Zapytanie ofertowe nr 04/10/2017

Data publikacji: 23.10.2017r.

 

ZAPYTANIE OFERTOWE nr 04/10/2017

1. Nazwa i adres zamawiającego

Polski Związek Sportu Niepełnosprawnych „Start”

Ul. Trylogii 2/16, 01–982, Warszawa

NIP: 526-10-53-340

tel.: +48 22 659 30 11

Adres strony internetowej: www.pzsnstart.eu

 

2. Opis przedmiotu zapytania

Przedmiotem zapytania jest usługa wynajmu obiektów sportowych (basen pływacki) podczas I Ogólnopolskiego Mitingu Pływackiego Osób Niepełnosprawnych. Wydarzenie jest współfinansowane w ramach projektu pt. „Cykl Imprez Sportowych dla Osób Niepełnosprawnych obejmujący Mistrzostwa Polski w Narciarstwie Biegowym oraz Ogólnopolski Miting Pływacki”, realizowanego w ramach umowy nr ZZB/000455/BF/D z dnia 04.09.2017r., podpisanej pomiędzy Polskim Związkiem Sportu Niepełnosprawnych „Start” a Państwowym Funduszem Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych oraz w ramach umowy nr 2017/0085/0076/Sub.C/DS-SN/2/MR z dnia 13.05.2017r. podpisanej pomiędzy Polskim Związkiem Sportu Niepełnosprawnych „Start” a Ministerstwem Sportu i Turystyki.

3. Zapytanie dotyczy kodu CPV

45212140-9 – Obiekty rekreacyjne

 

4. Zadania po stronie Wykonawcy

–        złożenie w terminie oferty na formularzu załączonym do ogłoszenia (załącznik nr 1)

–        złożenie w terminie załącznika nr 2,

–        Wykonawca może złożyć tylko jedną ofertę, którą będzie związany 14 dni,

–        bieg terminu związania ofertą rozpoczyna  się wraz z upływem terminu składania ofert,

–        Wykonawca może, przed upływem terminu składania ofert, zmienić lub wycofać ofertę,

–        Nie dopuszcza się możliwości udziału w postępowaniu firm pośredniczących.

 

5. Zadania i uprawnienia po stronie Zamawiającego

–        przygotowanie pełnej dokumentacji potrzebnej do rozliczenia usługi,

–        uregulowanie zobowiązania wynikającego z wystawionej na w/w przedmiot faktury we wskazanym terminie.

–        Zamawiający zastrzega możliwość unieważnienia postępowania bez podania przyczyny. W takim przypadku, Zamawiający nie ponosi kosztów postępowania.

 

6. Termin i miejsce wykonania zamówienia

–        Przedmiot zamówienia należy wykonać na terenie województwa Łódzkiego w terminie 10-12.11.2017r.

 

7. Warunki udziału w postępowaniu oraz wymagane dokumenty

Wymagania formalne wobec Oferenta/Wykonawcy:

–        posiada uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień, posiada wpis do Ewidencji Działalności Gospodarczej lub Krajowego Rejestru Sądowego;

–        posiada niezbędną wiedzę i doświadczenie oraz potencjał techniczny, a także dysponuje osobami zdolnymi do wykonania zamówienia; znajduje się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia;

–        nie jest podmiotem powiązanym z Zamawiającym osobowo lub kapitałowo. Przez powiązania kapitałowe lub osobowe rozumie się wzajemne powiązania między Zamawiającym lub osobami wykonującymi w imieniu Zamawiającego czynności związane z przygotowaniem i przeprowadzeniem procedury wyboru wykonawcy a Wykonawcą, polegające w szczególności na:

1.       uczestniczeniu w spółce jako wspólnik spółki cywilnej lub spółki osobowej;

2.       posiadaniu udziałów lub co najmniej 10 %  akcji;

3.       pełnieniu funkcji członka organu nadzorczego lub zarządzającego, prokurenta, pełnomocnika;
4.       pozostawaniu w związku małżeńskim, w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej, pokrewieństwa lub powinowactwa w linii bocznej do drugiego stopnia lub w stosunku przysposobienia, opieki lub kurateli
–        zobowiązuje się w ramach podpisanej umowy do przechowywania w sposób zapewniający dostępność, poufność i bezpieczeństwo oraz udostępnienia kontroli dokumentacji związanej z niniejszym zleceniem do dnia 31 grudnia 2022 r.

Powyższe zapisy reguluje również załącznik nr 2.

 

8. Waluta i warunki dotyczące rozliczeń związanych z realizacją niniejszego zamówienia

Ceny oraz wartość zbiorcza zamówienia powinny być podane w PLN (netto i brutto). Zamawiający wyraża zgodę na płatność zaliczkową. Wymagany termin płatności nie krótszy niż 3 dni.

 

9. Opis sposobu przygotowania oferty

Oferta powinna być sporządzona na formularzu ofertowym, zgodnie ze wzorem z załącznika nr 1. Oferta powinna być podpisana przez osobę upoważnioną do podpisania oferty.

Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert częściowych.

W danym obszarze Wykonawca określi cenę dla każdego elementu przedmiotu zamówienia wymienionego w poniższym zestawieniu, podając ją w kwocie brutto oraz netto, z uwzględnieniem wszystkich opłat i podatków (także podatku od towarów i usług) dla wskazanej liczby osób w zamówieniu, a także zbiorczo dla całej wartości zamówienia go dotyczącej. Oferta powinna być sporządzona w języku polskim oraz powinna zawierać pełną nazwę oraz dane adresowe Wykonawcy.

 

Oferta powinna również uwzględniać wszystkie poniższe elementy zamówienia wymienione poniżej:

 

a)      Wynajem obiektu sportowego na terenie województwa Łódzkiego, w terminie 10-12.11.2017r.

