MISTRZOSTWA POLSKI JUNIORÓW I JUNIORÓW MŁODSZYCH 
W PŁYWANIU NIEPEŁNOSPRAWNYCH KRAKÓW 11-13.05.2018r.

KOMUNIKAT ORGANIZACYJNY 

MISTRZOSTWA POLSKI JUNIORÓW I JUNIORÓW MŁODSZYCH
W PŁYWANIU NIEPEŁNOSPRAWNYCH
KRAKÓW 11-13.05.2018r.

Patronat sportowy: Otylia Jędrzejczak

I. CEL

 1. Wyłonienie najlepszych zawodników Mistrzostw Polski Juniorów i Juniorów Młodszych.
 2. Promocja wartości edukacyjnych i wychowawczych sportu.
 3. Utrwalanie i rozwijanie zdolności motorycznych dzieci i młodzieży.
 4. Popularyzacja dyscypliny sportu – pływanie.
 5. Promowanie Małopolski i Miasta Kraków jako ważnego ośrodka sportowego.

II. ORGANIZATOR:

Polski Związek Sportu Niepełnosprawnych START

ul. Trylogii 2/16, 01-982 Warszawa

Współorganizator – realizator zadania: 

Integracyjny Klub Sportowy Druga Strona Sportu 

Ul. Powstańców 32/11, 31 – 422 Kraków

III. INSTYTUCJE FINANSUJĄCE

 1. Ministerstwo Sportu i Turystyki
 2. Gmina Miejska Kraków
 3. Województwo Małopolskie

IV. PARTNERZY:

 1. Gmina Miejska Kraków
 2. Województwo Małopolskie
 3. AWF Kraków

V. TERMIN I MIEJSCE

Mistrzostwa odbędą się w dniach 11-13 maja 2018 roku na pływalni AWF Kraków, al. Jana Pawła II 78:

     – długość pływalni 25m

     – ilość torów 8

     – temperatura wody 27oC

     – pomiar czasu: elektroniczny

     – basen rozgrzewkowy 

VI. ZAKWATEROWANIE I WYŻYWIENIE

Zakwaterowanie i wyżywienie zawodników zapewnia organizator od kolacji w dniu 11.05.2018 do obiadu w dniu 13.05.2018. Pakiet regeneracyjny, woda i obiady na terenie pływalni – sala cateringowa, śniadania i kolacje oraz noclegi – Hotel Swing ul. Dobrego Pasterza 124, Kraków.

 VII. ZASADY UCZESTNICTWA

 1. Uczestnikami zawodów mogą być zawodnicy niepełnosprawni z dysfunkcją narządu       ruchu lub wzroku zrzeszeni w jednostkach organizacyjnych PZSN „START” zakwalifikowani do grup i klas startowych zgodnie z przepisami Para Swimming oraz PZSN START.
 2. Zgłoszeni zawodnicy powinni posiadać aktualne badania lekarskie.
 3. Każdy zawodnik ma obowiązek startu minimum w 2 konkurencjach indywidualnych.
 4. Nie dopuszcza się startów poza konkurencją.
 5. Zawodnicy startować będą w 3 grupach wiekowych:
 • grupa wiekowa „A” – zawodnicy z rocznika 2000-2001 – juniorzy starsi,
 • grupa wiekowa „B” – zawodnicy z rocznika 2002-2005 – juniorzy,
 • grupa wiekowa „C” – zawodnicy z rocznika 2006 i młodsi  – juniorzy młodsi.
 1. Zawody rozgrywane będą indywidualnie seriami na czas w kategorii dziewcząt i chłopców, systemem „open”.  Nie przewiduje się startów poza konkurencją (PK).
 2. Klasyfikacja medalowa w poszczególnych klasach startowych i kategoriach wiekowych zostanie określona na podstawie dwóch najlepszych konkurencji każdego zawodnika w klasach S1-S5 oraz trzech najlepszych konkurencji w klasach S6-S13. 
 3. Wycofanie zgłoszonego zawodnika z zawodów podczas ich trwania powoduje nałożenie opłaty regulaminowej w wysokości 50,00 zł.
 4. Zawodnik może być wycofany z zawodów bez uiszczenia opłaty regulaminowej
  w przypadku choroby lub kontuzji, która jest potwierdzona przez obsługę medyczną zawodów.

VIII. SPOSÓB PRZEPROWADZENIA ZAWODÓW

 1. Sposób przeprowadzenia – seriami na czas.
 2. Serie ustalone wg zgłoszonych czasów. 
 3. Pomiar czasu elektroniczny.
 4. Brak wyniku na karcie zgłoszenia powoduje umieszczenie zawodnika w najsłabszych seriach.
 5. Podczas zawodów obowiązują przepisy Para Swimming i FINA.

