XVI Mistrzostwa Polski w Parakolarstwie Szosowym

REGULAMIN

XVI Mistrzostw Polski w Parakolarstwie Szosowym

6-7 lipca 2024 r.

1.            CEL ZAWODÓW

1.1.       Wyłonienie Mistrzów Polski w rozgrywanych kategoriach.

1.2.       Popularyzacja kolarstwa szosowego, uprawiania sportu wyczynowego, propagowanie kultury fizycznej i zdrowego stylu życia w śród osób z niepełnosprawnościami.

2.            ORGANIZATOR

2.1.       Organizatorem zawodów jest:

Polski Związek Sportu Niepełnosprawnych „START” z siedzibą w Warszawie przy ul. Konwiktorskiej 9/2

2.2.       Dyrektorem wyścigu jest Marcel Jarosławski

3.            TERMIN I MIEJSCE REALIZACJI ZAWODÓW:

3.1.       Termin zawodów: 6-7 lipca 2024 r.

3.2.       Miejsce zawodów: Zduńska Wola, województwo łódzkie.

4.            UCZESTNICY

4.1.       Prawo startu w mistrzostwach mają osoby niepełnosprawne z aktualnym orzeczeniem o niepełnosprawności.

4.2.       Tytuł Mistrza Polski może wywalczyć zawodnik posiadający obywatelstwo Polskie.

4.3.       Dopuszcza się do startu zawodników ze schorzeniami narządu ruchu.

4.4.       Zawodnicy powinni posiadać́ ważne badania lekarsko – sportowe dopuszczające do startu w zawodach.

5.            ZGŁOSZENIA

5.1.       Imienne zgłoszenia zawodników oraz członków ekipy należy przesłać do dnia 27.06.2024 r. na adres e-mail: zgloszenia@pzsnstart.eu (duże kluby proszone są o przesyłanie zgłoszeń znacznie wcześniej, co ułatwi logistykę i zapewni Wam komfort noclegowy oraz nierozdzielanie klubów między hotelami) oraz dokonać zgłoszeń do wyścigów przez formularz https://dostartu.pl/PZSN-or4578

5.2.       Zgłoszenia przyjmowane będą̨ na podstawie poprawnie uzupełnionego formularza zgłoszeniowego oraz zgłoszenia do wyścigów, zgłoszenia niekompletne nie będą̨ brane pod uwagę.

5.3.       W zgłoszeniu należy bezwzględnie zaznaczyć́, że uczestnik zawodów porusza się na wózku inwalidzkim.

5.4.       Liczba miejsc do startu w zawodach jest ograniczona, decyduje kolejność́ zgłoszeń.

5.5.       Prawo do opiekuna przysługuje wyłącznie osobom mającym problem z samodzielnym poruszaniem się – obecność́ opiekuna jest ustalana indywidualnie. Na jednego zawodnika dopuszcza się maksymalnie jednego opiekuna.

5.6.       Istnieje możliwość pobytu osób towarzyszących na koszt zawodnika, który nie spełnia punktu 5.5 – ustalenia indywidualne.

5.7.       Osoby towarzyszące oraz zawodnicy, którzy zostaną̨ zgłoszeni, a nie zjawią się na zawodach bez uprzedzenia do dnia 3.07.2024 r. mogą̨ zostać obciążeni kosztami, jakie ponosi organizator związanymi z nieobecnością̨ w/w osób. W przypadkach po 3.07.2024 r. sprawy będą̨ rozpatrywane indywidualnie. Za nieobecność́ zawodnika będzie odpowiadała osoba wysyłająca zgłoszenie/klub/zawodnik.

5.8.       Wraz ze zgłoszeniem należy przesłać skan / zdjęcie aktualnego orzeczenia o niepełnosprawności każdej ze zgłoszonych osób.

6.            KLASYFIKACJA

6.1.       Obowiązuje klasyfikacja startowa UCI i IPC.

6.2.       Klasyfikacji i reklasyfikacji dokonuje klasyfikator medyczny.

6.3.       W przypadku, gdy zawodnik lub trener nie zgadza się z klasyfikacją istnieje możliwość złożenia wniosku o ponowną klasyfikację.

6.4.       Na zawodach klasyfikacji dokonuje się w piątek 5.07.2024 r. od godziny 16:00.

6.5.       Klasyfikator ma prawo podczas trwania zawodów zmienić przyznaną zawodnikowi klasyfikację na podstawie dokonanych obserwacji.

7.            PRZEPISY

7.1.       Mistrzostwa Polski w kolarstwie szosowym niepełnosprawnych rozgrywane będą̨ zgodnie z przepisami PZKol. / UCI oraz niniejszym Regulaminem.

