XV Międzynarodowy Integracyjny Turniej Tenisa Stołowego

W dniach 25-26 sierpnia na hali MOSIR w Żywcu rozegrano XV Międzynarodowy Integracyjny Turniej Tenisa Stołowego. Celem zawodów  była integracja środowiska osób niepełnosprawnych z zawodnikami pełnosprawnymi. W turnieju wzięło udział 120 zawodników z Polski, Czech i Słowacji.  Wśród uczestników byli medaliści paraolimpijscy – Marcin Skrzynecki i Mirosław Kowalski. Poziom sportowy turnieju był bardzo wysoki. Zawody odbyły się dzięki wsparciu Ministerstwa Sportu i Turystyki, Urzędu Marszałkowskiego, Władz Miasta i Powiatu. Za wszelką okazaną pomoc i wsparcie serdecznie dziękujemy.

 

Wyniki:

Kobiety

 1. Borewicz Monika
 2. Rompa Barbara
 3. Potrykus Wiesława

Wózki

 1. Cabak Bahus
 2. Staszak Daniel
 3. Rompa Barbara

Kategoria 6-8 mężczyzn

 1. Skrzynecki Marcin
 2. Olczak Mariusz
 3. Pieronek Grzegorz
 4. Muszyński Jarosław
 5. Głąbicki Kacper

Kategoria 9-10 mężczyzn

 1. Igor Misztal
 2. Jabłoński Paweł
 3. Mąkosa Benedykt
 4. Konstantyn Paweł
 5. Poliak Marian

Turniej Amatorów

 1. Mateusz Zagajewski
 2. Filip Rułka
 3. Michał Kumor
 4. Andrzej Kamiński
 5. Sebastian Bąk

Turniej Integracyjny OPEN.

 1. Szymczyk Jan
 2. Kwodawski Bartosz
 3. Masłowski Jakub
 4. Wróbel Dariusz
 5. Grela Paweł

Zapytanie ofertowe nr 01/08/2017

1. Nazwa i adres zamawiającego
Polski Związek Sportu Niepełnosprawnych „Start”
Ul. Trylogii 2/16, 01–982, Warszawa
NIP: 526-10-53-340
tel.: +48 22 659 30 11
Adres strony internetowej: www.pzsnstart.eu

2. Opis przedmiotu zapytania
Przedmiotem zapytania jest usługa sprzedaży i dostarczenia sprzętu sportowego specjalistycznego dla zawodników (zgodnie z wykazem szkolonych zawodników DSW – strzelectwo sportowe) w ramach umowy nr 2017/0063/0076/SubC/DSW/MP z dnia 12.04.2017r. podpisanej pomiędzy Polskim Związkiem Sportu Niepełnosprawnych „Start” a Ministerstwem Sportu i Turystyki.

3. Zapytanie dotyczy kodu CPV
37400000-2 – Sprzęt sportowy
35300000-7 – Broń, amunicja i podobne elementy

4. Zadania po stronie Wykonawcy
 złożenie w terminie oferty na formularzu załączonym do ogłoszenia (załącznik nr 1)
 złożenie w terminie załącznika nr 2,
 Wykonawca może złożyć tylko jedną ofertę, którą będzie związany 14 dni,
 bieg terminu związania ofertą rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania ofert,
 Wykonawca może, przed upływem terminu składania ofert, zmienić lub wycofać ofertę,
 Nie dopuszcza się możliwości udziału w postępowaniu firm pośredniczących.

5. Zadania i uprawnienia po stronie Zamawiającego
 przygotowanie pełnej dokumentacji potrzebnej do rozliczenia usługi,
 uregulowanie zobowiązania wynikającego z wystawionej na w/w przedmiot faktury we wskazanym terminie.
 Zamawiający zastrzega możliwość unieważnienia postępowania bez podania przyczyny. W takim przypadku, Zamawiający nie ponosi kosztów postępowania.

