Zapytanie konkursowe na trenera głównego kadry Polski w Piłce siatkowej plażowej osób niepełnosprawnych

 1. Ogłaszający konkurs:

Polski Związek Sportu Niepełnosprawnych „Start” w Warszawie

 1. Nazwa konkursu:

zapytanie konkursowe na trenera głównego kadry Polski osób niepełnosprawnych
w piłce siatkowej plażowej na rok 2021.

 1. Termin ogłoszenia konkursu:

22.03.2021 r.

 

 1. Miejsce lub sposób uzyskania dodatkowych informacji dotyczących konkursu:

mailowo, wysyłając zapytanie na adres: biuro@pzsnstart.eu

 

 1. Kryteria oceny ofert:

1) Wykształcenie – 15%

2) Przebieg pracy trenerskiej (ew. zawodniczej) oraz uzyskane osiągnięcia. – 20%

3) Propozycja programu przygotowań kadry narodowej do imprez głównych w latach 2022-2023 – 25%

4) Koncepcja tworzenia i rozwoju kadry narodowej, pomysł na pozyskiwanie nowych, perspektywicznych zawodników, w celu osiągnięcia jak najlepszych rezultatów sportowych w latach 2021-2024 – 25%

5) Dodatkowe kwalifikacje i umiejętności (w tym : znajomość języków obcych, ukończone kursy, szkolenia) – 15%

 

 1. Oferta powinna zawierać:

1)  dane personalne (imię i nazwisko, data urodzenia, adres zamieszkania, miejsce pracy),

2) informację o wykształceniu wraz z kopiami dokumentów poświadczających kwalifikacje kandydata i referencji, potwierdzonymi za zgodność z oryginałem,

3) informację o dodatkowych kwalifikacjach (w tym znajomość języków obcych) wraz z kopiami dokumentów poświadczających kwalifikacje kandydata, potwierdzonymi za zgodność z oryginałem,

4) informację o przebiegu pracy (w tym trenerskiej w danej dyscyplinie ) oraz uzyskanych osiągnięciach,

5) Propozycję programu przygotowań kadry narodowej do imprez głównych w latach 2022-2023

6) Koncepcję tworzenia i rozwoju kadry narodowej, pomysł na pozyskiwanie nowych, perspektywicznych zawodników, w celu osiągnięcia jak najlepszych rezultatów sportowych w latach 2021-2024 r.

Oferta niezawierająca wyżej wskazanych dokumentów i materiałów nie będzie rozpatrywana.

 

 1. Sposób przygotowania oferty: ofertę należy sporządzić w języku polskim, w następujący sposób: na stronie tytułowej podać nazwę i adres ogłaszającego konkurs; imię, nazwisko i dane adresowe kandydata oraz nazwę „Zapytanie konkursowe na trenera głównego kadry Polski osób niepełnosprawnych w piłce siatkowej plażowej na rok 2021 r.”, oraz dołączyć dokumenty, wskazane w pkt. 6 zapytania konkursowego.
 1. Miejsce i termin złożenia ofert: ofertę należy złożyć do dnia 02.04.2021 r. do godz. 12.00, pisemnie na adres: Polski Związek Sportu Niepełnosprawnych „Start”, ul. Konwiktorska 9 lok 2 00-216 Warszawa. (Dzień 02.04.2021 r. godz. 12.00 jest ostatecznym terminem składania ofert. Termin uważa się za zachowany, jeśli oferta wpłynie do Polskiego Związku Sportu Niepełnosprawnych „Start” w dniu 02.04.2021 r. do godz. 12.00. Oferty, które wpłyną po upływie wskazanego terminu nie będą rozpatrywane).
 1. Wyniki konkursu opublikowane zostaną na naszej stronie internetowej www.pzsnstart.eu oraz na fanpage’u PZSN „Start” na Facebooku

Informacje na temat przetwarzania danych osobowych osób biorących udział w konkursie NA TRENERA GŁÓWNEGO kadry Polski w Piłce siatkowej plażowej osób niepełnosprawnych na rok 2021

 1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Polski Związek Sportu Niepełnosprawnych „Start” z siedzibą w Warszawie (00-216) przy ul. Konwiktorskiej 9 lok. 2, tel.: (22) 659 30 11, fax (22) 822 02 23, e-mail: biuro@pzsnstart.eu.
 2. Administrator powołał Inspektora Ochrony Danych, z którym można się skontaktować pisząc na adres e-mail: iod@pzsnstart.eu.
 3. Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane w celu przeprowadzenia obecnego postępowania rekrutacyjnego na podstawie działań podjętych w celu zawarcia umowy (art. 6 ust. 1 lit. b ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych tzw. RODO).
 4. Jeżeli Pani/Pana oferta zostanie wybrana, Pani/Pana dane osobowe w zakresie imię i  nazwisko zostaną opublikowanie na stronie internetowej PZSN „Start” oraz fanpage’u PZSN „Start” na Facebooku w celu poinformowania o rozstrzygnięciu konkursu, co stanowi prawnie uzasadniony interes Administratora zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. f RODO.
 5. Niewybrane oferty będą przechowywane przez okres 30 dni od dnia zakończenia konkursu.
 6. Odbiorcami Pani/Pana danych osobowych mogą być podmioty świadczące dla Administratora usługi informatyczne (np. hosting skrzynek mailowych) na podstawie stosownych umów oraz podmioty upoważnione do otrzymania Pani/Pana danych osobowych na podstawie obowiązujących przepisów prawa.
 7. Posiada Pani/Pan prawo żądania dostępu do treści swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych oraz prawo do wniesienia sprzeciwu na przetwarzanie na podstawie prawnie uzasadnionego interesu Administratora
 8. Przysługuje Pani/Panu prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy RODO.
 9. Podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest dobrowolne ale niezbędne, aby uczestniczyć w konkursie.
 10. Pani/Pana dane osobowe nie będą poddawane zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji w tym profilowaniu.
 11. Pani/Pana dane osobowe nie będą poddawane zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji w tym profilowaniu oraz nie będą przekazywane poza teren Europejskiego Obszaru Gospodarczego.

Zapytanie konkursowe –  POBIERZ

zawsze i wszędzie #KibicujemyParaolimpijczykom