ZAPYTANIE OFERTOWE nr 02/12/2017

1. Nazwa i adres zamawiającego
Polski Związek Sportu Niepełnosprawnych „Start”
Ul. Trylogii 2/16, 01–982, Warszawa
NIP: 526-10-53-340
tel.: +48 22 659 30 11
Adres strony internetowej: www.pzsnstart.eu

2. Opis przedmiotu zapytania
Przedmiotem zapytania jest usługa sprzedaży i dostarczenia sprzętu sportowego dla Ośrodka Przygotowań Paraolimpijskich w Wiśle, Olimpijska 1, 43-460 Wisła, w ramach umowy nr 2017/0063/0076/SubC/DSW/MP z dnia 12.04.2017r. podpisanej pomiędzy Polskim Związkiem Sportu Niepełnosprawnych „Start” a Ministerstwem Sportu i Turystyki.

3. Zapytanie dotyczy kodu CPV
37400000-2 – Sprzęt sportowy

4. Zadania po stronie Wykonawcy
 złożenie w terminie oferty na formularzu załączonym do ogłoszenia (załącznik nr 1)
 złożenie w terminie załącznika nr 2,
 Wykonawca może złożyć tylko jedną ofertę, którą będzie związany 14 dni,
 bieg terminu związania ofertą rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania ofert,
 Wykonawca może, przed upływem terminu składania ofert, zmienić lub wycofać ofertę,
 Nie dopuszcza się możliwości udziału w postępowaniu firm pośredniczących.

5. Zadania i uprawnienia po stronie Zamawiającego
 przygotowanie pełnej dokumentacji potrzebnej do rozliczenia usługi,
 uregulowanie zobowiązania wynikającego z wystawionej na w/w przedmiot faktury we wskazanym terminie.
 Zamawiający zastrzega możliwość unieważnienia postępowania bez podania przyczyny. W takim przypadku, Zamawiający nie ponosi kosztów postępowania.

6. Termin i miejsce wykonania zamówienia
 Przedmiot zamówienia należy dostarczyć do 1 lokalizacji na terenie RP w terminie do 31.12.2017r.

7. Warunki udziału w postępowaniu oraz wymagane dokumenty
Wymagania formalne wobec Oferenta/Wykonawcy:
 posiada uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień, posiada wpis do Ewidencji Działalności Gospodarczej lub Krajowego Rejestru Sądowego;
 posiada niezbędną wiedzę i doświadczenie oraz potencjał techniczny, a także dysponuje osobami zdolnymi do wykonania zamówienia; znajduje się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia;
 nie jest podmiotem powiązanym z Zamawiającym osobowo lub kapitałowo. Przez powiązania kapitałowe lub osobowe rozumie się wzajemne powiązania między Zamawiającym lub osobami wykonującymi w imieniu Zamawiającego czynności związane z przygotowaniem i przeprowadzeniem procedury wyboru wykonawcy
a Wykonawcą, polegające w szczególności na:
1. uczestniczeniu w spółce jako wspólnik spółki cywilnej lub spółki osobowej;
2. posiadaniu udziałów lub co najmniej 10 % akcji;
3. pełnieniu funkcji członka organu nadzorczego lub zarządzającego, prokurenta, pełnomocnika;
4. pozostawaniu w związku małżeńskim, w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej, pokrewieństwa lub powinowactwa w linii bocznej do drugiego stopnia lub w stosunku przysposobienia, opieki lub kurateli
 zobowiązuje się w ramach podpisanej umowy do przechowywania w sposób zapewniający dostępność, poufność i bezpieczeństwo oraz udostępnienia kontroli dokumentacji związanej z niniejszym zleceniem do dnia 31 grudnia 2024 r.
Powyższe zapisy reguluje również załącznik nr 2.

8. Waluta i warunki dotyczące rozliczeń związanych z realizacją niniejszego zamówienia
Ceny oraz wartość zbiorcza zamówienia powinny być podane w PLN (netto
i brutto). Zamawiający wyraża zgodę na płatność zaliczkową. Wymagany termin płatności nie krótszy niż 3 dni.

