ZAPYTANIE OFERTOWE nr 01/07/2021

Data publikacji: 27.07.2021 r.

ZAPYTANIE OFERTOWE nr 01/07/2021

1. Nazwa i adres zamawiającego

Polski Związek Sportu Niepełnosprawnych „Start”

ul. Konwiktorska 9/2, 00-216, Warszawa

NIP: 526-10-53-340

tel.: +48 22 659 30 11

Adres strony internetowej: www.pzsnstart.eu

2. Opis przedmiotu zapytania

Przedmiotem zapytania jest usługa sprzedaży i dostarczenia sprzętu specjalistycznego oraz odżywek i suplementów diety dla zawodników (zgodnie z wykazem szkolonych zawodników DSW – szermierka na wózkach i narciarstwo biegowe i biathlon) w ramach umowy nr 2021/0011/0076/SubC/DSW z dnia 31.03.2021 r. podpisanej pomiędzy Polskim Związkiem Sportu Niepełnosprawnych „Start” a Ministerstwem Kultury, Dziedzictwa Narodowego i Sportu.

3. Zapytanie dotyczy kodu CPV

37400000-2 – Sprzęt sportowy

15882000-8 – Produkty dietetyczne

33600000-6 – Produkty farmaceutyczne

33141320-9 – Igły medyczne

4. Zadania po stronie Wykonawcy

 • złożenie w terminie oferty na formularzu załączonym do ogłoszenia (załącznik nr 1),
 • złożenie w terminie załącznika nr 2,
 • Wykonawca może złożyć tylko jedną ofertę, którą będzie związany 30 dni,
 • bieg terminu związania ofertą rozpoczyna  się wraz z upływem terminu składania ofert,
 • Wykonawca może, przed upływem terminu składania ofert, zmienić lub wycofać ofertę,
 • Nie dopuszcza się możliwości udziału w postępowaniu firm pośredniczących.

5. Zadania i uprawnienia po stronie Zamawiającego

 • przygotowanie pełnej dokumentacji potrzebnej do rozliczenia usługi,
 • uregulowanie zobowiązania wynikającego z wystawionej na w/w przedmiot faktury we wskazanym terminie.
 • Zamawiający zastrzega możliwość unieważnienia postępowania bez podania przyczyny. W takim przypadku, Zamawiający nie ponosi kosztów postępowania.

6. Termin i miejsce wykonania zamówienia

 • Przedmiot zamówienia należy dostarczyć do 2 lokalizacji na terenie Rzeczpospolitej Polskiej w terminie do 16.08.2021 r.

7. Warunki udziału w postępowaniu oraz wymagane dokumenty

Wymagania formalne wobec Oferenta/Wykonawcy:

 • posiada uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień;
 • posiada niezbędną wiedzę i doświadczenie oraz potencjał techniczny, a także dysponuje osobami zdolnymi do wykonania zamówienia;
 • nie jest podmiotem powiązanym z Zamawiającym osobowo lub kapitałowo. Przez powiązania kapitałowe lub osobowe rozumie się wzajemne powiązania między Zamawiającym lub osobami wykonującymi w imieniu Zamawiającego czynnościzwiązane z przygotowaniem i przeprowadzeniem procedury wyboru wykonawcy a Wykonawcą, polegające w szczególności na:
  • uczestniczeniu w spółce jako wspólnik spółki cywilnej lub spółki osobowej;
  • posiadaniu udziałów lub co najmniej 10 %  akcji;

3.      pełnieniu funkcji członka organu nadzorczego lub zarządzającego, prokurenta, pełnomocnika;

4.      pozostawaniu w związku małżeńskim, w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej, pokrewieństwa lub powinowactwa w linii bocznej do drugiego stopnia lub w stosunku przysposobienia, opieki lub kurateli;

 • zobowiązuje się w ramach podpisanej umowy do przechowywania w sposób zapewniający dostępność, poufność i bezpieczeństwo oraz udostępnienia kontroli dokumentacji związanej z niniejszym zleceniem do dnia 31 grudnia 2028 r.

