ZAPYTANIE KONKURSOWE NA TRENERA GŁÓWNEGO paralekkoatletyka / parapływanie / parapodnoszenie ciężarów / paraszermierka na wózkach / parakolarstwo / parawioślarstwo / parastrzelectwo sportowe / parasiatkówka na siedząco / goalball

kadry Polski osób niepełnosprawnych na lata 2022-2024

ZAPYTANIE KONKURSOWE NA TRENERA GŁÓWNEGO
kadry Polski osób niepełnosprawnych na lata 2022-2024 w następujących sportach:

 1. PARALEKKOATLETYKA
 2. PARAPŁYWANIE
 3. PARAPODNOSZENIE CIĘŻARÓW
 4. PARASZERMIERKA NA WÓZKACH
 5. PARAKOLARSTWO
 6. PARAWIOŚLARSTWO
 7. PARASTRZELECTWO SPORTOWE
 8. PARASIATKÓWKA NA SIEDZĄCO
 9. GOALBALL
 10. Ogłaszający konkurs:
  Polski Związek Sportu Niepełnosprawnych „Start” w Warszawie
 11. Nazwa konkursu:
  zapytanie konkursowe na trenera głównego kadry Polski osób niepełnosprawnych
  w letnich sportach paraolimpijskich na lata 2022-2024
 12. Termin ogłoszenia konkursu:
  19.11.2021 r.
 13. Miejsce lub sposób uzyskania dodatkowych informacji dotyczących konkursu:
  mailowo, wysyłając zapytanie na adres: biuro@pzsnstart.eu
 14. Warunki zatrudnienia: umowa zlecenie lub umowa o współpracy (działalność gospodarcza)
  na rok kalendarzowy, przedłużana co roku.
 15. Kryteria oceny ofert:
  1) Wykształcenie – 15%
  2) Przebieg pracy trenerskiej (ew. zawodniczej) oraz uzyskane osiągnięcia. – 20%
  3) Propozycja programu przygotowań kadry narodowej do Letnich Igrzysk Paraolimpijskich
  – PARYŻ 2024 (lata 2022-2024) – 25%
  4) Koncepcja tworzenia i rozwoju kadry narodowej, pomysł na pozyskiwanie nowych,
  perspektywicznych zawodników, w celu osiągnięcia jak najlepszych rezultatów sportowych
  w latach 2022-2024 – 25%
  5) Dodatkowe kwalifikacje i umiejętności (w tym: znajomość języków obcych, ukończone
  kursy, szkolenia) – 15%
 16. Oferta powinna zawierać:
  1) dane personalne (imię i nazwisko, data urodzenia, adres zamieszkania, miejsce pracy),
  2) informację o wykształceniu wraz z kopiami dokumentów poświadczających kwalifikacje
  kandydata i referencji, potwierdzonymi za zgodność z oryginałem,
  3) informację o dodatkowych kwalifikacjach (w tym znajomość języków obcych) wraz z
  kopiami dokumentów poświadczających kwalifikacje kandydata, potwierdzonymi za
  zgodność z oryginałem,
  4) informację o przebiegu pracy (w tym trenerskiej w danej dyscyplinie) oraz uzyskanych
  osiągnięciach,
  5) Propozycję programu przygotowań kadry narodowej do imprez głównych w latach 2022-
  2024
  6) Koncepcję tworzenia i rozwoju kadry narodowej, pomysł na pozyskiwanie nowych,
  perspektywicznych zawodników, w celu osiągnięcia jak najlepszych rezultatów sportowych
  w latach 2022-2024.
  Oferta niezawierająca wyżej wskazanych dokumentów i materiałów nie będzie
  rozpatrywana.
 17. Sposób przygotowania oferty: ofertę należy sporządzić w języku polskim, w następujący
  sposób: na stronie tytułowej podać nazwę i adres ogłaszającego konkurs; imię, nazwisko i dane
  adresowe kandydata oraz nazwę „Zapytanie konkursowe na trenera głównego kadry Polski osób
  niepełnosprawnych w (DYSCYPLINA SPORTU) na lata 2022 – 2024” oraz dołączyć dokumenty
  wskazane w pkt. 7 zapytania konkursowego.
 18. Miejsce i termin złożenia ofert: ofertę należy złożyć do dnia 03.12.2021 r. do godz. 12.00,
  pisemnie na adres: Polski Związek Sportu Niepełnosprawnych „Start”, ul. Konwiktorska 9 lok 2
  00-216 Warszawa lub mailowo biuro@pzsnstart.eu. Dzień 03.12.2021 r. godz. 12.00 jest
