ZAPYTANIE OFERTOWE nr 01/03/2021

Data publikacji: 02.03.2021 r.

ZAPYTANIE OFERTOWE nr 01/03/2021
1. Nazwa i adres zamawiającego
Polski Związek Sportu Niepełnosprawnych „Start”
Ul. Trylogii 2/16, 01–982, Warszawa
NIP: 526-10-53-340
tel.: +48 22 659 30 11
Adres strony internetowej: www.pzsnstart.eu

2. Opis przedmiotu zapytania
Przedmiotem zapytania jest usługa sprzedaży i dostarczenia sprzętu sportowego dla uczestników sekcji sportowej dla osób z niepełnosprawnościami w ramach projektu pt. „Gotowi na START! – 2020/2021”, realizowanego w ramach umowy nr ZZB/000568/BF/D podpisanej w dniu 19.12.2019r. pomiędzy Polskim Związkiem Sportu Niepełnosprawnych „Start” a Państwowym Funduszem Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych.

3. Zapytanie dotyczy kodu CPV
37400000-2 – Sprzęt sportowy

4. Zadania po stronie Wykonawcy
 złożenie w terminie oferty na formularzu załączonym do ogłoszenia (załącznik nr 1)
 złożenie w terminie załącznika nr 2,
 Wykonawca może złożyć tylko jedną ofertę, którą będzie związany 30 dni,
 bieg terminu związania ofertą rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania ofert,
 Wykonawca może, przed upływem terminu składania ofert, zmienić lub wycofać ofertę,
 Nie dopuszcza się możliwości udziału w postępowaniu firm pośredniczących.

5. Zadania i uprawnienia po stronie Zamawiającego
 przygotowanie pełnej dokumentacji potrzebnej do rozliczenia wydarzenia,
 uregulowanie zobowiązania wynikającego z wystawionej na w/w przedmiot faktury we wskazanym terminie.
 Zamawiający zastrzega możliwość unieważnienia postępowania bez podania przyczyny. W takim przypadku, Zamawiający nie ponosi kosztów postępowania.

6. Termin i miejsce wykonania zamówienia
 Przedmiot zamówienia należy dostarczyć do 8 lokalizacji na terenie RP do dnia 15.03.2021 r.

7. Warunki udziału w postępowaniu oraz wymagane dokumenty
Wymagania formalne wobec Oferenta/Wykonawcy:
 posiada uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień;
 posiada niezbędną wiedzę i doświadczenie oraz potencjał techniczny, a także dysponuje osobami zdolnymi do wykonania zamówienia;
 nie jest podmiotem powiązanym z Zamawiającym osobowo lub kapitałowo. Przez powiązania kapitałowe lub osobowe rozumie się wzajemne powiązania między Zamawiającym lub osobami wykonującymi w imieniu Zamawiającego czynności związane z przygotowaniem i przeprowadzeniem procedury wyboru wykonawcy a Wykonawcą, polegające w szczególności na:
1. uczestniczeniu w spółce jako wspólnik spółki cywilnej lub spółki osobowej;
2. posiadaniu udziałów lub co najmniej 10 % akcji;
3. pełnieniu funkcji członka organu nadzorczego lub zarządzającego, prokurenta, pełnomocnika;
4. pozostawaniu w związku małżeńskim, w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej, pokrewieństwa lub powinowactwa w linii bocznej do drugiego stopnia lub w stosunku przysposobienia, opieki lub kurateli;
 zobowiązuje się w ramach podpisanej umowy do przechowywania w sposób zapewniający dostępność, poufność i bezpieczeństwo oraz udostępnienia kontroli dokumentacji związanej z niniejszym zleceniem do dnia 31 grudnia 2027r.
Powyższe zapisy reguluje również załącznik nr 2.

8. Waluta i warunki dotyczące rozliczeń związanych z realizacją niniejszego zamówienia
Ceny oraz wartość zbiorcza zamówienia powinny być podane w PLN (netto i brutto). Zamawiający nie wyraża zgody na płatność zaliczkową. Wymagany termin płatności nie krótszy niż 14 dni.

