ZAPYTANIE OFERTOWE nr 01/10/2022

Data publikacji: 28.10.2022 r.

ZAPYTANIE OFERTOWE nr 01/10/2022

1. Nazwa i adres zamawiającego

Polski Związek Sportu Niepełnosprawnych „Start”

ul. Konwiktorska 9/2, 00-216, Warszawa

NIP: 526-10-53-340

tel.: +48 22 659 30 11

Adres strony internetowej: www.pzsnstart.eu

2. Opis przedmiotu zapytania

Przedmiotem zapytania jest usługa sprzedaży i dostarczenia sprzętu sportowego dla uczestników sekcji sportowych dla osób z niepełnosprawnościami w ramach projektu pt. „Gotowi na START – 2022/2023”, realizowanego w ramach umowy nr ZZB/000729/BF/D podpisanej w dniu 06.05.2022 r. pomiędzy Polskim Związkiem Sportu Niepełnosprawnych „Start” a Państwowym Funduszem Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych.

3. Zapytanie dotyczy kodu CPV

37400000-2 – Sprzęt sportowy

4. Zadania po stronie Wykonawcy

 • złożenie w terminie oferty na formularzu załączonym do ogłoszenia (załącznik nr 1)
 • złożenie w terminie załącznika nr 2,
 • Wykonawca może złożyć tylko jedną ofertę, którą będzie związany 30 dni,
 • bieg terminu związania ofertą rozpoczyna  się wraz z upływem terminu składania ofert,
 • Wykonawca może, przed upływem terminu składania ofert, zmienić lub wycofać ofertę,
 • Nie dopuszcza się możliwości udziału w postępowaniu firm pośredniczących.

5. Zadania i uprawnienia po stronie Zamawiającego

 • przygotowanie pełnej dokumentacji potrzebnej do rozliczenia wydarzenia,
 • uregulowanie zobowiązania wynikającego z wystawionej na w/w przedmiot faktury we wskazanym terminie.
 • Zamawiający zastrzega możliwość unieważnienia postępowania bez podania przyczyny. W takim przypadku, Zamawiający nie ponosi kosztów postępowania.

6. Termin i miejsce wykonania zamówienia

 • Przedmiot zamówienia należy dostarczyć do 7 lokalizacji na terenie RP do dnia 18.11.2022 r.

7. Warunki udziału w postępowaniu oraz wymagane dokumenty

Wymagania formalne wobec Oferenta/Wykonawcy:

 • posiada uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień;
 • posiada niezbędną wiedzę i doświadczenie oraz potencjał techniczny, a także dysponuje osobami zdolnymi do wykonania zamówienia;
 • nie jest podmiotem powiązanym z Zamawiającym osobowo lub kapitałowo. Przez powiązania kapitałowe lub osobowe rozumie się wzajemne powiązania między Zamawiającym lub osobami wykonującymi w imieniu Zamawiającego czynnościzwiązane z przygotowaniem i przeprowadzeniem procedury wyboru wykonawcy a Wykonawcą, polegające w szczególności na:
  • uczestniczeniu w spółce jako wspólnik spółki cywilnej lub spółki osobowej;
  • posiadaniu udziałów lub co najmniej 10 % akcji;
  • pełnieniu funkcji członka organu nadzorczego lub zarządzającego, prokurenta, pełnomocnika;
  • pozostawaniu w związku małżeńskim, w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej, pokrewieństwa lub powinowactwa w linii bocznej do drugiego stopnia lub w stosunku przysposobienia, opieki lub kurateli;
 • zobowiązuje się w ramach podpisanej umowy do przechowywania w sposób zapewniający dostępność, poufność i bezpieczeństwo oraz udostępnienia kontroli dokumentacji związanej z niniejszym zleceniem do dnia 31 grudnia 2029 r.

Powyższe zapisy reguluje również załącznik nr 2.

8. Waluta i warunki dotyczące rozliczeń związanych z realizacją niniejszego zamówienia

Ceny oraz wartość zbiorcza zamówienia powinny być podane w PLN (netto i brutto). Zamawiający nie wyraża zgody na płatność zaliczkową. Wymagany termin płatności nie krótszy niż 14 dni.

9. Opis sposobu przygotowania oferty

Oferta powinna być sporządzona na formularzu ofertowym, zgodnie ze wzorem z załącznika nr 1. Oferta powinna być podpisana przez osobę upoważnioną do podpisania oferty.

