ZAPYTANIE OFERTOWE nr 28/11/2017

1. Nazwa i adres zamawiającego
Polski Związek Sportu Niepełnosprawnych „Start”
Ul. Trylogii 2/16, 01–982, Warszawa
NIP: 526-10-53-340
tel.: +48 22 659 30 11
Adres strony internetowej: www.pzsnstart.eu

2. Opis przedmiotu zapytania
Przedmiotem zapytania jest usługa sprzedaży i dostarczenia sprzętu sportowego dla zawodników (zgodnie z wykazem szkolonych zawodników DSW – narciarstwo alpejskie) w ramach umowy nr 2017/0063/0076/SubC/DSW/MP z dnia 12.04.2017r. podpisanej pomiędzy Polskim Związkiem Sportu Niepełnosprawnych „Start” a Ministerstwem Sportu i Turystyki.

3. Zapytanie dotyczy kodu CPV
37400000-2 – Sprzęt sportowy

4. Zadania po stronie Wykonawcy
 złożenie w terminie oferty na formularzu załączonym do ogłoszenia (załącznik nr 1)
 złożenie w terminie załącznika nr 2,
 Wykonawca może złożyć tylko jedną ofertę, którą będzie związany 14 dni,
 bieg terminu związania ofertą rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania ofert,
 Wykonawca może, przed upływem terminu składania ofert, zmienić lub wycofać ofertę,
 Nie dopuszcza się możliwości udziału w postępowaniu firm pośredniczących.

5. Zadania i uprawnienia po stronie Zamawiającego
 przygotowanie pełnej dokumentacji potrzebnej do rozliczenia usługi,
 uregulowanie zobowiązania wynikającego z wystawionej na w/w przedmiot faktury we wskazanym terminie.
 Zamawiający zastrzega możliwość unieważnienia postępowania bez podania przyczyny. W takim przypadku, Zamawiający nie ponosi kosztów postępowania.

6. Termin i miejsce wykonania zamówienia
 Przedmiot zamówienia należy dostarczyć do 1 lokalizacji na terenie RP w terminie do 20.12.2017r.

7. Warunki udziału w postępowaniu oraz wymagane dokumenty
Wymagania formalne wobec Oferenta/Wykonawcy:
 posiada uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień, posiada wpis do Ewidencji Działalności Gospodarczej lub Krajowego Rejestru Sądowego;
 posiada niezbędną wiedzę i doświadczenie oraz potencjał techniczny, a także dysponuje osobami zdolnymi do wykonania zamówienia; znajduje się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia;
 nie jest podmiotem powiązanym z Zamawiającym osobowo lub kapitałowo. Przez powiązania kapitałowe lub osobowe rozumie się wzajemne powiązania między Zamawiającym lub osobami wykonującymi w imieniu Zamawiającego czynności związane z przygotowaniem i przeprowadzeniem procedury wyboru wykonawcy
a Wykonawcą, polegające w szczególności na:
1. uczestniczeniu w spółce jako wspólnik spółki cywilnej lub spółki osobowej;
2. posiadaniu udziałów lub co najmniej 10 % akcji;
3. pełnieniu funkcji członka organu nadzorczego lub zarządzającego, prokurenta, pełnomocnika;
4. pozostawaniu w związku małżeńskim, w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej, pokrewieństwa lub powinowactwa w linii bocznej do drugiego stopnia lub w stosunku przysposobienia, opieki lub kurateli
 zobowiązuje się w ramach podpisanej umowy do przechowywania w sposób zapewniający dostępność, poufność i bezpieczeństwo oraz udostępnienia kontroli dokumentacji związanej z niniejszym zleceniem do dnia 31 grudnia 2022 r.
Powyższe zapisy reguluje również załącznik nr 2.

8. Waluta i warunki dotyczące rozliczeń związanych z realizacją niniejszego zamówienia
Ceny oraz wartość zbiorcza zamówienia powinny być podane w PLN (netto
i brutto). Zamawiający wyraża zgodę na płatność zaliczkową. Wymagany termin płatności nie krótszy niż 3 dni.