9. Opis sposobu przygotowania oferty
Oferta powinna być sporządzona na formularzu ofertowym, zgodnie ze wzorem z załącznika nr 1. Oferta powinna być podpisana przez osobę upoważnioną do podpisania oferty.
Zamawiający dopuszcza możliwość składania ofert częściowych.
W danym obszarze Wykonawca określi cenę dla każdego elementu przedmiotu zamówienia wymienionego w poniższym zestawieniu, podając ją w kwocie brutto oraz netto,
z uwzględnieniem wszystkich opłat i podatków (także podatku od towarów i usług) dla wskazanej liczby osób w zamówieniu, a także zbiorczo dla całej wartości zamówienia go dotyczącej. Oferta powinna być sporządzona w języku polskim oraz powinna zawierać pełną nazwę oraz dane adresowe Wykonawcy.

Oferta powinna również uwzględniać wszystkie poniższe elementy zamówienia wymienione poniżej:
a. Sprzedaż i dostarczenie pod wskazany adres sprzętu sportowego dla zawodników (zgodnie z wykazem szkolonych zawodników DSW – wioślarstwo):

L.p. Nazwa sprzętu Ilość
1. Słupki aluminiowe do siatkówki z regulacją 1 komplet
2. Siatka do piłki siatkowej 1 sztuka
3. Osłony na słupki do siatkówki 2 sztuki
4. Mata gimnastyczna (2m x 1m x 0,05m) 15 sztuk
5. Mata zapaśnicza (12m x 12m) 1 sztuka
6. Piłka lekarska 1 kg gumowa 5 sztuk
7. Piłka lekarska 2 kg gumowa 5 sztuk
8. Piłka lekarska 3 kg gumowa 5 sztuk
9. Piłka lekarska 4 kg gumowa 5 sztuk
10. Piłka lekarska 5 kg gumowa 5 sztuk
11. Piłka lekarska 6 kg gumowa 6 sztuk
12. Piłka lekarska 7 kg gumowa 5 sztuk
13. Piłka lekarska 8 kg gumowa 5 sztuk
14. Piłka lekarska 3 kg skórzana 5 sztuk
15. Piłka lekarska 4 kg skórzana 5 sztuk
16. Piłka lekarska 5 kg skórzana 5 sztuk
17. Piłka lekarska 6 kg skórzana 5 sztuk
18. Piłka lekarska 7 kg skórzana 5 sztuk
19. Piłka lekarska 8 kg skórzana 5 sztuk
20. Piłka rehabilitacyjna z uszami 30 sztuk
21. Bramka (Atlas) HUR 3 kolumny (kompresor, regulacja obciążenia za pomocą sprężonego powietrza co 100g) 1 zestaw
22. Ergometr MONARK 894 Peak Bike 1 sztuka
23. Pas treningowy 4 zestawy
24. Kettlebell turniejowy premium 8 kg 2 sztuki
25. Kettlebell turniejowy premium 12kg 2 sztuki
26. Kettlebell turniejowy premium 16 kg 2 sztuki
27. Wałek do masażu, wym. 46 x 16cm, schowek 4 sztuki
28. Rower treningowy pionowy inSPORTline inCondi UB60i 1 sztuka
29. Rower treningowy poziomy inSPORTline inCondi R600i 1 sztuka
30. Bieżnia elektryczna inSPORTline Gilavar model 2017 1 sztuka
31. Zestaw obciążeń (5kg, 10 kg, 15kg, 20kg, 25kg) Bumper (materiał: 100% guma) 1 zestaw
32. Gryf prosty olimpijski

– waga: 20 kg, dł. gryfu: 220cm, maks. obciążenie: 650kg

– ryflowana cześć chwytna, twardy chrom

– ilość łożysk: 8 igiełkowych i 2 ślizgowe

1 sztuka
33. Gryf Hex Bar

– waga: 23kg, dł. gryfu: 142cm, maks. obciążenie: 400 kg

1sztuka
34. Power Rack – stanowisko do treningu. Profil konstrukcyjny 80x80x3.- —– wymiary: wysokość 2408mm; szerokość w belkach 1176mm; szerokość w stopach 1336mm; długość w słupach 1640mm; długość w stopach 1720mm; waga ok 180kg

