Zapytanie ofertowe nr 10/12/2017

 

dotyczące usługi sprzedaży i dostarczenia sprzętu sportowego specjalistycznego dla uczestników/czek zajęć sekcji pływackich w ramach projektu „Na start – zajęcia w sekcji pływackiej”.

1. Zamawiający:

Polski Związek Sportu Niepełnosprawnych „START”

ul. Trylogii 2/16, 01–982, Warszawa

NIP: 5261053340

REGON: 007011811

KRS: 0000124143

2. Opis przedmiotu zamówienia:

1) Przedmiotem niniejszego zamówienia jest usługa sprzedaży i dostarczenia sprzętu sportowego i akcesoriów specjalistycznych dla uczestników/czek zajęć sekcji pływackich w ramach projektu pt. „Na start – zajęcia w sekcji pływackiej”, realizowanego w ramach umowy nr ZZB/000425/BF/D z dnia 11 maja 2017 r. podpisanej pomiędzy Polskim Związkiem Sportu Niepełnosprawnych „START” a Państwowym Funduszem Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych.

2) Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia:

Usługa sprzedaży i dostarczenia sprzętu sportowego i akcesoriów specjalistycznych dla uczestników/czek zajęć sekcji pływackich, zgodnie z wykazem znajdującym się w punkcie 9 niniejszego zapytania.

3) Zamawiający dopuszcza możliwość składania ofert częściowych.

4) Zamawiający nie dopuszcza możliwości powierzenia części lub całości zamówienia podwykonawcom.

3. Zapytanie dotyczy kodu CPV:

37400000-2 – Sprzęt sportowy

4. Termin i miejsce wykonania zamówienia

 • Przedmiot zamówienia należy dostarczyć do 1 lokalizacji na terenie RP w terminie do 31.12.2017 r.

5. Zadania po stronie Wykonawcy

 • złożenie w terminie oferty na formularzu załączonym do zapytania (załącznik nr 1),
 • złożenie w terminie załącznika nr 2,
 • Wykonawca ma prawo złożyć tylko jedną ofertę,
 • Wykonawca jest związany złożoną ofertą przez okres 30 dni,
 • bieg terminu związania ofertą rozpoczyna  się wraz z upływem terminu składania ofert,
 • Wykonawca może, przed upływem terminu składania ofert, zmienić lub wycofać ofertę.

6. Zadania po stronie Zamawiającego

 • przygotowanie pełnej dokumentacji potrzebnej do rozliczenia zamówienia,
 • uregulowanie zobowiązania wynikającego z wystawionej na w/w przedmiot faktury we wskazanym terminie.

7. Warunki udziału w postępowaniu oraz dokumenty wymagane w celu spełnienia warunków

Wymagania formalne wobec Oferenta/Wykonawcy:

 • posiada uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień,
 • posiada wpis do Ewidencji Działalności Gospodarczej lub Krajowego Rejestru Sądowego,
 • posiada niezbędną wiedzę i doświadczenie oraz potencjał techniczny, a także dysponuje osobami zdolnymi do wykonania zamówienia; znajduje się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia;
 • nie jest podmiotem powiązanym z Zamawiającym osobowo lub kapitałowo. Przez powiązania kapitałowe lub osobowe rozumie się wzajemne powiązania między Zamawiającym lub osobami wykonującymi w imieniu Zamawiającego czynności związane z przygotowaniem i przeprowadzeniem procedury wyboru wykonawcy
  a Wykonawcą, polegające w szczególności na:
  1. uczestniczeniu w spółce jako wspólnik spółki cywilnej lub spółki osobowej;
  2. posiadaniu udziałów lub co najmniej 10 %  akcji;
  3. pełnieniu funkcji członka organu nadzorczego lub zarządzającego, prokurenta, pełnomocnika;
  4. pozostawaniu w związku małżeńskim, w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej, pokrewieństwa lub powinowactwa w linii bocznej do drugiego stopnia lub w stosunku przysposobienia, opieki lub kurateli
 • dysponuje potencjałem technicznym, organizacyjnym i merytorycznym niezbędnym do wykonania usługi.
 • zobowiązuje się w ramach podpisanej umowy do przechowywania w sposób zapewniający dostępność, poufność i bezpieczeństwo oraz udostępnienia kontroli dokumentacji związanej z niniejszym zleceniem do dnia 31 grudnia 2024 r.

Potwierdzenie powyższych warunków ujęte zostało w załączniku nr 2 do niniejszego zapytania.

8. Waluta i warunki dotyczące rozliczeń związanych z realizacją niniejszego zamówienia

Ceny oraz wartość zbiorcza zamówienia powinny być podane w złotych polskich (netto i brutto).

Zamawiający dopuszcza możliwość płatności zaliczkowej. Wymagany termin płatności FV nie krótszy niż 14 dni.

9. Opis sposobu przygotowania oferty:

Oferta powinna być sporządzona na formularzu ofertowym załączonym do niniejszego zapytania, zgodnie ze wzorem z załącznika nr 1. Oferta powinna być:

– podpisana przez osobę upoważnioną do podpisania oferty,

– posiadać datę sporządzenia,

– zawierać pełną nazwę, adres lub siedzibę oferenta, numer telefonu.

W danym obszarze Wykonawca określi cenę dla przedmiotu zamówienia wymienionego poniżej, podając ją w kwocie brutto oraz netto, z uwzględnieniem wszystkich opłat
i podatków (także podatku od towarów i usług), a także zbiorczo dla całej wartości zamówienia.

Oferta powinna być sporządzona w języku polskim.

Oferta powinna również uwzględniać poniższe elementy:

Sprzedaż i dostarczenie sprzętu sportowego i akcesoriów specjalistycznych pod wskazany adres.

10 .Osoba uprawniona do kontaktu z potencjalnymi Wykonawcami

Osobą uprawnioną do kontaktów w sprawie niniejszego zapytania jest P. Marzena Kotwica – Koordynator projektu:

e-mail: marzena.kotwica@pzsnstart.eu

Z w/w osobą należy kontaktować się we wszelkich sprawach, dotyczących prowadzonego postępowania wyłaniania wykonawcy od momentu otrzymania niniejszego dokumentu, aż do rozstrzygnięcia wyboru.

11. Miejsce, termin i sposób złożenia oferty:

  1. Oferty muszą być złożone do dnia 22.12.2017 r. do godz. 24.00.

Ofertę należy złożyć w wersji elektronicznej na adres e-mail: marzena.kotwica@pzsnstart.eu zatytułowaną następująco: „Oferta na usługę sprzedaży i dostarczenia sprzętu sportowego” w ramach projektu pt.: „Na start …” .

Do oferty należy dołączyć skan wypisu z rejestru przedsiębiorców lub zaświadczenie z ewidencji działalności gospodarczej, wystawione w dacie nie wcześniej niż 3 miesiące przed datą złożenia oferty.

Oferty otrzymane po 22.12.2017 r. nie będą rozpatrywane.

  1. Wybór ofert nastąpi w dniu 27.12.2017 r. i zakończony zostanie protokołem.

12. Kryteria oceny ofert i wyboru Wykonawcy:

W celu wyboru najkorzystniejszej oferty Zamawiający dokona oceny i wyboru ofert spośród Wykonawców spełniających warunki określone w punkcie 7, a także w oparciu o następujące kryteria:

 1. Cena – 100%

Zamawiający będzie badał cenę dla każdego elementu z oferty, sumując wskazane wartości poszczególnych elementów zamieszczonych w zapytaniu – wynajem obiektów sportowych. Najkorzystniejsza oferta otrzymuje maksymalną punktację, zgodnie z zastosowaną
w zapytaniu ofertowym wagą (100%).

Zamawiający dopuszcza składanie ofert częściowych.

13. Sposób obliczenia oferty

Wagi procentowe przypisane do poszczególnych kryteriów oceny ofert:

 1. Cena – 100%

Sposób przyznawania punktacji za spełnienie kryterium:

((Cmin / Cbad) * 100%) * 100= Ilość punktów

gdzie:

Cmin – cena brutto oferty najtańszej

Cbad – cena brutto oferty badanej

100 – współczynnik stały

14. Formalności, jakie powinny być dopełnione po wyborze oferty w celu zawarcia umowy

W dniu 27.12.2017 r. Zamawiający przeprowadzi analizę złożonych ofert. W tym czasie zastrzega sobie prawo do negocjacji i wyjaśnień dotyczących zakresu oferty.

Za najkorzystniejszą zostanie uznana oferta, która uzyska najwyższą końcową ocenę oraz spełni inne wymagania zamieszczone w zapytaniu ofertowym.

Oceny i wyboru ofert dokona powołana w tym celu Komisja. Po dokonaniu oceny i wyborze oferty zostanie sporządzony protokół podpisany przez członków Komisji.

Wybranego kontrahenta Komisja zaprosi do podpisania umowy.

Jeżeli kontrahent, którego oferta została wybrana, odstąpi od zawarcia umowy, Zamawiający może wybrać ofertę najkorzystniejszą spośród pozostałych ofert dla danego zapytania.

O wyborze najkorzystniejszej oferty Zamawiający zawiadomi drogą mailową niezwłocznie wszystkie podmioty, które przesłały oferty w ustalonym terminie. Ogłoszenie zwycięzcy niniejszego postępowania ofertowego nastąpi w dniu 27.12.2017 r.

15. Termin związania ofertą

Termin związania ofertą wynosi 30 dni od upływu terminu składania ofert.

16. Unieważnienie postępowania

Zamawiający zastrzega sobie możliwość unieważnienia postępowania bez podania przyczyny. W przypadku unieważnienia postępowania, Zamawiający nie ponosi kosztów postępowania.

17. Finansowanie

Zamówienie jest finansowane ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w ramach projektu „Na start – zajęcia w sekcji pływackiej”.

