Ogłoszenie o pracę: Specjalista ds. projektów i promocji

Polski Związek Sportu Niepełnosprawnych „Start” poszukuje poszukuje Kandydata/Kandydatki na stanowisko: Specjalista ds. projektów i promocji

Do obowiązków kandydata/tki należeć będzie:

Informowanie o bieżącej działalności PZSN Strat oraz upowszechnianie informacji o organizowanych wydarzeniach,

Nawiązywanie i utrzymywanie kontaktu z mediami oraz publikowanie informacji o działalności PZSN Start,

Koordynacja działań prowadzonych w social mediach,

Nawiązywanie i utrzymywanie kontaktu ze sponsorami oraz ich obsługa

Realizacja bieżących projektów współfinansowanych ze środków publicznych m.in. Ministerstwo Sportu i Turystyki, PFRON,

Przygotowanie i obsługa dokumentacji związanej z realizowanymi projektami,

Przygotowywanie sprawozdań okresowych,

Monitoring, koordynacja działań i wskaźników

Współpraca kontrahentami, współpracownikami oraz ogólna dbałość o dobry wizerunek biura i firmy,

Monitorowanie złożonych wniosków i prowadzenie korespondencji z instytucjami finansującymi,

Przygotowywanie wniosków o dofinansowanie zgodnie z wytycznymi i wymaganiami konkursowymi.

NASZE OCZEKIWANIA:

wykształcenie wyższe lub średnie (preferowane kierunki: administracja, zarządzanie, marketing, PR),

znajomość języka angielskiego na poziomie umożliwiającym swobodną komunikację,

dobra znajomość obsługi komputera i praktyczna znajomość pakietu MS Office,

doświadczenie na podobnym stanowisku,

prawo jazdy kat. B

znajomość tematyki związanej ze sportem – bardzo pomocna,

umiejętność organizacji pracy i samodzielność,

odpowiedzialność, operatywność, dokładność, systematyczność i zaangażowanie,

Mile widziane doświadczenie w pracy w PZS, stowarzyszeniu, fundacji.

Najważniejsze kompetencje zawodowe

umiejętności komunikacyjne

umiejętności analityczne

umiejętność pracy w zespole

wiedza z zakresu PR i marketingu

kreatywność

OFERUJEMY:

Zatrudnienie w oparciu o umowę o pracę lub samozatrudnienie;

Preferowana dyspozycyjność od 1 października.

Termin składania aplikacji: do 20 września 2018 r.

Zainteresowane osoby prosimy o składanie aplikacji na adres: biuro@pzsnstart.eu

Informujemy, że skontaktujemy się tylko z wybranymi Kandydatami.

Prosimy o zamieszczenie klauzuli:

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji (zgodnie z Ustawą z dnia 29.08.1997 roku o Ochronie Danych Osobowych; tekst jednolity: Dz.U.z 2014r., poz.1182 ze zm.).

Zapytanie ofertowe nr 04/04/2018

Zapytanie ofertowe nr 04/04/2018

dotyczące wykonania dokumentacji projektowej koncepcji architektoniczno-urbanistycznej nadbudowy, przebudowy, rozbudowy istniejącego Ośrodka Sportowego PZSN „Start” dla potrzeb sportowców z niepełnosprawnościami, pełnosprawnych oraz osób wymagających rehabilitacji ruchowej i społecznej (zmiana treści zapytania).

1. Nazwa i adres zamawiającego:

Polski Związek Sportu Niepełnosprawnych „Start”

ul. Trylogii 2/16, 01–982, Warszawa

NIP: 526-10-53-340

tel.: +48 22 659 30 11

Adres strony internetowej: www.pzsnstart.eu

2. Tryb udzielenia zamówienia:

Postępowanie prowadzone jest zgodnie z regulaminem udzielania zamówień na dostawy i usługi przez Polski Związek Sportu Niepełnosprawnych „Start”. 

2. Opis przedmiotu zamówienia:

Przedmiotem zapytania jest wykonanie dokumentacji projektowej koncepcji architektoniczno-urbanistycznej nadbudowy, przebudowy, rozbudowy istniejącego Ośrodka Przygotowań Paraolimpijskich dla potrzeb sportowców niepełnosprawnych, pełnosprawnych oraz osób wymagających rehabilitacji ruchowej i społecznej. Ośrodek usytuowany jest na nieruchomości położonej w Wiśle przy ulicy Olimpijskiej 1 na dz.nr 3304/11, 3321/12, 3308/6, 3304/5 jednostka ewidencyjna Wisła, obręb Wisła. Działki nie są wpisane do rejestru zabytków i nie podlegają ochronie konserwatorskiej. Działki znajdują się poza granicami terenów górniczych oraz obszarem NATURA 2000. Działki są objęte jednostką E1US1 w Miejscowym Planie Zagospodarowania Przestrzennego. Na działkach znajdują się budynki:
• budynek hotelu z lat 1953-1957, rozbudowywany oraz przebudowywany, o powierzchni użytkowej około1917 m²
• budynek łącznika z bieżnią lekkoatletyczną, oddany do użytku w 1999 r., o powierzchni użytkowej około 307 m²
• budynek odnowy biologicznej, oddany do użytku w 1999 r., o powierzchni użytkowej około 905 m²
• budynek basenu, oddany do użytku w 2003 r., o powierzchni użytkowej około 724 m²
• stadion lekkoatletyczny z trybuną krytą, oddany do użytku w 2004 r., widownia na 650 osób, stanowisko sędziowskie, zadaszenie, oświetlenie stadionu, boisko piłkarskie, bieżnia 6 torów
• budynek administracyjny z lat 1953-1957, nadbudowywany w latach kolejnych, o powierzchni użytkowej około 795 m²

Zakres koncepcji urbanistyczno-architektonicznej powinien zawierać :
1. Przebudowę, rozbudowę lub nadbudowę istniejących budynków znajdujących się na nieruchomości, w celu uzyskania docelowo 250 miejsc noclegowych oraz utworzenie w drodze przebudowy, rozbudowy lub nadbudowy:
-sali do fitness,
-sali konferencyjnej,
-powiększenia zaplecza rehabilitacyjnego.

Wykonanie następujących zadań:
-termomodernizacji
-wymiany wew. instalacji gazowej
-wymiany wew. instalacji c.o., wody zimnej, cwu., kanalizacji, elektrycznej
-wykonanie instalacji wentylacji mechanicznej, z uwzględnieniem zaplecza kuchennego
-wymiany instalacji wentylacji mechanicznej z funkcją osuszania oraz odzysku ciepła
w budynku basenu

2. Przebudowę, rozbudowę istniejących budynków znajdujących się na nieruchomości w celu dostosowania obiektu do wymogów przeciwpożarowych-cały ośrodek.
3. Rozbudowę o nową halę sportową pełnowymiarową.
4. Rozbudowę o nową hale namiotową pneumatyczną oraz przebudowę istniejącego stadionu lekkoatletycznego z uwzględnieniem możliwie maksymalnej ilość dyscyplin sportowych, wynikających z programu igrzysk olimpijskich i paraolimpijskich z wykorzystaniem wszystkich działek Zamawiającego.
Dokumentacja projektowa powinna zawierać:
1. opis techniczny (analizy i szkice)
2. projekt zagospodarowania terenu i opis terenu opracowany na kopii mapy zasadniczej
3. rzuty i przekroje
4. elewacje wraz z kolorystyką
5. bryły budynków
6. oszacowanie kosztów wykonania projektu budowlanego i wykonawczego
7. oszacowanie kosztów realizacji inwestycji, z podziałem na następujące etapy:
a) dla zakresu określonego od pkt. 1 do pkt. 2
b) dla zakresu określonego w pkt. 3
c) dla zakresu określonego w pkt. 4

• Projekt koncepcji należy sporządzić i dostarczyć w 3 egzemplarzach w wersji papierowej, 1 egzemplarz w wersji elektronicznej na płycie CD w formacie DWG i 1 egzemplarz w formacie PDF.
• Wynagrodzenie Wykonawcy, którego oferta została wybrana, za zrealizowany przedmiot Umowy będzie płatne na podstawie faktury, wystawionej zgodnie z obowiązującymi przepisami, przelewem na rachunek bankowy Wykonawcy, w terminie 30 dni od daty dostarczenia faktury do Zamawiającego. Za dzień zapłaty uznaje się dzień obciążenia rachunku bankowego Zamawiającego
• Rozwiązania przedstawione w koncepcji muszą być zgodne z obowiązującym Miejscowym Planem Zagospodarowania Przestrzennego.
• Opracowana koncepcja architektoniczna ma służyć do wyłonienia wykonawcy na opracowanie projektu budowlanego i wykonawczego oraz ustalenia planowanych kosztów prac projektowych i robót budowlanych.
• W trakcie realizacji przedmiotu zamówienia Wykonawca zobowiązany jest do konsultowania ważnych dla całości opracowania rozwiązań i pozyskania od Zamawiającego dodatkowych informacji, których nie zawarto w opisie przedmiotu zamówienia.
• Obiór dokumentacji projektowej zawierającej koncepcję będzie równoznaczny z przeniesieniem na zamawiającego praw autorskich do przedmiotu zamówienia na następujących obszarach eksploatacji:
a) w zakresie utrwalania i zwielokrotniania dokumentacji
b)w zakresie wprowadzania do obrotu poprzez użyczenie na rzecz os. trzecich
c)w zakresie rozpowszechniania dokumentacji w taki sposób, aby każdy mógł mieć do nich dostęp, w tym na stronach internetowych.
• Wykonawca oświadcza, że jego prawa do przedmiotu zamówienia nie są ograniczone i są wolne od wad prawnych.
• Przeniesienie na Zamawiającego praw autorskich do przedmiotu umowy nastąpi z chwilą dokonania odbioru przez Zamawiającego.
• Termin wykonania przedmiotu zamówienia: 6 tygodni od dnia wyboru oferty Wykonawcy.