6. Termin i miejsce wykonania zamówienia
 Przedmiot zamówienia należy dostarczyć do 1 lokalizacji na terenie RP w terminie do 08.09.2017r.

7. Warunki udziału w postępowaniu oraz wymagane dokumenty
Wymagania formalne wobec Oferenta/Wykonawcy:
 posiada uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień, posiada wpis do Ewidencji Działalności Gospodarczej lub Krajowego Rejestru Sądowego;
 posiada niezbędną wiedzę i doświadczenie oraz potencjał techniczny, a także dysponuje osobami zdolnymi do wykonania zamówienia; znajduje się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia;
 nie jest podmiotem powiązanym z Zamawiającym osobowo lub kapitałowo. Przez powiązania kapitałowe lub osobowe rozumie się wzajemne powiązania między Zamawiającym lub osobami wykonującymi w imieniu Zamawiającego czynności związane z przygotowaniem i przeprowadzeniem procedury wyboru wykonawcy
a Wykonawcą, polegające w szczególności na:
1. uczestniczeniu w spółce jako wspólnik spółki cywilnej lub spółki osobowej;
2. posiadaniu udziałów lub co najmniej 10 % akcji;
3. pełnieniu funkcji członka organu nadzorczego lub zarządzającego, prokurenta, pełnomocnika;
4. pozostawaniu w związku małżeńskim, w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej, pokrewieństwa lub powinowactwa w linii bocznej do drugiego stopnia lub w stosunku przysposobienia, opieki lub kurateli
 zobowiązuje się w ramach podpisanej umowy do przechowywania w sposób zapewniający dostępność, poufność i bezpieczeństwo oraz udostępnienia kontroli dokumentacji związanej z niniejszym zleceniem do dnia 31 grudnia 2022 r.
Powyższe zapisy reguluje również załącznik nr 2.

8. Waluta i warunki dotyczące rozliczeń związanych z realizacją niniejszego zamówienia
Ceny oraz wartość zbiorcza zamówienia powinny być podane w PLN (netto
i brutto). Zamawiający wyraża zgodę na płatność zaliczkową. Wymagany termin płatności nie krótszy niż 3 dni.

9. Opis sposobu przygotowania oferty
Oferta powinna być sporządzona na formularzu ofertowym, zgodnie ze wzorem z załącznika nr 1. Oferta powinna być podpisana przez osobę upoważnioną do podpisania oferty.
Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert częściowych.
W danym obszarze Wykonawca określi cenę dla każdego elementu przedmiotu zamówienia wymienionego w poniższym zestawieniu, podając ją w kwocie brutto oraz netto,
z uwzględnieniem wszystkich opłat i podatków (także podatku od towarów i usług) dla wskazanej liczby osób w zamówieniu, a także zbiorczo dla całej wartości zamówienia go dotyczącej. Oferta powinna być sporządzona w języku polskim oraz powinna zawierać pełną nazwę oraz dane adresowe Wykonawcy.

Oferta powinna również uwzględniać wszystkie poniższe elementy zamówienia wymienione poniżej:
a. Sprzedaż i dostarczenie pod wskazany adres sprzętu sportowego specjalistycznego dla zawodników (zgodnie z wykazem szkolonych zawodników DSW – strzelectwo sportowe):

