ZAPYTANIE OFERTOWE nr 01/11/2023/0036

Data publikacji: 10.11.2023 r.

ZAPYTANIE OFERTOWE nr 01/11/2023/0036

1. Nazwa i adres zamawiającego

Polski Związek Sportu Niepełnosprawnych „Start”

ul. Konwiktorska 9/2, 00-216, Warszawa

NIP: 526-10-53-340

tel.: +48 22 659 30 11

Adres strony internetowej: www.pzsnstart.eu

2. Opis przedmiotu zapytania

Przedmiotem zapytania jest usługa sprzedaży i dostarczenia sprzętu specjalistycznego oraz odżywek i suplementów diety dla zawodników (zgodnie z wykazem szkolonych zawodników DSW) w ramach umowy nr 2023/0036/0076/SubC/DSW z dnia 29.03.2023 r. podpisanej pomiędzy Polskim Związkiem Sportu Niepełnosprawnych „Start” a Ministerstwem Sportu i Turystyki.

3. Zapytanie dotyczy kodu CPV

37400000-2 – Sprzęt sportowy

15882000-8 – Produkty dietetyczne

33600000-6 – Produkty farmaceutyczne

33141320-9 – Igły medyczne

4. Zadania po stronie Wykonawcy

 • złożenie w terminie oferty na formularzu załączonym do ogłoszenia (załącznik nr 1),
 • złożenie w terminie załącznika nr 2,
 • Wykonawca może złożyć tylko jedną ofertę, którą będzie związany 30 dni,
 • bieg terminu związania ofertą rozpoczyna  się wraz z upływem terminu składania ofert,
 • Wykonawca może, przed upływem terminu składania ofert, zmienić lub wycofać ofertę,
 • Nie dopuszcza się możliwości udziału w postępowaniu firm pośredniczących.

5. Zadania i uprawnienia po stronie Zamawiającego

 • przygotowanie pełnej dokumentacji potrzebnej do rozliczenia usługi,
 • uregulowanie zobowiązania wynikającego z wystawionej na w/w przedmiot faktury we wskazanym terminie.
 • Zamawiający zastrzega możliwość unieważnienia postępowania bez podania przyczyny. W takim przypadku, Zamawiający nie ponosi kosztów postępowania.

6. Termin i miejsce wykonania zamówienia

 • Przedmiot zamówienia należy dostarczyć do 9 lokalizacji na terenie Rzeczpospolitej Polskiej w terminie do 30.11.2023 r.

7. Warunki udziału w postępowaniu oraz wymagane dokumenty

Wymagania formalne wobec Oferenta/Wykonawcy:

 • posiada uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień;
 • posiada niezbędną wiedzę i doświadczenie oraz potencjał techniczny, a także dysponuje osobami zdolnymi do wykonania zamówienia;
 • nie jest podmiotem powiązanym z Zamawiającym osobowo lub kapitałowo. Przez powiązania kapitałowe lub osobowe rozumie się wzajemne powiązania między Zamawiającym lub osobami wykonującymi w imieniu Zamawiającego czynnościzwiązane z przygotowaniem i przeprowadzeniem procedury wyboru wykonawcy a Wykonawcą, polegające w szczególności na:
  • uczestniczeniu w spółce jako wspólnik spółki cywilnej lub spółki osobowej;
  • posiadaniu udziałów lub co najmniej 10 % akcji;
  • pełnieniu funkcji członka organu nadzorczego lub zarządzającego, prokurenta, pełnomocnika;
  • pozostawaniu w związku małżeńskim, w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej, pokrewieństwa lub powinowactwa w linii bocznej do drugiego stopnia lub w stosunku przysposobienia, opieki lub kurateli;
 • zobowiązuje się w ramach podpisanej umowy do przechowywania w sposób zapewniający dostępność, poufność i bezpieczeństwo oraz udostępnienia kontroli dokumentacji związanej z niniejszym zleceniem do dnia 31 grudnia 2029 r.

Powyższe zapisy reguluje również załącznik nr 2.

