ZAPYTANIE OFERTOWE nr 01/09/2020

Data publikacji: 03.09.2020r.

ZAPYTANIE OFERTOWE nr 01/09/2020
1. Nazwa i adres zamawiającego
Polski Związek Sportu Niepełnosprawnych „Start”
Ul. Trylogii 2/16, 01–982, Warszawa
NIP: 526-10-53-340
tel.: +48 22 659 30 11
Adres strony internetowej: www.pzsnstart.eu

2. Opis przedmiotu zapytania
Przedmiotem zapytania jest usługa sprzedaży i dostarczenia odżywek i suplementów diety dla zawodników (zgodnie z wykazem szkolonych zawodników DSW – lekkoatletyka) w ramach umowy nr 2020/0030/0076/SubC/DSW z dnia 06.04.2020 r. podpisanej pomiędzy Polskim Związkiem Sportu Niepełnosprawnych „Start” a Ministerstwem Sportu.

3. Zapytanie dotyczy kodu CPV
15882000-8 – Produkty dietetyczne
33600000-6 – Produkty farmaceutyczne
33141320-9 – Igły medyczne

4. Zadania po stronie Wykonawcy
 złożenie w terminie oferty na formularzu załączonym do ogłoszenia (załącznik nr 1),
 złożenie w terminie załącznika nr 2,
 Wykonawca może złożyć tylko jedną ofertę, którą będzie związany 30 dni,
 bieg terminu związania ofertą rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania ofert,
 Wykonawca może, przed upływem terminu składania ofert, zmienić lub wycofać ofertę,
 Nie dopuszcza się możliwości udziału w postępowaniu firm pośredniczących.

5. Zadania i uprawnienia po stronie Zamawiającego
 przygotowanie pełnej dokumentacji potrzebnej do rozliczenia usługi,
 uregulowanie zobowiązania wynikającego z wystawionej na w/w przedmiot faktury we wskazanym terminie.
 Zamawiający zastrzega możliwość unieważnienia postępowania bez podania przyczyny. W takim przypadku, Zamawiający nie ponosi kosztów postępowania.

6. Termin i miejsce wykonania zamówienia
 Przedmiot zamówienia należy dostarczyć do 5 lokalizacji na terenie Rzeczpospolitej Polskiej w terminie do 30.09.2020 r.

7. Warunki udziału w postępowaniu oraz wymagane dokumenty
Wymagania formalne wobec Oferenta/Wykonawcy:
 posiada uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień;
 posiada niezbędną wiedzę i doświadczenie oraz potencjał techniczny, a także dysponuje osobami zdolnymi do wykonania zamówienia;
 nie jest podmiotem powiązanym z Zamawiającym osobowo lub kapitałowo. Przez powiązania kapitałowe lub osobowe rozumie się wzajemne powiązania między Zamawiającym lub osobami wykonującymi w imieniu Zamawiającego czynności związane z przygotowaniem i przeprowadzeniem procedury wyboru wykonawcy a Wykonawcą, polegające w szczególności na:
1. uczestniczeniu w spółce jako wspólnik spółki cywilnej lub spółki osobowej;
2. posiadaniu udziałów lub co najmniej 10 % akcji;
3. pełnieniu funkcji członka organu nadzorczego lub zarządzającego, prokurenta, pełnomocnika;
4. pozostawaniu w związku małżeńskim, w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej, pokrewieństwa lub powinowactwa w linii bocznej do drugiego stopnia lub w stosunku przysposobienia, opieki lub kurateli;
 zobowiązuje się w ramach podpisanej umowy do przechowywania w sposób zapewniający dostępność, poufność i bezpieczeństwo oraz udostępnienia kontroli dokumentacji związanej z niniejszym zleceniem do dnia 31 grudnia 2027 r.
Powyższe zapisy reguluje również załącznik nr 2.

8. Waluta i warunki dotyczące rozliczeń związanych z realizacją niniejszego zamówienia
Ceny oraz wartość zbiorcza zamówienia powinny być podane w PLN (netto i brutto). Zamawiający nie wyraża zgody na płatność zaliczkową. Wymagany termin płatności nie krótszy niż 14 dni.