Powyższe zapisy reguluje również załącznik nr 2.

8. Waluta i warunki dotyczące rozliczeń związanych z realizacją niniejszego zamówienia

Ceny oraz wartość zbiorcza zamówienia powinny być podane w PLN (netto i brutto). Zamawiający wyraża zgodę na płatność zaliczkową. Wymagany termin płatności nie krótszy niż 14 dni.

9. Opis sposobu przygotowania oferty

Oferta powinna być sporządzona na formularzu ofertowym, zgodnie ze wzorem z załącznika nr 1. Oferta powinna być podpisana przez osobę upoważnioną do podpisania oferty.

Zamawiający dopuszcza możliwość składania ofert częściowych.

W danym obszarze Wykonawca określi cenę dla każdego elementu przedmiotu zamówienia wymienionego w poniższym zestawieniu, podając ją w kwocie brutto oraz netto, z uwzględnieniem wszystkich opłat i podatków (także podatku od towarów i usług) dla wskazanych elementów w zamówieniu, a także zbiorczo dla całej wartości zamówienia go dotyczącej. Oferta powinna być sporządzona w języku polskim oraz powinna zawierać pełną nazwę oraz dane adresowe Wykonawcy.

Oferta powinna uwzględniać wszystkie poniższe elementy zamówienia wymienione poniżej:

Sprzedaż i dostarczenie pod wskazany adres sprzętu specjalistycznego dla zawodników (zgodnie z wykazem szkolonych zawodników DSW – szermierka na wózkach):

L.p.Nazwa sprzętuIlość
1.NADRUK NA ELEKTRYCE5
2.PLASTRON UHL1
3.RĘKAWICA HYPER2
4.KOSZ SZABLOWY7
5.KOSZ SZABLOWY PRED2
6.PRZEWÓD SZP ALL2
7.MASKA SZPADOWA2
8.PRZEWÓD SZP UHL26
9.MASKA SZABLOWA3
10.BLUZA ROYAL1
11.ŚRUBA SZABLOWA8
12.RĄCZKA SZABLOWA5
13.RĘKAWICA EXTRA2
14.OCHRANIACZ W KOSZULCE1
15.PRZEWÓD FLORETOWY UHL25
16.PLASTRON ALL2
17.SZPADA6
18.BLUZA SZABLOWA2
19.KAMIZELKA FLORETOWA UHL1
20.KLINGA SZABLOWA FIE12
21.PODKŁADKA FL7
22.BLUZA OLYMPIA4
23.KAMIZELKA FLORETOWA ALL2
24.ŚRUBKI SZP8
25.SPRĘŻYNKI SZP7
26.ŚRUBKI FL8
27.NACIĄG FL15
28.MASKA VARIO2
29.GRZYBEK SZP18
30.PODKŁADKA SZP1
31.KLINGA SZP16
32.SKARPETY UHL12
33.KLINGA FL14
34.KOSZ SZP TYTAN4
35.RĄCZKA SZP1
36.SPODNIE OLYMPIA4
37.NADRUK NA BIAŁEJ BLUZIE1
38.KOŁNIERZ VARIO1
39.OCHRANIACZ1
40.SZABLA FIE Z KOSZEM P1
41.PRZEWÓD DO MASKI8
42.SZABLA FIE5
43.GRZYBEK FL15
44.PUNTA FL3
45.PUNTA SZP1
46.ŚRUBOKRĘT1
47.BOLEC5
48.MASKA TRENERSKA1
49.NACIĄG SZP10
50.TULEJKA SZP5
51.SPRĘŻYNKI SZP D2
52.SPRĘŻYNKI FL2
53.GNIAZDKO SZP5
54.KOSZ SZP2
55.TAŚMA1
56.OPOŃCZA10
57.NAPRAWA APARATU1

Sprzedaż i dostarczenie pod wskazany adres odżywek i suplementów diety dla zawodników (zgodnie z wykazem szkolonych zawodników DSW – narciarstwo biegowe i biathlon):

