ZAPYTANIE OFERTOWE nr 01/03/2023

Data publikacji: 09.03.2023 r.

ZAPYTANIE OFERTOWE nr 01/03/2023

1. Nazwa i adres zamawiającego

Polski Związek Sportu Niepełnosprawnych „Start”

ul. Konwiktorska 9/2, 00-216, Warszawa

NIP: 526-10-53-340

tel.: +48 22 659 30 11

Adres strony internetowej: www.pzsnstart.eu

2. Opis przedmiotu zapytania

Przedmiotem zapytania jest usługa sprzedaży i dostarczenia sprzętu sportowego dla uczestników sekcji sportowych dla osób z niepełnosprawnościami w ramach projektu pt. „Gotowi na START – 2022/2023”, realizowanego w ramach umowy nr ZZB/000729/BF/D podpisanej w dniu 06.05.2022 r. pomiędzy Polskim Związkiem Sportu Niepełnosprawnych „Start” a Państwowym Funduszem Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych.

3. Zapytanie dotyczy kodu CPV

37400000-2 – Sprzęt sportowy

4. Zadania po stronie Wykonawcy

 • złożenie w terminie oferty na formularzu załączonym do ogłoszenia (załącznik nr 1)
 • złożenie w terminie załącznika nr 2,
 • Wykonawca może złożyć tylko jedną ofertę, którą będzie związany 30 dni,
 • bieg terminu związania ofertą rozpoczyna  się wraz z upływem terminu składania ofert,
 • Wykonawca może, przed upływem terminu składania ofert, zmienić lub wycofać ofertę,
 • Nie dopuszcza się możliwości udziału w postępowaniu firm pośredniczących.

5. Zadania i uprawnienia po stronie Zamawiającego

 • przygotowanie pełnej dokumentacji potrzebnej do rozliczenia wydarzenia,
 • uregulowanie zobowiązania wynikającego z wystawionej na w/w przedmiot faktury we wskazanym terminie.
 • Zamawiający zastrzega możliwość unieważnienia postępowania bez podania przyczyny. W takim przypadku, Zamawiający nie ponosi kosztów postępowania.

6. Termin i miejsce wykonania zamówienia

 • Przedmiot zamówienia należy dostarczyć do 15 lokalizacji na terenie RP do dnia 24.03.2023 r.

7. Warunki udziału w postępowaniu oraz wymagane dokumenty

Wymagania formalne wobec Oferenta/Wykonawcy:

 • posiada uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień;
 • posiada niezbędną wiedzę i doświadczenie oraz potencjał techniczny, a także dysponuje osobami zdolnymi do wykonania zamówienia;
 • nie jest podmiotem powiązanym z Zamawiającym osobowo lub kapitałowo. Przez powiązania kapitałowe lub osobowe rozumie się wzajemne powiązania między Zamawiającym lub osobami wykonującymi w imieniu Zamawiającego czynnościzwiązane z przygotowaniem i przeprowadzeniem procedury wyboru wykonawcy a Wykonawcą, polegające w szczególności na:
  • uczestniczeniu w spółce jako wspólnik spółki cywilnej lub spółki osobowej;
  • posiadaniu udziałów lub co najmniej 10 % akcji;
  • pełnieniu funkcji członka organu nadzorczego lub zarządzającego, prokurenta, pełnomocnika;
  • pozostawaniu w związku małżeńskim, w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej, pokrewieństwa lub powinowactwa w linii bocznej do drugiego stopnia lub w stosunku przysposobienia, opieki lub kurateli;
 • zobowiązuje się w ramach podpisanej umowy do przechowywania w sposób zapewniający dostępność, poufność i bezpieczeństwo oraz udostępnienia kontroli dokumentacji związanej z niniejszym zleceniem do dnia 31 grudnia 2029 r.

Powyższe zapisy reguluje również załącznik nr 2.

8. Waluta i warunki dotyczące rozliczeń związanych z realizacją niniejszego zamówienia

Ceny oraz wartość zbiorcza zamówienia powinny być podane w PLN (netto i brutto). Zamawiający nie wyraża zgody na płatność zaliczkową. Wymagany termin płatności nie krótszy niż 14 dni.

