferty.

Niniejsze zapytanie, jak również warunki w nim określone, mogą być zmienione lub odwołane w każdej chwili.

Oferentowi nie przysługuje względem Zamawiającego roszczenie o zawarcie umowy.

14. Załączniki

Załącznik nr 1 – Formularz ofertowy

Załącznik nr 2 – Oświadczenie o spełnieniu wymogów formalnych oraz braku powiązań kapitałowych lub osobowych

zawsze i wszędzie #KibicujemyParaolimpijczykom

ZAPYTANIE OFERTOWE nr 01/11/2022

Data publikacji: 24.11.2022 r.

ZAPYTANIE OFERTOWE nr 01/11/2022

1. Nazwa i adres zamawiającego

Polski Związek Sportu Niepełnosprawnych „Start”

Ul. Konwiktorska 9/2, 00-216, Warszawa

NIP: 526-10-53-340

tel.: +48 22 659 30 11

Adres strony internetowej: www.pzsnstart.eu

2. Opis przedmiotu zapytania

Przedmiotem zapytania jest usługa wynajmu obiektów sportowych podczas zajęć sekcji sportowej dla osób z niepełnosprawnościami w ramach projektu pt. „Gotowi na START – 2022/2023”, realizowanego w ramach umowy nr ZZB/000729/BF/D podpisanej w dniu 06.05.2022 r. pomiędzy Polskim Związkiem Sportu Niepełnosprawnych „Start” a Państwowym Funduszem Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych.

3. Zapytanie dotyczy kodu CPV

45212140-9 – Obiekty rekreacyjne

4. Zadania po stronie Wykonawcy

 • złożenie w terminie oferty na formularzu załączonym do ogłoszenia (załącznik nr 1)
 • złożenie w terminie załącznika nr 2,
 • Wykonawca może złożyć tylko jedną ofertę, którą będzie związany 30 dni,
 • bieg terminu związania ofertą rozpoczyna  się wraz z upływem terminu składania ofert,
 • Wykonawca może, przed upływem terminu składania ofert, zmienić lub wycofać ofertę,
 • Nie dopuszcza się możliwości udziału w postępowaniu firm pośredniczących.

5. Zadania i uprawnienia po stronie Zamawiającego

 • przygotowanie pełnej dokumentacji potrzebnej do rozliczenia wydarzenia,
 • uregulowanie zobowiązania wynikającego z wystawionej na w/w przedmiot faktury we wskazanym terminie.
 • Zamawiający zastrzega możliwość unieważnienia postępowania bez podania przyczyny. W takim przypadku, Zamawiający nie ponosi kosztów postępowania.

6. Termin i miejsce wykonania zamówienia

Przedmiot zamówienia należy wykonać na terenie oraz w terminach wskazanych w punkcie 9 zapytania ofertowego miejscowości.

7. Warunki udziału w postępowaniu oraz wymagane dokumenty

Wymagania formalne wobec Oferenta/Wykonawcy:

 • posiada uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień;
 • posiada niezbędną wiedzę i doświadczenie oraz potencjał techniczny, a także dysponuje osobami zdolnymi do wykonania zamówienia;
 • nie jest podmiotem powiązanym z Zamawiającym osobowo lub kapitałowo. Przez powiązania kapitałowe lub osobowe rozumie się wzajemne powiązania między Zamawiającym lub osobami wykonującymi w imieniu Zamawiającego czynnościzwiązane z przygotowaniem i przeprowadzeniem procedury wyboru wykonawcy a Wykonawcą, polegające w szczególności na:
  • uczestniczeniu w spółce jako wspólnik spółki cywilnej lub spółki osobowej;
  • posiadaniu udziałów lub co najmniej 10 % akcji;
  • pełnieniu funkcji członka organu nadzorczego lub zarządzającego, prokurenta, pełnomocnika;
  • pozostawaniu w związku małżeńskim, w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej, pokrewieństwa lub powinowactwa w linii bocznej do drugiego stopnia lub w stosunku przysposobienia, opieki lub kurateli;
 • zobowiązuje się w ramach podpisanej umowy do przechowywania w sposób zapewniający dostępność, poufność i bezpieczeństwo oraz udostępnienia kontroli dokumentacji związanej z niniejszym zleceniem do dnia 31 grudnia 2029 r.

Powyższe zapisy reguluje również załącznik nr 2.

8. Waluta i warunki dotyczące rozliczeń związanych z realizacją niniejszego zamówienia

Ceny oraz wartość zbiorcza zamówienia powinny być podane w PLN (netto i brutto). Zamawiający nie wyraża zgody na płatność zaliczkową. Wymagany termin płatności nie krótszy niż 14 dni.

