Zakup sprzętu sportowego

W ramach zadania „zakup sprzętu sportowego” finansowanego przez Ministerstwo Sportu i Turystyki, Polski Związek Sportu Niepełnosprawnych „Start” dokonał zakupu sprzętu dla sekcji sportowych swoich siedemnastu jednostek organizacyjnych:
– Podlaskie Stowarzyszenie Sportu Osób Niepełnosprawnych „Start „ w Białymstoku
– Beskidzkie Zrzeszenie Sportowo-Rehabilitacyjne „Start” w Bielsku Białej
– Ludowy Klub Sportowy „Gol-Start” w Częstochowie
– Integracyjny Klub Sportowy „Atak” w Elblągu
– Gorzowski Związek Sportu Niepełnosprawnych „Start”
– Centrum Rehabilitacji im. ks. Biskupa Jana Chrapka
– Jeleniogórski Klub Sportowo-Rehabilitacyjny
– Wojewódzkie Stowarzyszenie Sportu i Rehabilitacji Niepełnosprawnych „Start” w Katowicach
– Zrzeszenie Sportu i Rehabilitacji „Start” w Kielcach
– Integracyjny Klub Sportowy Druga Strona Sportu w Krakowie
– Uczniowski Klub Sportowy „Laski” przy Ośrodku Szkolno-Wychowawczym dla Dzieci Niewidomych w Laskach
– Integracyjne Centrum Sportu i Rehabilitacji „Start” w Lublinie
– Sportowe Stowarzyszenie Niepełnosprawnych „Start” w Łodzi
– Zrzeszenie Sportowe Niepełnosprawnych „Start” w Olsztynie
– Radomskie Stowarzyszenie Sportu i Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych „Start”
– Klub Sportowy Inwalidów „Start” w Szczecinie
– Integracyjny Klub Sportowy „Jezioro” w Tarnobrzegu
– Tarnowskie Zrzeszenie Sportowe Niepełnosprawnych „Start”
– Integracyjny Klub Sportowy AWF Warszawa
– Klub Sportowy Niepełnosprawnych „Start” w Warszawie
– Wojewódzkie Zrzeszenie Sportu Niepełnosprawnych „Start” we Wrocławiu.

Zakupiono sprzęt sportowy dla sekcji sportowych prowadzonych w dyscyplinach, które od lat cieszą się największym powodzeniem wśród zawodników z niepełnosprawnościami. Zakupiono następujący sprzęt sportowy:
– torby na kółkach, maski, szpady, klingi, szable, florety, ubrania szermiercze i akcesoria dla sekcji szermierczej,
– piłki rzutowe, piłki lekarskie, piłki rzutowe, zestawy taśm, kamizelki z obciążeniem, materace, płotki, sanki treningowe, kule, dyski, oszczepy i bloki startowe dla sekcji LA
– amunicję, kartusze, tunel muszki, okulary dla sekcji strzeleckiej
– okładziny, deski, taśmy i piłeczki dla sekcji tenisa stołowego
– dętki, opony, kaski i trenażer dla sekcji kolarskiej
– stojak z hantlami, obciążniki dla sekcji podnoszenia ciężarów
– piłki i siatkę dla sekcji piłki siatkowej
– nakolanniki, gogle i piłki dla sekcji goalballa
– maty, łapki, wiosełek, fajek, płetw, pasy dla sekcji pływania
– zestawy do bocci
– strzały, lotki, celownik, nasadki i button dla sekcji łuczniczej
– pianki i wakeboardy dla sekcji narciarskiej
– piłek, dętek i opon dla sekcji koszykówki
– narty i kije dla sekcji narciarstwa biegowego
– buty, rip trainer dla sekcji narciarstwa alpejskiego
– zegary i zestawy szachowe
– piłki lekarskie, obciążniki na ręce i nogi, ringo, drabinki, trenażery równowagi, zestawy do badmintona i wiele innych akcesoriów do ćwiczeń ogólnorozwojowych.

Zakup został dofinansowany przez Ministerstwo Sportu i Turystyki ze środków Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej.

logo_msit

Dzięki wsparciu finansowemu PZU S.A. i PZU Życie S.A. zakupiliśmy sprzęt narciarski oraz kolarski w postaci mono ski i trójkołowego roweru ręcznego – handbike.