3. Składanie ofert

  •  W celu uniknięcia wątpliwości Zamawiający zastrzega, że niniejsze zapytanie ofertowe nie stanowi oferty w rozumieniu art. 66 Kodeksu cywilnego i nie rodzi po stronie Zamawiającego obowiązku zawarcia umowy z jakimkolwiek oferentem.

 

  •  Ofertę należy złożyć w terminie 7 dni od dnia opublikowania niniejszego zapytania ofertowego w siedzibie Zamawiającego lub wysłać na adres mailowy Zamawiającego:


  • Polskiego Związku Sportu Niepełnosprawnych „Start”, ul. Trylogii 2/16, 01-982 Warszawa, pokój 331 w terminie do dnia:

24 kwietnia 2018 r., godz. 13:30 

  •  Wykonawca ponosi wszelkie koszty związane z przygotowaniem i złożeniem oferty

 

  •  Oferent zobowiązany jest do podania w ofercie proponowanej ceny za wykonanie przedmiotu zamówienia. Cena jest ceną brutto (czyli zawiera podatek VAT oraz inne podatki, cła i daniny publiczne) wyrażoną w złotych polskich.

 

  • Podana w ofercie cena musi uwzględniać wszystkie wymagania Zamawiającego określone w zapytaniu ofertowym oraz obejmować wszelkie koszty, jakie poniesie Wykonawca z tytułu należytej realizacji przedmiotu zamówienia.

 

  • 4. Wybór oferty

 

  • * Zamawiający zastrzega sobie prawo uznania jako najkorzystniejszej i wyboru oferty dowolnego Wykonawcy, z uwzględnieniem wszelkich okoliczności, w szczególności takich jak cena i doświadczenie oferenta. Oferentowi nie przysługuje względem Zamawiającego roszczenie o zawarcie umowy z Wykonawcą.

 

  • * Zamawiający poinformuje oferenta, którego oferta została uznana za najkorzystniejszą o wyborze jego oferty.

5. Postanowienia dodatkowe
 Zamawiający zastrzega, że postępowanie prowadzone w oparciu o niniejsze zapytanie ofertowe może być w każdej chwili zamknięte bez podania przyczyny. Oferentom nie przysługują wówczas żadne roszczenia z tytułu zakończenia postępowania
 Oferent jest związany warunkami określonymi w ofercie do czasu wyboru przez Zamawiającego innego oferenta.
 W przypadku wyboru oferty Wykonawcy, postanowienia wskazane w niniejszym zapytaniu ofertowym oraz w ofercie Wykonawcy stanowią integralną część umowy pomiędzy Zamawiającym a Wykonawcą.

6. Załączniki:

Załącznik Nr 1 – Formularz ofertowy

Zapytanie

MISTRZOSTWA POLSKI JUNIORÓW I JUNIORÓW MŁODSZYCH 
W PŁYWANIU NIEPEŁNOSPRAWNYCH KRAKÓW 11-13.05.2018r.

KOMUNIKAT ORGANIZACYJNY 

MISTRZOSTWA POLSKI JUNIORÓW I JUNIORÓW MŁODSZYCH
W PŁYWANIU NIEPEŁNOSPRAWNYCH
KRAKÓW 11-13.05.2018r.

Patronat sportowy: Otylia Jędrzejczak

I. CEL

 1. Wyłonienie najlepszych zawodników Mistrzostw Polski Juniorów i Juniorów Młodszych.
 2. Promocja wartości edukacyjnych i wychowawczych sportu.
 3. Utrwalanie i rozwijanie zdolności motorycznych dzieci i młodzieży.
 4. Popularyzacja dyscypliny sportu – pływanie.
 5. Promowanie Małopolski i Miasta Kraków jako ważnego ośrodka sportowego.

II. ORGANIZATOR:

Polski Związek Sportu Niepełnosprawnych START

ul. Trylogii 2/16, 01-982 Warszawa

Współorganizator – realizator zadania: 

Integracyjny Klub Sportowy Druga Strona Sportu 

Ul. Powstańców 32/11, 31 – 422 Kraków

III. INSTYTUCJE FINANSUJĄCE

 1. Ministerstwo Sportu i Turystyki
 2. Gmina Miejska Kraków
 3. Województwo Małopolskie

IV. PARTNERZY:

 1. Gmina Miejska Kraków
 2. Województwo Małopolskie
 3. AWF Kraków

V. TERMIN I MIEJSCE

Mistrzostwa odbędą się w dniach 11-13 maja 2018 roku na pływalni AWF Kraków, al. Jana Pawła II 78:

     – długość pływalni 25m

     – ilość torów 8

     – temperatura wody 27oC

     – pomiar czasu: elektroniczny

     – basen rozgrzewkowy 

VI. ZAKWATEROWANIE I WYŻYWIENIE

Zakwaterowanie i wyżywienie zawodników zapewnia organizator od kolacji w dniu 11.05.2018 do obiadu w dniu 13.05.2018. Pakiet regeneracyjny, woda i obiady na terenie pływalni – sala cateringowa, śniadania i kolacje oraz noclegi – Hotel Swing ul. Dobrego Pasterza 124, Kraków.

 VII. ZASADY UCZESTNICTWA

 1. Uczestnikami zawodów mogą być zawodnicy niepełnosprawni z dysfunkcją narządu       ruchu lub wzroku zrzeszeni w jednostkach organizacyjnych PZSN „START” zakwalifikowani do grup i klas startowych zgodnie z przepisami Para Swimming oraz PZSN START.
 2. Zgłoszeni zawodnicy powinni posiadać aktualne badania lekarskie.
 3. Każdy zawodnik ma obowiązek startu minimum w 2 konkurencjach indywidualnych.
 4. Nie dopuszcza się startów poza konkurencją.
 5. Zawodnicy startować będą w 3 grupach wiekowych:
 • grupa wiekowa „A” – zawodnicy z rocznika 2000-2001 – juniorzy starsi,
 • grupa wiekowa „B” – zawodnicy z rocznika 2002-2005 – juniorzy,
 • grupa wiekowa „C” – zawodnicy z rocznika 2006 i młodsi  – juniorzy młodsi.
 1. Zawody rozgrywane będą indywidualnie seriami na czas w kategorii dziewcząt i chłopców, systemem „open”.  Nie przewiduje się startów poza konkurencją (PK).
 2. Klasyfikacja medalowa w poszczególnych klasach startowych i kategoriach wiekowych zostanie określona na podstawie dwóch najlepszych konkurencji każdego zawodnika w klasach S1-S5 oraz trzech najlepszych konkurencji w klasach S6-S13. 
 3. Wycofanie zgłoszonego zawodnika z zawodów podczas ich trwania powoduje nałożenie opłaty regulaminowej w wysokości 50,00 zł.
 4. Zawodnik może być wycofany z zawodów bez uiszczenia opłaty regulaminowej
  w przypadku choroby lub kontuzji, która jest potwierdzona przez obsługę medyczną zawodów.

VIII. SPOSÓB PRZEPROWADZENIA ZAWODÓW

 1. Sposób przeprowadzenia – seriami na czas.
 2. Serie ustalone wg zgłoszonych czasów. 
 3. Pomiar czasu elektroniczny.
 4. Brak wyniku na karcie zgłoszenia powoduje umieszczenie zawodnika w najsłabszych seriach.
 5. Podczas zawodów obowiązują przepisy Para Swimming i FINA.

IX. PROGRAM  MINUTOWY ZAWODÓW

PIĄTEK 11.05.2018
godz. do 15:00 przyjazd ekip

godz. 16:00-18:00 klasyfikacja medyczna/trening 

godz. 18.00-19.00      odprawa trenerska
godz. 19:00-20:30 kolacja powitalna 

SOBOTA 12.05.2018
godz. 07:00-09:00 śniadanie
godz. 09:30-10:15 rozgrzewka na basenie

godz. 10:30-11:00 uroczyste rozpoczęcie zawodów
godz. 11:15-13:15 I blok zawodów

Blok I

1. 50 m st. dowolnym S1-S13 dziewcząt i chłopców,

2. 100 m st. klasycznym SB4-SB13 dziewcząt i chłopców,
3. 50 m st. motylkowym S5-S13 dziewcząt i chłopców,
4. 400 m st. dowolnym S6-S13 dziewcząt i chłopców,
5. 4 x 100 m st. zmiennym 34 pkt, open dziewcząt i chłopców.

godz. 13:30-14:45 przerwa na posiłek (obiad na pływalni)

godz. 14.45-15:45 rozgrzewka na basenie
godz. 16:00-18:00 II blok zawodów

Blok II

6. 100 m st. dowolnym S1-S13 dziewcząt i chłopców,
7. 50 m st. klasycznym SB1-SB13 dziewcząt i chłopców,
8. 100 m st. grzbietowym S1-S13 dziewcząt i chłopców,
9. 100 m st. zmiennym SM5-SM13 dziewcząt i chłopców,
10. Sztafeta 4 x 100 dowolnym 34 pkt, open dziewcząt i chłopców.


godz. 19:00-21:00 kolacja w miejscu zakwaterowania

NIEDZIELA 13.05.2018

godz. 07:00-08:45 śniadanie
godz. 09:30-10:15 rozgrzewka na basenie
godz. 10:30-13:30 III blok zawodów

BLOK III

11. 50 m st. grzbietowym S1-S13 dziewcząt i chłopców,
12. 200 m st. dowolnym S2-S13 dziewcząt i chłopców,
13. 100 m st. motylkowym S8-S13 dziewcząt i chłopców,

14. 150 m st. zmiennym SM1- SM4 dziewcząt i chłopców,

15. 200 m st. zmiennym SM5- SM13 dziewcząt i chłopców,

16. 4 x 50 m st. dowolnym open dziewcząt i chłopców.

godz. 13.30 – 14.30   obiad

godz. 14:30 – 15.30 ceremonia medalowa oraz dekoracja najlepszych zawodników, uroczyste zakończenie Mistrzostw,

godz. 15.30       wyjazd zawodników.

