Zapytanie ofertowe nr 06/12/2017

1. Zamawiający:
Polski Związek Sportu Niepełnosprawnych „START”
ul. Trylogii 2/16, 01–982, Warszawa
NIP: 5261053340
REGON: 007011811
KRS: 0000124143

2. Opis przedmiotu zamówienia:

1) Przedmiotem niniejszego zamówienia jest usługa sprzedaży i dostarczenia sprzętu sportowego i akcesoriów specjalistycznych dla uczestników/czek zajęć sekcji pływackich w ramach projektu pt. „Na start – zajęcia w sekcji pływackiej”, realizowanego w ramach umowy nr ZZB/000425/BF/D z dnia 11 maja 2017 r. podpisanej pomiędzy Polskim Związkiem Sportu Niepełnosprawnych „START” a Państwowym Funduszem Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych.

2) Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia:
Usługa sprzedaży i dostarczenia sprzętu sportowego i akcesoriów specjalistycznych dla uczestników/czek zajęć sekcji pływackich, zgodnie z wykazem znajdującym się w punkcie 9 niniejszego zapytania.

3) Zamawiający dopuszcza możliwość składania ofert częściowych.

4) Zamawiający nie dopuszcza możliwości powierzenia części lub całości zamówienia podwykonawcom.

3. Zapytanie dotyczy kodu CPV:
37400000-2 – Sprzęt sportowy

4. Termin i miejsce wykonania zamówienia
• Przedmiot zamówienia należy dostarczyć do 3 lokalizacji na terenie RP w terminie do 31.12.2017 r.

5. Zadania po stronie Wykonawcy
• złożenie w terminie oferty na formularzu załączonym do zapytania (załącznik nr 1),
• złożenie w terminie załącznika nr 2,
• Wykonawca ma prawo złożyć tylko jedną ofertę,
• Wykonawca jest związany złożoną ofertą przez okres 30 dni,
• bieg terminu związania ofertą rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania ofert,
• Wykonawca może, przed upływem terminu składania ofert, zmienić lub wycofać ofertę.

6. Zadania po stronie Zamawiającego
• przygotowanie pełnej dokumentacji potrzebnej do rozliczenia zamówienia,
• uregulowanie zobowiązania wynikającego z wystawionej na w/w przedmiot faktury we wskazanym terminie.

7. Warunki udziału w postępowaniu oraz dokumenty wymagane w celu spełnienia warunków
Wymagania formalne wobec Oferenta/Wykonawcy:
• posiada uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień,
• posiada wpis do Ewidencji Działalności Gospodarczej lub Krajowego Rejestru Sądowego,
• posiada niezbędną wiedzę i doświadczenie oraz potencjał techniczny, a także dysponuje osobami zdolnymi do wykonania zamówienia; znajduje się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia;
• nie jest podmiotem powiązanym z Zamawiającym osobowo lub kapitałowo. Przez powiązania kapitałowe lub osobowe rozumie się wzajemne powiązania między Zamawiającym lub osobami wykonującymi w imieniu Zamawiającego czynności związane z przygotowaniem i przeprowadzeniem procedury wyboru wykonawcy
a Wykonawcą, polegające w szczególności na:
1. uczestniczeniu w spółce jako wspólnik spółki cywilnej lub spółki osobowej;
2. posiadaniu udziałów lub co najmniej 10 % akcji;
3. pełnieniu funkcji członka organu nadzorczego lub zarządzającego, prokurenta, pełnomocnika;
4. pozostawaniu w związku małżeńskim, w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej, pokrewieństwa lub powinowactwa w linii bocznej do drugiego stopnia lub w stosunku przysposobienia, opieki lub kurateli
• dysponuje potencjałem technicznym, organizacyjnym i merytorycznym niezbędnym do wykonania usługi.
• zobowiązuje się w ramach podpisanej umowy do przechowywania w sposób zapewniający dostępność, poufność i bezpieczeństwo oraz udostępnienia kontroli dokumentacji związanej z niniejszym zleceniem do dnia 31 grudnia 2024 r.
Potwierdzenie powyższych warunków ujęte zostało w załączniku nr 2 do niniejszego zapytania.

