Statut

Tekst jednolity Statutu przyjęty uchwałą Krajowego Zjazdu Delegatów Polskiego Związku Sportu Niepełnosprawnych „START” w dniu 4 kwietnia 2017 roku

STATUT
POLSKIEGO ZWIĄZKU SPORTU NIEPEŁNOSPRAWNYCH „START”

Rozdział 1
Nazwa, teren działania, siedziba i charakter prawny

§ 1

 1. Polski Związek Sportu Niepełnosprawnych „Start”, zwany dalej „Związkiem”, jest związkiem stowarzyszeń zrzeszającym kluby sportowe, związki sportowe oraz inne osoby prawne których statut, umowa albo akt założycielski przewidują prowadzenie działalności w sporcie osób niepełnosprawnych.
 2. Związek jest organizacją pozarządową, która samodzielnie wyznacza swoje cele, programy działania i struktury organizacyjne, a także samodzielnie ustala w drodze aktów wewnętrznych reguły swego działania i formy realizacji zadań statutowych.
 3. Związek strzeże swej niezależności od wszelkich nacisków, a w szczególności politycznych prawnych, ekonomicznych i religijnych.

§ 2

 1. Siedzibą Związku jest miasto stołeczne Warszawa.
 2. Związek działa na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej i poza jej granicami.

§3

 1. Związek działa na podstawie ustawy z dnia 25 czerwca 2010 r. o sporcie (Dz. U. Nr 127, poz. 857 z póź. zm.), ustawy z dnia 7 kwietnia 1989 r. – Prawo o stowarzyszeniach (Dz. U. z 2001 r., Nr 79, poz. 855 z póź. zm.), innych właściwych przepisów prawa powszechnie obowiązującego oraz niniejszego statutu.
 2. Związek jest członkiem międzynarodowych organizacji sportu niepełnosprawnych:
  a. Międzynarodowego Związku Sportu Niewidomych – IBSA;
  b. Międzynarodowej Organizacji Sportu i Rekreacji Osób z Porażeniami Mózgowymi – CP ISRA;
  c. Międzynarodowej Federacji Sportów na Wózkach – IWAS;
  d. Światowej Organizacji Siatkówki dla Niepełnosprawnych – World ParaVolley,
  w których reprezentuje polski sport osób niepełnosprawnych.
 3. Organem rejestrowym Związku jest Krajowy Rejestr Sądowy.
 4. Działalność Związku podlega nadzorowi Prezydenta m. st. Warszawy.

§4

 1. Związek może być członkiem krajowych i międzynarodowych organizacji o podobnych celach działania.
 2. Związek w ramach swej działalności współpracuje z krajowymi i zagranicznymi organizacjami sportowymi.

§5

 1. Związek organizuje działalność sportu osób niepełnosprawnych w następujących dyscyplinach sportu: lekkoatletyka, podnoszenie ciężarów, wyciskanie leżąc na ławeczce, goalball, koszykówka na wózkach, pływanie, szermierka na wózkach, żeglarstwo osób, strzelectwo sportowe, narciarstwo zjazdowe, narciarstwo biegowe i biathlon, kolarstwo, wioślarstwo, tenis
  stołowy, taniec na wózkach, hokej na lodzie (sledgach), łucznictwo, curling na wózkach, piłka siatkowa na stojąco, piłka siatkowa plażowa, piłka siatkowa na siedząco, boccia, kręglarstwo osób z dysfunkcjami narządu ruchu, brydż sportowy, kajakarstwo, parasnowboarding, szachy osób z dysfunkcjami narządu ruchu.
 2. Związek organizuje działalność sportu osób niepełnosprawnych również w niewymienionych w ust. 1 dyscyplinach jeśli okaże się to celowe ze względu na zadania Związku.
 3. Do realizacji zawodów i rozgrywek Związek stosuje przepisy poszczególnych
  dyscyplin sportu, określone przez właściwe dla danej dyscypliny sportu
  polskie związki sportowe i międzynarodowe federacje sportowe.

§ 6

 1. Związek używa godła, flagi organizacyjnej w kolorze biało-czerwonoczarnym z emblematem Związku oraz odznak i pieczęci organizacyjnych, zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie przepisami.
 2. Związek może ustanawiać odznaki, medale honorowe i przyznawać je, wraz z innymi nagrodami i wyróżnieniami, osobom fizycznym i prawnym zasłużonym dla Związku.

