Zapytanie ofertowe nr 01/12/2017

Zapytanie ofertowe nr 01/12/2017

dotyczące usługi sprzedaży i dostarczenia sprzętu sportowego specjalistycznego dla uczestników/czek zajęć sekcji pływackich w ramach projektu „Na start – zajęcia w sekcji pływackiej”.

1. Zamawiający:
Polski Związek Sportu Niepełnosprawnych „START”
ul. Trylogii 2/16, 01–982, Warszawa
NIP: 5261053340
REGON: 007011811
KRS: 0000124143

2. Opis przedmiotu zamówienia:

1) Przedmiotem niniejszego zamówienia jest usługa sprzedaży i dostarczenia sprzętu sportowego i akcesoriów specjalistycznych dla uczestników/czek zajęć sekcji pływackich w ramach projektu pt. „Na start – zajęcia w sekcji pływackiej”, realizowanego w ramach umowy nr ZZB/000425/BF/D z dnia 11 maja 2017 r. podpisanej pomiędzy Polskim Związkiem Sportu Niepełnosprawnych „START” a Państwowym Funduszem Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych.

2) Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia:
Usługa sprzedaży i dostarczenia sprzętu sportowego i akcesoriów specjalistycznych dla uczestników/czek zajęć sekcji pływackich, zgodnie z wykazem znajdującym się w punkcie 9 niniejszego zapytania.

3) Zamawiający dopuszcza możliwość składania ofert częściowych.

4) Zamawiający nie dopuszcza możliwości powierzenia części lub całości zamówienia podwykonawcom.

3. Zapytanie dotyczy kodu CPV:
37400000-2 – Sprzęt sportowy

4. Termin i miejsce wykonania zamówienia
• Przedmiot zamówienia należy dostarczyć do 5 lokalizacji na terenie RP w terminie do 20.12.2017 r.

5. Zadania po stronie Wykonawcy
• złożenie w terminie oferty na formularzu załączonym do zapytania (załącznik nr 1),
• złożenie w terminie załącznika nr 2,
• Wykonawca ma prawo złożyć tylko jedną ofertę,
• Wykonawca jest związany złożoną ofertą przez okres 30 dni,
• bieg terminu związania ofertą rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania ofert,
• Wykonawca może, przed upływem terminu składania ofert, zmienić lub wycofać ofertę.

6. Zadania po stronie Zamawiającego
• przygotowanie pełnej dokumentacji potrzebnej do rozliczenia zamówienia,
• uregulowanie zobowiązania wynikającego z wystawionej na w/w przedmiot faktury we wskazanym terminie.

7. Warunki udziału w postępowaniu oraz dokumenty wymagane w celu spełnienia warunków
Wymagania formalne wobec Oferenta/Wykonawcy:
• posiada uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień,
• posiada wpis do Ewidencji Działalności Gospodarczej lub Krajowego Rejestru Sądowego,
• posiada niezbędną wiedzę i doświadczenie oraz potencjał techniczny, a także dysponuje osobami zdolnymi do wykonania zamówienia; znajduje się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia;
• nie jest podmiotem powiązanym z Zamawiającym osobowo lub kapitałowo. Przez powiązania kapitałowe lub osobowe rozumie się wzajemne powiązania między Zamawiającym lub osobami wykonującymi w imieniu Zamawiającego czynności związane z przygotowaniem i przeprowadzeniem procedury wyboru wykonawcy
a Wykonawcą, polegające w szczególności na:
1. uczestniczeniu w spółce jako wspólnik spółki cywilnej lub spółki osobowej;
2. posiadaniu udziałów lub co najmniej 10 % akcji;
3. pełnieniu funkcji członka organu nadzorczego lub zarządzającego, prokurenta, pełnomocnika;
4. pozostawaniu w związku małżeńskim, w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej, pokrewieństwa lub powinowactwa w linii bocznej do drugiego stopnia lub w stosunku przysposobienia, opieki lub kurateli
• dysponuje potencjałem technicznym, organizacyjnym i merytorycznym niezbędnym do wykonania usługi.
• zobowiązuje się w ramach podpisanej umowy do przechowywania w sposób zapewniający dostępność, poufność i bezpieczeństwo oraz udostępnienia kontroli dokumentacji związanej z niniejszym zleceniem do dnia 31 grudnia 2024 r.
Potwierdzenie powyższych warunków ujęte zostało w załączniku nr 2 do niniejszego zapytania.