Zamawiający dopuszcza możliwość składania ofert częściowych.

Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert z artykułami równoważnymi.

W danym obszarze Wykonawca określi cenę dla każdego elementu przedmiotu zamówienia wymienionego w poniższym zestawieniu, podając ją w kwocie brutto oraz netto, z uwzględnieniem wszystkich opłat i podatków (także podatku od towarów i usług) dla wskazanej liczby osób w zamówieniu, a także zbiorczo dla całej wartości zamówienia go dotyczącej. Oferta powinna być sporządzona w języku polskim oraz powinna zawierać pełną nazwę oraz dane adresowe Wykonawcy.

Oferta powinna uwzględniać wszystkie poniższe elementy: sprzedaż i dostawa sprzętu sportowego dla uczestników zajęć w sekcjach sportowych:

Sekcja pływacka Dębica/Czarna:

L.p.Nazwa:Ilość sztuk lub par:
1.ARENA DESKA DO PŁYWANIA (KB-95275)10
2.AQUA SPEED ÓSEMKA DO PŁYWANIA (KB-5640)10
3.ARENA WIOSEŁKA FINGER PADDLE (CS-95251)10
4.NMC MAKARON DO PŁYWANIA (AQ-0060)10
5.VIEW OKULARY KOREKCYJNE MINUSY NIEBIESKIE (GO-2502), 4 dioptrie1
6.VIEW OKULARY KOREKCYJNE ZESTAW DO SZKIEŁ (GO-500ABK)1
7.ARENA OKULARY DO PŁYWANIA AIRSPEED MIRROR BLUE SILVER (GO-315162)9
8.ARENA ICONS DIAMONDS KĄPIELÓWKI (BR-5651618), rozm. 90cm1
9.GYMNIC BODY BALL PIŁKA DO ĆWICZEŃ ABS (LP-9055), 95cm1
10.ARENA KLAPKI HYDROSOFT II CZARNE (SH-383870), rozm. 421
11.ARENA KLAPKI HYDROSOFT II GRANATOWE (SH-32857), rozm. 421
12.FUNKITA KOSTIUM BOARDED UP GIRLS (JRW-G02212), rozm. 140cm1
13.ZOGGS CZEPEK OWS BIAŁY (SC-465032)2
14.CZEPEK AQUA SPORT Z NADRUKIEM50

Sekcja pływacka Tarnów:

L.p.Nazwa:Ilość sztuk lub par:
1.ARENA DESKA DO PŁYWANIA (KB-95275)10
2.AQUA SPEED ÓSEMKA DO PŁYWANIA (KB-5640)10
3.ARENA WIOSEŁKA FINGER PADDLE (CS-95251)10
4.NMC MAKARON DO PŁYWANIA (AQ-0060)10
5.MEIO MATA PŁYWAJĄCA 1970X985X60 MM (RT-A100SP)1
6.MEIO ZESTAW PODWODNYCH OBRĘCZY 4 SZT. (PL-A400M4)1
7.PODWODNY SLALOM – ZESTAW 8 WSTĘG (PL-J215)1
8.FINIS OKULARY HAYDEN BLACK MIRROR (GO-34545)10

Sekcja lekkoatletyczna Kościerzyna/Skorzewo:

L.p.Nazwa:Ilość sztuk lub par:
1.Kula treningowa Polanik z tworzywa 4kg2
2.Dysk treningowy Polanik TPD11-0,752

Sekcja lekkoatletyczna Kraków:

L.p.Nazwa:Ilość sztuk lub par:
1.VDL40 (kula TRIAL 4 kg)2
2.VDL20(kula TRIAL 2 kg)2
3.TPD11-1,25 (dysk treningowy)2
4.TPD11-1,5 (dysk treningowy)2
5.Kompresor Yakimasport srebrny 18×20 cm1
6.Drabinka koordynacyjna 12 stopni Yakimasport żółto-czarna plastikowa2
7.Koła koordynacyjne łączone Yakimasport Hexa Hoops pomarańczowe 6 szt.2
8.Zestaw obciążeń SGX130 PROSET 6w1 30 kg HMS2

Sekcja pływacka Łódź:

L.p.Nazwa:Ilość sztuk lub par:
1.Koszulka Poliesterowa dedykowana (2x XS,2x S, 2x M,2x L, XL i XXL)10
2.Spodenki Męskie/Damskie dedykowane (2x XS,2x S, 2x M,2x L, XL i XXL)10
3.Longsleeve Męski/Damski dedykowany (2x XS,2x S, 2x M,2x L, XL i XXL)10
4.MAD WAVE DŁUGA GUMA LONG SAFETY3
5.MAD WAVE WAIST BELT CZARNA M0771010/00W3
6.MAD WAVE SKŁADANA MATA YOGA MAT PVC FOLDABLE BLACK M137003001W2

Sekcja pływacka Mielec:

L.p.Nazwa:Ilość sztuk lub par:
1.ARENA ZESTAW ETUI OKULARKI I ANTIFOG ZESTAW DO PŁYWANIA ETUI NA OKULARKI + OKULARY THE ONE I ANTYFOG THE ONE KIT4
2.AQUA-SPORT OKULARY STARTOWE TRENINGOWE PREDATOR BLACK-RED2
3.AQUA-SPORT OKULARY STARTOWE TRENINGOWE PREDATOR GREEN-BLACK MIRROR2
4.AQUA-SPORT OKULARY STARTOWE TRENINGOWE PREDATOR BLACK-YELLOW3
5.SPEEDO CZEPEK NA DŁUGIE WŁOSY LONG HAIR CAP MINT GREEN4
6.SPEEDO CZEPEK MATERIAŁOWY POLYESTER PRINT CAP JUNIOR MULTI2
7.SPEEDO CZEPEK SILIKONOWY PLAIN MOULDED SILICONE CAP BLACK5
8.AQUA SPORT CZEPEK PŁYWACKI MATERIAŁOWY LYCRA SWIMMING CAP BLACK2
9.AQUA-SPORT DESKA DO PŁYWANIA KICKBOARD ORANGE/GREEN/BLUE10
10.SPEEDO FASTSKIN PULL BUOY 2W1 XU BLACK-RED2
11.ARENA PULLBUOY CLUB KIT NEON YELLOW-BLACK10
12.POLAR SENSOR TĘTNA VERITY SENSOR GREY CZUJNIK M-XXL1
13.AQUA-SPORT DŁUGIE PŁETWY LONG FLOATING FINS (36-37)1
14.AQUA-SPORT DŁUGIE PŁETWY LONG FLOATING FINS (38-39)2
15.AQUA-SPORT DŁUGIE PŁETWY LONG FLOATING FINS (40-41)2
16.AQUA-SPORT DŁUGIE PŁETWY LONG FLOATING FINS (42-43)2
17.SPEEDO WOREK NA SPRZĘT EQUIPEMENT MESH BAG XU NAVY 35L10
18.AQUA-SPORT DŁUGIE PŁETWY LONG FLOATING FINS (44-45)1

Sekcja ogólnorozwojowa Poznań:

L.p.Nazwa:Ilość sztuk lub par:
1.Poduszka sensoryczna Just7Gym3
2.Platforma do balansowania- drewniana2
3.Piłka Wall Ball 3kg do ćwiczeń i crossfit2
4.Gryf Olimpijski 151
5.Podest Plyometryczny2
6.Gryf Olimpijski 201
7.Obciążniki olimpijskie 5kg8
8.Hantle 1 kg12

10. Miejsce, termin i sposób złożenia oferty

 1. Oferty prosimy składać do dnia 07.11.2022 r. do godz. 24.00.

Ofertę w wersji elektronicznej prosimy przesłać na adres e-mail: bartosz.sojka@pzsnstart.eu. Osobą kontaktową jest Pan Bartosz Sójka.

Oferty otrzymane po 07.11.2022 r. nie będą rozpatrywane.

 • Wybór ofert nastąpi w dniu 10.11.2022 r. izakończony zostanie protokołem.

11. Kryteria wyboru

Przy wyborze najkorzystniejszej oferty Zamawiający dokona oceny i wyboru ofert spośród Wykonawców spełniających warunki określone w punkcie 7, a także w oparciu o następujące kryteria:

 1. Koszt oferty w badanym zakresie – 100%

Zamawiający będzie badał cenę dla każdego elementu z oferty, sumując wskazane wartości poszczególnych elementów zamieszczonych w zapytaniu. Najkorzystniejsza oferta otrzymuje maksymalną punktację, zgodnie z zastosowaną w zapytaniu ofertowym wagą (100%).