9. Opis sposobu przygotowania oferty

Oferta powinna być sporządzona na formularzu ofertowym, zgodnie ze wzorem z załącznika nr 1. Oferta powinna być podpisana przez osobę upoważnioną do podpisania oferty.

Zamawiający dopuszcza możliwość składania ofert częściowych.

W danym obszarze Wykonawca określi cenę dla każdego elementu przedmiotu zamówienia wymienionego w poniższym zestawieniu, podając ją w kwocie brutto oraz netto, z uwzględnieniem wszystkich opłat i podatków (także podatku od towarów i usług) dla wskazanej liczby osób w zamówieniu, a także zbiorczo dla całej wartości zamówienia go dotyczącej. Oferta powinna być sporządzona w języku polskim oraz powinna zawierać pełną nazwę oraz dane adresowe Wykonawcy.

Oferta powinna uwzględniać wszystkie poniższe elementy zamówienia wymienione poniżej:

 1. Miasto Wisła: wynajem obiektów sportowych w terminie 03.12.2022 r. – 31.03.2023 r.

Dostęp do obiektów sportowych dostosowanych dla osób z niepełnosprawnościami tj.

– 500 karnetów narciarskich ulgowych (każdy po 4 godziny) dla 10 zawodników

– 200 karnetów narciarskich normalnych (każdy po 4 godziny) dla 4 trenerów/instruktorów/wolontariuszy

w trakcje zajęć sekcji narciarskiej – średnio 1-4 godziny dziennie, 1-6 razy w tygodniu w okresie 03.12.2022 r. – 31.03.2023 r. Proszę o podanie terminów/dat wstępów do obiektów sportowych w okresie 03.12.2022 r. – 31.03.2023 r. Miejsce prowadzenia zajęć: miasto Wisła.

Miejsce, termin i sposób złożenia oferty

 1. Oferty prosimy składać do dnia 01.12.2022 r. do godz. 24.00.

Ofertę w wersji elektronicznej prosimy przesłać na adres e-mail: bartosz.sojka@pzsnstart.eu. Osobą kontaktową jest Pan Bartosz Sójka.

Oferty otrzymane po 01.12.2022 r. nie będą rozpatrywane.

 • Wybór ofert nastąpi w dniu 02.12.2022 r. izakończony zostanie protokołem.

10. Kryteria wyboru

Przy wyborze najkorzystniejszej oferty Zamawiający dokona oceny i wyboru ofert spośród Wykonawców spełniających warunki określone w punkcie 7, a także w oparciu o następujące kryteria:

 1. Całkowity koszt oferty – 100%

Zamawiający będzie badał cenę dla każdego elementu z oferty, sumując wskazane wartości poszczególnych elementów zamieszczonych w zapytaniu. Najkorzystniejsza oferta otrzymuje maksymalną punktację, zgodnie z zastosowaną w zapytaniu ofertowym wagą (100%).

Zamawiający dopuszcza możliwość składania ofert częściowych.

W uzasadnionych przypadkach, Zamawiający może odstąpić od wskazanych powyżej kryteriów wyboru, w szczególności w przypadku, w którym w ocenie Komisji oferent z najwyższą liczbą punktów nie daje gwarancji należytego wykonania przedmiotu zamówienia, a uzasadniony jest wybór oferty innego wykonawcy. W przypadku określonym w zdaniu poprzednim, oferentowi z wyższą liczbą punktów nie przysługuje względem Zamawiającego roszczenie o zawarcie umowy, jak również jakiekolwiek roszczenia w związku z przygotowaniem i dostarczeniem oferty. 

11. Sposób obliczenia oferty

Wagi procentowe przypisane do poszczególnych kryteriów oceny ofert

Całkowity koszt oferty – 100%

Sposób przyznawania punktacji za spełnienie kryterium:

((Kmin / Kbad) * 100%) * 100= Ilość punktów

gdzie:

Kmin – koszt brutto oferty najtańszej

Kbad – koszt brutto oferty badanej

100 – współczynnik stały

12. Formalności, jakie powinny być dopełnione po wyborze oferty w celu zawarcia umowy

W dniu 02.12.2022 r. Zamawiający przeprowadzi ocenę złożonych ofert. W tym czasie zastrzega sobie prawo do negocjacji i wyjaśnień dotyczących zakresu oferty.

Za najkorzystniejszą zostanie uznana oferta, która uzyska najwyższą ilość punktów oraz spełni pozostałe wymagania zamieszczone w zapytaniu ofertowym.