9. Opis sposobu przygotowania oferty

Oferta powinna być sporządzona na formularzu ofertowym, zgodnie ze wzorem z załącznika nr 1. Oferta powinna być podpisana przez osobę upoważnioną do podpisania oferty.

Zamawiający dopuszcza możliwość składania ofert częściowych.

Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert z artykułami równoważnymi.

W danym obszarze Wykonawca określi cenę dla każdego elementu przedmiotu zamówienia wymienionego w poniższym zestawieniu, podając ją w kwocie brutto oraz netto, z uwzględnieniem wszystkich opłat i podatków (także podatku od towarów i usług) dla wskazanej liczby osób w zamówieniu, a także zbiorczo dla całej wartości zamówienia go dotyczącej. Oferta powinna być sporządzona w języku polskim oraz powinna zawierać pełną nazwę oraz dane adresowe Wykonawcy.

Oferta powinna uwzględniać wszystkie poniższe elementy: sprzedaż i dostawa sprzętu sportowego dla uczestników zajęć w sekcjach sportowych:

Sekcja pływacka Bydgoszcz:

L.p.Nazwa:Ilość sztuk lub par:
1.Ręcznik z Mikrofibry Arena Smart Plus Pool Towel 150x90cm20
2.Torba sportowa Arena Team Duffle Spiky III 25l10
3.Okulary pływackie na basen Arena Drive 36
4.Kosmetyczka na basen Arena Spiky III Pocket Bag 7L2

Sekcja pływacka Olecko:

L.p.Nazwa:Ilość sztuk lub par:
1.Płetwy treningowe do pływania Aqua-Sport Long Floating Fins (rozm. 38-39)4
2.Płetwy treningowe do pływania Aqua-Sport Aqua-Blade Short Fins (rozm. 38-39)5
3.Płetwy treningowe do pływania Aqua-Sport Aqua-Blade Short Fins (rozm. 42-43)4
4.Okulary Pływackie na basen Aqua Sphere Kayenne Pro Mirror2
5.Okulary do pływania Speedo Fastskin Hyper Elite6
6.Pullbouy bojka treningowa Arena Freeflow5
7.Guma treningowa do pływania Aqua-Sport Powerstrech Short Belt Slider Resistance + Worek Gratis (opór średni, zielona)2
8.Guma treningowa do pływania Aqua-Sport Powerstrech Short Belt Slider Resistance + Worek Gratis (opór mały, żółta)1
9.Guma treningowa do pływania Aqua-Sport Powerstrech Short Belt Slider Resistance + Worek Gratis (opór mocny, czerwona)1

Sekcja pływacka Kościerzyna 1 i 2:

L.p.Nazwa:Ilość sztuk lub par:
1.Strój pływacki jednoczęściowy damski CLap Jednowarstwowy czarny CLAP100 (rozm. XS)1
2.Strój kąpielowy jednoczęściowy damski arena Team Challenge Solid fioletowy 004766 (rozm. 30)1
3.Strój pływacki jednoczęściowy damski arena Polly Swim Pro One Piece BTS18 czarny 002170/500 ( rozm. 40)1
4.Klapki basenowe damskie Speedo Slide (rozm. 38)1
5.Klapki japonki basenowe unisex Arena Flip-Flop (rozm. 43)1
6.Spodenki Arena Unisex Bermuda (rozm. L, czarne)2
7.Spodenki Arena Unisex Bermuda (rozm. M, czarne)8
8.Mata antypoślizgowa do ćwiczeń Aqua-Sport Powerstrech TPE (wymiary: 183 × 61 × 0,6 cm)1
9.Czepek pływacki na basen Nike Solid Silicone Cap1
10.Strój kąpielowy Arena Women’s Team Challenge Solid (rozm. D42, czarny)1
11.Klapki japonki basenowe unisex Arena Flip-Flop (rozm. 38)1
12.Plecak na basen Tyr Alliance Team Backpack1
13.Klapki basenowe Arena Hydrosoft II (rozm. 41)1
14.Bluza rozpinana Arena Team Hooded Jacket Panel (rozm. M, niebieska)3
15.Bluza rozpinana z kapturem Arena Team Line Hooded Jacket Unisex (rozm. L, niebieska)4
16.Okulary pływackie na basen Aqua-Sport Predator10
17.Deska treningowa do pływania Aqua-Sport Kickboard10
18.Deska pullbuoy treningowa do pływania Aqua-Sport PullBouy10
19.ARENA PLECAK TEAM BACKPACK 45 ALLOVER CRAZY FANTASY SKULL + WOREK 0024371401
20.FUNKITA KOSTIUM DAMSKI FLAMINGO NIGHT FS15L71219 (rozm. 14)1
21.ARENA DAMSKIE KLAPKI NINA BLACK-DARK-GREY-BLACK 003787102 (rozm. 39)1
22.PATYKI DO WYŁAWIANIA DIVING STICKS KOMPLET ZWIERZĄTKA 960512
23.Spodenki kąpielówki dla dzieci Speedo Hyper Boom (rozm. 176)1
24.Plecak Arena Team Backpack 30 + Worek6
25.Plecak na basen Arena Spiky III 35l (czarno-zielony)1
26.Okulary pływackie na basen Aqua-Sport Predator5