8. Waluta i warunki dotyczące rozliczeń związanych z realizacją niniejszego zamówienia
Ceny oraz wartość zbiorcza zamówienia powinny być podane w złotych polskich (netto
i brutto).
Zamawiający dopuszcza możliwość płatności zaliczkowej. Wymagany termin płatności FV nie krótszy niż 14 dni.

9. Opis sposobu przygotowania oferty:
Oferta powinna być sporządzona na formularzu ofertowym załączonym do niniejszego zapytania, zgodnie ze wzorem z załącznika nr 1. Oferta powinna być:
– podpisana przez osobę upoważnioną do podpisania oferty,
– posiadać datę sporządzenia,
– zawierać pełną nazwę, adres lub siedzibę oferenta, numer telefonu.

W danym obszarze Wykonawca określi cenę dla przedmiotu zamówienia wymienionego poniżej, podając ją w kwocie brutto oraz netto, z uwzględnieniem wszystkich opłat
i podatków (także podatku od towarów i usług), a także zbiorczo dla całej wartości zamówienia.

Oferta powinna być sporządzona w języku polskim.

Oferta powinna również uwzględniać poniższe elementy:

Sprzedaż i dostarczenie sprzętu sportowego i akcesoriów specjalistycznych pod wskazany adres.

l.p. Nazwa sprzętu/akcesoriów Ilość
1. Finis, Płetwy długie Long Floating Fin, rozmiar 30-33 2
2. Finis, Płetwy długie Long Floating Fin, rozmiar 34-35 1
3. Finis, Płetwy długie Long Floating Fin, rozmiar 36-37 1
4. Finis, Płetwy długie Long Floating Fin, rozmiar 37-39 2
5. Finis, Płetwy długie Long Floating Fin, rozmiar 42-43 2
6. Finis, Płetwy długie Long Floating Fin, rozmiar 46-47 4
7. Speedo, płetwy Biofuse Training Fin 44-46 1
8. Fashy, rękawki Dolphin Swim Rings 2
9. Fashy, pas wypornościowy F4402 75-100kg 5
10. Arena, plecak Fastpack 2.1 czarny/lime 2
11. Arena, plecak Fastpack Core, niebieski 6
12. Arena, plecak Fastpack 2.1 niebieski/fluo 2
13. Arena, plecak fastpack 2.1 Pivot zielony 5
14. Arena, plecak fastpack 2.1 czarny/fuchsia 5
15. Zoggs, recznik bawełniany, różowy 10
16. Zoggs, recznik bawełniany, niebieski 11
17. Arena, ręcznik logo, żółty 7
18. Speedo, Speedsocket II Mirror, białe 10
19. Zoggs, okulary Predator Flex Polarized Ultra 5
20. Zoggs, okulary damskie Athena, niebieskie 5
21. Arena, czepek silikonowy Classic, czerwony 5
22. Arena, czepek silikonowy Classic, czarny 9
23. Diana, czepek silikonowy Pagurus 2
24. Funkita, czepek Binary Binary Bro 4
25. Zoggs, zabawki do wyławiania Dive Rings 10
26. Finis, pullbuoy, rozm. Junior 8
27. Finis, pullbuoy, rozm. Senior 12
28. Speedo, torba na sprzęt Mesh Bag, czarna 4
29. Speedo, torba na sprzęt Mesh Bag, czerwona 9
30. Arena, worek na sprzęt Fast Mesh, niebieski 7
31. Finis, pullbuoy Axis, rozm. S 8
32. Finis, pullbuoy Axis, rozm. M 12
33. Finis, guma Dryland słaba Żółta 8
34. Finis, guma Dryland średnia zielona 7
35. Finis, guma Dryland mocna czerwona 5
36. Klubben, płetwy silikonowe, rozm. 37/38 4
37. Klubben, płetwy silikonowe, rozm. 47/48 4
38. Klubben, płetwy silikonowe, rozm. 39/40 4
39. Klubben, płetwy silikonowe, rozm. 45/46 1
40. Klubben, płetwy silikonowe, rozm. 33/34 2
41. Klubben, płetwy silikonowe, rozm. 35/36 1
42. Klubben, płetwy silikonowe, rozm. 43/44 2
43. Arena, deska do pływania, zielona 10
44. Jaked, deska treningowa z uchwytami 10
45. Zoggs, kostium jednoczęściowy Modern AZTEC, rozm. 46 2
46. Zoggs, kostium Lux Sport Strappy, rozm. 40 1
47. Zoggs, szorty Porter Hip Racer, black 85 cm 2
48. Zoggs, szorty Porter Hip Racer, black 90 cm 3
49. Zoggs, szorty Porter Hip Racer, black 95 cm 1
50. Funkita, kostium Frosty Fruits Girl, 140 cm 1
51. Funkita, kostium Popsicle Parade Girl, 164 cm 1
52. Funkita, kostium Forest Fawn Girl, 140cm 1
53. Zoggs, kostium Casuarina Scoopback, rozm. 40 1
54. Funkita, kostium Handsome Ransom Girl, 152 cm 2
55. Zoggs, spodenki dziecięce Snorkels, 104 cm 1
56. Zoggs, kostium jednoczęściowy Boho Jet, rozm. 44 1
57. Zoggs, szorty Sunny Jett Junior, 64 cm 1
58. Zoggs, szorty Street Jet Junior, 74 cm 1
59. Funkita, kostium Forest Fawn, rozm. 40 1
60. Arena, wiosełka Elite Hand Paddle, czarne L 6
61. Activity, gonge rings, pierścienie 10
62. Strechcordz, guma z wiosełkami, żółta 4
63. Strechcordz, guma z wiosełkami, czerwona 4
64. Arena, torba Fast Woman, black yellow 8
65. Arena, torba Spiky 2, średnia, niebieska 7
66. Arena, torba Spiky 2 X-Pivot, srednia, fluo green 5
67. Arena, sztywne etui na okulary Fluo 30
68. Finis, rurka czołowa Swimmers Snorkel Pink 30
69. Arena, Ręcznik ręcznik duzy handy 100×150 cm 10
70. Fashy, pas wypornościowy F4402 75-100kg 10