X. NAGRODY

 1. Za zajęcie miejsc od I do III na poszczególnych klasach startowych oraz kategoriach wiekowych przyznawane będą medale oraz dyplomy – Regulamin Imprez Centralnych.
 2. Medale zostaną rozdane w trzech grupach wiekowych.
 3. Najlepsze zawodniczki i zawodnicy zawodów w poszczególnych kategoriach wiekowych (miejsca I-III) na podstawie dwóch najlepszych konkurencji otrzymają nagrody rzeczowe.

XI. ZGŁOSZENIA

 1. Wstępną informację odnośnie ilości osób należy przesłać w terminie do 09.04.2018r.
 2. Zgłoszenia tylko w wersji elektronicznej należy przesłać w nieprzekraczalnym terminie do dnia 23 kwietnia 2018 roku na adres e-mail: drugastronasportu@gmail.com
 3. Obowiązują standardowe formularze zgłoszeń PZSN START.
 4. Organizator zastrzega sobie prawo redukcji ilościowej zgłoszeń w przypadku frekwencji przekraczającej jego możliwości finansowe.
 5. Do zgłoszenia obowiązkowo należy załączyć kopie aktualnych orzeczeń o niepełnosprawności. Brak kopii w/w orzeczeń przesłanych drogą elektroniczną skutkować będzie niedopuszczeniem do zawodów.
 6. Listy startowe będą wywieszone na basenie oraz do pobrania w dniu 11.05.2018 ze strony www.megatiming.pl

XII.  ZASADY FINANSOWANIA

 1. Koszty związane z organizacją zawodów, transportem w czasie zawodów, ubezpieczeniem uczestników zawodów pokrywa organizator.
 2. Koszty związane z wyżywieniem i zakwaterowaniem zawodników pokrywa organizator.
 3. Koszty przyjazdu na zawody pokrywają jednostki delegujące.

XIII.  POSTANOWIENIA KOŃCOWE

 1. Za bezpieczeństwo podczas zawodów odpowiedzialni są: organizator, ratownik medyczny, ratownicy WOPR oraz trenerzy i kierownicy ekip.
 2. W sprawach nie objętych regulaminem oraz komunikatem organizacyjnym decyduje Komisja Odwoławcza, która zostanie powołana na odprawie technicznej zawodów.
 3. Organizator przewiduje przeprowadzenie klasyfikacji medycznej krajowej, klasyfikator Jan Chryczyk – piątek 11.05.2018 od godziny 16.00 Hotel Swing, dodatkowa klasyfikacja 12.05.2018 na basenie AWF Kraków – po ustaleniu z Panem Janem Chryczykiem. Prosimy o przygotowanie aktualnej  dokumentacji medycznej.
 4. Osobami odpowiedzialnymi za przebieg imprezy ze strony organizatora są:

Grzegorz Kubis tel. 604130873, Anna Bochenek tel. 503615638

WSPÓŁORGANIZATOR: IKS DSS KRAKÓW

Komunikat

ZGLOSZENIE

zał.2 Lista imienna MP18

zał.3 Klasyfikacja MP18

 

Na start – zajęcia w sekcjach sportowych

Polski Związek Sportu Niepełnosprawnych „Start” ogłasza nabór uczestników/czek do projektu:

„Na start – zajęcia w sekcjach sportowych” współfinansowanego ze środków

Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych.

Udział w zajęciach jest bezpłatny!

Zajęcia sekcji odbywać się będą średnio dwa razy w tygodniu do końca marca 2019 roku (z przerwami, np. świątecznymi) na terenie całego kraju.

Pamiętajcie, sport to najlepsza forma rehabilitacji.

Aby przystąpić do projektu prosimy przekazać do PZSN Start:

– aktualne orzeczenie o stopniu niepełnosprawności lub aktualne orzeczenia o niepełnosprawności lub aktualne orzeczenie równoważne,

– wypełnioną dokumentację rekrutacyjną (załącznik nr 1, załącznik nr 2) i dostarczyć oryginały do siedziby Projektodawcy,

Warunek:  Uczestnik/-czka nie może korzystać z tej samej formy wsparcia w ramach kilku równocześnie realizowanych ze środków PFRON projektów.

Przed wysłaniem dokumentacji rekrutacyjnej należy zapoznać się z Regulaminem rekrutacji i uczestnictwa w projekcie

Wypełnione dokumenty rekrutacyjne należy wysłać na adres:

Polski Związek Sportu Niepełnosprawnych „Start”
ul. Trylogii 2/16
01-982 Warszawa

Z dopiskiem: Sekcje sportowe

O zakwalifikowaniu się do projektu każda z osób zostanie poinformowana drogą mailową lub telefoniczną.

Dodatkowe informacje można uzyskać kontaktując się z nami pod adresem rekrutacja.sekcje@pzsnstart.eu

Załącznik 1 – Formularz zgłoszeniowy

Załącznik 2 – Oświadczenie

Załącznik 3 – Karta rekrutacyjna

Załącznik 4 – Deklaracja uczestnictwa w projekcie

Załącznik 5 – Rezygnacja z udziału w projekcie

Konkurs na trenera głównego – siatkówka plażowa na stojąco

ZAPYTANIE KONKURSOWE NA TRENERA GŁÓWNEGO 

kadry Polski osób niepełnosprawnych w piłce siatkowej plażowej na stojąco na lata 2018-2020

 1. Ogłaszający konkurs: Polski Związek Sportu Niepełnosprawnych „Start” w Warszawie
 2. Nazwa konkursu: zapytanie konkursowe na trenera koordynatora kadry Polski osób niepełnosprawnych w dyscyplinach piłka siatkowa plażowa na stojąco na lata 2018 – 2020.
 3. Termin ogłoszenia konkursu: 21 lutego 2018 r.
 4. Miejsce lub sposób uzyskania dodatkowych informacji dotyczących konkursu: mailowo, wysyłając zapytanie na adres: biuro@pzsnstart.eu 
 5. Kryteria oceny ofert:

– wykształcenie – 15%

– przebieg pracy (w tym trenerskiej w danej dyscyplinie ) oraz uzyskane osiągnięcia – 30%

– propozycja programu szkolenia kadry do imprezy głównej – 20%

– koncepcja tworzenia i rozwoju kadry w celu osiągnięcia jak najlepszych rezultatów sportowych – 20%

– dodatkowe kwalifikacje i umiejętności (w tym: znajomość języków obcych) – 15%

6. Oferta powinna zawierać:

1) dane personalne (imię i nazwisko, data urodzenia, adres zamieszkania, miejsce pracy),

2) informację o wykształceniu wraz z kopiami dokumentów poświadczających kwalifikacje kandydata i referencji, potwierdzonymi za zgodność z oryginałem,

3) informację o dodatkowych kwalifikacjach (w tym znajomość języków obcych) wraz z kopiami dokumentów poświadczających kwalifikacje kandydata, potwierdzonymi za zgodność z oryginałem,

4) informację o przebiegu pracy (w tym trenerskiej w danej dyscyplinie ) oraz uzyskanych osiągnięciach,

5) propozycję programu szkolenia kadry do imprezy głównej,

6) koncepcję tworzenia i rozwoju kadry w celu jak najlepszych rezultatów sportowych,

7) kopię zaświadczenia o stanie zdrowia, potwierdzoną za zgodność z oryginałem (osoba wybrana
na trenera głównego jest zobowiązana niezwłocznie dostarczyć oryginał zaświadczenia o stanie zdrowia)

8) podpisany projekt umowy, dołączony jako załącznik do zapytania konkursowego (parafowana każda strona),

9) podpisana zgoda kandydata na przetwarzanie danych osobowych, zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2002 r. Nr 101, poz. 926 z późn. zm.), dla potrzeb zawarcia umowy, w zakresie: imię, nazwisko, informacje występujące w kopiach przekazanych dokumentów, potwierdzających kwalifikacje kandydata – formularz oświadczenia kandydata o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych w załączeniu,

Oferta niezawierająca wyżej wskazanych dokumentów, oświadczeń i materiałów nie będzie brana pod uwagę.

