XIV Mistrzostwa Polski w Parakolarstwie Szosowym 2022

Zduńska Wola (woj. łódzkie) / 22-24 lipca 2022 r.


XIV Mistrzostwa Polski w Parakolarstwie Szosowym 2022
22-24 lipca 2022 r.

 1. CEL ZAWODÓW
  1.1. Wyłonienie Mistrzów Polski w rozgrywanych kategoriach.
  1.2. Popularyzacja kolarstwa szosowego, uprawiania sportu wyczynowego, propagowanie kultury fizycznej i zdrowego stylu życia w śród osób z niepełnosprawnościami.
 2. ORGANIZATOR
  2.1. Organizatorem zawodów jest:
  Polski Związek Sportu Niepełnosprawnych „START” z siedzibą w Warszawie przy ul. Konwiktorskiej 9/2
  2.2. we współpracy z Powiatem Zduńskowolskim, Miastem Zduńska Wola i Fundacją Polskiego Komitetu Paraolimpijskiego
  2.3. Dyrektorem wyścigu jest Marcel Jarosławski
 3. TERMIN I MIEJSCE REALIZACJI ZAWODÓW:
  3.1. Termin zawodów: 23-24 lipca 2022 r.
  3.2. Miejsce zawodów: Zduńska Wola, województwo łódzkie.
 4. UCZESTNICY
  4.1. Prawo startu w mistrzostwach mają osoby niepełnosprawne z aktualnym orzeczeniem o niepełnosprawności.
  4.2. Tytuł Mistrza Polski może wywalczyć zawodnik posiadający obywatelstwo Polskie.
  4.3. Dopuszcza się do startu zawodników ze schorzeniami narządu ruchu.
  4.4. Zawodnicy powinni posiadać́ ważne badania lekarsko – sportowe dopuszczające do startu w zawodach.
 5. ZGŁOSZENIA
  5.1. Imienne zgłoszenia zawodników oraz członków ekipy należy przesłać do dnia 14.07.2022 r. na adres e-mail: zgloszenia@pzsnstart.eu (duże kluby proszone są o przesyłanie zgłoszeń znacznie wcześniej, co ułatwi logistykę i zapewni Wam komfort noclegowy oraz nierozdzielanie klubów między hotelami) oraz dokonać zgłoszeń do wyścigów przez formularz https://zapisy.domtel-sport.pl/xiv-mistrzostwa-polski-w-parakolarstwie-szosowym-2022-v7764
  5.2. Zgłoszenia przyjmowane będą̨ na podstawie poprawnie uzupełnionego formularza zgłoszeniowego oraz zgłoszenia do wyścigów, zgłoszenia niekompletne nie będą̨ brane pod uwagę.
  5.3. W zgłoszeniu należy bezwzględnie zaznaczyć́, że uczestnik zawodów porusza się na wózku inwalidzkim.
  5.4. Liczba miejsc do startu w zawodach jest ograniczona, decyduje kolejność́ zgłoszeń.
  Mistrzostwa Polski w Kolarstwie Szosowym Osób Niepełnosprawnych Rzeszów 2020 r.
  2
  5.5. Prawo do opiekuna przysługuje wyłącznie osobom mającym problem z samodzielnym poruszaniem się – obecność́ opiekuna jest ustalana indywidualnie. Na jednego zawodnika dopuszcza się maksymalnie jednego opiekuna.
  5.6. Istnieje możliwość pobytu osób towarzyszących na koszt zawodnika, który nie spełnia punktu 5.5 – ustalenia indywidualne.
  5.7. Osoby towarzyszące oraz zawodnicy, którzy zostaną̨ zgłoszeni, a nie zjawią się na zawodach bez uprzedzenia do dnia 16.07.2022 r. mogą̨ zostać obciążeni kosztami, jakie ponosi organizator związanymi z nieobecnością̨ w/w osób. W przypadkach po 16.07.2022 r. sprawy będą̨ rozpatrywane indywidualnie. Za nieobecność́ zawodnika będzie odpowiadała osoba wysyłająca zgłoszenie/klub/zawodnik.
  5.8. Wraz ze zgłoszeniem należy przesłać skan / zdjęcie aktualnego orzeczenia o niepełnosprawności każdej ze zgłoszonych osób.
 6. KLASYFIKACJA
  6.1. Obowiązuje klasyfikacja startowa UCI i IPC.
  6.2. Klasyfikacji i reklasyfikacji dokonuje klasyfikator medyczny.
  6.3. W przypadku, gdy zawodnik lub trener nie zgadza się z klasyfikacją istnieje możliwość złożenia wniosku o ponowną klasyfikację.
  6.4. Na zawodach klasyfikacji dokonuje się w piątek 23.07.2022 r. od godziny 16:00.
  6.5. Klasyfikator ma prawo podczas trwania zawodów zmienić przyznaną zawodnikowi klasyfikację na podstawie dokonanych obserwacji.
