Zapytanie ofertowe nr 03/12/2017

Zapytanie ofertowe nr 03/12/2017

 

dotyczące usługi sprzedaży i dostarczenia sprzętu sportowego specjalistycznego dla uczestników/czek zajęć sekcji pływackich w ramach projektu „Na start – zajęcia w sekcji pływackiej”.

 

 

 1. Zamawiający:

Polski Związek Sportu Niepełnosprawnych „START”

Trylogii 2/16, 01–982, Warszawa

NIP: 5261053340

REGON: 007011811

KRS: 0000124143

 

 1. Opis przedmiotu zamówienia:

 

1) Przedmiotem niniejszego zamówienia jest usługa sprzedaży i dostarczenia sprzętu sportowego i akcesoriów specjalistycznych dla uczestników/czek zajęć sekcji pływackich w ramach projektu pt. „Na start – zajęcia w sekcji pływackiej”, realizowanego w ramach umowy nr ZZB/000425/BF/D z dnia 11 maja 2017 r. podpisanej pomiędzy Polskim Związkiem Sportu Niepełnosprawnych „START” a Państwowym Funduszem Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych.

 

2) Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia:

Usługa sprzedaży i dostarczenia sprzętu sportowego i akcesoriów specjalistycznych dla uczestników/czek zajęć sekcji pływackich, zgodnie z wykazem znajdującym się w punkcie 9 niniejszego zapytania.

 

3) Zamawiający dopuszcza możliwość składania ofert częściowych.

 

4) Zamawiający nie dopuszcza możliwości powierzenia części lub całości zamówienia podwykonawcom.

 

 1. Zapytanie dotyczy kodu CPV:

37400000-2 – Sprzęt sportowy

 

 

 1. Termin i miejsce wykonania zamówienia
 • Przedmiot zamówienia należy dostarczyć do 7 lokalizacji na terenie RP w terminie do 31.12.2017 r.

 

 1. Zadania po stronie Wykonawcy
 • złożenie w terminie oferty na formularzu załączonym do zapytania (załącznik nr 1),
 • złożenie w terminie załącznika nr 2,
 • Wykonawca ma prawo złożyć tylko jedną ofertę,
 • Wykonawca jest związany złożoną ofertą przez okres 30 dni,
 • bieg terminu związania ofertą rozpoczyna  się wraz z upływem terminu składania ofert,
 • Wykonawca może, przed upływem terminu składania ofert, zmienić lub wycofać ofertę.

 

 1. Zadania po stronie Zamawiającego
 • przygotowanie pełnej dokumentacji potrzebnej do rozliczenia zamówienia,
 • uregulowanie zobowiązania wynikającego z wystawionej na w/w przedmiot faktury we wskazanym terminie.

 

 1. Warunki udziału w postępowaniu oraz dokumenty wymagane w celu spełnienia warunków

Wymagania formalne wobec Oferenta/Wykonawcy:

 • posiada uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień,
 • posiada wpis do Ewidencji Działalności Gospodarczej lub Krajowego Rejestru Sądowego,
 • posiada niezbędną wiedzę i doświadczenie oraz potencjał techniczny, a także dysponuje osobami zdolnymi do wykonania zamówienia; znajduje się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia;
 • nie jest podmiotem powiązanym z Zamawiającym osobowo lub kapitałowo. Przez powiązania kapitałowe lub osobowe rozumie się wzajemne powiązania między Zamawiającym lub osobami wykonującymi w imieniu Zamawiającego czynności związane z przygotowaniem i przeprowadzeniem procedury wyboru wykonawcy
  a Wykonawcą, polegające w szczególności na:

  1. uczestniczeniu w spółce jako wspólnik spółki cywilnej lub spółki osobowej;
  2. posiadaniu udziałów lub co najmniej 10 % akcji;
  3. pełnieniu funkcji członka organu nadzorczego lub zarządzającego, prokurenta, pełnomocnika;
  4. pozostawaniu w związku małżeńskim, w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej, pokrewieństwa lub powinowactwa w linii bocznej do drugiego stopnia lub w stosunku przysposobienia, opieki lub kurateli

·         dysponuje potencjałem technicznym, organizacyjnym i merytorycznym niezbędnym do wykonania usługi.

·         zobowiązuje się w ramach podpisanej umowy do przechowywania w sposób zapewniający dostępność, poufność i bezpieczeństwo oraz udostępnienia kontroli dokumentacji związanej z niniejszym zleceniem do dnia 31 grudnia 2024 r.

Potwierdzenie powyższych warunków ujęte zostało w załączniku nr 2 do niniejszego zapytania.