7. Sposób przygotowania oferty: ofertę należy sporządzić w języku polskim, w następujący sposób: na stronie tytułowej podać nazwę i adres ogłaszającego konkurs; imię, nazwisko i dane adresowe kandydata oraz nazwę „Zapytanie konkursowe na trenera koordynatora kadry Polski osób niepełnosprawnych w piłce siatkowej plażowej na stojąco na lata 2018-2020 r., oraz dołączyć dokumenty, oświadczenia i materiały wskazane w pkt. 6 zapytania konkursowego.

8. Miejsce i termin złożenia ofert: ofertę należy złożyć do dnia 21.02.2018 r. do godz. 15:00, pisemnie na adres: Polski Związek Sportu Niepełnosprawnych „Start”, ul. Trylogii 2/16, 01-982 Warszawa. (Dzień 21.02.2018 r. godz. 15:00 jest ostatecznym terminem składania ofert. Termin uważa się za zachowany, jeśli oferta wpłynie do Polskiego Związku Sportu Niepełnosprawnych „Start” w dniu 21.02.2018 r. godz. 15:00. Oferty, które wpłyną po wskazanym terminie nie będą brane pod uwagę).

KOMUNIKAT: Mistrzostwa Polski w Narciarstwie Alpejskim Niepełnosprawnych i Parasnowboardzie 2018

Mistrzostwa Polski w Narciarstwie Alpejskim Niepełnosprawnych i Parasnowboardzie 2018 – Szczyrk, 11-13 lutego 2017 r.

Organizator:

Beskidzkie Zrzeszenie Sportowo-Rehabilitacyjne „Start”
ul. gen. Mieczysława Borurty-Spiechowicza 20/L2, 43 – 309 Bielsko-Biała,
tel:  +48 570 559 544
oraz
Polski Związek Sportu Niepełnosprawnych „Start”

Uczestnictwo:  

Prawo startu w mistrzostwach mają osoby niepełnosprawne posiadające obywatelstwo Polskie. Dopuszcza się zawodników ze schorzeniami narządu ruchu, oraz niedowidzące i niewidome z przyznaną klasą startową (amputacje, porażenia, niedowłady kończyn dolnych). Zawodnicy powinni posiadać ważne badania lekarsko-sportowe.

Sposób przeprowadzenia zawodów:

1. Mistrzostwa zostaną przeprowadzone zgodnie z przepisami PZN i IPC.

2. Konkurencje odbędą się w dniach 12-13.02.2018 r.      

Zasady finansowania:

Koszty związane z organizacją i przeprowadzeniem Mistrzostw Polski pokrywa organizator ze środków Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej przekazanych przez Ministerstwo Sportu i Turystyki

Ministerstwo Sportu i Turystyki

oraz Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnpsprawnych

Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych

Zgłoszenia:

Imienne zgłoszenia zawodników oraz członków ekipy należy przesłać do dnia 05.02.2018 r. drogą mailową na adres: startbielsko@gmail.com (na podstawie załączonego formularza).

Inne:

Organizator zastrzega sobie prawo zmian w „Programie”.

Zakwaterowanie uczestników – Hotel  Orle Gniazdo ul. Wrzosowa 28a w  Szczyrku

Liczba miejsc ograniczona.

Liczbę opiekunów w ekipie każdorazowo zatwierdza Organizator.

Osoby towarzyszące (nie będące opiekunami, przewodnikami itd.) pokrywają koszty zakwaterowania i wyżywienia zgodnie z cennikiem w obiektach.

Program:

11.02.2018 r. (niedziela)*
od 14:00 przyjazd i zakwaterowanie zawodników w hotelu
godz. 15:00 – otwarcie biura zawodów
godz 17.00 – klasyfikacja medyczna
18.00 -19.00 – kolacja w hotelu
19:30 – odprawa techniczna

12.02.2018 r. (poniedziałek)
6:30 – 8:00 – śniadanie
8:00 – Uruchomienie Wyciągów i tras narciarskich
9.15 – 9:45 –  oglądanie trasy 1. przejazdu GS
10:00 – 11:30 – Slalom  Gigant 1. przejazd
11:45 – 12:00 – oglądanie trasy 2. przejazdu GS
12:00 – 13:00 – Slalom  Gigant 2. przejazd
17:00 – Odprawa techniczna
19:00 – kolacja i uroczyste otwarcie Mistrzostw Polski i dekoracja GS

13.02.2018 r. (wtorek)
6:30 – 8:00 – śniadanie
8:00 – Uruchomienie Wyciągów i tras narciarskich
8.30 – 9:00 – oglądanie trasy 1 przejazdu SL
9:30 – 10:30 – Slalom 1. przejazd
11:00 – 11:30 – oglądanie trasy 2 przejazdu SL
12:00 – 13:00 – Slalom 2 przejazd
13:15 – 13:45 – przerwa techniczna, oglądanie trasy przejazdu snowboard cross (SBX)
14:00- 15:00 – snowboard cross (SBX)
od 14.00 – obiad
15:30 – dekoracja i zamknięcie Mistrzostw Polski

*W związku ze zmieniającymi się warunkami atmosferycznymi Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany w programie

Formularz zgłoszeniowy

Regulamin zawodów

Nabór na stanowisko: samodzielna księgowa / samodzielny księgowy

Polski Związek Sportu Niepełnosprawnych „Start” poszukuje poszukuje Kandydatki/Kandydata na stanowisko:

Samodzielna księgowa / Samodzielny księgowy

OSOBA ZATRUDNIONA NA TYM STANOWISKU BĘDZIE ODPOWIEDZIALNA ZA:

 • aktywny udział w sporządzaniu sprawozdań finansowych według określonych standardów,
 • dekretowanie i księgowanie dokumentów,
 • księgowanie i wyliczenia rezerw,
 • prowadzenie ewidencji księgowych i uzgadnianie ich z kontami księgi głównej,
 • przygotowywanie deklaracji podatkowych oraz sprawozdań i raportów na potrzeby wewnętrzne oraz dla i instytucji zewnętrznych,
 • współpraca z instytucjami zewnętrznymi (US, ZUS, GUS),
 • przygotowywanie przelewów bankowych i księgowanie wyciągów bankowych,
 • potwierdzanie i uzgadnianie sald z kontrahentami,
 • realizację innych zadań wyznaczonych przez przełożonego.

NASZE OCZEKIWANIA:

 • Bardzo dobra znajomość programu Comarch Optima – warunek koniczny;
 • Dobra znajomość aktualnych przepisów podatkowych;
 • Wykształcenie wyższe lub średnie (preferowane kierunki: finanse, rachunkowość);
 • znajomość obsługi systemów kadrowo-płacowych,
 • Znajomość pakietu MS Office,
 • Bardzo dobra organizacja pracy własnej;
 • Dokładność, systematyczność i zaangażowanie,
 • Mile widziane doświadczenie w pracy w stowarzyszeniu, fundacji.

Realizujemy projekty dofinansowane ze środków Ministerstwa Sportu i Turystyki oraz Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych.

OFERUJEMY:

 • Zatrudnienie w oparciu o umowę o pracę;
 • Możliwość awansu na głównego księgowego,
 • Preferowana dyspozycyjność od zaraz.
 • Termin składania aplikacji: do 30 stycznia 2018 r.

Zainteresowane osoby prosimy o składanie aplikacji na adres: biuro@pzsnstart.eu

Informujemy, że skontaktujemy się tylko z wybranymi Kandydatami.

Prosimy o zamieszczenie klauzuli:

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji (zgodnie z Ustawą z dnia 29.08.1997 roku o Ochronie Danych Osobowych; tekst jednolity: Dz.U.z 2014r., poz.1182 ze zm.).

Zapytanie ofertowe nr 11/12/2017

 

dotyczące usługi sprzedaży i dostarczenia sprzętu sportowego specjalistycznego dla uczestników/czek zajęć sekcji pływackich w ramach projektu „Na start – zajęcia w sekcji pływackiej”.

1. Zamawiający:

Polski Związek Sportu Niepełnosprawnych „START”

ul. Trylogii 2/16, 01–982, Warszawa

NIP: 5261053340

REGON: 007011811

KRS: 0000124143

2. Opis przedmiotu zamówienia:

1) Przedmiotem niniejszego zamówienia jest usługa sprzedaży i dostarczenia sprzętu sportowego i akcesoriów specjalistycznych dla uczestników/czek zajęć sekcji pływackich w ramach projektu pt. „Na start – zajęcia w sekcji pływackiej”, realizowanego w ramach umowy nr ZZB/000425/BF/D z dnia 11 maja 2017 r. podpisanej pomiędzy Polskim Związkiem Sportu Niepełnosprawnych „START” a Państwowym Funduszem Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych.

2) Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia:

Usługa sprzedaży i dostarczenia sprzętu sportowego i akcesoriów specjalistycznych dla uczestników/czek zajęć sekcji pływackich, zgodnie z wykazem znajdującym się w punkcie 9 niniejszego zapytania.

3) Zamawiający dopuszcza możliwość składania ofert częściowych.

4) Zamawiający nie dopuszcza możliwości powierzenia części lub całości zamówienia podwykonawcom.

3. Zapytanie dotyczy kodu CPV:

37400000-2 – Sprzęt sportowy

4. Termin i miejsce wykonania zamówienia

 • Przedmiot zamówienia należy dostarczyć do 12 lokalizacji na terenie RP w terminie do 31.12.2017 r.