 7. PRZEPISY
  7.1. Mistrzostwa Polski w kolarstwie szosowym niepełnosprawnych rozgrywane będą̨ zgodnie z przepisami PZKol. / UCI oraz niniejszym Regulaminem.
  7.2. Mistrzem Polski w poszczególnych konkurencjach i kategoriach zostanie zawodnik, który pokona dystans w najkrótszym czasie.
  7.3. Zawody zostaną̨ przeprowadzone w dwóch grupach z podziałem na kobiety i mężczyzn:
  a) jeżdżący na rowerach klasycznych (C1 – C5) i rowerach trzykołowoych (T1 – T2);
  b) jeżdżący na siedząco – rowery ręczne – handbike (H1 – H5).
  Uwaga:
  − oznaczenie grup mężczyzn: MC1 – MC5 i MH1 – MH5;
  − oznaczenie grup kobiet: WC1 – WC5 i WH1 – WH5.
  7.4. Konkurencje:
  a) jazda indywidualna na czas (23.07.2022 r.);
  b) wyścig ze startu wspólnego (24.07.2022 r.).
  7.5. Do przeprowadzenia w danej grupie startowej zawodów konieczna jest obecność́, co najmniej 5 zawodników / zawodniczek. W przypadku mniejszej liczby zgłoszeń w danej grupie startowej, zastosowane zostanie łączenie grup do wyższych. W szczególnych przypadkach decyduje Dyrektor Sportowy podczas odprawy technicznej.
  7.6. Zawodnicy obowiązkowo w zawodach muszą stosować kaski rowerowe.
  Mistrzostwa Polski w Kolarstwie Szosowym Osób Niepełnosprawnych Rzeszów 2020 r.
  3
  7.7. Uczestnicy zobowiązani są̨ do przestrzegania zasad określonych w regulaminie zawodów, poruszania się prawą połową jezdni lub prawym pasem ruchu, wykonywania manewrów z zachowaniem szczególnej ostrożności, umożliwiając swobodny przejazd pozostałym zawodnikom poruszającym się z większą prędkością̨.
  7.8. Zawodnicy z grupy H w trakcie treningu rozgrzewającego oraz oglądania trasy zobowiązani są̨ do przemieszczania się z chorągiewką.
  7.9. Uczestnicy wyścigu posiadają̨ pierwszeństwo przejazdu w miejscach nadzorowanych i kierowanych przez Policję, w pozostałych miejscach przejazd odbywał się będzie w oparciu o przepisy Ustawy z dnia 20 czerwca 1997 roku Prawo o ruchu drogowym (tekst jednolity DZ. U. nr 58 z 2003 roku poz. 515 z późn. zmianami).
  7.10. Organizator zapewnia ubezpieczenie NW zawodników i jest ubezpieczony od Odpowiedzialności Cywilnej. Sprzęt sportowy musi być́ ubezpieczony we własnym zakresie.
  7.11. Komisję sędziowską powołuje organizator imprezy.
  7.12. Każdy zawodnik bierze udział w wyścigu na własną odpowiedzialność i zobowiązany jest do przestrzegania regulaminu wyścigu.
  7.13. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za spowodowane z winy uczestnika wypadki oraz zagubione podczas imprezy rzeczy.
  7.14. Zawodnicy są bezwzględnie zobowiązani do:
  − przestrzegania zapisów niniejszego regulaminu, przepisów PZKol oraz przepisów antydopingowych POLADA;
  − podporządkowania się zaleceniom służb porządkowych i organizatorów wyścigu;
  − podporządkowania się normom bezpieczeństwa obowiązującym podczas imprez sportowo – rekreacyjnych.
  7.15. W sprawach nie objętych regulaminem decydują wspólnie: Organizator i Sędzia Główny.
 8. WARUNKI UCZESTNICTWA Z UWAGI NA STAN ZAGROŻENIA EPIDEMICZNEGO
  8.1. Uczestnik Mistrzostw Polski zobowiązany jest do przestrzegania aktualnych przepisów mających na celu przeciwdziałanie COVID-19.
  8.2. Zabrania się udziału w Mistrzostwach Polski osobie chorej na Covid -19 lub wykazującej symptomy zakażenia wirusem SARS-CoV-2, takie jak: gorączka, kaszel, duszności, bóle mięśni, ból gardła i katar, biegunka i ból brzucha, wymioty, pogorszenie smaku i/lub węchu.
  8.3. Uczestnik Mistrzostw Polski przyjmuje do wiadomości, że uczestnictwo w imprezie masowej wiąże się z ryzykiem zachorowania na Covid -19 i zwalnia Organizatora ze wszelkiej odpowiedzialności z tego tytułu.
 9. KONKURENCJE
  9.1. Indywidualna jazda na czas na dystansie 8,4 km dla wszystkich kategorii.
  Start zawodników odbywać będzie się w odstępie 1 min.
