Nabór do projektu

Polski Związek Sportu Niepełnosprawnych „Start” – realizujący projekt „Cykl obozów sportowych i weekendów sportowych aktywizujących osoby niepełnosprawne”  współfinansowanego przez Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych poszukuje osób do obsługi projektu, którym zostaną powierzone zadania:

  • Kierownik projektu
  • Specjalista ds. rozliczeń

Projekt dotyczy zwiększenia samodzielności osób niepełnosprawnych poprzez realizację założonych w projekcie form wparcia. Do realizacji przewidziano:

a) organizację 14 11-dniowych obozów sportowych, podczas których realizowane będą następujące formy wsparcia:
– treningi sportowe,
– zajęcia w terenie – rajdy piesze, rowerowe, kajakowe, itp.,
– zajęcia na basenie,
– grupowe i indywidualne zajęcia z psychologiem,
– indywidualne zajęcia z fizjoterapeutą,
– zajęcia z personelem medycznym dot. higieny osobistej,
– spotkania z ciekawą osobą;

b) organizację 6 3-dniowych weekendów sportowych, podczas których realizowane będą następujące formy wsprarcia:
– treningi sportowe,
– indywidualne zajęcia z psychologiem,
– indywidualne zajęcia z fizjoterapeutą,
– spotkania z ciekawą osobą.

Czas trwania projektu: od stycznia do grudnia 2015 r.
Forma prawna wykonywania zadań: umowa cywilnoprawna lub samozatrudnienie

 

 

Informacje szczegółowe:
1. KIEROWNIK PROJEKTU

Zadania:
a) nadzór merytoryczny i organizacyjny nad całością działań prowadzonych w projekcie,zgodnie z obowiązującymi wytycznymi,
b) przeprowadzenie rekrutacji w celu wyłonienia beneficjentów ostatecznych,
c) zorganizowanie udziału w projekcie trenerów, instruktorów, psychologów, rehabilitantów, służby medycznej, wolontariuszy
d) zorganizowanie zakwaterowania, wyżywienia, wynajmu obiektów i sprzętu sportowego oraz dojazdów uczestników,
e) prowadzenie dokumentacji projektu.

Liczba godzin w miesiącu – 160

Wymagania:
a) umiejętność organizacji wydarzeń sportowych,
b) znajomość „Zasad wspierania realizacji zadań z zakresu rehabilitacji zawodowej i społecznej osób niepełnosprawnych, zlecanych organizacjom pozarządowym przez PFRON”
c) znajomość treści XV Konkursu PFRON na realizację zadań zlecanych,
d) znajomość przepisów dot. organizacji wypoczynku dzieci i młodzieży,
e) doświadczenie we współpracy z instytucjami publicznymi,
f) umiejętność kierowania pracą zespołu,
g) umiejętność organizacji pracy własnej,
h) komunikatywność,
i) zaangażowanie i dyspozycyjność.

 

2. SPECJALISTA DS. ROZLICZEŃ

Zadania:
a) przygotowaniu i prowadzeniu dokumentacji projektu,
b) przygotowaniu umów uczestnictwa,
c) opracowaniu programów wydarzeń,
d) opisywaniu dokumentów księgowych,
e) prowadzenie Ewidencji Godzin Wsparcia,
f) przygotowaniu rozliczenia częściowego projektu,
g) przygotowaniu rozliczenia końcowego projektu.
Liczba godzin w miesiącu – 60

Wymagania:
a) znajomość „Zasad wspierania realizacji zadań z zakresu rehabilitacji zawodowej i społecznej osób niepełnosprawnych, zlecanych organizacjom pozarządowym przez PFRON”
b) znajomość treści XV Konkursu PFRON na realizację zadań zlecanych,
c) znajomość podstawowych zasad księgowych,
d) doświadczenie w realizacji zadań publicznych,umiejętność organizacji pracy własnej,
e) umiejętność organizacji pracy własnej,
f) komunikatywność,
g) zaangażowanie i dyspozycyjność.

CV wraz z informacją, w jaki sposób kandydat/-ka spełnia poszczególne wymagania z ogłoszenia, prosimy przesłać w terminie do 29 grudnia 2014 r., na adres Polski Związek Sportu Niepełnosprawnych „Start”, Ul. Trylogii 2/16, 01-982 Warszawa

Dodatkowe informacje można uzyskać pod numerem telefonu: 22/ 659-30-11 Oferty nadesłane po wskazanym wyżej terminie nie będą rozpatrywane.

Zastrzegamy sobie prawo odpowiedzi tylko na wybrane oferty.
Po ocenie ofert w zakresie spełnienia wymagań formalnych, odbędzie się rozmowa z wybranymi osobami, w najwyższym stopniu spełniającymi warunki przedstawione w ogłoszeniu.
Polski Związek Sportu Niepełnosprawnych „Start” zastrzega sobie prawo do unieważnienia naboru w przypadku niepodpisania umowy na realizację zadania z PFRON.