5. Zadania po stronie Wykonawcy

 • złożenie w terminie oferty na formularzu załączonym do zapytania (załącznik nr 1),
 • złożenie w terminie załącznika nr 2,
 • Wykonawca ma prawo złożyć tylko jedną ofertę,
 • Wykonawca jest związany złożoną ofertą przez okres 30 dni,
 • bieg terminu związania ofertą rozpoczyna  się wraz z upływem terminu składania ofert,
 • Wykonawca może, przed upływem terminu składania ofert, zmienić lub wycofać ofertę.

6. Zadania po stronie Zamawiającego

 • przygotowanie pełnej dokumentacji potrzebnej do rozliczenia zamówienia,
 • uregulowanie zobowiązania wynikającego z wystawionej na w/w przedmiot faktury we wskazanym terminie.

7. Warunki udziału w postępowaniu oraz dokumenty wymagane w celu spełnienia warunków

Wymagania formalne wobec Oferenta/Wykonawcy:

 • posiada uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień,
 • posiada wpis do Ewidencji Działalności Gospodarczej lub Krajowego Rejestru Sądowego,
 • posiada niezbędną wiedzę i doświadczenie oraz potencjał techniczny, a także dysponuje osobami zdolnymi do wykonania zamówienia; znajduje się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia;
 • nie jest podmiotem powiązanym z Zamawiającym osobowo lub kapitałowo. Przez powiązania kapitałowe lub osobowe rozumie się wzajemne powiązania między Zamawiającym lub osobami wykonującymi w imieniu Zamawiającego czynności związane z przygotowaniem i przeprowadzeniem procedury wyboru wykonawcy
  a Wykonawcą, polegające w szczególności na:
  1. uczestniczeniu w spółce jako wspólnik spółki cywilnej lub spółki osobowej;
  2. posiadaniu udziałów lub co najmniej 10 %  akcji;
  3. pełnieniu funkcji członka organu nadzorczego lub zarządzającego, prokurenta, pełnomocnika;
  4. pozostawaniu w związku małżeńskim, w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej, pokrewieństwa lub powinowactwa w linii bocznej do drugiego stopnia lub w stosunku przysposobienia, opieki lub kurateli
 • dysponuje potencjałem technicznym, organizacyjnym i merytorycznym niezbędnym do wykonania usługi.
 • zobowiązuje się w ramach podpisanej umowy do przechowywania w sposób zapewniający dostępność, poufność i bezpieczeństwo oraz udostępnienia kontroli dokumentacji związanej z niniejszym zleceniem do dnia 31 grudnia 2024 r.

Potwierdzenie powyższych warunków ujęte zostało w załączniku nr 2 do niniejszego zapytania.

8. Waluta i warunki dotyczące rozliczeń związanych z realizacją niniejszego zamówienia

Ceny oraz wartość zbiorcza zamówienia powinny być podane w złotych polskich (netto i brutto).

Zamawiający dopuszcza możliwość płatności zaliczkowej. Wymagany termin płatności FV nie krótszy niż 14 dni.

9. Opis sposobu przygotowania oferty:

Oferta powinna być sporządzona na formularzu ofertowym załączonym do niniejszego zapytania, zgodnie ze wzorem z załącznika nr 1. Oferta powinna być:

– podpisana przez osobę upoważnioną do podpisania oferty,

– posiadać datę sporządzenia,

– zawierać pełną nazwę, adres lub siedzibę oferenta, numer telefonu.

W danym obszarze Wykonawca określi cenę dla przedmiotu zamówienia wymienionego poniżej, podając ją w kwocie brutto oraz netto, z uwzględnieniem wszystkich opłat
i podatków (także podatku od towarów i usług), a także zbiorczo dla całej wartości zamówienia.

Oferta powinna być sporządzona w języku polskim.

Oferta powinna również uwzględniać poniższe elementy:

 Sprzedaż i dostarczenie sprzętu sportowego i akcesoriów specjalistycznych pod wskazany adres.

10 .Osoba uprawniona do kontaktu z potencjalnymi Wykonawcami

Osobą uprawnioną do kontaktów w sprawie niniejszego zapytania jest P. Marzena Kotwica – Koordynator projektu:

e-mail: marzena.kotwica@pzsnstart.eu

Z w/w osobą należy kontaktować się we wszelkich sprawach, dotyczących prowadzonego postępowania wyłaniania wykonawcy od momentu otrzymania niniejszego dokumentu, aż do rozstrzygnięcia wyboru.

11. Miejsce, termin i sposób złożenia oferty:

  1. Oferty muszą być złożone do dnia 27.12.2017 r. do godz. 24.00.

Ofertę należy złożyć w wersji elektronicznej na adres e-mail: marzena.kotwica@pzsnstart.eu zatytułowaną następująco: „Oferta na usługę sprzedaży i dostarczenia sprzętu sportowego” w ramach projektu pt.: „Na start …” .

Do oferty należy dołączyć skan wypisu z rejestru przedsiębiorców lub zaświadczenie z ewidencji działalności gospodarczej, wystawione w dacie nie wcześniej niż 3 miesiące przed datą złożenia oferty.

Oferty otrzymane po 27.12.2017 r. nie będą rozpatrywane.

  1. Wybór ofert nastąpi w dniu 28.12.2017 r. i zakończony zostanie protokołem.

12. Kryteria oceny ofert i wyboru Wykonawcy:

W celu wyboru najkorzystniejszej oferty Zamawiający dokona oceny i wyboru ofert spośród Wykonawców spełniających warunki określone w punkcie 7, a także w oparciu o następujące kryteria:

 1. Cena – 100%

Zamawiający będzie badał cenę dla każdego elementu z oferty, sumując wskazane wartości poszczególnych elementów zamieszczonych w zapytaniu – wynajem obiektów sportowych. Najkorzystniejsza oferta otrzymuje maksymalną punktację, zgodnie z zastosowaną
w zapytaniu ofertowym wagą (100%).

Zamawiający dopuszcza składanie ofert częściowych.

13. Sposób obliczenia oferty

Wagi procentowe przypisane do poszczególnych kryteriów oceny ofert:

 1. Cena – 100%

Sposób przyznawania punktacji za spełnienie kryterium:

((Cmin / Cbad) * 100%) * 100= Ilość punktów

gdzie:

Cmin – cena brutto oferty najtańszej

Cbad – cena brutto oferty badanej

100 – współczynnik stały

14. Formalności, jakie powinny być dopełnione po wyborze oferty w celu zawarcia umowy

W dniu 28.12.2017 r. Zamawiający przeprowadzi analizę złożonych ofert. W tym czasie zastrzega sobie prawo do negocjacji i wyjaśnień dotyczących zakresu oferty.

Za najkorzystniejszą zostanie uznana oferta, która uzyska najwyższą końcową ocenę oraz spełni inne wymagania zamieszczone w zapytaniu ofertowym.

Oceny i wyboru ofert dokona powołana w tym celu Komisja. Po dokonaniu oceny i wyborze oferty zostanie sporządzony protokół podpisany przez członków Komisji.

Wybranego kontrahenta Komisja zaprosi do podpisania umowy.

Jeżeli kontrahent, którego oferta została wybrana, odstąpi od zawarcia umowy, Zamawiający może wybrać ofertę najkorzystniejszą spośród pozostałych ofert dla danego zapytania.

O wyborze najkorzystniejszej oferty Zamawiający zawiadomi drogą mailową niezwłocznie wszystkie podmioty, które przesłały oferty w ustalonym terminie. Ogłoszenie zwycięzcy niniejszego postępowania ofertowego nastąpi w dniu 28.12.2017 r.

15. Termin związania ofertą

Termin związania ofertą wynosi 30 dni od upływu terminu składania ofert.

16. Unieważnienie postępowania

Zamawiający zastrzega sobie możliwość unieważnienia postępowania bez podania przyczyny. W przypadku unieważnienia postępowania, Zamawiający nie ponosi kosztów postępowania.

17. Finansowanie

Zamówienie jest finansowane ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w ramach projektu „Na start – zajęcia w sekcji pływackiej”.

18. Uwagi końcowe

Z możliwości realizacji zamówienia będą wyłączone podmioty, które powiązane są
z beneficjentem lub osobami upoważnionymi do zaciągania zobowiązań w imieniu beneficjenta lub osobami wykonującymi w imieniu beneficjenta czynności, związane z przygotowaniem
i przeprowadzeniem procedury wyboru wykonawcy osobowo lub kapitałowo.

Niniejsze ogłoszenie nie jest ogłoszeniem w rozumieniu ustawy prawo zamówień publicznych,
a propozycje składane przez zainteresowane podmioty nie są ofertami w rozumieniu kodeksu cywilnego.

Niniejsze zapytanie ofertowe nie stanowi zobowiązania do zawarcia umowy. Polski Związek Sportu Niepełnosprawnych „START” może odstąpić od podpisania umowy bez podania uzasadnienia swojej decyzji.

Niniejsze zapytanie ofertowe nie zobowiązuje Polskiego Związku Sportu Niepełnosprawnych „START” do żadnego określonego działania. Wydanie niniejszego zapytania nie zobowiązuje Polskiego Związku Sportu Niepełnosprawnych „START” do akceptacji oferty w całości lub w jej części, bez względu na jej zawartość cenową i nie zobowiązuje do składania wyjaśnień czy powodów akceptacji lub odrzucenia oferty. Polski Związek Sportu Niepełnosprawnych „START” nie może być pociągany do odpowiedzialności za jakiekolwiek koszty czy wydatki poniesione przez oferentów w związku z przygotowaniem i dostarczeniem oferty.