 

PZU 177 12 Logo Z Mysla o bezp ust 3 powiekszone RGB 15_10

Zapytanie ofertowe 2/12/2016

Zapytanie ofertowe dotyczące świadczenia usług w zakresie rezerwacji i sprzedaży biletów lotniczych na trasach zagranicznych

1. Nazwa i adres zamawiającego:

Polski Związek Sportu Niepełnosprawnych „Start”

ul. Trylogii 2/16, 01–982, Warszawa

NIP: 526-10-53-340

tel.: +48 22 659 30 11

Adres strony internetowej: www.pzsnstart.eu

2. Opis przedmiotu zamówienia:

Przedmiotem niniejszego zamówienia jest na świadczenie usług w zakresie rezerwacji i sprzedaży biletów lotniczych na trasach zagranicznych w terminie od 16.01.2017 do 31.12.2017 r.

3. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia:

•Wykonawca zapewni bilet najtańszy na rynku na danej trasie, z uwzględnieniem warunków podróży określonych przez Zamawiającego;

•cena biletu powinna obejmować łącznie wszystkie opłaty lotniskowe, bagażowe, manipulacyjne i inne przewidziane przez Wykonawcę,

•każdy z uczestników może zabrać bagaż podręczny oraz rejestrowany;

•Wykonawca jest zobowiązany do dostarczenia biletów w terminie 3 dni od dnia zatwierdzenia zamówienia dotyczącej zakupu i dostawy biletów lotniczych, bezpośrednio do siedziby Zamawiającego (dopuszczalna jest wersja elektroniczna);

•płatność nastąpi po dostarczeniu biletów, w terminie 14 dni od dnia złożenia u Zamawiającego prawidłowo wystawionej faktury /rachunku, na konto Wykonawcy wskazane w fakturze;

 • wymagana zgoda na odroczony termin płatności tj. 30 dni od daty wystawienia faktury z możliwością jego przedłużenia o kolejne 30 dni bez naliczania ustawowych odsetek.

4. Zadania po stronie Wykonawcy

 • złożenie w terminie oferty na formularzu załączonym do ogłoszenia (załącznik nr 1)
  w obszarze określającym
 • złożenie w terminie załącznika nr 2,
 • Wykonawca ma prawo złożyć tylko jedną ofertę,
 • Wykonawca jest związany złożoną ofertą przez okres 30 dni,
 • bieg terminu związania ofertą rozpoczyna  się wraz z upływem terminu składania ofert,
 • Wykonawca może, przed upływem terminu składania ofert, zmienić lub wycofać ofertę,
 • Zamawiający nie dopuszcza możliwości udziału w postępowaniu firm pośredniczących.

5. Zadania po stronie Zamawiającego

 • przygotowanie pełnej dokumentacji potrzebnej do rozliczenia konsultacji,
 • uregulowanie zobowiązania wynikającego z wystawionej na w/w przedmiot faktury we wskazanym terminie.

6. Termin i miejsce wykonania zamówienia

 • Przedmiot zamówienia będzie wykonywany w terminie 16.01.2017 – 31.12.2017 r.

7. Warunki udziału w postępowaniu oraz dokumenty wymagane w celu spełnienia warunków

Wymagania formalne wobec Oferenta/Wykonawcy:

 • posiada uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień, posiada wpis do Ewidencji Działalności Gospodarczej lub Krajowego Rejestru Sądowego;
 • posiada niezbędną wiedzę i doświadczenie oraz potencjał techniczny, a także dysponuje osobami zdolnymi do wykonania zamówienia; znajduje się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia;
 • nie jest podmiotem powiązanym z Zamawiającym osobowo lub kapitałowo. Przez powiązania kapitałowe lub osobowe rozumie się wzajemne powiązania między Zamawiającym lub osobami wykonującymi w imieniu Zamawiającego czynności związane z przygotowaniem i przeprowadzeniem procedury wyboru wykonawcy
  a Wykonawcą, polegające w szczególności na:
  1. uczestniczeniu w spółce jako wspólnik spółki cywilnej lub spółki osobowej; 
  2. posiadaniu udziałów lub co najmniej 10 %  akcji;
  3. pełnieniu funkcji członka organu nadzorczego lub zarządzającego, prokurenta, pełnomocnika;
  4. pozostawaniu w związku małżeńskim, w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej, pokrewieństwa lub powinowactwa w linii bocznej do drugiego stopnia lub w stosunku przysposobienia, opieki lub kurateli
 • dysponuje potencjałem technicznym, organizacyjnym i merytorycznym niezbędnym do wykonania usługi.
 • zobowiązuje się w ramach podpisanej umowy do przechowywania w sposób zapewniający dostępność, poufność i bezpieczeństwo oraz udostępnienia kontroli dokumentacji związanej z niniejszym zleceniem do dnia 31 grudnia 2022 r.

