ZAPYTANIE OFERTOWE nr 09/12/2017

Data publikacji: 15.12.2017r.

 

ZAPYTANIE OFERTOWE nr 09/12/2017

 1. Nazwa i adres zamawiającego

Polski Związek Sportu Niepełnosprawnych „Start”

Ul. Trylogii 2/16, 01–982, Warszawa

NIP: 526-10-53-340

tel.: +48 22 659 30 11

Adres strony internetowej: www.pzsnstart.eu

 

 1. Opis przedmiotu zapytania

Przedmiotem zapytania jest usługa sprzedaży i dostarczenia sprzętu sportowego dla zawodników (zgodnie z wykazem szkolonych zawodników DSW – narciarstwo biegowe) w ramach umowy nr 2017/0063/0076/SubC/DSW/MP z dnia 12.04.2017r. podpisanej pomiędzy Polskim Związkiem Sportu Niepełnosprawnych „Start” a Ministerstwem Sportu i Turystyki.

 

 1. Zapytanie dotyczy kodu CPV

37400000-2 – Sprzęt sportowy

 

 1. Zadania po stronie Wykonawcy
 • złożenie w terminie oferty na formularzu załączonym do ogłoszenia (załącznik nr 1)
 • złożenie w terminie załącznika nr 2,
 • Wykonawca może złożyć tylko jedną ofertę, którą będzie związany 14 dni,
 • bieg terminu związania ofertą rozpoczyna  się wraz z upływem terminu składania ofert,
 • Wykonawca może, przed upływem terminu składania ofert, zmienić lub wycofać ofertę,
 • Nie dopuszcza się możliwości udziału w postępowaniu firm pośredniczących.

 

 1. Zadania i uprawnienia po stronie Zamawiającego
 • przygotowanie pełnej dokumentacji potrzebnej do rozliczenia usługi,
 • uregulowanie zobowiązania wynikającego z wystawionej na w/w przedmiot faktury we wskazanym terminie.
 • Zamawiający zastrzega możliwość unieważnienia postępowania bez podania przyczyny. W takim przypadku, Zamawiający nie ponosi kosztów postępowania.

 

 1. Termin i miejsce wykonania zamówienia
 • Przedmiot zamówienia należy dostarczyć do 1 lokalizacji na terenie RP w terminie do 31.12.2017r.

 

 1. Warunki udziału w postępowaniu oraz wymagane dokumenty

Wymagania formalne wobec Oferenta/Wykonawcy:

 • posiada uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień, posiada wpis do Ewidencji Działalności Gospodarczej lub Krajowego Rejestru Sądowego;
 • posiada niezbędną wiedzę i doświadczenie oraz potencjał techniczny, a także dysponuje osobami zdolnymi do wykonania zamówienia; znajduje się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia;
 • nie jest podmiotem powiązanym z Zamawiającym osobowo lub kapitałowo. Przez powiązania kapitałowe lub osobowe rozumie się wzajemne powiązania między Zamawiającym lub osobami wykonującymi w imieniu Zamawiającego czynności związane z przygotowaniem i przeprowadzeniem procedury wyboru wykonawcy
  a Wykonawcą, polegające w szczególności na:

  1. uczestniczeniu w spółce jako wspólnik spółki cywilnej lub spółki osobowej;
  2. posiadaniu udziałów lub co najmniej 10 % akcji;
3.       pełnieniu funkcji członka organu nadzorczego lub zarządzającego, prokurenta, pełnomocnika;

4.       pozostawaniu w związku małżeńskim, w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej, pokrewieństwa lub powinowactwa w linii bocznej do drugiego stopnia lub w stosunku przysposobienia, opieki lub kurateli
 • zobowiązuje się w ramach podpisanej umowy do przechowywania w sposób zapewniający dostępność, poufność i bezpieczeństwo oraz udostępnienia kontroli dokumentacji związanej z niniejszym zleceniem do dnia 31 grudnia 2022 r.

