ZAPYTANIE OFERTOWE nr 01/11/2020

Data publikacji: 02.11.2020r.

ZAPYTANIE OFERTOWE nr 01/11/2020
1. Nazwa i adres zamawiającego
Polski Związek Sportu Niepełnosprawnych „Start”
Ul. Trylogii 2/16, 01–982, Warszawa
NIP: 526-10-53-340
tel.: +48 22 659 30 11
Adres strony internetowej: www.pzsnstart.eu

2. Opis przedmiotu zapytania
Przedmiotem zapytania jest usługa sprzedaży i dostarczenia sprzętu sportowego dla uczestników sekcji sportowej dla osób z niepełnosprawnościami w ramach projektu pt. „Gotowi na START! – 2020/2021”, realizowanego w ramach umowy nr ZZB/000568/BF/D podpisanej w dniu 19.12.2019r. pomiędzy Polskim Związkiem Sportu Niepełnosprawnych „Start” a Państwowym Funduszem Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych.

3. Zapytanie dotyczy kodu CPV
37400000-2 – Sprzęt sportowy

4. Zadania po stronie Wykonawcy
 złożenie w terminie oferty na formularzu załączonym do ogłoszenia (załącznik nr 1)
 złożenie w terminie załącznika nr 2,
 Wykonawca może złożyć tylko jedną ofertę, którą będzie związany 30 dni,
 bieg terminu związania ofertą rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania ofert,
 Wykonawca może, przed upływem terminu składania ofert, zmienić lub wycofać ofertę,
 Nie dopuszcza się możliwości udziału w postępowaniu firm pośredniczących.

5. Zadania i uprawnienia po stronie Zamawiającego
 przygotowanie pełnej dokumentacji potrzebnej do rozliczenia wydarzenia,
 uregulowanie zobowiązania wynikającego z wystawionej na w/w przedmiot faktury we wskazanym terminie.
 Zamawiający zastrzega możliwość unieważnienia postępowania bez podania przyczyny. W takim przypadku, Zamawiający nie ponosi kosztów postępowania.

6. Termin i miejsce wykonania zamówienia
 Przedmiot zamówienia należy dostarczyć do 12 lokalizacji na terenie RP do dnia 30.11.2020 r.

7. Warunki udziału w postępowaniu oraz wymagane dokumenty
Wymagania formalne wobec Oferenta/Wykonawcy:
 posiada uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień;
 posiada niezbędną wiedzę i doświadczenie oraz potencjał techniczny, a także dysponuje osobami zdolnymi do wykonania zamówienia;
 nie jest podmiotem powiązanym z Zamawiającym osobowo lub kapitałowo. Przez powiązania kapitałowe lub osobowe rozumie się wzajemne powiązania między Zamawiającym lub osobami wykonującymi w imieniu Zamawiającego czynności związane z przygotowaniem i przeprowadzeniem procedury wyboru wykonawcy a Wykonawcą, polegające w szczególności na:
1. uczestniczeniu w spółce jako wspólnik spółki cywilnej lub spółki osobowej;
2. posiadaniu udziałów lub co najmniej 10 % akcji;
3. pełnieniu funkcji członka organu nadzorczego lub zarządzającego, prokurenta, pełnomocnika;
4. pozostawaniu w związku małżeńskim, w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej, pokrewieństwa lub powinowactwa w linii bocznej do drugiego stopnia lub w stosunku przysposobienia, opieki lub kurateli;
 zobowiązuje się w ramach podpisanej umowy do przechowywania w sposób zapewniający dostępność, poufność i bezpieczeństwo oraz udostępnienia kontroli dokumentacji związanej z niniejszym zleceniem do dnia 31 grudnia 2027r.
Powyższe zapisy reguluje również załącznik nr 2.

8. Waluta i warunki dotyczące rozliczeń związanych z realizacją niniejszego zamówienia
Ceny oraz wartość zbiorcza zamówienia powinny być podane w PLN (netto i brutto). Zamawiający nie wyraża zgody na płatność zaliczkową. Wymagany termin płatności nie krótszy niż 14 dni.

9. Opis sposobu przygotowania oferty
Oferta powinna być sporządzona na formularzu ofertowym, zgodnie ze wzorem z załącznika nr 1. Oferta powinna być podpisana przez osobę upoważnioną do podpisania oferty.
Zamawiający dopuszcza możliwość składania ofert częściowych.
W danym obszarze Wykonawca określi cenę dla każdego elementu przedmiotu zamówienia wymienionego w poniższym zestawieniu, podając ją w kwocie brutto oraz netto, z uwzględnieniem wszystkich opłat i podatków (także podatku od towarów i usług), a także zbiorczo dla całej wartości zamówienia go dotyczącej. Oferta powinna być sporządzona w języku polskim oraz powinna zawierać pełną nazwę oraz dane adresowe Wykonawcy.

10. Oferta powinna uwzględniać wszystkie poniższe elementy zamówienia wymienione poniżej:

Oferta powinna uwzględniać wszystkie poniższe elementy: sprzedaż i dostawa sprzętu sportowego dla uczestników zajęć w sekcjach sportowych:

Sekcja Blind Football Kraków:

L.p. Nazwa: Ilość sztuk lub par:
1. Piłka do Blind Football McYabra 20
2. Gogle z ochraniaczem na noc Goalfix 10
3. Gogle do Blind Football  Goalfix 10
4. Gąbki do gogli goalfix 10

 

 

 

Sekcja pływacka Łódź:

L.p. Nazwa: Ilość sztuk lub par:
1. CYNKOWANY OGNIOWO BOKS DO PRZECHOWYWANIA SPRZĘTU TRENINGOWEGO

(wys 170 cm, gł 60 cm, szer.-150cm, objętość-1.35 m3, waga-ok.100 kg.)

1
2. MAD WAVE SPORTOWA KOSZULKA T-SHIRT PRO red M102601+ NADRUK

(Junior – 143/145 x 3 , 158/160 x 1; Senior – M x 2 , S x 1, L x 3)

10
3. MAD WAVE SPODENKI SOLIDS BLACK M023106

(Junior – 143/145 x 3 , 158/160 x 1; Senior – M x 2 , S x 1, L x 3)

10
4. MAD WAVE ROZPINANA BLUZA SPORTOWA PROS RD/WH M09530 + NADRUK

(Junior – 143/145 x 3 , 158/160 x 1; Senior – M x 2 , S x 1, L x 3)

10
5. MAD WAVE OKULARKI PŁYWACKIE MIRROR RAZOR M0427020 (CZARNO CZERWONE) 9
6. MAD WAVE OKULARY TRIATHLONOWE MIRROR M0427050 (CZARNO CZERWONE) 1

 

Sekcja pływacka Olecko:

L.p. Nazwa: Ilość sztuk lub par:
1. SPEEDO CENTER SNORKEL RURKA CZOŁOWA RED-BLUE Kod Produktu: 68-07361D699 5
2. ARENA KLAPKI HYDROSOFT JUNIOR BOY DENIM-SKYBLUE ROZMIAR 35 Kod Produktu: 8126670 1
3. ARENA KLAPKI HYDROSOFT II JUNIOR HOOK ROYAL ROZMIAR 38 Kod Produktu: 003838701 1
4. ARENA KLAPKI HYDROSOFT II JUNIOR HOOK NAVY ROZMIAR 37 Kod Produktu: 003838700 1
5. ARENA KLAPKI HYDROSOFT II JUNIOR HOOK NAVY ROZMIAR 34 1
6. ARENA KLAPKI WATERGRIP JUNIOR LIME BASEN PLAŻA ROZMIAR 38-39 Kod Produktu: 001457607 1
7. ARENA KLAPKI WATERGRIP JUNIOR BLUE BASEN PLAŻA ROZMIAR 34-35 Kod Produktu: 001457706 1
8. ARENA KLAPKI WATERGRIP JUNIOR NAVY BASEN PLAŻA ROZMIAR: 36-37 x 1 oraz 38-39 x 1 Kod Produktu: 001457704 2
9. RENA KLAPKI HYDROSOFT II JUNIOR HOOK PINK ROZMIAR 39 Kod Produktu: 003838900 2
10. ARENA CZEPEK SILIKONOWY HEROES SILICONE CAP BATMAN 4
11. AQUA-SPORT DŁUGIE PŁETWY TRENINGOWE LONG FLOATING FINS (38-39: 2pary; 34-35: 2 pary; 40-41: 1 para) 5
12. ARENA CZEPEK SILIKONOWY HEROES SILICONE CAP WONDER WOMAN 6
13. SPEEDO OKULARY FASTSKIN 3 ELITE MIRROR LAW GREEN-FLUO ORANGE 3
14. SPEEDO OKULARY FASTSKIN 3 ELITE MIRROR WHITE-RED 3
15. SPEEDO OKULARY FASTSKIN 3 ELITE MIRROR BLUE-PURPLE 3
16. SPEEDO OKULARY FITNESS AQUAPULSE MAX 2 MIRROR PURPLE Kod Produktu: 68-11766C716 1
17. ARENA DESKA PULLKICK PINK Kod Produktu: 9501039 5
18. ARENA DESKA PULLKICK ACID LIME Kod Produktu: 9501065 5
19. ARENA STRÓJ KOSTIUM CORES BOOSTER BACK ONE PIECE RED TURQUOISE MULTI TRENING BASEN PŁYWANIE ROZMIAR D38 2
20. ARENA STRÓJ KOSTIUM MANGA ONE PIECE WHITE MULTI ROZMIAR D34 1
21. ARENA STRÓJ KOSTIUM GIRLS SWIM&ROLL JUNIOR ONE PIECE V BACK BLACK-TURQUOISE ROZMIAR 152 Kod Produktu: 001314508 1
22. ADIDAS STRÓJ KOSTIUM DAMSKI TRENING PŁYWANIE BASEN MULTI KOL / WZÓR rozmiar 42 1
23. ARENA JAMMER JUNIOR LASER NAVY WZROST 140 CM 2
24. ARENA JAMMER JUNIOR SUOMI BLACK PIX-BLUE WZROST 152 CM 2
25. Wózek na sprzęt 2 piętra z drzwiami 126x80x133 CM 1

Sekcja pływacka Strzyżów:

L.p. Nazwa: Ilość sztuk lub par:
1. Szafa na basen 1
2. Materac rehabilitacyjny 3-cz. 195X85X5cm MR-5 2
3. Bieżnia Pioneer R2 1
4. Komplet 6 siatek różnego oporu z obręczami 1
5. Worek na mokry sprzęt basenowy 14
6. Ludzik do wyławiania 10
7. Hantle winylowe 0,25KG 1 para
8. Hantle winylowe 0,5KG 2 pary
9. Taśma SANCTBAND – zielona – opór średni 1

 

Sekcja pływacka Bydgoszcz:

L.p. Nazwa: Ilość sztuk lub par:
1. NIKE BIDON TRENINGOWY 650 ML 12
2. MATA DO MAKARONÓW KOLOROWA COMFY 2
3. KÓŁKA DO WYŁAWIANIA W KSZTAŁCIE RYBEK 3
4. ZOGGS OKULARY PHANTOM 2.0 CZARNO-CZERWONE 10
5. OKULARY ARENA PYTHON MIRROR 6
6. SPEEDO CZEPEK PLAIN MOULDED SILICONE (czarny) 10
7. JAKED RĘCZNIK LOGO (niebieski) 12
8. ARENA RĘCZNIK HANDY (niebieski) 5
9. ARENA WOREK TEAM (szare) 12
10. ARENA TORBA DUFFLE 40L (szare) 4
11. SPEEDO CORE TEAM KOSZULKA GRANATOWA, rozm. S 5
12. ARENA KOSZULKA DAMSKA SS TEE BIAŁA, rozm. XL 1
13. ARENA KOSZULKA DAMSKA SS TEE BIAŁA, rozm. M 1
14. SPEEDO CORE TEAM KOSZULKA GRANATOWA, rozm. M 5
15. ARENA KLAPKI DAMSKIE ATHENA PETUNIA, rozm. 41 2
16. ARENA SZORTY DAMSKIE TL CZARNE, rozm. S i XL 2
17. ARENA PLECAK TEAM 45 (szary) 5
18. SPEEDO ATAMI II KLAPKI BASENOWE MĘSKIE, rozm. 41 1
19. ARENA BLUZA DAMSKA ROZPINANA HOODED CZARNA, rozm. M i XL 2
20. MEIO KÓŁKA DO WYŁAWIANIA DIVE RINGS 3

 

Sekcja pływacka Gołoborze:

L.p. Nazwa: Ilość sztuk lub par:
1. Kosz na piłki MOLTEN BK0012-B 1
2. MATA DO NAUKI PŁYWANIA MULTIFORI 1
3. Zestaw gum do ćwiczeń Power Band 1-16kg HMS 14
4. Gumy oporowe do ćwiczeń ręki, palców i nadgarstka 1-20kg 9szt., 4 szt. Fizjo 14
5. Reusable Cold/Hot Pack 14

 

Sekcja lekkoatletyczna Kraków:

L.p. Nazwa: Ilość sztuk lub par:
1. Zegarek Polar Vantage M Black Copper – M/L 1
2. Zestaw gum Tiguar Mini Bands 5
3. Zestaw gum do ćwiczeń Majestic Sport HOME BAND (4 szt.) 1
4. Drabinka koordynacyjna Yakima 8 m 1
5. Taśma miernicza NO10 30 m 1
6. Piłka do masażu Lacrosse Thorn MTR Black 1
7. Piłka Slam Ball HMS 3 kg 1
8. Hula hop Jinpoli Charcoal z wypustkami 1,25 kg 1
9. Piłka do masażu Tiguar DuoBall 12 cm hard 3
10. Piłka do masażu Meteor DuoBall 12 cm medium 3
11. Guma HMS GU0613x5x2250 mm różowo-czarna 1
12. Guma do ćwiczeń Meteor extra light (0-7 kg) 1
13. Guma do treningu szybkościowego model II 2
14. SM10-600 (Space Master 600g, ostry grot) 1
15. AF10-600 (Air Flyer 600g) 1
16. JB-600/5 (torba na 5 oszczepów 600g) 1
17. HPD11-1,5 (dysk wyczynowy z tworzywa drzewnego) 3
18. HPD11-1 (dysk wyczynowy z tworzywa drzewnego) 3
19. FMTC-20 (taśma miernicza 20 m) 1
20. FMTO-50 (taśma miernicza 50 m) 1
21. Vaulting box 120 G1-12012090-SB 1
22. Tunnel set G1-859070-TM-B 1
23. Stairs ( together) G1-1147072-SCM-B 1

 

Sekcja pływacka Opole:

L.p. Nazwa: Ilość sztuk lub par:
1. Skrzynia na sprzęt 1
2. Makarony piankowe, 118 cm 15
3. 4 obciążone kółka do nurkowania 10
4. Podwodne łuki Aquaway 5
5. Multiłączniki do makaronów 6
6. Piłki wodne, małe 10
7. Okulary Futura Biof Flexiseal 1
8. Pas do noszenia makaronów 2
9. Mata pływająca Comfy2 4
10. Zabawki pływające 4
11. Bramki pływające WaterPolo Up 2
12. Krótkie płetwy Silifins 500 (rozm. 35/36 x 3; 39/40 x 1; 41/42 x 2; 43/44 x 1; 45/46 x 1) 8
13. Okularki 100 Xbase S Dye 5
14. Okularki Xbase I 5
15. Stoper sportowy Onstart 710 1
16. Klapki Slap Soft 900 (rozm. 43/44) 1
17. Makarony piankowe, 160 cm 15
18. Mata pływająca Giant 2
19. Krótka pianka OWS 900 1
20. Mata podwodna do przepływania Special 1
21. Tunel podwodny koła 1
22. Tunel podwodny półobręcze 1
23. Tyczka trenerska 2
24. Kosz do koszykówki wodnej 2
25. Wodna zabawka Tiball 2
26. Zestaw zabawek do wyławiania 10

 

Sekcja pływacka Zduńska Wola:

L.p. Nazwa: Ilość sztuk lub par:
1. Okulary Arena Airspeed (GO-31510) 10
2. Płetwy długie Finis kod CSSF -6163 (rozm. 37 x 2; 39 x 2; 41 x 2; 44 x 2; 46 x 2) 10
3. Spadochron oporowy FX 1095 (30 cm) 4
4. Zegar basenowy PE-MET opcja z pilotem (100 cm) 1
5. Łącznik do makaronów AQ 2306 10
6. łącznik do makaronów AQ 0014 10
7. Monopłetwy Finis Rapid CSSF 167 2
8. Monopłetwy Finis Rapid CSFF-090 2
9. Wiosełka ZOGGS Matrix rozm. L CS 310663 5
10. Taśma MSD LATEX czerwona (1,5 m.) 10
11. Taśma MSD LATEX zielona (1,5 m.) 10
12. Zabawka do wyławiania MAD WAVE PL-M150906 6
13. Wiosełka Nike SWIM TR9173 (rozm. S i M) 2

 

Sekcja siatkówki na siedząco Złotoryja (Wilków):

L.p. Nazwa: Ilość sztuk lub par:
1. Piłka siatkowa Molten V5M 5000 7
2. Torba plecakowa JAKO czarna (rozm. L) 12
3. Bluzy sportowe (rozm. M x 2; L x 2; XL x 4; 2XL x 4) 12
4. Stroje sportowe męskie czarno granatowe bez numerów model 12.2 (rozm. M x 2; L x 2; XL x 4; 2XL x 4) 12
5. Wózek na piłki 1
6. Isotonic dla sportowców 24
7. Wieszak na siatkę do siatkówki 1
8. Apteczka mała 10 L torba pusta 1
9. Piłka siatkowa dla rozgrywających 2
10. Bidon 12

 

Sekcja pływacka Radom 3:

L.p. Nazwa: Ilość sztuk lub par:
1. ARENA CZEPEK TEAM STRIPE CAP RED 10
2. SPEEDO FINGER PADDLE BIOFUSE GREEN-GREY WIOSEŁKA POŁÓWKI 6
3. SPEEDO WIOSEŁKA TRENINGOWE TECH PADDLE AU BLUE-GREEN ROZMIAR M 2
4. SPEEDO WIOSEŁKA TRENINGOWE TECH PADDLE AU BLUE-GREEN ROZMIAR L 2
5. ARENA PŁETWY CLUB KIT POWERFIN NEON YELLOW-BLACK ROZMIAR 39-40 3
6. ARENA PŁETWY CLUB KIT POWERFIN NEON YELLOW-BLACK ROZMIAR 41-42 4
7. ARENA PŁETWY CLUB KIT POWERFIN NEON YELLOW-BLACK ROZMIAR 43-44 2
8. ARENA PŁETWY CLUB KIT POWERFIN NEON YELLOW-BLACK ROZMIAR 45-46 1
9. TYR RURKA CZOŁOWA PERFORMANCE TRAINING ULTRALITE ELITE SNORKEL BLACK 2
10. NIKE OKULARY VAPOR MIRRORED GOGGLE IRON GREY 10
11. ARENA PLECAK TEAM BACKPACK 45 TEAM BLACK MELANGE + WOREK 10
12. ARENA DESKA PULLBUOY 2W1 SWIM KEEL GREEN 6
13. ARENA JAMMER SPODENKI MAN CHAMELEON JAMMER ROZMIAR D4 1
14. ARENA JAMMER SPODENKI MAN CHAMELEON JAMMER ROZMIAR D6 1
15. SPEEDO SPODENKI BOKSERKI MEN GALA LOGO AQUASHORT BLACK-GREEN ROZMIAR D4 1
16. SPEEDO SPODENKI BOKSERKI MEN GALA LOGO AQUASHORT BLACK-GREEN ROZMIAR D6 1
17. ARENA SPODENKI BOKSERKI RESISTOR SHORT BLACK RED ROZMIAR D8 2
18. ARENA SPODENKI BOKSERKI MEN ENERGY SHORT NAVY ROZMIAR D7 1
19. ARENA JAMMER SPODENKI MEN SHADOW JAMMER BLACK-RED ROZMIAR D8 1
20. ARENA KLAPKI HYDROSOFT MAN BOX DENIM-SKYBLUE ROZMIAR 41 3
21. ARENA KLAPKI HYDROSOFT MAN BOX BLACK-WHITE ROZMIAR 42 2
22. ARENA KLAPKI HYDROSOFT II MAN HOOK BLACK ROZMIAR 43 1
23. ARENA KLAPKI HYDROSOFT II MAN HOOK BLACK ROZMIAR 44 1
24. ARENA KLAPKI HYDROSOFT II MAN HOOK BLACK ROZMIAR 45 1
25. Jaked Skóra Startowa J05 (rozm. 28) 1

 

Sekcja lekkoatletyczna Kościerzyna:

L.p. Nazwa: Ilość sztuk lub par:
1. Kula treningowa z tworzywa PKG-2  2kg 4
2. Kula treningowa z tworzywa PKG-3  3 kg 2
3. Kula treningowa z tworzywa PKG-6  6 kg 2
4. Kula treningowa stalowa PK-2  2kg 4
5. Kula treningowa stalowa PK-3  3kg 2
6. Kula treningowa PK-6  6kg 2
7. Kula treningowa PK-7,26  7,26kg 2
8. Oszczep treningowy W-4-T 400g 3
9. Oszczep treningowy W-5-T 500g 3
10. Dysk Trial 750g DSK-0,75 4
11. Dysk Trial 1kg DSK-1 4
12. Kettlebell żeliwny pokryty winylem KNL 8kg  BLUE 2
13. Kettlebell żeliwny pokryty winylem KNL 6kg  BLUE 2
14. Kettlebell żeliwny pokryty winylem KNL 12kg  BLUE 2
15. Mata fittness HMS klubowa z otworami MFK02 8
16. Guma do ćwiczeń HMS GU05 RED 13×4,5×2080 5
17. Guma do ćwiczeń HMS GU05 BLACK  22×4,5×2080 5
18. Guma do ćwiczeń HMS GU05 PURPLE  32×4,5×2080 2
19. Kula wyczynowa stalowa PK-6/110  6kg 1
20. Kula wyczynowa stalowa PK-7,26/115  7,26kg 1

Miejsce, termin i sposób złożenia oferty
a) Oferty prosimy składać do dnia 09.11.2020 r. do godz. 24.00.
Ofertę w wersji elektronicznej prosimy przesłać na adres e-mail: bartosz.sojka@pzsnstart.eu. Osobą kontaktową jest Pan Bartosz Sójka.
Oferty otrzymane po 09.11.2020 r. nie będą rozpatrywane.
b) Wybór ofert nastąpi w dniu 10.11.2020 r. i zakończony zostanie protokołem.