Zamawiający dopuszcza możliwość składania ofert częściowych.

Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert z artykułami równoważnymi.

W uzasadnionych przypadkach, Zamawiający może odstąpić od wskazanych powyżej kryteriów wyboru, w szczególności w przypadku, w którym w ocenie Komisji oferent z najwyższą liczbą punktów nie daje gwarancji należytego wykonania przedmiotu zamówienia, a uzasadniony jest wybór oferty innego wykonawcy. W przypadku określonym w zdaniu poprzednim, oferentowi z wyższą liczbą punktów nie przysługuje względem Zamawiającego roszczenie o zawarcie umowy, jak również jakiekolwiek roszczenia w związku z przygotowaniem i dostarczeniem oferty. 

12. Sposób obliczenia oferty

Wagi procentowe przypisane do poszczególnych kryteriów oceny ofert

Koszt oferty w badanym zakresie – 100%

Sposób przyznawania punktacji za spełnienie kryterium:

((Kmin / Kbad) * 100%) * 100= Ilość punktów

gdzie:

Kmin – koszt brutto oferty najtańszej

Kbad – koszt brutto oferty badanej

100 – współczynnik stały

13. Formalności, jakie powinny być dopełnione po wyborze oferty w celu zawarcia umowy

W dniu 10.11.2022 r. Zamawiający przeprowadzi ocenę złożonych ofert. W tym czasie zastrzega sobie prawo do negocjacji i wyjaśnień dotyczących zakresu oferty.

Za najkorzystniejszą zostanie uznana oferta, która uzyska najwyższą ilość punktów oraz spełni pozostałe wymagania zamieszczone w zapytaniu ofertowym.

Oceny i wyboru ofert dokona Komisja. Po dokonaniu oceny i wyborze oferty zostanie sporządzony protokół podpisany przez członków Komisji. Następnie, wybranego kontrahenta Komisja zaprosi do podpisania umowy.

Jeżeli kontrahent, którego oferta została wybrana, odstąpi od zawarcia umowy, Zamawiający uprawniony jest do wyboru oferty najkorzystniejszej spośród pozostałych ofert dla danego zapytania.

O wyborze najkorzystniejszej oferty Zamawiający zawiadomi drogą mailową oraz w formie ogłoszenia na stronie internetowej Zamawiającego niezwłocznie wszystkie podmioty, które przesłały oferty w ustalonym terminie. Ogłoszenie zwycięzcy niniejszego postępowania ofertowego nastąpi w dniu 10.11.2022 r.

Zawarcie umowy nastąpi w formie pisemnej.

14. Uwagi i postanowienia końcowe

Niniejsze zapytanie nie jest ogłoszeniem w rozumieniu ustawy prawo zamówień publicznych.

Niniejsze zapytanie ofertowe nie stanowi zobowiązania do zawarcia umowy. Polski Związek Sportu Niepełnosprawnych „Start” może odstąpić od zawarcia umowy bez podania uzasadnienia swojej decyzji.

Niniejsze zamówienie jest finansowane w całości ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w ramach projektu „Gotowi na START – 2022/2023”. Wydanie niniejszego zapytania nie zobowiązuje Polskiego Związku Sportu Niepełnosprawnych „Start” do akceptacji oferty w całości lub w jej części, bez względu na jej zawartość cenową i nie zobowiązuje do składania wyjaśnień czy powodów akceptacji lub odrzucenia którejkolwiek oferty. Polski Związek Sportu Niepełnosprawnych „Start” nie może być pociągany do odpowiedzialności za jakiekolwiek koszty czy wydatki poniesione przez oferentów w związku z przygotowaniem i dostarczeniem oferty.

Niniejsze zapytanie, jak również warunki w nim określone, mogą być zmienione lub odwołane w każdej chwili.

Oferentowi nie przysługuje względem Zamawiającego roszczenie o zawarcie umowy.

15. Załączniki

Załącznik nr 1 – Formularz ofertowy

Załącznik nr 2 – Oświadczenie o spełnieniu wymogów formalnych oraz braku powiązań kapitałowych lub osobowych

zawsze i wszędzie #KibicujemyParaolimpijczykom