9. Opis sposobu przygotowania oferty
Oferta powinna być sporządzona na formularzu ofertowym, zgodnie ze wzorem z załącznika nr 1. Oferta powinna być podpisana przez osobę upoważnioną do podpisania oferty.
Zamawiający dopuszcza możliwość składania ofert częściowych.
W danym obszarze Wykonawca określi cenę dla każdego elementu przedmiotu zamówienia wymienionego w poniższym zestawieniu, podając ją w kwocie brutto oraz netto, z uwzględnieniem wszystkich opłat i podatków (także podatku od towarów i usług), a także zbiorczo dla całej wartości zamówienia go dotyczącej. Oferta powinna być sporządzona w języku polskim oraz powinna zawierać pełną nazwę oraz dane adresowe Wykonawcy.

10. Oferta powinna uwzględniać wszystkie poniższe elementy zamówienia wymienione poniżej:

Oferta powinna uwzględniać wszystkie poniższe elementy: sprzedaż i dostawa sprzętu sportowego dla uczestników zajęć w sekcjach sportowych:

Sekcja narciarska Wisła/Istenba:

L.p.Nazwa:Ilość sztuk lub par:
1.WORLDCUP REBELS E-RACE, rozm. 1651
2.WORLDCUP REBELS E-SL RD FIS, rozm. 1581
3.FREEFLEX ST 20 X RD3
4.KASK JUNIOR MAJA BIAŁY, rozm. XS/S4
5.KASK JUNIOR MOJO CZARNY, rozm. XS/S5

 

 

 

Sekcja pływacka Wrocław:

L.p.Nazwa:Ilość sztuk lub par:
1.Travelite Kick Off Torba podróżna na kółkach antracytowa10
2.FINIS. Wózek na sprzęt. Regał wykonany z twardego i wytrzymałego PCV. Wymiary: 126 cm x  80 cm x 187 cm.1
3.FINIS. Strój treningowy z własnym nadrukiem damski (rozmiar do ustalenia)10
4.FINIS. Strój treningowy z własnym nadrukiem męski (rozmiar do ustalenia)10

 

Sekcja lekkoatletyczna Kraków:

L.p.Nazwa:Ilość sztuk lub par:
1.SM10-600 (Space Master 600g, ostry grot)1
2.AF10-600 (Air Flyer 600g)1
3.JB-600/5 (torba na 5 oszczepów 600g)1
4.HPD11-1,5 (dysk wyczynowy z tworzywa drzewnego)1
5.HPD11-1 (dysk wyczynowy z tworzywa drzewnego)1
6.FMTO-50 (taśma miernicza 50 m)1
7.FMTO-30 (taśma miernicza 30 m)1
8.Piłka do masażu Lacrosse BLC01 HMS4
9.Hula hop Charcoal Jinpoli1
10.Piłka do masażu lacrosse podwójna Duo Ball 24x12cm hard Tiguar4
11.Drabinka do treningu 9m No101
12.Piłka do ćwiczeń SLAM BALL 3kg HMS1

 

Sekcja pływacka Kudowa Zdrój:

L.p.Nazwa:Ilość sztuk lub par:
1.Plecak sportowy Fastpack 2.1 1E388954
2.Plecak sportowy Spiky  2 1E004/564
3.Plecak sportowy wodoodporny 30L2
4.Kostium pływacki professional training AQUAFEELBACK, rozm. 382
5.Kostium pływacki professional training AQUAFEELBACK, rozm. 362
6.Kąpielówki professional training AQUAFEEL JAMMER, rozm. 63
7.Kąpielówki professional training AQUAFEEL JAMMER, rozm. 53
8.Ręcznik szybkoschnący Dr.Bacty L, 60x120cm10
9.Speedo Easy Small Ręcznik, 100x50cm10
10.Stoper SPORT-THIEME2
11.Reebok Piłka lekarska Slam, 5kg2
12.Reebok Piłka lekarska Slam, 4kg2
13.Reebok Piłka lekarska Slam, 3kg2
14.Reebok Piłka lekarska Slam, 2kg2
15.Piłka do piłki wodnej2
16.Thera Band taśma do ćwiczeń 2,5 m, czerwona4
17.Thera Band taśma do ćwiczeń 2,5 m, niebieska4
18.Thera Band taśma do ćwiczeń 2,5 m, zielona2
19.Polar M400 HR Black4

