Mistrzostwa Polski w paranarciarstwie alpejskim i parasnowboardzie, Białka Tatrzańska/Jurgów, 19-21.12.2022 r.

KOMUNIKAT ORGANIZACYJNY i REGULAMIN

Organizator:

Polski Związek Sportu Niepełnosprawnych „Start” ul. Konwiktorska 9/2, 00-216 Warszawa

Fundacja Aktywni bez Barier ul. Podchorążych 33, Poznań

Uczestnictwo:

 • Prawo startu w Mistrzostwach mają osoby niepełnosprawne posiadające obywatelstwo Polskie.
 • Dopuszcza się ̨ zawodników ze schorzeniami narządu ruchu, oraz niedowidzące i niewidome
 • z przyznaną klasą. Zawodnicy osiadający orzeczenie o niepełnosprawności, ale niesklasyfikowane startują w kategorii OPEN.
 • W przypadku większej niż zakładana liczby zgłoszeń pierwszeństwo mają zawodnicy sklasyfikowani i z niepełnosprawnością narządu ruchu i wzroku.
 • Zawodnicy muszą posiadać ważne badania lekarsko-sportowe.
 • W Mistrzostwach   biorą   udział   zawodnicy   podpisujący   oświadczenie   o   starcie   na   własną
 • odpowiedzialność oraz zgodę na przetwarzanie danych o stanie zdrowia zawartych w oświadczeniu o niepełnosprawności.
 • Pobierana jest kaucja zwrotna za: numer startowy w wysokości 10 zł oraz za karnet 10 zł.

Zasady finansowania:

 • Koszty związane z organizacją i przeprowadzeniem Mistrzostw Polski pokrywa organizator ze środków Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej przekazanych przez Ministerstwo Kultury Dziedzictwa Narodowego i Sportu.
 • W przypadku nieważnego/nieaktualnego orzeczenia o niepełnosprawności organizator ma prawo obciążyć zawodnika i jego trenera/opiekuna kosztami za pobyt (zakwaterowanie i wyżywienie) oraz karnet narciarski.

Sposób przeprowadzenia zawodów:

 • Mistrzostwa zostaną przeprowadzone zgodnie z przepisami PZN i IPC/FIS.
 • Konkurencje odbędą się w dniach 20-21.12.2022 r.
 • Zawody zostaną przeprowadzone w grupach:
 • Narciarstwo alpejskie
 • niewidomi i niedowidzący (grupy B1-B3)
 • jeżdżący na stojąco (grupy LW1 – LW9),
  • jeżdżący na siedząco (grupy LW10 – LW12).
 • Parasnowboard:
  • SB-LL 1, SB-LL 2, SB-UL,
 • wyniki we wszystkich trzech grupach wg przeliczników czasowych zgodnych z IPC z podziałem na kobiety i mężczyzn.
 • Do przeprowadzenia w danej grupie startowej zawodów konieczna jest obecność, co najmniej 3 zawodników/zawodniczek. W przypadku mniejszej liczby zgłoszeń w danej grupie startowej przysługiwać będą jedynie wyróżnienia, przy zachowaniu zasad dotyczących ilości osób w grupie startowej.
 • Wygrywa zawodnik z najniższą sumą czasów 2 przejazdów. Organizator zastrzega sobie prawo do przeprowadzenia tylko jednego przejazdu w zależności od warunków atmosferycznych.
 • Zawodnicy obowiązkowo muszą posiadać kaski narciarskie.

Zakwaterowanie, wyżywienie:

Ośrodek wypoczynkowy „U Chramca”

ul. Środkowa 1 (1a, 2a), 34-405 Białka Tatrzańska; tel. (18) 26 542 42, tel. kom. 609 491 252

Klasyfikacja:

 • Obowiązuje klasyfikacja Międzynarodowego Komitetu Paraolimpijskiego (IPC)
 • Klasyfikacji i reklasyfikacji dokonuje klasyfikator z uprawnieniami potwierdzonymi przez PZSN „Start”
 • Jeśli zawodnik lub trener nie zgadza się z klasyfikacją może złożyć wniosek o ponowną klasyfikację.
 • Na zawodach najpóźniej klasyfikacja medycznych zawodnika dokonuje się na dzień przed startem w zawodach (tak aby było możliwe naniesienie aktualnej klasy startowej na listę startową – przed odprawą techniczną/ losowaniem numerów startowych)

