Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty

Warszawa, 24.05.2017r.

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty

1. Postępowanie z dnia 09.05.2017r.
2. Najkorzystniejszą ofertę złożyła firma:
P.U.H. Sport-Turystyka
która spełniła wszystkie wymogi formalne i otrzymała największą liczbę punktów za wykonanie przedmiotu zamówienia.

 Nr oferty Nazwa firmy Kryterium Punkty przyznane łącznie
1 P.U.H. Sport-Turystyka

Krystyna Głowacka

Cena brutto 100%