Rozdział 2
Cel i zadania Związku

§ 7

Celami Związku są:

 1. Organizowanie i prowadzenie współzawodnictwa sportowego osób niepełnosprawnych we wszystkich dyscyplinach sportowych będących w zakresie aktywności sportowej osób niepełnosprawnych, ze szczególnym uwzględnieniem dyscyplin paraolimpijskich i z poszanowaniem kompetencji wyłącznych polskich związków sportowych.
 2. Rozwijanie kultury fizycznej w szerokim znaczeniu, a także prowadzenie działalności w zakresie rehabilitacji, turystyki, rekreacji, profilaktyki prozdrowotnej oraz integracji w środowisku osób niepełnosprawnych.
 3. Reprezentowanie na zewnątrz zrzeszonych w Związku organizacji w zakresie celów i zadań statutowych Związku.

§ 8

 1. Związek realizuje swoje cele statutowe w szczególności przez:
  1) objęcie działalnością, w zakresie kultury fizycznej, jak największej liczby osób niepełnosprawnych;
  2) udzielenie członkom Związku pomocy w ich działalności związanej z kulturą fizyczną, rehabilitacją, turystyką, rekreacją, integracją i aktywnym wypoczynkiem osób niepełnosprawnych;
  3) opracowywanie procesów szkoleniowych i rozwiązań organizacyjnych sportu osób niepełnosprawnych;
  4) organizowanie zawodów i imprez sportowych w zakresie sportu niepełnosprawnych, w tym międzynarodowych;
  5) opracowywanie i wprowadzanie w życie programów rozwoju sportu osób niepełnosprawnych ze szczególnym uwzględnieniem dzieci i młodzieży niepełnosprawnej;
  6) zatwierdzanie kadry narodowej oraz przygotowania jej do igrzysk paraolimpijskich, mistrzostw świata lub mistrzostw Europy i innych zawodach międzynarodowych;
  7) zatwierdzanie rekordów krajowych w poszczególnych dyscyplinach sportowych objętych programem;
  8) szkolenie instruktorów sportu dla osób niepełnosprawnych oraz dokształcanie kadr kultury fizycznej;
  9) nawiązywanie i utrzymywanie międzynarodowych kontaktów sportowych oraz propagowanie i reprezentowanie polskiego sportu niepełnosprawnych we właściwych międzynarodowych organizacjach sportowych;
  10)prowadzenie działalności gospodarczej umożliwiającej realizację celów statutowych;
  11) prowadzenie posiadanych i tworzenie nowych samofinansujących się ośrodków sportowych, nadzorowanych bezpośrednio przez Zarząd Związku;
  12)współdziałanie z instytucjami państwowymi i samorządowymi oraz innymi organizacjami w zakresie realizacji zadań statutowych Związku;
  13)programowanie i realizacja działalności w zakresie sportu niepełnosprawnych w obszarze określonym Statutem Związku, przy współpracy z instytucjami zainteresowanymi tą działalnością;
  14)prowadzenie działalności informacyjno-promocyjnej;
  15)prowadzenie działalności oświatowej, edukacyjnej i promocyjnej w zakresie kultury fizycznej, rehabilitacji, turystyki, rekreacjii profilaktyki prozdrowotnej oraz integracji w środowisku osób niepełnosprawnych;
  16)przystępowanie i współpraca z innymi organizacjami o podobnym zakresie działalności;
  17) opracowanie zasad przyznawania klubom sportowym licencji uprawniających do uczestnictwa we współzawodnictwie sportowym osób niepełnosprawnych;
  18)określanie szczegółowych praw i obowiązków zawodników;
  19)określanie niezbędnych warunków, jakie należy zapewnić sędziom sportowym dla umożliwienia im wypełniania funkcji sędziego sportowego oraz przyznawanie licencji sędziego sportowego;
  20)określanie zasad i trybu postępowania dyscyplinarnego oraz organów prowadzących to postępowanie, w tym kompetencje tych organów, tryb postępowania oraz rodzaje i wysokość wymierzanych kar;
  21)prowadzenie ewidencji, statystyki, dokumentacji, zasobów archiwalnych oraz edytowanie sprawozdań i materiałów informacyjnych dotyczących działalności Związku;
  22)ochronę prawną interesów członków Związku;
  23)rozstrzyganie sporów powstałych między członkami Związku w wyniku ich działalności statutowej;
  24)opracowywanie i uchwalanie regulaminów dyscyplin sportu osób niepełnosprawnych oraz systemów klasyfikacji zawodników;
  25)organizowanie udziału polskich zawodników w międzynarodowym współzawodnictwie sportowym;
  26)ustalanie zasad zmiany barw klubowych przez zawodników.
 2. Działalność Związku, o której mowa w ust. 1 nie może naruszać kompetencji wyłącznych polskich związków sportowych.
 3. W zakresie niezbędnym do realizacji celów statutowych Związek może prowadzić działalność gospodarczą. Przedmiotem działalności gospodarczej może być w szczególności:
  1) działalność obiektów sportowych – PKD 93.11.Z;
  2) działalność klubów sportowych – PKD 93.12.Z;
  3) działalność obiektów służących poprawie kondycji fizycznej – PKD 93.13.Z;
  4) pozostała działalność związana ze sportem – PKD 93.19.Z;
  5) działalność wydawnicza pozostała – 22.15.Z;
  6) działalność komercyjna pozostała, gdzie indziej niesklasyfikowana – 74.87.B.
 4. Związek prowadzi działalność statutową przez swoje organy i w oparciu o zrzeszonych w nim członków.
 5. W celu prowadzenia działalności określonej w ust. 3 Związek może powoływać zakłady, agencje i fundacje oraz uczestniczyć w spółkach i w innych przedsięwzięciach.
 6. Wszelkie dochody osiągnięte w ramach prowadzonej działalności gospodarczej mogą być przeznaczone jedynie na cele statutowe Związku.
 7. Związek w swojej działalności kieruje się zasadami ochrony środowiska i zrównoważonego rozwoju.

