ZAPYTANIE OFERTOWE nr 06/11/2017

1. Nazwa i adres zamawiającego
Polski Związek Sportu Niepełnosprawnych „Start”
Ul. Trylogii 2/16, 01–982, Warszawa
NIP: 526-10-53-340
tel.: +48 22 659 30 11
Adres strony internetowej: www.pzsnstart.eu

2. Opis przedmiotu zapytania
Przedmiotem zapytania jest usługa sprzedaży i dostarczenia sprzętu sportowego dla zawodników (zgodnie z wykazem szkolonych zawodników DSW – narciarstwo biegowe) w ramach umowy nr 2017/0063/0076/SubC/DSW/MP z dnia 12.04.2017r. podpisanej pomiędzy Polskim Związkiem Sportu Niepełnosprawnych „Start” a Ministerstwem Sportu i Turystyki.

3. Zapytanie dotyczy kodu CPV
37400000-2 – Sprzęt sportowy

4. Zadania po stronie Wykonawcy
 złożenie w terminie oferty na formularzu załączonym do ogłoszenia (załącznik nr 1)
 złożenie w terminie załącznika nr 2,
 Wykonawca może złożyć tylko jedną ofertę, którą będzie związany 14 dni,
 bieg terminu związania ofertą rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania ofert,
 Wykonawca może, przed upływem terminu składania ofert, zmienić lub wycofać ofertę,
 Nie dopuszcza się możliwości udziału w postępowaniu firm pośredniczących.

5. Zadania i uprawnienia po stronie Zamawiającego
 przygotowanie pełnej dokumentacji potrzebnej do rozliczenia usługi,
 uregulowanie zobowiązania wynikającego z wystawionej na w/w przedmiot faktury we wskazanym terminie.
 Zamawiający zastrzega możliwość unieważnienia postępowania bez podania przyczyny. W takim przypadku, Zamawiający nie ponosi kosztów postępowania.

6. Termin i miejsce wykonania zamówienia
 Przedmiot zamówienia należy dostarczyć do 1 lokalizacji na terenie RP w terminie do 11.12.2017r.

7. Warunki udziału w postępowaniu oraz wymagane dokumenty
Wymagania formalne wobec Oferenta/Wykonawcy:
 posiada uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień, posiada wpis do Ewidencji Działalności Gospodarczej lub Krajowego Rejestru Sądowego;
 posiada niezbędną wiedzę i doświadczenie oraz potencjał techniczny, a także dysponuje osobami zdolnymi do wykonania zamówienia; znajduje się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia;
 nie jest podmiotem powiązanym z Zamawiającym osobowo lub kapitałowo. Przez powiązania kapitałowe lub osobowe rozumie się wzajemne powiązania między Zamawiającym lub osobami wykonującymi w imieniu Zamawiającego czynności związane z przygotowaniem i przeprowadzeniem procedury wyboru wykonawcy
a Wykonawcą, polegające w szczególności na:
1. uczestniczeniu w spółce jako wspólnik spółki cywilnej lub spółki osobowej;
2. posiadaniu udziałów lub co najmniej 10 % akcji;
3. pełnieniu funkcji członka organu nadzorczego lub zarządzającego, prokurenta, pełnomocnika;
4. pozostawaniu w związku małżeńskim, w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej, pokrewieństwa lub powinowactwa w linii bocznej do drugiego stopnia lub w stosunku przysposobienia, opieki lub kurateli
 zobowiązuje się w ramach podpisanej umowy do przechowywania w sposób zapewniający dostępność, poufność i bezpieczeństwo oraz udostępnienia kontroli dokumentacji związanej z niniejszym zleceniem do dnia 31 grudnia 2022 r.
Powyższe zapisy reguluje również załącznik nr 2.

8. Waluta i warunki dotyczące rozliczeń związanych z realizacją niniejszego zamówienia
Ceny oraz wartość zbiorcza zamówienia powinny być podane w PLN (netto
i brutto). Zamawiający wyraża zgodę na płatność zaliczkową. Wymagany termin płatności nie krótszy niż 3 dni.

