Konkurs na Prezesa Spółki administrującej Ośrodka „START” w Wiśle

Konkurs na stanowisko Prezesa Zarządu Spółki
administrującej Ośrodek Przygotowań Paraolimpijskich „START” w Wiśle

Zgłoszenia kandydatów w formie pisemnej przesłać należy pocztą lub składać osobiście w zamkniętych kopertach z dopiskiem „WISŁA” w siedzibie PZSN „START”, adres: 01-982 Warszawa, ul. Trylogii 2/16. Zgłoszenia przyjmowane będą do dnia 9.02.2015 r. (decyduje data wpłynięcia).
Zgłoszenie powinno zawierać:
1.    CV (zawierające m.in. informacje o doświadczeniu zawodowym, wykształceniu, znajomości języków obcych)
2.    list motywacyjny
3.    oświadczenia:
a)    o korzystaniu z pełni praw obywatelskich
b)    o posiadaniu pełnej zdolności do czynności prawnych
4.    zaświadczenie z Krajowego Rejestru Karnego, wydane nie wcześniej niż trzy miesiące przed ogłoszeniem konkursu
5.    kopie dokumentów potwierdzających kwalifikacje (oryginały lub odpisy do wglądu podczas umowy kwalifikacyjnej)
6.    informacje o sposobie kontaktowania się z kandydatem nr tel. , adres poczty elektronicznej
7.    zgoda na przetwarzanie danych osobowych w celach związanych z przeprowadzanym konkursem
Zgłoszenia nie spełniające powyższych wymagań lub złożone po terminie nie będą rozpatrywane. W toku postępowania konkursowego kandydat może zostać poproszony o przedstawienie Komisji Konkursowej dodatkowych dokumentów.
Pre-selekcjonowani kandydaci zostaną zaproszeni do rozmowy kwalifikacyjnej, której tematyką może być:
1.    wiedza o branży hotelarsko – turystycznej
2.    doświadczenie w realizacji projektów finansowanych ze źródeł zewnętrznych (np. projekty unijne)
3.    doświadczenie w kontaktach z instytucjami różnego szczebla; takt, dyplomacja
4.    kompetencje menadżerskie; znajomość zagadnień związanych z zarządzaniem firmą i kierowaniem zasobami ludzkimi
5.    doświadczenie międzynarodowe
1
Kandydat na rozmowie kwalifikacyjnej powinien przedstawić zarys planu działania spółki (biznesowy i organizacyjny).
Komisja Konkursowa ma prawo w każdym czasie, bez podania przyczyny, zakończyć postępowanie konkursowe.