Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty

Warszawa, 12.09.2018r.

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty

w związku z postępowaniem na usługę wynajmu obiektów sportowych podczas zajęć sekcji sportowej.

Postępowanie z dnia 04.09.2018r.

Najkorzystniejsze oferty złożyły firmy:

Powiat Policki Zespół Szkół im. Ignacego Łukasiewicza w Policach

Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji w Radomiu Sp. z o.o.

które spełniły wszystkie wymogi formalne i otrzymały największą liczbę punktów za wykonanie przedmiotu zamówienia.

 

Nr oferty Nazwa firmy Kryterium Punkty przyznane łącznie
1 Powiat Policki

Zespół Szkół im. Ignacego Łukasiewicza w Policach

Koszt oferty 100%
2 Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji w Radomiu Sp. z o.o. Koszt oferty 100%