8. Waluta i warunki dotyczące rozliczeń związanych z realizacją niniejszego zamówienia

Ceny oraz wartość zbiorcza zamówienia powinny być podane w złotych polskich (netto i brutto). Zamawiający nie wyraża zgody na płatność zaliczkową. Wymagany termin płatności FV nie krótszy niż 14 dni. W terminie od 16.01.2017 do 31.03.2017 płatność w terminie 90 dni.

9. Opis sposobu przygotowania oferty:

Oferta powinna być sporządzona na formularzu ofertowym, zgodnie ze wzorem z załącznika nr 1. Oferta powinna być podpisana przez osobę upoważnioną do podpisania oferty.

Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert częściowych.

W danym obszarze Wykonawca określi cenę dla każdego elementu przedmiotu zamówienia wymienionego w poniższym zestawieniu, podając ją w kwocie brutto oraz netto, z uwzględnieniem wszystkich opłat i podatków (także podatku od towarów i usług) dla wskazanej liczby osób w zamówieniu, a także zbiorczo dla całej wartości zamówienia go dotyczącej.

Oferta powinna być sporządzona w języku polskim oraz powinna zawierać pełną nazwę oraz dane adresowe Wykonawcy.

10 .Osoba uprawniona do kontaktu z potencjalnymi Wykonawcami

Osobą uprawnioną do kontaktów w sprawie niniejszego zapytania jest Marlena Zduńczyk

e-mail: marlena.zdunczyk@pzsnstart.eu

Z w/w osobą należy kontaktować się we wszelkich sprawach, dotyczących prowadzonego postępowania wyłaniania wykonawcy od momentu otrzymania niniejszego dokumentu, aż do rozstrzygnięcia wyboru.

11. Miejsce, termin i sposób złożenia oferty:

  1. Oferta powinna być przesłana za pośrednictwem: poczty elektronicznej na adres: biuro@pzsnstart.eu, faksem na nr: 22 659-30-11,  poczty, kuriera lub też dostarczona osobiście na  adres: ul. Trylogii 2/16, 01-981 Warszawa  do dnia 9 stycznia 2017 r. wraz z załączoną kserokopią wypisu z rejestru przedsiębiorców lub zaświadczenia z ewidencji działalności gospodarczej, wystawione w dacie nie wcześniejszej niż sześć miesięcy przed datą złożenia oferty. zatytułowaną następująco: „Oferta na usługę.

Oferty otrzymane po 09.01.2017 r. nie będą rozpatrywane.

  1. Wybór ofert nastąpi w dniu 10.01.2017 r. i zakończony zostanie protokołem.

12. Kryteria oceny ofert i wyboru Wykonawcy:

W celu wyboru najkorzystniejszej oferty Zamawiający dokona oceny i wyboru ofert spośród Wykonawców spełniających warunki określone w punkcie 7, a także w oparciu o następujące kryteria:

 1. Całkowity koszt oferty – 100%

Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych.

13. Sposób obliczenia oferty

Wagi procentowe przypisane do poszczególnych kryteriów oceny ofert

 1. Całkowity koszt oferty – 100%

Sposób przyznawania punktacji za spełnienie kryterium:

((Kmin / Kbad) * 100%) * 100= Ilość punktów

gdzie:

Kmin – cena brutto oferty najtańszej

Kbad – cena brutto oferty badanej

100 – współczynnik stały

14. Formalności, jakie powinny być dopełnione po wyborze oferty w celu zawarcia umowy

W dniu 10.01.2017 r. Zamawiający przeprowadzi analizę złożonych ofert. W tym czasie zastrzega sobie prawo do negocjacji i wyjaśnień dotyczących zakresu oferty.