Sekcja pływacka Szczecin:

L.p.Nazwa:Ilość sztuk lub par:
1.FINIS RURKA CZOŁOWA SWIMMERS SNORKEL10
2.ARENA WIOSEŁKA FINGER PADDLE10
3.ARENA WIOSEŁKA VORTEX (rozm. M)4
4.AQUA SPHERE ERGO FLEX WIOSEŁKA PŁYWACKIE (rozm. S)4
5.ARENA COBRA CORE SWIPE4

Sekcja pływacka Opole:

L.p.Nazwa:Ilość sztuk lub par:
1.FINIS 3X-100M STOPER2
2.FINIS TEMPO TRAINER PRO3
3.STRECHCORDZ SPADOCHRON OPOROWY Z PASEM 20 cm1
4.STRECHCORDZ SPADOCHRON OPOROWY Z PASEM 30 cm1
5.STRECHCORDZ SPADOCHRON OPOROWY Z PASEM 40,6 cm1
6.Strechcordz Knee Elastic dla żabkarzy3
7.FINIS PŁETWY GUMOWE DŁUGIE 33/352
8.FINIS PŁETWY GUMOWE DŁUGIE 35/372
9.FINIS PŁETWY GUMOWE DŁUGIE 37/392
10.FINIS PŁETWY GUMOWE DŁUGIE 39/422
11.FINIS PŁETWY GUMOWE DŁUGIE 42/442
12.PODWODNY SLALOM – ZESTAW 8 WSTĘG1
13.GOLFINHO PAŁECZKI DO WYŁAWIANIA DIVING STICKS3

Sekcja pływacka Zduńska Wola:

L.p.Nazwa:Ilość sztuk lub par:
1.ZOGGS PŁETWY NA BASEN ULTRA BLUE FIN (2×45/46, 3×41/42, 3×39/40, 2×37/38)10
2.FINIS WIOSEŁKA AGILITY PADDLE (3xS, 3xM)6
3.STRECHCORDZ SPADOCHRON OPOROWY Z PASEM (3×40,6cm, 3x30cm)6
4.MAD WAVE ANKLE PULL STRAP20
5.ARENA SZORTY TL BERMUDA CZERWONE (XL)2
6.ARENA KOSZULKA TEAM T-SHIRT SOLID BIAŁA (XL)2
7.PAŁECZKI DO WYŁAWIANIA ZOGGS1

Sekcja pływacka Gorzów Wlkp.:

L.p.Nazwa:Ilość sztuk lub par:
1.Siatkówka Wodna (zestaw treningowy)1
2.Płetwy treningowe długie Finis Long Floating Fin (rozm. 44-46)3
3.Czepek pływacki unisex Aqua Speed Bunt14
4.Worek na sprzęt treningowy TYR Alliance Big Mesh Mummy Bag14
5.Wałek do masażu Blackroll® Micro2