19. Załączniki:

Załącznik nr 1 – Formularz ofertowy

Załącznik nr 2 – Oświadczenie o spełnieniu wymogów formalnych oraz braku powiązań kapitałowych lub osobowych.

Zapytanie ofertowe nr 10/12/2017

 

dotyczące usługi sprzedaży i dostarczenia sprzętu sportowego specjalistycznego dla uczestników/czek zajęć sekcji pływackich w ramach projektu „Na start – zajęcia w sekcji pływackiej”.

1. Zamawiający:

Polski Związek Sportu Niepełnosprawnych „START”

ul. Trylogii 2/16, 01–982, Warszawa

NIP: 5261053340

REGON: 007011811

KRS: 0000124143

2. Opis przedmiotu zamówienia:

1) Przedmiotem niniejszego zamówienia jest usługa sprzedaży i dostarczenia sprzętu sportowego i akcesoriów specjalistycznych dla uczestników/czek zajęć sekcji pływackich w ramach projektu pt. „Na start – zajęcia w sekcji pływackiej”, realizowanego w ramach umowy nr ZZB/000425/BF/D z dnia 11 maja 2017 r. podpisanej pomiędzy Polskim Związkiem Sportu Niepełnosprawnych „START” a Państwowym Funduszem Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych.

2) Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia:

Usługa sprzedaży i dostarczenia sprzętu sportowego i akcesoriów specjalistycznych dla uczestników/czek zajęć sekcji pływackich, zgodnie z wykazem znajdującym się w punkcie 9 niniejszego zapytania.

3) Zamawiający dopuszcza możliwość składania ofert częściowych.

4) Zamawiający nie dopuszcza możliwości powierzenia części lub całości zamówienia podwykonawcom.

3. Zapytanie dotyczy kodu CPV:

37400000-2 – Sprzęt sportowy

4. Termin i miejsce wykonania zamówienia

 • Przedmiot zamówienia należy dostarczyć do 1 lokalizacji na terenie RP w terminie do 31.12.2017 r.

5. Zadania po stronie Wykonawcy

 • złożenie w terminie oferty na formularzu załączonym do zapytania (załącznik nr 1),
 • złożenie w terminie załącznika nr 2,
 • Wykonawca ma prawo złożyć tylko jedną ofertę,
 • Wykonawca jest związany złożoną ofertą przez okres 30 dni,
 • bieg terminu związania ofertą rozpoczyna  się wraz z upływem terminu składania ofert,
 • Wykonawca może, przed upływem terminu składania ofert, zmienić lub wycofać ofertę.

6. Zadania po stronie Zamawiającego

 • przygotowanie pełnej dokumentacji potrzebnej do rozliczenia zamówienia,
 • uregulowanie zobowiązania wynikającego z wystawionej na w/w przedmiot faktury we wskazanym terminie.

7. Warunki udziału w postępowaniu oraz dokumenty wymagane w celu spełnienia warunków

Wymagania formalne wobec Oferenta/Wykonawcy:

 • posiada uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień,
 • posiada wpis do Ewidencji Działalności Gospodarczej lub Krajowego Rejestru Sądowego,
 • posiada niezbędną wiedzę i doświadczenie oraz potencjał techniczny, a także dysponuje osobami zdolnymi do wykonania zamówienia; znajduje się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia;
 • nie jest podmiotem powiązanym z Zamawiającym osobowo lub kapitałowo. Przez powiązania kapitałowe lub osobowe rozumie się wzajemne powiązania między Zamawiającym lub osobami wykonującymi w imieniu Zamawiającego czynności związane z przygotowaniem i przeprowadzeniem procedury wyboru wykonawcy
  a Wykonawcą, polegające w szczególności na:
  1. uczestniczeniu w spółce jako wspólnik spółki cywilnej lub spółki osobowej;
  2. posiadaniu udziałów lub co najmniej 10 %  akcji;
  3. pełnieniu funkcji członka organu nadzorczego lub zarządzającego, prokurenta, pełnomocnika;
  4. pozostawaniu w związku małżeńskim, w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej, pokrewieństwa lub powinowactwa w linii bocznej do drugiego stopnia lub w stosunku przysposobienia, opieki lub kurateli
 • dysponuje potencjałem technicznym, organizacyjnym i merytorycznym niezbędnym do wykonania usługi.
 • zobowiązuje się w ramach podpisanej umowy do przechowywania w sposób zapewniający dostępność, poufność i bezpieczeństwo oraz udostępnienia kontroli dokumentacji związanej z niniejszym zleceniem do dnia 31 grudnia 2024 r.

Potwierdzenie powyższych warunków ujęte zostało w załączniku nr 2 do niniejszego zapytania.

8. Waluta i warunki dotyczące rozliczeń związanych z realizacją niniejszego zamówienia

Ceny oraz wartość zbiorcza zamówienia powinny być podane w złotych polskich (netto i brutto).

Zamawiający dopuszcza możliwość płatności zaliczkowej. Wymagany termin płatności FV nie krótszy niż 14 dni.

9. Opis sposobu przygotowania oferty:

Oferta powinna być sporządzona na formularzu ofertowym załączonym do niniejszego zapytania, zgodnie ze wzorem z załącznika nr 1. Oferta powinna być:

– podpisana przez osobę upoważnioną do podpisania oferty,

– posiadać datę sporządzenia,

– zawierać pełną nazwę, adres lub siedzibę oferenta, numer telefonu.

W danym obszarze Wykonawca określi cenę dla przedmiotu zamówienia wymienionego poniżej, podając ją w kwocie brutto oraz netto, z uwzględnieniem wszystkich opłat
i podatków (także podatku od towarów i usług), a także zbiorczo dla całej wartości zamówienia.

Oferta powinna być sporządzona w języku polskim.

Oferta powinna również uwzględniać poniższe elementy:

Sprzedaż i dostarczenie sprzętu sportowego i akcesoriów specjalistycznych pod wskazany adres.

10 .Osoba uprawniona do kontaktu z potencjalnymi Wykonawcami

Osobą uprawnioną do kontaktów w sprawie niniejszego zapytania jest P. Marzena Kotwica – Koordynator projektu:

e-mail: marzena.kotwica@pzsnstart.eu

Z w/w osobą należy kontaktować się we wszelkich sprawach, dotyczących prowadzonego postępowania wyłaniania wykonawcy od momentu otrzymania niniejszego dokumentu, aż do rozstrzygnięcia wyboru.

11. Miejsce, termin i sposób złożenia oferty:

  1. Oferty muszą być złożone do dnia 22.12.2017 r. do godz. 24.00.

Ofertę należy złożyć w wersji elektronicznej na adres e-mail: marzena.kotwica@pzsnstart.eu zatytułowaną następująco: „Oferta na usługę sprzedaży i dostarczenia sprzętu sportowego” w ramach projektu pt.: „Na start …” .

Do oferty należy dołączyć skan wypisu z rejestru przedsiębiorców lub zaświadczenie z ewidencji działalności gospodarczej, wystawione w dacie nie wcześniej niż 3 miesiące przed datą złożenia oferty.

Oferty otrzymane po 22.12.2017 r. nie będą rozpatrywane.

  1. Wybór ofert nastąpi w dniu 27.12.2017 r. i zakończony zostanie protokołem.

12. Kryteria oceny ofert i wyboru Wykonawcy:

W celu wyboru najkorzystniejszej oferty Zamawiający dokona oceny i wyboru ofert spośród Wykonawców spełniających warunki określone w punkcie 7, a także w oparciu o następujące kryteria:

 1. Cena – 100%

Zamawiający będzie badał cenę dla każdego elementu z oferty, sumując wskazane wartości poszczególnych elementów zamieszczonych w zapytaniu – wynajem obiektów sportowych. Najkorzystniejsza oferta otrzymuje maksymalną punktację, zgodnie z zastosowaną
w zapytaniu ofertowym wagą (100%).

Zamawiający dopuszcza składanie ofert częściowych.

13. Sposób obliczenia oferty

Wagi procentowe przypisane do poszczególnych kryteriów oceny ofert:

 1. Cena – 100%

Sposób przyznawania punktacji za spełnienie kryterium:

((Cmin / Cbad) * 100%) * 100= Ilość punktów

gdzie:

Cmin – cena brutto oferty najtańszej

Cbad – cena brutto oferty badanej

100 – współczynnik stały

14. Formalności, jakie powinny być dopełnione po wyborze oferty w celu zawarcia umowy

W dniu 27.12.2017 r. Zamawiający przeprowadzi analizę złożonych ofert. W tym czasie zastrzega sobie prawo do negocjacji i wyjaśnień dotyczących zakresu oferty.

Za najkorzystniejszą zostanie uznana oferta, która uzyska najwyższą końcową ocenę oraz spełni inne wymagania zamieszczone w zapytaniu ofertowym.

Oceny i wyboru ofert dokona powołana w tym celu Komisja. Po dokonaniu oceny i wyborze oferty zostanie sporządzony protokół podpisany przez członków Komisji.

Wybranego kontrahenta Komisja zaprosi do podpisania umowy.