9. Opis sposobu przygotowania oferty
Oferta powinna być sporządzona na formularzu ofertowym, zgodnie ze wzorem z załącznika nr 1. Oferta powinna być podpisana przez osobę upoważnioną do podpisania oferty.
Zamawiający dopuszcza możliwość składania ofert częściowych.
W danym obszarze Wykonawca określi cenę dla każdego elementu przedmiotu zamówienia wymienionego w poniższym zestawieniu, podając ją w kwocie brutto oraz netto,
z uwzględnieniem wszystkich opłat i podatków (także podatku od towarów i usług) dla wskazanej liczby osób w zamówieniu, a także zbiorczo dla całej wartości zamówienia go dotyczącej. Oferta powinna być sporządzona w języku polskim oraz powinna zawierać pełną nazwę oraz dane adresowe Wykonawcy.

Oferta powinna również uwzględniać wszystkie poniższe elementy zamówienia wymienione poniżej:
a. Sprzedaż i dostarczenie pod wskazany adres sprzętu sportowego dla zawodników (zgodnie z wykazem szkolonych zawodników DSW – narciarstwo biegowe):

L.p. Nazwa sprzętu Ilość
1. Buty do crossu Salomon X – MISSION 3, damskie, rozm. 38 1 para
2. Buty do crossu Salomon X – MISSION 3, męskie, rozm. 42 1 para
3. Buty do crossu Salomon X – MISSION 3, męskie, rozm. 44 1 para
4. Buty do crossu Salomon X – MISSION 3, męskie, rozm. 44.5 1 para
5. Buty do crossu Salomon X – MISSION 3, męskie, rozm. 46 1 para
6. Wiązania Fisher do nart biegowych klasyk – XC Racing Race Pro Classic 7 par
7. Wiązania Fisher do nart biegowych łyżwa – XC Racing Race Pro Skate 11 par
8. Kije biegowe Fisher XC Racing Speedmax, rozm. 150cm 2 pary
9. Kije biegowe Fisher XC Racing Speedmax, rozm. 160cm 2 pary
10. Kije biegowe Fisher XC Racing Speedmax, rozm. 165cm 2 pary
11. Buty biegowe Fisher do nart biegowych, łyżwa, męskie XC Racing RCS CarbonLite Skate, rozm. 42 2 pary
12. Buty biegowe Fisher do nart biegowych, łyżwa, męskie XC Racing RCS CarbonLite Skate, rozm. 46 2 pary
13. Buty biegowe Fisher do nart biegowych, łyżwa, damskie, XC Racing Women „My Style” RCS CarbonLite Skate WS., rozm. 38 2 pary
14. Buty biegowe Fisher do nart biegowych, klasyk, męskie XC Racing CarbonLite Classic, rozm. 42 2 pary
15. Buty biegowe Fisher do nart biegowych, łyżwa, męskie XC Racing CarbonLite Classic, rozm. 46 2 pary
16. Buty biegowe Fisher do nart biegowych, łyżwa, damskie, XC Racing Women „My Style” RCS CarbonLite Classic WS., rozm. 38 2 pary
17. Buty do Sledge’a Adidas, model adiSTAR LUGE, rozm. 44.5 1 para
18. Śrut H&N Sport Finale Match Rifle (0,53g/8,18g)(4,5mm/177cal)(7,5J) 10 opak.
19. Rękawice biegowe Fisher Nordic Gloves Black Ambition XC Glove, rozm. S/7 2 pary
20. Rękawice biegowe Fisher Nordic Gloves Black Ambition XC Glove, rozm. M/8 2 pary
21. Rękawice biegowe Fisher Nordic Gloves Black Ambition XC Glove, rozm. L/9 4 pary
22. Narty biegowe Fisher do klasyka XC Racing Speedmax Classic Plus 902MED NIS, baza 28, dł. 187cm, waga: 61kg 1 para
23. Narty biegowe Fisher do klasyka XC Racing Speedmax Classic Plus 902MED NIS, baza 28, dł. 187cm, waga: 68kg 1 para