8. Waluta i warunki dotyczące rozliczeń związanych z realizacją niniejszego zamówienia
Ceny oraz wartość zbiorcza zamówienia powinny być podane w złotych polskich (netto
i brutto).
Zamawiający dopuszcza możliwość płatności zaliczkowej. Wymagany termin płatności FV nie krótszy niż 14 dni.

9. Opis sposobu przygotowania oferty:
Oferta powinna być sporządzona na formularzu ofertowym załączonym do niniejszego zapytania, zgodnie ze wzorem z załącznika nr 1. Oferta powinna być:
– podpisana przez osobę upoważnioną do podpisania oferty,
– posiadać datę sporządzenia,
– zawierać pełną nazwę, adres lub siedzibę oferenta, numer telefonu.

W danym obszarze Wykonawca określi cenę dla przedmiotu zamówienia wymienionego poniżej, podając ją w kwocie brutto oraz netto, z uwzględnieniem wszystkich opłat
i podatków (także podatku od towarów i usług), a także zbiorczo dla całej wartości zamówienia.

Oferta powinna być sporządzona w języku polskim.

Oferta powinna również uwzględniać poniższe elementy:

Sprzedaż i dostarczenie sprzętu sportowego i akcesoriów specjalistycznych pod wskazany adres.

l.p. Nazwa sprzętu/akcesoriów ilość
1 Arena Okulary Cobra Ultra Core Lustrzane 10
2 Speedo, deska elite KickBoard 10
3 Arena, Kickboard, deska do pływania 10
4 Finis, pullbuoy Axis, mała deska ósemka, rom. S 2
5 Finis, pullbuoy Axis, mała deska ósemka, rom. M 2
6 Finis, Płetwy długie Long Floating Fin, rozm. 24-26 1
7 Finis, Płetwy długie Long Floating Fin, rozm. 26-29 1
8 Finis, Płetwy długie Long Floating Fin, rozm. 30-33 1
9 Finis, Płetwy długie Long Floating Fin, rozm. 34-35 1
10 Finis, Płetwy długie Long Floating Fin, rozm. 36-37 1
11 Finis, Płetwy długie Long Floating Fin, rozm. 38-39 1
12 Finis, Płetwy długie Long Floating Fin, rozm. 40-41 1
13 Finis, Płetwy długie Long Floating Fin, rozm. 42-43 1
14 Finis, Płetwy długie Long Floating Fin, rozm. 44-45 1
15 Finis, Płetwy długie Long Floating Fin, rozm. 46-47 1
16 Finis, płetwy krótkie treningowe Z2 zoomers, rozm. 32/33 A 1
17 Finis, płetwy krótkie treningowe Z2 zoomers, rozm. 34/35 B 1
18 Finis, płetwy krótkie treningowe Z2 zoomers, rozm. 36/37 C 2
19 Finis, płetwy krótkie treningowe Z2 zoomers, rozm. 38/39 D 2
20 Finis, płetwy krótkie treningowe Z2 zoomers, rozm. 40/41 E 1
21 Finis, płetwy krótkie treningowe Z2 zoomers, rozm. 42/43 F 1
22 Finis, płetwy krótkie treningowe Z2 zoomers, rozm. 44/45 G 1
23 Finis, płetwy krótkie treningowe Z2 zoomers, rozm. 46/47 H 1
24 Speedo wiosełka Biofuse Power Paddle New łapki do pływania, rozm. M 4
25 Speedo wiosełka Biofuse Power Paddle New łapki do pływania, rozm. L 1
26 Finis, rurka czołowa Swimmers Snorkel Pink 10
27 Strechcordz Long Belt slider długa guma, żółta 1
28 Strechcordz Long Belt slider długa guma, zielona 1
29 Speedo, recznik border 10
30 Under Armour, plecak Hustle 3.0 10
31 Strechcordz modular set zestaw, żółta 1
32 Strechcordz modular set zestaw, zielona 1
33 Speedo, wiosełka Power Paddle, rozm. S 5
34 Speedo, wiosełka Power Paddle, rozm. M 5
35 Finis, wiosełka Instinct sculling paddle, rozm. M 5
36 Finis, Płetwy Positive Drive Fin – PDF, rozm. 38-40 1
37 Finis, Pullbuoy, rozm. Senior 5
38 Finis, Pullbuoy, rozm. Junior 5
39 Finis, Płetwy długie Long Floating Fin, rozmiar 33-35 2
40 Finis, Płetwy długie Long Floating Fin, rozmiar 35-37 3
41 Finis, Płetwy długie Long Floating Fin, rozmiar 37-39 2
42 Finis, Płetwy długie Long Floating Fin, rozmiar 39-42 2
43 Finis, Płetwy długie Long Floating Fin, rozmiar 42-44 1
44 Arena, Ręcznik ręcznik duży handy 100×150 cm 10
45 Arena, worek na sprzętfast mesh red team 10
46 Arena, plecak fastpack 2.1 10
47 Finis, rurka czołowa Swimmers Snorkel Pink 10
48 Arena, okulary Cobra Mirror Ultra 20
49 Finis, pullbuoy Axis, mała deska ósemka, rom. M 10
50 Strechcordz, guma z wiosełkami, czerwona 3
51 Strechcordz, guma z wiosełkami, zielona 4
52 Strechcordz, guma z wiosełkami, żółta 3
53 Finis, płetwy krótkie treningowe Z2 zoomers, rozm. 34/35 B 2
54 Finis, płetwy krótkie treningowe Z2 zoomers, rozm. 38/39 D 2
55 Finis, płetwy krótkie treningowe Z2 zoomers, rozm. 40/41 E 2
56 Finis, płetwy krótkie treningowe Z2 zoomers, rozm. 42/43 F 2
57 Finis, płetwy krótkie treningowe Z2 zoomers, rozm. 44/45 G 1
58 Finis, płetwy krótkie treningowe Z2 zoomers, rozm. 46/47 H 1
59 Finis, Płetwy długie Long Floating Fin, rozmiar 33-35 2
60 Finis, Płetwy długie Long Floating Fin, rozmiar 35-37 2
61 Finis, Płetwy długie Long Floating Fin, rozmiar 37-39 2
62 Finis, Płetwy długie Long Floating Fin, rozmiar 39-42 3
63 Finis, Płetwy długie Long Floating Fin, rozmiar 42-44 1
64 Arena, Ręcznik ręcznik duży handy 100×150 cm 10
65 Arena, worek na sprzętfast mesh red team 10
66 Arena, plecak fastpack 2.1 10
67 Arena, okulary Cobra Mirror Ultra 20
68 Finis, pullbuoy Axis, mała deska ósemka, rom. M 10
69 Speedo, wiosełka Power Paddle, rozm. L 2
70 Speedo, wiosełka Power Paddle, rozm. M 4
71 Speedo, wiosełka Power Paddle, rozm. S 4
72 Finis, płetwy krótkie treningowe Z2 zoomers, rozm. 34/35 B 3
73 Finis, płetwy krótkie treningowe Z2 zoomers, rozm. 38/39 D 3
74 Finis, płetwy krótkie treningowe Z2 zoomers, rozm. 40/41 E 2
75 Finis, płetwy krótkie treningowe Z2 zoomers, rozm. 42/43 F 2
76 Strechcordz, guma z wiosełkami, zielona 5
77 Strechcordz, guma z wiosełkami, żółta 5
78 Strechcordz Long Belt slider długa guma, żółta 3
79 Strechcordz Long Belt slider długa guma, zielona 3
80 Finis, pullbuoy Axis, mała deska ósemka, rom. S 5
81 Finis, pullbuoy Axis, mała deska ósemka, rom. M 5
82 Speedo, Deska Universal 10
83 Fashy, Krążek do wyławiania Griffin F4202 10
84 Fashy, Krążek do wyławiania Griffin F4202 20
85 Speedo, Deska Universal 20
86 Tyr, Pullbudy Ósemka, rozm. Senior 20
87 Gonge Activity Rings, pierścienie 6 szt. 10
88 Meio, Pullbuoy Ósemka 20
89 Meio, Drag Ring 20
90 Finis, pullbuoy Axis, mała deska ósemka, rom. M 10
91 Finis, Posture Trainer 20
92 Strechcordz Long Belt slider długa guma, żółta 10
93 Strechcordz, guma z wiosełkami, żółta 10
94 Speedo, Okulary Speedssocket Polarised Black gold 10
95 Speedo, Okulary Fastkin 3 elite Mirror 5
96 Arena, okulary Cobra Mirror Ultra 5
97 Finis, Płetwy długie Long Floating Fin, rozm. 35-37 3
98 Finis, Płetwy długie Long Floating Fin, rozm. 37-39 6
99 Finis, Płetwy długie Long Floating Fin, rozm. 39-42 6
100 Finis, Płetwy długie Long Floating Fin, rozm. 42-44 5
101 Arena, Ręcznik ręcznik duży handy 100×150 cm 20
102 Arena, plecak fastpack 2.1 20
103 Finis, rurka czołowa Swimmers Snorkel Pink 20
104 Finis, płetwy krótkie treningowe Z2 zoomers, rozm. 40/41 E 10
105 Speedo, Okulary fastskin 3 elite mirror (każdy z kolorów po 2 szt.) 10
106 Speedo, Okulary speedsocket polarised black gold 10
107 Strechcordz, guma z wiosełkami, żółta 5
108 Strechcordz, guma z wiosełkami, zielona 5
109 Strechcordz Long Belt slider długa guma, żółta 5
110 Strechcordz Long Belt slider długa guma, zielona 5
111 Finis, Posture Trainer 10
112 Finis, pullbuoy Axis, mała deska ósemka, rom. S 5
113 Finis, pullbuoy Axis, mała deska ósemka, rom. M 5
114 Kiefer, płetwy krótkie, rozm. JRS 1
115 Kiefer, płetwy krótkie, rozm. JRM 2
116 Kiefer, płetwy krótkie, rozm. XXS 2
117 Kiefer, płetwy krótkie, rozm. XS 1
118 Kiefer, płetwy krótkie, rozm. S 1
119 Kiefer, płetwy krótkie, rozm. M 1
120 Kiefer, płetwy krótkie, rozm. L 1
121 Kiefer, płetwy krótkie,  rozm. XL 1
122 Gonge Activity Rings, pierścienie 6 szt. 10
123 Tyr, Pullbudy Ósemka, rozm. junior, czarno-niebieski 5
124 Tyr, Pullbudy Ósemka, rozm. senior, czarno-niebieski 5
125 Speedo, Deska Universal 10
126 Speedo, czepek startowy fastskin 3, biały, rozm. M 5
127 Speedo, czepek startowy fastskin 3, czarny, rozm. M 5
128 Fashy, Krążek do wyławiania Griffin F4202 10