9. Opis sposobu przygotowania oferty
Oferta powinna być sporządzona na formularzu ofertowym, zgodnie ze wzorem z załącznika nr 1. Oferta powinna być podpisana przez osobę upoważnioną do podpisania oferty.
Zamawiający dopuszcza możliwość składania ofert częściowych.
W danym obszarze Wykonawca określi cenę dla każdego elementu przedmiotu zamówienia wymienionego w poniższym zestawieniu, podając ją w kwocie brutto oraz netto, z uwzględnieniem wszystkich opłat i podatków (także podatku od towarów i usług) dla wskazanych elementów w zamówieniu, a także zbiorczo dla całej wartości zamówienia go dotyczącej. Oferta powinna być sporządzona w języku polskim oraz powinna zawierać pełną nazwę oraz dane adresowe Wykonawcy.

Oferta powinna uwzględniać wszystkie poniższe elementy zamówienia wymienione poniżej:
a. Sprzedaż i dostarczenie pod wskazany adres odżywek i suplementów diety dla zawodników (zgodnie z wykazem szkolonych zawodników DSW – lekkoatletyka):

L.p. Producent Nazwa preparatu Gramatura Forma Ilość
1. Olimp REANIMATOR PRO (pomarańczowy) 1425g proszek 17
2. Nutrend Magnez Magneslife Strong 20 x 60ml shot 18
3. Olimp Whey Protein 100% 1800g proszek 12
4. NOW food Witaminy Special Two 440g 180 tab. tabletki 12
5. Activlab Beta ALANINE 4000mg 60 tab. tabletki 12
6. Olimp FLEX POWER 300g proszek 6
7. Olimp Witaminy multiple sport Mega Caps 60 tab. tabletki 59
8. Olimp Chela-Mag B6 20 x 20ml shot 49
9. FA Napalm 500g proszek 4
10. Olimp Witamina C krystaliczna 454g proszek 19
11. Olimp BCAA xplode 500 500g proszek 10
12. Olimp Creatine monohydrate powder 500g proszek 4
13. NUTREND Unisport 1000ml płyn 5
14. Olimp Carbonox 3500g proszek 4
15. NUTREND Flexit 500ml płyn 30
16. Olimp ZMA 30 tab. tabletki 14
17. TREC Aminomax 6800 450 tab. tabletki 20
18. Olimp Glutamina Xplode 500g proszek 15
19. TREC Białko Whey 100 2000g proszek 8
20. Olimp Isolate 95 2200g proszek 3
21. TREC Creatyne Trec CM3 500g proszek 5
22. TREC Vit D3+K2 60 tab. tabletki 2
23. Universal Nutrition Flex 44 sasz. saszetki 2
24. MEGABOL Total creatine 500g proszek 1
25. NUTREND L-carnityna Carnilife 40000 500ml płyn 1
26. Olimp Witaminy multiple sport Mega Caps 60 tab. tabletki 24
27. Olimp Chela-Mag B6 20 x 20ml shot 30
28. NOW Witamina C krystaliczna 454g proszek 10
29. Olimp BCAA xploder 500 500g proszek 6
30. NUTREND BCAA Mega Strong 1000ml płyn 22
31. Olimp Creatine monohydrate powder 500g proszek 6
32. NUTREND Unisport 1000ml płyn 8
33. NUTREND Flexit 500ml płyn 16
34. Olimp ISO PLUS + L-CARNITINE 700g proszek 20
35. Olimp Glutamina Xplode 500g proszek 6
