ZAPYTANIE OFERTOWE nr 01/09/2019

Data publikacji: 03.09.2019r.

ZAPYTANIE OFERTOWE nr 01/09/2019
1. Nazwa i adres zamawiającego
Polski Związek Sportu Niepełnosprawnych „Start”
Ul. Trylogii 2/16, 01–982, Warszawa
NIP: 526-10-53-340
tel.: +48 22 659 30 11
Adres strony internetowej: www.pzsnstart.eu

2. Opis przedmiotu zapytania
Przedmiotem zapytania jest usługa sprzedaży i dostarczenia sprzętu sportowego dla uczestników zajęć sekcji sportowej dla osób z niepełnosprawnościami w ramach projektu pt. „Na START – zajęcia w sekcjach pływackich i sportowych”, realizowanego w ramach umowy nr ZZB/000502/BF/D podpisanej w dniu 07.03.2019r. pomiędzy Polskim Związkiem Sportu Niepełnosprawnych „Start” a Państwowym Funduszem Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych.

3. Zapytanie dotyczy kodu CPV
37400000-2 – Sprzęt sportowy

4. Zadania po stronie Wykonawcy
 złożenie w terminie oferty na formularzu załączonym do ogłoszenia (załącznik nr 1)
 złożenie w terminie załącznika nr 2,
 Wykonawca może złożyć tylko jedną ofertę, którą będzie związany 14 dni,
 bieg terminu związania ofertą rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania ofert,
 Wykonawca może, przed upływem terminu składania ofert, zmienić lub wycofać ofertę,
 Nie dopuszcza się możliwości udziału w postępowaniu firm pośredniczących.

5. Zadania i uprawnienia po stronie Zamawiającego
 przygotowanie pełnej dokumentacji potrzebnej do rozliczenia usługi,
 uregulowanie zobowiązania wynikającego z wystawionej na w/w przedmiot faktury we wskazanym terminie.
 Zamawiający zastrzega możliwość unieważnienia postępowania bez podania przyczyny. W takim przypadku, Zamawiający nie ponosi kosztów postępowania.

6. Termin i miejsce wykonania zamówienia
 Przedmiot zamówienia należy dostarczyć do 24 lokalizacji na terenie Polski w terminie do 30.09.2019r.

7. Warunki udziału w postępowaniu oraz wymagane dokumenty
Wymagania formalne wobec Oferenta/Wykonawcy:
 posiada uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień, posiada wpis do Ewidencji Działalności Gospodarczej lub Krajowego Rejestru Sądowego;
 posiada niezbędną wiedzę i doświadczenie oraz potencjał techniczny, a także dysponuje osobami zdolnymi do wykonania zamówienia; znajduje się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia;
 nie jest podmiotem powiązanym z Zamawiającym osobowo lub kapitałowo. Przez powiązania kapitałowe lub osobowe rozumie się wzajemne powiązania między Zamawiającym lub osobami wykonującymi w imieniu Zamawiającego czynności związane z przygotowaniem i przeprowadzeniem procedury wyboru wykonawcy
a Wykonawcą, polegające w szczególności na:
1. uczestniczeniu w spółce jako wspólnik spółki cywilnej lub spółki osobowej;
2. posiadaniu udziałów lub co najmniej 10 % akcji;
3. pełnieniu funkcji członka organu nadzorczego lub zarządzającego, prokurenta, pełnomocnika;
4. pozostawaniu w związku małżeńskim, w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej, pokrewieństwa lub powinowactwa w linii bocznej do drugiego stopnia lub w stosunku przysposobienia, opieki lub kurateli
 zobowiązuje się w ramach podpisanej umowy do przechowywania w sposób zapewniający dostępność, poufność i bezpieczeństwo oraz udostępnienia kontroli dokumentacji związanej z niniejszym zleceniem do dnia 31 grudnia 2026r.
Powyższe zapisy reguluje również załącznik nr 2.

8. Waluta i warunki dotyczące rozliczeń związanych z realizacją niniejszego zamówienia
Ceny oraz wartość zbiorcza zamówienia powinny być podane w PLN (netto
i brutto). Zamawiający wyraża zgodę na płatność zaliczkową. Wymagany termin płatności nie krótszy niż 14 dni.

9. Opis sposobu przygotowania oferty:
Oferta powinna być sporządzona na formularzu ofertowym, zgodnie ze wzorem z załącznika nr 1. Oferta powinna być podpisana przez osobę upoważnioną do podpisania oferty.
Zamawiający dopuszcza możliwość składania ofert częściowych.
W danym obszarze Wykonawca określi cenę dla każdego elementu przedmiotu zamówienia wymienionego w poniższym zestawieniu, podając ją w kwocie brutto oraz netto,
z uwzględnieniem wszystkich opłat i podatków (także podatku od towarów i usług) dla wskazanej liczby osób w zamówieniu, a także zbiorczo dla całej wartości zamówienia go dotyczącej.
Oferta powinna być sporządzona w języku polskim oraz powinna zawierać pełną nazwę oraz dane adresowe Wykonawcy.

Oferta powinna uwzględniać wszystkie poniższe elementy: sprzedaż i dostawa sprzętu sportowego dla uczestników zajęć w sekcjach sportowych:

 1. Sekcja pływacka Wrocław:
L.p. Nazwa: Ilość:
1. Klapki ARENA Hydrosoft, (39-2szt, 40-2szt, 41-2szt, 42- 3szt, 43-1szt) 10 par
2. SZORTY MĘSKIE SCOPE 16” WATERSHORT SPEEDO 10 par
3. Okularki ARENA Cobra 10 par
 1. Sekcja pływacka Kudowa Zdrój:
L.p. Nazwa: Ilość:
1. ERREA komplet dresowy JIM/MILO 10 szt.
2. ERREA koszulka profesjonalna 3.0 10 szt.
3. SPODENKI new skin 10 szt.
4. Wykonanie nadruku x2 10 szt.
 1. Sekcja pływacka Bydgoszcz:
L.p. Nazwa: Ilość:
1. Speedo czepek bezszwowy Moulded (różowy, czarny, srebrny, niebieski, czerwony) 10 szt.
2. SPEEDO SPEEDSOCKET II MIRROR BIAŁE 5 szt.
3. Finis płetwy treningowe ZoomersZ2 (34.5/36) 2 pary
4. Finis płetwy treningowe ZoomersZ2 (38/39) 3 pary
5. Sport-Thieme Zestaw mat sensorycznych, 4 szt. 2 zest.
6. Pałeczki do wyławiania, komplet 5 szt. 2 zest.
7. Kółka do wyławiania, komplet 4 szt. 2 zest.
8. ZOGGS DESKA MINI KICK 10 szt.
9. Spokey deska pullbuoy ósemka 10 szt.
10. TORBA SPORTOWA SPIKY 2  SMALL ARENA 1E007509 BLACK X-PIVOT FUCHSIA 2 szt.
11. COMFY Makaron do pływania, 1,6 m 10 szt.
12. Mata pływająca z otworami, 150 x 50 x 3 cm 2 szt.
13. Speedo okulary Vengeance dymne 5 szt.
14. BECO Koło z obciążnikiem 6 szt.
15. ARENA WOREK NA SPRZĘT FAST MESH 3 szt.
16. NIKE BIDON TRENINGOWY, 650 ml 10 szt.
17. Uchwyt do przenoszenia makaronów 1 szt.
 1. Sekcja pływacka Zamość:
L.p. Nazwa: Ilość:
1. AQUASPHERE OKULARY KAYENNE CZARNE 10 szt.
2. KLUBBEN PŁETWY SILIKONOWE, rozm. 37/38 2 pary
3. KLUBBEN PŁETWY SILIKONOWE, rozm. 39/40 2 pary
4. KLUBBENPOOL KOSZ NA SPRZĘT, ZAMYKANY DUŻY 1 szt.
 1. Sekcja pływacka Białystok 1 i 2:
L.p. Nazwa: Ilość:
1. PŁETWY TRENINGOWE KRÓTKIE MAD WAVE GUMOWE, (34/35-2szt, 36/37-2szt, 38/39-2szt, 40/41-2szt.) 8 par
2. FINIS PŁETWY GUMOWE DŁUGIE, (29/33-2szt, 33/35-2szt, 35/37-2szt, 37/38-2szt., 42/44-2szt., 46/47-2szt.) 12 par
3. SPEEDO OKULARY VENGEANCE DYMNE 10 szt.
4. AQUA SPHERE – OKULARY MAKO PRZEŹROCZYSTE 10 szt.
5. MAD WAVE – PAS OPOROWY Z KUBECZKAMI 4 szt.
6. TYR – WYMIENNE GUMKI DO WIOSEŁEK 10 szt.
7. ARENA CZEPEK CAMOUFLAGE MIRTILLA 10 szt.
8. ARENA CZEPEK NA BASEN YELLOW LOVERS 10 szt.
9. ARENA WIOSEŁKA VORTEX RÓŻOWE 5 par
10. ARENA WIOSEŁKA VORTEX 5 par
 1. Sekcja pływacka Olecko:
L.p. Nazwa: Ilość:
1. FINIS PŁETWY GUMOWE DŁUGIE, (29/33-1szt., 35/37-3szt., 37/39-3szt.) 7 par
2. ZOGGS zabawki do wyławiania DIVE RINGS 1 szt.
3. Pałeczki do wyławiania ZOGGS 1 szt.
4. Fashy krążek do wyławiania Griffin F4202 4 szt.
5. FINIS FOREARM FULCRUM niebieskie Junior 10 szt.
6. Strechcordz Knee Elastic dla żabkarzy 9 szt.
7. Arena rurka czołowa Swim Snorkel II 4 szt.
 1. Sekcja pływacka Lębork:
L.p. Nazwa: Ilość:
1. PŁETWY DMC ELITE WARRIOR ZŁOTE (46/47) 1 para
2. PŁETWY DMC ELITE ZIELONE, (35/37-3szt., 38/40-3szt., 41/43-2szt., 42/44-2szt., 44/45-2szt.) 10 par
3. ARENA OKULARY PŁYWACKIE COBRA CORE GO-1E491 CZERWONE 10 szt.
4. TORBA SPORTOWA SPIKY 2 SMALL ARENA 1E007151 BLACK 5 szt.
5. TORBA SPORTOWA SPIK 2 SMALL ARENA 1E007/57 ROYAL 5 szt.
6. DESKA ÓSEMKA PULLBUOY ARENA LIME,PINK 10 szt.
 1. Sekcja pływacka Kościerzyna:
L.p. Nazwa: Ilość:
1. MAD WAVE DESKA UPWAVE KICKBOARD CZARNA 9 szt.
2. SPEEDO WIOSEŁKA BIOFUSE POWER PADDLE NEW „M” 1 para
3. Kosz na sprzęt (makarony), wysokość 100cm 1 szt.
4. Kosz na sprzęt o wymiarach, 32/53/38cm 2 szt.
5. Kółka do wyławiania 2 szt.
6. MAD WAVE DESKA PULLBUOY CORE ALIGNMENT GREEN 2 szt.
7. PULLBUOY FUNKY TRUNKS STILL BLACK BLACK 5 szt.
 1. Sekcja pływacka Gołoborze:
L.p. Nazwa: Ilość:
1. Wałek Mini-Roller 15/5 Cm Hard Tiguar (Czarny) 10 szt.
2. Piłka Do Masażu EPP BALL 8 Cm – PROUD (Czarna) 10 szt.
3. Szorty pływackie REMY (2x S; 2x M; 5x L; 1x XL) 10 par.
4. Speedo Pool Side Bag – Szary / Granatowy 10 szt.
 1. Sekcja pływacka Suwałki:
L.p. Nazwa: Ilość:
1. Wózek na piłki i sprzęt sportowy ocynkowany 1 szt.
2. FINIS rurka czołowa freestyle snorkel 5 szt.
3. Płetwy silikonowe Klubben (35/37-2szt., 37/38-1szt., 39/40-2szt., 43/44-1szt.) 6 par
4. Strechcordz long belt slider, długa guma czerwona 1 szt.
5. Worek gimnastyczny 10 szt.
6. Kije gimnastyczne 10 szt.
7. Eggs – flip do nauki oddychania i zabawy 2 szt.
8. Ringo z kolcami aku ring gymnic 3 szt.
 1. Sekcja pływacka Radom 1:
L.p. Nazwa: Ilość:
1. AQUA-SPORT WIOSEŁKA TRENINGOWE AQUA-PADDLE CZARNE ROZMIAR L 10 par
2. AQUA-SPEED PŁETWY KRÓTKIE TRENINGOWE TECH 2 CZARNE ROZMIAR 38/39-M 4 pary
3. AQUA-SPEED PŁETWY KRÓTKIE TRENINGOWE TECH 2 CZARNE ROZMIAR 40/41 M/L 4 pary