 

 1. Waluta i warunki dotyczące rozliczeń związanych z realizacją niniejszego zamówienia

Ceny oraz wartość zbiorcza zamówienia powinny być podane w złotych polskich (netto
i brutto).

Zamawiający dopuszcza możliwość płatności zaliczkowej. Wymagany termin płatności FV nie krótszy niż 14 dni.

 

 1. Opis sposobu przygotowania oferty:

Oferta powinna być sporządzona na formularzu ofertowym załączonym do niniejszego zapytania, zgodnie ze wzorem z załącznika nr 1. Oferta powinna być:

– podpisana przez osobę upoważnioną do podpisania oferty,

– posiadać datę sporządzenia,

– zawierać pełną nazwę, adres lub siedzibę oferenta, numer telefonu.

 

W danym obszarze Wykonawca określi cenę dla przedmiotu zamówienia wymienionego poniżej, podając ją w kwocie brutto oraz netto, z uwzględnieniem wszystkich opłat
i podatków (także podatku od towarów i usług), a także zbiorczo dla całej wartości zamówienia.

 

Oferta powinna być sporządzona w języku polskim.

 

Oferta powinna również uwzględniać poniższe elementy:

 

Sprzedaż i dostarczenie sprzętu sportowego i akcesoriów specjalistycznych pod wskazane adresy.

 

l.p. Nazwa sprzętu/akcesoriów ilość
1 Płetwy długie Finis Pool Long, Mad Wave, rozmiar 30-33 4
2 Płetwy długie Finis Pool Long, Mad Wave, rozmiar 34-35 8
3 Płetwy długie Finis Pool Long, Mad Wave, rozmiar 36-37 4
4 Płetwy długie Finis Pool Long, Mad Wave, rozmiar 44-45 4
5 Płetwy długie Long Floating Fin, Finis, rozmiar 30-33 2
6 Płetwy długie Long Floating Fin, Finis, rozmiar 34-35 4
7 Płetwy długie Long Floating Fin, Finis, rozmiar 36-37 2
8 Płetwy długie Long Floating Fin, Finis, rozmiar 44-45 2
9 Finis, rurka czołowa Swimmers Snorkel Pro 10
10 Finis, pullbuoy Axis, mała deska ósemka, rom. M 5
11 Finis, pullbuoy Axis, mała deska ósemka, rom. S 5
12 Zoggs, deska treningowa junior z uchwytami 10
13 Arena, czepek silikonowy classic 10
14 Arena Okulary Cobra Ultra Core Lustrzane 10
15 Arena, Ręcznik ręcznik duzy handy 100×150 cm 10
16 Arena, worek na sprzętfast mesh red team 10
17 Arena, plecak fastpack 2.1 10
18 Speedo, Deska Universal 10
19 Strechcordz, guma z wiosełkami, czerwona 3
20 Strechcordz, guma z wiosełkami, zielona 4
21 Strechcordz, guma z wiosełkami, żółta 3
22 Arena, sztywne etui na okulary Fluo 10
23 Speedo, czepek startowy fastskin 3, rozm. M 10
24 Speedo, Okulary Speedssocket Polarised Black gold 10
25 Strechcordz Long Belt slider długa guma, żółta 1
26 Strechcordz Long Belt slider długa guma, zielona 1
27 Arena, Kickboard, deska do pływania 10
28 Speedo, czepek startowy fastskin 3, rozm. M 20
29 Speedo, czepek startowy fastskin 3, biały, rozm. M 5
30 Speedo, czepek startowy fastskin 3, czarny, rozm. M 5
31 Speedo, czepek startowy fastskin 3, biały, rozm. M 10