8. Waluta i warunki dotyczące rozliczeń związanych z realizacją niniejszego zamówienia

Ceny oraz wartość zbiorcza zamówienia powinny być podane w PLN (netto i brutto). Zamawiający wyraża zgodę na płatność zaliczkową. Wymagany termin płatności nie krótszy niż 14 dni.

9. Opis sposobu przygotowania oferty

Oferta powinna być sporządzona na formularzu ofertowym, zgodnie ze wzorem z załącznika nr 1. Oferta powinna być podpisana przez osobę upoważnioną do podpisania oferty.

Zamawiający dopuszcza możliwość składania ofert częściowych.

W danym obszarze Wykonawca określi cenę dla każdego elementu przedmiotu zamówienia wymienionego w poniższym zestawieniu, podając ją w kwocie brutto oraz netto, z uwzględnieniem wszystkich opłat i podatków (także podatku od towarów i usług) dla wskazanych elementów w zamówieniu, a także zbiorczo dla całej wartości zamówienia go dotyczącej. Oferta powinna być sporządzona w języku polskim oraz powinna zawierać pełną nazwę oraz dane adresowe Wykonawcy.

Oferta powinna uwzględniać wszystkie poniższe elementy zamówienia wymienione poniżej:

Sprzedaż i dostarczenie pod wskazany adres sprzętu specjalistycznego dla zawodników (zgodnie z wykazem szkolonych zawodników DSW – lekkoatletyka, wioślarstwo, parasnowboard, narciarstwo biegowe i biathlon, kolarstwo-handbike):

L.p.Pełna nazwa sprzętu (typ, parametry, itp.)Nazwa producentaRozmiar (dot. odzieży i obuwia)Ilość
1.Forerunner 255 Basic, GPS, EU/PAC, Slate GreyGARMIN 107

Sprzedaż i dostarczenie pod wskazany adres odżywek i suplementów diety dla zawodników (zgodnie z wykazem szkolonych zawodników DSW – lekkoatletyka):