L.p. Nazwa sprzętu Ilość
1. Karabin pneumatyczny FEINWERKBAU model 800 X

– 4,5mm/cal.177 DLA LEWORĘCZNEGO zawodnika/FOR LEFTHANDED shooter

– celownik 20 klik

– stopka regulowana X-Line

– kufer do transportu broni

– rękojeść, rozmiar L dla LEWORĘCZNEGO strzelca

– dźwignia do ładowania śrutu dla LEWORĘCZNEGO strzelca

1 zestaw
2. Śrut pneumatyczny Diabolo H&N FINALE MATCH HEAVY 4,49/500 40 opak.
3. Śrut pneumatyczny Diabolo H&N FINALE MATCH HEAVY 4,50/500 40 opak.
4. Śrut pneumatyczny Diabolo JSB MATCH Heavy S100 k.4,5/500 40 opak.
5. Śrut pneumatyczny Diabolo JSB MATCH Heavy S100 k.4,49/500 40 opak.
6. Celownik Anschütz, czarny, 24 Klik, 0,02mm/klik, numer katalogowy: 014421 2 sztuki
7. Torba specjalistyczna do sprzętu strzeleckiego XXL firmy AHG- Anschütz. Wymiary: 85x42x40cm, pojemność: 160l., waga: 7kg 3 sztuki
8. SCATT sensor nacisku spustu USB (Trigger sensor STS). Zestaw musi zawierać: czujnik STS, moduł kontrolny TRC-01 ze złączem USB, kabel łączący czujnik z modułem kontrolnym o długości 2,5m, kabel USB. 1 zestaw

10. Miejsce, termin i sposób złożenia oferty oraz osoba kontaktowa
a) Oferty prosimy składać do dnia 31.08.2017r. do godz. 24.00.
Ofertę w wersji elektronicznej prosimy przesłać na adres e-mail: bartosz.sojka@pzsnstart.eu. Osobą kontaktową jest Pan Bartosz Sójka.
Oferty otrzymane po 31.08.2017r. nie będą rozpatrywane.
b) Wybór ofert nastąpi w dniu 01.09.2017r. i zakończony zostanie protokołem.

11. Kryteria wyboru
Przy wyborze najkorzystniejszej oferty Zamawiający dokona oceny i wyboru ofert spośród Wykonawców spełniających warunki określone w punkcie 7, a także w oparciu o następujące kryteria:
1. Cena brutto – 100%
Zamawiający będzie badał cenę dla każdego elementu z oferty, sumując wskazane wartości poszczególnych elementów zamieszczonych w zapytaniu. Najkorzystniejsza oferta otrzymuje maksymalną punktację, zgodnie z zastosowaną w zapytaniu ofertowym wagą (100%).
Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych.

12. Sposób obliczenia oferty
Wagi procentowe przypisane do poszczególnych kryteriów oceny ofert
1. Cena brutto – 100%
Sposób przyznawania punktacji za spełnienie kryterium:
((Cmin / Cbad) * 100%) * 100= Ilość punktów
gdzie:
Cmin – cena brutto oferty najtańszej
Cbad – cena brutto oferty badanej
100 – współczynnik stały

13. Formalności, jakie powinny być dopełnione po wyborze oferty w celu zawarcia umowy
W dniu 01.09.2017r. Zamawiający przeprowadzi ocenę złożonych ofert. W tym czasie zastrzega sobie prawo do negocjacji i wyjaśnień dotyczących zakresu oferty.
Za najkorzystniejszą zostanie uznana oferta, która uzyska najwyższą ilość punktów oraz spełni pozostałe wymagania zamieszczone w zapytaniu ofertowym.
Oceny i wyboru ofert dokona Komisja. Po dokonaniu oceny i wyborze oferty zostanie sporządzony protokół podpisany przez członków Komisji. Następnie, wybranego kontrahenta Komisja zaprosi do podpisania umowy.
Jeżeli kontrahent, którego oferta została wybrana, odstąpi od zawarcia umowy, Zamawiający wybierze ofertę najkorzystniejszą spośród pozostałych ofert dla danego zapytania.
O wyborze najkorzystniejszej oferty Zamawiający zawiadomi drogą mailową oraz w formie ogłoszenia na stronie internetowej Zamawiającego niezwłocznie wszystkie podmioty, które przesłały oferty w ustalonym terminie. Ogłoszenie zwycięzcy niniejszego postępowania ofertowego nastąpi w dniu 01.09.2017r.

