Konkurs na trenera głównego – siatkówka plażowa na stojąco

ZAPYTANIE KONKURSOWE NA TRENERA GŁÓWNEGO 

kadry Polski osób niepełnosprawnych w piłce siatkowej plażowej na stojąco na lata 2018-2020

  1. Ogłaszający konkurs: Polski Związek Sportu Niepełnosprawnych „Start” w Warszawie
  2. Nazwa konkursu: zapytanie konkursowe na trenera koordynatora kadry Polski osób niepełnosprawnych w dyscyplinach piłka siatkowa plażowa na stojąco na lata 2018 – 2020.
  3. Termin ogłoszenia konkursu: 21 lutego 2018 r.
  4. Miejsce lub sposób uzyskania dodatkowych informacji dotyczących konkursu: mailowo, wysyłając zapytanie na adres: biuro@pzsnstart.eu 
  5. Kryteria oceny ofert:

– wykształcenie – 15%

– przebieg pracy (w tym trenerskiej w danej dyscyplinie ) oraz uzyskane osiągnięcia – 30%

– propozycja programu szkolenia kadry do imprezy głównej – 20%

– koncepcja tworzenia i rozwoju kadry w celu osiągnięcia jak najlepszych rezultatów sportowych – 20%

– dodatkowe kwalifikacje i umiejętności (w tym: znajomość języków obcych) – 15%

6. Oferta powinna zawierać:

1) dane personalne (imię i nazwisko, data urodzenia, adres zamieszkania, miejsce pracy),

2) informację o wykształceniu wraz z kopiami dokumentów poświadczających kwalifikacje kandydata i referencji, potwierdzonymi za zgodność z oryginałem,

3) informację o dodatkowych kwalifikacjach (w tym znajomość języków obcych) wraz z kopiami dokumentów poświadczających kwalifikacje kandydata, potwierdzonymi za zgodność z oryginałem,

4) informację o przebiegu pracy (w tym trenerskiej w danej dyscyplinie ) oraz uzyskanych osiągnięciach,

5) propozycję programu szkolenia kadry do imprezy głównej,

6) koncepcję tworzenia i rozwoju kadry w celu jak najlepszych rezultatów sportowych,

7) kopię zaświadczenia o stanie zdrowia, potwierdzoną za zgodność z oryginałem (osoba wybrana
na trenera głównego jest zobowiązana niezwłocznie dostarczyć oryginał zaświadczenia o stanie zdrowia)

8) podpisany projekt umowy, dołączony jako załącznik do zapytania konkursowego (parafowana każda strona),

9) podpisana zgoda kandydata na przetwarzanie danych osobowych, zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2002 r. Nr 101, poz. 926 z późn. zm.), dla potrzeb zawarcia umowy, w zakresie: imię, nazwisko, informacje występujące w kopiach przekazanych dokumentów, potwierdzających kwalifikacje kandydata – formularz oświadczenia kandydata o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych w załączeniu,

Oferta niezawierająca wyżej wskazanych dokumentów, oświadczeń i materiałów nie będzie brana pod uwagę.

7. Sposób przygotowania oferty: ofertę należy sporządzić w języku polskim, w następujący sposób: na stronie tytułowej podać nazwę i adres ogłaszającego konkurs; imię, nazwisko i dane adresowe kandydata oraz nazwę „Zapytanie konkursowe na trenera koordynatora kadry Polski osób niepełnosprawnych w piłce siatkowej plażowej na stojąco na lata 2018-2020 r., oraz dołączyć dokumenty, oświadczenia i materiały wskazane w pkt. 6 zapytania konkursowego.

8. Miejsce i termin złożenia ofert: ofertę należy złożyć do dnia 21.02.2018 r. do godz. 15:00, pisemnie na adres: Polski Związek Sportu Niepełnosprawnych „Start”, ul. Trylogii 2/16, 01-982 Warszawa. (Dzień 21.02.2018 r. godz. 15:00 jest ostatecznym terminem składania ofert. Termin uważa się za zachowany, jeśli oferta wpłynie do Polskiego Związku Sportu Niepełnosprawnych „Start” w dniu 21.02.2018 r. godz. 15:00. Oferty, które wpłyną po wskazanym terminie nie będą brane pod uwagę).