18. Uwagi końcowe

Z możliwości realizacji zamówienia będą wyłączone podmioty, które powiązane są
z beneficjentem lub osobami upoważnionymi do zaciągania zobowiązań w imieniu beneficjenta lub osobami wykonującymi w imieniu beneficjenta czynności, związane z przygotowaniem
i przeprowadzeniem procedury wyboru wykonawcy osobowo lub kapitałowo.

Niniejsze ogłoszenie nie jest ogłoszeniem w rozumieniu ustawy prawo zamówień publicznych,
a propozycje składane przez zainteresowane podmioty nie są ofertami w rozumieniu kodeksu cywilnego.

Niniejsze zapytanie ofertowe nie stanowi zobowiązania do zawarcia umowy. Polski Związek Sportu Niepełnosprawnych „START” może odstąpić od podpisania umowy bez podania uzasadnienia swojej decyzji.

Niniejsze zapytanie ofertowe nie zobowiązuje Polskiego Związku Sportu Niepełnosprawnych „START” do żadnego określonego działania. Wydanie niniejszego zapytania nie zobowiązuje Polskiego Związku Sportu Niepełnosprawnych „START” do akceptacji oferty w całości lub w jej części, bez względu na jej zawartość cenową i nie zobowiązuje do składania wyjaśnień czy powodów akceptacji lub odrzucenia oferty. Polski Związek Sportu Niepełnosprawnych „START” nie może być pociągany do odpowiedzialności za jakiekolwiek koszty czy wydatki poniesione przez oferentów w związku z przygotowaniem i dostarczeniem oferty.

19. Załączniki:

Załącznik nr 1 – Formularz ofertowy

Załącznik nr 2 – Oświadczenie o spełnieniu wymogów formalnych oraz braku powiązań kapitałowych lub osobowych.

ZAPYTANIE OFERTOWE nr 09/12/2017

Data publikacji: 15.12.2017r.

 

ZAPYTANIE OFERTOWE nr 09/12/2017

 1. Nazwa i adres zamawiającego

Polski Związek Sportu Niepełnosprawnych „Start”

Ul. Trylogii 2/16, 01–982, Warszawa

NIP: 526-10-53-340

tel.: +48 22 659 30 11

Adres strony internetowej: www.pzsnstart.eu

 

 1. Opis przedmiotu zapytania

Przedmiotem zapytania jest usługa sprzedaży i dostarczenia sprzętu sportowego dla zawodników (zgodnie z wykazem szkolonych zawodników DSW – narciarstwo biegowe) w ramach umowy nr 2017/0063/0076/SubC/DSW/MP z dnia 12.04.2017r. podpisanej pomiędzy Polskim Związkiem Sportu Niepełnosprawnych „Start” a Ministerstwem Sportu i Turystyki.

 

 1. Zapytanie dotyczy kodu CPV

37400000-2 – Sprzęt sportowy

 

 1. Zadania po stronie Wykonawcy
 • złożenie w terminie oferty na formularzu załączonym do ogłoszenia (załącznik nr 1)
 • złożenie w terminie załącznika nr 2,
 • Wykonawca może złożyć tylko jedną ofertę, którą będzie związany 14 dni,
 • bieg terminu związania ofertą rozpoczyna  się wraz z upływem terminu składania ofert,
 • Wykonawca może, przed upływem terminu składania ofert, zmienić lub wycofać ofertę,
 • Nie dopuszcza się możliwości udziału w postępowaniu firm pośredniczących.

 

 1. Zadania i uprawnienia po stronie Zamawiającego
 • przygotowanie pełnej dokumentacji potrzebnej do rozliczenia usługi,
 • uregulowanie zobowiązania wynikającego z wystawionej na w/w przedmiot faktury we wskazanym terminie.
 • Zamawiający zastrzega możliwość unieważnienia postępowania bez podania przyczyny. W takim przypadku, Zamawiający nie ponosi kosztów postępowania.

 

 1. Termin i miejsce wykonania zamówienia
 • Przedmiot zamówienia należy dostarczyć do 1 lokalizacji na terenie RP w terminie do 31.12.2017r.

 

 1. Warunki udziału w postępowaniu oraz wymagane dokumenty

Wymagania formalne wobec Oferenta/Wykonawcy:

 • posiada uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień, posiada wpis do Ewidencji Działalności Gospodarczej lub Krajowego Rejestru Sądowego;
 • posiada niezbędną wiedzę i doświadczenie oraz potencjał techniczny, a także dysponuje osobami zdolnymi do wykonania zamówienia; znajduje się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia;
 • nie jest podmiotem powiązanym z Zamawiającym osobowo lub kapitałowo. Przez powiązania kapitałowe lub osobowe rozumie się wzajemne powiązania między Zamawiającym lub osobami wykonującymi w imieniu Zamawiającego czynności związane z przygotowaniem i przeprowadzeniem procedury wyboru wykonawcy
  a Wykonawcą, polegające w szczególności na:

  1. uczestniczeniu w spółce jako wspólnik spółki cywilnej lub spółki osobowej;
  2. posiadaniu udziałów lub co najmniej 10 % akcji;
3.       pełnieniu funkcji członka organu nadzorczego lub zarządzającego, prokurenta, pełnomocnika;

4.       pozostawaniu w związku małżeńskim, w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej, pokrewieństwa lub powinowactwa w linii bocznej do drugiego stopnia lub w stosunku przysposobienia, opieki lub kurateli
 • zobowiązuje się w ramach podpisanej umowy do przechowywania w sposób zapewniający dostępność, poufność i bezpieczeństwo oraz udostępnienia kontroli dokumentacji związanej z niniejszym zleceniem do dnia 31 grudnia 2022 r.

Powyższe zapisy reguluje również załącznik nr 2.

 

 1. Waluta i warunki dotyczące rozliczeń związanych z realizacją niniejszego zamówienia

Ceny oraz wartość zbiorcza zamówienia powinny być podane w PLN (netto
i brutto). Zamawiający wyraża zgodę na płatność zaliczkową. Wymagany termin płatności nie krótszy niż 3 dni.

 

 1. Opis sposobu przygotowania oferty

Oferta powinna być sporządzona na formularzu ofertowym, zgodnie ze wzorem z załącznika nr 1. Oferta powinna być podpisana przez osobę upoważnioną do podpisania oferty.

Zamawiający dopuszcza możliwość składania ofert częściowych.

W danym obszarze Wykonawca określi cenę dla każdego elementu przedmiotu zamówienia wymienionego w poniższym zestawieniu, podając ją w kwocie brutto oraz netto,
z uwzględnieniem wszystkich opłat i podatków (także podatku od towarów i usług) dla wskazanej liczby osób w zamówieniu, a także zbiorczo dla całej wartości zamówienia go dotyczącej. Oferta powinna być sporządzona w języku polskim oraz powinna zawierać pełną nazwę oraz dane adresowe Wykonawcy.

 

Oferta powinna również uwzględniać wszystkie poniższe elementy zamówienia wymienione poniżej:

 1. Sprzedaż i dostarczenie pod wskazany adres sprzętu sportowego dla zawodników (zgodnie z wykazem szkolonych zawodników DSW – narciarstwo biegowe):
L.p. Nazwa sprzętu Ilość
1. Wiązania Fisher do nart biegowych klasyk – XC Racing Race Pro Classic 7 par
2. Wiązania Fisher do nart biegowych łyżwa – XC Racing Race Pro Skate 11 par
3. Kije biegowe Fisher XC Racing Speedmax, rozm. 150cm 2 pary
4. Kije biegowe Fisher XC Racing Speedmax, rozm. 160cm 2 pary
5. Kije biegowe Fisher XC Racing Speedmax, rozm. 165cm 2 pary
6. Buty biegowe Fisher do nart biegowych, łyżwa, męskie XC Racing RCS CarbonLite Skate, rozm. 42 2 pary
7. Buty biegowe Fisher do nart biegowych, łyżwa, męskie XC Racing RCS CarbonLite Skate, rozm. 46 2 pary
8. Buty biegowe Fisher do nart biegowych, łyżwa, damskie, XC Racing Women „My Style” RCS CarbonLite Skate WS., rozm. 38 2 pary
9. Buty biegowe Fisher do nart biegowych, klasyk, męskie XC Racing CarbonLite Classic, rozm. 42 2 pary
10. Buty biegowe Fisher do nart biegowych, łyżwa, męskie XC Racing CarbonLite Classic, rozm. 46 2 pary
11. Buty biegowe Fisher do nart biegowych, łyżwa, damskie, XC Racing Women „My Style” RCS CarbonLite Classic WS., rozm. 38 2 pary
12. Rękawice biegowe Fisher Nordic Gloves Black Ambition XC Glove, rozm. S/7 2 pary
13. Rękawice biegowe Fisher Nordic Gloves Black Ambition XC Glove, rozm. M/8 2 pary
14. Rękawice biegowe Fisher Nordic Gloves Black Ambition XC Glove, rozm. L/9 4 pary
15. Narty biegowe Fisher do klasyka XC Racing Speedmax Classic Plus 902MED NIS, baza 28, dł. 187cm, waga: 61kg 1 para
16. Narty biegowe Fisher do klasyka XC Racing Speedmax Classic Plus 902MED NIS, baza 28, dł. 187cm, waga: 68kg 1 para
17. Narty biegowe Fisher do klasyka XC Racing Speedmax Classic Plus 902MED NIS, baza 28, dł. 197cm, waga: 65kg 1 para
18. Narty biegowe Fisher do klasyka XC Racing Speedmax Classic Plus 902MED NIS, baza 28, dł. 203cm, waga: 76kg 1 para
19. Narty biegowe Fisher do łyżwy XC Racing Speedmax Skate Plus 610MED, baza 28, dł. 182cm, waga: 62kg 1 para
20. Narty biegowe Fisher do łyżwy XC Racing Speedmax Skate Plus 610MED, baza 28, dł. 182cm, waga: 68kg 1 para
21. Narty biegowe Fisher do łyżwy XC Racing Speedmax Skate Plus 610MED, baza 28, dł. 187cm, waga: 65kg 1 para
22. Narty biegowe Fisher do łyżwy XC Racing Speedmax Skate Plus 610MED, baza 28, dł. 192cm, waga: 77kg 1 para
23. Stół do smarowania nart biegowych, obustronny, z dwoma profilami firmy SKIGO, model VALLABORD, rozm. 800×604, z pokrowcem 1 sztuka
24. Szczotka do czyszczenia ślizgów nart (mat. końskie włosie) SWIX 1 sztuka
25. Szczotka do czyszczenia ślizgów nart (naturalna, twarda) SWIX 1 sztuka
26. Szczotka do czyszczenia ślizgów nart (nylonowa, miękka) SWIX 1 sztuka
27. Szczotka do czyszczenia ślizgów nart (brązowa, twarda) SWIX 1 sztuka
28. Cyklina do ściągania parafiny: do rowków, SWIX 4 sztuki
29. Cyklina do ściągania parafiny: plexi, 3mm, SWIX 6 sztuk
30. Żelazko do topienia parafin i proszków, T73 PERFORMANCE WAXING IRON 1 sztuka
31. Korek naturalny do rozcierania smarów SWIX z filcem, model T21 5 sztuk
32. Smar SWIX, proszek 10X 2 opak.
33. Smar SWIX, proszek 6X 2 opak.
34. Smar SWIX, proszek LIQUID HVC (ciepły) 2 opak.
35. Klistry do nart biegowych, K22 Universal 2 sztuki
36. Klistry do nart biegowych, KX75 Red Extra Wet 2 sztuki
37. Klistry do nart biegowych, KX45 Violet 2 sztuki
38. Klistry do nart biegowych, KX30 Blue Ice 2 sztuki
39. Klistry do nart biegowych, KX65 Red 2 sztuki
40. Klistry do nart biegowych, KX35 Violet Special 2 sztuki
41. Smar V55 Red Special 2 opak.
42. Smar VR 030 3 opak.
43. Smar VR 050 2 opak.
44. Smar VR 060 3 opak.
45. Smar VR 045 2 opak.
46. Smar VR 040 2 opak.
47. Smar BRIKO MAPLUS, proszek Supermed Hot 2 opak.
48. Smar BRIKO MAPLUS, proszek Supermed Hot S 2 opak.
49. Smar BRIKO MAPLUS, proszek Supermed Hot M 2 opak.
50. Smar BRIKO MAPLUS, proszek Supermed Med 2 opak.
51. Smar BRIKO MAPLUS, proszek Supermed Med S 2 opak.
52. Smar STAR, proszek FM 30 1 opak.
53. Smar VAUHTI, proszek LDR 1 opak.
54. Smar GALIUM, Max Fluor 1 opak.

 

 1. Miejsce, termin i sposób złożenia oferty oraz osoba kontaktowa
  1. Oferty prosimy składać do dnia 22.12.2017r. do godz. 24.00.

Ofertę w wersji elektronicznej prosimy przesłać na adres e-mail: bartosz.sojka@pzsnstart.eu. Osobą kontaktową jest Pan Bartosz Sójka.

Oferty otrzymane po 22.12.2017r. nie będą rozpatrywane.

 1. Wybór ofert nastąpi w dniu 27.12.2017r. i zakończony zostanie protokołem.

 

 1. Kryteria wyboru

Przy wyborze najkorzystniejszej oferty Zamawiający dokona oceny i wyboru ofert spośród Wykonawców spełniających warunki określone w punkcie 7, a także w oparciu o następujące kryteria:

 1. Wartość brutto każdej pozycji wymienionej w zapytaniu (wyrażona w PLN) – 100%

Najkorzystniejsza oferta dla danej pozycji otrzyma maksymalną punktację, zgodnie z zastosowaną w zapytaniu ofertowym wagą (100%).

Zamawiający dopuszcza możliwość składania ofert częściowych.

 

 1. Sposób obliczenia oferty

Wagi procentowe przypisane do poszczególnych kryteriów oceny ofert

 1. Wartość brutto każdej pozycji wymienionej w zapytaniu – 100%

Sposób przyznawania punktacji za spełnienie kryterium:

((Wmin / Wbad) * 100%) * 100= Ilość punktów

gdzie:

Wmin – wartość brutto oferty najtańszej

Wbad – wartość brutto oferty badanej

100 – współczynnik stały

 

 1. Formalności, jakie powinny być dopełnione po wyborze oferty w celu zawarcia umowy

W dniu 27.12.2017r. Zamawiający przeprowadzi ocenę złożonych ofert. W tym czasie zastrzega sobie prawo do negocjacji i wyjaśnień dotyczących zakresu oferty.

Za najkorzystniejszą zostanie uznana oferta, która uzyska najwyższą ilość punktów oraz spełni pozostałe wymagania zamieszczone w zapytaniu ofertowym.

Oceny i wyboru ofert dokona Komisja. Po dokonaniu oceny i wyborze oferty zostanie sporządzony protokół podpisany przez członków Komisji. Następnie, wybranego kontrahenta Komisja zaprosi do podpisania umowy.

Jeżeli kontrahent, którego oferta została wybrana, odstąpi od zawarcia umowy, Zamawiający wybierze ofertę najkorzystniejszą spośród pozostałych ofert dla danego zapytania.

O wyborze najkorzystniejszej oferty Zamawiający zawiadomi drogą mailową oraz w formie ogłoszenia na stronie internetowej Zamawiającego niezwłocznie wszystkie podmioty, które przesłały oferty w ustalonym terminie. Ogłoszenie zwycięzcy niniejszego postępowania ofertowego nastąpi w dniu 27.12.2017r.

 

 1. Uwagi i postanowienia końcowe

Niniejsze ogłoszenie nie jest ogłoszeniem w rozumieniu ustawy prawo zamówień publicznych, a propozycje składane przez zainteresowane podmioty nie są ofertami  w rozumieniu kodeksu cywilnego.

Niniejsze zapytanie ofertowe nie stanowi zobowiązania do zawarcia umowy. Polski Związek Sportu Niepełnosprawnych „Start” może odstąpić od podpisania umowy bez podania uzasadnienia swojej decyzji.

Niniejsze zamówienie jest finansowane w całości ze środków Funduszy Rozwoju Kultury Fizycznej w ramach umowy nr: 2017/0063/0076/SubC/DSW/MP, zawartej w dniu 12.04.2017r. między Polskim Związkiem Sportu Niepełnosprawnych „Start” a Ministerstwem Sportu i Turystyki.

Wydanie niniejszego zapytania nie zobowiązuje Polskiego Związku Sportu Niepełnosprawnych „Start” do akceptacji oferty w całości lub w jej części, bez względu na jej zawartość cenową i nie zobowiązuje do składania wyjaśnień czy powodów akceptacji lub odrzucenia oferty. Polski Związek Sportu Niepełnosprawnych „Start” nie może być pociągany do odpowiedzialności za jakiekolwiek koszty czy wydatki poniesione przez oferentów w związku z przygotowaniem i dostarczeniem oferty.

 

 1. Załączniki

Załącznik nr 1 – Formularz ofertowy

Załącznik nr 2 – Oświadczenie o spełnieniu wymogów formalnych oraz braku powiązań kapitałowych lub osobowych

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty na usługę sprzedaży i dostarczenia odżywek i suplementów diety dla zawodników (zgodnie z wykazem szkolonych zawodników DSW – podnoszenie ciężarów) w ramach umowy nr 2017/0063/0076/SubC/DSW/MP z dnia 12.04.2017r. podpisanej pomiędzy Polskim Związkiem Sportu Niepełnosprawnych „Start” a Ministerstwem Sportu i Turystyki.

 

 1. Postępowanie z dnia 30.11.2017r.
 2. Najkorzystniejszy oferty złożyły firmy:

Body-Lab Paweł Halicki oraz MADOX

które spełniły wszystkie wymogi formalne i otrzymały największą liczbę punktów za wykonanie przedmiotu zamówienia w wybranych punktach zapytania.

 

Nr oferty Nazwa firmy Kryterium Punkty przyznane łącznie
1 MADOX Wartość brutto 100% (poz. 2, 4, 9, 11)
2 Body-Lab Paweł Halicki Wartość brutto 100 % (poz. 1, 3, 5-8, 10, 12-20)

ZAPYTANIE OFERTOWE nr 08/12/2017

Data publikacji: 13.12.2017r.

ZAPYTANIE OFERTOWE nr 08/12/2017
1. Nazwa i adres zamawiającego
Polski Związek Sportu Niepełnosprawnych „Start”
Ul. Trylogii 2/16, 01–982, Warszawa
NIP: 526-10-53-340
tel.: +48 22 659 30 11
Adres strony internetowej: www.pzsnstart.eu

2. Opis przedmiotu zapytania
Przedmiotem zapytania jest usługa hotelowa, gastronomiczna oraz wynajmu obiektów sportowych podczas weekendu sportowego dla osób z niepełnosprawnościami w ramach projektu pt. „Cykl obozów sportowych i weekendów sportowych aktywizujących osoby niepełnosprawne”, realizowanego w ramach umowy nr ZZB/000410/BF/D z dnia 05.04.2017r. podpisanej pomiędzy Polskim Związkiem Sportu Niepełnosprawnych „Start” a Państwowym Funduszem Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych.

3. Zapytanie dotyczy kodu CPV
45212140-9 – Obiekty rekreacyjne
55120000-7 – Usługi hotelarskie w zakresie spotkań i konferencji
55000000-0 – Usługi hotelarskie, restauracyjne i handlu detalicznego
55100000-1 – Usługi hotelarskie
55270000-3 – Usługi świadczone przez placówki oferujące wyżywienie i miejsca noclegowe
55300000-3 – Usługi restauracyjne i dotyczące podawania posiłków

4. Zadania po stronie Wykonawcy
 złożenie w terminie oferty na formularzu załączonym do ogłoszenia (załącznik nr 1)
 złożenie w terminie załącznika nr 2,
 Wykonawca może złożyć tylko jedną ofertę, którą będzie związany 14 dni,
 bieg terminu związania ofertą rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania ofert,
 Wykonawca może, przed upływem terminu składania ofert, zmienić lub wycofać ofertę,
 Nie dopuszcza się możliwości udziału w postępowaniu firm pośredniczących.