24. Narty biegowe Fisher do klasyka XC Racing Speedmax Classic Plus 902MED NIS, baza 28, dł. 197cm, waga: 65kg 1 para
25. Narty biegowe Fisher do klasyka XC Racing Speedmax Classic Plus 902MED NIS, baza 28, dł. 203cm, waga: 76kg 1 para
26. Narty biegowe Fisher do łyżwy XC Racing Speedmax Skate Plus 610MED, baza 28, dł. 182cm, waga: 62kg 1 para
27. Narty biegowe Fisher do łyżwy XC Racing Speedmax Skate Plus 610MED, baza 28, dł. 182cm, waga: 68kg 1 para
28. Narty biegowe Fisher do łyżwy XC Racing Speedmax Skate Plus 610MED, baza 28, dł. 187cm, waga: 65kg 1 para
29. Narty biegowe Fisher do łyżwy XC Racing Speedmax Skate Plus 610MED, baza 28, dł. 192cm, waga: 77kg 1 para
30. Nartorolki CarbonLite Skate 3 pary
31. Nartorolki CarbonLite Classic 3 pary
32. Bielizna termiczna Brubeck, rozm. S 1 sztuka
33. Bielizna termiczna Brubeck, rozm. M 2 sztuki
34. Bielizna termiczna Brubeck, rozm. L 2 sztuki
35. Okulary do biegania CASCO Spirit Carbonic (czerwone) 4 sztuki
36. Stół do smarowania nart biegowych, obustronny, z dwoma profilami firmy SKIGO, model VALLABORD, rozm. 800×604, z pokrowcem 1 sztuka
37. Szczotka do czyszczenia ślizgów nart (mat. końskie włosie) SWIX 1 sztuka
38. Szczotka do czyszczenia ślizgów nart (naturalna, twarda) SWIX 1 sztuka
39. Szczotka do czyszczenia ślizgów nart (nylonowa, miękka) SWIX 1 sztuka
40. Szczotka do czyszczenia ślizgów nart (brązowa, twarda) SWIX 1 sztuka
41. Cyklina do ściągania parafiny: do rowków, SWIX 4 sztuki
42. Cyklina do ściągania parafiny: plexi, 3mm, SWIX 6 sztuk
43. Żelazko do topienia parafin i proszków, T73 PERFORMANCE WAXING IRON 1 sztuka
44. Korek naturalny do rozcierania smarów SWIX z filcem, model T21 5 sztuk
45. Smar SWIX, proszek 10X 2 opak.
46. Smar SWIX, proszek 6X 2 opak.
47. Smar SWIX, proszek LK205 2 opak.
48. Smar SWIX, proszek LK104 (na świeży śnieg) 2 opak.
49. Smar SWIX, proszek LK028 2 opak.
50. Smar SWIX, proszek LIQUID HVC (ciepły) 2 opak.
51. Klistry do nart biegowych, K22 Universal 2 sztuki
52. Klistry do nart biegowych, KX75 Red Extra Wet 2 sztuki
53. Klistry do nart biegowych, KX45 Violet 2 sztuki
54. Klistry do nart biegowych, KX30 Blue Ice 2 sztuki
55. Klistry do nart biegowych, KX65 Red 2 sztuki
56. Klistry do nart biegowych, KX35 Violet Special 2 sztuki
57. Smar V55 Red Special 2 opak.
58. Smar VR 030 3 opak.
59. Smar VR 050 2 opak.
60. Smar VR 060 3 opak.
61. Smar VR 045 2 opak.
62. Smar VR 040 2 opak.
63. Smar TOKO, Liquid 2 opak.
64. Smar TOKO, Red 1 opak.
65. Smar TOKO, Yellow 1 opak.
66. Smar TOKO, HB 004 1 opak.
67. Smar BRIKO MAPLUS, proszek Supermed Hot 2 opak.
68. Smar BRIKO MAPLUS, proszek Supermed Hot S 2 opak.
69. Smar BRIKO MAPLUS, proszek Supermed Hot M 2 opak.
70. Smar BRIKO MAPLUS, proszek Supermed Med 2 opak.
71. Smar BRIKO MAPLUS, proszek Supermed Med S 2 opak.
72. Smar STAR, proszek FM 30 1 opak.
73. Smar VAUHTI, proszek LDR 1 opak.
74. Smar GALIUM, Max Fluor 1 opak.
75. Smar SKI GO, proszek 10S 2 opak.
76. Smar SKI GO, proszek C22 1 opak.