32 Speedo, czepek startowy fastskin 3, czarny, rozm. M 10
33 Arena, sztywne etui na okulary Fluo czarno-niebieskie 20
34 Arena, worek na sprzętfast mesh red team 10
35 Arena, Ręcznik ręcznik duzy handy 100×150 cm 10
36 Arena, plecak fastpack 2.1 10
37 Speedo, Okulary fastskin 3 elite mirror 10
38 Arena, worek na sprzętfast mesh red team 10
39 Meio, Mata pływająca 1970x975x60 mm 2
40 Aqquatix, pas wypornościowy Aquabelt, wym. 74,5×22,5×4 cm 10
41 Meio, Hantle do wody, para 10
42 EspanHolland,  łacznik 6 makaronów basenowych, poziomy, zestaw 2 szt. 6
43 Waterfly, deska do pływania duża z otworami basic 4 10
44 Fashy, siatka do nauki pływania 10
45 Tyr, Pullbudy Ósemka, rozm. junior, czarno-niebieski 10
46 Arena, torba Spiky 2 x-pivot 10
47 Finis, rurka czołowa Swimmers Snorkel Pink 10
48 Arena, okulary Cobra Mirror Ultra 10
49 Arena, sztywne etui na okulary Fluo 10
50 Arena, czepek silikonowy classic 10
51 EspanHolland, mata do pływania z otworami, Floatholes 3
52 EspanHolland, mata do pływania na basen, Deluxe 3
53 EspanHolland, mata podwodna do przepływania, Specjal 1
54 Speedo, czepek startowy fastskin 3, biały, rozm. M 10
55 Arena, sztywne etui na okulary Fluo czarno-niebieskie 10
56 Arena, plecak FastPack CORE red/white (granatowy) 10
57 Head, płetwy krótkie Soft Fin Training, rozm. 33-34 2
58 Head, płetwy krótkie Soft Fin Training, rozm. 35-36 2
59 Head, płetwy krótkie Soft Fin Training, rozm. 39-40 1
60 Head, płetwy krótkie Soft Fin Training, rozm. 41-42 2
61 Head, płetwy krótkie Soft Fin Training, rozm. 43-44 2
62 Head, płetwy krótkie Soft Fin Training, rozm. 45-46 1
63 Arena, Ręcznik ręcznik duzy handy 100×150 cm 10
64 Speedo, czepek startowy fastskin 3, biały, rozm. M 5
65 Speedo, czepek startowy fastskin 3, czarny, rozm. M 5
66 Finis, Płetwy długie Long Floating Fin, rozmiar 33-35 3
67 Finis, Płetwy długie Long Floating Fin, rozmiar 35-37 3
68 Finis, Płetwy długie Long Floating Fin, rozmiar 37-39 3
69 Finis, Płetwy długie Long Floating Fin, rozmiar 39-42 1
70 Arena, Ręcznik ręcznik duzy handy 100×150 cm 10
71 Arena, worek na sprzętfast mesh red team 10
72 Arena, plecak fastpack 2.1 10
73 Finis, rurka czołowa Swimmers Snorkel Pink 10
74 Finis, pullbuoy Axis, mała deska ósemka, rom. M 10
75 Strechcordz, guma z wiosełkami, czerwona 3
76 Strechcordz, guma z wiosełkami, zielona 4
77 Strechcordz, guma z wiosełkami, żółta 3
78 Speedo, Okulary Speedssocket Polarised Black gold 10
79 Strechcordz Long Belt slider długa guma, żółta 5
80 Strechcordz Long Belt slider długa guma, zielona 5
81 Meio, Drag Ring 10
82 Tyr, Pullbudy Ósemka, rozm. Junior 5
83 Tyr, Pullbudy Ósemka, rozm. Senior 5
84 Speedo, Deska Universal 10
85 Arena, okulary Cobra Mirror Ultra 10
86 Arena, sztywne etui na okulary Fluo 10

