Zapytanie konkursowe 01/12/2016

Polski Związek Sportu Niepełnosprawnych „Start” zaprasza do składania ofert w celu oszacowania wartości zamówienia w ramach konkursu:

Wykonanie pełno branżowej dokumentacji projektowo – kosztorysowej niezbędnej do uzyskania pozwolenia na budowę oraz wszczęcia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na wykonanie robót budowlanych dla potrzeb realizacji inwestycji Rozbudowy, Modernizacji, i Przebudowy Ośrodka Przygotowań Paraolimpijskich ”Start” w Wiśle ul. Olimpijska 1. wraz z budową infrastruktury towarzyszącej w miejscowości Wisła, oraz do złożenia wniosku o dofinansowanie w ramach programu priorytetowego LEMUR – Energooszczędne Budynki Użyteczności Publicznej wraz ze sprawowaniem funkcji nadzoru autorskiego.

Termin składania ofert  23.12.2016r. do 16.01.2017 r.

OPIS SPOSBU PRZYGOTOWANIA OFERTY

Oferta powinna być:

– opatrzona pieczątką firmową,

– posiadać datę sporządzenia,

– zawierać adres lub siedzibę oferenta, numer telefonu, numer NIP,

– podpisana czytelnie przez wykonawcę.

MIEJSCE ORAZ TERMIN SKŁADANIA OFERT

1. Oferta powinna być przesłana za pośrednictwem: poczty elektronicznej na adres: biuro@pzsnstart.eu, faksem na nr: 22 822 02 23, poczty, kuriera lub też dostarczona osobiście na  adres: ul. Trylogii 2/16, 01-982 Warszawa do dnia 16 stycznia 2017 r. do godz. 13:00.

konkurs