5. Zadania i uprawnienia po stronie Zamawiającego
 przygotowanie pełnej dokumentacji potrzebnej do rozliczenia weekendu sportowego,
 uregulowanie zobowiązania wynikającego z wystawionej na w/w przedmiot faktury we wskazanym terminie.
 Zamawiający zastrzega możliwość unieważnienia postępowania bez podania przyczyny. W takim przypadku, Zamawiający nie ponosi kosztów postępowania.

6. Termin i miejsce wykonania zamówienia
 Przedmiot zamówienia należy wykonać na terenie województwa Małopolskiego w terminie 21-23.12.2017r.

7. Warunki udziału w postępowaniu oraz wymagane dokumenty
Wymagania formalne wobec Oferenta/Wykonawcy:
 posiada uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień, posiada wpis do Ewidencji Działalności Gospodarczej lub Krajowego Rejestru Sądowego;
 posiada niezbędną wiedzę i doświadczenie oraz potencjał techniczny, a także dysponuje osobami zdolnymi do wykonania zamówienia; znajduje się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia;
 spełnia wymogi Ministerstwa Edukacji Narodowej dotyczące wypoczynku nieletnich;
 nie jest podmiotem powiązanym z Zamawiającym osobowo lub kapitałowo. Przez powiązania kapitałowe lub osobowe rozumie się wzajemne powiązania między Zamawiającym lub osobami wykonującymi w imieniu Zamawiającego czynności związane z przygotowaniem i przeprowadzeniem procedury wyboru wykonawcy
a Wykonawcą, polegające w szczególności na:
1. uczestniczeniu w spółce jako wspólnik spółki cywilnej lub spółki osobowej;
2. posiadaniu udziałów lub co najmniej 10 % akcji;
3. pełnieniu funkcji członka organu nadzorczego lub zarządzającego, prokurenta, pełnomocnika;
4. pozostawaniu w związku małżeńskim, w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej, pokrewieństwa lub powinowactwa w linii bocznej do drugiego stopnia lub w stosunku przysposobienia, opieki lub kurateli
 zobowiązuje się w ramach podpisanej umowy do przechowywania w sposób zapewniający dostępność, poufność i bezpieczeństwo oraz udostępnienia kontroli dokumentacji związanej z niniejszym zleceniem do dnia 31 grudnia 2024 r.
Powyższe zapisy reguluje również załącznik nr 2.

8. Waluta i warunki dotyczące rozliczeń związanych z realizacją niniejszego zamówienia
Ceny oraz wartość zbiorcza zamówienia powinny być podane w PLN (netto
i brutto). Zamawiający wyraża zgodę na płatność zaliczkową. Wymagany termin płatności nie krótszy niż 14 dni.

9. Opis sposobu przygotowania oferty
Oferta powinna być sporządzona na formularzu ofertowym, zgodnie ze wzorem z załącznika nr 1. Oferta powinna być podpisana przez osobę upoważnioną do podpisania oferty.
Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert częściowych.
W danym obszarze Wykonawca określi cenę dla każdego elementu przedmiotu zamówienia wymienionego w poniższym zestawieniu, podając ją w kwocie brutto oraz netto,
z uwzględnieniem wszystkich opłat i podatków (także podatku od towarów i usług) dla wskazanej liczby osób w zamówieniu, a także zbiorczo dla całej wartości zamówienia go dotyczącej. Oferta powinna być sporządzona w języku polskim oraz powinna zawierać pełną nazwę oraz dane adresowe Wykonawcy.

Oferta powinna również uwzględniać wszystkie poniższe elementy zamówienia wymienione poniżej:

a) Zakwaterowanie dla 23 osób (w tym osób z niepełnosprawnościami oraz do 18 roku życia) w terminie 21-23.12.2017r.
Zakwaterowanie w pokojach jednoosobowych, dwuosobowych (w wyjątkowych przypadkach dopuszczalne są pokoje wieloosobowe) z łazienkami dla 23 osób w terminie 21-23.12.2017r. Proszę wskazać ilość i rodzaj oferowanych pokoi. Pokoje dla przynajmniej 15 osób powinny być przystosowane dla osób poruszających się na wózkach inwalidzkich.
b) Wyżywienie (śniadanie, obiad, kolacja) dla 23 (w tym osób z niepełnosprawnościami oraz do 18 roku życia) osób w terminie 21-23.12.2017r.
Wyżywienie w zakresie śniadania, obiadu (posiłek dwudaniowy z surówkami i napojami) oraz kolacji dla 23 osób w terminie 21-23.12.2017r. (od kolacji w dniu 21.12.2017r. do obiadu w dniu 23.12.2017r.). Wykonawca powinien umożliwić spożywanie posiłków przez osoby z niepełnosprawnościami.
c) Wynajem obiektów sportowych w terminie 21-23.12.2017r.
Dostęp do obiektów sportowych dostosowanych dla osób z niepełnosprawnościami tj.
– karnet na wyciąg orczykowy: 4h dziennie w terminie 21-23.12.2017r. dla 22 osób
Stok narciarski musi znajdować się w odległości nie większej niż 200 metrów od Hotelu.

10. Miejsce, termin i sposób złożenia oferty
a) Oferty prosimy składać do dnia 20.12.2017r. do godz. 24.00.
Ofertę w wersji elektronicznej prosimy przesłać na adres e-mail: bartosz.sojka@pzsnstart.eu. Osobą kontaktową jest Pan Bartosz Sójka.
Oferty otrzymane po 20.12.2017r. nie będą rozpatrywane.
b) Wybór ofert nastąpi w dniu 21.12.2017r. i zakończony zostanie protokołem.

11. Kryteria wyboru
Przy wyborze najkorzystniejszej oferty Zamawiający dokona oceny i wyboru ofert spośród Wykonawców spełniających warunki określone w punkcie 7, a także w oparciu o następujące kryteria:
1. Całkowity koszt oferty – 100%
Zamawiający będzie badał cenę dla każdego elementu z oferty, sumując wskazane wartości poszczególnych elementów zamieszczonych w zapytaniu – zakwaterowanie, wyżywienie (śniadanie, obiad, kolacja), wynajem obiektów sportowych. Najkorzystniejsza oferta otrzymuje maksymalną punktację, zgodnie z zastosowaną w zapytaniu ofertowym wagą (100%).
Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych.

12. Sposób obliczenia oferty
Wagi procentowe przypisane do poszczególnych kryteriów oceny ofert
1. Całkowity koszt oferty – 100%
Sposób przyznawania punktacji za spełnienie kryterium:
((Kmin / Kbad) * 100%) * 100= Ilość punktów
gdzie:
Kmin – koszt brutto oferty najtańszej
Kbad – koszt brutto oferty badanej
100 – współczynnik stały

13. Formalności, jakie powinny być dopełnione po wyborze oferty w celu zawarcia umowy
W dniu 21.12.2017r. Zamawiający przeprowadzi ocenę złożonych ofert. W tym czasie zastrzega sobie prawo do negocjacji i wyjaśnień dotyczących zakresu oferty.
Za najkorzystniejszą zostanie uznana oferta, która uzyska najwyższą ilość punktów oraz spełni pozostałe wymagania zamieszczone w zapytaniu ofertowym.
Oceny i wyboru ofert dokona Komisja. Po dokonaniu oceny i wyborze oferty zostanie sporządzony protokół podpisany przez członków Komisji. Następnie, wybranego kontrahenta Komisja zaprosi do podpisania umowy.
Jeżeli kontrahent, którego oferta została wybrana, odstąpi od zawarcia umowy, Zamawiający wybierze ofertę najkorzystniejszą spośród pozostałych ofert dla danego zapytania.
O wyborze najkorzystniejszej oferty Zamawiający zawiadomi drogą mailową oraz w formie ogłoszenia na stronie internetowej Zamawiającego niezwłocznie wszystkie podmioty, które przesłały oferty w ustalonym terminie. Ogłoszenie zwycięzcy niniejszego postępowania ofertowego nastąpi w dniu 21.12.2017r.

14. Uwagi i postanowienia końcowe
Niniejsze ogłoszenie nie jest ogłoszeniem w rozumieniu ustawy prawo zamówień publicznych, a propozycje składane przez zainteresowane podmioty nie są ofertami w rozumieniu kodeksu cywilnego.
Niniejsze zapytanie ofertowe nie stanowi zobowiązania do zawarcia umowy. Polski Związek Sportu Niepełnosprawnych „Start” może odstąpić od podpisania umowy bez podania uzasadnienia swojej decyzji.
Niniejsze zamówienie jest finansowane w całości ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w ramach projektu „Cykl obozów sportowych i weekendów sportowych aktywizujących osoby niepełnosprawne”.
Wydanie niniejszego zapytania nie zobowiązuje Polskiego Związku Sportu Niepełnosprawnych „Start” do akceptacji oferty w całości lub w jej części, bez względu na jej zawartość cenową i nie zobowiązuje do składania wyjaśnień czy powodów akceptacji lub odrzucenia oferty. Polski Związek Sportu Niepełnosprawnych „Start” nie może być pociągany do odpowiedzialności za jakiekolwiek koszty czy wydatki poniesione przez oferentów w związku z przygotowaniem i dostarczeniem oferty.

15. Załączniki
Załącznik nr 1 – Formularz ofertowy
Załącznik nr 2 – Oświadczenie o spełnieniu wymogów formalnych oraz braku powiązań kapitałowych lub osobowych

ZAPYTANIE OFERTOWE nr 07/12/2017

Data publikacji: 13.12.2017r.