10 .Osoba uprawniona do kontaktu z potencjalnymi Wykonawcami
Osobą uprawnioną do kontaktów w sprawie niniejszego zapytania jest P. Marzena Kotwica – Koordynator projektu:
e-mail: marzena.kotwica@pzsnstart.eu

Z w/w osobą należy kontaktować się we wszelkich sprawach, dotyczących prowadzonego postępowania wyłaniania wykonawcy od momentu otrzymania niniejszego dokumentu, aż do rozstrzygnięcia wyboru.

11. Miejsce, termin i sposób złożenia oferty:
a) Oferty muszą być złożone do dnia 08.12.2017 r. do godz. 24.00.
Ofertę należy złożyć w wersji elektronicznej na adres e-mail: marzena.kotwica@pzsnstart.eu zatytułowaną następująco: „Oferta na usługę sprzedaży i dostarczenia sprzętu sportowego” w ramach projektu pt.: „Na start …” .
Do oferty należy dołączyć skan wypisu z rejestru przedsiębiorców lub zaświadczenie z ewidencji działalności gospodarczej, wystawione w dacie nie wcześniej niż 3 miesiące przed datą złożenia oferty.
Oferty otrzymane po 08.12.2017 r. nie będą rozpatrywane.
b) Wybór ofert nastąpi w dniu 11.12.2017 r. i zakończony zostanie protokołem.
12. Kryteria oceny ofert i wyboru Wykonawcy:
W celu wyboru najkorzystniejszej oferty Zamawiający dokona oceny i wyboru ofert spośród Wykonawców spełniających warunki określone w punkcie 7, a także w oparciu o następujące kryteria:
1. Cena – 100%