10 .Osoba uprawniona do kontaktu z potencjalnymi Wykonawcami
Osobą uprawnioną do kontaktów w sprawie niniejszego zapytania jest P. Marzena Kotwica – Koordynator projektu:
e-mail: marzena.kotwica@pzsnstart.eu

Z w/w osobą należy kontaktować się we wszelkich sprawach, dotyczących prowadzonego postępowania wyłaniania wykonawcy od momentu otrzymania niniejszego dokumentu, aż do rozstrzygnięcia wyboru.

11. Miejsce, termin i sposób złożenia oferty:
a) Oferty muszą być złożone do dnia 20.12.2017 r. do godz. 24.00.
Ofertę należy złożyć w wersji elektronicznej na adres e-mail: marzena.kotwica@pzsnstart.eu zatytułowaną następująco: „Oferta na usługę sprzedaży i dostarczenia sprzętu sportowego” w ramach projektu pt.: „Na start …” .
Do oferty należy dołączyć skan wypisu z rejestru przedsiębiorców lub zaświadczenie z ewidencji działalności gospodarczej, wystawione w dacie nie wcześniej niż 3 miesiące przed datą złożenia oferty.
Oferty otrzymane po 20.12.2017 r. nie będą rozpatrywane.
b) Wybór ofert nastąpi w dniu 21.12.2017 r. i zakończony zostanie protokołem.
12. Kryteria oceny ofert i wyboru Wykonawcy:
W celu wyboru najkorzystniejszej oferty Zamawiający dokona oceny i wyboru ofert spośród Wykonawców spełniających warunki określone w punkcie 7, a także w oparciu o następujące kryteria:
1. Cena – 100%