§ 9

 1. Związek prowadzi działalność nieodpłatną pożytku publicznego w zakresie:
  1) promocji i organizacji wolontariatu;
  2) przeciwdziałania patologiom społecznym;
  3) ochrony i promocji zdrowia;
  4) oświaty i wychowania.
 2. Związek prowadzi działalność odpłatną pożytku publicznego w zakresie:
  1) pomocy społecznej, w tym pomocy rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej oraz wyrównania szans tych rodzin i osób;
  2) upowszechniania kultury fizycznej;
  3) wypoczynku dzieci i młodzieży i osób dorosłych;
  4) działań na rzecz integracji europejskiej oraz rozwoju kontaktów i współpracy między społeczeństwami;
  5) działań na rzecz kultury fizycznej w środowisku osób niepełnosprawnych;
  6) działalności oświatowej, edukacyjnej i promocyjnej w zakresie kultury fizycznej, rehabilitacji, turystyki, rekreacji profilaktyki prozdrowotnej oraz integracji w środowisku osób niepełnosprawnych.
 3. Przychody z działalności odpłatnej pożytku publicznego służą wyłącznie pokrywaniu kosztów realizacji zadań należących do sfery działalności pożytku publicznego.

§ 10

 1. Związek opiera swoją działalność na pracy społecznej członków zrzeszonych w nim organizacji.
 2. Związek może zatrudniać pracowników.
 3. Do bieżącego prowadzenia swych spraw Związek może powołać Biuro Związku.
 4. Regulamin funkcjonowania Biura Związku zatwierdza Zarząd Związku.

§ 11

Związek realizując swoje statutowe działania, współdziała z organizacjami kultury fizycznej, organizacjami młodzieżowymi, związkami zawodowymi oraz instytucjami i organizacjami zainteresowanymi rozwojem kultury fizycznej osób niepełnosprawnych.

Rozdział 3
Członkowie Związku, ich prawa i obowiązki

§12

Członkowie Związku dzielą się na:
1) zwyczajnych;
2) honorowych;
3) wspierających.