4. AQUA-SPEED PŁETWY KRÓTKIE TRENINGOWE TECH 2 CZARNE ROZMIAR 36/37-S 2 pary
5. ARENA OKULARY COBRA ULTRA MIRROR SILVER-WHITE-RED STARTOWE TRENINGOWE PŁYWANIE BASEN 3 szt.
6. ARENA OKULARY COBRA ULTRA MIRROR SILVER-GREEN-WHITE STARTOWE TRENINGOWE PŁYWANIE BASEN 3 szt.
7. ARENA OKULARY COBRA ULTRA STARTOWE TRENINGOWE PŁYWANIE BASEN SMOKE ARMY BLACK 2 szt.
8. ARENA OKULARY COBRA ULTRA STARTOWE TRENINGOWE PŁYWANIE BASEN NIEBIESKIE / BIAŁE 2 szt.
9. AQUA-SPORT POWERSTRECH GUMA KRÓTKA SHORT BELT SLIDER RESISTANCE KOLOR ŻÓŁTY 1 szt.
10. AQUA-SPORT POWERSTRECH GUMA KRÓTKA SHORT BELT SLIDER RESISTANCE KOLOR ZIELONY 1 szt.
11. AQUA-SPORT POWERSTRECH DŁUGA GUMA LONG BELT SLIDER RED RESISTANCE 1 szt.
12. AQUA-SPORT POWERSTRECH DŁUGA GUMA LONG BELT SLIDER YELLOW RESISTANCE 1 szt.
13. ARENA WOREK NA SPRZĘT FAST MESH 1E04540 CZERWONY BASEN TRENING REKREACJA 10  szt.
14. AQUA-SPORT POWERSTRECH DŁUGA GUMA LONG BELT SLIDER GREEN RESISTANCE 1 szt.
 1. Sekcja pływacka Police:
L.p. Nazwa: Ilość:
1. ARENA OKULARY STARTOWE TRENINGOWE SZWEDKI RACING SWEDIX MIRROR 2 szt.
2. ARENA OKULARY COBRA CORE MIRROR SILVER-RED-BLACK 9 szt.
3. ARENA CZEPEK PŁYWACKI TRENINGOWY REKREACYJNY PRINT 2 ENGINEERED 18 szt.
4. ARENA WIOSEŁKA ELITE FINGER PADDLE 10 par
 1. Sekcja pływacka Strzyżów:
L.p. Nazwa: Ilość:
1. BECO Shark Jumper / Trampolina do wody 1 szt.
2. Uchwyt do ćwiczeń z BECO Shark Jumper 1 szt.
 1. Sekcja pływacka Zduńska Wola:
L.p. Nazwa: Ilość:
1. Finis Pulling Ankle Strap 10 szt.
2. Arena Swim Keel 10 szt.
3. Meio pałeczki do wyławiania 1 szt.
4. MEIO Zestaw podwodnych obręczy 4 SZT. 1 zest.
5. FINIS Alignment Deska Pływacka 10 szt.
6. SPEEDO PŁETWY BIOFUSE TRAINING FIN AU GREY (35/36-2szt., 37/38-3szt., 39/41-3szt., 42/43-2szt.) 10 par
7. Gra podwodna Super Tubes 1 szt.
8. FINIS SPADOCHRON OPOROWY, granatowy, 30cm 1 szt.
9. POSTURE TRAINER 1 szt.
 1. Sekcja pływacka Kraków:
L.p. Nazwa: Ilość:
1. Nakładka startowa do grzbietu Finis 1 szt.
2. TRACKS MIRROR ARENA 92370386 YELLOW/PURPLE/GREEN 5 szt.
3. TRACKS MIRROR ARENA 92370174 GOLD/BLUE/RED 5 szt.
4. ARENA DUŻY RĘCZNIK MANIFESTO OUR POWER 75 X 150CM 0008858 10 szt.
5. ARENA BIDON WATER BOTTLE 700 ML CLEAR BLUE 10 szt.
6. ARENA WOREK PLECAK FAST SACK GREY LITHT BLUE 10 szt.
7. ARENA KOSMETYCZKA SPIKY 2 1E00857 SHOE BAG ROYAL 10 szt.
8. Mad Wave zabawka do wyławiania Hungry Shark 1 szt.
9. Żaba do wyławiania 7 szt.
10. Dyski do Aquafitness 4 szt.
11. Aqua-Hantle do aqua fitessu BECO ROZM „L” 2 szt.
 1. Sekcja pływacka Radom 2:
L.p. Nazwa: Ilość:
1. Okularki treningowe IMAX PRO ARENA 92390/57 10 szt.
2. Pas wypornościowy dla osób szczupłych 5 szt.
3. Patyki do wyławiania Beco 1 szt.