14. Uwagi i postanowienia końcowe
Niniejsze ogłoszenie nie jest ogłoszeniem w rozumieniu ustawy prawo zamówień publicznych, a propozycje składane przez zainteresowane podmioty nie są ofertami w rozumieniu kodeksu cywilnego.
Niniejsze zapytanie ofertowe nie stanowi zobowiązania do zawarcia umowy. Polski Związek Sportu Niepełnosprawnych „Start” może odstąpić od podpisania umowy bez podania uzasadnienia swojej decyzji.
Niniejsze zamówienie jest finansowane w całości ze środków Funduszy Rozwoju Kultury Fizycznej w ramach umowy nr: 2017/0063/0076/SubC/DSW/MP, zawartej w dniu 12.04.2017r. między Polskim Związkiem Sportu Niepełnosprawnych „Start” a Ministerstwem Sportu i Turystyki.
Wydanie niniejszego zapytania nie zobowiązuje Polskiego Związku Sportu Niepełnosprawnych „Start” do akceptacji oferty w całości lub w jej części, bez względu na jej zawartość cenową i nie zobowiązuje do składania wyjaśnień czy powodów akceptacji lub odrzucenia oferty. Polski Związek Sportu Niepełnosprawnych „Start” nie może być pociągany do odpowiedzialności za jakiekolwiek koszty czy wydatki poniesione przez oferentów w związku z przygotowaniem i dostarczeniem oferty.

15. Załączniki
Załącznik nr 1 – Formularz ofertowy
Załącznik nr 2 – Oświadczenie o spełnieniu wymogów formalnych oraz braku powiązań kapitałowych lub osobowych

Obóz sportowy dla osób niepełnosprawnych, Serwy, 11-21.08.2017

W dniach 11-21 sierpnia br. w Serwach na Pojezierzu Litewskim odbył się obóz sportowy dla osób niepełnosprawnych. Uczestnicy obozu sportowego chętnie brali udział w zajęciach sportowych i treningach z poszczególnych dyscyplin. Wielu z nich deklarowało chęć dalszego uprawiania sportu i zapisania się do klubu sportowego w swojej okolicy. Podczas obozu sportowego odbywały się treningi z poszczególnych dyscyplin sportowych: boccia, pływanie, nordic walking, kolarstwo, lekka atletyka, kajakarstwo, piłka nożna, siatkówka na siedząco, koszykówka. Zajęcia sportowe odbywały się każdego dnia w dwóch blokach: przedpołudniowym i popołudniowym. Zajęcia prowadzone były przez wykwalifikowaną i doświadczoną w pracy z niepełnosprawnymi, kadrę trenerską i instruktorską. Do przeprowadzenia treningów używany był profesjonalny sprzęt sportowy, a odbywały się one na przystosowanych dla osób niepełnosprawnych obiektach sportowych. W prowadzeniu i przygotowywaniu zajęć pomagali wolontariusze doświadczeni w pracy z osobami niepełnosprawnymi.

Obóz został zorganizowany w ramach projektu „Cykl obozów sportowych i weekendów sportowych aktywizujących osoby niepełnosprawne” dofinansowanego ze środków PFRON w ramach umowy nr ZZB/000410/BF/D.

Dofinansowany był również ze środków Ministerstwa Sportu i Turystyki.

VIII Lotto Warszawski Memoriał Kamili Skolimowskiej

Warszawa, 15 sierpnia 2017

35 000 widzów obserwowało z trybun PGE Narodowego wielkie lekkoatletyczne show, którego głównymi  bohaterami byli też lekkoatleci niepełnosprawni. Warto poinformować, że w Lotto Warszawskim  Memoriale Kamili Skolimowskiej startowało 25 sportowców niepełnosprawnych w tym 11 medalistów  lipcowych Mistrzostw Świata w Londynie. Sportowcy niepełnosprawni startowali w biegu na 100m K i M  oraz integracyjnie w kuli Ki M, dysku i skoku wzwyż ponadto po raz pierwszy w historii mitingu  wystartowali kulomioci niepełnosprawni, którzy pchają kule z pozycji siedzącej.

