Polityka Prywatności

Dbamy o prywatność Naszych Beneficjantów, Współpracowników i Kontrahentów, dlatego dostosowujemy się do nowych przepisów o ochronie danych osobowych zawartych w Rozporządzeniu Parlamentu Europejskiego i Rady (EU) z dnia 27.04.2016 w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (zwane dalej RODO) które wchodzą w życie 25.05.2018r.

Realizując obowiązek informacyjny, określony w art. 13 wspomnianego Rozporządzenia 2016/679 informujemy, że:

 

Administrator danych osobowych Administratorem danych osobowych jest Polski Związek Sportu Niepełnosprawnych „START” 01-982 nr Regon 007011811 ul. Trylogii 2/16, 01-982 Warszawa (zwany dalej PZSN).
Dane kontaktowe Z PZSN można się skontaktować:

a. poprzez adres e-mail: biuro@pzsnstart.eu,

b. telefonicznie pod numerem: (022) 659 30 11, 

c. pisemnie: Polski Związek Sportu Niepełnosprawnych „START” ul. Trylogii 2/16 01-982 Warszawa.

Cele przetwarzania oraz podstawa prawna przetwarzania

Dane osobowe będą przetwarzane przez PZSN w celach:

a. przeprowadzenia projektów dofinansowanych przez Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych (PFRON) w których celem jest zwiększenie aktywności osób niepełnosprawnych,

b. przeprowadzenia projektów dofinansowanych przez Ministerstwo Sportu
i Turystyki w obszarze których celem jest wspieranie szkolenia sportowego
i współzawodnictwa osób niepełnosprawnych,

c. wykonywania zawartych umów z Naszymi Współpracownikami,

d. wykonywania zawartych umów o Kontrahentami.

Okres, przez który dane będą przetwarzane

Dane osobowe będą przetwarzane przez PZSN:

a. dla celu realizacji projektów dofinansowanych przez Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych (PFRON) w których celem jest zwiększenie aktywności osób niepełnosprawnych – 5 lat od dnia zakończenia projektu,

b. dla celu realizacji projektów dofinansowanych przez Ministerstwo Sportu i Turystyki w obszarze których celem jest wspieranie szkolenia sportowego i współzawodnictwa osób niepełnosprawnych – 5 lat od zakończenia projektu,

c. dla celu realizacji wykonywania zawartych umów z naszymi Współpracownikami – 5 lata od zakończenia zawartej umowy,

d. dla celu realizacji zawartych umów o Kontrahentami – 5 lat po zakończeniu wykonywania zawartej umowy.

Odbiorcy danych

Dane osobowe mogą być udostępniane przez PZSN:

a. osobom upoważnionym,

b. podmiotom uprawnionym (na podstawie przepisów prawa) do ich otrzymania lub na podstawie udzielonej zgody,

c. mogą być także przekazywane podmiotom przetwarzającym dane w imieniu Administratora danych osobowych takim jak dostawcy usług informatycznych – przy czym takie podmioty przetwarzają dane jako podwykonawcy, na podstawie umowy z Administratorem danych osobowych i wyłącznie zgodnie z poleceniami Administratora danych osobowych.

Prawa osoby, której dane dotyczą

Każdej osobie przysługuje prawo dostępu oraz prawo żądania ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania. W zakresie, w jakim podstawą przetwarzania danych osobowych jest przesłanka prawnie uzasadnionego interesu Administratora danych osobowych, przysługuje każdej osobie prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych.

W zakresie, w jakim podstawą przetwarzania danych osobowych jest zgoda, istnieje prawo wycofania tej zgody. Wycofanie zgody nie ma wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem.

W zakresie, w jakim dane osobowe są przetwarzane w celu zawarcia i wykonywania umowy lub przetwarzane na podstawie zgody – przysługuje prawo do przenoszenia danych osobowych. Uprawnienie do przenoszenia danych nie dotyczy danych, które stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa.

Przysługuje również prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych.