ZAPYTANIE OFERTOWE nr 01/08/2022

Data publikacji: 17.08.2022 r.

ZAPYTANIE OFERTOWE nr 01/08/2022

1. Nazwa i adres zamawiającego

Polski Związek Sportu Niepełnosprawnych „Start”

ul. Konwiktorska 9/2, 00-216, Warszawa

NIP: 526-10-53-340

tel.: +48 22 659 30 11

Adres strony internetowej: www.pzsnstart.eu

2. Opis przedmiotu zapytania

Przedmiotem zapytania jest usługa sprzedaży i dostarczenia sprzętu sportowego dla uczestników sekcji sportowych dla osób z niepełnosprawnościami w ramach projektu pt. „Gotowi na START – 2022/2023”, realizowanego w ramach umowy nr ZZB/000729/BF/D podpisanej w dniu 06.05.2022 r. pomiędzy Polskim Związkiem Sportu Niepełnosprawnych „Start” a Państwowym Funduszem Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych.

3. Zapytanie dotyczy kodu CPV

37400000-2 – Sprzęt sportowy

4. Zadania po stronie Wykonawcy

 • złożenie w terminie oferty na formularzu załączonym do ogłoszenia (załącznik nr 1)
 • złożenie w terminie załącznika nr 2,
 • Wykonawca może złożyć tylko jedną ofertę, którą będzie związany 30 dni,
 • bieg terminu związania ofertą rozpoczyna  się wraz z upływem terminu składania ofert,
 • Wykonawca może, przed upływem terminu składania ofert, zmienić lub wycofać ofertę,
 • Nie dopuszcza się możliwości udziału w postępowaniu firm pośredniczących.

5. Zadania i uprawnienia po stronie Zamawiającego

 • przygotowanie pełnej dokumentacji potrzebnej do rozliczenia wydarzenia,
 • uregulowanie zobowiązania wynikającego z wystawionej na w/w przedmiot faktury we wskazanym terminie.
 • Zamawiający zastrzega możliwość unieważnienia postępowania bez podania przyczyny. W takim przypadku, Zamawiający nie ponosi kosztów postępowania.

6. Termin i miejsce wykonania zamówienia

 • Przedmiot zamówienia należy dostarczyć do 16 lokalizacji na terenie RP do dnia 15.09.2022 r.

7. Warunki udziału w postępowaniu oraz wymagane dokumenty

Wymagania formalne wobec Oferenta/Wykonawcy:

 • posiada uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień;
 • posiada niezbędną wiedzę i doświadczenie oraz potencjał techniczny, a także dysponuje osobami zdolnymi do wykonania zamówienia;
 • nie jest podmiotem powiązanym z Zamawiającym osobowo lub kapitałowo. Przez powiązania kapitałowe lub osobowe rozumie się wzajemne powiązania między Zamawiającym lub osobami wykonującymi w imieniu Zamawiającego czynnościzwiązane z przygotowaniem i przeprowadzeniem procedury wyboru wykonawcy a Wykonawcą, polegające w szczególności na:
  • uczestniczeniu w spółce jako wspólnik spółki cywilnej lub spółki osobowej;
  • posiadaniu udziałów lub co najmniej 10 % akcji;
  • pełnieniu funkcji członka organu nadzorczego lub zarządzającego, prokurenta, pełnomocnika;
  • pozostawaniu w związku małżeńskim, w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej, pokrewieństwa lub powinowactwa w linii bocznej do drugiego stopnia lub w stosunku przysposobienia, opieki lub kurateli;
 • zobowiązuje się w ramach podpisanej umowy do przechowywania w sposób zapewniający dostępność, poufność i bezpieczeństwo oraz udostępnienia kontroli dokumentacji związanej z niniejszym zleceniem do dnia 31 grudnia 2029 r.

Powyższe zapisy reguluje również załącznik nr 2.

8. Waluta i warunki dotyczące rozliczeń związanych z realizacją niniejszego zamówienia

Ceny oraz wartość zbiorcza zamówienia powinny być podane w PLN (netto i brutto). Zamawiający nie wyraża zgody na płatność zaliczkową. Wymagany termin płatności nie krótszy niż 14 dni.

9. Opis sposobu przygotowania oferty

Oferta powinna być sporządzona na formularzu ofertowym, zgodnie ze wzorem z załącznika nr 1. Oferta powinna być podpisana przez osobę upoważnioną do podpisania oferty.

Zamawiający dopuszcza możliwość składania ofert częściowych.

Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert z artykułami równoważnymi.

W danym obszarze Wykonawca określi cenę dla każdego elementu przedmiotu zamówienia wymienionego w poniższym zestawieniu, podając ją w kwocie brutto oraz netto, z uwzględnieniem wszystkich opłat i podatków (także podatku od towarów i usług) dla wskazanej liczby osób w zamówieniu, a także zbiorczo dla całej wartości zamówienia go dotyczącej. Oferta powinna być sporządzona w języku polskim oraz powinna zawierać pełną nazwę oraz dane adresowe Wykonawcy.

Oferta powinna uwzględniać wszystkie poniższe elementy: sprzedaż i dostawa sprzętu sportowego dla uczestników zajęć w sekcjach sportowych:

Sekcja pływacka Białystok 1:

L.p.Nazwa:Ilość sztuk lub par:
1.Okulary pływackie Arena DRIVE 310
2.Torba Arena TEAM DUFFLE 402
3.Deska Arena KICKBOARD6
4.Deska Arena PULLKICK PRO7
5.Rurka czołowa Arena SWIM SNORKEL PRO III4
6.Płetwy Arena POWERFIN HOOK (39-40)2
7.Płetwy Arena POWERFIN HOOK (41-42)4
8.Płetwy Arena POWERFIN HOOK (43-44)2
9.Płetwy Arena POWERFIN HOOK (37-38)2
10.Wiosełka łapki Arena PLEX PADDLES6
11.Deska ósemka Arena PULLBUOY6
12.Płyn przeciw parowaniu Arena ANTIFOG SPRAY2
13.Spodenki FUNDAMENTALS ARENA LOGO BOXER1

Sekcja pływacka Białystok 2:

L.p.Nazwa:Ilość sztuk lub par:
1.TURBO CZEPEK SILIKONOWY PIRANHA10
2.ARENA RĘCZNIK NA BASEN SMART TOWEL 150X9010
3.MP SWIM BACKPACK PLECAK10
4.PŁETWY TRENINGOWE KRÓTKIE MAD WAVE GUMOWE (38-39)3
5.PŁETWY TRENINGOWE KRÓTKIE MAD WAVE GUMOWE (36-37)2
6.ZOGGS PŁETWY TRENINGOWE ULTRA (41-42)3

Sekcja pływacka Bydgoszcz:

L.p.Nazwa:Ilość sztuk lub par:
1.COMPRESSPORT OPASKI KOMPRESYJNE NA ŁYDKI GREEN GABLES (T3)2
2.SPEEDO KOSZULKA CORE SML LOGO T-SH JUNIOR WHITE (140)11
3.ARENA CZEPEK SILIKONOWY CLASSIC SILICONE BLACK SILVER10
4.AQUA-SPORT MATA TPE DO ĆWICZEŃ ANTYPOŚLIZGOWA BLUE NAVY 183x61x0,6cm4
5.ARENA RĘCZNIK MIKROFIBRA SMART PLUS GYM 50X100CM12
6.ARENA KLAPKI NINA BLACK-DARK GREY-BLACK (41)2
7.ARENA BIDON SPORT BOTTLE BLACK-ROYAL12
8.ARENA WOREK TEAM SACKS DENIM MELANGE12
9.ARENA OKULARY TRACKS BLACK BLUE BLACK TINDED5
10.ARENA KOSZULKA DAMSKA WOMEN T-SHIRT TEAM DARK GREY MELANGE-WHITE-RED (XL)1
11.ARENA KOSZULKA DAMSKA WOMEN T-SHIRT TEAM DARK GREY MELANGE-WHITE-RED (L)1
12.COMFY ŁĄCZNIK DO MAKARONU 6 OTWORÓW6

Sekcja pływacka Gołoborze:

L.p.Nazwa:Ilość sztuk lub par:
1.Zoggs makaron piankowy Zoodle10
2.MEIO ZESTAW PODWODNYCH OBRĘCZY 4 SZT./ZEST.2
3.MoVeS Taśma do ćwiczeń 1.5 m, b. mocna, niebieska10
4.Ręczniki szybkoschnące20
5.Worki na odzież10

Sekcja pływacka Gorzów Wlkp.:

L.p.Nazwa:Ilość sztuk lub par:
1.NIKE OKULARY VAPOR MIRRORED GOGGLE BLUE MIRROR YELLOW14
2.AQUA-SPORT MATA PŁYWAJĄCA WYSPA LONG FLOATING MAT RED-WHITE-BLUE ROZMIAR 200x100x4cm1
3.COMFY ŚPIEWAJĄCY MAKARON DO NAUKI PŁYWANA FITNESU TRENINGU 145CM10
4.COMFY ŁĄCZNIK DO MAKARONU 6 OTWORÓW10
5.AQUA-SPORT DESKA DO PŁYWANIA KICKBOARD GREEN, ORANGE, BLUE (różne kolory)11

Sekcja pływacka Kościerzyna 1:

L.p.Nazwa:Ilość sztuk lub par:
1.ARENA PLECAK TEAM BACKPACK 45 ALLOVER TEAM VIVID TROPICS1
2.ARENA PLECAK TEAM BACKPACK 30 DENIM MELANGE1
3.ARENA TORBA TEAM DUFFLE SPIKY III 25L PLUM NEON PINK1
4.ARENA PLECAK KUN TEAM BACKPACK 30 ALLOVER + WOREK1
5.SPEEDO RĘCZNIK BAWEŁNIANY LEISURE TOWEL APPLE GREEN 100X180CM1
6.SPEEDO PLECAK T-KIT TEAMSTER BACKPACK XU BLACK1
7.ARENA PLECAK TEAM BACKPACK 30 ALLOVER KIKKO + WOREK1
8.ARENA OKULARY AIR-SOFT BLUE-CLEAR5
9.AQUA-SPORT OKULARY STARTOWE TRENINGOWE PREDATOR WHITE-RED MIRROR5
10.ARENA PLECAK TEAM BACKPACK 30 TEAM BLACK MELANGE + WOREK1
11.ARENA SZORTY SPODENKI TL SHORT DAMSKIE (L)1
12.AQUA-SPORT DŁUGIE PŁETWY LONG FLOATING FINS (26-29)2
13.AQUA-SPORT POWERSTRECH DŁUGA GUMA DO WODY LONG BELT SLIDER YELLOW RESISTANCE + GRATIS1
14.AQUA-SPORT POWERSTRECH DŁUGA GUMA DO WODY LONG BELT SLIDER BLUE RESISTANCE + WOREK GRATIS1
15.AQUA-SPORT POWERSTRECH DŁUGA GUMA DO WODY LONG BELT SLIDER RED RESISTANCE + WOREK GRATIS1
16.AQUA-SPORT POWERSTRECH DŁUGA GUMA DO WODY LONG BELT SLIDER GREEN RESISTANCE + WOREK GRATIS1
17.AQUA-SPORT PULL BUOY DESKA BOJKA YELLOW-BLACK10
18.ARENA PLECAK SPIKY III BACKPACK 30 NAVY NEON YELLOW3
19.ARENA KLAPKI HYDROSOFT JUNIOR BOY BLACK-WHITE (33)1
20.ARENA SZORTY BYWAYX BLACK-WHITE WATERSHORTS (L)6
21.FINIS MONOPŁETWA FOIL MONOFIN YELLOW (35-37)1

Sekcja pływacka Kościerzyna 2:

L.p.Nazwa:Ilość sztuk lub par:
1.AQUA-SPORT OKULARY SPIKY JUNIOR MIRROR BLACK1
2.AQUA-SPORT KOSTIUM ROYAL SLIM BLACK-BLUE (S)1
3.ARENA TORBA TEAM DUFFLE SPIKY III 25L PLUM NEON PINK1
4.ARENA STRÓJ KĄPIELOWY DAMSKI MULTICOLOUR WEBS SWIM PRO BACK ONE PIECE BLACK-TURQUOISE (D38)1
5.AQUA-SPORT KLAPKI ADISPORT NAVY (38)1
6.ARENA RĘCZNIK GYM SOFT TOWEL ROYAL-WHITE 100×50 CM1
7.ARENA STRÓJ KĄPIELOWY DAMSKI MULTICOLOUR WEBS SWIM PRO BACK ONE PIECE BLACK-TURQUOISE (D40)1
8.AQUA-SPORT OKULARY STARTOWE TRENINGOWE PREDATOR WHITE-RED MIRROR9
9.ARENA PLECAK FASTPACK 2.2 BLACK MELANGE + WOREK2
10.FINIS STOPER 3x100M STOPWATCH CZARNY2
11.FINIS MONOPŁETWA FOIL MONOFIN YELLOW (38-40)2
12.AQUA-SPORT DŁUGIE PŁETWY LONG FLOATING FINS (44-45)2
13.AQUA-SPORT DŁUGIE PŁETWY LONG FLOATING FINS (46-47)1
14.AQUA-SPORT DŁUGIE PŁETWY LONG FLOATING FINS (38-39)3
15.COMFY ZESTAW 12 MAKARONÓW DO NAUKI PŁYWANA FITNESU TRENINGU 160CM1

Sekcja pływacka Olecko:

L.p.Nazwa:Ilość sztuk lub par:
1.ARENA OKULARY COBRA ULTRA SWIPE MIRROR YELLOW COPPER-BLUE7
2.Arena Czepek silikonowy Pływacki Print 2 Jade Black5
3.SELF STRÓJ KĄPIELOWY JEDNOCZĘŚCIOWY PARIS 16 BLACK XXL1
4.ARENA STRÓJ DAMSKI KĄPIELOWY DAMSKI PLUS SIZE VIBRATION SWIM PRO (D48)1
5.ARENA STRÓJ KĄPIELOWY DAMSKI LIZ EMBRACE BACK ONE PIECE BLACK, TURQUOISE (D42)1
6.ARENA STRÓJ DAMSKI LIMITED EDITION PRIDE LET IT BEAT W POM CHALLENGE BACK ONE PIECE WHITE MULTI (D38)1
7.ARENA BOKSERKI RETICULUM SHORT BLACK-LEAF (biodra w cm :1-76cm, 2-93cm ,3-66cm, 4-90cm, 5-85cm)6
8.AQUA-SPORT DŁUGIE PŁETWY LONG FLOATING FINS (40-41)5
9.ARENA KLAPKI HYDROSOFT II JUNIOR HOOK BLACK (38)3
10.ARENA KLAPKI HYDROSOFT II JUNIOR HOOK BLACK (37)1
11.ARENA KLAPKI HYDROSOFT II JUNIOR HOOK BLACK (39)1
12.AQUA-SPORT KLAPKI ADISPORT BLACK-WHITE (41 i 42)2
13.ARENA PULLBUOY FREEFLOW PULLBUOY ACID LIME BLACK5

Sekcja pływacka Radom 1:

L.p.Nazwa:Ilość sztuk lub par:
1.ARENA OKULARY COBRA CORE SWIPE MIRROR YELLOW COOPER-BLACK2
2.SPEEDO OKULARY FASTSKIN PURE FOCUS MIRROR ORANGE GREEN2
3.ARENA STRÓJ KITTIES JR SUPER FLY BACK ONE PIECE BLACK-WHITE (128)1
4.ARENA STRÓJ SPARKLE JUNIOR ONE PIECE L (116)1
5.ARENA PŁETWY POWERFIN PRO BLUE (42-43)2
6.ARENA PŁETWY POWERFIN PRO BLUE (44-45)2
7.ARENA PŁETWY POWERFIN PRO BLUE (46-47)2
8.ARENA SPODENKI BOKSERKI OPOROWE SQUARE CUT DRAG SUIT FUCHSIA (L)2
9.ARENA SPODENKI BOKSERKI OPOROWE SQUARE CUT DRAG SUIT ROYAL (L)2
10.ARENA SPODENKI BOKSERKI OPOROWE SQUARE CUT DRAG SUIT ROYAL (XL)3
11.AQUA-SPORT SPADOCHRON OPOROWY Z PASEM SWIM PARACHUTE BLUE RESISTANCE ROZMIAR 50CM6
12.AQUA-SPORT PAS OPOROWY Z KUBECZKAMI BREAK BELT RED4
13.ARENA TORBA FAST DUFFLE FUCHSIA BLACK1
14.SLIPY TRENINGOWE REVOLUTION – MINT (L)2
15.SLIPY TRENINGOWE REVOLUTION – MINT (M)4
16.SLIPY TRENINGOWE REVOLUTION – MINT (S)1
17.STRÓJ TRENINGOWY DWUWARSTWOWY REVOLUTION – MINT (L)2
18. ARENA KLAPKI HYDROSOFT II HOOK BLACK 003285500 (42) 1

Sekcja pływacka Szczecin:

L.p.Nazwa:Ilość sztuk lub par:
1.Turbo czepek Banana Lover10
2.Arena czepek Team Icons10
3.Arena Cobra Ultra Mirror Swipe Blue Silver5
4.Arena okulary do pływania Airspeed Mirror Blue Silver10
5.FINIS PULLBUOY ANKLE M3
6.Arena ósemka Club Kit Kickobard10
7.Ludzik do wyławiania 1 szt.14

Sekcja pływacka Wrocław 1:

L.p.Nazwa:Ilość sztuk lub par:
1.ARENA TORBA WALIZKA TEAM XL CARGO GREY MELANGE5
2.ARENA TORBA WALIZKA TEAM CABIN TROLLEY TEAM BLACK MELANGE5
3.ARENA KOSZULKA MĘSKA MEN T-SHIRT TEAM DARK GREY MELANGE-WHITE-RED (S – 1 szt, M – 1 szt, L – 1 szt, XL-2szt)5
4.ARENA KOSZULKA MEN T-SHIRT TEAM ICONS NAVY-WHITE-NAVY (S – 1 szt, M – 1 szt, L – 1 szt, XL-2szt)5

Sekcja pływacka Wrocław 2:

L.p.Nazwa:Ilość sztuk lub par:
1.ARENA KOSZULKA MĘSKA MEN T-SHIRT TEAM DARK GREY MELANGE-WHITE-RED (S – 1 szt, M – 1 szt, L – 1 szt, XL-2szt)5
2.ARENA KOSZULKA MEN T-SHIRT TEAM ICONS NAVY-WHITE-NAVY (S – 1 szt, M – 1 szt, L – 1 szt, XL-2szt)5
3.ARENA TORBA WALIZKA TEAM XL CARGO TEAM BLACK MELANGE5
4.ARENA TORBA WALIZKA TEAM CABIN TROLLEY TEAM GREY MELANGE5

Sekcja pływacka Zamość:

L.p.Nazwa:Ilość sztuk lub par:
1.Płetwy treningowe 39/401
2.Płetwy treningowe 45/461
3.Płetwy treningowe 47/482
4.Okulary pływackie fotochromowe FALCON PHOTOCHROMIC10
5.Deska do pływania „A”4
6.Czepek pływacki POLYESTER CAP (niebieski)10
7.Dyski do Aquafitness4
8.Zestaw zabawek do wyławiania  DIVE TOYS SET4
9.Poncho – ręcznik 80 x 140 cm10
10.Gogle pływackie BORA10

Sekcja pływacka Zduńska Wola:

L.p.Nazwa:Ilość sztuk lub par:
1.MAD WAVE PULLKICK ALIGNMENT10
2.MEIO MATA PŁYWAJĄCA 1970X985X60 MM1
3.ZOGGS ZABAWKA SEAL FLIPS2
4.LUDZIK DO WYŁAWIANIA 1 SZT.12
5.ZOGGS ZABAWKI DO WYŁAWIANIA DIVE RINGS1
6.NMC MAKARON DO PŁYWANIA10
7.ZOGGS PULLBOUY BOJKA DO PŁYWANIA (pomarańczowe)10
8.MP WIOSEŁKA TRENIGOWE STRENGTH GRANATOWE5
9.MAD WAVE DESKA DO PŁYWANIA ERGO MULTI5
10.SPORT-THIEME PŁETWY GUMOWE DŁUGIE, 44/45 niebieskie2
11.SPORT-THIEME PŁETWY GUMOWE DŁUGIE, 36/37 czarne3
12.SPORT-THIEME PŁETWY GUMOWE DŁUGIE, 34/35 pomarańczowe2

