fbpx

ZAPYTANIE OFERTOWE nr 02/12/2019

Data publikacji: 06.12.2019r.

ZAPYTANIE OFERTOWE nr 02/12/2019
1. Nazwa i adres zamawiającego
Polski Związek Sportu Niepełnosprawnych „Start”
Ul. Trylogii 2/16, 01–982, Warszawa
NIP: 526-10-53-340
tel.: +48 22 659 30 11
Adres strony internetowej: www.pzsnstart.eu

2. Opis przedmiotu zapytania
Przedmiotem zapytania jest usługa sprzedaży i dostarczenia odżywek i suplementów diety dla zawodników (zgodnie z wykazem szkolonych zawodników DSW) w ramach umowy nr 2019/0079/0076/SubC/DSW z dnia 23.04.2019r. podpisanej pomiędzy Polskim Związkiem Sportu Niepełnosprawnych „Start” a Ministerstwem Sportu i Turystyki.

3. Zapytanie dotyczy kodu CPV
15882000-8 – Produkty dietetyczne
33600000-6 – Produkty farmaceutyczne
33141320-9 – Igły medyczne

4. Zadania po stronie Wykonawcy
 złożenie w terminie oferty na formularzu załączonym do ogłoszenia (załącznik nr 1)
 złożenie w terminie załącznika nr 2,
 Wykonawca może złożyć tylko jedną ofertę, którą będzie związany 14 dni,
 bieg terminu związania ofertą rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania ofert,
 Wykonawca może, przed upływem terminu składania ofert, zmienić lub wycofać ofertę,
 Nie dopuszcza się możliwości udziału w postępowaniu firm pośredniczących.

5. Zadania i uprawnienia po stronie Zamawiającego
 przygotowanie pełnej dokumentacji potrzebnej do rozliczenia usługi,
 uregulowanie zobowiązania wynikającego z wystawionej na w/w przedmiot faktury we wskazanym terminie.
 Zamawiający zastrzega możliwość unieważnienia postępowania bez podania przyczyny. W takim przypadku, Zamawiający nie ponosi kosztów postępowania.

6. Termin i miejsce wykonania zamówienia
 Przedmiot zamówienia należy dostarczyć do 7 lokalizacji na terenie RP w terminie do 31.12.2019r.

7. Warunki udziału w postępowaniu oraz wymagane dokumenty
Wymagania formalne wobec Oferenta/Wykonawcy:
 posiada uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień, posiada wpis do Ewidencji Działalności Gospodarczej lub Krajowego Rejestru Sądowego;
 posiada niezbędną wiedzę i doświadczenie oraz potencjał techniczny, a także dysponuje osobami zdolnymi do wykonania zamówienia; znajduje się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia;
 nie jest podmiotem powiązanym z Zamawiającym osobowo lub kapitałowo. Przez powiązania kapitałowe lub osobowe rozumie się wzajemne powiązania między Zamawiającym lub osobami wykonującymi w imieniu Zamawiającego czynności związane z przygotowaniem i przeprowadzeniem procedury wyboru wykonawcy
a Wykonawcą, polegające w szczególności na:
1. uczestniczeniu w spółce jako wspólnik spółki cywilnej lub spółki osobowej;
2. posiadaniu udziałów lub co najmniej 10 % akcji;
3. pełnieniu funkcji członka organu nadzorczego lub zarządzającego, prokurenta, pełnomocnika;
4. pozostawaniu w związku małżeńskim, w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej, pokrewieństwa lub powinowactwa w linii bocznej do drugiego stopnia lub w stosunku przysposobienia, opieki lub kurateli
 zobowiązuje się w ramach podpisanej umowy do przechowywania w sposób zapewniający dostępność, poufność i bezpieczeństwo oraz udostępnienia kontroli dokumentacji związanej z niniejszym zleceniem do dnia 31 grudnia 2026 r.
Powyższe zapisy reguluje również załącznik nr 2.

8. Waluta i warunki dotyczące rozliczeń związanych z realizacją niniejszego zamówienia
Ceny oraz wartość zbiorcza zamówienia powinny być podane w PLN (netto
i brutto). Zamawiający wyraża zgodę na płatność zaliczkową. Wymagany termin płatności nie krótszy niż 3 dni.

9. Opis sposobu przygotowania oferty
Oferta powinna być sporządzona na formularzu ofertowym, zgodnie ze wzorem z załącznika nr 1. Oferta powinna być podpisana przez osobę upoważnioną do podpisania oferty.
Zamawiający dopuszcza możliwość składania ofert częściowych.
W danym obszarze Wykonawca określi cenę dla każdego elementu przedmiotu zamówienia wymienionego w poniższym zestawieniu, podając ją w kwocie brutto oraz netto,
z uwzględnieniem wszystkich opłat i podatków (także podatku od towarów i usług) dla wskazanej liczby osób w zamówieniu, a także zbiorczo dla całej wartości zamówienia go dotyczącej. Oferta powinna być sporządzona w języku polskim oraz powinna zawierać pełną nazwę oraz dane adresowe Wykonawcy.

Oferta powinna również uwzględniać wszystkie poniższe elementy zamówienia wymienione poniżej:
a. Sprzedaż i dostarczenie pod wskazany adres odżywek i suplementów diety dla zawodników (zgodnie z wykazem szkolonych zawodników DSW):

L.p. Nazwa sprzętu Ilość
STRZELECTWO
1. ISOSTAR Power Tabs 120g – LEMON 40 op.
2. ISOSTAR Galaretki HIGH ENERGY (truskawka) – 100g – op.10szt. 40 op.
3. VOLTAREN emulgel 1% 150 g 8 op.
4. OLIMP Vita-Min Multiple Sport – 60 caps. 8 op.
5. GO ON VITAMIN baton energetyczny – kokosowy – 50g 200 szt.
6. GO ON PROTEIN baton energetyczny – waniliowy – 50g 200 szt.
SIATKÓWKA NA SIEDZĄCO
7. CM3 1250 TREC NUTRITION 360 caps 20 op.
8. BCAA G-FORCE 1150 TREC NUTRITION 360 caps 20 op.
9. ZMA ORGINAL TREC NUTRITION 60 caps 20 op.
10. MULTIPACK TREC NUTRITION 60 caps 20 op.
11. OMEGA 3-6-9 TREC NUTRITION 120 caps 20 op.
12. OLIMP BLACKWEILER SHRED 480 g. 20 op.
PŁYWANIE
13. Odżywka węglowodanowa Vitargo 1 kg 20 op.
14. KFD Premium WPC 80 – 700 g, białko (smaki: nie owocowe i nie kokos) 6 op.
15. Nutrend Reg-ge Unisport – 500 ml 30 op.
16. Kreatyna jednowodna My Protein 500g 6 op.
17. Olimp Beta Alanine Xplode Powder 420g 6 op.
18. ACTIVLAB, Beet Shot z buraka 500g, 80ml 100 szt.
19. Paski testowe Lactate Scout (288 szt./op.) 8 op.
LEKKOATLETYKA
20. NUTREND AMINO BCAA STRONG MEGA, 1000 ml. 12 op.
21. NUTREND EAA MEGA STRONG, 1000 ml. 4 op.
22. SWANSON Koenzym Q10 – 240KAP (30mg) 14 op.
23. NUTREND Magnez Magneslife Strong shot, 20 x 60ml. 18 op.
24. NOW Witaminy Special Two, 180 tabl. 5 op.
25. OLIMP GOLD-VIT D3+K2 SPORT EDITION WITAMINY, 60 kaps. 10 op.
26. ACTIVLAB Beta ALANINE, 60 kaps. 6 op.
27. OLIMP FLEX POWER, 360 g. 4 op.
28. OLIMP Beta Alanina Xplode Powder, 420 g. 2 op.
29. OLIMP Flex Power, 360 g. 13 op.
30. OLIMP Olimp Pump Xplode Powder 300 g. 9 op.
31. NOW Eve, 90kaps./op. 8 op.
32. NUTREND Kre-Alkalyn, 120 kaps. 1 op.
33. NUTREND Beta Alanina Compressed, 90 kaps. 4 op.
34. OLIMP Witaminy multiple sport Mega Caps – 60 tabl. 26 op.
35. OLIMP Chela-Mag 20x20ml shots 25 op.
36. Fitness Authority, Napalm 500gr. 14 op.
37. TREC Vit. K2+D3 16 op.
38. OLIMP BCAA Xplode 30 op.
39. OLIMP Whey Protein Complex 100% – 2,27kg 31 op.
40. OLIMP Creatine monohydrate powder 550 gr. 15 op.
41. NUTREND Unisport – 1000 ml. 48 op.
42. OLIMP Beta Alanina 16 op.
43. OLIMP Flex-Power 504g 7 op.
44. OLIMP ZMA, 120 kaps. 17 op.
45. TREC Aminomax 6800, 450tab. 17 op.
46. OLIMP – REANIMATOR PRO – 1425 g (pomarańczowy) 20 op.
47. NUTREND Magnez Magneslife Strong shot 20×60 ml. 21 op.
48. BIOGENIX FLEX-genix 500 gr. 19 op.
49. NOW Witaminy Special Two 180 tabl./op. 7 op.
50. ACTIVLAB Beta ALANINE 60 kaps. 8 op.
51. OLIMP FLEX POWER, 360 gr. 5 op.