§13

 1. Członkami zwyczajnymi Związku mogą być kluby sportowe, związki sportowe oraz inne osoby prawne, których statut, umowa albo akt założycielski przewidują prowadzenie działalności w zakresie organizowania i prowadzenia współzawodnictwa sportowego osób niepełnosprawnych, a których działalność nie jest nastawiona na cele zarobkowe.
 2. Przyjęcie w poczet członków zwyczajnych Związku następuje w drodze uchwały Zarządu Związku.
 3. Do wniosku o przyjęcie w poczet członków zwyczajnych należy załączyć:
  a. uchwałę organu uprawnionego do podjęcia uchwały o przystąpieniu do Związku;
  b. zaświadczenie o wpisie do właściwej ewidencji lub rejestru;
  c. aktualny statut.
 4. Członkowie zwyczajni Związku dysponują 1 głosem stanowiącym na Krajowym Zjeździe Delegatów.
 5. Członkowie zwyczajni działają w Związku poprzez wybranych przez siebie delegatów, powoływanych na okres 4 lat, przy czym jeden członek może działać wyłącznie przez jednego delegata.
 6. Tryb powoływania i odwoływania delegatów określają przepisy wewnętrzne członków Związku.

§14

 1. Członkowie zwyczajni mają prawo do:
  1) uczestniczenia poprzez swoich delegatów w Krajowym Zjeździe Delegatów z głosem stanowiącym oraz korzystania poprzez swoich delegatów z biernego i czynnego prawa wyborczego;
  2) zgłaszania postulatów i wniosków do organów Związku;
  3) otrzymywania od Związku pomocy w zakresie realizacji jego zadań statutowych;
  4) korzystania z ośrodków Związku na warunkach określonych przez Zarząd Związku;
  5) korzystania z innych przywilejów i uprawnień wynikających ze statutu i działalności Związku.
 2. Członkowie zwyczajni są obowiązani do:
  1) przestrzegania statutu oraz uchwał i wytycznych organów Związku;
  2) opłacania składek członkowskich na rzecz Związku;
  3) poddania się jurysdykcji organów Związku;
  4) działalności na rzecz rozwoju i podnoszenia poziomu sportu osób niepełnosprawnych;
  5) dbania o dobre imię Związku oraz właściwy klimat wokół sportu osób niepełnosprawnych;
  6) brania czynnego udziału w działalności Związku.

§15

 1. Osobom fizycznym, szczególnie zasłużonym dla rozwoju kultury fizycznej osób niepełnosprawnych, może zostać nadana przez Zarząd Związku godność członka honorowego Związku. Zarząd Związku może również pozbawić godności członka honorowego.
 2. Członkom honorowym przysługują wszystkie prawa członków zwyczajnych z wyjątkiem prawa głosu stanowiącego na Krajowym Zjeździe Delegatów oraz czynnego prawa wyborczego.
 3. Członkowie honorowi otrzymują statuetkę oraz certyfikat potwierdzający nadanie godności.
 4. Członkowie honorowi zwolnieni są z obowiązku płacenia składek członkowskich.

§16

 1. Członkami wspierającymi mogą być osoby prawne, jednostki organizacyjne nieposiadające osobowości prawnej oraz osoby fizyczne, działające w celu rozwoju kultury fizycznej osób niepełnosprawnych.
 2. Członkom wspierającym przysługują wszystkie prawa członków zwyczajnych z wyjątkiem prawa głosu stanowiącego na Krajowym Zjeździe Delegatów oraz czynnego prawa wyborczego.
 3. W sprawach dotyczących powstania i ustania członkostwa członka wspierającego stosuje się odpowiednio postanowienia statutu dotyczące członka zwyczajnego.

§17

 1. Za nieprzestrzeganie postanowień statutu i regulaminu, naruszanie zasad współżycia społecznego, działanie na szkodę Związku, Zarząd Związku może stosować wobec członków Związku następujące kary:
  1) ostrzeżenie;
  2) nagana;
  3) zawieszenie w prawach członka Związku.
 2. Zasady i tryb postępowania dyscyplinarnego oraz rodzaj kar określa regulamin postępowania dyscyplinarnego uchwalony przez Zarząd Związku.