Oceny i wyboru ofert dokona Komisja. Po dokonaniu oceny i wyborze oferty zostanie sporządzony protokół podpisany przez członków Komisji. Następnie, wybranego kontrahenta Komisja zaprosi do podpisania umowy.

Jeżeli kontrahent, którego oferta została wybrana, odstąpi od zawarcia umowy, Zamawiający uprawniony jest do wyboru oferty najkorzystniejszej spośród pozostałych ofert dla danego zapytania.

O wyborze najkorzystniejszej oferty Zamawiający zawiadomi drogą mailową oraz w formie ogłoszenia na stronie internetowej Zamawiającego niezwłocznie wszystkie podmioty, które przesłały oferty w ustalonym terminie. Ogłoszenie zwycięzcy niniejszego postępowania ofertowego nastąpi w dniu 02.12.2022 r.

Zawarcie umowy nastąpi w formie pisemnej.

13. Uwagi i postanowienia końcowe

Niniejsze zapytanie nie jest ogłoszeniem w rozumieniu ustawy prawo zamówień publicznych.

Niniejsze zapytanie ofertowe nie stanowi zobowiązania do zawarcia umowy. Polski Związek Sportu Niepełnosprawnych „Start” może odstąpić od zawarcia umowy bez podania uzasadnienia swojej decyzji.

Niniejsze zamówienie jest finansowane w całości ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w ramach projektu „Gotowi na START – 2022/2023”. Wydanie niniejszego zapytania nie zobowiązuje Polskiego Związku Sportu Niepełnosprawnych „Start” do akceptacji oferty w całości lub w jej części, bez względu na jej zawartość cenową i nie zobowiązuje do składania wyjaśnień czy powodów akceptacji lub odrzucenia którejkolwiek oferty. Polski Związek Sportu Niepełnosprawnych „Start” nie może być pociągany do odpowiedzialności za jakiekolwiek koszty czy wydatki poniesione przez oferentów w związku z przygotowaniem i dostarczeniem oferty.

Niniejsze zapytanie, jak również warunki w nim określone, mogą być zmienione lub odwołane w każdej chwili.

Oferentowi nie przysługuje względem Zamawiającego roszczenie o zawarcie umowy.

14. Załączniki

Załącznik nr 1 – Formularz ofertowy

Załącznik nr 2 – Oświadczenie o spełnieniu wymogów formalnych oraz braku powiązań kapitałowych lub osobowych

zawsze i wszędzie #KibicujemyParaolimpijczykom

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty

Warszawa, 14.11.2022 r.

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty

w związku z postępowaniem na usługę sprzedaży i dostarczenia sprzętu sportowego dla uczestników zajęć sekcji sportowej dla osób z niepełnosprawnościami w ramach projektu „Gotowi na START – 2022/2023”.

 1. Postępowanie nr 01/10/2022 z dnia 28.10.2022 r.
 2. Najkorzystniejsze oferty złożyły firmy:

1.         JUST7GYN Krzysztof Czarnecki

2.         KLUBBEN POLSKA Sp. z o.o.

3.         AQUA-SPORT

4.         Polanik Sp. z o.o. Sp. K.

które spełniły wszystkie wymogi formalne i otrzymały największą liczbę punktów za wykonanie przedmiotu zamówienia.

Nr ofertyNazwa firmyKryteriumPunkty przyznane łącznieUWAGI
1JUST7GYN Krzysztof CzarneckiWartość brutto100,00 pktSekcja ogólnorozwojowa Poznań (poz. nr 1,2,4-8)
2KLUBBEN POLSKA Sp. z o.o.Wartość brutto100,00 pktSekcja pływacka Dębica/Czarna (poz. nr 1-9,12-13) Sekcja pływacka Tarnów (poz. nr 1-4,6-8)
3AQUA-SPORTWartość brutto100,00 pktSekcja pływacka Dębica/Czarna (poz. nr 10-11,14) Sekcja pływacka Łódź (poz. nr 1-6) Sekcja pływacka Mielec (poz. nr 1-18)
4Polanik Sp. z o.o. Sp. K.Wartość brutto100,00 pktSekcja lekkoatletyczna Kościerzyna/Skorzewo (poz. nr 1-2) Sekcja lekkoatletyczna Kraków (poz. nr 1-4)
zawsze i wszędzie #KibicujemyParaolimpijczykom

ZAPYTANIE OFERTOWE nr 01/10/2022

Data publikacji: 28.10.2022 r.