  ostatecznym terminem składania ofert. Termin uważa się za zachowany, jeśli oferta wpłynie do
  Polskiego Związku Sportu Niepełnosprawnych „Start” w dniu 03.12.2021 r. do godz. 12.00. Oferty,
  które wpłyną po upływie wskazanego terminu nie będą rozpatrywane).
 19. Konkurs przebiega dwuetapowo. Komisja Konkursowa po zapoznaniu się z ważnymi Ofertami,
  na podstawie wskazanych kryteriów przydzieli punkty poszczególnym kandydatom i w ten
  sposób stworzy ranking. Do drugiego etapu, czyli rozmowy kwalifikacyjnej zaproszeni zostaną
  Kandydaci z najwyższą punktacją (od 2 do 4 osób). Informacja o zakwalifikowaniu się do II etapu
  Konkursu przekazana zostanie kandydatom telefonicznie lub mailowo najpóźniej do 10 grudnia
  2021 r.
 20. Wyniki konkursu opublikowane zostaną na naszej stronie internetowej www.pzsnstart.eu
  oraz na fanpage’u PZSN „Start” na Facebooku
  Informacje na temat przetwarzania danych osobowych osób biorących udział
  w konkursie NA TRENERA GŁÓWNEGO kadry Polski osób niepełnosprawnych w letnich
  dyscyplinach paraolimpijskich na rok 2022
 21. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Polski Związek Sportu
  Niepełnosprawnych „Start” z siedzibą w Warszawie (00-216) przy ul. Konwiktorskiej 9 lok.
  2, tel.: (22) 659 30 11, fax (22) 822 02 23, e-mail: biuro@pzsnstart.eu.
 22. Administrator powołał Inspektora Ochrony Danych, z którym można się skontaktować pisząc
  na adres e-mail: iod@pzsnstart.eu.
 23. Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane w celu przeprowadzenia obecnego
  postępowania rekrutacyjnego na podstawie działań podjętych w celu zawarcia umowy (art. 6
  ust. 1 lit. b ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych tzw. RODO).
 24. Jeżeli Pani/Pana oferta zostanie wybrana, Pani/Pana dane osobowe w zakresie imię i
  nazwisko zostaną opublikowanie na stronie internetowej PZSN „Start” oraz fanpage’u PZSN
  „Start” na Facebooku w celu poinformowania o rozstrzygnięciu konkursu, co stanowi prawnie
  uzasadniony interes Administratora zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. f RODO.
 25. Niewybrane oferty będą przechowywane przez okres 30 dni od dnia zakończenia konkursu.
 26. Odbiorcami Pani/Pana danych osobowych mogą być podmioty świadczące dla
  Administratora usługi informatyczne (np. hosting skrzynek mailowych) na podstawie
  stosownych umów oraz podmioty upoważnione do otrzymania Pani/Pana danych osobowych
  na podstawie obowiązujących przepisów prawa.
 27. Posiada Pani/Pan prawo żądania dostępu do treści swoich danych osobowych, ich
  sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych oraz
  prawo do wniesienia sprzeciwu na przetwarzanie na podstawie prawnie uzasadnionego
  interesu Administratora
 28. Przysługuje Pani/Panu prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych
  Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących
  narusza przepisy RODO.
 29. Podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest dobrowolne, ale niezbędne, aby
  uczestniczyć w konkursie.
 30. Pani/Pana dane osobowe nie będą poddawane zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji
  w tym profilowaniu.
 31. Pani/Pana dane osobowe nie będą poddawane zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji
  w tym profilowaniu oraz nie będą przekazywane poza teren Europejskiego Obszaru
  Gospodarczego.
#WszyscyNaStart