L.p.ProducentNazwa preparatuGramaturaFormaIlość
1.OlimpAMINO EAA XPLODE POWDER520 gproszek2
2.OlimpVITA-MIN MULTIPLE SPORT MEGA CAPS60 tab.tabletki52
3.IsostarIsostar Hydrate & Perform1500 gproszek20
4.OlimpGLUTAMINE XPLODE500 gproszek5
5.OlimpGOLD-VIT D3+K2 SPORT EDITION60 tab.tabletki21
6.7NUTRITONCreatine Creapure500 g.proszek5
7.OlimpWhey Isolate 952200 g.proszek2
8.NutrendNutrend Unisport1000 ml.płyn5
9.OlimpKreatyna monohydrat olimp 1250 mega caps400 tab.tabletki2
10.OlimpChela  Mag B6 Forte Shot20 x 25 ml.płyn19
11.NOW FOODSWit B 12 NOW Foods 2000mcg100 tab.tabletki2
12.OlimpNow food/ witaminy specjal180 tab.tabletki11
13.OlimpGOLD OMEGA 3 SPORT EDITION120 kaps.kapsułki10
14.OlimpGOLD VIT D3 2000120 kaps.kapsułki10
15.OlimpGOLD-VIT C 1000 SPORT EDITION60 kaps.kapsułki8
16.SolgarSolgar, Magnez, cytrynian, 60 tabletek60 kaps.kapsułki6
17.OlimpCHELA MAG B6 FORTE SHOT20 x 25 ml.szot10
18.SCITEC NUTRITION100% WHEY PROTEIN PROFESSIONAL2350 g.proszek9
19.Nutrendizotonik UNISPORT ananas1000 ml.płyn11
20.OlimpTrec Creatine CM3500 g.proszek8
21.OlimpBETA-ALANINE XPLODE POWDER420 g.proszek10
22.Bulk Powderselektrolity500 g.proszek4
23.Bulk PowdersOlej MCT500 ml.proszek2
24.Bulk PowdersD-ryboza100 g.proszek2
25.Universal NutritionANIMAL FLEX44 pakietyproszek2
26.OlimpWHEY PROTEIN COMPLEX 100%2270 g.proszek5
27.BiogenixMonster Mass6800 g.proszek1
28.HYDROBEEFIZOLAT BIAŁEK WOŁOWYCH 97% CZEKOLADA2500 g.proszek3
29.OlimpL-glutamina Bio-Tech500 ml.proszek3
30.NOW FOODSWITAMINY EVE180 kaps.kapsułki4
31.VITARGOVITARGO ELKTROLITE2000 g.proszek4
32.ACTIVLABK-MAG1200 ml.szot24
33.ACTIVLABBCAA CROSSTRENING400 g.proszek6
34.OLIMPVITAMINY MULTISPORT60 kaps.kapsułki4
35.ACTIVLABZMP90 kaps.kapsułki10
36.OLIMPOLIMP WHEY PROTEIN1800 g.proszek14
37.OLIMPCREATINE MEGA CAPS120 kaps.kapsułki6
38.OLIMPPUMP XPLODE300 g.proszek2
39.NOW FOODSWITAMINA D3120 kaps.kapsułki2
40.ACTIVLABB COMPLEX60 kaps.kapsułki3
41.FINCLUBAHCC80 kaps.kapsułki1
42.SWANSONNIACINAMIDE250 kaps.kapsułki2
43.ACTIVLABPROBIOTIC30 kaps.kapsułki5
44.7NUTRITONPOSFATYDYLOSERYNA100 kaps.kapsułki2
45.MEXMEX PACK30 saszetektabletki10
46.6PAKWITAMIN C200 g.proszek4
47.ACTIVLABHOT-1000GR1000 g.proszek4
48.ESSENCEASHWAGANDHA90 tabl.tabletki3
49.VITARGOPROFESIONAL1000 g.proszek3
50.Beet It SportBEET IT SHOT – sok z buraka70 ml.płyn100
51.Active EdgeACTIVE EDGE CHERRY ACTIVE – wiśnia30 ml.płyn100
52.OlimpAMINO EAA XPLODE POWDER520 g.proszek6
53.OlimpVITA-MIN MULTIPLE SPORT MEGA CAPS60 kaps.kapsułki5
54.OlimpGOLD-VIT D3+K2 SPORT EDITION – 60 KAPSUŁEK60 kaps.kapsułki12
55.OlimpCHELA MAG B6 FORTE SHOT20 x 25 ml.płyn18
56.OlimpBCAA Xplode Powder500 g.proszek6
57.OlimpCreatyna Monohydrat Powder550 g.proszek6
58.Active EdgeActive Edge Cherry Active koncentrat 946 ml.płyn1
59.Beet It SportBeet It Sport Nitrate 3000 koncentrat z buraka250 ml.płyn1
60.Named SportNamedSport 100% Creatine500 g.proszek2
61.Named SportNamedSport Total Energy Shot60 ml.płyn100
62.OlimpFLEX XPLODE360 g.proszek6
63.OlimpGLADIATOR HIGH PROTEIN BAR60 g.baton40
64.OlimpOlimp Pure Whey isolate952200 g.proszek6
65.Named SportNamedSport Isonam Energy480 g.proszek2
66.Named SportNamedSport Aminonam Sport30 sasz/op.proszek2
67.Named SportNamedSport Hydrolysed Whey750 g.proszek3
68.Named SportNamed Sport Guarana Super Strongszt.płyn10
69.OneGumguma do żucia z kofeiną- opakowanie (mięta)opak.guma5
70.Named SportNamed Sport Multivitamins minerals strongopak.tabletki1
71.NOW FOODSNOW FOODS Special Two240 kaps.kapsułki3
72.SISSIS Go Electrolyte – izotonik1600 g.proszek1
73.SISSiS Turbo +  (izotonik)450 g.proszek1
74.SISSiS Go Caffeine Gel płynny żel z kofeiną (cola)60 ml.płyn1
75.OlimpCofeine kick60 kaps.kapsułki1
76.SiSSiS Rego Rapid Recovery X2500 g.proszek2
77.OlimpCREATINE 1250 MEGA CAPS X2120 kaps.kapsułki3
78.OlimpWHEY PROTEIN COMPLEX 100%700 g.proszek3

Sprzedaż i dostarczenie pod wskazany adres odżywek i suplementów diety dla zawodników (zgodnie z wykazem szkolonych zawodników DSW – strzelectwo sportowe):