ZAPYTANIE OFERTOWE nr 01/10/2022

1. Nazwa i adres zamawiającego

Polski Związek Sportu Niepełnosprawnych „Start”

ul. Konwiktorska 9/2, 00-216, Warszawa

NIP: 526-10-53-340

tel.: +48 22 659 30 11

Adres strony internetowej: www.pzsnstart.eu

2. Opis przedmiotu zapytania

Przedmiotem zapytania jest usługa sprzedaży i dostarczenia sprzętu sportowego dla uczestników sekcji sportowych dla osób z niepełnosprawnościami w ramach projektu pt. „Gotowi na START – 2022/2023”, realizowanego w ramach umowy nr ZZB/000729/BF/D podpisanej w dniu 06.05.2022 r. pomiędzy Polskim Związkiem Sportu Niepełnosprawnych „Start” a Państwowym Funduszem Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych.

3. Zapytanie dotyczy kodu CPV

37400000-2 – Sprzęt sportowy

4. Zadania po stronie Wykonawcy

 • złożenie w terminie oferty na formularzu załączonym do ogłoszenia (załącznik nr 1)
 • złożenie w terminie załącznika nr 2,
 • Wykonawca może złożyć tylko jedną ofertę, którą będzie związany 30 dni,
 • bieg terminu związania ofertą rozpoczyna  się wraz z upływem terminu składania ofert,
 • Wykonawca może, przed upływem terminu składania ofert, zmienić lub wycofać ofertę,
 • Nie dopuszcza się możliwości udziału w postępowaniu firm pośredniczących.

5. Zadania i uprawnienia po stronie Zamawiającego

 • przygotowanie pełnej dokumentacji potrzebnej do rozliczenia wydarzenia,
 • uregulowanie zobowiązania wynikającego z wystawionej na w/w przedmiot faktury we wskazanym terminie.
 • Zamawiający zastrzega możliwość unieważnienia postępowania bez podania przyczyny. W takim przypadku, Zamawiający nie ponosi kosztów postępowania.

6. Termin i miejsce wykonania zamówienia

 • Przedmiot zamówienia należy dostarczyć do 7 lokalizacji na terenie RP do dnia 18.11.2022 r.

7. Warunki udziału w postępowaniu oraz wymagane dokumenty

Wymagania formalne wobec Oferenta/Wykonawcy:

 • posiada uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień;
 • posiada niezbędną wiedzę i doświadczenie oraz potencjał techniczny, a także dysponuje osobami zdolnymi do wykonania zamówienia;
 • nie jest podmiotem powiązanym z Zamawiającym osobowo lub kapitałowo. Przez powiązania kapitałowe lub osobowe rozumie się wzajemne powiązania między Zamawiającym lub osobami wykonującymi w imieniu Zamawiającego czynnościzwiązane z przygotowaniem i przeprowadzeniem procedury wyboru wykonawcy a Wykonawcą, polegające w szczególności na:
  • uczestniczeniu w spółce jako wspólnik spółki cywilnej lub spółki osobowej;
  • posiadaniu udziałów lub co najmniej 10 % akcji;
  • pełnieniu funkcji członka organu nadzorczego lub zarządzającego, prokurenta, pełnomocnika;
  • pozostawaniu w związku małżeńskim, w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej, pokrewieństwa lub powinowactwa w linii bocznej do drugiego stopnia lub w stosunku przysposobienia, opieki lub kurateli;
 • zobowiązuje się w ramach podpisanej umowy do przechowywania w sposób zapewniający dostępność, poufność i bezpieczeństwo oraz udostępnienia kontroli dokumentacji związanej z niniejszym zleceniem do dnia 31 grudnia 2029 r.

Powyższe zapisy reguluje również załącznik nr 2.

8. Waluta i warunki dotyczące rozliczeń związanych z realizacją niniejszego zamówienia

Ceny oraz wartość zbiorcza zamówienia powinny być podane w PLN (netto i brutto). Zamawiający nie wyraża zgody na płatność zaliczkową. Wymagany termin płatności nie krótszy niż 14 dni.

9. Opis sposobu przygotowania oferty

Oferta powinna być sporządzona na formularzu ofertowym, zgodnie ze wzorem z załącznika nr 1. Oferta powinna być podpisana przez osobę upoważnioną do podpisania oferty.

Zamawiający dopuszcza możliwość składania ofert częściowych.

Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert z artykułami równoważnymi.

W danym obszarze Wykonawca określi cenę dla każdego elementu przedmiotu zamówienia wymienionego w poniższym zestawieniu, podając ją w kwocie brutto oraz netto, z uwzględnieniem wszystkich opłat i podatków (także podatku od towarów i usług) dla wskazanej liczby osób w zamówieniu, a także zbiorczo dla całej wartości zamówienia go dotyczącej. Oferta powinna być sporządzona w języku polskim oraz powinna zawierać pełną nazwę oraz dane adresowe Wykonawcy.