7.2.       Mistrzem Polski w poszczególnych konkurencjach i kategoriach zostanie zawodnik, który pokona dystans w najkrótszym czasie.

7.3.       Zawody zostaną̨ przeprowadzone w dwóch grupach z podziałem na kobiety i mężczyzn:

a)      jeżdżący na rowerach klasycznych (C1 – C5), rowerach trzykołowoych (T1 – T2) i tandemach (B – Puchar Polski);

b)      jeżdżący na siedząco – rowery ręczne – handbike (H1 – H5).

Uwaga:

 • oznaczenie grup mężczyzn: MB, MC1 – MC5 i MH1 – MH5;
 • oznaczenie grup kobiet: WB, WC1 – WC5 i WH1 – WH5.

7.4.       Konkurencje:

 1. jazda indywidualna na czas (6.07.2024 r.);
 2. wyścig ze startu wspólnego (7.07.2024 r.).

7.5.       Do przeprowadzenia w danej grupie startowej zawodów konieczna jest obecność́, co najmniej 5 zawodników / zawodniczek. W przypadku mniejszej liczby zgłoszeń w danej grupie startowej, zastosowane zostanie łączenie grup do wyższych. W szczególnych przypadkach decyduje Dyrektor Sportowy podczas odprawy technicznej.

7.6.       Zawodnicy obowiązkowo w zawodach muszą stosować kaski rowerowe.

7.7.       Uczestnicy zobowiązani są̨ do przestrzegania zasad określonych w regulaminie zawodów, poruszania się prawą połową jezdni lub prawym pasem ruchu, wykonywania manewrów z zachowaniem szczególnej ostrożności, umożliwiając swobodny przejazd pozostałym zawodnikom poruszającym się z większą prędkością̨.

7.8.       Zawodnicy z grupy H w trakcie treningu rozgrzewającego oraz oglądania trasy zobowiązani są̨ do przemieszczania się z chorągiewką.

7.9.       Uczestnicy wyścigu posiadają̨ pierwszeństwo przejazdu w miejscach nadzorowanych i kierowanych przez Policję, w pozostałych miejscach przejazd odbywał się będzie w oparciu o przepisy Ustawy z dnia 20 czerwca 1997 roku Prawo o ruchu drogowym (tekst jednolity DZ. U. nr 58 z 2003 roku poz. 515 z późn. zmianami).

7.10.   Organizator zapewnia ubezpieczenie NW zawodników i jest ubezpieczony od Odpowiedzialności Cywilnej. Sprzęt sportowy musi być́ ubezpieczony we własnym zakresie.

7.11.   Komisję sędziowską powołuje organizator imprezy.

7.12.   Każdy zawodnik bierze udział w wyścigu na własną odpowiedzialność i zobowiązany jest do przestrzegania regulaminu wyścigu.

7.13.   Organizator nie ponosi odpowiedzialności za spowodowane z winy uczestnika wypadki oraz zagubione podczas imprezy rzeczy.

7.14.   Zawodnicy są bezwzględnie zobowiązani do:

 • przestrzegania zapisów niniejszego regulaminu, przepisów PZKol oraz przepisów antydopingowych POLADA;
 • podporządkowania się zaleceniom służb porządkowych i organizatorów wyścigu;
 • podporządkowania się normom bezpieczeństwa obowiązującym podczas imprez sportowo – rekreacyjnych.

7.15.   W sprawach nie objętych regulaminem decydują wspólnie: Organizator i Sędzia Główny.

8.            KONKURENCJE

8.1.       Indywidualna jazda na czas na dystansie 10,3 km dla wszystkich kategorii.

Start zawodników odbywać będzie się w odstępie 1 min.

Kolejność startu:

 • MH5 – MH1,
 • WH5 – WH1;
 • MB
 • WB
 • MC5 – MC1;
 • WC5 – WC1;
 • T1 – T2.

9.2  Wyścig ze startu wspólnego odbędzie się na następujących dystansach dla kategorii:

 • WH1 – WH2 na dystansie 2×10,3 km=20,6 km;
 • WH3 – WH5 na dystansie 4×10,3 km=41,2 km;
 • MH1 – MH2 na dystansie 4×10,3 km=41,2 km;
 • MH3 – MH5 na dystansie 7×10,3 km=72,1 km;
 • MB na dystansie 7×10,3 km=72,1 km;
 • WB na dystansie 7×10,3 km=72,1 km;
 • MC1 – MC2 na dystansie 4×10,3 km=41,2 km;
 • MC3 – MC5 na dystansie 7×10,3 km=72,1 km;
 • T1 – T2 na dystansie 2×10,3 km=20,6 km.