Za najkorzystniejszą zostanie uznana oferta, która uzyska najwyższą końcową ocenę oraz spełni inne wymagania zamieszczone w zapytaniu ofertowym.

Oceny i wyboru ofert dokona powołana w tym celu Komisja. Po dokonaniu oceny i wyborze oferty zostanie sporządzony protokół podpisany przez członków Komisji.

Wybranego kontrahenta Komisja zaprosi do podpisania umowy.

Jeżeli kontrahent, którego oferta została wybrana, odstąpi od zawarcia umowy, Zamawiający może wybrać ofertę najkorzystniejszą spośród pozostałych ofert dla danego zapytania.

O wyborze najkorzystniejszej oferty Zamawiający zawiadomi drogą mailową niezwłocznie wszystkie podmioty, które przesłały oferty w ustalonym terminie. Ogłoszenie zwycięzcy niniejszego postępowania ofertowego nastąpi w dniu 10.01.2017 r.

15. Termin związania ofertą

Termin związania ofertą wynosi 30 dni od upływu terminu składania ofert.

16. Unieważnienie postępowania

Zamawiający zastrzega sobie możliwość unieważnienia postępowania bez podania przyczyny. W przypadku unieważnienia postępowania, Zamawiający nie ponosi kosztów postępowania.

18. Uwagi końcowe

Z możliwości realizacji zamówienia będą wyłączone podmioty, które powiązane są z beneficjentem lub osobami upoważnionymi do zaciągania zobowiązań w imieniu beneficjenta lub osobami wykonującymi w imieniu beneficjenta czynności, związane z przygotowaniem i przeprowadzeniem procedury wyboru wykonawcy osobowo lub kapitałowo.

Niniejsze ogłoszenie nie jest ogłoszeniem w rozumieniu ustawy prawo zamówień publicznych, a propozycje składane przez zainteresowane podmioty nie są ofertami  w rozumieniu kodeksu cywilnego.

Niniejsze zapytanie ofertowe nie stanowi zobowiązania do zawarcia umowy. Polski Związek Sportu Niepełnosprawnych „Start” może odstąpić od podpisania umowy bez podania uzasadnienia swojej decyzji.

Niniejsze zapytanie ofertowe nie zobowiązuje Polskiego Związku Sportu Niepełnosprawnych „Start” do żadnego określonego działania. Wydanie niniejszego zapytania nie zobowiązuje Polskiego Związku Sportu Niepełnosprawnych „Start” do akceptacji oferty w całości lub w jej części, bez względu na jej zawartość cenową i nie zobowiązuje do składania wyjaśnień czy powodów akceptacji lub odrzucenia oferty. Polski Związek Sportu Niepełnosprawnych „Start nie może być pociągany do odpowiedzialności za jakiekolwiek koszty czy wydatki poniesione przez oferentów w związku z przygotowaniem i dostarczeniem oferty.

19. Postanowienia końcowe

Do zapytania ofertowego dołączono:

Załącznik nr 1 – Formularz ofertowy

Załącznik nr 2 – Oświadczenie o spełnieniu wymogów formalnych oraz braku powiązań kapitałowych lub osobowych

zapytanie_ofertowe_bilety_2017

Zapytanie konkursowe 01/12/2016

Polski Związek Sportu Niepełnosprawnych „Start” zaprasza do składania ofert w celu oszacowania wartości zamówienia w ramach konkursu:

Wykonanie pełno branżowej dokumentacji projektowo – kosztorysowej niezbędnej do uzyskania pozwolenia na budowę oraz wszczęcia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na wykonanie robót budowlanych dla potrzeb realizacji inwestycji Rozbudowy, Modernizacji, i Przebudowy Ośrodka Przygotowań Paraolimpijskich ”Start” w Wiśle ul. Olimpijska 1. wraz z budową infrastruktury towarzyszącej w miejscowości Wisła, oraz do złożenia wniosku o dofinansowanie w ramach programu priorytetowego LEMUR – Energooszczędne Budynki Użyteczności Publicznej wraz ze sprawowaniem funkcji nadzoru autorskiego.