36. TREC Białko whey 100 2000g proszek 6
37. Olimp Isolate 95 2200g proszek 4
38. MEGABOL Total Creatine 500g proszek 10
39. TREC CREA 9 Xtreme Powder 180g proszek 6
40. TREC Vit D3+K2 60 tab. tabletki 23
41. Iron Horse Anabolic Dream 280g proszek 4
42. MEGABOL Total creatine 500g proszek 6
43. ACTIVLAB BETA ALANINA 60 kaps. kapsułki 16
44. MULTIPOWER 100%PURE WHEY PROTEIN 2000   proszek 2
45. NOW WITAMINY EVE 90 kaps. kapsułki 2
46. NOW SPECIAL TWO 240 kaps. kapsułki 4
47. ACTIVLAB ZMA 180 kaps. kapsułki 7
48. NUTREND BCAA MEGA STRONG 1000ml płyn 20
49. ACTIVLAB ARTROX 600g proszek 20
50. BIOTECH IsoWhey Zero (lactose free) 908g proszek 5
51. INFORMED SPORT BEET IT SHOT 70ml shot 200
52. Olimp CARBONOX 3500g proszek 4
53. SWANSON B12 60 tab. tabletki 2
54. Olimp CREATINE MONOHYDRATE POWER 550g proszek 1
55. Olimp GOLD-VIT D3+K2 SPORT 60 kaps. kapsułki 16
56. BIOTECH 100% L-GLUTAMINA 500g proszek 8
57. Olimp PUMP X-PLODE 300g proszek 2
58. SWANSON WITAMINA C powder 454g proszek 10
59. TREC CREATINE  CM3 1250g proszek 12
60. TREC AMINOMAX 6800 160 kaps. kapsułki 3
61. ACTIVLAB MAGNEZ K-MAG 80ml X 12szt shot 40
62. NUTREND L-CARNITINE CARNILIFE 40000 500ml płyn 10
63. Olimp BCAA xploder 500g proszek 5
64. Olimp COLLAREGEN 400g proszek 6
65. Olimp GOLD OMEGA 3 SPORT EDITION 120 kaps. kapsułki 20
66. Olimp GOLD VIT D3 2000 120 kaps. kapsułki 10
67. Olimp GOLD-VIT C 1000 SPORT EDITION 60 kaps. kapsułki 8
68. Solgar Cytrynian Magnezu 60 kaps. kapsułki 6
69. Olimp CHELA MAG B6 FORTE SHOT (20 x 25 ml) shot 12
70. SCITEC NUTRITION 100% WHEY PROTEIN PROFESSIONAL 2350g proszek 7
71. Nutrend Izotonik UNISPORT ananas 1000ml płyn 12
72. Olimp Izotonik ISO PLUS + L-CARNITINE 1505g proszek 10
73. Olimp BETA-ALANINE XPLODE POWDER 420g proszek 10
74. Olimp CAFFEINE KICK 60 kaps. kapsułki 7
75. TREC Creatine CM3 500g proszek 5
76. Olimp CARBONOX 3500g proszek 2
77. Universal Nutrition ANIMAL FLEX 44 pakiety proszek 8
78. Olimp WHEY PROTEIN COMPLEX 100% 2270g proszek 5
79. QUINTON QUINTON ISOTONIC 30 x 10ml płyn 1
80. Bulk Powders Elektrolity 500g proszek 2
81. Bulk Powders Olej MCT 500ml płyn 2
82. Bulk Powders IZOLAT BIAŁEK WOŁ. 97% (czekolada) 5000g proszek 1
83. Bulk Powders D-ryboza 100g proszek 1
84. Bulk Powders Complete Cocount Cream 2,5kg płyn 1
85. Biogenix Monster Mass 6800g proszek 1
86. Biogenix Carb BX 3000g proszek 1
87. Olimp Pure Whey Isolate 95 2200g proszek 1
88. Olimp Scitrec G-Bomb 2.0 500g proszek 5
89. Olimp Vit-B 100 100 kaps. kapsułki 4
90. Olimp Knockkout 2.0 400g proszek 5