Jeżeli kontrahent, którego oferta została wybrana, odstąpi od zawarcia umowy, Zamawiający może wybrać ofertę najkorzystniejszą spośród pozostałych ofert dla danego zapytania.

O wyborze najkorzystniejszej oferty Zamawiający zawiadomi drogą mailową niezwłocznie wszystkie podmioty, które przesłały oferty w ustalonym terminie. Ogłoszenie zwycięzcy niniejszego postępowania ofertowego nastąpi w dniu 27.12.2017 r.

15. Termin związania ofertą

Termin związania ofertą wynosi 30 dni od upływu terminu składania ofert.

16. Unieważnienie postępowania

Zamawiający zastrzega sobie możliwość unieważnienia postępowania bez podania przyczyny. W przypadku unieważnienia postępowania, Zamawiający nie ponosi kosztów postępowania.

17. Finansowanie

Zamówienie jest finansowane ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w ramach projektu „Na start – zajęcia w sekcji pływackiej”.

18. Uwagi końcowe

Z możliwości realizacji zamówienia będą wyłączone podmioty, które powiązane są
z beneficjentem lub osobami upoważnionymi do zaciągania zobowiązań w imieniu beneficjenta lub osobami wykonującymi w imieniu beneficjenta czynności, związane z przygotowaniem
i przeprowadzeniem procedury wyboru wykonawcy osobowo lub kapitałowo.

Niniejsze ogłoszenie nie jest ogłoszeniem w rozumieniu ustawy prawo zamówień publicznych,
a propozycje składane przez zainteresowane podmioty nie są ofertami w rozumieniu kodeksu cywilnego.

Niniejsze zapytanie ofertowe nie stanowi zobowiązania do zawarcia umowy. Polski Związek Sportu Niepełnosprawnych „START” może odstąpić od podpisania umowy bez podania uzasadnienia swojej decyzji.

Niniejsze zapytanie ofertowe nie zobowiązuje Polskiego Związku Sportu Niepełnosprawnych „START” do żadnego określonego działania. Wydanie niniejszego zapytania nie zobowiązuje Polskiego Związku Sportu Niepełnosprawnych „START” do akceptacji oferty w całości lub w jej części, bez względu na jej zawartość cenową i nie zobowiązuje do składania wyjaśnień czy powodów akceptacji lub odrzucenia oferty. Polski Związek Sportu Niepełnosprawnych „START” nie może być pociągany do odpowiedzialności za jakiekolwiek koszty czy wydatki poniesione przez oferentów w związku z przygotowaniem i dostarczeniem oferty.

19. Załączniki:

Załącznik nr 1 – Formularz ofertowy

Załącznik nr 2 – Oświadczenie o spełnieniu wymogów formalnych oraz braku powiązań kapitałowych lub osobowych.

Zapytanie ofertowe nr 06/12/2017

1. Zamawiający:
Polski Związek Sportu Niepełnosprawnych „START”
ul. Trylogii 2/16, 01–982, Warszawa
NIP: 5261053340
REGON: 007011811
KRS: 0000124143

2. Opis przedmiotu zamówienia:

1) Przedmiotem niniejszego zamówienia jest usługa sprzedaży i dostarczenia sprzętu sportowego i akcesoriów specjalistycznych dla uczestników/czek zajęć sekcji pływackich w ramach projektu pt. „Na start – zajęcia w sekcji pływackiej”, realizowanego w ramach umowy nr ZZB/000425/BF/D z dnia 11 maja 2017 r. podpisanej pomiędzy Polskim Związkiem Sportu Niepełnosprawnych „START” a Państwowym Funduszem Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych.

2) Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia:
Usługa sprzedaży i dostarczenia sprzętu sportowego i akcesoriów specjalistycznych dla uczestników/czek zajęć sekcji pływackich, zgodnie z wykazem znajdującym się w punkcie 9 niniejszego zapytania.

3) Zamawiający dopuszcza możliwość składania ofert częściowych.

4) Zamawiający nie dopuszcza możliwości powierzenia części lub całości zamówienia podwykonawcom.

3. Zapytanie dotyczy kodu CPV:
37400000-2 – Sprzęt sportowy

4. Termin i miejsce wykonania zamówienia
• Przedmiot zamówienia należy dostarczyć do 3 lokalizacji na terenie RP w terminie do 31.12.2017 r.

5. Zadania po stronie Wykonawcy
• złożenie w terminie oferty na formularzu załączonym do zapytania (załącznik nr 1),
• złożenie w terminie załącznika nr 2,
• Wykonawca ma prawo złożyć tylko jedną ofertę,
• Wykonawca jest związany złożoną ofertą przez okres 30 dni,
• bieg terminu związania ofertą rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania ofert,
• Wykonawca może, przed upływem terminu składania ofert, zmienić lub wycofać ofertę.

6. Zadania po stronie Zamawiającego
• przygotowanie pełnej dokumentacji potrzebnej do rozliczenia zamówienia,
• uregulowanie zobowiązania wynikającego z wystawionej na w/w przedmiot faktury we wskazanym terminie.

7. Warunki udziału w postępowaniu oraz dokumenty wymagane w celu spełnienia warunków
Wymagania formalne wobec Oferenta/Wykonawcy:
• posiada uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień,
• posiada wpis do Ewidencji Działalności Gospodarczej lub Krajowego Rejestru Sądowego,
• posiada niezbędną wiedzę i doświadczenie oraz potencjał techniczny, a także dysponuje osobami zdolnymi do wykonania zamówienia; znajduje się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia;
• nie jest podmiotem powiązanym z Zamawiającym osobowo lub kapitałowo. Przez powiązania kapitałowe lub osobowe rozumie się wzajemne powiązania między Zamawiającym lub osobami wykonującymi w imieniu Zamawiającego czynności związane z przygotowaniem i przeprowadzeniem procedury wyboru wykonawcy
a Wykonawcą, polegające w szczególności na:
1. uczestniczeniu w spółce jako wspólnik spółki cywilnej lub spółki osobowej;
2. posiadaniu udziałów lub co najmniej 10 % akcji;
3. pełnieniu funkcji członka organu nadzorczego lub zarządzającego, prokurenta, pełnomocnika;
4. pozostawaniu w związku małżeńskim, w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej, pokrewieństwa lub powinowactwa w linii bocznej do drugiego stopnia lub w stosunku przysposobienia, opieki lub kurateli
• dysponuje potencjałem technicznym, organizacyjnym i merytorycznym niezbędnym do wykonania usługi.
• zobowiązuje się w ramach podpisanej umowy do przechowywania w sposób zapewniający dostępność, poufność i bezpieczeństwo oraz udostępnienia kontroli dokumentacji związanej z niniejszym zleceniem do dnia 31 grudnia 2024 r.
Potwierdzenie powyższych warunków ujęte zostało w załączniku nr 2 do niniejszego zapytania.

8. Waluta i warunki dotyczące rozliczeń związanych z realizacją niniejszego zamówienia
Ceny oraz wartość zbiorcza zamówienia powinny być podane w złotych polskich (netto
i brutto).
Zamawiający dopuszcza możliwość płatności zaliczkowej. Wymagany termin płatności FV nie krótszy niż 14 dni.

9. Opis sposobu przygotowania oferty:
Oferta powinna być sporządzona na formularzu ofertowym załączonym do niniejszego zapytania, zgodnie ze wzorem z załącznika nr 1. Oferta powinna być:
– podpisana przez osobę upoważnioną do podpisania oferty,
– posiadać datę sporządzenia,
– zawierać pełną nazwę, adres lub siedzibę oferenta, numer telefonu.

W danym obszarze Wykonawca określi cenę dla przedmiotu zamówienia wymienionego poniżej, podając ją w kwocie brutto oraz netto, z uwzględnieniem wszystkich opłat
i podatków (także podatku od towarów i usług), a także zbiorczo dla całej wartości zamówienia.

Oferta powinna być sporządzona w języku polskim.

Oferta powinna również uwzględniać poniższe elementy:

Sprzedaż i dostarczenie sprzętu sportowego i akcesoriów specjalistycznych pod wskazany adres.