Sekcja pływacka Białystok 1:

L.p.Nazwa:Ilość sztuk lub par:
1.ARENA OKULARY STARTOWE AIR SPEED MIRROR YELLOW COPPER-BLACK 0031512006
2.ARENA PLECAK FASTPACK 3.0 DARK SMOKE-NEON YELLOW 0052951012
3.ARENA PLECAK SPIKY III BACKPACK 30 L PLUM NEON PINK 004929/1022
4.ARENA PLECAK SPIKY III BACKPACK 30 L NAVY-NEON YELLOWK 004929/1038
5.ARENA DAMSKI STRÓJ WOMEN’S ICONS SUPER FLY BACK SOLID ROYAL-WHITE 005036/720 (rozm. UK28)1
6.ARENA DAMSKI STRÓJ WOMEN’S ICONS SUPER FLY BACK SOLID ROYAL-WHITE 005036/720 (rozm. UK32)2
7.ARENA CZEPEK ICONS TWEAM STRIPE CAP WHITE-NEON BLUE 00146310812
8.ARENA BIDON 750 ML SPORT BOTTLE 004621800 ROYAL GREEN12

Sekcja pływacka Białystok 2:

L.p.Nazwa:Ilość sztuk lub par:
1.Kąpielówki Arena Back To Water Green Waves (1- 70; 2-80; 3-90, 1-100; 2-110)9
2.Arena Diamonds bluza z kapturem (1- S; 2-M; 3-L, 1-XL; 2-XXL)9
3.ZOGGS RĘCZNIK Z MIKROFIBRY, 80 x 40 cm10
4.ARENA PLECAK SPIKY III BACKPACK 30 L PLUM NEON PINK 004929/1021
5.STRÓJ KĄPIELOWY SPORTOWY JEDNOCZĘŚCIOWY ZOGGS SPRINTBACK (rozm. 42)1

Sekcja pływacka Dębica/Czarna:

L.p.Nazwa:Ilość sztuk lub par:
1.Bokserki kąpielowe męskie Arena Men’s Team Swim Low Waist Solid (rozm. D3)1
2.Spodenki kąpielowe chłopięce Arena Spotlight Junior Short (rozm. D5)3
3.Spodenki kąpielowe chłopięce Arena Spotlight Junior Short (rozm. 164)1
4.Spodenki kąpielowe chłopięce Arena Spotlight Junior Short (rozm. 152)2
5.Bokserki kąpielowe chłopięce Arena Boy Rhyming Junior Short (rozm. 140)1
6.Strój kąpielowy damski Arena Icons Racer One Piece (rozm. D34)1
7.Strój kąpielowy damski Arena Icons Racer One Piece (rozm. D42)2
8.Strój kąpielowy dziewczęcy Arena Girl’s Team Challenge Solid (rozm. 128)2
9.Strój kąpielowy dziewczęcy Arena Junior Big Logo Swim Pro (rozm. 116)1
10.Strój kąpielowy dziewczęcy Arena Junior Big Logo Swim Pro (rozm. 152)1
11.Slipy kąpielowe męskie Aqua-Sport Lana Nui Classic Men Turbo Rekin (rozm. XL)1
12.O’Neill Thermo-X Longsleeve Top (rozm. XXL)1
13.O’Neill Reactor Shorty 2mm Back Zip Pianka Neoprenowa Damska (rozm. 14)1
14.Bokserki kąpielowe chłopięce Arena Boy’s Swim Short Logo (rozm. 128)1
15.SPODNIE DRESOWE JOGGERY CHŁOPIĘCE (rozm. 158)5
16.SPODNIE CASUAL JOGGERY MĘSKIE (rozm. L)1
17.SPODNIE CASUAL JOGGERY MĘSKIE (rozm. XL)2
18.Cressi zestaw maska Big Eyes Evolution + fajka Alpha Ultra Dry1
19.Strój kąpielowy damski Arena Women Team Icons Superfly Solid (rozm. D36)1
20.Szorty Guapa (rozm. L)1

