Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty

• ZAPYTANIE OFERTOWE nr 02/04/2019
„Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty”

Warszawa, 30.04.2019 r.

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty

W związku z postępowaniem na wykonanie remontu kotłowni wraz z wymianą kotłów gazowych, systemu spalinowego i automatyki sterującej w Ośrodku Sportowym w Wiśle przy ul. Olimpijskiej 1 – zapytanie ofertowe nr 02/04/2019 z dnia 23.04.2019 r. informujemy, że najkorzystniejszą ofertę złożyła firma „Tes Tomasz Semik”, która spełniła wymogi formalne oraz warunki udziału w postępowaniu.

Oferta złożona przez wskazanego wyżej wykonawcę została najwyżej oceniona w oparciu o określone w zapytaniu ofertowym kryteria oceny ofert, w szczególności wskazany wyżej wykonawca zaoferował najkorzystniejszą cenę realizacji zamówienia”.