l.p. Nazwa sprzętu/akcesoriów Ilość
1. Finis, Płetwy długie Long Floating Fin, rozmiar 30-33 2
2. Finis, Płetwy długie Long Floating Fin, rozmiar 34-35 1
3. Finis, Płetwy długie Long Floating Fin, rozmiar 36-37 1
4. Finis, Płetwy długie Long Floating Fin, rozmiar 37-39 2
5. Finis, Płetwy długie Long Floating Fin, rozmiar 42-43 2
6. Finis, Płetwy długie Long Floating Fin, rozmiar 46-47 4
7. Speedo, płetwy Biofuse Training Fin 44-46 1
8. Fashy, rękawki Dolphin Swim Rings 2
9. Fashy, pas wypornościowy F4402 75-100kg 5
10. Arena, plecak Fastpack 2.1 czarny/lime 2
11. Arena, plecak Fastpack Core, niebieski 6
12. Arena, plecak Fastpack 2.1 niebieski/fluo 2
13. Arena, plecak fastpack 2.1 Pivot zielony 5
14. Arena, plecak fastpack 2.1 czarny/fuchsia 5
15. Zoggs, recznik bawełniany, różowy 10
16. Zoggs, recznik bawełniany, niebieski 11
17. Arena, ręcznik logo, żółty 7
18. Speedo, Speedsocket II Mirror, białe 10
19. Zoggs, okulary Predator Flex Polarized Ultra 5
20. Zoggs, okulary damskie Athena, niebieskie 5
21. Arena, czepek silikonowy Classic, czerwony 5
22. Arena, czepek silikonowy Classic, czarny 9
23. Diana, czepek silikonowy Pagurus 2
24. Funkita, czepek Binary Binary Bro 4
25. Zoggs, zabawki do wyławiania Dive Rings 10
26. Finis, pullbuoy, rozm. Junior 8
27. Finis, pullbuoy, rozm. Senior 12
28. Speedo, torba na sprzęt Mesh Bag, czarna 4
29. Speedo, torba na sprzęt Mesh Bag, czerwona 9
30. Arena, worek na sprzęt Fast Mesh, niebieski 7
31. Finis, pullbuoy Axis, rozm. S 8
32. Finis, pullbuoy Axis, rozm. M 12
33. Finis, guma Dryland słaba Żółta 8
34. Finis, guma Dryland średnia zielona 7
35. Finis, guma Dryland mocna czerwona 5
36. Klubben, płetwy silikonowe, rozm. 37/38 4
37. Klubben, płetwy silikonowe, rozm. 47/48 4
38. Klubben, płetwy silikonowe, rozm. 39/40 4
39. Klubben, płetwy silikonowe, rozm. 45/46 1
40. Klubben, płetwy silikonowe, rozm. 33/34 2
41. Klubben, płetwy silikonowe, rozm. 35/36 1
42. Klubben, płetwy silikonowe, rozm. 43/44 2
43. Arena, deska do pływania, zielona 10
44. Jaked, deska treningowa z uchwytami 10
45. Zoggs, kostium jednoczęściowy Modern AZTEC, rozm. 46 2
46. Zoggs, kostium Lux Sport Strappy, rozm. 40 1
47. Zoggs, szorty Porter Hip Racer, black 85 cm 2
48. Zoggs, szorty Porter Hip Racer, black 90 cm 3
49. Zoggs, szorty Porter Hip Racer, black 95 cm 1
50. Funkita, kostium Frosty Fruits Girl, 140 cm 1
51. Funkita, kostium Popsicle Parade Girl, 164 cm 1
52. Funkita, kostium Forest Fawn Girl, 140cm 1
53. Zoggs, kostium Casuarina Scoopback, rozm. 40 1
54. Funkita, kostium Handsome Ransom Girl, 152 cm 2
55. Zoggs, spodenki dziecięce Snorkels, 104 cm 1
56. Zoggs, kostium jednoczęściowy Boho Jet, rozm. 44 1
57. Zoggs, szorty Sunny Jett Junior, 64 cm 1
58. Zoggs, szorty Street Jet Junior, 74 cm 1
59. Funkita, kostium Forest Fawn, rozm. 40 1
60. Arena, wiosełka Elite Hand Paddle, czarne L 6
61. Activity, gonge rings, pierścienie 10
62. Strechcordz, guma z wiosełkami, żółta 4
63. Strechcordz, guma z wiosełkami, czerwona 4
64. Arena, torba Fast Woman, black yellow 8
65. Arena, torba Spiky 2, średnia, niebieska 7
66. Arena, torba Spiky 2 X-Pivot, srednia, fluo green 5
67. Arena, sztywne etui na okulary Fluo 30
68. Finis, rurka czołowa Swimmers Snorkel Pink 30
69. Arena, Ręcznik ręcznik duzy handy 100×150 cm 10
70. Fashy, pas wypornościowy F4402 75-100kg 10

10 .Osoba uprawniona do kontaktu z potencjalnymi Wykonawcami
Osobą uprawnioną do kontaktów w sprawie niniejszego zapytania jest P. Marzena Kotwica – Koordynator projektu:
e-mail: marzena.kotwica@pzsnstart.eu

Z w/w osobą należy kontaktować się we wszelkich sprawach, dotyczących prowadzonego postępowania wyłaniania wykonawcy od momentu otrzymania niniejszego dokumentu, aż do rozstrzygnięcia wyboru.

11. Miejsce, termin i sposób złożenia oferty:
a) Oferty muszą być złożone do dnia 20.12.2017 r. do godz. 24.00.
Ofertę należy złożyć w wersji elektronicznej na adres e-mail: marzena.kotwica@pzsnstart.eu zatytułowaną następująco: „Oferta na usługę sprzedaży i dostarczenia sprzętu sportowego” w ramach projektu pt.: „Na start …” .
Do oferty należy dołączyć skan wypisu z rejestru przedsiębiorców lub zaświadczenie z ewidencji działalności gospodarczej, wystawione w dacie nie wcześniej niż 3 miesiące przed datą złożenia oferty.
Oferty otrzymane po 20.12.2017 r. nie będą rozpatrywane.
b) Wybór ofert nastąpi w dniu 21.12.2017 r. i zakończony zostanie protokołem.
12. Kryteria oceny ofert i wyboru Wykonawcy:
W celu wyboru najkorzystniejszej oferty Zamawiający dokona oceny i wyboru ofert spośród Wykonawców spełniających warunki określone w punkcie 7, a także w oparciu o następujące kryteria:
1. Cena – 100%

Zamawiający będzie badał cenę dla każdego elementu z oferty, sumując wskazane wartości poszczególnych elementów zamieszczonych w zapytaniu – wynajem obiektów sportowych. Najkorzystniejsza oferta otrzymuje maksymalną punktację, zgodnie z zastosowaną
w zapytaniu ofertowym wagą (100%).
Zamawiający dopuszcza składanie ofert częściowych.
13. Sposób obliczenia oferty
Wagi procentowe przypisane do poszczególnych kryteriów oceny ofert:
1. Cena – 100%
Sposób przyznawania punktacji za spełnienie kryterium:
((Cmin / Cbad) * 100%) * 100= Ilość punktów
gdzie:
Cmin – cena brutto oferty najtańszej
Cbad – cena brutto oferty badanej
100 – współczynnik stały

14. Formalności, jakie powinny być dopełnione po wyborze oferty w celu zawarcia umowy

W dniu 20.12.2017 r. Zamawiający przeprowadzi analizę złożonych ofert. W tym czasie zastrzega sobie prawo do negocjacji i wyjaśnień dotyczących zakresu oferty.
Za najkorzystniejszą zostanie uznana oferta, która uzyska najwyższą końcową ocenę oraz spełni inne wymagania zamieszczone w zapytaniu ofertowym.

Oceny i wyboru ofert dokona powołana w tym celu Komisja. Po dokonaniu oceny i wyborze oferty zostanie sporządzony protokół podpisany przez członków Komisji.

Wybranego kontrahenta Komisja zaprosi do podpisania umowy.

Jeżeli kontrahent, którego oferta została wybrana, odstąpi od zawarcia umowy, Zamawiający może wybrać ofertę najkorzystniejszą spośród pozostałych ofert dla danego zapytania.

O wyborze najkorzystniejszej oferty Zamawiający zawiadomi drogą mailową niezwłocznie wszystkie podmioty, które przesłały oferty w ustalonym terminie. Ogłoszenie zwycięzcy niniejszego postępowania ofertowego nastąpi w dniu 20.12.2017 r.
15. Termin związania ofertą
Termin związania ofertą wynosi 30 dni od upływu terminu składania ofert.

16. Unieważnienie postępowania
Zamawiający zastrzega sobie możliwość unieważnienia postępowania bez podania przyczyny. W przypadku unieważnienia postępowania, Zamawiający nie ponosi kosztów postępowania.

17. Finansowanie
Zamówienie jest finansowane ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w ramach projektu „Na start – zajęcia w sekcji pływackiej”.

18. Uwagi końcowe
Z możliwości realizacji zamówienia będą wyłączone podmioty, które powiązane są
z beneficjentem lub osobami upoważnionymi do zaciągania zobowiązań w imieniu beneficjenta lub osobami wykonującymi w imieniu beneficjenta czynności, związane z przygotowaniem
i przeprowadzeniem procedury wyboru wykonawcy osobowo lub kapitałowo.
Niniejsze ogłoszenie nie jest ogłoszeniem w rozumieniu ustawy prawo zamówień publicznych,
a propozycje składane przez zainteresowane podmioty nie są ofertami w rozumieniu kodeksu cywilnego.

Niniejsze zapytanie ofertowe nie stanowi zobowiązania do zawarcia umowy. Polski Związek Sportu Niepełnosprawnych „START” może odstąpić od podpisania umowy bez podania uzasadnienia swojej decyzji.

Niniejsze zapytanie ofertowe nie zobowiązuje Polskiego Związku Sportu Niepełnosprawnych „START” do żadnego określonego działania. Wydanie niniejszego zapytania nie zobowiązuje Polskiego Związku Sportu Niepełnosprawnych „START” do akceptacji oferty w całości lub w jej części, bez względu na jej zawartość cenową i nie zobowiązuje do składania wyjaśnień czy powodów akceptacji lub odrzucenia oferty. Polski Związek Sportu Niepełnosprawnych „START” nie może być pociągany do odpowiedzialności za jakiekolwiek koszty czy wydatki poniesione przez oferentów w związku z przygotowaniem i dostarczeniem oferty.

19. Załączniki:

Załącznik nr 1 – Formularz ofertowy

Załącznik nr 2 – Oświadczenie o spełnieniu wymogów formalnych oraz braku powiązań kapitałowych lub osobowych.