Termin składania ofert  23.12.2016r. do 16.01.2017 r.

OPIS SPOSBU PRZYGOTOWANIA OFERTY

Oferta powinna być:

– opatrzona pieczątką firmową,

– posiadać datę sporządzenia,

– zawierać adres lub siedzibę oferenta, numer telefonu, numer NIP,

– podpisana czytelnie przez wykonawcę.

MIEJSCE ORAZ TERMIN SKŁADANIA OFERT

1. Oferta powinna być przesłana za pośrednictwem: poczty elektronicznej na adres: biuro@pzsnstart.eu, faksem na nr: 22 822 02 23, poczty, kuriera lub też dostarczona osobiście na  adres: ul. Trylogii 2/16, 01-982 Warszawa do dnia 16 stycznia 2017 r. do godz. 13:00.

konkurs

MP w Narciarstwie Biegowym – Wisła – Jonidło (dzień 1)

Za nami pierwszy dzień zmagań na dystansie 1 km stylem klasycznym na trasie Wisła – Jonidło. W zawodach wzięli udział sportowcy z całej Polski. Nie zabrakło również reprezentantów kadry narodowej w narciarstwie biegowym i to właśnie oni po raz kolejny zdobyli tytuły Mistrzów Polski.

Drugi dzień zawodów będzie rozgrywany na dystansie 5 km na Kubalonce.

Medaliści Mistrzostw Polski w Narciarstwie Biegowym Osób Niepełnosprawnych 2016:

Kategoria siedzących

 1. miejsce – Kamil Rosiek
 2. miejsce – Bartłomiej Sęk
 3. miejsce – Piotr Czarnota

Kategoria niewidomych i niedowidzący

 1. miejsce – Łukasz Kubica
 2. miejsce – Stanisław Spólnik
 3. miejsce – Krzysztof Szwedt

Kategoria stojących – Kobiety

 1. miejsce – Iweta Faron
 2. miejsce – Arleta Opyd
 3. miejsce – Jolanta Ligas

Kategoria stojących

 1. miejsce – Witold Skupień
 2. miejsce – Ludwik Odrzywołem
 3. miejsce – Mateusz Cecelon

Współfinansowano ze środków: Ministerstwa Sportu i Turystyki

Organizator: Polski Związek Sportu Niepełnosprawnych „Start”

Galeria

Przewodnik dla młodych sportowców

Przewodnik od Natalii Partyki

 

Fundusz Natalii Partyki nie jest w stanie przyznać stypendiów wszystkim utalentowanym młodym sportowcom. Jednak postanowiono wesprzeć młodych, ambitnych w inny sposób. Przy wsparciu ekspertów różnych dziedzin stworzono ,,Przewodnik dla młodych sportowców’’. Publikacja ta została stworzona z myślą o młodych ludziach, wchodzących w świat zawodowego sportu. Zawiera ona wskazówki fizjoterapeuty, psychologa sportowego, dietetyka, menadżera sportowego oraz wskazówki jak i po co budować swój sportowy wizerunek w mediach.

Mamy nadzieję, że dzięki zawartym w publikacji wskazówkom, droga młodych sportowców będzie możliwie jak najprostsza.

Przewodnik

Spis treści:

1. WSTĘP
Natalia Partyka

2. TRENING BEZ KONTUZJI – 5 RAD FIZJOTERAPEUTY
Dr Julia Szczechowicz

kliknij i pobierz: trening-bez-kontuzji

3. PSYCHOLOGIA SPORTU – WEJDŹ W PROFESJONALNY ŚWIAT SPORTU
Bartek Ostasz, Damian Białek

kliknij i pobierz: psychologia-sportu

4. DIETA MŁODEGO ZAWODNIKA
Bartłomiej Pomorski, Urszula Somow

kliknij i pobierz: dieta

5. MENADŻER SPORTOWY – TWÓJ PRZEWODNIK W DRODZE PO SUKCES
Janusz Szydłkowski

kliknij i pobierz: menadzer-sportowy

6. CZY SPORTOWCOWI POTRZEBNE SĄ MEDIA SPOŁECZNOŚCIOWE?
Michał Zawada

kliknij i pobierz: media-spolecznosciowe

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty – Zapytanie 2/11/2016

Polski Związek Sportu Niepełnosprawnych „Start” informuje, że w dniu 12 grudnia 2016 r. wybrano najkorzystniejszą ofertę dostawcy sprzętu sportowego zgodnie z Zapytaniem ofertowym nr 2/11/2016.