  Kolejność startu:
  Mistrzostwa Polski w Kolarstwie Szosowym Osób Niepełnosprawnych Rzeszów 2020 r.
  4
  − MH5 – MH1,
  − WH5 – WH1;
  − MC5 – MC1;
  − WC5 – WC1;
  − T1 – T2.
  9.2 Wyścig ze startu wspólnego odbędzie się na następujących dystansach dla kategorii:
  − WH1 – WH2 na dystansie 2×9,4 km=18,8 km;
  − WH3 – WH5 na dystansie 4×9,4 km=37,6 km;
  − MH1 – MH2 na dystansie 4×9,4 km=37,6 km;
  − MH3 – MH5 na dystansie 7×9,4 km=65,8 km;
  − MC1 – MC2 na dystansie 4×9,4 km=37,6 km;
  − MC3 – MC5 na dystansie 7×9,4 km=65,8 km;
  − T1 – T2 na dystansie 2×9,4 km=18,8 km.
  Liczba okrążeń w danej grupie może ulec zmianie na odprawie technicznej.
 10. NAGRODY
  10.1. W klasyfikacji indywidualnej za pierwsze trzy miejsca przewidziane są medale / puchary.
 11. ZASADY FINANSOWANIA
  11.1. Koszty związane z organizacją i przeprowadzeniem Mistrzostw Polski pokrywa organizator ze środków Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej przekazanych przez Ministerstwo Sportu oraz Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych.
  11.2. Organizator zapewnia zakwaterowanie i wyżywienie zawodnikom z aktualnym orzeczeniem o niepełnosprawności wraz z osobą towarzyszącą (trener / opiekun) w przyznanym limicie miejsc wg indywidualnych ustaleń z organizatorem. Istnieje możliwość zakwaterowania i wyżywienia dla trenerów, opiekunów za dopłatą w wysokości 160 PLN za dobę, płatne w biurze zawodów. Organizator wystawia rachunek.
 12. POSTANOWIENIA KOŃCOWE
  12.1. Za bezpieczeństwo podczas zawodów odpowiedzialne są̨ osoby zabezpieczające trasę: Policja, Straż Pożarna, Pogotowie Ratunkowe, lekarz oraz kierownicy, trenerzy ekip oraz wolontariusze.
  12.2. Na odprawie technicznej zostanie przedstawiony szczegółowy program zawodów.
  12.3. Ostateczny skład ilościowy ekip zostanie zatwierdzony przez PZSN „Start” i przesłany do wiadomości.
  12.4. W przypadku startu w mistrzostwach zawodników, którzy nie ukończyli 18 lat obowiązywać́ będzie aktualne badanie lekarskie oraz zgoda rodziców lub opiekunów.
  12.5. Przy składaniu protestu obowiązuje kaucja w wysokości 200 zł, protest składać́ można do 15 minut po zakończeni udanego przejazdu.
  12.6. Każdy klub zostanie poinformowany drogą elektroniczną o miejscu zakwaterowania swoich ekip najpóźniej do dnia 20.07.2022 r.
  Mistrzostwa Polski w Kolarstwie Szosowym Osób Niepełnosprawnych Rzeszów 2020 r.
  5
  12.7. Obowiązuje kaucja zwrotna w wysokości 50 PLN za numery startowe i chipy do pomiaru czasu płatna tylko gotówką.
  12.8. Zawodnik wyścigu wyraża zgodę na publiczne ogłoszenie wyników imprezy (wyścigu) oraz na publiczne podanie jego danych osobowych w postaci imienia i nazwiska.
  12.9. Zawodnik wyraża zgodę na rozpowszechnianie (w kontekście udziału w wyścigu) oraz korzystanie w celach informacyjnych, promocyjnych, marketingowych i reklamowych, z jego dóbr osobistych (w szczególności imienia, nazwiska, wizerunku, głosu) przez Organizatora, jego sponsorów oraz inne podmioty, którym Organizator powierzy promowanie i reklamowanie imprezy.
  12.10. Zawodnicy i zawodniczki wyrażają̨ zgodę na przetwarzanie ich danych osobowych przez Biuro Organizatora zgodnie z ustawą z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. 2018 poz. 1000).
  12.11. Udział w zawodach oznacza akceptację na udzielanie i udostępnianie wizerunku oraz przetwarzanie danych osobowych przez:
  Polski Związek Sportu Niepełnosprawnych „START” z siedzibą w Warszawie przy ul. Konwiktorska 9/2 oraz podmioty powiązane współpracą przy organizacji Mistrzostw Polski.
  12.12. Zgłoszenie do zawodów oznacza zapoznanie się z regulaminem oraz jego akceptację.
  12.13. Administratorem Państwa danych osobowych jest Polski Związek Sportu Niepełnosprawnych „START” z siedzibą w Warszawie przy ul. Konwiktorska 9/2.
zawsze i wszędzie #KibicujemyParaolimpijczykom