Zamawiający będzie badał cenę dla każdego elementu z oferty, sumując wskazane wartości poszczególnych elementów zamieszczonych w zapytaniu – wynajem obiektów sportowych. Najkorzystniejsza oferta otrzymuje maksymalną punktację, zgodnie z zastosowaną
w zapytaniu ofertowym wagą (100%).
Zamawiający dopuszcza składanie ofert częściowych.
13. Sposób obliczenia oferty
Wagi procentowe przypisane do poszczególnych kryteriów oceny ofert:
1. Cena – 100%
Sposób przyznawania punktacji za spełnienie kryterium:
((Cmin / Cbad) * 100%) * 100= Ilość punktów
gdzie:
Cmin – cena brutto oferty najtańszej
Cbad – cena brutto oferty badanej
100 – współczynnik stały

14. Formalności, jakie powinny być dopełnione po wyborze oferty w celu zawarcia umowy

W dniu 20.12.2017 r. Zamawiający przeprowadzi analizę złożonych ofert. W tym czasie zastrzega sobie prawo do negocjacji i wyjaśnień dotyczących zakresu oferty.
Za najkorzystniejszą zostanie uznana oferta, która uzyska najwyższą końcową ocenę oraz spełni inne wymagania zamieszczone w zapytaniu ofertowym.

Oceny i wyboru ofert dokona powołana w tym celu Komisja. Po dokonaniu oceny i wyborze oferty zostanie sporządzony protokół podpisany przez członków Komisji.

Wybranego kontrahenta Komisja zaprosi do podpisania umowy.

Jeżeli kontrahent, którego oferta została wybrana, odstąpi od zawarcia umowy, Zamawiający może wybrać ofertę najkorzystniejszą spośród pozostałych ofert dla danego zapytania.

O wyborze najkorzystniejszej oferty Zamawiający zawiadomi drogą mailową niezwłocznie wszystkie podmioty, które przesłały oferty w ustalonym terminie. Ogłoszenie zwycięzcy niniejszego postępowania ofertowego nastąpi w dniu 20.12.2017 r.
15. Termin związania ofertą
Termin związania ofertą wynosi 30 dni od upływu terminu składania ofert.

16. Unieważnienie postępowania
Zamawiający zastrzega sobie możliwość unieważnienia postępowania bez podania przyczyny. W przypadku unieważnienia postępowania, Zamawiający nie ponosi kosztów postępowania.

17. Finansowanie
Zamówienie jest finansowane ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w ramach projektu „Na start – zajęcia w sekcji pływackiej”.

18. Uwagi końcowe
Z możliwości realizacji zamówienia będą wyłączone podmioty, które powiązane są
z beneficjentem lub osobami upoważnionymi do zaciągania zobowiązań w imieniu beneficjenta lub osobami wykonującymi w imieniu beneficjenta czynności, związane z przygotowaniem
i przeprowadzeniem procedury wyboru wykonawcy osobowo lub kapitałowo.
Niniejsze ogłoszenie nie jest ogłoszeniem w rozumieniu ustawy prawo zamówień publicznych,
a propozycje składane przez zainteresowane podmioty nie są ofertami w rozumieniu kodeksu cywilnego.

Niniejsze zapytanie ofertowe nie stanowi zobowiązania do zawarcia umowy. Polski Związek Sportu Niepełnosprawnych „START” może odstąpić od podpisania umowy bez podania uzasadnienia swojej decyzji.

Niniejsze zapytanie ofertowe nie zobowiązuje Polskiego Związku Sportu Niepełnosprawnych „START” do żadnego określonego działania. Wydanie niniejszego zapytania nie zobowiązuje Polskiego Związku Sportu Niepełnosprawnych „START” do akceptacji oferty w całości lub w jej części, bez względu na jej zawartość cenową i nie zobowiązuje do składania wyjaśnień czy powodów akceptacji lub odrzucenia oferty. Polski Związek Sportu Niepełnosprawnych „START” nie może być pociągany do odpowiedzialności za jakiekolwiek koszty czy wydatki poniesione przez oferentów w związku z przygotowaniem i dostarczeniem oferty.

19. Załączniki:

Załącznik nr 1 – Formularz ofertowy

Załącznik nr 2 – Oświadczenie o spełnieniu wymogów formalnych oraz braku powiązań kapitałowych lub osobowych.