Uczestnikami VIII Lotto Warszawskiego Memoriału Kamili Skolimowskiej byli:

100m Mężczyzn

 1. Gil Sebastian – GZSN Start Gorzów Wlkp. – T38

– medalista Mistrzostw Polski 2016 i 2017 (200, 400m)

 1. Ciuksza Krzysztof – GZSN Start Gorzów Wlkp. – T36

IV miejsce 400m na Igrzyskach Paraolimpijskich Rio de Janejro

Złoty medalista Mistrzostw Polski 100, 200, 400m

Srebrny medalista na 200RP i 400m RP – Mistrzostw Świata  Londyn 2017

 1. Owczarek Mateusz – RSSiRON Start Radom – T37

Złoty medalista Mistrzostw Polski 100, skok w dal

IV miejsce w skoku w dal na Mistrzostwach Świata w Londynie – 2017

Fnalista na100m  MŚ w Londynie – 2017

 1. Michalski Mateusz – GZSN Start Gorzów Wlkp. – T13

Wielokrotny Złoty medalista Mistrzostw Polski 100 RP, 200RPm

Srebrny medalista na 100m- Mistrzostw Świata  Londyn 2017

Brązowy Medalista na 200m – Mistrzostw Świata  Londyn 2017

Srebrny medalista na 100m- Igrzyska Paraolimpijskie  Londyn 2012

Złoty Medalista na 200m WR –  Igrzyska Paraolimpijskie  Londyn 2012

Złoty Medalista na 100 i 200m na Mistrzostwach Świata w Lyon 2013

 1. Derus Michał – TZSN Start Tarnów  – T47

Wielokrotny Złoty medalista Mistrzostw Polski 100m RP i 200m RP

Brązowy medalista na 100 i 200m- Mistrzostw Świata  Londyn 2017

Srebrny medalista na 100m- Igrzyska Paraolimpijskie  Rio de Janejro 2016

Złoty Medalista na 100m,  na Mistrzostwach Świata w Lyon 2013

 1. Nicpoń Jakub – KSI Start Szczecin  – T13

– medalista Mistrzostw Polski 2016 i 2017 roku

Złoty medalista Mistrzostw Świata juniorów na 200m Nottwil – Szwajcaria 2017

Srebrny  medalista Mistrzostw Świata juniorów na 400m Nottwil Szwajcaria 2017

 1. Kotkowski Michał – SSR Start Poznań – T37

– medalista Mistrzostw Polski 2016 i 2017 roku

Brązowy Medalista na 400m – Mistrzostw Świata  Londyn 2017

Złoty medalista Mistrzostw Świata juniorów na 200m Nottwil Szwajcaria 2017

Srebrny  medalista Mistrzostw Świata juniorów na 800m Nottwil Szwajcaria 2017

 1. Szuba Hubert – 01.01.2001 – CRS Grudziądz  – T37

– medalista Mistrzostw Polski 2017 (100, 200m)

100m Kobiet

 1. Koprowska Iwona – 2001 – GZSN Start Gorzów Wlkp. – T37

– medalistka Mistrzostw Polski juniorów 2017 (400, 200m)

 1. Kibil Jagoda – RSSiRON Start Radom – T35

– medalista Mistrzostw Polski 2016 i 2017 roku (100 i 200m)