 

Sekcja pływacka Police/Szczecin:

L.p.Nazwa:Ilość sztuk lub par:
1.ARENA TORBA FAST WOMAN BLACK YELLOW10
2.ARENA TORBA FAST DUFFLE YELLOW BLACK10
3.ARENA RĘCZNIK BASENOWY SOFT CZARNY, 150x90cm10
4.WÓZEK NA SPRZĘT 2 PIĘTRA Z DRZWIAMI, 126x80x133cm2

 

Sekcja pływacka Radom 1:

L.p.Nazwa:Ilość sztuk lub par:
1.ARENA KOSZULKA MAN TANK TOP TEAM ICONS BLACK-WHITE-BLACK ROZMIAR S1
2.ARENA KOSZULKA UNISEX LONG SLEEVE TEAM ICONS RED-WHITE-RED ROZMIAR S2
3.ARENA KOSZULKA UNISEX LONG SLEEVE TEAM ICONS BLACK-WHITE-BLACK ROZMIAR S1
4.ARENA BERMUDY TEAM ICONS WHITE-BLACK-WHITE TEAM STRIPE ROZMIAR S1
5.ARENA BERMUDY TEAM ICONS WHITE-BLACK-WHITE TEAM STRIPE ROZMIAR M1
6.ARENA BERMUDY TEAM ICONS WHITE-BLACK-WHITE TEAM STRIPE ROZMIAR L1
7.ARENA BERMUDY TEAM ICONS BLACK-WHITE-BLACK TEAM STRIPE ROZMIAR S2
8.ARENA SPODNIE DRESOWE MĘSKIE TEAM ICONS RELAX IV BLACK-WHITE-BLACK ROZMIAR S1
9.ARENA KOSZULKA MAN T-SHIRT TEAM ICONS RED-WHITE-RED ROZMIAR M3
10.ARENA KLAPKI URBAN SLIDE AD POLYBAG BLACK ROZMIAR 392
11.ARENA BLUZA ROZPINANA MAN RELAX IV TEAM JACKET ICONS ARMY-WHITE-ARMY ROZMIAR S1
12.ARENA BOKSERKI SPODENKI MĘSKIE TEAM STRIPE LOW WAIST RED WINE-SHINY GREEN ROZMIAR D41
13.SPEEDO OKULARY FASTSKIN 3 ELITE BLACK-BLUE2
14.SPEEDO OKULARY FASTSKIN 3 ELITE MIRROR BLUE-PURPLE2
15.SPEEDO OKULARY FASTSKIN 3 ELITE MIRROR LAW GREEN-FLUO2
16.SPEEDO OKULARY FASTSKIN 3 ELITE MIRROR WHITE-RED2
17.SPEEDO OKULARY FASTSKIN 3 ELITE MIRROR GREEN-GOLD3
18.SPEEDO OKULARY FASTSKIN 3 ELITE MIRROR PURPLE-WHITE2
19.ARENA OKULARY STARTOWE AIRSPEED BLUE-WHITE1
20.ARENA SZORTY SPODENKI BERMUDA NAVY ROZMIAR L1
21.ARENA BLUZA ROZPINANA MAN RELAX IV TEAM JACKET ICONS RED-WHITE-RED ROZMIAR L1
22.ARENA KOSZULKA TEAM LINE POLO UNISEX TL S/S TURQUOISE ROZMIAR M1
23.ARENA KOSZULKA TEAM NATIONS UNISEX T-SHIRT RED JAPAN ROZMIAR M1
24.ARENA KOSZULKA ICONS TEAM NATIONS UNISEX T-SHIRT DARK GREY MELANGE USA ROZMIAR M1
25.ARENA KOSZULKA MAN T-SHIRT TEAM ICONS TANGERINE-WHITE-TANGERINE ROZMIAR S1
26.ARENA KOSZULKA ANIME TEAM UNISEX T-SHIRT WHITE-BLACK ROZMIAR S1
27.ARENA BLUZA ROZPINANA MAN RELAX IV TEAM JACKET ICONS EVERGREEN-WHITE-EVERGREEN ROZMIAR S1
28.ARENA PLECAK TEAM BACKPACK 45 ALLOVER CRAZY PENGUINS + WOREK1
29.ARENA STRÓJ STARTOWY JAMMER CARBON AIR DARK GREEN-FLUO RED ROZMIAR UK281
30.ARENA KOSZULKA ANIME TEAM UNISEX T-SHIRT WHITE-BLACK ROZMIAR M1
31.ARENA KOSZULKA MAN T-SHIRT TEAM ICONS BLACK-WHITE-BLACK ROZMIAR M1
32.AQUA-SPEED PŁETWY KRÓTKIE TRENINGOWE TECH 2 CZARNE ROZMIAR 38/39-M3
33.AQUA-SPEED PŁETWY KRÓTKIE TRENINGOWE TECH 2 CZARNE ROZMIAR 40/41-ML4
34.AQUA-SPEED PŁETWY KRÓTKIE TRENINGOWE TECH 2 CZARNE ROZMIAR 42/432
35.ARENA PŁETWY CLUB KIT POWERFIN NEON YELLOW-BLACK ROZMIAR 45-462
36.FINIS MONOPŁETWA JUNIOR MERMAID PACIFICA FIN PINK ROZMIAR 33-371
37.AQUA-SPORT POWERSTRECH GUMA NA LĄD Z WIOSEŁKAMI PADDLES RESISTANCE KOLOR ŻÓŁTY + WOREK GRATIS2
38.AQUA-SPORT POWERSTRECH GUMA NA LĄD Z WIOSEŁKAMI PADDLES RESISTANCE KOLOR ZIELONY + WOREK GRATIS2
39.STOPER SPORTOWY DELTA1
40.STRÓJ TRENINGOWY REVOLUTION – PURE BLACK CLAP2
41.Strój startowy Finis FUSE: Jammer różowy męski1