– haki na sztangę i asekuracyjne

– pełna asekuracja siadu w środku konstrukcji; 8 tulei na obciążenia

– konstrukcja piaskowana i malowana proszkowo

– J-Hooks (uchwyt krótki) – 2 komplety

1 zestaw
35. Ławka prosta 1 sztuka
36. Ławka regulowana, wytrzymałość do 300kg 1 sztuka
37. Zestaw hantli 10/12/14/16/18/20 kg HEX (2 sztuki/obciążenie) 1 komplet
38. Taśma TRX 4 sztuki
39. Box plyometryczny, drewniany, wymiary: 51 x 61 x 76cm 1 sztuka
40. Piłka rehabilitacyjna 55cm + pompka 5 sztuk
41. Gumy Tubing 10 sztuk
42. Łańcuchy do treningu 2 sztuki
43. Wioślarz treningowy inSPORTline River 1 sztuka
44. Dysk wyczynowy plastikowy, 0,75 kg 5 sztuk
45. Dysk wyczynowy, 1kg 8 sztuk
46. Dysk wyczynowy, 1,5 kg 5 sztuk
47. Dysk wyczynowy, 2 kg 8 sztuk
48. Dysk gumowy, 0,75 kg 5 sztuk
49. Dysk gumowy, 1 kg 8 sztuk
50. Dysk gumowy, 1,5 kg 5 sztuk
51. Dysk gumowy, 2kg 8 sztuk
52. Kula treningowa z tworzywa, 3kg 5 sztuk
53. Kula treningowa z tworzywa, 3,5kg 5 sztuk
54. Kula treningowa z tworzywa, 4kg 8 sztuk
55. Kula treningowa z tworzywa, 4,5kg 5 sztuk
56. Kula treningowa z tworzywa, 5kg 8 sztuk
57. Kula treningowa z tworzywa, 5,5kg 5 sztuk
58. Kula treningowa z tworzywa, 6kg 5 sztuk
59. Kula treningowa z tworzywa, 7,26kg 8 sztuk
60. Kula treningowa halowa z tworzywa, 2kg 5 sztuk
61. Kula treningowa halowa z tworzywa, 3kg 5 sztuk
62. Kula treningowa halowa z tworzywa, 5kg 5 sztuk
63. Kula treningowa halowa z tworzywa, 7,26kg 5 sztuk
64. Oszczep treningowy, waga: 500g 5 sztuk
65. Oszczep treningowy, waga: 600g 8 sztuk
66. Oszczep treningowy, waga: 700g 8 sztuk
67. Oszczep treningowy, waga: 800g 8 sztuk
68. Płotek składany treningowy z otuliną 12 sztuk
69. Płotek treningowy uchylny 12 sztuk
70. Płotek do wieloskoków, 150mm 12 sztuk
71. Piłeczka palantowa gumowa, 150g 10 sztuk
72. Pachołek niski do wyznaczania toru biegu 26 sztuk
73. Pachołek do zamykania zeskoczni lub rzutni 26 sztuk
74. Piłeczka oszczepnicza, 0,4kg 3 sztuki
75. Piłeczka oszczepnicza, 0,6kg 3 sztuki
76. Piłeczka oszczepnicza, 0,8kg 3 sztuki
77. Piłka BOSU 3 sztuki
78. Poprzeczka wyczynowa do skoku wzwyż 2 sztuki
79. Drabinka koordynacyjna, podwójna, 4m 1 sztuka
80. Sanki treningowe 2 sztuki
81. Materac do zeskoku do skoku wzwyż – zeskok wyczynowy 1 sztuka
82. Skrzynia rehabilitacyjna, pneumatyczna 4 sztuki
83. Skrzynie gimnastyczna skośna 1 sztuka
84. Kamizelka z obciążeniem 4 sztuki
85. Taśma Power Band Fitness 4 sztuki
86. Koło do pchnięcia kulą i rzutu młotem 1 sztuka
87. Guma Power Band, czerwona 2 sztuki
88. Platforma do rzutni dla wózków  3 sztuki
89. Maczuga lekkoatletyczna, drewniana 10 sztuk

10. Miejsce, termin i sposób złożenia oferty oraz osoba kontaktowa
a) Oferty prosimy składać do dnia 11.12.2017r. do godz. 24.00.
Ofertę w wersji elektronicznej prosimy przesłać na adres e-mail: bartosz.sojka@pzsnstart.eu. Osobą kontaktową jest Pan Bartosz Sójka.
Oferty otrzymane po 11.12.2017r. nie będą rozpatrywane.
b) Wybór ofert nastąpi w dniu 12.12.2017r. i zakończony zostanie protokołem.