ZAPYTANIE OFERTOWE nr 07/12/2017
1. Nazwa i adres zamawiającego
Polski Związek Sportu Niepełnosprawnych „Start”
Ul. Trylogii 2/16, 01–982, Warszawa
NIP: 526-10-53-340
tel.: +48 22 659 30 11
Adres strony internetowej: www.pzsnstart.eu

2. Opis przedmiotu zapytania
Przedmiotem zapytania jest usługa hotelowa, gastronomiczna oraz wynajmu obiektów sportowych podczas weekendu sportowego dla osób z niepełnosprawnościami w ramach projektu pt. „Cykl obozów sportowych i weekendów sportowych aktywizujących osoby niepełnosprawne”, realizowanego w ramach umowy nr ZZB/000410/BF/D z dnia 05.04.2017r. podpisanej pomiędzy Polskim Związkiem Sportu Niepełnosprawnych „Start” a Państwowym Funduszem Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych.

3. Zapytanie dotyczy kodu CPV
45212140-9 – Obiekty rekreacyjne
55120000-7 – Usługi hotelarskie w zakresie spotkań i konferencji
55000000-0 – Usługi hotelarskie, restauracyjne i handlu detalicznego
55100000-1 – Usługi hotelarskie
55270000-3 – Usługi świadczone przez placówki oferujące wyżywienie i miejsca noclegowe
55300000-3 – Usługi restauracyjne i dotyczące podawania posiłków

4. Zadania po stronie Wykonawcy
 złożenie w terminie oferty na formularzu załączonym do ogłoszenia (załącznik nr 1)
 złożenie w terminie załącznika nr 2,
 Wykonawca może złożyć tylko jedną ofertę, którą będzie związany 14 dni,
 bieg terminu związania ofertą rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania ofert,
 Wykonawca może, przed upływem terminu składania ofert, zmienić lub wycofać ofertę,
 Nie dopuszcza się możliwości udziału w postępowaniu firm pośredniczących.

5. Zadania i uprawnienia po stronie Zamawiającego
 przygotowanie pełnej dokumentacji potrzebnej do rozliczenia weekendu sportowego,
 uregulowanie zobowiązania wynikającego z wystawionej na w/w przedmiot faktury we wskazanym terminie.
 Zamawiający zastrzega możliwość unieważnienia postępowania bez podania przyczyny. W takim przypadku, Zamawiający nie ponosi kosztów postępowania.

6. Termin i miejsce wykonania zamówienia
 Przedmiot zamówienia należy wykonać na terenie województwa Małopolskiego w terminie 21-23.12.2017r.

7. Warunki udziału w postępowaniu oraz wymagane dokumenty
Wymagania formalne wobec Oferenta/Wykonawcy:
 posiada uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień, posiada wpis do Ewidencji Działalności Gospodarczej lub Krajowego Rejestru Sądowego;
 posiada niezbędną wiedzę i doświadczenie oraz potencjał techniczny, a także dysponuje osobami zdolnymi do wykonania zamówienia; znajduje się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia;
 spełnia wymogi Ministerstwa Edukacji Narodowej dotyczące wypoczynku nieletnich;
 nie jest podmiotem powiązanym z Zamawiającym osobowo lub kapitałowo. Przez powiązania kapitałowe lub osobowe rozumie się wzajemne powiązania między Zamawiającym lub osobami wykonującymi w imieniu Zamawiającego czynności związane z przygotowaniem i przeprowadzeniem procedury wyboru wykonawcy
a Wykonawcą, polegające w szczególności na:
1. uczestniczeniu w spółce jako wspólnik spółki cywilnej lub spółki osobowej;
2. posiadaniu udziałów lub co najmniej 10 % akcji;
3. pełnieniu funkcji członka organu nadzorczego lub zarządzającego, prokurenta, pełnomocnika;
4. pozostawaniu w związku małżeńskim, w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej, pokrewieństwa lub powinowactwa w linii bocznej do drugiego stopnia lub w stosunku przysposobienia, opieki lub kurateli
 zobowiązuje się w ramach podpisanej umowy do przechowywania w sposób zapewniający dostępność, poufność i bezpieczeństwo oraz udostępnienia kontroli dokumentacji związanej z niniejszym zleceniem do dnia 31 grudnia 2024 r.
Powyższe zapisy reguluje również załącznik nr 2.

8. Waluta i warunki dotyczące rozliczeń związanych z realizacją niniejszego zamówienia
Ceny oraz wartość zbiorcza zamówienia powinny być podane w PLN (netto
i brutto). Zamawiający wyraża zgodę na płatność zaliczkową. Wymagany termin płatności nie krótszy niż 14 dni.

9. Opis sposobu przygotowania oferty
Oferta powinna być sporządzona na formularzu ofertowym, zgodnie ze wzorem z załącznika nr 1. Oferta powinna być podpisana przez osobę upoważnioną do podpisania oferty.
Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert częściowych.
W danym obszarze Wykonawca określi cenę dla każdego elementu przedmiotu zamówienia wymienionego w poniższym zestawieniu, podając ją w kwocie brutto oraz netto,
z uwzględnieniem wszystkich opłat i podatków (także podatku od towarów i usług) dla wskazanej liczby osób w zamówieniu, a także zbiorczo dla całej wartości zamówienia go dotyczącej. Oferta powinna być sporządzona w języku polskim oraz powinna zawierać pełną nazwę oraz dane adresowe Wykonawcy.

Oferta powinna również uwzględniać wszystkie poniższe elementy zamówienia wymienione poniżej:

a) Zakwaterowanie dla 23 osób (w tym osób z niepełnosprawnościami oraz do 18 roku życia) w terminie 21-23.12.2017r.
Zakwaterowanie w pokojach jednoosobowych, dwuosobowych (w wyjątkowych przypadkach dopuszczalne są pokoje wieloosobowe) z łazienkami dla 23 osób w terminie 21-23.12.2017r. Proszę wskazać ilość i rodzaj oferowanych pokoi. Pokoje dla przynajmniej 15 osób powinny być przystosowane dla osób poruszających się na wózkach inwalidzkich.
b) Wyżywienie (śniadanie, obiad, kolacja) dla 23 (w tym osób z niepełnosprawnościami oraz do 18 roku życia) osób w terminie 21-23.12.2017r.
Wyżywienie w zakresie śniadania, obiadu (posiłek dwudaniowy z surówkami i napojami) oraz kolacji dla 23 osób w terminie 21-23.12.2017r. (od kolacji w dniu 21.12.2017r. do obiadu w dniu 23.12.2017r.). Wykonawca powinien umożliwić spożywanie posiłków przez osoby z niepełnosprawnościami.
c) Wynajem obiektów sportowych w terminie 21-23.12.2017r.
Dostęp do obiektów sportowych dostosowanych dla osób z niepełnosprawnościami tj.
– karnet na wyciąg orczykowy: 4h dziennie w terminie 21-23.12.2017r. dla 22 osób
Stok narciarski musi znajdować się w odległości nie większej niż 200 metrów od Hotelu.

10. Miejsce, termin i sposób złożenia oferty
a) Oferty prosimy składać do dnia 20.12.2017r. do godz. 24.00.
Ofertę w wersji elektronicznej prosimy przesłać na adres e-mail: bartosz.sojka@pzsnstart.eu. Osobą kontaktową jest Pan Bartosz Sójka.
Oferty otrzymane po 20.12.2017r. nie będą rozpatrywane.
b) Wybór ofert nastąpi w dniu 21.12.2017r. i zakończony zostanie protokołem.

11. Kryteria wyboru
Przy wyborze najkorzystniejszej oferty Zamawiający dokona oceny i wyboru ofert spośród Wykonawców spełniających warunki określone w punkcie 7, a także w oparciu o następujące kryteria:
1. Całkowity koszt oferty – 100%
Zamawiający będzie badał cenę dla każdego elementu z oferty, sumując wskazane wartości poszczególnych elementów zamieszczonych w zapytaniu – zakwaterowanie, wyżywienie (śniadanie, obiad, kolacja), wynajem obiektów sportowych. Najkorzystniejsza oferta otrzymuje maksymalną punktację, zgodnie z zastosowaną w zapytaniu ofertowym wagą (100%).
Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych.

12. Sposób obliczenia oferty
Wagi procentowe przypisane do poszczególnych kryteriów oceny ofert
1. Całkowity koszt oferty – 100%
Sposób przyznawania punktacji za spełnienie kryterium:
((Kmin / Kbad) * 100%) * 100= Ilość punktów
gdzie:
Kmin – koszt brutto oferty najtańszej
Kbad – koszt brutto oferty badanej
100 – współczynnik stały

13. Formalności, jakie powinny być dopełnione po wyborze oferty w celu zawarcia umowy
W dniu 21.12.2017r. Zamawiający przeprowadzi ocenę złożonych ofert. W tym czasie zastrzega sobie prawo do negocjacji i wyjaśnień dotyczących zakresu oferty.
Za najkorzystniejszą zostanie uznana oferta, która uzyska najwyższą ilość punktów oraz spełni pozostałe wymagania zamieszczone w zapytaniu ofertowym.
Oceny i wyboru ofert dokona Komisja. Po dokonaniu oceny i wyborze oferty zostanie sporządzony protokół podpisany przez członków Komisji. Następnie, wybranego kontrahenta Komisja zaprosi do podpisania umowy.
Jeżeli kontrahent, którego oferta została wybrana, odstąpi od zawarcia umowy, Zamawiający wybierze ofertę najkorzystniejszą spośród pozostałych ofert dla danego zapytania.
O wyborze najkorzystniejszej oferty Zamawiający zawiadomi drogą mailową oraz w formie ogłoszenia na stronie internetowej Zamawiającego niezwłocznie wszystkie podmioty, które przesłały oferty w ustalonym terminie. Ogłoszenie zwycięzcy niniejszego postępowania ofertowego nastąpi w dniu 21.12.2017r.