§18

Członkostwo w Związku ustaje w przypadku:
1) śmierci członka będącego osobą fizyczną;
2) rozwiązania, postawienia w stan likwidacji lub ogłoszenia upadłości członka będącego osobą prawną lub organizacją nieposiadającą osobowości prawnej;
3) pisemnej rezygnacji członka, złożonej do Zarządu Związku.

Rozdział 4
Struktura organizacyjna Związku
PRZEPISY OGÓLNE

§ 19

 1. W skład Związku wchodzą jego organy.
 2. Organami Związku są:
  1) Krajowy Zjazd Delegatów;
  2) Zarząd Związku;
  3) Komisja Rewizyjna.
 3.  Kadencja Zarządu Związku i Komisji Rewizyjnej trwa 4 lata. W przypadku dokooptowania na podstawie § 23 nowych członków Zarządu Związku lub Komisji Rewizyjnej kadencja takich dokooptowanych członków trwa od momentu dokooptowania do końca obowiązującej kadencji organów.
 4. Wybór członków organów odbywa się w głosowaniu tajnym podczas Krajowego Zjazdu Delegatów.

§20

Krajowy Zjazd Delegatów, Zarząd Związku i Komisja Rewizyjna działają na podstawie przyjętych przez siebie regulaminów.

§21

O ile postanowienia statutu nie stanowią inaczej, uchwały Krajowego Zjazdu Delegatów, Zarządu Związku i Komisji Rewizyjnej podejmowane są zwykłą większością głosów w obecności co najmniej połowy członków.

§22

Mandat członka Zarządu Związku i członka Komisji Rewizyjnej wygasa wskutek:
a. śmierci;
b. ustąpienia (rezygnacji);
c. odwołania.

§23

W czasie trwania kadencji Zarząd Związku i Komisja Rewizyjna, w drodze uchwały mogą dokooptować nowych członków w miejsce tych, którzy zmarli, ustąpili lub zostali odwołani, spośród delegatów uczestniczących w poprzedzającym uchwałę Krajowym Zjeździe Delegatów.

§24

Uchwały Zarządu Związku i Komisji Rewizyjnej, o których mowa w §23 zapadają większością wszystkich pozostałych członków Organu, przy czym Zarząd Związku może jednorazowo dokooptować 2 nowych członków, a Komisja Rewizyjna – 1 nowego członka.

§25

Obsługę administracyjną organów Związku zapewnia Biuro. Biurem kieruje Dyrektor Zarządzający, który wykonuje czynności w prawach z zakresu prawa pracy, jako osoba wyznaczona w rozumieniu art 31 §1 kodeksu pracy.

KRAJOWY ZJAZD DELEGATÓW
§26

 1. Najwyższym organem Związku jest Krajowy Zjazd Delegatów.
 2. Krajowy Zjazd Delegatów może być Zwyczajny lub Nadzwyczajny.

§27

 1. W Krajowym Zjeździe Delegatów udział biorą członkowie zwyczajni Związku z głosem stanowiącym reprezentowani przez wybranych przez siebie delegatów oraz członkowie honorowi i wspierający Związku, członkowie ustępujących organów Związku, zaproszeni goście oraz inne przewidziane statutem podmioty z głosem doradczym.
 2. Delegaci wykonują prawo głosu osobiście lub przez pełnomocników. Stosowne upoważnienie winno zostać okazane na Krajowym Zjeździe Delegatów najpóźniej przed rozpoczęciem głosowania.

§28

 1. Zwyczajny Krajowy Zjazd Delegatów zwoływany jest przez Zarząd Związku raz w roku.
 2. Przedmiotem obrad Zwyczajnego Krajowego Zjazdu Delegatów powinno być przyjęcie rocznego sprawozdania z działalności Związku oraz sprawozdania finansowego poprzedzonego badaniem przez Komisję Rewizyjną.
 3. Pisemne zawiadomienie z podaniem miejsca, terminu, porządku obrad Krajowego Zjazdu Delegatów przesyła Zarząd Związku członkom co najmniej na 7 dni przed terminem Krajowego Zjazdu Delegatów.

§29

Nadzwyczajny Krajowy Zjazd Delegatów zwoływany jest przez Zarząd Związku:
1) z własnej inicjatywy, decyzją podjętą w formie uchwały;
2) na pisemny wniosek członków zwyczajnych Związku dysponującymi co
najmniej połową głosów;
3) na wniosek Komisji Rewizyjnej;
4) na podstawie uchwały poprzedzającego Krajowego Zjazdu Delegatów.