L.p.ProducentNazwa preparatuGramaturaFormaIlość
1.MAURTENMaurten Hydrogel 10040 g.zel120
2.POWER BARPowerBar PowerGel Shots (pomarańczowe) – 9szt60 g.żelki100
3.ISOSTARIsostar Galaretki Fruit Boost with caffeine (morela) – 10 x opak.10 g.galaretki50
4.CYATHUS EXQUIRERE PHARM.Diky 40 mg/g, aerozol na skórę30 ml.aerozol5
5.MADAUSReparil gel N40 g.żel5
6.NAMED SPORTNamedSport Sport Gel (lemon ice tea)25 ml.żel50
7.NAMED SPORTNamedSport Isotonic Power Gel (orange)60 ml.żel50

Sprzedaż i dostarczenie pod wskazany adres odżywek i suplementów diety dla zawodników (zgodnie z wykazem szkolonych zawodników DSW – wioślarstwo):

L.p.ProducentNazwa preparatuGramaturaFormaIlość
1.TRECWHEY 100 WHEY 100 (2x krem truskawkowy, 1x krem ciasteczkowy)2275 g.proszek3
2.OLIMPAmino EAA Xplode Powder520 g.proszek6
3.NutrendHMB 4500100 kaps.kapsułki2
4.NutrendBeta Alanine Compressed90 kaps.kapsułki2
5.BEET IT SPORTshot sok z buraka70 ml.płyn280
6.NutrendBatony energetyczne De Luxe (36 szt truskawkowo-sernikowe, 36 szt pomarańczowo-kokosowy)60 g.baton60
7.NutrendMagnez w ampułkach MagnesLife10 x 25 ml.płyn1
8.NutrendFlexit drink400 g.proszek8
9.TrecCLA z zieloną herbatą90 kaps.tabletki6
10.OlimpChela-Mag B6 Forte60 kaps.tabletki9
11.Vitargocarboloader gel -smak cytryny45 g.żel10
12.ISOSTARISOSTAR Koncentrat1500 g.proszek8
13.NutrendDe Nuts BATON (smak pistacje + słonecznik)35 g.baton37
14.VitargoVitargo Carboloader5 kg.proszek2
15.VitargoVitargo Electrolyte5 kg.proszek2
16.TrecBoogieman300 g.proszek2
17.Now FoodsWitamina C 1000 mg z Dziką Różą + Bioflawonoidy250 tabl.tabletki5
18.Now FoodsB-50 Witamina B Complex250 tabl.tabletki6
19.Now FoodsZMA180 tabl.tabletki6

10. Miejsce, termin i sposób złożenia oferty

 1. Oferty prosimy składać do dnia 17.11.2023 r. do godz. 23.59.

Ofertę w wersji elektronicznej prosimy przesłać na adres e-mail: bartosz.sojka@pzsnstart.eu. Osobą kontaktową jest Pan Bartosz Sójka.

Oferty otrzymane po 17.11.2023 r. nie będą rozpatrywane.

 • Wybór ofert nastąpi w dniu 21.11.2023 r. izakończony zostanie protokołem.

11. Kryteria wyboru

Przy wyborze najkorzystniejszej oferty Zamawiający dokona oceny i wyboru ofert spośród Wykonawców spełniających warunki określone w punkcie 7, a także w oparciu o następujące kryteria:

 1. Cena brutto pojedynczych elementów zapytania – 100%

Zamawiający będzie badał cenę dla każdego elementu z oferty, sumując wskazane wartości poszczególnych elementów zamieszczonych w zapytaniu. Najkorzystniejsza oferta otrzymuje maksymalną punktację, zgodnie z zastosowaną w zapytaniu ofertowym wagą (100%).

Zamawiający dopuszcza możliwość składania ofert częściowych.

W uzasadnionych przypadkach, Zamawiający może odstąpić od wskazanych powyżej kryteriów wyboru, w szczególności w przypadku, w którym w ocenie Komisji oferent z najwyższą liczbą punktów nie daje gwarancji należytego wykonania przedmiotu zamówienia, a uzasadniony jest wybór oferty innego wykonawcy. W przypadku określonym w zdaniu poprzednim, oferentowi z wyższą liczbą punktów nie przysługuje względem Zamawiającego roszczenie o zawarcie umowy, jak również jakiekolwiek roszczenia w związku z przygotowaniem i dostarczeniem oferty. 