 

Sekcja szermierki na wózkach Katowice:

L.p.Nazwa:Ilość sztuk lub par:
1.Bluza szermiercza STRETCHFIT PBT2
2.Maska szpadowa FIE 1600N2
3.Szpada kompletna BF1
4.Klinga szpadowa BF z puntą2
5.Rękawica szermiercza FAVORITE2
6.Przewód osobisty szpadowy4
7.Tarcza treningowa3
8.Wrist ball8
9.Torba szermiercza na kółkach AIR2
10.Plastron szermierczy BALATON1
11.Taśmy rehabilitacyjne10
12.Ciężarki nadgarstkowe 0,5kg5
13.Taśmy MINI BAND5
14.Piłeczki żelowe10
15.Rękaw trenerski PROFI1

 

Sekcja szermierki na wózkach Warszawa:

L.p.Nazwa:Ilość sztuk lub par:
1.Klinga szpadowa FIE BF6
2.Klinga floretowa FIE BF2
3.Klinga szablowa FIE „Maragine”2

Miejsce, termin i sposób złożenia oferty
a) Oferty prosimy składać do dnia 09.03.2021 r. do godz. 24.00.
Ofertę w wersji elektronicznej prosimy przesłać na adres e-mail: bartosz.sojka@pzsnstart.eu. Osobą kontaktową jest Pan Bartosz Sójka.
Oferty otrzymane po 09.03.2021 r. nie będą rozpatrywane.
b) Wybór ofert nastąpi w dniu 10.03.2021 r. i zakończony zostanie protokołem.