Oferta powinna uwzględniać wszystkie poniższe elementy: sprzedaż i dostawa sprzętu sportowego dla uczestników zajęć w sekcjach sportowych:

Sekcja pływacka Dębica/Czarna:

L.p.Nazwa:Ilość sztuk lub par:
1.ARENA DESKA DO PŁYWANIA (KB-95275)10
2.AQUA SPEED ÓSEMKA DO PŁYWANIA (KB-5640)10
3.ARENA WIOSEŁKA FINGER PADDLE (CS-95251)10
4.NMC MAKARON DO PŁYWANIA (AQ-0060)10
5.VIEW OKULARY KOREKCYJNE MINUSY NIEBIESKIE (GO-2502), 4 dioptrie1
6.VIEW OKULARY KOREKCYJNE ZESTAW DO SZKIEŁ (GO-500ABK)1
7.ARENA OKULARY DO PŁYWANIA AIRSPEED MIRROR BLUE SILVER (GO-315162)9
8.ARENA ICONS DIAMONDS KĄPIELÓWKI (BR-5651618), rozm. 90cm1
9.GYMNIC BODY BALL PIŁKA DO ĆWICZEŃ ABS (LP-9055), 95cm1
10.ARENA KLAPKI HYDROSOFT II CZARNE (SH-383870), rozm. 421
11.ARENA KLAPKI HYDROSOFT II GRANATOWE (SH-32857), rozm. 421
12.FUNKITA KOSTIUM BOARDED UP GIRLS (JRW-G02212), rozm. 140cm1
13.ZOGGS CZEPEK OWS BIAŁY (SC-465032)2
14.CZEPEK AQUA SPORT Z NADRUKIEM50

Sekcja pływacka Tarnów:

L.p.Nazwa:Ilość sztuk lub par:
1.ARENA DESKA DO PŁYWANIA (KB-95275)10
2.AQUA SPEED ÓSEMKA DO PŁYWANIA (KB-5640)10
3.ARENA WIOSEŁKA FINGER PADDLE (CS-95251)10
4.NMC MAKARON DO PŁYWANIA (AQ-0060)10
5.MEIO MATA PŁYWAJĄCA 1970X985X60 MM (RT-A100SP)1
6.MEIO ZESTAW PODWODNYCH OBRĘCZY 4 SZT. (PL-A400M4)1
7.PODWODNY SLALOM – ZESTAW 8 WSTĘG (PL-J215)1
8.FINIS OKULARY HAYDEN BLACK MIRROR (GO-34545)10

Sekcja lekkoatletyczna Kościerzyna/Skorzewo:

L.p.Nazwa:Ilość sztuk lub par:
1.Kula treningowa Polanik z tworzywa 4kg2
2.Dysk treningowy Polanik TPD11-0,752

Sekcja lekkoatletyczna Kraków:

L.p.Nazwa:Ilość sztuk lub par:
1.VDL40 (kula TRIAL 4 kg)2
2.VDL20(kula TRIAL 2 kg)2
3.TPD11-1,25 (dysk treningowy)2
4.TPD11-1,5 (dysk treningowy)2
5.Kompresor Yakimasport srebrny 18×20 cm1
6.Drabinka koordynacyjna 12 stopni Yakimasport żółto-czarna plastikowa2
7.Koła koordynacyjne łączone Yakimasport Hexa Hoops pomarańczowe 6 szt.2
8.Zestaw obciążeń SGX130 PROSET 6w1 30 kg HMS2

Sekcja pływacka Łódź:

L.p.Nazwa:Ilość sztuk lub par:
1.Koszulka Poliesterowa dedykowana (2x XS,2x S, 2x M,2x L, XL i XXL)10
2.Spodenki Męskie/Damskie dedykowane (2x XS,2x S, 2x M,2x L, XL i XXL)10
3.Longsleeve Męski/Damski dedykowany (2x XS,2x S, 2x M,2x L, XL i XXL)10
4.MAD WAVE DŁUGA GUMA LONG SAFETY3
5.MAD WAVE WAIST BELT CZARNA M0771010/00W3
6.MAD WAVE SKŁADANA MATA YOGA MAT PVC FOLDABLE BLACK M137003001W2

Sekcja pływacka Mielec:

L.p.Nazwa:Ilość sztuk lub par:
1.ARENA ZESTAW ETUI OKULARKI I ANTIFOG ZESTAW DO PŁYWANIA ETUI NA OKULARKI + OKULARY THE ONE I ANTYFOG THE ONE KIT4
2.AQUA-SPORT OKULARY STARTOWE TRENINGOWE PREDATOR BLACK-RED2
3.AQUA-SPORT OKULARY STARTOWE TRENINGOWE PREDATOR GREEN-BLACK MIRROR2
4.AQUA-SPORT OKULARY STARTOWE TRENINGOWE PREDATOR BLACK-YELLOW3
5.SPEEDO CZEPEK NA DŁUGIE WŁOSY LONG HAIR CAP MINT GREEN4
6.SPEEDO CZEPEK MATERIAŁOWY POLYESTER PRINT CAP JUNIOR MULTI2
7.SPEEDO CZEPEK SILIKONOWY PLAIN MOULDED SILICONE CAP BLACK5
8.AQUA SPORT CZEPEK PŁYWACKI MATERIAŁOWY LYCRA SWIMMING CAP BLACK2
9.AQUA-SPORT DESKA DO PŁYWANIA KICKBOARD ORANGE/GREEN/BLUE10
10.SPEEDO FASTSKIN PULL BUOY 2W1 XU BLACK-RED2
11.ARENA PULLBUOY CLUB KIT NEON YELLOW-BLACK10
12.POLAR SENSOR TĘTNA VERITY SENSOR GREY CZUJNIK M-XXL1
13.AQUA-SPORT DŁUGIE PŁETWY LONG FLOATING FINS (36-37)1
14.AQUA-SPORT DŁUGIE PŁETWY LONG FLOATING FINS (38-39)2
15.AQUA-SPORT DŁUGIE PŁETWY LONG FLOATING FINS (40-41)2
16.AQUA-SPORT DŁUGIE PŁETWY LONG FLOATING FINS (42-43)2
17.SPEEDO WOREK NA SPRZĘT EQUIPEMENT MESH BAG XU NAVY 35L10
18.AQUA-SPORT DŁUGIE PŁETWY LONG FLOATING FINS (44-45)1

Sekcja ogólnorozwojowa Poznań:

L.p.Nazwa:Ilość sztuk lub par:
1.Poduszka sensoryczna Just7Gym3
2.Platforma do balansowania- drewniana2
3.Piłka Wall Ball 3kg do ćwiczeń i crossfit2
4.Gryf Olimpijski 151
5.Podest Plyometryczny2
6.Gryf Olimpijski 201
7.Obciążniki olimpijskie 5kg8
8.Hantle 1 kg12

10. Miejsce, termin i sposób złożenia oferty

 1. Oferty prosimy składać do dnia 07.11.2022 r. do godz. 24.00.

Ofertę w wersji elektronicznej prosimy przesłać na adres e-mail: bartosz.sojka@pzsnstart.eu. Osobą kontaktową jest Pan Bartosz Sójka.

Oferty otrzymane po 07.11.2022 r. nie będą rozpatrywane.

 • Wybór ofert nastąpi w dniu 10.11.2022 r. izakończony zostanie protokołem.

11. Kryteria wyboru

Przy wyborze najkorzystniejszej oferty Zamawiający dokona oceny i wyboru ofert spośród Wykonawców spełniających warunki określone w punkcie 7, a także w oparciu o następujące kryteria:

 1. Koszt oferty w badanym zakresie – 100%

Zamawiający będzie badał cenę dla każdego elementu z oferty, sumując wskazane wartości poszczególnych elementów zamieszczonych w zapytaniu. Najkorzystniejsza oferta otrzymuje maksymalną punktację, zgodnie z zastosowaną w zapytaniu ofertowym wagą (100%).

Zamawiający dopuszcza możliwość składania ofert częściowych.

Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert z artykułami równoważnymi.

W uzasadnionych przypadkach, Zamawiający może odstąpić od wskazanych powyżej kryteriów wyboru, w szczególności w przypadku, w którym w ocenie Komisji oferent z najwyższą liczbą punktów nie daje gwarancji należytego wykonania przedmiotu zamówienia, a uzasadniony jest wybór oferty innego wykonawcy. W przypadku określonym w zdaniu poprzednim, oferentowi z wyższą liczbą punktów nie przysługuje względem Zamawiającego roszczenie o zawarcie umowy, jak również jakiekolwiek roszczenia w związku z przygotowaniem i dostarczeniem oferty. 

12. Sposób obliczenia oferty

Wagi procentowe przypisane do poszczególnych kryteriów oceny ofert

Koszt oferty w badanym zakresie – 100%

Sposób przyznawania punktacji za spełnienie kryterium:

((Kmin / Kbad) * 100%) * 100= Ilość punktów

gdzie:

Kmin – koszt brutto oferty najtańszej

Kbad – koszt brutto oferty badanej

100 – współczynnik stały

13. Formalności, jakie powinny być dopełnione po wyborze oferty w celu zawarcia umowy

W dniu 10.11.2022 r. Zamawiający przeprowadzi ocenę złożonych ofert. W tym czasie zastrzega sobie prawo do negocjacji i wyjaśnień dotyczących zakresu oferty.