 

 

10 .Osoba uprawniona do kontaktu z potencjalnymi Wykonawcami

Osobą uprawnioną do kontaktów w sprawie niniejszego zapytania jest P. Marzena Kotwica – Koordynator projektu:

e-mail: marzena.kotwica@pzsnstart.eu

 

Z w/w osobą należy kontaktować się we wszelkich sprawach, dotyczących prowadzonego postępowania wyłaniania wykonawcy od momentu otrzymania niniejszego dokumentu, aż do rozstrzygnięcia wyboru.

 

 1. Miejsce, termin i sposób złożenia oferty:
 2. Oferty muszą być złożone do dnia 15.12.2017 r. do godz. 24.00.

Ofertę należy złożyć w wersji elektronicznej na adres e-mail: marzena.kotwica@pzsnstart.eu zatytułowaną następująco: „Oferta na usługę sprzedaży i dostarczenia sprzętu sportowego” w ramach projektu pt.: „Na start …” .

Do oferty należy dołączyć skan wypisu z rejestru przedsiębiorców lub zaświadczenie z ewidencji działalności gospodarczej, wystawione w dacie nie wcześniej niż 3 miesiące przed datą złożenia oferty.

Oferty otrzymane po 15.12.2017 r. nie będą rozpatrywane.

 1. Wybór ofert nastąpi w dniu 18.12.2017 r. i zakończony zostanie protokołem.
 2. Kryteria oceny ofert i wyboru Wykonawcy:

W celu wyboru najkorzystniejszej oferty Zamawiający dokona oceny i wyboru ofert spośród Wykonawców spełniających warunki określone w punkcie 7, a także w oparciu o następujące kryteria:

 1. Cena – 100%

 

Zamawiający będzie badał cenę dla każdego elementu z oferty, sumując wskazane wartości poszczególnych elementów zamieszczonych w zapytaniu – wynajem obiektów sportowych. Najkorzystniejsza oferta otrzymuje maksymalną punktację, zgodnie z zastosowaną
w zapytaniu ofertowym wagą (100%).

Zamawiający dopuszcza składanie ofert częściowych.

 1. Sposób obliczenia oferty

Wagi procentowe przypisane do poszczególnych kryteriów oceny ofert:

 1. Cena – 100%

Sposób przyznawania punktacji za spełnienie kryterium:

((Cmin / Cbad) * 100%) * 100= Ilość punktów

gdzie:

Cmin – cena brutto oferty najtańszej

Cbad – cena brutto oferty badanej

100 – współczynnik stały

 

 1. Formalności, jakie powinny być dopełnione po wyborze oferty w celu zawarcia umowy

 

W dniu 18.12.2017 r. Zamawiający przeprowadzi analizę złożonych ofert. W tym czasie zastrzega sobie prawo do negocjacji i wyjaśnień dotyczących zakresu oferty.

Za najkorzystniejszą zostanie uznana oferta, która uzyska najwyższą końcową ocenę oraz spełni inne wymagania zamieszczone w zapytaniu ofertowym.

 

Oceny i wyboru ofert dokona powołana w tym celu Komisja. Po dokonaniu oceny i wyborze oferty zostanie sporządzony protokół podpisany przez członków Komisji.

 

Wybranego kontrahenta Komisja zaprosi do podpisania umowy.

 

Jeżeli kontrahent, którego oferta została wybrana, odstąpi od zawarcia umowy, Zamawiający może wybrać ofertę najkorzystniejszą spośród pozostałych ofert dla danego zapytania.

 

O wyborze najkorzystniejszej oferty Zamawiający zawiadomi drogą mailową niezwłocznie wszystkie podmioty, które przesłały oferty w ustalonym terminie. Ogłoszenie zwycięzcy niniejszego postępowania ofertowego nastąpi w dniu 18.12.2017 r.

 

 1. Termin związania ofertą

Termin związania ofertą wynosi 30 dni od upływu terminu składania ofert.

 

 1. Unieważnienie postępowania

Zamawiający zastrzega sobie możliwość unieważnienia postępowania bez podania przyczyny. W przypadku unieważnienia postępowania, Zamawiający nie ponosi kosztów postępowania.

 

 1. Finansowanie

Zamówienie jest finansowane ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w ramach projektu „Na start – zajęcia w sekcji pływackiej”.

 

 1. Uwagi końcowe

Z możliwości realizacji zamówienia będą wyłączone podmioty, które powiązane są
z beneficjentem lub osobami upoważnionymi do zaciągania zobowiązań w imieniu beneficjenta lub osobami wykonującymi w imieniu beneficjenta czynności, związane z przygotowaniem
i przeprowadzeniem procedury wyboru wykonawcy osobowo lub kapitałowo.

Niniejsze ogłoszenie nie jest ogłoszeniem w rozumieniu ustawy prawo zamówień publicznych,
a propozycje składane przez zainteresowane podmioty nie są ofertami w rozumieniu kodeksu cywilnego.

 

Niniejsze zapytanie ofertowe nie stanowi zobowiązania do zawarcia umowy. Polski Związek Sportu Niepełnosprawnych „START” może odstąpić od podpisania umowy bez podania uzasadnienia swojej decyzji.

 

Niniejsze zapytanie ofertowe nie zobowiązuje Polskiego Związku Sportu Niepełnosprawnych „START” do żadnego określonego działania. Wydanie niniejszego zapytania nie zobowiązuje Polskiego Związku Sportu Niepełnosprawnych „START” do akceptacji oferty w całości lub w jej części, bez względu na jej zawartość cenową i nie zobowiązuje do składania wyjaśnień czy powodów akceptacji lub odrzucenia oferty. Polski Związek Sportu Niepełnosprawnych „START” nie może być pociągany do odpowiedzialności za jakiekolwiek koszty czy wydatki poniesione przez oferentów w związku z przygotowaniem i dostarczeniem oferty.

 

 1. Załączniki:

Załącznik nr 1 – Formularz ofertowy

Załącznik nr 2 – Oświadczenie o spełnieniu wymogów formalnych oraz braku powiązań kapitałowych lub osobowych.