11. Kryteria wyboru
Przy wyborze najkorzystniejszej oferty Zamawiający dokona oceny i wyboru ofert spośród Wykonawców spełniających warunki określone w punkcie 7, a także w oparciu o następujące kryteria:
1. Wartość brutto każdej pozycji wymienionej w zapytaniu (wyrażona w PLN) – 100%
Najkorzystniejsza oferta dla danej pozycji otrzyma maksymalną punktację, zgodnie z zastosowaną w zapytaniu ofertowym wagą (100%).
Zamawiający dopuszcza możliwość składania ofert częściowych.

12. Sposób obliczenia oferty
Wagi procentowe przypisane do poszczególnych kryteriów oceny ofert
1. Wartość brutto każdej pozycji wymienionej w zapytaniu – 100%
Sposób przyznawania punktacji za spełnienie kryterium:
((Wmin / Wbad) * 100%) * 100= Ilość punktów
gdzie:
Wmin – wartość brutto oferty najtańszej
Wbad – wartość brutto oferty badanej
100 – współczynnik stały

13. Formalności, jakie powinny być dopełnione po wyborze oferty w celu zawarcia umowy
W dniu 12.12.2017r. Zamawiający przeprowadzi ocenę złożonych ofert. W tym czasie zastrzega sobie prawo do negocjacji i wyjaśnień dotyczących zakresu oferty.
Za najkorzystniejszą zostanie uznana oferta, która uzyska najwyższą ilość punktów oraz spełni pozostałe wymagania zamieszczone w zapytaniu ofertowym.
Oceny i wyboru ofert dokona Komisja. Po dokonaniu oceny i wyborze oferty zostanie sporządzony protokół podpisany przez członków Komisji. Następnie, wybranego kontrahenta Komisja zaprosi do podpisania umowy.
Jeżeli kontrahent, którego oferta została wybrana, odstąpi od zawarcia umowy, Zamawiający wybierze ofertę najkorzystniejszą spośród pozostałych ofert dla danego zapytania.
O wyborze najkorzystniejszej oferty Zamawiający zawiadomi drogą mailową oraz w formie ogłoszenia na stronie internetowej Zamawiającego niezwłocznie wszystkie podmioty, które przesłały oferty w ustalonym terminie. Ogłoszenie zwycięzcy niniejszego postępowania ofertowego nastąpi w dniu 12.12.2017r.

14. Uwagi i postanowienia końcowe
Niniejsze ogłoszenie nie jest ogłoszeniem w rozumieniu ustawy prawo zamówień publicznych, a propozycje składane przez zainteresowane podmioty nie są ofertami w rozumieniu kodeksu cywilnego.
Niniejsze zapytanie ofertowe nie stanowi zobowiązania do zawarcia umowy. Polski Związek Sportu Niepełnosprawnych „Start” może odstąpić od podpisania umowy bez podania uzasadnienia swojej decyzji.
Niniejsze zamówienie jest finansowane w całości ze środków Funduszy Rozwoju Kultury Fizycznej w ramach umowy nr: 2017/0063/0076/SubC/DSW/MP, zawartej w dniu 12.04.2017r. między Polskim Związkiem Sportu Niepełnosprawnych „Start” a Ministerstwem Sportu i Turystyki.
Wydanie niniejszego zapytania nie zobowiązuje Polskiego Związku Sportu Niepełnosprawnych „Start” do akceptacji oferty w całości lub w jej części, bez względu na jej zawartość cenową i nie zobowiązuje do składania wyjaśnień czy powodów akceptacji lub odrzucenia oferty. Polski Związek Sportu Niepełnosprawnych „Start” nie może być pociągany do odpowiedzialności za jakiekolwiek koszty czy wydatki poniesione przez oferentów w związku z przygotowaniem i dostarczeniem oferty.

15. Załączniki
Załącznik nr 1 – Formularz ofertowy
Załącznik nr 2 – Oświadczenie o spełnieniu wymogów formalnych oraz braku powiązań kapitałowych lub osobowych