10. Miejsce, termin i sposób złożenia oferty oraz osoba kontaktowa
a) Oferty prosimy składać do dnia 13.12.2019r. do godz. 24.00.
Ofertę w wersji elektronicznej prosimy przesłać na adres e-mail: bartosz.sojka@pzsnstart.eu. Osobą kontaktową jest Pan Bartosz Sójka.
Oferty otrzymane po 13.12.2019r. nie będą rozpatrywane.
b) Wybór ofert nastąpi w dniu 16.12.2019r. i zakończony zostanie protokołem.

11. Kryteria wyboru
Przy wyborze najkorzystniejszej oferty Zamawiający dokona oceny i wyboru ofert spośród Wykonawców spełniających warunki określone w punkcie 7, a także w oparciu o następujące kryteria:
1. Wartość brutto każdej pozycji wymienionej w zapytaniu – 100%
Zamawiający będzie badał cenę dla każdego elementu z oferty, sumując wskazane wartości poszczególnych elementów zamieszczonych w zapytaniu. Najkorzystniejsza oferta otrzymuje maksymalną punktację, zgodnie z zastosowaną w zapytaniu ofertowym wagą (100%).
Zamawiający dopuszcza możliwość składania ofert częściowych.

12. Sposób obliczenia oferty
Wagi procentowe przypisane do poszczególnych kryteriów oceny ofert
1. Wartość brutto każdej pozycji wymienionej w zapytaniu – 100%
Sposób przyznawania punktacji za spełnienie kryterium:
((Wmin / Wbad) * 100%) * 100= Ilość punktów
gdzie:
Wmin – wartość brutto oferty najtańszej
Wbad – wartość brutto oferty badanej
100 – współczynnik stały

13. Formalności, jakie powinny być dopełnione po wyborze oferty w celu zawarcia umowy
W dniu 16.12.2019r. Zamawiający przeprowadzi ocenę złożonych ofert. W tym czasie zastrzega sobie prawo do negocjacji i wyjaśnień dotyczących zakresu oferty.
Za najkorzystniejszą zostanie uznana oferta, która uzyska najwyższą ilość punktów oraz spełni pozostałe wymagania zamieszczone w zapytaniu ofertowym.
Oceny i wyboru ofert dokona Komisja. Po dokonaniu oceny i wyborze oferty zostanie sporządzony protokół podpisany przez członków Komisji. Następnie, wybranego kontrahenta Komisja zaprosi do podpisania umowy.
Jeżeli kontrahent, którego oferta została wybrana, odstąpi od zawarcia umowy, Zamawiający wybierze ofertę najkorzystniejszą spośród pozostałych ofert dla danego zapytania.
O wyborze najkorzystniejszej oferty Zamawiający zawiadomi drogą mailową oraz w formie ogłoszenia na stronie internetowej Zamawiającego niezwłocznie wszystkie podmioty, które przesłały oferty w ustalonym terminie. Ogłoszenie zwycięzcy niniejszego postępowania ofertowego nastąpi w dniu 16.12.2019r.

14. Uwagi i postanowienia końcowe
Niniejsze ogłoszenie nie jest ogłoszeniem w rozumieniu ustawy prawo zamówień publicznych, a propozycje składane przez zainteresowane podmioty nie są ofertami w rozumieniu kodeksu cywilnego.
Niniejsze zapytanie ofertowe nie stanowi zobowiązania do zawarcia umowy. Polski Związek Sportu Niepełnosprawnych „Start” może odstąpić od podpisania umowy bez podania uzasadnienia swojej decyzji.
Niniejsze zamówienie jest finansowane w całości ze środków Funduszy Rozwoju Kultury Fizycznej w ramach umowy nr: 2019/0079/0076/SubC/DSW, zawartej w dniu 23.04.2019r. między Polskim Związkiem Sportu Niepełnosprawnych „Start” a Ministerstwem Sportu i Turystyki.
Wydanie niniejszego zapytania nie zobowiązuje Polskiego Związku Sportu Niepełnosprawnych „Start” do akceptacji oferty w całości lub w jej części, bez względu na jej zawartość cenową i nie zobowiązuje do składania wyjaśnień czy powodów akceptacji lub odrzucenia oferty. Polski Związek Sportu Niepełnosprawnych „Start” nie może być pociągany do odpowiedzialności za jakiekolwiek koszty czy wydatki poniesione przez oferentów w związku z przygotowaniem i dostarczeniem oferty.

15. Załączniki
Załącznik nr 1 – Formularz ofertowy
Załącznik nr 2 – Oświadczenie o spełnieniu wymogów formalnych oraz braku powiązań kapitałowych lub osobowych