L.p.ProducentNazwa preparatuGramaturaFormaIlość
1.TRECGABA SLEEPER225 gPROSZEK4
2.OLIMPBATON MATRIX PRO 3280 gBATON80
3.SiS GO+ Electrolyte Gel (cytryna-mięta, malina)30X60 sasz.ŻEL2
4.SISBCAA PERFORM POWDER (ANANAS, OWOCE LESNE)255 gPROSZEK2
5.BIOTECHUSA BCAA + GLUTAMINE ZERO480 gPROSZEK4
6.SIS GOEnergy Bar Variety Pack (czekoladowy)5 x 40 gBATON8
7.SISDextro Energy Zero Calories (JAGODA)12 x 20 tabl.TABLETKI1
8.SiSGo Electrolyte500 gPROSZEK8
9.SiSREGO Rapid Recovery (CZEKOLADA, TRUSKAWKA)1000 gPROSZEK2
10.BES-T Amino EnduranceKremy z dodatkową energią250 mlKREM/BALSAM2
11.OLIMPCREATINE XPLODE500 gPROSZEK5
12.Epo-BoostBRL Epo-Boost3X120 kaps.KAPSUŁKI1
13.Epo-BoostBRL VO2-Boost3X120 kaps.KAPSUŁKI1
14.HIMALAYA LIV.52DETOX 10060 kaps.KAPSUŁKI8
15.SWANSONPROBIOTYK ULTIMATE 16 STRAIN P.60 kaps.KAPSUŁKI7
16.OLIMPISO PLUS (pomarańczowy)700 gPROSZEK5
17.Born RecoveryKREM RELAX150 mlKREM3
18.ALLNUTRITIONWHEY PROTEIN (BIAŁA CZEKOLADA)908 gPROSZEK4
19.SPORT DEFINITIONTHAT’S THE WHEY ISOLATE 90 (COCONUT, COOKIES)300 gPROSZEK7
20.ALEMultivitamin + Electrolytes Tabl. 20 szt20 tabl.TABLETKI4
21.SOLGARWITAMINA D3 50UG100 kaps.TABLETKI1
22.OLIMPODPORMAX IMMUNO XPLODE210 gPROSZEK1
23.OLIMPGOLD-VIT COMPLEX+ŻEŃ-SZEŃ (pomarańczowy)20 tabl.TABLETKI4
24.UNIWERSALSHOCK THERAPY (HARD LEMANADE)840 gPROSZEK1
25.UNIWERSALBEEF AMINOS 100%400 kaps.KAPSUŁKI1

Miejsce, termin i sposób złożenia oferty

 1. Oferty prosimy składać do dnia 03.08.2021 r. do godz. 24.00.

Ofertę w wersji elektronicznej prosimy przesłać na adres e-mail: bartosz.sojka@pzsnstart.eu. Osobą kontaktową jest Pan Bartosz Sójka.

Oferty otrzymane po 03.08.2021 r. nie będą rozpatrywane.

 • Wybór ofert nastąpi w dniu 04.08.2021 r. izakończony zostanie protokołem.

1. Kryteria wyboru

Przy wyborze najkorzystniejszej oferty Zamawiający dokona oceny i wyboru ofert spośród Wykonawców spełniających warunki określone w punkcie 7, a także w oparciu o następujące kryteria:

 1. Cena brutto pojedynczych elementów zapytania – 100%

Zamawiający będzie badał cenę dla każdego elementu z oferty, sumując wskazane wartości poszczególnych elementów zamieszczonych w zapytaniu. Najkorzystniejsza oferta otrzymuje maksymalną punktację, zgodnie z zastosowaną w zapytaniu ofertowym wagą (100%).

Zamawiający dopuszcza możliwość składania ofert częściowych.

W uzasadnionych przypadkach, Zamawiający może odstąpić od wskazanych powyżej kryteriów wyboru, w szczególności w przypadku, w którym w ocenie Komisji oferent z najwyższą liczbą punktów nie daje gwarancji należytego wykonania przedmiotu zamówienia, a uzasadniony jest wybór oferty innego wykonawcy. W przypadku określonym w zdaniu poprzednim, oferentowi z wyższą liczbą punktów nie przysługuje względem Zamawiającego roszczenie o zawarcie umowy, jak również jakiekolwiek roszczenia w związku z przygotowaniem i dostarczeniem oferty. 