§30

Nadzwyczajny Krajowy Zjazd Delegatów jest zwoływany przez Zarząd Związku w terminie 90 dni od daty podjęcia uchwały lub zgłoszenia wniosku, nie wcześniej niż po 14 dniach. Przedmiotem jego obrad mogą być tylko sprawy, dla których Zjazd został zwołany.

§31

Zawiadomienie w formie elektronicznej bądź listem poleconym o Krajowym Zjeździe Delegatów, z podaniem daty, miejsca i proponowanego porządku obrad, powinno być wysłane do członków Związku nie później niż na 7 dni przed terminem takiego Krajowego Zjazdu Delegatów.

§32

 1. Na Krajowym Zjeździe Delegatów wybiera się członków Zarządu Związku i Komisji Rewizyjnej spośród kandydatów zgłoszonych przez członków Związku.
 2. Zgłoszeń kandydatów należy dokonać na 7 dni przed terminem Krajowego Zjazdu Delegatów.
 3. Kandydatów do organów Związku przedstawia Zjazdowi Komisja Wyborcza powoływana każdorazowo przez Krajowy Zjazd Delegatów.
 4. Do Zarządu Związku i Komisji Rewizyjnej Krajowy Zjazd Delegatów wybiera kolejno kandydatów, którzy otrzymają największą liczbę głosów, aż do zapełnienia wszystkich przewidzianych wakatów. W przypadku równej liczby głosów otrzymanej przez dwóch lub więcej kandydatów na ostatni wolny wakat odbywa się dodatkowe głosowanie z udziałem tych kandydatów.
 5. Głosowanie w sprawach, o których mowa w ust. 1 ma charakter tajny.

§33

Bierne prawo wyborcze, w przysługuje także zawodnikom, trenerom i działaczom Związku których na 7 dni przed terminem Krajowego Zjazdu Delegatów, zgłoszą członkowie Związku jako kandydatów do organów Związku. Uczestniczą oni w Krajowym Zjeździe Delegatów jako zaproszeni goście.

§34

Krajowy Zjazd Delegatów odbywa się na podstawie regulaminu obrad i porządku obrad uchwalonych przez Krajowy Zjazd Delegatów.

§35

Do kompetencji Krajowego Zjazdu Delegatów w szczególności należy:
1) podejmowanie uchwał w sprawach złożonych odwołań od decyzji Zarządu Związku;
2) zatwierdzanie rocznego sprawozdania finansowego Związku zaopiniowanego przez Komisję Rewizyjną i sprawozdania Zarządu z
działalności Związku;
3) przyjęcie sprawozdania Komisji Rewizyjnej;
4) uchwalanie głównych kierunków działalności i polityki finansowej Związku;
5) udzielanie absolutorium Zarządowi Związku i Komisji Rewizyjnej;
6) wybór w tajnym głosowaniu członków Zarządu Związku i członków Komisji Rewizyjnej oraz ich odwoływanie;
7) podejmowanie uchwał o zmianach w statucie i rozwiązaniu Związku;
8) rozpatrywanie wniosków zgłoszonych przez członków Związku, organy Związku i zaproszonych gości.

ZARZĄD ZWIĄZKU
§36

 1. Zarząd Związku składa się z 3-5 członków i jest organem wykonawczym Związku.
 2. Zarząd Związku wybiera spośród siebie Prezesa oraz 2 Wiceprezesów.

§37

Wynagrodzenie za wykonaną pracę, w tym nagrody, może zostać przyznane członkom Zarządu Związku na podstawie uchwały Krajowego Zjazdu Delegatów.

§38

 1. Posiedzenia Zarządu Związku odbywają się w razie potrzeby, nie rzadziej niż raz na kwartał.
 2. Posiedzenia Zarządu Związku odbywają się w siedzibie Zarządu Związku, w innych ustalonych przez członków Zarządu Związku miejscach oraz przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej.