11. Kryteria wyboru
Przy wyborze najkorzystniejszej oferty Zamawiający dokona oceny i wyboru ofert spośród Wykonawców spełniających warunki określone w punkcie 7, a także w oparciu o następujące kryteria:
Wartość brutto każdej pozycji wymienionej w zapytaniu – 100%
Zamawiający będzie badał cenę dla każdego elementu z oferty, sumując wskazane wartości poszczególnych elementów zamieszczonych w zapytaniu. Najkorzystniejsza oferta otrzymuje maksymalną punktację, zgodnie z zastosowaną w zapytaniu ofertowym wagą (100%).
Zamawiający dopuszcza możliwość składania ofert częściowych.

12. Sposób obliczenia oferty
Wagi procentowe przypisane do poszczególnych kryteriów oceny ofert
Wartość brutto każdej pozycji wymienionej w zapytaniu – 100%
Sposób przyznawania punktacji za spełnienie kryterium:
((Wmin / Wbad) * 100%) * 100= Ilość punktów
gdzie:
Wmin – wartość brutto oferty najtańszej
Wbad – wartość brutto oferty badanej
100 – współczynnik stały

13. Formalności, jakie powinny być dopełnione po wyborze oferty w celu zawarcia umowy
W dniu 10.11.2020 r. Zamawiający przeprowadzi ocenę złożonych ofert. W tym czasie zastrzega sobie prawo do negocjacji i wyjaśnień dotyczących zakresu oferty.
Za najkorzystniejszą zostanie uznana oferta, która uzyska najwyższą ilość punktów oraz spełni pozostałe wymagania zamieszczone w zapytaniu ofertowym.
Oceny i wyboru ofert dokona Komisja. Po dokonaniu oceny i wyborze oferty zostanie sporządzony protokół podpisany przez członków Komisji. Następnie, wybranego kontrahenta Komisja zaprosi do podpisania umowy.
Jeżeli kontrahent, którego oferta została wybrana, odstąpi od zawarcia umowy, Zamawiający uprawniony jest do wyboru oferty najkorzystniejszej spośród pozostałych ofert dla danego zapytania.
O wyborze najkorzystniejszej oferty Zamawiający zawiadomi drogą mailową oraz w formie ogłoszenia na stronie internetowej Zamawiającego niezwłocznie wszystkie podmioty, które przesłały oferty w ustalonym terminie. Ogłoszenie zwycięzcy niniejszego postępowania ofertowego nastąpi w dniu 10.11.2020 r.
Zawarcie umowy nastąpi w formie pisemnej.

14. Uwagi i postanowienia końcowe
Niniejsze zapytanie nie jest ogłoszeniem w rozumieniu ustawy prawo zamówień publicznych,.
Niniejsze zapytanie ofertowe nie stanowi zobowiązania do zawarcia umowy. Polski Związek Sportu Niepełnosprawnych „Start” może odstąpić od zawarcia umowy bez podania uzasadnienia swojej decyzji.
Niniejsze zamówienie jest finansowane w całości ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w ramach projektu „Gotowi na START! – 2020/2021”. Wydanie niniejszego zapytania nie zobowiązuje Polskiego Związku Sportu Niepełnosprawnych „Start” do akceptacji oferty w całości lub w jej części, bez względu na jej zawartość cenową i nie zobowiązuje do składania wyjaśnień czy powodów akceptacji lub odrzucenia którejkolwiek oferty. Polski Związek Sportu Niepełnosprawnych „Start” nie może być pociągany do odpowiedzialności za jakiekolwiek koszty czy wydatki poniesione przez oferentów w związku z przygotowaniem i dostarczeniem oferty.
Niniejsze zapytanie, jak również warunki w nim określone, mogą być zmienione lub odwołane w każdej chwili.
Oferentowi nie przysługuje względem Zamawiającego roszczenie o zawarcie umowy.

15. Załączniki
Załącznik nr 1 – Formularz ofertowy
Załącznik nr 2 – Oświadczenie o spełnieniu wymogów formalnych oraz braku powiązań kapitałowych lub osobowych