10. Miejsce, termin i sposób złożenia oferty oraz osoba kontaktowa
a) Oferty prosimy składać do dnia 24.11.2017r. do godz. 24.00.
Ofertę w wersji elektronicznej prosimy przesłać na adres e-mail: bartosz.sojka@pzsnstart.eu. Osobą kontaktową jest Pan Bartosz Sójka.
Oferty otrzymane po 24.11.2017r. nie będą rozpatrywane.
b) Wybór ofert nastąpi w dniu 27.11.2017r. i zakończony zostanie protokołem.

11. Kryteria wyboru
Przy wyborze najkorzystniejszej oferty Zamawiający dokona oceny i wyboru ofert spośród Wykonawców spełniających warunki określone w punkcie 7, a także w oparciu o następujące kryteria:
1. Wartość brutto każdej pozycji wymienionej w zapytaniu (wyrażona w PLN) – 100%
Najkorzystniejsza oferta dla danej pozycji otrzyma maksymalną punktację, zgodnie z zastosowaną w zapytaniu ofertowym wagą (100%).
Zamawiający dopuszcza możliwość składania ofert częściowych.

12. Sposób obliczenia oferty
Wagi procentowe przypisane do poszczególnych kryteriów oceny ofert
1. Wartość brutto każdej pozycji wymienionej w zapytaniu – 100%
Sposób przyznawania punktacji za spełnienie kryterium:
((Wmin / Wbad) * 100%) * 100= Ilość punktów
gdzie:
Wmin – wartość brutto oferty najtańszej
Wbad – wartość brutto oferty badanej
100 – współczynnik stały

13. Formalności, jakie powinny być dopełnione po wyborze oferty w celu zawarcia umowy
W dniu 27.11.2017r. Zamawiający przeprowadzi ocenę złożonych ofert. W tym czasie zastrzega sobie prawo do negocjacji i wyjaśnień dotyczących zakresu oferty.
Za najkorzystniejszą zostanie uznana oferta, która uzyska najwyższą ilość punktów oraz spełni pozostałe wymagania zamieszczone w zapytaniu ofertowym.
Oceny i wyboru ofert dokona Komisja. Po dokonaniu oceny i wyborze oferty zostanie sporządzony protokół podpisany przez członków Komisji. Następnie, wybranego kontrahenta Komisja zaprosi do podpisania umowy.
Jeżeli kontrahent, którego oferta została wybrana, odstąpi od zawarcia umowy, Zamawiający wybierze ofertę najkorzystniejszą spośród pozostałych ofert dla danego zapytania.
O wyborze najkorzystniejszej oferty Zamawiający zawiadomi drogą mailową oraz w formie ogłoszenia na stronie internetowej Zamawiającego niezwłocznie wszystkie podmioty, które przesłały oferty w ustalonym terminie. Ogłoszenie zwycięzcy niniejszego postępowania ofertowego nastąpi w dniu 27.11.2017r.

14. Uwagi i postanowienia końcowe
Niniejsze ogłoszenie nie jest ogłoszeniem w rozumieniu ustawy prawo zamówień publicznych, a propozycje składane przez zainteresowane podmioty nie są ofertami w rozumieniu kodeksu cywilnego.
Niniejsze zapytanie ofertowe nie stanowi zobowiązania do zawarcia umowy. Polski Związek Sportu Niepełnosprawnych „Start” może odstąpić od podpisania umowy bez podania uzasadnienia swojej decyzji.
Niniejsze zamówienie jest finansowane w całości ze środków Funduszy Rozwoju Kultury Fizycznej w ramach umowy nr: 2017/0063/0076/SubC/DSW/MP, zawartej w dniu 12.04.2017r. między Polskim Związkiem Sportu Niepełnosprawnych „Start” a Ministerstwem Sportu i Turystyki.
Wydanie niniejszego zapytania nie zobowiązuje Polskiego Związku Sportu Niepełnosprawnych „Start” do akceptacji oferty w całości lub w jej części, bez względu na jej zawartość cenową i nie zobowiązuje do składania wyjaśnień czy powodów akceptacji lub odrzucenia oferty. Polski Związek Sportu Niepełnosprawnych „Start” nie może być pociągany do odpowiedzialności za jakiekolwiek koszty czy wydatki poniesione przez oferentów w związku z przygotowaniem i dostarczeniem oferty.

15. Załączniki
Załącznik nr 1 – Formularz ofertowy
Załącznik nr 2 – Oświadczenie o spełnieniu wymogów formalnych oraz braku powiązań kapitałowych lub osobowych