§39

 1. Uchwały Zarządu Związku zapadają zwykłą większością głosów, przy obecności co najmniej Prezesa lub Wiceprezesa. Przy podejmowaniu uchwały określonej w § 36 ust. 2 nie jest wymagana obecność Prezesa lub Wiceprezesa.
 2. Uchwały Zarządu Związku podejmuje się na posiedzeniu ustnie bądź pisemnie na karcie do głosowania oraz poprzez oświadczenie woli złożone drogą elektroniczną przy indywidualnym zbieraniu głosów przez osobę przewodniczącą posiedzeniu Zarządu Związku.

§40

 1. Dla ważności oświadczeń składanych w imieniu Związku wymagane jest współdziałanie dwóch członków Zarządu Związku, w tym Prezesa lub Wiceprezesa z zastrzeżeniem ust. 2. Dotyczy to zarówno oświadczeń woli w zakresie praw i obowiązków majątkowych, niemajątkowych, jak i udzielania pełnomocnictw.
 2. Umowa o zbycia lub nabycie dla Związku nieruchomości albo udziału w nieruchomości wymaga uchwały Krajowego Zjazdu Delegatów.

§41

Do kompetencji Zarządu Związku należy realizowanie zadań Związku, a w szczególności:
1) reprezentowanie Związku na zewnątrz i działanie w jego imieniu;
2) współdziałanie z organami administracji państwowej i samorządowej oraz organami stowarzyszeń zajmujących się sportem osób niepełnosprawnych.
3) wykonywanie uchwał Krajowego Zjazdu Delegatów;
4) uchwalanie okresowych planów pracy Związku oraz przyjmowanie sprawozdań z ich wykonania;
5) uchwalanie corocznego budżetu Związku;
6) uchwalanie regulaminu działania Zarządu Związku oraz innych regulaminów określonych w statucie;
7) powoływanie, sprawowanie nadzoru oraz odwoływanie komisji, organów doradczych i zespołów;
8) składanie Krajowemu Zjazdowi Delegatów corocznych sprawozdań ze swojej działalności oraz zapewnienie sporządzenia corocznego sprawozdania finansowego Związku;
9) podejmowanie uchwał w sprawie członkostwa w Związku;
10) podejmowanie uchwał o przynależności do stowarzyszeń międzynarodowych i krajowych;
11) podejmowanie uchwał w sprawie działalności Związku w stowarzyszeniach międzynarodowych i krajowych;
12)wybór delegatów na Walny Zjazd Delegatów Polskiego Komitetu Paraolimpijskiego oraz do reprezentacji przed innymi organizacjami krajowymi lub międzynarodowymi;
13)uchwalanie ogólnych wytycznych do działalności członków Związku;
14)zarządzanie majątkiem i funduszami Związku;
15)opracowywanie zasad i przyznawanie klubom sportowym, stowarzyszeniom sportowym, sędziom sportowym, zawodnikom, i trenerom licencji uprawniających do uczestnictwa w organizowanym przez Związek współzawodnictwie sportowym;
16)określanie szczegółowych praw i obowiązków zawodników;
17)nadawanie osobom zasłużonym dla rozwoju kultury fizycznej osób niepełnosprawnych odznak honorowych, dyplomów i innych wyróżnień Związku, występowanie o odznaczenia honorowe dla innych organizacji i instytucji oraz do władz państwowych dla wyróżniających się w pracy społecznej i zawodowej działaczy Związku;
18)podejmowanie uchwał o zawieszeniu członka Związku;
19)uchwalanie wysokości składek członkowskich;
20)uchwalanie regulaminu Biura;
21)podejmowanie uchwał w sprawie symboli, pieczęci, sztandaru, oznak organizacyjnych i innych oficjalnych odznak Związku;
22)podejmowanie uchwał we wszystkich sprawach z wyjątkiem zastrzeżonych do kompetencji Krajowego Zjazdu Delegatów i Komisji Rewizyjnej.

§42

 1. Organami doradczymi Zarządu są Rada Zawodników, Rada Trenerów i Klasyfikatorów.
 2. Organy doradcze liczą do 5 członków każdy.
 3. Członkami organów doradczych są czynni trenerzy oraz zawodnicy posiadający aktualną licencję zawodnika lub trenera.
 4. Kadencja organów doradczych trwa 4 lata.
 5. Szczegółowe zasady wyboru oraz prac Rady Zawodników i Rady Trenerów i Klasyfikatorów określi Zarząd w drodze uchwały.