Za najkorzystniejszą zostanie uznana oferta, która uzyska najwyższą ilość punktów oraz spełni pozostałe wymagania zamieszczone w zapytaniu ofertowym.

Oceny i wyboru ofert dokona Komisja. Po dokonaniu oceny i wyborze oferty zostanie sporządzony protokół podpisany przez członków Komisji. Następnie, wybranego kontrahenta Komisja zaprosi do podpisania umowy.

Jeżeli kontrahent, którego oferta została wybrana, odstąpi od zawarcia umowy, Zamawiający uprawniony jest do wyboru oferty najkorzystniejszej spośród pozostałych ofert dla danego zapytania.

O wyborze najkorzystniejszej oferty Zamawiający zawiadomi drogą mailową oraz w formie ogłoszenia na stronie internetowej Zamawiającego niezwłocznie wszystkie podmioty, które przesłały oferty w ustalonym terminie. Ogłoszenie zwycięzcy niniejszego postępowania ofertowego nastąpi w dniu 10.11.2022 r.

Zawarcie umowy nastąpi w formie pisemnej.

14. Uwagi i postanowienia końcowe

Niniejsze zapytanie nie jest ogłoszeniem w rozumieniu ustawy prawo zamówień publicznych.

Niniejsze zapytanie ofertowe nie stanowi zobowiązania do zawarcia umowy. Polski Związek Sportu Niepełnosprawnych „Start” może odstąpić od zawarcia umowy bez podania uzasadnienia swojej decyzji.

Niniejsze zamówienie jest finansowane w całości ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w ramach projektu „Gotowi na START – 2022/2023”. Wydanie niniejszego zapytania nie zobowiązuje Polskiego Związku Sportu Niepełnosprawnych „Start” do akceptacji oferty w całości lub w jej części, bez względu na jej zawartość cenową i nie zobowiązuje do składania wyjaśnień czy powodów akceptacji lub odrzucenia którejkolwiek oferty. Polski Związek Sportu Niepełnosprawnych „Start” nie może być pociągany do odpowiedzialności za jakiekolwiek koszty czy wydatki poniesione przez oferentów w związku z przygotowaniem i dostarczeniem oferty.

Niniejsze zapytanie, jak również warunki w nim określone, mogą być zmienione lub odwołane w każdej chwili.

Oferentowi nie przysługuje względem Zamawiającego roszczenie o zawarcie umowy.

15. Załączniki

Załącznik nr 1 – Formularz ofertowy

Załącznik nr 2 – Oświadczenie o spełnieniu wymogów formalnych oraz braku powiązań kapitałowych lub osobowych

zawsze i wszędzie #KibicujemyParaolimpijczykom

Konsultacja szkoleniowa kadry narodowej kobiet w goalball – Gdańsk, 14-16.10.2022 r.

Warszawa, 05.10.2022 r.

SP/118/2022

K O M U N I K A T   O R G A N I Z A C Y J N Y

Dotyczy :               Konsultacja szkoleniowa kadry narodowej kobiet w goalball – Gdańsk, 14-16.10.2022 r.”

Polski Związek Sportu Niepełnosprawnych „Start” organizuje w terminie 14-16.10.2022 r., wyjazd kadry narodowej kobiet na konsultację szkoleniową w goalball, która odbędzie się w Gdańsku.

Na konsultację powołuje się ekipę w składzie:

Sztab szkoleniowy:

1. Liliia KARPENKO                            – trenerka

2. Mariia YEVLAKHOVA                   – obsługa techniczna

Zawodniczki:

1. Wiktoria KAWKA                             – UKS Laski                                           4. Patrycja JASICA                            – WBR Kraków

2. Aneta WYROZĘBSKA                     – UKS Laski                                          5. Katarzyna SUCHANEK                 – WBR Kraków