12. Sposób obliczenia oferty

Wagi procentowe przypisane do poszczególnych kryteriów oceny ofert

Cena brutto pojedynczych elementów zapytania – 100%

Sposób przyznawania punktacji za spełnienie kryterium:

((Cmin / Cbad) * 100%) * 100= Ilość punktów

gdzie:

Cmin – cena brutto oferty najtańszej

Cbad – cena brutto oferty badanej

100 – współczynnik stały

13. Formalności, jakie powinny być dopełnione po wyborze oferty w celu zawarcia umowy

W dniu 04.08.2021 r. Zamawiający przeprowadzi ocenę złożonych ofert. W tym czasie zastrzega sobie prawo do negocjacji i wyjaśnień dotyczących zakresu oferty.

Za najkorzystniejszą zostanie uznana oferta, która uzyska najwyższą ilość punktów oraz spełni pozostałe wymagania zamieszczone w zapytaniu ofertowym.

Oceny i wyboru ofert dokona Komisja. Po dokonaniu oceny i wyborze oferty zostanie sporządzony protokół podpisany przez członków Komisji. Następnie, wybranego kontrahenta Komisja zaprosi do podpisania umowy.

Jeżeli kontrahent, którego oferta została wybrana, odstąpi od zawarcia umowy, Zamawiający uprawniony jest do wyboru oferty najkorzystniejszej spośród pozostałych ofert dla danego zapytania.

O wyborze najkorzystniejszej oferty Zamawiający zawiadomi drogą mailową oraz w formie ogłoszenia na stronie internetowej Zamawiającego niezwłocznie wszystkie podmioty, które przesłały oferty w ustalonym terminie. Ogłoszenie zwycięzcy niniejszego postępowania ofertowego nastąpi w dniu 04.08.2021 r.

Zawarcie umowy nastąpi w formie pisemnej.

14. Uwagi i postanowienia końcowe

Niniejsze zapytanie nie jest ogłoszeniem w rozumieniu ustawy prawo zamówień publicznych.

Niniejsze zapytanie ofertowe nie stanowi zobowiązania do zawarcia umowy. Polski Związek Sportu Niepełnosprawnych „Start” może odstąpić od zawarcia umowy bez podania uzasadnienia swojej decyzji.

Niniejsze zamówienie jest finansowane w całości ze środków Funduszy Rozwoju Kultury Fizycznej, których dysponentem jest Minister Kultury, Dziedzictwa Narodowego i Sportu w ramach umowy nr: 2021/0011/0076/SubC/DSW z dnia 31.03.2021 r. podpisanej pomiędzy Polskim Związkiem Sportu Niepełnosprawnych „Start” a Ministerstwem Kultury, Dziedzictwa Narodowego i Sportu. Wydanie niniejszego zapytania nie zobowiązuje Polskiego Związku Sportu Niepełnosprawnych „Start” do akceptacji oferty w całości lub w jej części, bez względu na jej zawartość cenową i nie zobowiązuje do składania wyjaśnień czy powodów akceptacji lub odrzucenia którejkolwiek oferty. Polski Związek Sportu Niepełnosprawnych „Start” nie może być pociągany do odpowiedzialności za jakiekolwiek koszty czy wydatki poniesione przez oferentów w związku z przygotowaniem i dostarczeniem oferty.

Niniejsze zapytanie, jak również warunki w nim określone, mogą być zmienione lub odwołane w każdej chwili.

Oferentowi nie przysługuje względem Zamawiającego roszczenie o zawarcie umowy.

15. Załączniki

Załącznik nr 1 – Formularz ofertowy Sprzęt

Załącznik nr 1 – Formularz ofertowy Odżywki

Załącznik nr 2 – Oświadczenie o spełnieniu wymogów formalnych oraz braku powiązań kapitałowych lub osobowych

zawsze i wszędzie #KibicujemyParaolimpijczykom