Liczba okrążeń w danej grupie może ulec zmianie na odprawie technicznej.

9.            NAGRODY

9.1.       W klasyfikacji indywidualnej Mistrzostw Polski za pierwsze trzy miejsca przewidziane są medale.

10.       ZASADY FINANSOWANIA

10.1.   Koszty związane z organizacją i przeprowadzeniem Mistrzostw Polski pokrywa organizator ze środków Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej przekazanych przez Ministerstwo Sportu oraz Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych.

10.2.   Organizator zapewnia zakwaterowanie i wyżywienie zawodnikom z aktualnym orzeczeniem o niepełnosprawności wraz z osobą towarzyszącą (trener / opiekun) w przyznanym limicie miejsc wg indywidualnych ustaleń z organizatorem. Istnieje możliwość zakwaterowania i wyżywienia dla trenerów, opiekunów za dopłatą w wysokości 200 PLN za dobę, płatne w biurze zawodów. Organizator wystawia rachunek.

11.       POSTANOWIENIA KOŃCOWE

11.1.   Za bezpieczeństwo podczas zawodów odpowiedzialne są̨ osoby zabezpieczające trasę: Policja, Straż Pożarna, Pogotowie Ratunkowe, lekarz oraz kierownicy, trenerzy ekip oraz wolontariusze.

11.2.   Na odprawie technicznej zostanie przedstawiony szczegółowy program zawodów.

11.3.   Ostateczny skład ilościowy ekip zostanie zatwierdzony przez PZSN „Start” i przesłany do wiadomości.

11.4.   W przypadku startu w mistrzostwach zawodników, którzy nie ukończyli 18 lat obowiązywać́ będzie aktualne badanie lekarskie oraz zgoda rodziców lub opiekunów.

11.5.   Przy składaniu protestu obowiązuje kaucja w wysokości 200 zł, protest składać́ można do 15 minut po zakończeni udanego przejazdu.

11.6.   Każdy klub zostanie poinformowany drogą elektroniczną o miejscu zakwaterowania swoich ekip najpóźniej do dnia 4.07.2024 r.

11.7.   Obowiązuje kaucja zwrotna w wysokości 50 PLN za numery startowe i chipy do pomiaru czasu płatna tylko gotówką.

11.8.   Zawodnik wyścigu wyraża zgodę na publiczne ogłoszenie wyników imprezy (wyścigu) oraz na publiczne podanie jego danych osobowych w postaci imienia i nazwiska.

11.9.   Zawodnik wyraża zgodę na rozpowszechnianie (w kontekście udziału w wyścigu) oraz korzystanie w celach informacyjnych, promocyjnych, marketingowych i reklamowych, z jego dóbr osobistych (w szczególności imienia, nazwiska, wizerunku, głosu) przez Organizatora, jego sponsorów oraz inne podmioty, którym Organizator powierzy promowanie i reklamowanie imprezy.

11.10.   Zawodnicy i zawodniczki wyrażają̨ zgodę na przetwarzanie ich danych osobowych przez Organizatora – Rozporządzenie 2016/679 (RODO) i akty towarzyszące

11.11.   Udział w zawodach oznacza akceptację na udzielanie i udostępnianie wizerunku oraz przetwarzanie danych osobowych przez:

Polski Związek Sportu Niepełnosprawnych „START” z siedzibą w Warszawie przy ul. Konwiktorska 9/2 oraz podmioty powiązane współpracą przy organizacji Mistrzostw Polski.

11.12.   Zgłoszenie do zawodów oznacza zapoznanie się z regulaminem oraz jego akceptację.

11.13.   Administratorem Państwa danych osobowych jest Polski Związek Sportu Niepełnosprawnych „START” z siedzibą w Warszawie przy ul. Konwiktorska 9/2.

PROGRAM IMPREZY

5-7 lipca 2024 r.

1.            ORGANIZATOR

 • Polski Związek Sportu Niepełnosprawnych „START” z siedzibą w Warszawie przy ul. Konwiktorskiej 9/2
 • Powiat Zduńskowolski, Zduńska Wola, Ul. Złotnickiego 25

2.            INSTYTUCJE FINANSUJĄCE

·                Ministerstwo Sportu i Turystyki;

·                Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych.

3.            TERMIN I MIEJSCE REALIZACJI ZAWODÓW:

·                Termin zawodów: 5-7 lipca 2024 r.

·                Miejsce zawodów: Zduńska Wola, województwo łódzkie.

4.            Współpraca

·                APC Motopasja

5.            Patronaty

·                Prezydent Miasta Zduńska Wola

·                Polski Komitet Paralimpijski

6.            Rodzaje aktywności

·                Kolarstwo.