Sekcja lekkoatletyczna Kielce:

L.p.Nazwa:Ilość sztuk lub par:
1.Kula do pchnięcia kulą 3 kg
Enero
SPECYFIKACJA:
•Waga: 3 kg
•Średnica:94 mm
•Materiał: stal
•Kolor: srebrny
2
2.Kula do pchnięcia kulą 4 kg
Enero
SPECYFIKACJA:
•Waga: 4 kg
•Średnica:100 mm
•Materiał: stal
•Kolor: srebrny
2
3.Gumy oporowe fitness.
Sportvida.
Zestaw 5 taśm.
Zakres siły oporu 5-25kg
10
4.Koszulka Puma M4
5.Koszulka Puma L4
6.Koszulka Puma XL4
7.Koszulka Puma XXL2
8.Mata fitness 
Sportvida
SPECYFIKACJA:
Grubość: 1,5cm
Długość: 180cm
Materiał: NBR
4
9.Piłka lekarska 3kg
Vinex
2
10.Piłka lekarska 4kg
Vinex
2
11.Skakanka skórzana Sportvida
SPECYFIKACJA:
Długość linki 270 cm
Długość rączki 15 cm
10
12.Taśma miernicza 20m
Polanik FMTC-20
materiał: włókno szklane
1
13.Dysk damski Polanik 1 kg Trial
SPECYFIKACJA:
Wykończenie: Gumowy
Przeznaczenie: Trening
Średnica zew.: 180mm
Waga: 1 kg
1
14.Dysk męski Polanik 2 kg Trial
SPECYFIKACJA:
Wykończenie: Gumowy
Przeznaczenie: Trening
Średnica zew.: 220 mm
Waga: 2 kg
1
15.Rakietka do badmintona Yonex GR-360
Pokrowiec: na główkę
Waga: 1U ( 95-100g)
Rek. siła naciągu: 7-9 kg
Naciąg: Fabryczny
6

Sekcja lekkoatletyczna Koszalin:

L.p.Nazwa:Ilość sztuk lub par:
1.Próg treningowy POLANIK S-257-T1
2.Zestaw Gum do ćwiczeń HMS GU05 SET kod produktu: 319313 kpl.

Sekcja siatkówki na siedząco Złotoryja:

L.p.Nazwa:Ilość sztuk lub par:
1.Pompka Molten do piłek1
2.Spodnie dresowe 3/4 męskie Damos10
3.Legginsy damskie Damos6
4.Torba Molten na 6 piłek1
5.Gwizdek ręczny1
6.Gwizdek elektryczny1
7.Trenażer Exit 100×1001
8.Koszulki polo Active 045
9.Piłka siatkarska Molten 400g2
10.Nałokietniki siatkarskie12

Sekcja szermierki na wózkach Warszawa:

L.p.Nazwa:Ilość sztuk lub par:
1.Klingi floretowe FIE BF (twarde)2
2.Klingi szpadowe FIE BF (twarde)4

10. Miejsce, termin i sposób złożenia oferty

 1. Oferty prosimy składać do dnia 30.08.2022 r. do godz. 24.00.

Ofertę w wersji elektronicznej prosimy przesłać na adres e-mail: bartosz.sojka@pzsnstart.eu. Osobą kontaktową jest Pan Bartosz Sójka.

Oferty otrzymane po 30.08.2022 r. nie będą rozpatrywane.

 • Wybór ofert nastąpi w dniu 01.09.2022 r. izakończony zostanie protokołem.

11. Kryteria wyboru

Przy wyborze najkorzystniejszej oferty Zamawiający dokona oceny i wyboru ofert spośród Wykonawców spełniających warunki określone w punkcie 7, a także w oparciu o następujące kryteria:

 1. Koszt oferty w badanym zakresie – 100%

Zamawiający będzie badał cenę dla każdego elementu z oferty, sumując wskazane wartości poszczególnych elementów zamieszczonych w zapytaniu. Najkorzystniejsza oferta otrzymuje maksymalną punktację, zgodnie z zastosowaną w zapytaniu ofertowym wagą (100%).