Srebrna medalistka Mistrzostw Świata juniorów na 100m Nottwil – Szwajcaria 2017

Finalistka Igrzysk Paraolimpijskich Rio de Janejro 2016

 1. Stawicki Michał – TZSN Tarnów – przewodnik

 2. Mazur Joanna – TZSN Start Tarnów – T11

Wielokrotna Złota medalistka Mistrzostw Polski w biegach sprinterskich

Złota medalistka na 1500m – Mistrzostw Świata  Londyn 2017

Srebrna medalistka na 800m- Mistrzostw Świata  Londyn 2017

Brązowa medalistka na 400m – Mistrzostw Świata  Londyn 2017

Finalistka Igrzysk Paraolimpijskich Rio de Janejro 2016

 1. Ignasiak Małgorzata – SSR Start Poznań – T12

– Wielokrotna medalistka Mistrzostw Polski 2014 – 2017 roku

Brązowa medalistka na 100m – Mistrzostw Świata  Londyn 2017

 1. Piotrowska Marta – WZSN Start Wrocław – T37

– Wielokrotna medalistka Mistrzostw Polski  2010 – 2017 roku

Brązowa medalistka w skoku w dal  – Mistrzostw Świata  Londyn 2017

Kula K

 Śliwińska Renata –  GZSN Start Gorzów Wlkp. –  F40

– Wielokrotna medalistka Mistrzostw Polski  2016 – 2017 roku

Srebrna medalistka Mistrzostw Świata  Londyn 2017 w pchnięciu kulą z RE (7,23m)

Finalistka Igrzysk Paraolimpijskich Rio de Janejro 2016 w kuli i dysku

Rzuty Mężczyźni

Kula M

Piotrowski Paweł –  WZSN Start Wrocław –  F36

– Wielokrotny medalista Mistrzostw Polski  w konkurencjach rzutowych (kula, dysk i oszczep),

– multimedalista Mistrzostw Świata i Igrzysk Paraolimpijskich w konkurencjach rzutowych

w latach 2004 – 2012.

 Ściubak  Tomasz –  SSiRON Start Bydgoszcz  – F37

– Wielokrotny medalista Mistrzostw Polski  w konkurencjach rzutowych (kula

– IV miejsce na Mistrzostwach Świata w kuli (Londyn 2017)

Dysk M

 Pauliński Tomasz – SSiRON Start Bydgoszcz – F35

– Wielokrotny medalista Mistrzostw Polski  w konkurencjach rzutowych (kula i dysk),

Skok wzwyż M

Lepiato Maciej –   GZSN Start Gorzów Wlkp. – T44

Złoty medalista Igrzysk Paraolompijskich Londyn 2012 i Rio 2016r.

Złoty medalista Mistrzostw Świata w skoku wzwyż:

2011  Chstchurch  – Nowa Zelandia

2013  Lyon – Francja

2015  Doha – Qatar

2017  Londyn – GBR

Rekordzista Świata w skoku wzwyż z Rio de Janejro 219cm.

Pchnięcie kulą z pozycji siedzącej

 Rokicki Janusz –  IKS Cieszyn –  F57 – Wielokrotny medalista Mistrzostw Polski  w konkurencjach rzutowych (kula i dysk ),  – multimedalista Mistrzostw Świata i Igrzysk Paraolimpijskich w konkurencjach rzutowych    w latach 2004 – 2016.    Srebrny medalista Igrzysk Paraolimpijskich Ateny, Londyn i Rio de Janejro w pchnięciu kulą, Brązowy medalista Mistrzostw Świata Londyn 2017 w pchnięciu kulą.

Kowalski Przemysław –  IKS Smok Orneta – F54   –  medalista Mistrzostw Polski 2017r

Cieślik Piotr –  IKS Cieszyn  – F33 – medalista Mistrzostw Polski 2015 – 2017r.

Ligęza Damian –   TZSN Start Tarnów – F55  – medalista Mistrzostw Polski 2016 – 2017r.

Szafrański Michał –  Sprawniejsi pl. Włoszczowa  – F34 – medalista Mistrzostw Polski 2016 – 2017r.

Ryś Tomasz –   GZSN Start Gorzów Wlkp. –  F34 – IV miejsce w pchnięciu kulą Mistrzostw Polski  2017r.