W określonym terminie wpłynęło 7 ofert spełniających warunki zawarte w zapytaniu ofertowym.

Najkorzystniejszą wg kryterium ceny ofertę, spełniającą warunki zawarte w zapytaniu ofertowym przedstawiły firmy:

 1. SUMO SP ZOO, ul. Święty Marcin 29/8, 61-806 Poznań
 2. P.P.H.U. „MARBO” S.C. Bożena Ulikowska, Michał Ulikowski, Boczna 41, 27-200 Starachowice
 3. BASPOL Sp zoo, ul. Namysłowska 8, 03-455 Warszawa
 4. FPHU AMEOLI Mariusz Anniuk, ul. Modrzejewskiej 4, 58-160 Świebodzice
 5. XC Life Tomasz KAŁUŻNY, ul. Spółdzielcza 27/2, 58/500 Jelenia Góra
 6. Salon Rowerowy Wojciech KADRZYŃSKI, ul. Piotra Skargi 20, 71-423 Szczecin
 7. Firma Handlowo Usługowa Rafał SMYŁA, ul. Stasica 14/23, 78-320 Połczyn Zdrój

Wykaz sprzętu zgodnie z ofertą

Komunikat Mistrzostw Polski Osób Niepełnosprawnych w Narciarstwie Biegowym

KOMUNIKAT MISTRZOSTW POLSKI OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH w NARCIARSTWIE BIEGOWYM

Wisła, 19-21.12.2016 r.

Organizator:

Polski Związek Sportu Niepełnosprawnych „Start” ul. Trylogii 2/16, Warszawa

Uczestnictwo:  

Prawo startu w mistrzostwach mają osoby niepełnosprawne posiadające obywatelstwo Polskie. Dopuszcza się zawodników ze schorzeniami narządu ruchu, oraz niedowidzące i niewidome z przyznaną klasą startową (amputacje, porażenia, niedowłady kończyn dolnych). Zawodnicy powinni posiadać ważne badania lekarsko-sportowe.

Sposób przeprowadzenia zawodów:

1. Mistrzostwa zostaną przeprowadzone zgodnie z przepisami PZN i IPC.

2. Konkurencje odbędą się w dniach 20-21.12.2016 r.      

Zasady finansowania:

Koszty związane z organizacją i przeprowadzeniem Mistrzostw Polski pokrywa organizator ze środków Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej przekazanych przez Ministerstwo Sportu i Turystyki.

Zgłoszenia:

Imienne zgłoszenia zawodników oraz członków ekipy należy przesłać do dnia 13.12.2016 drogą mailową na adres marcel.jaroslawski@pzsnstart.eu (na podstawie załączonego formularza).

Inne:

Organizator zapewnia możliwość wypożyczenia sprzętu po preferencyjnych cenach.

Organizator zastrzega sobie prawo zmian w „Programie”.

Zakwaterowanie uczestników – Ośrodek Przygotowań Paraolimpijskich w Wiśle, ul. Olimpijska 1

Program:

Poniedziałek 19.12.2016

Przyjazd i zakwaterowanie zawodników

19.00 – kolacja

20:00 – odprawa techniczna

Wtorek 20.12.2016

8:00 – śniadanie

9.00 – (Wisła-Jonidło) uroczyste otwarcie Mistrzostw Polski

9:15-13:30- konkurencje sprinterskie (klasy startowe: siedzący, stojący, niedowidzący/niewidomi, grupa open)

14:00- obiad

19:00- kolacja i wręczenie medali

Środa 21.12.2016 

8:00 śniadanie

9:30- (Wisła-Kubalonka) biegi średnie (klasy startowe: siedzący, stojący, niedowidzący/niewidomi)

13:00- obiad i wręczenie nagród, uroczyste zamknięcie Mistrzostw Polski.

Formularz zgłoszeniowy

Komunikat