3. Dorota NIEWIADOMSKA              – UKS Laski                                         

 • Przyjazd uczestników konsultacji do Hotelu IRS Royal Apartaments, ul. Bursztynowa 21A/8, 80-001 Gdańsk, powinien nastąpić w dniu 14.10.2022 r. (piątek) w godzinach wieczornych.
 • Treningi odbywać się będą w sali sportowej PSONI przy ul. Jagiellońskiej 11, 80-371 Gdańsk.
 • Konsultacja kończy się w dn. 16.10.2022 r. (niedziela) w godzinach popołudniowych.
 • Zawodniczki zobowiązane są do zabrania aktualnych dowodów osobistych lub paszportów, a także strojów reprezentacyjnych i sportowych.
 • Zwrot kosztów przejazdu nastąpi do 14 dni od zakończenia konsultacji, po wystawieniu listy kosztów podróży i zgromadzenia dokumentów (bilety PKS, PKP) lub rozliczenia kosztów podróży wraz z umową użyczenia – w zależności od pojemności silnika, nie więcej niż 0,65 zł za 1 km. Dokumenty do pobrania na stronie www.pzsnstart.eu w zakładce start/dokumenty do pobrania (sport wyczynowy). Dokumenty wypełnione elektronicznie, wydrukowane i podpisane należy przesłać niezwłocznie w wersji papierowej na adres naszego biura.
 • Wyjazd na zawody dofinansowany jest ze środków Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej według umowy nr 2022/0048/0076/SubC/DSW z dn. 25.04.2022 r.

Otrzymują:

 • UKS Laski, WBR Kraków

do pobrania

zawsze i wszędzie #KibicujemyParaolimpijczykom

Konsultacja szkoleniowa kadry narodowej w piłce siatkowej na siedząco kobiet – Szczecin/Police, 13-14.10.2022 r.

Warszawa, 05.10.2022 r.

SP/117/2022

K O M U N I K A T   O R G A N I Z A C Y J N Y

Dotyczy :               Konsultacja szkoleniowa kadry narodowej w piłce siatkowej na siedząco kobiet – Szczecin/Police, 13-14.10.2022 r.”

Polski Związek Sportu Niepełnosprawnych „Start” organizuje w terminie 13-14.10.2022 r., wyjazd kadry narodowej kobiet na konsultację szkoleniową w piłce siatkowej na siedząco, która odbędzie się w Szczecinie/Policach.

Na konsultację powołuje się ekipę w składzie:

Sztab szkoleniowy:

1. Adam MALIK                                    – trener

2. Anna MYSIAK                                 – asystentka trenera

3. Michał SKORUPA                            – fizjoterapeuta

Zawodniczki:

1. Ewa WOJCIECHOWICZ       – „Start” Szczecin                      

5. Magdalena MAJEWSKA          – ParaVolley Poland Silesia

2. Joanna ŚWIDERSKA          – „Start” Szczecin”                         

6. Danuta BUJOK                         – ParaVolley Poland Silesia

3. Tatiana SADZA                      – ParaVolley Poland Silesia     

7. Anna DZIERŻA                          – Gwarek Wilków

4. Halina KUBICA                     – ParaVolley Poland Silesia      

8. Katarzyna PRUSICKA               – Stratpoints Warriors Warszawa                                       

 • Przyjazd uczestników konsultacji do Hotelu Dobosz, ul. Wróblewskiego 1, 72-010 Police, powinien nastąpić w dniu 13.10.2022 r. (czwartek) do godz. 16:00.
 • Treningi odbywać się będą w sali sportowej OSM (czwartek) przy ul. Bolesława Śmiałego 42-43, 70-351 Szczecin, oraz w hali sportowej Netto Arena (piątek) przy ul. Władysława Szafera 3/5/7, 71-245 Szczecin.
 • Konsultacja kończy się w dn. 14.10.2022 r. (piątek) w godzinach wieczornych.
 • Zawodniczki zobowiązane są do zabrania aktualnych dowodów osobistych lub paszportów, a także strojów reprezentacyjnych i sportowych.
 • Zwrot kosztów przejazdu nastąpi do 14 dni od zakończenia konsultacji, po wystawieniu listy kosztów podróży i zgromadzenia dokumentów (bilety PKS, PKP) lub rozliczenia kosztów podróży wraz z umową użyczenia – w zależności od pojemności silnika, nie więcej niż 0,65 zł za 1 km. Dokumenty do pobrania na stronie www.pzsnstart.eu w zakładce start/dokumenty do pobrania (sport wyczynowy). Dokumenty wypełnione elektronicznie, wydrukowane i podpisane należy przesłać niezwłocznie w wersji papierowej na adres naszego biura.
 • Wyjazd na zawody dofinansowany jest ze środków Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej według umowy nr 2022/0048/0076/SubC/DSW z dn. 25.04.2022 r.

Otrzymują:

 • „Start” Szczecin, ParaVolley Poland Silesia, StratpointsWarriors Warszawa, Gwarek Wilków, IKS „Atak” Elbląg

zawsze i wszędzie #KibicujemyParaolimpijczykom