Sekcja pływacka Tarnów:

L.p.Nazwa:Ilość sztuk lub par:
1.Kurtka damska przejściowa z motywem kwiatów (rozm. XS, XS, S, M, L, XL)6
2.AirMesh Dres Tenerife – spodnie dresowe damskie (rozm. XS, S, M/L)6
3.Bermuda Royal- spodenki (rozm. L)1
4.Dres Noir (rozm. XL)1
5.Jednoczęściowy strój kąpielowy sportowy (rozm. XL)1

Sekcja lekkoatletyczna Kościerzyna/Skorzewo:

L.p.Nazwa:Ilość sztuk lub par:
1.Kula treningowa z tworzywa Polanik PKG-6 (6 kg)2
2.Kula treningowa z tworzywa Polanik PKG-5 (5 kg)1
3.Kula treningowa z tworzywa Polanik PKG-4 (4 kg)1
4.Kula wyczynowa stalowa niemalowana Polanik PK-7,26/120 (7,26kg/120mm)1
5.Kula wyczynowa nierdzewna Polanik PK-4/110-S (4kg/110mm)1
6.Dysk treningowy plastikowy Polanik TPD11-1,752

Sekcja lekkoatletyczna Kraków:

L.p.Nazwa:Ilość sztuk lub par:
1.Profesjonalna ławka olimpijska FA-1N do wyciskania dla niepełnosprawnych z asekuracją1
2.Ławka gimnastyczna 2 m nogi metalowe1

Sekcja lekkoatletyczna Koszalin:

L.p.Nazwa:Ilość sztuk lub par:
1.Dysk Gumowy 1kg10
2.Dysk  z tworzywa 1kg8
3.Oszczep 600g6

Sekcja lekkoatletyczna Gorzów Wlkp.:

L.p.Nazwa:Ilość sztuk lub par:
1.Obciążenie olimpijskie zestaw 140 kg HMS1

Sekcja wioślarska Szczecin:

L.p.Nazwa:Ilość sztuk lub par:
1.SR52 SZTANGIELKA REGULOWANA 52 LBS HMS Waga: zakres regulacji obciążenia: 5 – 52,5 lbs (2,2 – 23,3 kg) gryf: 5 lbs (2,2 kg) talerze: 2 x 1,3 lbs (0,6 kg) 2 x 2,5 lbs (1,15 kg) 2 x 4,85 lbs (2,2 kg) 4 x 7,25 lbs (3,3 kg) podstawka: 5 lbs (2,25 kg) całkowita: 56,3 lbs (25,5 kg)2
2.KR20 KETTLEBELL REGULOWANY 20 LBS HMS Zakres regulacji obciążenia: 2,16 – 9 kg Talerze: 6 x 1,14 kg Wysokość: 24 cm Średnica części kulistej: 18 cm Szerokość uchwytu: 14 cm Średnica uchwytu: 25 mm2

10. Miejsce, termin i sposób złożenia oferty

 1. Oferty prosimy składać do dnia 16.03.2023 r. do godz. 24.00.

Ofertę w wersji elektronicznej prosimy przesłać na adres e-mail: bartosz.sojka@pzsnstart.eu. Osobą kontaktową jest Pan Bartosz Sójka.

Oferty otrzymane po 16.03.2023 r. nie będą rozpatrywane.

 • Wybór ofert nastąpi w dniu 17.03.2023 r. izakończony zostanie protokołem.

11. Kryteria wyboru

Przy wyborze najkorzystniejszej oferty Zamawiający dokona oceny i wyboru ofert spośród Wykonawców spełniających warunki określone w punkcie 7, a także w oparciu o następujące kryteria:

 1. Koszt oferty w badanym zakresie – 100%

Zamawiający będzie badał cenę dla każdego elementu z oferty, sumując wskazane wartości poszczególnych elementów zamieszczonych w zapytaniu. Najkorzystniejsza oferta otrzymuje maksymalną punktację, zgodnie z zastosowaną w zapytaniu ofertowym wagą (100%).

Zamawiający dopuszcza możliwość składania ofert częściowych.

Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert z artykułami równoważnymi.

W uzasadnionych przypadkach, Zamawiający może odstąpić od wskazanych powyżej kryteriów wyboru, w szczególności w przypadku, w którym w ocenie Komisji oferent z najwyższą liczbą punktów nie daje gwarancji należytego wykonania przedmiotu zamówienia, a uzasadniony jest wybór oferty innego wykonawcy. W przypadku określonym w zdaniu poprzednim, oferentowi z wyższą liczbą punktów nie przysługuje względem Zamawiającego roszczenie o zawarcie umowy, jak również jakiekolwiek roszczenia w związku z przygotowaniem i dostarczeniem oferty. 

12. Sposób obliczenia oferty

Wagi procentowe przypisane do poszczególnych kryteriów oceny ofert

Koszt oferty w badanym zakresie – 100%

Sposób przyznawania punktacji za spełnienie kryterium:

((Kmin / Kbad) * 100%) * 100= Ilość punktów

gdzie:

Kmin – koszt brutto oferty najtańszej

Kbad – koszt brutto oferty badanej

100 – współczynnik stały

13. Formalności, jakie powinny być dopełnione po wyborze oferty w celu zawarcia umowy

W dniu 17.03.2023 r. Zamawiający przeprowadzi ocenę złożonych ofert. W tym czasie zastrzega sobie prawo do negocjacji i wyjaśnień dotyczących zakresu oferty.

Za najkorzystniejszą zostanie uznana oferta, która uzyska najwyższą ilość punktów oraz spełni pozostałe wymagania zamieszczone w zapytaniu ofertowym.

Oceny i wyboru ofert dokona Komisja. Po dokonaniu oceny i wyborze oferty zostanie sporządzony protokół podpisany przez członków Komisji. Następnie, wybranego kontrahenta Komisja zaprosi do podpisania umowy.

Jeżeli kontrahent, którego oferta została wybrana, odstąpi od zawarcia umowy, Zamawiający uprawniony jest do wyboru oferty najkorzystniejszej spośród pozostałych ofert dla danego zapytania.

O wyborze najkorzystniejszej oferty Zamawiający zawiadomi drogą mailową oraz w formie ogłoszenia na stronie internetowej Zamawiającego niezwłocznie wszystkie podmioty, które przesłały oferty w ustalonym terminie. Ogłoszenie zwycięzcy niniejszego postępowania ofertowego nastąpi w dniu 17.03.2023 r.

Zawarcie umowy nastąpi w formie pisemnej.

14. Uwagi i postanowienia końcowe

Niniejsze zapytanie nie jest ogłoszeniem w rozumieniu ustawy prawo zamówień publicznych.

Niniejsze zapytanie ofertowe nie stanowi zobowiązania do zawarcia umowy. Polski Związek Sportu Niepełnosprawnych „Start” może odstąpić od zawarcia umowy bez podania uzasadnienia swojej decyzji.

Niniejsze zamówienie jest finansowane w całości ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w ramach projektu „Gotowi na START – 2022/2023”. Wydanie niniejszego zapytania nie zobowiązuje Polskiego Związku Sportu Niepełnosprawnych „Start” do akceptacji oferty w całości lub w jej części, bez względu na jej zawartość cenową i nie zobowiązuje do składania wyjaśnień czy powodów akceptacji lub odrzucenia którejkolwiek oferty. Polski Związek Sportu Niepełnosprawnych „Start” nie może być pociągany do odpowiedzialności za jakiekolwiek koszty czy wydatki poniesione przez oferentów w związku z przygotowaniem i dostarczeniem oferty.

Niniejsze zapytanie, jak również warunki w nim określone, mogą być zmienione lub odwołane w każdej chwili.

Oferentowi nie przysługuje względem Zamawiającego roszczenie o zawarcie umowy.

15. Załączniki

Załącznik nr 1 – Formularz ofertowy

Załącznik nr 2 – Oświadczenie o spełnieniu wymogów formalnych oraz braku powiązań kapitałowych lub osobowych

zawsze i wszędzie #KibicujemyParaolimpijczykom