Zamawiający dopuszcza możliwość składania ofert częściowych.

Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert z artykułami równoważnymi.

W uzasadnionych przypadkach, Zamawiający może odstąpić od wskazanych powyżej kryteriów wyboru, w szczególności w przypadku, w którym w ocenie Komisji oferent z najwyższą liczbą punktów nie daje gwarancji należytego wykonania przedmiotu zamówienia, a uzasadniony jest wybór oferty innego wykonawcy. W przypadku określonym w zdaniu poprzednim, oferentowi z wyższą liczbą punktów nie przysługuje względem Zamawiającego roszczenie o zawarcie umowy, jak również jakiekolwiek roszczenia w związku z przygotowaniem i dostarczeniem oferty. 

12. Sposób obliczenia oferty

Wagi procentowe przypisane do poszczególnych kryteriów oceny ofert

Koszt oferty w badanym zakresie – 100%

Sposób przyznawania punktacji za spełnienie kryterium:

((Kmin / Kbad) * 100%) * 100= Ilość punktów

gdzie:

Kmin – koszt brutto oferty najtańszej

Kbad – koszt brutto oferty badanej

100 – współczynnik stały

13. Formalności, jakie powinny być dopełnione po wyborze oferty w celu zawarcia umowy

W dniu 01.09.2022 r. Zamawiający przeprowadzi ocenę złożonych ofert. W tym czasie zastrzega sobie prawo do negocjacji i wyjaśnień dotyczących zakresu oferty.

Za najkorzystniejszą zostanie uznana oferta, która uzyska najwyższą ilość punktów oraz spełni pozostałe wymagania zamieszczone w zapytaniu ofertowym.

Oceny i wyboru ofert dokona Komisja. Po dokonaniu oceny i wyborze oferty zostanie sporządzony protokół podpisany przez członków Komisji. Następnie, wybranego kontrahenta Komisja zaprosi do podpisania umowy.

Jeżeli kontrahent, którego oferta została wybrana, odstąpi od zawarcia umowy, Zamawiający uprawniony jest do wyboru oferty najkorzystniejszej spośród pozostałych ofert dla danego zapytania.

O wyborze najkorzystniejszej oferty Zamawiający zawiadomi drogą mailową oraz w formie ogłoszenia na stronie internetowej Zamawiającego niezwłocznie wszystkie podmioty, które przesłały oferty w ustalonym terminie. Ogłoszenie zwycięzcy niniejszego postępowania ofertowego nastąpi w dniu 01.09.2022 r.

Zawarcie umowy nastąpi w formie pisemnej.

14. Uwagi i postanowienia końcowe

Niniejsze zapytanie nie jest ogłoszeniem w rozumieniu ustawy prawo zamówień publicznych.

Niniejsze zapytanie ofertowe nie stanowi zobowiązania do zawarcia umowy. Polski Związek Sportu Niepełnosprawnych „Start” może odstąpić od zawarcia umowy bez podania uzasadnienia swojej decyzji.

Niniejsze zamówienie jest finansowane w całości ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w ramach projektu „Gotowi na START – 2022/2023”. Wydanie niniejszego zapytania nie zobowiązuje Polskiego Związku Sportu Niepełnosprawnych „Start” do akceptacji oferty w całości lub w jej części, bez względu na jej zawartość cenową i nie zobowiązuje do składania wyjaśnień czy powodów akceptacji lub odrzucenia którejkolwiek oferty. Polski Związek Sportu Niepełnosprawnych „Start” nie może być pociągany do odpowiedzialności za jakiekolwiek koszty czy wydatki poniesione przez oferentów w związku z przygotowaniem i dostarczeniem oferty.

Niniejsze zapytanie, jak również warunki w nim określone, mogą być zmienione lub odwołane w każdej chwili.

Oferentowi nie przysługuje względem Zamawiającego roszczenie o zawarcie umowy.

15. Załączniki

Załącznik nr 1 – Formularz ofertowy

Załącznik nr 2 – Oświadczenie o spełnieniu wymogów formalnych oraz braku powiązań kapitałowych lub osobowych

zawsze i wszędzie #KibicujemyParaolimpijczykom