14. Uwagi i postanowienia końcowe
Niniejsze ogłoszenie nie jest ogłoszeniem w rozumieniu ustawy prawo zamówień publicznych, a propozycje składane przez zainteresowane podmioty nie są ofertami w rozumieniu kodeksu cywilnego.
Niniejsze zapytanie ofertowe nie stanowi zobowiązania do zawarcia umowy. Polski Związek Sportu Niepełnosprawnych „Start” może odstąpić od podpisania umowy bez podania uzasadnienia swojej decyzji.
Niniejsze zamówienie jest finansowane w całości ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w ramach projektu „Cykl obozów sportowych i weekendów sportowych aktywizujących osoby niepełnosprawne”.
Wydanie niniejszego zapytania nie zobowiązuje Polskiego Związku Sportu Niepełnosprawnych „Start” do akceptacji oferty w całości lub w jej części, bez względu na jej zawartość cenową i nie zobowiązuje do składania wyjaśnień czy powodów akceptacji lub odrzucenia oferty. Polski Związek Sportu Niepełnosprawnych „Start” nie może być pociągany do odpowiedzialności za jakiekolwiek koszty czy wydatki poniesione przez oferentów w związku z przygotowaniem i dostarczeniem oferty.

15. Załączniki
Załącznik nr 1 – Formularz ofertowy
Załącznik nr 2 – Oświadczenie o spełnieniu wymogów formalnych oraz braku powiązań kapitałowych lub osobowych

Zapytanie ofertowe nr 06/12/2017

dotyczące usługi sprzedaży i dostarczenia sprzętu sportowego specjalistycznego dla uczestników/czek zajęć sekcji pływackich w ramach projektu „Na start – zajęcia w sekcji pływackiej”.

1. Zamawiający:

Polski Związek Sportu Niepełnosprawnych „START”

ul. Trylogii 2/16, 01–982, Warszawa

NIP: 5261053340

REGON: 007011811

KRS: 0000124143

2. Opis przedmiotu zamówienia:

1) Przedmiotem niniejszego zamówienia jest usługa sprzedaży i dostarczenia sprzętu sportowego i akcesoriów specjalistycznych dla uczestników/czek zajęć sekcji pływackich w ramach projektu pt. „Na start – zajęcia w sekcji pływackiej”, realizowanego w ramach umowy nr ZZB/000425/BF/D z dnia 11 maja 2017 r. podpisanej pomiędzy Polskim Związkiem Sportu Niepełnosprawnych „START” a Państwowym Funduszem Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych.

2) Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia:

Usługa sprzedaży i dostarczenia sprzętu sportowego i akcesoriów specjalistycznych dla uczestników/czek zajęć sekcji pływackich, zgodnie z wykazem znajdującym się w punkcie 9 niniejszego zapytania.

3) Zamawiający dopuszcza możliwość składania ofert częściowych.

4) Zamawiający nie dopuszcza możliwości powierzenia części lub całości zamówienia podwykonawcom.

3. Zapytanie dotyczy kodu CPV:

37400000-2 – Sprzęt sportowy

4. Termin i miejsce wykonania zamówienia

 • Przedmiot zamówienia należy dostarczyć do 1 lokalizacji na terenie RP w terminie do 31.12.2017 r.

5. Zadania po stronie Wykonawcy

 • złożenie w terminie oferty na formularzu załączonym do zapytania (załącznik nr 1),
 • złożenie w terminie załącznika nr 2,
 • Wykonawca ma prawo złożyć tylko jedną ofertę,
 • Wykonawca jest związany złożoną ofertą przez okres 30 dni,
 • bieg terminu związania ofertą rozpoczyna  się wraz z upływem terminu składania ofert,
 • Wykonawca może, przed upływem terminu składania ofert, zmienić lub wycofać ofertę.

6. Zadania po stronie Zamawiającego

 • przygotowanie pełnej dokumentacji potrzebnej do rozliczenia zamówienia,
 • uregulowanie zobowiązania wynikającego z wystawionej na w/w przedmiot faktury we wskazanym terminie.

7. Warunki udziału w postępowaniu oraz dokumenty wymagane w celu spełnienia warunków

Wymagania formalne wobec Oferenta/Wykonawcy:

 • posiada uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień,
 • posiada wpis do Ewidencji Działalności Gospodarczej lub Krajowego Rejestru Sądowego,
 • posiada niezbędną wiedzę i doświadczenie oraz potencjał techniczny, a także dysponuje osobami zdolnymi do wykonania zamówienia; znajduje się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia;
 • nie jest podmiotem powiązanym z Zamawiającym osobowo lub kapitałowo. Przez powiązania kapitałowe lub osobowe rozumie się wzajemne powiązania między Zamawiającym lub osobami wykonującymi w imieniu Zamawiającego czynności związane z przygotowaniem i przeprowadzeniem procedury wyboru wykonawcy a Wykonawcą, polegające w szczególności na:
  1. uczestniczeniu w spółce jako wspólnik spółki cywilnej lub spółki osobowej;
  2. posiadaniu udziałów lub co najmniej 10 %  akcji;
  3. pełnieniu funkcji członka organu nadzorczego lub zarządzającego, prokurenta, pełnomocnika;
  4. pozostawaniu w związku małżeńskim, w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej, pokrewieństwa lub powinowactwa w linii bocznej do drugiego stopnia lub w stosunku przysposobienia, opieki lub kurateli
 • dysponuje potencjałem technicznym, organizacyjnym i merytorycznym niezbędnym do wykonania usługi.
 • zobowiązuje się w ramach podpisanej umowy do przechowywania w sposób zapewniający dostępność, poufność i bezpieczeństwo oraz udostępnienia kontroli dokumentacji związanej z niniejszym zleceniem do dnia 31 grudnia 2024 r.

Potwierdzenie powyższych warunków ujęte zostało w załączniku nr 2 do niniejszego zapytania.

8. Waluta i warunki dotyczące rozliczeń związanych z realizacją niniejszego zamówienia

Ceny oraz wartość zbiorcza zamówienia powinny być podane w złotych polskich (netto
i brutto).

Zamawiający dopuszcza możliwość płatności zaliczkowej. Wymagany termin płatności FV nie krótszy niż 14 dni.

9. Opis sposobu przygotowania oferty:

Oferta powinna być sporządzona na formularzu ofertowym załączonym do niniejszego zapytania, zgodnie ze wzorem z załącznika nr 1. Oferta powinna być:

– podpisana przez osobę upoważnioną do podpisania oferty,

– posiadać datę sporządzenia,

– zawierać pełną nazwę, adres lub siedzibę oferenta, numer telefonu.

W danym obszarze Wykonawca określi cenę dla przedmiotu zamówienia wymienionego poniżej, podając ją w kwocie brutto oraz netto, z uwzględnieniem wszystkich opłat
i podatków (także podatku od towarów i usług), a także zbiorczo dla całej wartości zamówienia.

Oferta powinna być sporządzona w języku polskim.

Oferta powinna również uwzględniać poniższe elementy:

Sprzedaż i dostarczenie sprzętu sportowego i akcesoriów specjalistycznych pod wskazany adres.

10 .Osoba uprawniona do kontaktu z potencjalnymi Wykonawcami

Osobą uprawnioną do kontaktów w sprawie niniejszego zapytania jest P. Marzena Kotwica – Koordynator projektu:

e-mail: marzena.kotwica@pzsnstart.eu

Z w/w osobą należy kontaktować się we wszelkich sprawach, dotyczących prowadzonego postępowania wyłaniania wykonawcy od momentu otrzymania niniejszego dokumentu, aż do rozstrzygnięcia wyboru.

11. Miejsce, termin i sposób złożenia oferty:

  1. Oferty muszą być złożone do dnia 20.12.2017 r. do godz. 24.00.

Ofertę należy złożyć w wersji elektronicznej na adres e-mail: marzena.kotwica@pzsnstart.eu zatytułowaną następująco: „Oferta na usługę sprzedaży i dostarczenia sprzętu sportowego” w ramach projektu pt.: „Na start …” .

Do oferty należy dołączyć skan wypisu z rejestru przedsiębiorców lub zaświadczenie z ewidencji działalności gospodarczej, wystawione w dacie nie wcześniej niż 3 miesiące przed datą złożenia oferty.

Oferty otrzymane po 20.12.2017 r. nie będą rozpatrywane.

  1. Wybór ofert nastąpi w dniu 21.12.2017 r. i zakończony zostanie protokołem.

12. Kryteria oceny ofert i wyboru Wykonawcy:

W celu wyboru najkorzystniejszej oferty Zamawiający dokona oceny i wyboru ofert spośród Wykonawców spełniających warunki określone w punkcie 7, a także w oparciu o następujące kryteria:

 1. Cena – 100%

Zamawiający będzie badał cenę dla każdego elementu z oferty, sumując wskazane wartości poszczególnych elementów zamieszczonych w zapytaniu – wynajem obiektów sportowych. Najkorzystniejsza oferta otrzymuje maksymalną punktację, zgodnie z zastosowaną
w zapytaniu ofertowym wagą (100%).

Zamawiający dopuszcza składanie ofert częściowych.

13. Sposób obliczenia oferty

Wagi procentowe przypisane do poszczególnych kryteriów oceny ofert:

 1. Cena – 100%

Sposób przyznawania punktacji za spełnienie kryterium:

((Cmin / Cbad) * 100%) * 100= Ilość punktów

gdzie:

Cmin – cena brutto oferty najtańszej

Cbad – cena brutto oferty badanej

100 – współczynnik stały

14. Formalności, jakie powinny być dopełnione po wyborze oferty w celu zawarcia umowy

W dniu 20.12.2017 r. Zamawiający przeprowadzi analizę złożonych ofert. W tym czasie zastrzega sobie prawo do negocjacji i wyjaśnień dotyczących zakresu oferty.

Za najkorzystniejszą zostanie uznana oferta, która uzyska najwyższą końcową ocenę oraz spełni inne wymagania zamieszczone w zapytaniu ofertowym.

Oceny i wyboru ofert dokona powołana w tym celu Komisja. Po dokonaniu oceny i wyborze oferty zostanie sporządzony protokół podpisany przez członków Komisji.