Miejsce, termin i sposób złożenia oferty
a) Oferty prosimy składać do dnia 10.09.2020 r. do godz. 24.00.
Ofertę w wersji elektronicznej prosimy przesłać na adres e-mail: bartosz.sojka@pzsnstart.eu. Osobą kontaktową jest Pan Bartosz Sójka.
Oferty otrzymane po 10.09.2020 r. nie będą rozpatrywane.
b) Wybór ofert nastąpi w dniu 11.09.2020 r. i zakończony zostanie protokołem.

1. Kryteria wyboru
Przy wyborze najkorzystniejszej oferty Zamawiający dokona oceny i wyboru ofert spośród Wykonawców spełniających warunki określone w punkcie 7, a także w oparciu o następujące kryteria:
1. Wartość brutto każdej pozycji wymienionej w zapytaniu – 100%
Zamawiający będzie badał cenę dla każdego elementu z oferty, sumując wskazane wartości poszczególnych elementów zamieszczonych w zapytaniu. Najkorzystniejsza oferta otrzymuje maksymalną punktację, zgodnie z zastosowaną w zapytaniu ofertowym wagą (100%).
Zamawiający dopuszcza możliwość składania ofert częściowych.
W uzasadnionych przypadkach, Zamawiający może odstąpić od wskazanych powyżej kryteriów wyboru, w szczególności w przypadku, w którym w ocenie Komisji oferent z najwyższą liczbą punktów nie daje gwarancji należytego wykonania przedmiotu zamówienia, a uzasadniony jest wybór oferty innego wykonawcy. W przypadku określonym w zdaniu poprzednim, oferentowi z wyższą liczbą punktów nie przysługuje względem Zamawiającego roszczenie o zawarcie umowy, jak również jakiekolwiek roszczenia w związku z przygotowaniem i dostarczeniem oferty.

12. Sposób obliczenia oferty
Wagi procentowe przypisane do poszczególnych kryteriów oceny ofert
Wartość brutto każdej pozycji wymienionej w zapytaniu – 100%
Sposób przyznawania punktacji za spełnienie kryterium:
((Wmin / Wbad) * 100%) * 100= Ilość punktów
gdzie:
Wmin – wartość brutto oferty najtańszej
Wbad – wartość brutto oferty badanej
100 – współczynnik stały

13. Formalności, jakie powinny być dopełnione po wyborze oferty w celu zawarcia umowy
W dniu 11.09.2020 r. Zamawiający przeprowadzi ocenę złożonych ofert. W tym czasie zastrzega sobie prawo do negocjacji i wyjaśnień dotyczących zakresu oferty.
Za najkorzystniejszą zostanie uznana oferta, która uzyska najwyższą ilość punktów oraz spełni pozostałe wymagania zamieszczone w zapytaniu ofertowym.
Oceny i wyboru ofert dokona Komisja. Po dokonaniu oceny i wyborze oferty zostanie sporządzony protokół podpisany przez członków Komisji. Następnie, wybranego kontrahenta Komisja zaprosi do podpisania umowy.
Jeżeli kontrahent, którego oferta została wybrana, odstąpi od zawarcia umowy, Zamawiający uprawniony jest do wyboru oferty najkorzystniejszej spośród pozostałych ofert dla danego zapytania.
O wyborze najkorzystniejszej oferty Zamawiający zawiadomi drogą mailową oraz w formie ogłoszenia na stronie internetowej Zamawiającego niezwłocznie wszystkie podmioty, które przesłały oferty w ustalonym terminie. Ogłoszenie zwycięzcy niniejszego postępowania ofertowego nastąpi w dniu 11.09.2020 r.
Zawarcie umowy nastąpi w formie pisemnej.

14. Uwagi i postanowienia końcowe
Niniejsze zapytanie nie jest ogłoszeniem w rozumieniu ustawy prawo zamówień publicznych,.
Niniejsze zapytanie ofertowe nie stanowi zobowiązania do zawarcia umowy. Polski Związek Sportu Niepełnosprawnych „Start” może odstąpić od zawarcia umowy bez podania uzasadnienia swojej decyzji.
Niniejsze zamówienie jest finansowane w całości ze środków Funduszy Rozwoju Kultury Fizycznej w ramach umowy nr: 2020/0030/0076/SubC/DSW z dnia 06.04.2020 r. podpisanej pomiędzy Polskim Związkiem Sportu Niepełnosprawnych „Start” a Ministerstwem Sportu. Wydanie niniejszego zapytania nie zobowiązuje Polskiego Związku Sportu Niepełnosprawnych „Start” do akceptacji oferty w całości lub w jej części, bez względu na jej zawartość cenową i nie zobowiązuje do składania wyjaśnień czy powodów akceptacji lub odrzucenia którejkolwiek oferty. Polski Związek Sportu Niepełnosprawnych „Start” nie może być pociągany do odpowiedzialności za jakiekolwiek koszty czy wydatki poniesione przez oferentów w związku z przygotowaniem i dostarczeniem oferty.
Niniejsze zapytanie, jak również warunki w nim określone, mogą być zmienione lub odwołane w każdej chwili.
Oferentowi nie przysługuje względem Zamawiającego roszczenie o zawarcie umowy.

15. Załączniki
Załącznik nr 1 – Formularz ofertowy
Załącznik nr 2 – Oświadczenie o spełnieniu wymogów formalnych oraz braku powiązań kapitałowych lub osobowych