Zgłoszenia:

Imienne zgłoszenia zawodników oraz członków ekipy należy przesłać do dnia 9.12.2022 r. za pomocą załączonego formularza zgłoszeniowego na adres zgloszenia@pzsnstart.eu

Informacje dodatkowe:

 • Organizator ponosi koszty zakwaterowania i wyżywienia uczestników oraz ubezpieczenia imprezy,
 • Z uwagi na ograniczoną ilość noclegów Organizator zastrzega sobie prawo do ograniczenia ilości osób towarzyszących.

Postanowienia końcowe:

 • Za bezpieczeństwo podczas zawodów odpowiedzialni są kierownicy ekip.
 • W celu wzięcia udziału w zawodach, każdy uczestnik wyraża wyraźną zgodę na przetwarzanie przez Organizatora jego danych o stanie zdrowia zawartych w orzeczeniu o niepełnosprawności oraz zgodę na przetwarzanie w tym rozpowszechnianie wizerunku utrwalonego podczas zawodów w postaci treści multimedialnych (zdjęcia, nagrania filmowe, wywiady) w celach marketingu i promocji Organizatora oraz sportu wśród osób niepełnosprawnych.
 • Zgłoszenie do zawodów jest jednoznaczne z akceptacją powyższego zapisu.
 • Szczegółowe informacje na temat przetwarzania danych osobowych uczestnika na potrzeby organizacji i przeprowadzenia zawodów zawarte są w odrębnej klauzuli informacyjnej dostępnej w formularzu zgłoszenia.
 • Wyniki Uczestników w postaci: imię i nazwisko, zajęte miejsce, liczba puntów/czas będą opublikowane na stronie internetowej PZSN Start.
 • W sprawach nieujętych w komunikacie decyduje Organizator.
 • Organizator zastrzega sobie prawo do nanoszenia zmian na Komunikat.
 • Przy składaniu protestu obowiązuje kaucja w wysokości 50 zł, protest składać można do 10 minut po zakończeniu danego przejazdu/zaistnienia sytuacji spornych. Komisję odwoławczą stanowią następujące osoby: Sędzia Główny, Dyrektor Zawodów, Klasyfikator Medyczny.

UWAGA! ORGANIZATOR ZASTRZEGA SOBIE PRAWO DO ZMIANY MIEJSCA LUB ODWOŁANIA ZAWODÓW DO 5 DNI PRZED PLANOWANYM ROZPOCZĘCIEM

Program zawodów:

Poniedziałek, 19.12.2022 r.

Od godz. 14:00 Przyjazd i zakwaterowanie uczestników 16:00 – 19:30 – klasyfikacja medyczna

19:00 – kolacja

20:00 – odprawa techniczna (on-line)

Wtorek, 20.12.2022 r.

6:30 – 8:00 – śniadanie

8:00 – Uruchomienie Wyciągów i tras narciarskich – JURGÓW 9.15 – 9:45 – oglądanie trasy 1. przejazdu G

10:00 – 11:30 – Slalom Gigant 1. Przejazd

11:45 – 12:00 – oglądanie trasy 2. przejazdu GS

12:00 – 13:00 – Slalom Gigant 2. przejazd

13:15 – 13:45 – przerwa techniczna, oglądanie trasy przejazdu snowboard cross (SL/GS) 14:00- 15:00 – snowboard cross (SL/GX)

17:00 – Odprawa techniczna (on-line)

19:00 – kolacja i uroczyste otwarcie Mistrzostw Polski i dekoracja GS

Środa, 21.12.2022 r.

6:30 – 8:00 – śniadanie

8:00 – Uruchomienie Wyciągów i tras narciarskich – JURGÓW

8.30 – 9:00 – oglądanie trasy 1 przejazdu SL 9:30 – 10:30 – Slalom 1. przejazd

11:00 – 11:30 – oglądanie trasy 2 przejazdu SL 12:00 – 13:00 – Slalom 2 przejazd od 13.00 – obiad

14:00 – dekoracja i zamknięcie Mistrzostw Polski

*Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany Programu

logo PFRON
Impreza dofinansowana ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych
zawsze i wszędzie #KibicujemyParaolimpijczykom