Wybranego kontrahenta Komisja zaprosi do podpisania umowy.

Jeżeli kontrahent, którego oferta została wybrana, odstąpi od zawarcia umowy, Zamawiający może wybrać ofertę najkorzystniejszą spośród pozostałych ofert dla danego zapytania.

O wyborze najkorzystniejszej oferty Zamawiający zawiadomi drogą mailową niezwłocznie wszystkie podmioty, które przesłały oferty w ustalonym terminie. Ogłoszenie zwycięzcy niniejszego postępowania ofertowego nastąpi w dniu 20.12.2017 r.

15. Termin związania ofertą

Termin związania ofertą wynosi 30 dni od upływu terminu składania ofert.

16. Unieważnienie postępowania

Zamawiający zastrzega sobie możliwość unieważnienia postępowania bez podania przyczyny. W przypadku unieważnienia postępowania, Zamawiający nie ponosi kosztów postępowania.

17. Finansowanie

Zamówienie jest finansowane ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w ramach projektu „Na start – zajęcia w sekcji pływackiej”.

18. Uwagi końcowe

Z możliwości realizacji zamówienia będą wyłączone podmioty, które powiązane są
z beneficjentem lub osobami upoważnionymi do zaciągania zobowiązań w imieniu beneficjenta lub osobami wykonującymi w imieniu beneficjenta czynności, związane z przygotowaniem
i przeprowadzeniem procedury wyboru wykonawcy osobowo lub kapitałowo.

Niniejsze ogłoszenie nie jest ogłoszeniem w rozumieniu ustawy prawo zamówień publicznych,
a propozycje składane przez zainteresowane podmioty nie są ofertami w rozumieniu kodeksu cywilnego.

Niniejsze zapytanie ofertowe nie stanowi zobowiązania do zawarcia umowy. Polski Związek Sportu Niepełnosprawnych „START” może odstąpić od podpisania umowy bez podania uzasadnienia swojej decyzji.

Niniejsze zapytanie ofertowe nie zobowiązuje Polskiego Związku Sportu Niepełnosprawnych „START” do żadnego określonego działania. Wydanie niniejszego zapytania nie zobowiązuje Polskiego Związku Sportu Niepełnosprawnych „START” do akceptacji oferty w całości lub w jej części, bez względu na jej zawartość cenową i nie zobowiązuje do składania wyjaśnień czy powodów akceptacji lub odrzucenia oferty. Polski Związek Sportu Niepełnosprawnych „START” nie może być pociągany do odpowiedzialności za jakiekolwiek koszty czy wydatki poniesione przez oferentów w związku z przygotowaniem i dostarczeniem oferty.

19. Załączniki:

Załącznik nr 1 – Formularz ofertowy

Załącznik nr 2 – Oświadczenie o spełnieniu wymogów formalnych oraz braku powiązań kapitałowych lub osobowych.

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty

dotyczącej sprzedaży i dostarczenia sprzętu sportowego specjalistycznego dla zawodników (zgodnie z wykazem szkolonych zawodników DSW – szermierka na wózkach) w ramach umowy nr 2017/0063/0076/SubC/DSW/MP z dnia 12.04.2017r. podpisanej pomiędzy Polskim Związkiem Sportu Niepełnosprawnych „Start” a Ministerstwem Sportu i Turystyki.

 

 1. Postępowanie z dnia 02.11.2017r.
 2. Najkorzystniejszą ofertę złożyła firma:

Allstar Polska W. Ciepłowski

która spełniła wszystkie wymogi formalne i otrzymała największą liczbę punktów za wykonanie przedmiotu zamówienia.

 

 Nr oferty Nazwa firmy Kryterium Punkty przyznane łącznie
1 Allstar Polska

W. Ciepłowski

Cena brutto 100%

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty

dotyczącej sprzedaży i dostarczenia sprzętu sportowego dla Ośrodka Przygotowań Paraolimpijskich w Wiśle w ramach umowy nr 2017/0063/0076/SubC/DSW/MP z dnia 12.04.2017r. podpisanej pomiędzy Polskim Związkiem Sportu Niepełnosprawnych „Start” a Ministerstwem Sportu i Turystyki.

 

 1. Postępowanie z dnia 04.12.2017r.
 2. Najkorzystniejsze oferty złożyły firmy:

HAS-MED. Sp. z o.o.

FHU FERROS Jacek Pietruszka

INTERPLASTIC Roger Żółtowski 

która spełniła wszystkie wymogi formalne i otrzymała największą liczbę punktów za wykonanie przedmiotu zamówienia.

 

Nr oferty Nazwa firmy Kryterium Punkty przyznane łącznie
1 HAS-MED. Sp. z o.o. Wartość brutto 100% (poz. 21-22, 28-30, 43)
2 FHU FERROS Jacek Pietruszka Wartość brutto 100 % (poz. 6-14, 16-20, 33-36, 38-39, 42, 77)
3 INTERPLASTIC Roger Żółtowski Wartość brutto 100% (poz. 1-3, 27, 40-41, 44-76, 78-81, 84-88)

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty

w związku z postępowaniem na usługę sprzedaży i dostarczenia sprzętu sportowego specjalistycznego dla uczestników/czek zajęć sekcji pływackich w ramach projektu „Na start – zajęcia w sekcji pływackiej”.

 

 

 

 1. Postępowanie z dnia 1 grudnia2017 r.
 2. Kryterium wyboru oferty zgodnie z zapytaniem ofertowym stanowiła cena.
 3. Najkorzystniejszą ofertę złożyły firmy, w następującym zakresie:

 

Firma Klubben Polska Sp. z o.o.:

 

l.p. Nazwa sprzętu/akcesoriów ilość Punkty
1 Strechcordz Long Belt slider długa guma, żółta 1 100 pkt.
2 Strechcordz Long Belt slider długa guma, zielona 1 100 pkt.
3 Speedo, recznik border 10 100 pkt.
4 Strechcordz modular set zestaw, żółta 1 100 pkt.
5 Strechcordz modular set zestaw, zielona 1 100 pkt.
6 Arena, Ręcznik ręcznik duzy handy 100×150 cm 10 100 pkt.
7 Arena, worek na sprzętfast mesh red team 10 100 pkt.
8 Strechcordz, guma z wiosełkami, czerwona 3 100 pkt.
9 Strechcordz, guma z wiosełkami, zielona 4 100 pkt.
10 Strechcordz, guma z wiosełkami, żółta 3 100 pkt.
11 Arena, Ręcznik ręcznik duzy handy 100×150 cm 10 100 pkt.
12 Arena, worek na sprzętfast mesh red team 10 100 pkt.
13 Strechcordz, guma z wiosełkami, zielona 5 100 pkt.
14 Strechcordz, guma z wiosełkami, żółta 5 100 pkt.
15 Strechcordz Long Belt slider długa guma, żółta 3 100 pkt.
16 Strechcordz Long Belt slider długa guma, zielona 3 100 pkt.
17 Fashy, Krążek do wyławiania Griffin F4202 10 100 pkt.
18 Fashy, Krążek do wyławiania Griffin F4202 20 100 pkt.
19 Gonge Activity Rings, pierścienie 6 szt. 10 100 pkt.
20 Meio, Pullbuoy Ósemka 20 100 pkt.
21 Meio, Drag Ring 20 100 pkt.
22 Strechcordz Long Belt slider długa guma, żółta 10 100 pkt.
23 Strechcordz, guma z wiosełkami, żółta 10 100 pkt.
24 Arena, Ręcznik ręcznik duzy handy 100×150 cm 20 100 pkt.
25 Strechcordz, guma z wiosełkami, żółta 5 100 pkt.
26 Strechcordz, guma z wiosełkami, zielona 5 100 pkt.
27 Strechcordz Long Belt slider długa guma, żółta 5 100 pkt.
28 Strechcordz Long Belt slider długa guma, zielona 5 100 pkt.
29 Gonge Activity Rings, pierścienie 6 szt. 10 100 pkt.
30 Tyr, Pullbudy Ósemka, rozm. junior, czarno-niebieski 5 100 pkt.
31 Tyr, Pullbudy Ósemka, rozm. senior, czarno-niebieski 5 100 pkt.
32 Fashy, Krążek do wyławiania Griffin F4202 10 100 pkt.

 

Która spełniła wszystkie wymogi formalne i otrzymała największą liczbę punktów za wykonanie przedmiotu zamówienia.

 

 

Firma Sport Company Polska:

 

l.p. Nazwa sprzętu/akcesoriów ilość  Punkty
1 Arena Okulary Cobra Ultra Core Lustrzane 10 100 pkt.
2 Speedo, deska elite KickBoard 10 100 pkt.
3 Arena, Kickboard, deska do pływania 10 100 pkt.
4 Finis, płetwy krótkie treningowe Z2 zoomers, rozm. 32/33 A 1 100 pkt.
5 Finis, płetwy krótkie treningowe Z2 zoomers, rozm. 34/35 B 1 100 pkt.
6 Speedo, wiosełka Power Paddle, rozm. S 5 100 pkt.
7 Speedo, wiosełka Power Paddle, rozm. M 5 100 pkt.
8 Arena, plecak fastpack 2.1 10 100 pkt.
9 Finis, płetwy krótkie treningowe Z2 zoomers, rozm. 34/35 B 2 100 pkt.
10 Arena, plecak fastpack 2.1 10 100 pkt.
11 Speedo, wiosełka Power Paddle, rozm. L 2 100 pkt.
12 Speedo, wiosełka Power Paddle, rozm. M 4 100 pkt.
13 Speedo, wiosełka Power Paddle, rozm. S 4 100 pkt.
14 Tyr, Pullbudy Ósemka, rozm. Senior 20 100 pkt.
15 Speedo, Okulary Fastkin 3 elite Mirror 5 100 pkt.
16 Arena, plecak fastpack 2.1 20 100 pkt.
17 Speedo, czepek startowy fastskin 3, biały, rozm. M 5 100 pkt.
18 Speedo, czepek startowy fastskin 3, czarny, rozm. M 5 100 pkt.