9. Opis sposobu przygotowania oferty
Oferta powinna być sporządzona na formularzu ofertowym, zgodnie ze wzorem z załącznika nr 1. Oferta powinna być podpisana przez osobę upoważnioną do podpisania oferty.
Zamawiający dopuszcza możliwość składania ofert częściowych.
W danym obszarze Wykonawca określi cenę dla każdego elementu przedmiotu zamówienia wymienionego w poniższym zestawieniu, podając ją w kwocie brutto oraz netto,
z uwzględnieniem wszystkich opłat i podatków (także podatku od towarów i usług) dla wskazanej liczby osób w zamówieniu, a także zbiorczo dla całej wartości zamówienia go dotyczącej. Oferta powinna być sporządzona w języku polskim oraz powinna zawierać pełną nazwę oraz dane adresowe Wykonawcy.

Oferta powinna również uwzględniać wszystkie poniższe elementy zamówienia wymienione poniżej:
a. Sprzedaż i dostarczenie pod wskazany adres sprzętu sportowego dla zawodników (zgodnie z wykazem szkolonych zawodników DSW – narciarstwo alpejskie):

L.p. Nazwa sprzętu Ilość
1. Kurtka Salewa Ortles Medium DWN, męska, czarna, rozmiar L 4 sztuki
2. Kurtka Salewa Ortles Medium DWN, męska, czarna, rozmiar M 2 sztuki
3. Kurtka Salewa Ortles Medium DWN, męska, czarna, rozmiar S 1 sztuka
4. Kurtka Salewa Ortles 2 GTX PRO, męska, czarna, rozmiar L 4 sztuki
5. Kurtka Salewa Ortles 2 GTX PRO, męska, czarna, rozmiar M 2 sztuki
6. Kurtka Salewa Ortles 2 GTX PRO, męska, czarna, rozmiar S 1 sztuka
7. Spodnie Salewa Rescue GTX PRO, męskie, czarne, rozmiar L 3 sztuki
8. Spodnie Salewa Rescue GTX PRO, męskie, czarne, rozmiar M 2 sztuki
9. Spodnie Salewa Rescue GTX PRO, męskie, czarne, rozmiar XL 1 sztuka
10. Spodnie Salewa Rescue GTX PRO, męskie, czarne, rozmiar S 1 sztuka
11. Kurtka Salewa Ortles Medium DWN, damska, niebieska, rozmiar S 1 sztuka
12. Kurtka Salewa Ortles Medium DWN, damska, niebieska, rozmiar XS 1 sztuka
13. Kurtka Salewa Ortles 2 GTX PRO, damska, czerwona, rozmiar S 1 sztuka
14. Kurtka Salewa Ortles 2 GTX PRO, damska, czerwona, rozmiar XS 1 sztuka
15. Spodnie Salewa Ortles GTX PRO, damskie, czarne, rozmiar S 1 sztuka
16. Spodnie Salewa Ortles GTX PRO, damskie, czarne, rozmiar XS 1 sztuka
17. Head narty WC Rebels iSL RD SW RP WCR 14 wh/bk 155cm (sezon 17/18) 2 pary
18. Head narty WC Rebels iSL RD SW RP WCR 14 wh/bk 165cm (sezon 17/18) 2 pary
19. Head narty WC Rebels iGS RD SW RP WCR 14 wh/bk 183cm 1 para
20. Head narty WC Rebels iSL RD SW RP WCR 14 wh/bk 188cm 1 para
21. Head wiązania FREEFLEX PRO 20X RD wh/bk/fl 1 para
22. Head wiązania FREEFLEX EVO 16X RD BR.85A bk/wh/fl/yw 4 pary
23. Head wiązania FREEFLEX EVO 14 BR.85D m/bk/wh/fl/yw 1 para
24. Head Race Team Insulated Jacket, męski, czarny, rozmiar L 3 sztuki
25. Head Race Team Insulated Jacket, męski, czarny, rozmiar M 2 sztuki
26. Head Race Team Insulated Jacket, męski, czarny, rozmiar S 2 sztuki
27. Head Race Team Insulated Jacket, damski, czarny, rozmiar S 1 sztuka
28. Head Race Team Insulated Jacket, damski, czarny, rozmiar XS 1 sztuka
29. Head Race Team Raincoat, rozmiar L 3 sztuki
30. Head Race Team Raincoat, rozmiar M 4 sztuki
31. Head Race Team Raincoat, rozmiar S 2 sztuki
32. Obuwie Scarpa Neutron (rozmiary: 37, 37.5, 41.5, 43, 44) 5 par
33. Obuwie Scarpa Mojito (rozmiary: 43) 3 pary
34. Metr trenerski, slalomowy, 25m. 1 sztuka
35. Tyczka slalomowa treningowa 27 (szczotka), metalowy przegub 20 sztuk

10. Miejsce, termin i sposób złożenia oferty oraz osoba kontaktowa
a) Oferty prosimy składać do dnia 07.12.2017r. do godz. 24.00.
Ofertę w wersji elektronicznej prosimy przesłać na adres e-mail: bartosz.sojka@pzsnstart.eu. Osobą kontaktową jest Pan Bartosz Sójka.
Oferty otrzymane po 07.12.2017r. nie będą rozpatrywane.
b) Wybór ofert nastąpi w dniu 08.12.2017r. i zakończony zostanie protokołem.