7.            PROGRAM

5.07.2024. – dzień 1. – meldunek zawodników

14:00 – otwarcie biura zawodów

Od 14:00 zakwaterowanie zawodników w biurze zawodów

16:00 – klasyfikacja medyczna nowych zawodników

18:00 – obiadokolacja w miejscu zakwaterowania

20:00 – odprawa techniczna.

6.07.2024. – dzień 2. – indywidualna jazda na czas

7:30 – 9:00 – śniadanie w miejscu zakwaterowania;

12:30 – zbiórka zawodników w strefie startu;

13:00 – zamknięcie dróg;

13:15 – start wyścigu;

16:00 – zakończenie wyścigu i otwarcie dróg;

17:00 – otwarcie zawodów, dekoracja zawodników.

7.07.2024. – dzień 3. – wyścig ze startu wspólnego

6:30 – 8:00 – śniadanie w miejscu zakwaterowania;

8:30 – zbiórka zawodników w strefie startu;

09:00 – zamknięcie dróg;

09:15 – start wyścigu;

15:00 – zakończenie wyścigu i otwarcie dróg;

16:00 – dekoracja zawodników.

Uwaga:

Organizator zastrzega sobie możliwość zmian w programie.

1.            OPIS TRASY

Trasa wyścigu

Trasa obu wyścigów wyścigu odbędzie się na pętli o długości ok. 10,3 km (przewyższenie ok. 30 m). Zależnie od kategorii wyścigi będą organizowane na następujących dystansach:

1.1.       Indywidualna jazda na czas na dystansie:

 • 1×10,3 km dla wszystkich kategorii;

Start zawodnika odbywać będzie się w odstępie 1 min.

Kolejność startu:

 • MH5 – MH1,
 • WH5 – WH1;
 • MB
 • WB
 • MC5 – MC1;
 • WC5 – WC1;
 • T1 – T2.

1.2.       Wyścigi ze startu wspólnego dla kategorii:

 • WH1 – WH2 na dystansie 2×10,3 km=20,6 km;
 • WH3 – WH5 na dystansie 4×10,3 km=41,2 km;
 • MH1 – MH2 na dystansie 4×10,3 km=41,2 km;
 • MH3 – MH5 na dystansie 7×10,3 km=72,1 km;
 • MB na dystansie 7×10,3 km=72,1 km;
 • WB na dystansie 7×10,3 km=72,1 km;
 • MC1 – MC2 na dystansie 4×10,3 km=41,2 km;
 • MC3 – MC5 na dystansie 7×10,3 km=72,1 km;
 • T1 – T2 na dystansie 2×10,3 km=20,6 km.

W dniu 7.07.2024. zostaną odbędą się dwa wyścigi:

 • dla kategorii: MB, WB. MC5 – MC1, WC5 – WC1, T1 – T2;
 • dla kategorii: WH5 – WH1, MH5 – MH1.

1.3.       Szczegółowy opis pętli trasy wyścigu

Pętla trasy wyścigu ma długość ok. 10,3 km i rozgrywana będzie w terenie płaskim. Szczegółowe punkty charakterystyczne trasy przedstawiono na rys. 1.

Pętla rozpoczynać się będzie na ul. Piwnej (punkt A na schemacie – w rejonie wjazdu do Powiatowego Centrum Kultury, Sportu i Rekreacji). Następnie trasa biegnie na północ i w punkcie B zakręca w lewo na skrzyżowaniu w ulicę Łaską i w punkcie C skręca w lewo (na południe) w ulicę Kościelną. Następnie trasa zakręca w lewo w ulicę Dolną (punkt D) i zakręca w prawo w ulicę Paprocką (punkt E). Następnie trasa prowadzi na południe przez punkt F i G, a następnie w punkcie H zakręca w lewo (na wschód) w ulicę Pod Borem, w punkcie I zakręca w lewo (na północ) w ulicę Spacerową. W punkcie J zakręca na północny – zachód i w punkcie G trasa ponownie podąża ulicą Paprocką w stronę północną aż do mety.

Długości poszczególnych odcinków:

 • Odcinek AB, długość ok. 0,5 km;
 • Odcinek BC, długość ok. 0,5 km;
 • Odcinek CD, długość ok. 0,7 km;
 • Odcinek DE, długość ok. 0,3 km;
 • Odcinek EF, długość ok. 2,7 km;
 • Odcinek FG, długość ok. 0,4 km;
 • Odcinek GH, długość ok. 0,7 km;
Rys. 1. Lokalizacja charakterystycznych punktów trasy

zawsze i wszędzie #KibicujemyParalimpijczykom