 

Która spełniła wszystkie wymogi formalne i otrzymała największą liczbę punktów za wykonanie przedmiotu zamówienia.

 

Firma Ams Maciej Szuprowski

 

l.p. Nazwa sprzętu/akcesoriów ilość  Punkty
1 Speedo wiosełka Biofuse Power Paddle New łapki do pływania, rozm. M 4 100 pkt.
2 Speedo wiosełka Biofuse Power Paddle New łapki do pływania, rozm. L 1 100 pkt.
3 Arena, okulary Cobra Mirror Ultra 20 100 pkt.
4 Arena, okulary Cobra Mirror Ultra 20 100 pkt.
5 Arena, okulary Cobra Mirror Ultra 5 100 pkt.
6 Speedo, Okulary fastskin 3 elite mirror (każdy z kolorów po 2 szt.) 10 100 pkt.

 

Która spełniła wszystkie wymogi formalne i otrzymała największą liczbę punktów za wykonanie przedmiotu zamówienia.

 

 

Firma Aqua-Sport:

 

l.p. Nazwa sprzętu/akcesoriów ilość  Punkty
1 Finis, pullbuoy Axis, mała deska ósemka, rom. S 2 100 pkt.
2 Finis, pullbuoy Axis, mała deska ósemka, rom. M 2 100 pkt.
3 Finis, Płetwy długie Long Floating Fin, rozm. 24-26 1 100 pkt.
4 Finis, Płetwy długie Long Floating Fin, rozm. 26-29 1 100 pkt.
5 Finis, Płetwy długie Long Floating Fin, rozm. 30-33 1 100 pkt.
6 Finis, Płetwy długie Long Floating Fin, rozm. 34-35 1 100 pkt.
7 Finis, Płetwy długie Long Floating Fin, rozm. 36-37 1 100 pkt.
8 Finis, Płetwy długie Long Floating Fin, rozm. 38-39 1 100 pkt.
9 Finis, Płetwy długie Long Floating Fin, rozm. 40-41 1 100 pkt.
10 Finis, Płetwy długie Long Floating Fin, rozm. 42-43 1 100 pkt.
11 Finis, Płetwy długie Long Floating Fin, rozm. 44-45 1 100 pkt.
12 Finis, Płetwy długie Long Floating Fin, rozm. 46-47 1 100 pkt.
13 Finis, płetwy krótkie treningowe Z2 zoomers, rozm. 36/37 C 2 100 pkt.
14 Finis, płetwy krótkie treningowe Z2 zoomers, rozm. 38/39 D 2 100 pkt.
15 Finis, płetwy krótkie treningowe Z2 zoomers, rozm. 40/41 E 1 100 pkt.
16 Finis, płetwy krótkie treningowe Z2 zoomers, rozm. 42/43 F 1 100 pkt.
17 Finis, płetwy krótkie treningowe Z2 zoomers, rozm. 44/45 G 1 100 pkt.
18 Finis, płetwy krótkie treningowe Z2 zoomers, rozm. 46/47 H 1 100 pkt.
19 Finis, rurka czołowa Swimmers Snorkel Pink 10 100 pkt.
20 Finis, wiosełka Instinct sculling paddle, rozm. M 5 100 pkt.
21 Finis, Płetwy Positive Drive Fin – PDF, rozm. 38-40 1 100 pkt.
22 Finis, Pullbuoy, rozm. Senior 5 100 pkt.
23 Finis, Pullbuoy, rozm. Junior 5 100 pkt.
24 Finis, Płetwy długie Long Floating Fin, rozmiar 33-35 2 100 pkt.
25 Finis, Płetwy długie Long Floating Fin, rozmiar 35-37 3 100 pkt.
26 Finis, Płetwy długie Long Floating Fin, rozmiar 37-39 2 100 pkt.
27 Finis, Płetwy długie Long Floating Fin, rozmiar 39-42 2 100 pkt.
28 Finis, Płetwy długie Long Floating Fin, rozmiar 42-44 1 100 pkt.
29 Finis, rurka czołowa Swimmers Snorkel Pink 10 100 pkt.
30 Finis, pullbuoy Axis, mała deska ósemka, rom. M 10 100 pkt.
31 Finis, płetwy krótkie treningowe Z2 zoomers, rozm. 38/39 D 2 100 pkt.
32 Finis, płetwy krótkie treningowe Z2 zoomers, rozm. 40/41 E 2 100 pkt.
33 Finis, płetwy krótkie treningowe Z2 zoomers, rozm. 42/43 F 2 100 pkt.
34 Finis, płetwy krótkie treningowe Z2 zoomers, rozm. 44/45 G 1 100 pkt.
35 Finis, płetwy krótkie treningowe Z2 zoomers, rozm. 46/47 H 1 100 pkt.
36 Finis, Płetwy długie Long Floating Fin, rozmiar 33-35 2 100 pkt.
37 Finis, Płetwy długie Long Floating Fin, rozmiar 35-37 2 100 pkt.
38 Finis, Płetwy długie Long Floating Fin, rozmiar 37-39 2 100 pkt.
39 Finis, Płetwy długie Long Floating Fin, rozmiar 39-42 3 100 pkt.
40 Finis, Płetwy długie Long Floating Fin, rozmiar 42-44 1 100 pkt.
41 Finis, pullbuoy Axis, mała deska ósemka, rom. M 10 100 pkt.
42 Finis, płetwy krótkie treningowe Z2 zoomers, rozm. 38/39 D 3 100 pkt.
43 Finis, płetwy krótkie treningowe Z2 zoomers, rozm. 40/41 E 2 100 pkt.
44 Finis, płetwy krótkie treningowe Z2 zoomers, rozm. 42/43 F 2 100 pkt.
45 Finis, pullbuoy Axis, mała deska ósemka, rom. S 5 100 pkt.
46 Finis, pullbuoy Axis, mała deska ósemka, rom. M 5 100 pkt.
47 Speedo, Deska Universal 10 100 pkt.
48 Speedo, Deska Universal 20 100 pkt.
49 Finis, pullbuoy Axis, mała deska ósemka, rom. M 10 100 pkt.
50 Finis, Posture Trainer 20 100 pkt.
51 Speedo, Okulary Speedssocket Polarised Black gold 10 100 pkt.
52 Finis, Płetwy długie Long Floating Fin, rozm. 35-37 3 100 pkt.
53 Finis, Płetwy długie Long Floating Fin, rozm. 37-39 6 100 pkt.
54 Finis, Płetwy długie Long Floating Fin, rozm. 39-42 6 100 pkt.
55 Finis, Płetwy długie Long Floating Fin, rozm. 42-44 5 100 pkt.
56 Finis, rurka czołowa Swimmers Snorkel Pink 20 100 pkt.
57 Finis, płetwy krótkie treningowe Z2 zoomers, rozm. 40/41 E 10 100 pkt.
58 Speedo, Okulary speedsocket polarised black gold 10 100 pkt.
59 Finis, Posture Trainer 10 100 pkt.
60 Finis, pullbuoy Axis, mała deska ósemka, rom. S 5 100 pkt.
61 Finis, pullbuoy Axis, mała deska ósemka, rom. M 5 100 pkt.
62 Speedo, Deska Universal 10 100 pkt.

 

Która spełniła wszystkie wymogi formalne i otrzymała największą liczbę punktów za wykonanie przedmiotu zamówienia.

 

 

Firma handlowa Raj-sport Małgorzata Sawczak:

 

l.p. Nazwa sprzętu/akcesoriów ilość Punkty
1 Under Armour, plecak Hustle 3.0 10 100 pkt.

 

Która spełniła wszystkie wymogi formalne i otrzymała największą liczbę punktów za wykonanie przedmiotu zamówienia.

 

 

Na usługę sprzedaży i dostarczenia sprzętu sportowego specjalistycznego, zgodnie z poniższą tabelą nie została złożona oferta.

 

l.p. Nazwa sprzętu/akcesoriów ilość
1 Kiefer, płetwy krótkie, rozm. JRS 1
2 Kiefer, płetwy krótkie, rozm. JRM 2
3 Kiefer, płetwy krótkie, rozm. XXS 2
4 Kiefer, płetwy krótkie, rozm. XS 1
5 Kiefer, płetwy krótkie, rozm. S 1
6 Kiefer, płetwy krótkie, rozm. M 1
7 Kiefer, płetwy krótkie, rozm. L 1
8 Kiefer, płetwy krótkie,  rozm. XL 1

 

 

Wybór zostanie dokonany zgodnie z obowiązującymi wytycznymi w tym zakresie.

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty

dotyczącej sprzedaży i dostarczenia sprzętu sportowego dla zawodników (zgodnie z wykazem szkolonych zawodników DSW – narciarstwo alpejskie) w ramach umowy nr 2017/0063/0076/SubC/DSW/MP z dnia 12.04.2017r. podpisanej pomiędzy Polskim Związkiem Sportu Niepełnosprawnych „Start” a Ministerstwem Sportu i Turystyki.

  

 1. Postępowanie z dnia 30.11.2017r.
 2. Najkorzystniejszą ofertę złożyły firmy:

Malczewski Plus Malczewski Jakub, WALKABOUT Sp. z o.o., HEAD International GmbH

które spełniły wszystkie wymogi formalne i otrzymały największą liczbę punktów za wykonanie przedmiotu zamówienia w wybranych punktach zapytania.

 

Nr oferty Nazwa firmy Kryterium Punkty przyznane łącznie
1 Malczewski Plus

Malczewski Jakub

Wartość brutto 100% (poz. 34-35)
2 WALKABOUT Sp. z o.o. Wartość brutto 100 % (poz. 1-16)
3 HEAD International GmbH Wartość brutto 100% (poz. 17-31)
4 Tijo Martyna Biernat-Peczka Jonasz Peczka S.C. Wartość brutto 0%

(Błędne podsumowania netto i brutto)