Powyższe zapisy reguluje również załącznik nr 2.

 

 1. Waluta i warunki dotyczące rozliczeń związanych z realizacją niniejszego zamówienia

Ceny oraz wartość zbiorcza zamówienia powinny być podane w PLN (netto
i brutto). Zamawiający wyraża zgodę na płatność zaliczkową. Wymagany termin płatności nie krótszy niż 3 dni.

 

 1. Opis sposobu przygotowania oferty

Oferta powinna być sporządzona na formularzu ofertowym, zgodnie ze wzorem z załącznika nr 1. Oferta powinna być podpisana przez osobę upoważnioną do podpisania oferty.

Zamawiający dopuszcza możliwość składania ofert częściowych.

W danym obszarze Wykonawca określi cenę dla każdego elementu przedmiotu zamówienia wymienionego w poniższym zestawieniu, podając ją w kwocie brutto oraz netto,
z uwzględnieniem wszystkich opłat i podatków (także podatku od towarów i usług) dla wskazanej liczby osób w zamówieniu, a także zbiorczo dla całej wartości zamówienia go dotyczącej. Oferta powinna być sporządzona w języku polskim oraz powinna zawierać pełną nazwę oraz dane adresowe Wykonawcy.

 

Oferta powinna również uwzględniać wszystkie poniższe elementy zamówienia wymienione poniżej:

 1. Sprzedaż i dostarczenie pod wskazany adres sprzętu sportowego dla zawodników (zgodnie z wykazem szkolonych zawodników DSW – narciarstwo biegowe):
L.p. Nazwa sprzętu Ilość
1. Wiązania Fisher do nart biegowych klasyk – XC Racing Race Pro Classic 7 par
2. Wiązania Fisher do nart biegowych łyżwa – XC Racing Race Pro Skate 11 par
3. Kije biegowe Fisher XC Racing Speedmax, rozm. 150cm 2 pary
4. Kije biegowe Fisher XC Racing Speedmax, rozm. 160cm 2 pary
5. Kije biegowe Fisher XC Racing Speedmax, rozm. 165cm 2 pary
6. Buty biegowe Fisher do nart biegowych, łyżwa, męskie XC Racing RCS CarbonLite Skate, rozm. 42 2 pary
7. Buty biegowe Fisher do nart biegowych, łyżwa, męskie XC Racing RCS CarbonLite Skate, rozm. 46 2 pary
8. Buty biegowe Fisher do nart biegowych, łyżwa, damskie, XC Racing Women „My Style” RCS CarbonLite Skate WS., rozm. 38 2 pary
9. Buty biegowe Fisher do nart biegowych, klasyk, męskie XC Racing CarbonLite Classic, rozm. 42 2 pary
10. Buty biegowe Fisher do nart biegowych, łyżwa, męskie XC Racing CarbonLite Classic, rozm. 46 2 pary
11. Buty biegowe Fisher do nart biegowych, łyżwa, damskie, XC Racing Women „My Style” RCS CarbonLite Classic WS., rozm. 38 2 pary
12. Rękawice biegowe Fisher Nordic Gloves Black Ambition XC Glove, rozm. S/7 2 pary
13. Rękawice biegowe Fisher Nordic Gloves Black Ambition XC Glove, rozm. M/8 2 pary
14. Rękawice biegowe Fisher Nordic Gloves Black Ambition XC Glove, rozm. L/9 4 pary
15. Narty biegowe Fisher do klasyka XC Racing Speedmax Classic Plus 902MED NIS, baza 28, dł. 187cm, waga: 61kg 1 para
16. Narty biegowe Fisher do klasyka XC Racing Speedmax Classic Plus 902MED NIS, baza 28, dł. 187cm, waga: 68kg 1 para
17. Narty biegowe Fisher do klasyka XC Racing Speedmax Classic Plus 902MED NIS, baza 28, dł. 197cm, waga: 65kg 1 para
18. Narty biegowe Fisher do klasyka XC Racing Speedmax Classic Plus 902MED NIS, baza 28, dł. 203cm, waga: 76kg 1 para
19. Narty biegowe Fisher do łyżwy XC Racing Speedmax Skate Plus 610MED, baza 28, dł. 182cm, waga: 62kg 1 para
20. Narty biegowe Fisher do łyżwy XC Racing Speedmax Skate Plus 610MED, baza 28, dł. 182cm, waga: 68kg 1 para
21. Narty biegowe Fisher do łyżwy XC Racing Speedmax Skate Plus 610MED, baza 28, dł. 187cm, waga: 65kg 1 para
22. Narty biegowe Fisher do łyżwy XC Racing Speedmax Skate Plus 610MED, baza 28, dł. 192cm, waga: 77kg 1 para
23. Stół do smarowania nart biegowych, obustronny, z dwoma profilami firmy SKIGO, model VALLABORD, rozm. 800×604, z pokrowcem 1 sztuka
24. Szczotka do czyszczenia ślizgów nart (mat. końskie włosie) SWIX 1 sztuka
25. Szczotka do czyszczenia ślizgów nart (naturalna, twarda) SWIX 1 sztuka
26. Szczotka do czyszczenia ślizgów nart (nylonowa, miękka) SWIX 1 sztuka
27. Szczotka do czyszczenia ślizgów nart (brązowa, twarda) SWIX 1 sztuka
28. Cyklina do ściągania parafiny: do rowków, SWIX 4 sztuki
29. Cyklina do ściągania parafiny: plexi, 3mm, SWIX 6 sztuk
30. Żelazko do topienia parafin i proszków, T73 PERFORMANCE WAXING IRON 1 sztuka
31. Korek naturalny do rozcierania smarów SWIX z filcem, model T21 5 sztuk
32. Smar SWIX, proszek 10X 2 opak.
33. Smar SWIX, proszek 6X 2 opak.
34. Smar SWIX, proszek LIQUID HVC (ciepły) 2 opak.
35. Klistry do nart biegowych, K22 Universal 2 sztuki
36. Klistry do nart biegowych, KX75 Red Extra Wet 2 sztuki
37. Klistry do nart biegowych, KX45 Violet 2 sztuki
38. Klistry do nart biegowych, KX30 Blue Ice 2 sztuki
39. Klistry do nart biegowych, KX65 Red 2 sztuki
40. Klistry do nart biegowych, KX35 Violet Special 2 sztuki
41. Smar V55 Red Special 2 opak.
42. Smar VR 030 3 opak.
43. Smar VR 050 2 opak.
44. Smar VR 060 3 opak.
45. Smar VR 045 2 opak.
46. Smar VR 040 2 opak.
47. Smar BRIKO MAPLUS, proszek Supermed Hot 2 opak.
48. Smar BRIKO MAPLUS, proszek Supermed Hot S 2 opak.
49. Smar BRIKO MAPLUS, proszek Supermed Hot M 2 opak.
50. Smar BRIKO MAPLUS, proszek Supermed Med 2 opak.
51. Smar BRIKO MAPLUS, proszek Supermed Med S 2 opak.
52. Smar STAR, proszek FM 30 1 opak.
53. Smar VAUHTI, proszek LDR 1 opak.
54. Smar GALIUM, Max Fluor 1 opak.

 

 1. Miejsce, termin i sposób złożenia oferty oraz osoba kontaktowa
  1. Oferty prosimy składać do dnia 22.12.2017r. do godz. 24.00.

Ofertę w wersji elektronicznej prosimy przesłać na adres e-mail: bartosz.sojka@pzsnstart.eu. Osobą kontaktową jest Pan Bartosz Sójka.

Oferty otrzymane po 22.12.2017r. nie będą rozpatrywane.