§43

 1. Za wzorowe wykonywanie zadań i obowiązków oraz aktywną pracę nad upowszechnianiem i rozwojem kultury fizycznej osób niepełnosprawnych Zarząd Związku może przyznać członkom Związku, działaczom, trenerom, instruktorom i zawodnikom następujące wyróżnienia:
  1) pochwałę;
  2) dyplom;
  3) nagrodę finansową;
  4) honorowe odznaczenie.
 2. Zasady i tryb przyznawania wyróżnień i odznaczeń określa regulamin uchwalony przez Zarząd Związku.

KOMISJA REWIZYJNA
§44

 1. Komisja Rewizyjna jest organem kontroli wewnętrznej Związku.
 2. Komisja Rewizyjna składa się z 3 członków, którzy na pierwszym posiedzeniu wybierają spośród siebie Przewodniczącego, Wiceprzewodniczącego i Sekretarza.
 3. Członkiem Komisji Rewizyjnej nie może być członek Zarządu Związku ani etatowy pracownik Związku.
 4. Pracami Komisji Rewizyjnej kieruje Przewodniczący, a w razie jego nieobecności Wiceprzewodniczący.
 5. Przewodniczący Komisji Rewizyjnej ma prawo uczestniczyć w posiedzeniach Zarządu Związku oraz na Krajowym Zjeździe Delegatów z głosem doradczym.
 6. Komisja Rewizyjna działa w ramach uprawnień statutowych na podstawie uchwalonego przez siebie regulaminu.
 7. Wynagrodzenie za wykonaną pracę, w tym nagrody, może zostać przyznane członkom Komisji Rewizyjnej na podstawie uchwały Krajowego Zjazdu Delegatów.

§45

Do kompetencji Komisji Rewizyjnej należy:
1) przeprowadzanie kontroli całokształtu działalności Związku, w tym nie rzadziej niż raz w roku kontroli gospodarki finansowej pod względem celowości, rzetelności i zgodności z przepisami prawa;
2) żądanie, w każdym czasie, informacji o bieżących pracach Zarządu Związku;
3) zgłaszanie Zarządowi Związku wniosków dotyczących wykonania budżetu Związku oraz innych ustaleń dokonanych w toku przeprowadzonych kontroli.
4) składanie na Krajowym Zjeździe Delegatów sprawozdań ze swej działalności;
5) składanie wniosków w sprawie udzielenia absolutorium Zarządowi Związku;
6) badanie sprawozdania finansowego Związku;
7) występowanie z żądaniem zwołania Nadzwyczajnego Krajowego Zjazdu Delegatów lub wniosku o zwołanie posiedzenia Zarządu Związku, w przypadku stwierdzenia niezgodnych z prawem lub statutem, bądź istotnymi interesami Związku działań Zarządu Związku.

Rozdział 5
Majątek i fundusze
§46

Majątek Związku stanowią fundusze, ruchomości i nieruchomości. Fundusze Związku tworzone są w szczególności ze składek członkowskich, darowizn, dotacji, subwencji, spadków i zapisów oraz własnej działalności gospodarczej.

§47

Związek może prowadzić działalność gospodarczą, według ogólnych zasad określonych w odrębnych przepisach. Dochód z działalności Związku służy realizacji celów statutowych i nie może być przeznaczony do podziału między jego członków.

Rozdział 6
Postanowienia Końcowe
§48

Zmiana statutu może być dokonana przez Krajowy Zjazd Delegatów i musi być powzięta większością 2/3 głosów przy obecności co najmniej połowy ogólnej liczby członków uprawnionych do głosowania.

§49

 1. Uchwałę w sprawie rozwiązania Związku podejmuje Krajowy Zjazd Delegatów, większością 2/3 głosów przy obecności co najmniej połowy ogólnej liczby członków uprawnionych do głosowania.
 2. Uchwała o rozwiązaniu Związku określi jednocześnie tryb likwidacji oraz cel, na jaki ma być przekazany majątek Związku.
 3. Cel, o którym mowa w ust. 2 musi pozostawać w związku z rozwojem sportu osób niepełnosprawnych.