Zamawiający będzie badał cenę dla każdego elementu z oferty, sumując wskazane wartości poszczególnych elementów zamieszczonych w zapytaniu – wynajem obiektów sportowych. Najkorzystniejsza oferta otrzymuje maksymalną punktację, zgodnie z zastosowaną
w zapytaniu ofertowym wagą (100%).
Zamawiający dopuszcza składanie ofert częściowych.
13. Sposób obliczenia oferty
Wagi procentowe przypisane do poszczególnych kryteriów oceny ofert:
1. Cena – 100%
Sposób przyznawania punktacji za spełnienie kryterium:
((Cmin / Cbad) * 100%) * 100= Ilość punktów
gdzie:
Cmin – cena brutto oferty najtańszej
Cbad – cena brutto oferty badanej
100 – współczynnik stały

14. Formalności, jakie powinny być dopełnione po wyborze oferty w celu zawarcia umowy

W dniu 11.12.2017 r. Zamawiający przeprowadzi analizę złożonych ofert. W tym czasie zastrzega sobie prawo do negocjacji i wyjaśnień dotyczących zakresu oferty.
Za najkorzystniejszą zostanie uznana oferta, która uzyska najwyższą końcową ocenę oraz spełni inne wymagania zamieszczone w zapytaniu ofertowym.

Oceny i wyboru ofert dokona powołana w tym celu Komisja. Po dokonaniu oceny i wyborze oferty zostanie sporządzony protokół podpisany przez członków Komisji.

Wybranego kontrahenta Komisja zaprosi do podpisania umowy.

Jeżeli kontrahent, którego oferta została wybrana, odstąpi od zawarcia umowy, Zamawiający może wybrać ofertę najkorzystniejszą spośród pozostałych ofert dla danego zapytania.

O wyborze najkorzystniejszej oferty Zamawiający zawiadomi drogą mailową niezwłocznie wszystkie podmioty, które przesłały oferty w ustalonym terminie. Ogłoszenie zwycięzcy niniejszego postępowania ofertowego nastąpi w dniu 11.12.2017 r.

15. Termin związania ofertą
Termin związania ofertą wynosi 30 dni od upływu terminu składania ofert.

16. Unieważnienie postępowania
Zamawiający zastrzega sobie możliwość unieważnienia postępowania bez podania przyczyny. W przypadku unieważnienia postępowania, Zamawiający nie ponosi kosztów postępowania.

17. Finansowanie
Zamówienie jest finansowane ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w ramach projektu „Na start – zajęcia w sekcji pływackiej”.

18. Uwagi końcowe
Z możliwości realizacji zamówienia będą wyłączone podmioty, które powiązane są
z beneficjentem lub osobami upoważnionymi do zaciągania zobowiązań w imieniu beneficjenta lub osobami wykonującymi w imieniu beneficjenta czynności, związane z przygotowaniem
i przeprowadzeniem procedury wyboru wykonawcy osobowo lub kapitałowo.
Niniejsze ogłoszenie nie jest ogłoszeniem w rozumieniu ustawy prawo zamówień publicznych,
a propozycje składane przez zainteresowane podmioty nie są ofertami w rozumieniu kodeksu cywilnego.

Niniejsze zapytanie ofertowe nie stanowi zobowiązania do zawarcia umowy. Polski Związek Sportu Niepełnosprawnych „START” może odstąpić od podpisania umowy bez podania uzasadnienia swojej decyzji.

Niniejsze zapytanie ofertowe nie zobowiązuje Polskiego Związku Sportu Niepełnosprawnych „START” do żadnego określonego działania. Wydanie niniejszego zapytania nie zobowiązuje Polskiego Związku Sportu Niepełnosprawnych „START” do akceptacji oferty w całości lub w jej części, bez względu na jej zawartość cenową i nie zobowiązuje do składania wyjaśnień czy powodów akceptacji lub odrzucenia oferty. Polski Związek Sportu Niepełnosprawnych „START” nie może być pociągany do odpowiedzialności za jakiekolwiek koszty czy wydatki poniesione przez oferentów w związku z przygotowaniem i dostarczeniem oferty.

19. Załączniki:
Załącznik nr 1 – Formularz ofertowy
Załącznik nr 2 – Oświadczenie o spełnieniu wymogów formalnych oraz braku powiązań kapitałowych lub osobowych.