 1. Wybór ofert nastąpi w dniu 27.12.2017r. i zakończony zostanie protokołem.

 

 1. Kryteria wyboru

Przy wyborze najkorzystniejszej oferty Zamawiający dokona oceny i wyboru ofert spośród Wykonawców spełniających warunki określone w punkcie 7, a także w oparciu o następujące kryteria:

 1. Wartość brutto każdej pozycji wymienionej w zapytaniu (wyrażona w PLN) – 100%

Najkorzystniejsza oferta dla danej pozycji otrzyma maksymalną punktację, zgodnie z zastosowaną w zapytaniu ofertowym wagą (100%).

Zamawiający dopuszcza możliwość składania ofert częściowych.

 

 1. Sposób obliczenia oferty

Wagi procentowe przypisane do poszczególnych kryteriów oceny ofert

 1. Wartość brutto każdej pozycji wymienionej w zapytaniu – 100%

Sposób przyznawania punktacji za spełnienie kryterium:

((Wmin / Wbad) * 100%) * 100= Ilość punktów

gdzie:

Wmin – wartość brutto oferty najtańszej

Wbad – wartość brutto oferty badanej

100 – współczynnik stały

 

 1. Formalności, jakie powinny być dopełnione po wyborze oferty w celu zawarcia umowy

W dniu 27.12.2017r. Zamawiający przeprowadzi ocenę złożonych ofert. W tym czasie zastrzega sobie prawo do negocjacji i wyjaśnień dotyczących zakresu oferty.

Za najkorzystniejszą zostanie uznana oferta, która uzyska najwyższą ilość punktów oraz spełni pozostałe wymagania zamieszczone w zapytaniu ofertowym.

Oceny i wyboru ofert dokona Komisja. Po dokonaniu oceny i wyborze oferty zostanie sporządzony protokół podpisany przez członków Komisji. Następnie, wybranego kontrahenta Komisja zaprosi do podpisania umowy.

Jeżeli kontrahent, którego oferta została wybrana, odstąpi od zawarcia umowy, Zamawiający wybierze ofertę najkorzystniejszą spośród pozostałych ofert dla danego zapytania.

O wyborze najkorzystniejszej oferty Zamawiający zawiadomi drogą mailową oraz w formie ogłoszenia na stronie internetowej Zamawiającego niezwłocznie wszystkie podmioty, które przesłały oferty w ustalonym terminie. Ogłoszenie zwycięzcy niniejszego postępowania ofertowego nastąpi w dniu 27.12.2017r.

 

 1. Uwagi i postanowienia końcowe

Niniejsze ogłoszenie nie jest ogłoszeniem w rozumieniu ustawy prawo zamówień publicznych, a propozycje składane przez zainteresowane podmioty nie są ofertami  w rozumieniu kodeksu cywilnego.

Niniejsze zapytanie ofertowe nie stanowi zobowiązania do zawarcia umowy. Polski Związek Sportu Niepełnosprawnych „Start” może odstąpić od podpisania umowy bez podania uzasadnienia swojej decyzji.

Niniejsze zamówienie jest finansowane w całości ze środków Funduszy Rozwoju Kultury Fizycznej w ramach umowy nr: 2017/0063/0076/SubC/DSW/MP, zawartej w dniu 12.04.2017r. między Polskim Związkiem Sportu Niepełnosprawnych „Start” a Ministerstwem Sportu i Turystyki.

Wydanie niniejszego zapytania nie zobowiązuje Polskiego Związku Sportu Niepełnosprawnych „Start” do akceptacji oferty w całości lub w jej części, bez względu na jej zawartość cenową i nie zobowiązuje do składania wyjaśnień czy powodów akceptacji lub odrzucenia oferty. Polski Związek Sportu Niepełnosprawnych „Start” nie może być pociągany do odpowiedzialności za jakiekolwiek koszty czy wydatki poniesione przez oferentów w związku z przygotowaniem i dostarczeniem oferty.

 

 1. Załączniki

Załącznik nr 1 – Formularz ofertowy

Załącznik nr 2 – Oświadczenie o spełnieniu wymogów formalnych oraz braku powiązań kapitałowych lub osobowych