IX. PROGRAM  MINUTOWY ZAWODÓW

PIĄTEK 11.05.2018
godz. do 15:00 przyjazd ekip

godz. 16:00-18:00 klasyfikacja medyczna/trening 

godz. 18.00-19.00      odprawa trenerska
godz. 19:00-20:30 kolacja powitalna 

SOBOTA 12.05.2018
godz. 07:00-09:00 śniadanie
godz. 09:30-10:15 rozgrzewka na basenie

godz. 10:30-11:00 uroczyste rozpoczęcie zawodów
godz. 11:15-13:15 I blok zawodów

Blok I

1. 50 m st. dowolnym S1-S13 dziewcząt i chłopców,

2. 100 m st. klasycznym SB4-SB13 dziewcząt i chłopców,
3. 50 m st. motylkowym S5-S13 dziewcząt i chłopców,
4. 400 m st. dowolnym S6-S13 dziewcząt i chłopców,
5. 4 x 100 m st. zmiennym 34 pkt, open dziewcząt i chłopców.

godz. 13:30-14:45 przerwa na posiłek (obiad na pływalni)

godz. 14.45-15:45 rozgrzewka na basenie
godz. 16:00-18:00 II blok zawodów

Blok II

6. 100 m st. dowolnym S1-S13 dziewcząt i chłopców,
7. 50 m st. klasycznym SB1-SB13 dziewcząt i chłopców,
8. 100 m st. grzbietowym S1-S13 dziewcząt i chłopców,
9. 100 m st. zmiennym SM5-SM13 dziewcząt i chłopców,
10. Sztafeta 4 x 100 dowolnym 34 pkt, open dziewcząt i chłopców.


godz. 19:00-21:00 kolacja w miejscu zakwaterowania

NIEDZIELA 13.05.2018

godz. 07:00-08:45 śniadanie
godz. 09:30-10:15 rozgrzewka na basenie
godz. 10:30-13:30 III blok zawodów

BLOK III

11. 50 m st. grzbietowym S1-S13 dziewcząt i chłopców,
12. 200 m st. dowolnym S2-S13 dziewcząt i chłopców,
13. 100 m st. motylkowym S8-S13 dziewcząt i chłopców,

14. 150 m st. zmiennym SM1- SM4 dziewcząt i chłopców,

15. 200 m st. zmiennym SM5- SM13 dziewcząt i chłopców,

16. 4 x 50 m st. dowolnym open dziewcząt i chłopców.

godz. 13.30 – 14.30   obiad

godz. 14:30 – 15.30 ceremonia medalowa oraz dekoracja najlepszych zawodników, uroczyste zakończenie Mistrzostw,

godz. 15.30       wyjazd zawodników.

X. NAGRODY

 1. Za zajęcie miejsc od I do III na poszczególnych klasach startowych oraz kategoriach wiekowych przyznawane będą medale oraz dyplomy – Regulamin Imprez Centralnych.
 2. Medale zostaną rozdane w trzech grupach wiekowych.
 3. Najlepsze zawodniczki i zawodnicy zawodów w poszczególnych kategoriach wiekowych (miejsca I-III) na podstawie dwóch najlepszych konkurencji otrzymają nagrody rzeczowe.

XI. ZGŁOSZENIA

 1. Wstępną informację odnośnie ilości osób należy przesłać w terminie do 09.04.2018r.
 2. Zgłoszenia tylko w wersji elektronicznej należy przesłać w nieprzekraczalnym terminie do dnia 23 kwietnia 2018 roku na adres e-mail: drugastronasportu@gmail.com
 3. Obowiązują standardowe formularze zgłoszeń PZSN START.
 4. Organizator zastrzega sobie prawo redukcji ilościowej zgłoszeń w przypadku frekwencji przekraczającej jego możliwości finansowe.
 5. Do zgłoszenia obowiązkowo należy załączyć kopie aktualnych orzeczeń o niepełnosprawności. Brak kopii w/w orzeczeń przesłanych drogą elektroniczną skutkować będzie niedopuszczeniem do zawodów.
 6. Listy startowe będą wywieszone na basenie oraz do pobrania w dniu 11.05.2018 ze strony www.megatiming.pl

XII.  ZASADY FINANSOWANIA

 1. Koszty związane z organizacją zawodów, transportem w czasie zawodów, ubezpieczeniem uczestników zawodów pokrywa organizator.
 2. Koszty związane z wyżywieniem i zakwaterowaniem zawodników pokrywa organizator.
 3. Koszty przyjazdu na zawody pokrywają jednostki delegujące.

XIII.  POSTANOWIENIA KOŃCOWE

 1. Za bezpieczeństwo podczas zawodów odpowiedzialni są: organizator, ratownik medyczny, ratownicy WOPR oraz trenerzy i kierownicy ekip.
 2. W sprawach nie objętych regulaminem oraz komunikatem organizacyjnym decyduje Komisja Odwoławcza, która zostanie powołana na odprawie technicznej zawodów.
 3. Organizator przewiduje przeprowadzenie klasyfikacji medycznej krajowej, klasyfikator Jan Chryczyk – piątek 11.05.2018 od godziny 16.00 Hotel Swing, dodatkowa klasyfikacja 12.05.2018 na basenie AWF Kraków – po ustaleniu z Panem Janem Chryczykiem. Prosimy o przygotowanie aktualnej  dokumentacji medycznej.
 4. Osobami odpowiedzialnymi za przebieg imprezy ze strony organizatora są:

Grzegorz Kubis tel. 604130873, Anna Bochenek tel. 503615638

WSPÓŁORGANIZATOR: IKS DSS KRAKÓW

Komunikat

ZGLOSZENIE

zał.2 Lista imienna MP18

zał.3 Klasyfikacja MP18