– niecka olimpijska 8-torowa (50m długości toru) na 8h (10:00-18:00), w dniu 11.11.2017r.

– niecka olimpijska 8-torowa (50m długości toru) na 4h (12:00-16:00), w dniu 12.11.2017r.

– pomieszczenie pomiaru czasu w całym okresie wynajmu z możliwością montażu tablic pomiarowych. Planowany demontaż tablic pomiarowych w dniu 12.11.2017r., do godziny 16:00.

– przebieralnie, umywalnia oraz szatnia w całym okresie wynajmu

– trybuna dla widzów na około 300 osób

 

10. Miejsce, termin i sposób złożenia oferty

a)       Oferty prosimy składać do dnia 27.10.2017r. do godz. 24.00.

Ofertę w wersji elektronicznej prosimy przesłać na adres e-mail: bartosz.sojka@pzsnstart.eu. Osobą kontaktową jest Pan Bartosz Sójka.

Oferty otrzymane po 27.10.2017r. nie będą rozpatrywane.

b)      Wybór ofert nastąpi w dniu 30.10.2017r. i zakończony zostanie protokołem.

 

11. Kryteria wyboru

Przy wyborze najkorzystniejszej oferty Zamawiający dokona oceny i wyboru ofert spośród Wykonawców spełniających warunki określone w punkcie 7, a także w oparciu o następujące kryteria:

1.       Całkowity koszt oferty – 100%

Zamawiający będzie badał cenę dla każdego elementu z oferty, sumując wskazane wartości poszczególnych elementów zamieszczonych w zapytaniu – wynajem obiektów sportowych. Najkorzystniejsza oferta otrzymuje maksymalną punktację, zgodnie z zastosowaną w zapytaniu ofertowym wagą (100%).

Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych.

 

12. Sposób obliczenia oferty

Wagi procentowe przypisane do poszczególnych kryteriów oceny ofert

Całkowity koszt oferty – 100%
Sposób przyznawania punktacji za spełnienie kryterium:

((Kmin / Kbad) * 100%) * 100= Ilość punktów

gdzie:

Kmin – koszt brutto oferty najtańszej

Kbad – koszt brutto oferty badanej

100 – współczynnik stały

 

13. Formalności, jakie powinny być dopełnione po wyborze oferty w celu zawarcia umowy

W dniu 30.10.2017r. Zamawiający przeprowadzi ocenę złożonych ofert. W tym czasie zastrzega sobie prawo do negocjacji i wyjaśnień dotyczących zakresu oferty.

Za najkorzystniejszą zostanie uznana oferta, która uzyska najwyższą ilość punktów oraz spełni pozostałe wymagania zamieszczone w zapytaniu ofertowym.

Oceny i wyboru ofert dokona Komisja. Po dokonaniu oceny i wyborze oferty zostanie sporządzony protokół podpisany przez członków Komisji. Następnie, wybranego kontrahenta Komisja zaprosi do podpisania umowy.

Jeżeli kontrahent, którego oferta została wybrana, odstąpi od zawarcia umowy, Zamawiający wybierze ofertę najkorzystniejszą spośród pozostałych ofert dla danego zapytania.

O wyborze najkorzystniejszej oferty Zamawiający zawiadomi drogą mailową oraz w formie ogłoszenia na stronie internetowej Zamawiającego niezwłocznie wszystkie podmioty, które przesłały oferty w ustalonym terminie. Ogłoszenie zwycięzcy niniejszego postępowania ofertowego nastąpi w dniu 30.10.2017r.

 

14. Uwagi i postanowienia końcowe

Niniejsze ogłoszenie nie jest ogłoszeniem w rozumieniu ustawy prawo zamówień publicznych, a propozycje składane przez zainteresowane podmioty nie są ofertami  w rozumieniu kodeksu cywilnego.

Niniejsze zapytanie ofertowe nie stanowi zobowiązania do zawarcia umowy. Polski Związek Sportu Niepełnosprawnych „Start” może odstąpić od podpisania umowy bez podania uzasadnienia swojej decyzji.

Niniejsze zamówienie jest współfinansowane w ramach projektu pt. „Cykl Imprez Sportowych dla Osób Niepełnosprawnych obejmujący Mistrzostwa Polski w Narciarstwie Biegowym oraz Ogólnopolski Miting Pływacki”, realizowanego w ramach umowy nr ZZB/000455/BF/D z dnia 04.09.2017r., podpisanej pomiędzy Polskim Związkiem Sportu Niepełnosprawnych „Start” a Państwowym Funduszem Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych oraz w ramach umowy nr 2017/0085/0076/Sub.C/DS-SN/2/MR z dnia 13.05.2017r. podpisanej pomiędzy Polskim Związkiem Sportu Niepełnosprawnych „Start” a Ministerstwem Sportu i Turystyki.

Wydanie niniejszego zapytania nie zobowiązuje Polskiego Związku Sportu Niepełnosprawnych „Start” do akceptacji oferty w całości lub w jej części, bez względu na jej zawartość cenową i nie zobowiązuje do składania wyjaśnień czy powodów akceptacji lub odrzucenia oferty. Polski Związek Sportu Niepełnosprawnych „Start” nie może być pociągany do odpowiedzialności za jakiekolwiek koszty czy wydatki poniesione przez oferentów w związku z przygotowaniem i dostarczeniem oferty.

 

15. Załączniki

Zapytanie ofertowe-obiekty sportowe-I Meeting Pływacki 10-12.11.2017

Załącznik nr 1 – Załącznik nr 1-obiekty sportowe-I Meeting Pływacki 10-12.11.2017

Załącznik nr 2 – Załącznik nr 2-obiekty sportowe-I Meeting Pływacki 10-12.11.2017