4. Deska do nauki pływania, Kick Beco, zielona 10 szt.
5. Worek średni na sprzęt, 40/60/80cm 2 szt.
 1. Sekcja pływacka Gorzów Wlkp. 1 i 2:
L.p. Nazwa: Ilość:
1. Mad Vave Stretch Band, żółta 5 szt.
2. Mad Vave Stretch Band, czarna 5 szt.
3. Head czepek Silicone Moulded, red 14 szt.
4. Head czepek Silicone Moulded, white 6 szt.
5. Head okulary Tiger Race 20 szt.
6. Mad Vave Rurka czołowa Snorkel Trainer Pro, black 20 szt.
7. Mad Vave, długa guma Long Safety Cord, 5,4-14,1kg, czerwona 5 szt.
8. Strechcordz Longbelt Slider, długa guma, zielona 4 szt.
9. Mad Vave, spadochron oporowy, Drag Bag 5 szt.
 1. Sekcja lekkoatletyczna Kraków:
L.p. Nazwa: Ilość:
1. TAŚMY DO TRENINGU PODWIESZANEGO TYPU TRX – CZARNO-ZÓŁTE 5 szt.
2. TAŚMA PILATES HMS TP01 PINK 0.7 x 120 x 1200 MM 5 szt.
3. TAŚMA PILATES HMS TP01 D. GRAY 0.75 x 150 x 1500 MM 5 szt.
4. TAŚMA PILATES HMS TP01 BLACK 1.2 x 150 x 1800 MM 5 szt.
5. Mata fitness MFK04 10 szt.
6. SKAKANKA SZYBKOSCIOWA LINKA 280 CM 5 szt.
7. FMTC-30 (taśma miernicza 30 m) 1 szt.
8. HS80TW (stoper Casio) 1 szt.
9. Garmin Forerunner 45 GPS Czarny 1 szt.
 1. Sekcja lekkoatletyczna Zduńska Wola:
L.p. Nazwa: Ilość:
1. Piłka lekarska 1kg Allright 6 szt.
2. Piłka lekarska 2kg Allright 6 szt.
3. Piłka lekarska 3kg Allright 6 szt.
4. Piłka lekarska 4kg Allright 3 szt.
5. Piłka lekarska 5kg Allright 3 szt.
6. ZESTAW GUM FLOSS X-BANDS 200 CM 3 zest.
7. Podwójna piłka do masażu EPP DUO-BALL 12 cm PROUD 3 szt.
8. Wałek do masażu ROLLER SPINE THORN+FIT 3 szt.
9. Obciążnik nadgarstka 2 x 0,5 kg Allright 3 szt.
10. Drążek do masażu QM 211 2 szt.
11. Taśma miernicza 30m NO10 MST-OR 2 szt.
 1. Sekcja tenisa ziemnego Szczecin:
L.p. Nazwa: Ilość:
1. PIŁKI TRETORN SERIE+ CONTROL(72 szt karton) 3 opak.
2. THERMOBAG BABOLAT 2 szt.
3. NACIĄG DO RAKIET RPM BLAST BABOLAT 100M 2 szt.
4. OWIJKI PROSPRO 60 SZT/OPAKOWANIE 1 opak.
5. OWIJKI PROSPRO 30 SZT/OPAKOWANIE 1 opak.
6. RAKIETA RURE DRIVE BABOLAT 1 szt.
 1. Sekcja szermierki na wózkach Wołomin:
L.p. Nazwa: Ilość:
1. Plastikowa maska Midi Fence 10 szt.
2. Kamizelka S Midi fence 10 szt.
3. Plastikowy floret Leon Paul Rozmiar 3 10 szt.
4. Plastikowa szabla Leon Paul Rozmiar 3 10 szt.
5. Piankowa szabla 10 szt.
 1. Sekcja Race Running Rzeszów:
L.p. Nazwa: Ilość:
1. Mobiler – urządzenie służące do trenowania Race Runningu 1 szt.
 1. Sekcja Blind Football Wrocław:
L.p. Nazwa: Ilość:
1. Bramki do Blind Futbolu 3,66 x 2,14 m (komplet) 1 kompl.
2. GOGLE OCHRONNE 10 szt.
3. KASK OCHRONNY 10 szt.
4. BUTY piłkarskie 15 szt.
5. PIŁKI dźwiękowe 10 szt.
 1. Sekcja Blind Football Kraków:
L.p. Nazwa: Ilość:
1. Piłki do Blind Football McYabra 14 szt.