12. Sposób obliczenia oferty

Wagi procentowe przypisane do poszczególnych kryteriów oceny ofert

Cena brutto pojedynczych elementów zapytania – 100%

Sposób przyznawania punktacji za spełnienie kryterium:

((Cmin / Cbad) * 100%) * 100= Ilość punktów

gdzie:

Cmin – cena brutto oferty najtańszej

Cbad – cena brutto oferty badanej

100 – współczynnik stały

13. Formalności, jakie powinny być dopełnione po wyborze oferty w celu zawarcia umowy

W dniu 21.11.2023 r. Zamawiający przeprowadzi ocenę złożonych ofert. W tym czasie zastrzega sobie prawo do negocjacji i wyjaśnień dotyczących zakresu oferty.

Za najkorzystniejszą zostanie uznana oferta, która uzyska najwyższą ilość punktów oraz spełni pozostałe wymagania zamieszczone w zapytaniu ofertowym.

Oceny i wyboru ofert dokona Komisja. Po dokonaniu oceny i wyborze oferty zostanie sporządzony protokół podpisany przez członków Komisji. Następnie, wybranego kontrahenta Komisja zaprosi do podpisania umowy.

Jeżeli kontrahent, którego oferta została wybrana, odstąpi od zawarcia umowy, Zamawiający uprawniony jest do wyboru oferty najkorzystniejszej spośród pozostałych ofert dla danego zapytania.

O wyborze najkorzystniejszej oferty Zamawiający zawiadomi drogą mailową oraz w formie ogłoszenia na stronie internetowej Zamawiającego niezwłocznie wszystkie podmioty, które przesłały oferty w ustalonym terminie. Ogłoszenie zwycięzcy niniejszego postępowania ofertowego nastąpi w dniu 21.11.2023 r.

Zawarcie umowy nastąpi w formie pisemnej.

14. Uwagi i postanowienia końcowe

Niniejsze zapytanie nie jest ogłoszeniem w rozumieniu ustawy prawo zamówień publicznych.

Niniejsze zapytanie ofertowe nie stanowi zobowiązania do zawarcia umowy. Polski Związek Sportu Niepełnosprawnych „Start” może odstąpić od zawarcia umowy bez podania uzasadnienia swojej decyzji.

Niniejsze zamówienie jest finansowane w całości ze środków Funduszy Rozwoju Kultury Fizycznej, których dysponentem jest Ministerstwo Sportu i Turystyki w ramach umowy nr: 2023/0036/0076/SubC/DSW z dnia 29.03.2023 r. podpisanej pomiędzy Polskim Związkiem Sportu Niepełnosprawnych „Start” a Ministerstwem Sportu i Turystyki. Wydanie niniejszego zapytania nie zobowiązuje Polskiego Związku Sportu Niepełnosprawnych „Start” do akceptacji oferty w całości lub w jej części, bez względu na jej zawartość cenową i nie zobowiązuje do składania wyjaśnień czy powodów akceptacji lub odrzucenia którejkolwiek oferty. Polski Związek Sportu Niepełnosprawnych „Start” nie może być pociągany do odpowiedzialności za jakiekolwiek koszty czy wydatki poniesione przez oferentów w związku z przygotowaniem i dostarczeniem oferty.

Niniejsze zapytanie, jak również warunki w nim określone, mogą być zmienione lub odwołane w każdej chwili.

Oferentowi nie przysługuje względem Zamawiającego roszczenie o zawarcie umowy.

15. Załączniki

Załącznik nr 1A – Formularz ofertowy – sprzęt sportowy

Załącznik nr 1B – Formularz ofertowy – odżywki i suplementy diety

Załącznik nr 2 – Oświadczenie o spełnieniu wymogów formalnych oraz braku powiązań kapitałowych lub osobowych

zawsze i wszędzie #KibicujemyParaolimpijczykom