11. Kryteria wyboru
Przy wyborze najkorzystniejszej oferty Zamawiający dokona oceny i wyboru ofert spośród Wykonawców spełniających warunki określone w punkcie 7, a także w oparciu o następujące kryteria:
Wartość brutto każdej pozycji wymienionej w zapytaniu – 100%
Zamawiający będzie badał cenę dla każdego elementu z oferty, sumując wskazane wartości poszczególnych elementów zamieszczonych w zapytaniu. Najkorzystniejsza oferta otrzymuje maksymalną punktację, zgodnie z zastosowaną w zapytaniu ofertowym wagą (100%).
Zamawiający dopuszcza możliwość składania ofert częściowych.

12. Sposób obliczenia oferty
Wagi procentowe przypisane do poszczególnych kryteriów oceny ofert
Wartość brutto każdej pozycji wymienionej w zapytaniu – 100%
Sposób przyznawania punktacji za spełnienie kryterium:
((Wmin / Wbad) * 100%) * 100= Ilość punktów
gdzie:
Wmin – wartość brutto oferty najtańszej
Wbad – wartość brutto oferty badanej
100 – współczynnik stały

13. Formalności, jakie powinny być dopełnione po wyborze oferty w celu zawarcia umowy
W dniu 10.03.2021 r. Zamawiający przeprowadzi ocenę złożonych ofert. W tym czasie zastrzega sobie prawo do negocjacji i wyjaśnień dotyczących zakresu oferty.
Za najkorzystniejszą zostanie uznana oferta, która uzyska najwyższą ilość punktów oraz spełni pozostałe wymagania zamieszczone w zapytaniu ofertowym.
Oceny i wyboru ofert dokona Komisja. Po dokonaniu oceny i wyborze oferty zostanie sporządzony protokół podpisany przez członków Komisji. Następnie, wybranego kontrahenta Komisja zaprosi do podpisania umowy.
Jeżeli kontrahent, którego oferta została wybrana, odstąpi od zawarcia umowy, Zamawiający uprawniony jest do wyboru oferty najkorzystniejszej spośród pozostałych ofert dla danego zapytania.
O wyborze najkorzystniejszej oferty Zamawiający zawiadomi drogą mailową oraz w formie ogłoszenia na stronie internetowej Zamawiającego niezwłocznie wszystkie podmioty, które przesłały oferty w ustalonym terminie. Ogłoszenie zwycięzcy niniejszego postępowania ofertowego nastąpi w dniu 10.03.2021 r.
Zawarcie umowy nastąpi w formie pisemnej.

14. Uwagi i postanowienia końcowe
Niniejsze zapytanie nie jest ogłoszeniem w rozumieniu ustawy prawo zamówień publicznych,.
Niniejsze zapytanie ofertowe nie stanowi zobowiązania do zawarcia umowy. Polski Związek Sportu Niepełnosprawnych „Start” może odstąpić od zawarcia umowy bez podania uzasadnienia swojej decyzji.
Niniejsze zamówienie jest finansowane w całości ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w ramach projektu „Gotowi na START! – 2020/2021”. Wydanie niniejszego zapytania nie zobowiązuje Polskiego Związku Sportu Niepełnosprawnych „Start” do akceptacji oferty w całości lub w jej części, bez względu na jej zawartość cenową i nie zobowiązuje do składania wyjaśnień czy powodów akceptacji lub odrzucenia którejkolwiek oferty. Polski Związek Sportu Niepełnosprawnych „Start” nie może być pociągany do odpowiedzialności za jakiekolwiek koszty czy wydatki poniesione przez oferentów w związku z przygotowaniem i dostarczeniem oferty.
Niniejsze zapytanie, jak również warunki w nim określone, mogą być zmienione lub odwołane w każdej chwili.
Oferentowi nie przysługuje względem Zamawiającego roszczenie o zawarcie umowy.

15. Załączniki
Załącznik nr 1 – Formularz ofertowy
Załącznik nr 2 – Oświadczenie o spełnieniu wymogów formalnych oraz braku powiązań kapitałowych lub osobowych