Miejsce, termin i sposób złożenia oferty
a) Oferty prosimy składać do dnia 17.09.2019r. do godz. 24.00.
Ofertę w wersji elektronicznej prosimy przesłać na adres e-mail: bartosz.sojka@pzsnstart.eu. Osobą kontaktową jest Pan Bartosz Sójka.
Oferty otrzymane po 17.09.2019r. nie będą rozpatrywane.
b) Wybór ofert nastąpi w dniu 18.09.2019r. i zakończony zostanie protokołem.

11. Kryteria wyboru
Przy wyborze najkorzystniejszej oferty Zamawiający dokona oceny i wyboru ofert spośród Wykonawców spełniających warunki określone w punkcie 7, a także w oparciu o następujące kryteria:
1. Wartość brutto każdej pozycji wymienionej w zapytaniu – 100%
Zamawiający będzie badał cenę dla każdego elementu z oferty, sumując wskazane wartości poszczególnych elementów zamieszczonych w zapytaniu. Najkorzystniejsza oferta otrzymuje maksymalną punktację, zgodnie z zastosowaną w zapytaniu ofertowym wagą (100%).
Zamawiający dopuszcza możliwość składania ofert częściowych.

12. Sposób obliczenia oferty
Wagi procentowe przypisane do poszczególnych kryteriów oceny ofert
1. Wartość brutto każdej pozycji wymienionej w zapytaniu – 100%
Sposób przyznawania punktacji za spełnienie kryterium:
((Wmin / Wbad) * 100%) * 100= Ilość punktów
gdzie:
Wmin – wartość brutto oferty najtańszej
Wbad – wartość brutto oferty badanej
100 – współczynnik stały

13. Formalności, jakie powinny być dopełnione po wyborze oferty w celu zawarcia umowy
W dniu 18.09.2019r. Zamawiający przeprowadzi ocenę złożonych ofert. W tym czasie zastrzega sobie prawo do negocjacji i wyjaśnień dotyczących zakresu oferty.
Za najkorzystniejszą zostanie uznana oferta, która uzyska najwyższą ilość punktów oraz spełni pozostałe wymagania zamieszczone w zapytaniu ofertowym.
Oceny i wyboru ofert dokona Komisja. Po dokonaniu oceny i wyborze oferty zostanie sporządzony protokół podpisany przez członków Komisji. Następnie, wybranego kontrahenta Komisja zaprosi do podpisania umowy.
Jeżeli kontrahent, którego oferta została wybrana, odstąpi od zawarcia umowy, Zamawiający wybierze ofertę najkorzystniejszą spośród pozostałych ofert dla danego zapytania.
O wyborze najkorzystniejszej oferty Zamawiający zawiadomi drogą mailową oraz w formie ogłoszenia na stronie internetowej Zamawiającego niezwłocznie wszystkie podmioty, które przesłały oferty w ustalonym terminie. Ogłoszenie zwycięzcy niniejszego postępowania ofertowego nastąpi w dniu 18.09.2019r.

14. Uwagi i postanowienia końcowe
Niniejsze ogłoszenie nie jest ogłoszeniem w rozumieniu ustawy prawo zamówień publicznych, a propozycje składane przez zainteresowane podmioty nie są ofertami w rozumieniu kodeksu cywilnego.
Niniejsze zapytanie ofertowe nie stanowi zobowiązania do zawarcia umowy. Polski Związek Sportu Niepełnosprawnych „Start” może odstąpić od podpisania umowy bez podania uzasadnienia swojej decyzji.
Niniejsze zamówienie jest finansowane w całości ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w ramach projektu „Na START – zajęcia w sekcjach pływackich i sportowych”.
Wydanie niniejszego zapytania nie zobowiązuje Polskiego Związku Sportu Niepełnosprawnych „Start” do akceptacji oferty w całości lub w jej części, bez względu na jej zawartość cenową i nie zobowiązuje do składania wyjaśnień czy powodów akceptacji lub odrzucenia oferty. Polski Związek Sportu Niepełnosprawnych „Start” nie może być pociągany do odpowiedzialności za jakiekolwiek koszty czy wydatki poniesione przez oferentów w związku z przygotowaniem i dostarczeniem oferty.

15. Załączniki
Załącznik nr 1 – Formularz ofertowy
Załącznik nr 2 – Oświadczenie o spełnieniu wymogów formalnych oraz braku powiązań kapitałowych lub osobowych