11. Kryteria wyboru
Przy wyborze najkorzystniejszej oferty Zamawiający dokona oceny i wyboru ofert spośród Wykonawców spełniających warunki określone w punkcie 7, a także w oparciu o następujące kryteria:
1. Wartość brutto każdej pozycji wymienionej w zapytaniu (wyrażona w PLN) – 100%
Najkorzystniejsza oferta dla danej pozycji otrzyma maksymalną punktację, zgodnie z zastosowaną w zapytaniu ofertowym wagą (100%).
Zamawiający dopuszcza możliwość składania ofert częściowych.

12. Sposób obliczenia oferty
Wagi procentowe przypisane do poszczególnych kryteriów oceny ofert
1. Wartość brutto każdej pozycji wymienionej w zapytaniu – 100%
Sposób przyznawania punktacji za spełnienie kryterium:
((Wmin / Wbad) * 100%) * 100= Ilość punktów
gdzie:
Wmin – wartość brutto oferty najtańszej
Wbad – wartość brutto oferty badanej
100 – współczynnik stały

13. Formalności, jakie powinny być dopełnione po wyborze oferty w celu zawarcia umowy
W dniu 08.12.2017r. Zamawiający przeprowadzi ocenę złożonych ofert. W tym czasie zastrzega sobie prawo do negocjacji i wyjaśnień dotyczących zakresu oferty.
Za najkorzystniejszą zostanie uznana oferta, która uzyska najwyższą ilość punktów oraz spełni pozostałe wymagania zamieszczone w zapytaniu ofertowym.
Oceny i wyboru ofert dokona Komisja. Po dokonaniu oceny i wyborze oferty zostanie sporządzony protokół podpisany przez członków Komisji. Następnie, wybranego kontrahenta Komisja zaprosi do podpisania umowy.
Jeżeli kontrahent, którego oferta została wybrana, odstąpi od zawarcia umowy, Zamawiający wybierze ofertę najkorzystniejszą spośród pozostałych ofert dla danego zapytania.
O wyborze najkorzystniejszej oferty Zamawiający zawiadomi drogą mailową oraz w formie ogłoszenia na stronie internetowej Zamawiającego niezwłocznie wszystkie podmioty, które przesłały oferty w ustalonym terminie. Ogłoszenie zwycięzcy niniejszego postępowania ofertowego nastąpi w dniu 08.12.2017r.

14. Uwagi i postanowienia końcowe
Niniejsze ogłoszenie nie jest ogłoszeniem w rozumieniu ustawy prawo zamówień publicznych, a propozycje składane przez zainteresowane podmioty nie są ofertami w rozumieniu kodeksu cywilnego.
Niniejsze zapytanie ofertowe nie stanowi zobowiązania do zawarcia umowy. Polski Związek Sportu Niepełnosprawnych „Start” może odstąpić od podpisania umowy bez podania uzasadnienia swojej decyzji.
Niniejsze zamówienie jest finansowane w całości ze środków Funduszy Rozwoju Kultury Fizycznej w ramach umowy nr: 2017/0063/0076/SubC/DSW/MP, zawartej w dniu 12.04.2017r. między Polskim Związkiem Sportu Niepełnosprawnych „Start” a Ministerstwem Sportu i Turystyki.
Wydanie niniejszego zapytania nie zobowiązuje Polskiego Związku Sportu Niepełnosprawnych „Start” do akceptacji oferty w całości lub w jej części, bez względu na jej zawartość cenową i nie zobowiązuje do składania wyjaśnień czy powodów akceptacji lub odrzucenia oferty. Polski Związek Sportu Niepełnosprawnych „Start” nie może być pociągany do odpowiedzialności za jakiekolwiek koszty czy wydatki poniesione przez oferentów w związku z przygotowaniem i dostarczeniem oferty.

15. Załączniki
Załącznik nr 1 – Formularz ofertowy
Załącznik nr 2 – Oświadczenie o spełnieniu wymogów formalnych oraz braku powiązań kapitałowych lub osobowych